Sura & Zikrovi

Ajeti koji govore o Zikru

1. “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nezahvalni nemojte biti.” (El-Bekara 152)

2. “U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene; za one koji stojeći, sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju Nebesa i Zemlje razmišljaju.” (Ali-Imran 190-1)

3. “Kada oni (Munafici) ustaju da Namaz obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pred svijetom pokazali, a Allaha gotovo da i ne spomenu.” (En-Nisa 142)…

Prevodi ajeta Kur’ana koji govore o Zikru:

4. “Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli on one koji se glasno mole.” (El-Araf 55)

5. “Allah ima najljepša imena i vi ga prizivajte njima.”(El-Araf 180)

6. “I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran.” (El-Araf 205)

7. “Pravi vjernici su samo oni čija se srca zatresu kada se Allah spomene, a kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svog oslanjaju.” (El-Enfal 2)

8. “Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga , osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i Namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio.” (Ta-Ha 14)

9. “A radosnom viješću obraduj ponizne, čija srca, kada se Allah spomene, strahopoštovanje obuzme.” (El-Hadždž 34-35)

10. “Zaista je Zikr Allahov najveći (najvažniji).” (El-Ankebut 45)

11. “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab 21)

12. “O, vjernici često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveče Ga veličajte.” (El-Ahzab 41-42)

13. “Teško onima čija su srca neosjetljiva kada se Allah spomene. Oni su u pravoj zabludi.” (Ez-Zumer 22)

14. “Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu nerazdvojan drug postati.” (Ez-Zuhruf 36)

15. “Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kada se Allah i Istina koja se objavljuje spomene!” (El-Hadid 16)

16. “Njima (munaficima) je šejtan ovladao i učinio da zaborave Allaha. Oni su šejtanova grupa, a oni koji su na šejtanovoj strani će zaista nastradati.” (El-Mudžadela 19)

17. “O, vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. Oni koji to dopuste, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun 9)

18. “A onoga ko se okrene o spominjanja Gospodara svoga, On će u bolnu patnju uvesti.” (El-Džinn 17)

19. “Postići će šta želi onaj ko se očisti (od loših osobina) i spomene Ime Gospodara svoga pa Namaz obavi.” (El-A’la 14-15)

Islamski Forum
Back to top button