Džinni & Urok

Sar ili Mess

Definicija šejtanskog dodira

Definicija šejtanskog dodira (sar’u ili mess)
Mess u arapskom jeziku znači ludilo (džunun).1 Sar’u ili ludilo, je rezultat šejtanskog dodira. Ustvari, to je izraz za umni nedostatak koji pogađa čovjeka, tako da pogođeni ne zna što govori, ne povezuje ono što je rekao sa onim što će reći, postaje zaboravan usljed oštećenja koja zahvataju mozak, što često bude popraćeno fizičkim i anomalijama u ponašanju.2
Dokazi o postojanju Sar’a
Kaže Uzvišeni:» Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio.. (El‐Bekare, 275) Ebu‐Dža’fer b. Džerir Et‐ Taberani, rahimehullah, u tumačenju ovog ajeta je rekao …znači, da će ga šejtan još na ovome svijetu dodirom izbezumiti.«
Ibn‐Kesir, rahimehullah, u tumačenju ovog ajeta kaže:» Znači, dići će se iz svojih grobova na Sudnjem danu, isto onako kao što ustaje onaj koji je pao izbezumljen šejtanskim dodirom.
Dakle, ustat će na jedan ružan način.»3 El‐Kurtubi, rahimehullah, je rekao Ovaj ajet je dokaz protiv onih koji poriču šejtanski dodir, njegov ulazak u čovjeka, i smatraju da je to prirodna pojava.»4 Sejhul‐islam Ibn‐Tejmije, rahimehullah, je rekao Postojanje džina pritvrđeno je Kur’anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka i njihovih predvodnika.
Također, ulazak džina u tijelo čovjeka je pritvrđeno konsenzusom islamskih učenjaka…do mjesta gdje kaže: Ne postoji niti jedan od islamskih predvodnika koji poriče ulazak džina u tijelo izbezumljenog čovjeka. Onaj ko to porekne i smatra da Islamski šerijat to smatra lažnim, slagao je na Islamski šerijat. Ne postoji ni jedan dokaz koji to negira.»
5 Tumači Kur’ana su na ovu temu spomenuli mnogo značenja, pa onaj ko želi neka ih potraži u fetvama šejha Ibn‐Baza, rahimehullah.
U praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postoji mnogo hadisa koji pojašnjavaju džinski dodir. Navest ćemo samo neke od tih hadisa:
1Pogledaj Kamusu‐l‐Muhit, str. 741.
2Pogledaj Vikajetu‐l‐Insani mine‐l‐džinni ve‐š‐šejtani, od Vehida A. Balija, str. 51.
3Pogledaj Tefsir Ibn‐Kesir, 1/334.
4Pogledaj El‐Džamiu li‐Ahkami‐l‐Kur’an, 3/355.
5Pogledaj Medžmu’‐l‐Fetava, 24/276.
‐Od Ata’a b. Ebi‐Rebaha se prenosi da je rekao: Rekao mi je Ibn‐Abbas: Hoćeš li da ti pokažem ženu koja je od stanovnika Dženneta? Rekao sam: Naravno. Rekao je: To je ona crna žena što je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekla: Desi mi se da padnem od džinskog dodira pa otkrijem stidno mjesto, pa moli Allaha za mene.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je rekao:* Ako hoćeš, strpi se i ući ćeš u Džennet, a ako hoćeš, molit ću Allaha da te izliječi? Rekla je: Kada padnem otkrijem se, pa moli Allaha da se ne otkrivam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to i učinio.1 (muttefekun alejhi)
Ova žena zvala se Ummu‐Zufer, kako bilježi Buharija u svome «Sahihu», od Ata’a. Kao što se da vidjeti iz hadisa uzrok bolesti od koje je patila ova žena bio je džinski dodir. Hafiz Ibn Hadžer u djelu Fethul‐ Bari2, je rekao:» Kod Bezzara, u drugoj verziji, od Ibn Abbasa se prenosi slična priča, gdje je žena rekla:
Bojim se da me pakosnik ne otkrije ‐misleći na šejtana‐, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio za nju, tako da je, kada bi se pobojala da će pasti, dolazila do ogrtača Ka’be i uhvatila se za njega… Zatim kaže: Iz predaja koje sam naveo proizilazi da je uzrok bolesti kod Ummu‐Zufer bio džinski dodir.»
2‐ Od Safije bint Hujejj, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Uistinu šejtan kola kroz čovjeka kao što kola krv.»3(muttefekun alejhi) Neki učenjaci ovim hadisom dokazuju mogućnost šejtana da prodre u unutrašnjost čovjeka, a istim hadisom dokazuju i postojanje džinskog dodira.
Postoji veliki broj hadisa o tome kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istjerivao džine iz tijela ljudi, liječio oboljele od džinskog dodira, koje El‐Hejsemi navodi u djelu Medžme’u Ez‐ Zevaid, gdje jedni hadisi podupiru druge.
S ricionalne strane, El‐Kadi Abdul‐ Džebbar, kaže:» Ako je ono na šta smo ukazali, uistinu sve tačno, tj. da je njihovo tijelo nježno, da je ono poput zraka, onda je moguće da uđu u ljudsko tijelo isto kao što ulazi zrak koji udišemo i duša koja je u našem tijelu, što ne dovodi do sjedinjenja materija u jedno, jer se one sastaju na principu paralelnosti, a ne na principu sjedinjavanja, tako ona ulazi u naše tijelo kao što tečnost ulazi u posudu.»
4 Liječenje džinskog dodira je utemeljeno u šerijatu i onaj ko to radi ima nagradu, što se da razumjeti iz prethodno navedenih hadisa koji govore kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istjerivao džine i liječio od džinskog dodira, a to je odobrio i svojim ashabima.1 Također su i neki islamski učenjaci liječili od džinskog dodira, poput Ahmeda b. Hanbela, Ibn‐Tejmije i drugih.2
1 Bilježi ga Buharija, 5652. Muslim, 2576.
210/120.
3Bilježi ga Buharija, 3281. Muslim, 2174.
4Pogledaj Akamu‐l‐Merdžan fi Ahkami‐l‐Džanni, str. 135.
Uzroci džinskog dodira
Šejhulislam Ibn‐Tejmije, kaže:» Džinski dodir čovjeka može biti iz strasti ili ljubavi, kao što to ljudi rade. Događa se da čovjek i džin sklope brak i iz tog braka se rodi dijete, što je rašireno i poznato. Islamski učenjaci su o tome govorili i većina njih brak sa džinom smatra pokuđenim.
Također, džinski dodir ‐a to je često‐ biva iz mržnje ili osvete, tako što ih neki ljudi uznemiravaju ili džini shvate da ih ljudi žele uznemiravati, bilo mokrenjem po njima, ili proljevanjem vrele vode na njih, ili ubijanjem. I ako ljudi ne znaju za to, međutim, džini su neuki i nepravedni pa čovjeka kažnjavaju više nego on zaslužuje, dok nekada to čine iz zlobe kao što to čine i ljudi3 Ibnul‐Kajjim, rahimehullah, kaže:»
Većina slučajeva ovladavanja zlih duša njihovim vlasnicima biva usljed neprivrženosti vjeri, iskvarenosti srca i jezika, u pogledu njihove udaljenosti od spominjanja Allaha, utjecanja Njemu i zaštite koju je koristio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Usljed toga, zle duše zatiču čovjeka nespremnog, nenaoružanog, i tako lahko pada pod njihov uticaj.
Uzroke džinskog dodira možemo sažeti u sljedeće: ‐ zaljubljenost džina u čovjeka,
‐nepravda čovjeka prema džinu, prolijevanjem vrele vode na njega, skoči na njega i tome slično,
‐nepravda džina prema čovjeku, tj. da ga dodirne bez ikakvog povoda, i to nije u stanju osim u sljedećim situacijama: u jakoj srdžbi, u jakom strahu, usljed predanosti strastima i prilikom velike nemarnosti i opuštenosti.
1Pogledaj Medžmeu‐z‐Zevaid, od Hejsemija, 5/115.
2Pogledaj Akamu‐l‐Merdžan fi Ahkami‐l‐Džanni, str. 138.
3Medžmu’‐l‐Fetava, 19/39.
Vrste džinskog dodira 1 1‐Potpuni dodir (mess kulij)
Znači, da džinski dodir obuhvati cijelo tijelo, poput potpune paralize.
2 Djelimični dodir (mess džuz’ijj)
Znači, da džinski dodir zahvati samo određeni dio tijela, poput: ruke, noge ili jezika.
3‐Trajni dodir (mess daim)
Znači, da džin ostane u ljudskom tijelu jedan duži period. 4‐Privremeni dodir (mess taif)
Znači, da džinski dodir ne potraje više od nekoliko minuta, poput noćne more.
Način liječenja od džinskog dodira 2
Prije nego objasnimo način liječenja, neophodno je da spomenemo neka svojstva onog koji liječi. To su:
1‐ Da ima ispravno vjerovanje, shodno pravcu ispravnih prethodnika, poimanjem i praksom.
2‐ Da vjeruje da Allahov govor djeluje na džine i šejtane. 3‐ Da dobro poznaje džine i šejtane.
4‐ Da izbjegava loša, a praktikuje dobra djela, koja smetaju šejtanu. 5‐ Da često spominje i veliča Allaha, dželle šanuhu.
6‐ Da prilikom liječenja ima čistu namjeru.
Nakon toga, pristupa pripremi uslova za liječenje, što se ogleda u slijedećim tačkama:
kuću u kojoj se liječi očistiti od slika, ‐odstraniti od bolesnika talisman, zapis i sl.,
‐čistoća mjesta od muzike ili bilo kojeg drugog šerijatskog prestupa, ‐ poželjno je da prisutni
liječenju budu potpuno čisti (gusul, abdest),
1Pogledaj Vikajetu‐l‐Insani mine‐l‐džinni ve‐š‐šejtani, str. 75.
2Pogledaj Alemu‐l‐džinni ve‐š‐šejatini, str. 149.
ako je bolesnik žena, obavezno se treba pokriti i ne smije se liječiti osim u prisustvu mahrema,
‐moliti Allaha, dželle šanuhu, da istjera džina i dadne pobjedu nad njim.
Sljedeći korak je utvrđivanje dijagnoze bolesniku, tako što će mu se postaviti nekoliko pitanja, kako bismo se uvjerili u prisustvo džina.
Na primjer, pitati ga; da li sanja životinje, da li ga te životinje progone, da li sanja strašne snove i tome slična pitanja. Ovo primjeniti u slučaju da je stanje bolesnika nepoznato, a u slučaju da džin progovori iz bolesnika, nema potrebe za tim jer je tada situacija jasna.

Opis liječenja

El‐Fatiha

El‐Bekare, 15

El‐Bekare, 163, 164

El‐Bekare, 255

El‐Bekare, 285, 286

Ali‐Imran, 18

El‐E’araf, 54

El‐Mu’minun, 115‐118

Es‐Saffat, 110

Ihlas

El-Felek

El-Nas

 

Ovi ajeti djeluju na džine, pa će, ili napustiti tijelo prije nego progovori jezikom bolesnika, ili će ga oni uzdrmati, doboliti i prisiliti da progovori iz bolesnika.
Prisustvo džina ogleda se u sljedećim stvarima:
1‐ Govori ili jauče od bola, jezikom bolesnika. 2‐ Džin osobno progovara.
3‐ Zatvaranje očiju, brzo treptanje ili stavljanje ruku na njih.
4‐ Jako drhtanje u cijelom tijelu ili malo blaže u udovima. Postavljaju mu se sljedeća pitanja:
1‐ Kako se zoveš? Koje si vjeroispovijesti? 2‐ Koji je razlog tvoga ulaska u ovo tijelo?
3‐ Da li pored tebe u ovom tijelu ima još džina? Koliko ih je? Koje su vjeroispovijesti?
4‐ Da li si sluga sihirbaza?
5‐ U kojem dijelu tijela bolesnika stanuješ? Kako se odnositi prema džinu muslimanu:
Ukoliko je džin musliman, služimo se metodom zastrašivanja i obveseljavanja, i to u skladu sa razlogom njegovog ulaska u tijelo bolesnog.
Ako je razlog ulaska nepravda čovjeka prema njemu, objasnit ćeš mu da ga čovjek nije vidio, a onaj ko nenamjerno, učini nepravdu ne zaslužuje kaznu.
Islamski Forum
Back to top button