Brak & Porodica

Kuran kao lijek za ljudska srca

O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek

Potpun odgovor na pitanje šta je srce nije moguće, jer ono zapovijeda svim ostalim organima. Imam Gazalija kaže, da su organi vojska kojim srce naređuje. O srcu su mnogo raspravljali filozofi, sufije, psiholozi i teolozi i o svom pitanju imaju različita gledišta. Cilj ovog rada je cijenjenom čitaocu približiti srce, sa napomenom, da ovdje nije riječ samo o motoru koji radi cijeli život, jer se ovim više bavi medicina, nego u srcu koje ima dalekosežnije funkcije. Ono je središte mikrokosmosa, misli, savjesti, shvatanja, saznanja, akla (razuma), ruha (duh) i nefsa (duše), kroz Kur’anske ajete.

Kur’anske termine ˝Kalb˝, ˝Sadr˝ i ˝Fuad˝ u jednini ili ˝kulub˝, ˝sudur˝ i ˝efideh˝ u množini, prevodioci Kur’ana, prevode, kao srce, sa izuzetkom izraza ˝sadr˝ – ˝sudur˝. Osim izraza srce, prevode ih i kao: pamet, grudi, razum, misli, um, duša, prsa, savjest itd.

Alim Abdul – Baki kaže da se pomenuti izrazi nalaze u pedeset devet sura, a u sto sedamdeset četiri ajeta. Kur’an je najbolji vodič na putu spoznaje srca, a srce je kuća u kojoj je Kur’an svjetiljka. Srce šalje signal razumu, mislima i osjećanjima da rade što treba. Srce je riznica pozitivnog i negativnog u nama. Kur’an govori o srcima koja vjeruju, o smirenim, strpljivim, raznježenim, upućenim, složenim, raspoloženim, otvorenim, čistim, iskrenim, čvrstim, zahvalnim, prekaljenim, bogobojaznim, nepokolebljivim, zadovoljnim, smekšanim, blagim, milostivim, sažaljivim, koja čeznu, koja primaju pouku, koja se istražuju, koja treba pridobiti, koja treba da shvate, koja su bolesna, nemilosrdna, okorjela, svirepa, okrutna, neosjetljiva, kamena, griješna, pokvarena, tužna, nemirna, kolebljiva, neodlučna, prazna, zločesta, ohola, nehajna, rasijana, slijepa, ravnodušna, uznemirena, nepravedna, prazna, odvratna, razjedinjena, zapečaćena, koja se lažno predstavljaju, koja mrze, sa ulivenim strahom, u kojima je jad i tuga, srca koja Allah dž.š. ne želi očistiti, koja ne vjeruju, koja su bez podrške, koja ne shvataju, koja se protive, koja strahuju, koja pucaju, koja su u zabludi, na kojima su katanci, srca od kojih nema koristi itd. Allah dž.š. je sve sa mudrošću stvorio i svemu dao funkciju i namjenu. Tako je odredio da srce bude mjesto na koje će dostaviti objavu. On je Kur’an dostavio preko meleka Džibrila na srce Muhammedu a.s.

I vjernici imaju Kur’an u srcu, a srca mu’mina Allah dž.š. je raspoložio prema islamu:

˝Onome, koga Allah želi da uputi – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi – On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti, eto tako Allah, one koji ne vjeruju, bez podrške ostavi˝. (El – Enam, 125)
˝A on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.˝ (Et – Tegabun, 11)
˝Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.˝ (El – Mudžadele, 22).

Iskrenost prema Allahu dž.š. mora da bude na prvom mjesti i isrenost prema vjeri, najvećoj blagodati koju posjeduje čovjek.

˝Reci: ˝Meni se naređuje da se klanjam Allahu iskreno mu ispovijedajući vjeru i naređuje mi se da budem prvi musliman˝. (Ez – Zumer 11-12)

Da bi čovjek uspio na oba svijeta mora očistiti svoje srce, Allah dž.š. kaže:

˝Samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti.˝ (Eš – Šuara, 89)

Griješenjem se srca prljaju. U suri El – Mutaffifin Allah dž.š. kaže: ˝A nije tako! Ono što su radili, prekrilo je srca njihova.˝ (El – Mutaffifin, 14).

Najgora prljavština na srcu je širk i kufr. Osim ova dva teška zla srce može biti onečišćena i sa drugim grijesima, kao što su: zavidnost, oholost, mržnja ogovaranje, samohvalisanje, uhođenje, zluradost, licemjerstvo, pohlepa i strasti. Do čijeg srca ne dolaze melek; doći će šejtani.

Zdravo srce će se prepoznati po sljedećim odlikama:

Spoznaje i vjeruje iskreno u svog Gospodara,
Prima poruku iz Kur’ana,
Vjeruje u poslanstvo Muhammeda a.s. i slijedi njegov sunnet,
Čuva se od harama,
Kaje se za propuste
S ljubavlju izvršava islamske propise,
Daje prednost ahiretu nad dunjalukom

Bolesno srce ima sljedeće osobine, a razlikuje se od vrste i stepena oboljenja,

Nije u mogućnosti spoznati svog Gospodara,
Ne vjeruje u Njega,
Ne vjeruje u poslanstvo Muhammeda a.s.
Ne vjeruje u Kur’an,
Ne čuva se harama,
Ne kaje se zbog učinjenih grijeha,
Ne izvršava Allahove dž.š. odredbe,
Interesuje ga samo dunjaluk i njegove čari

Lijek za bolesna srca je islam. Prakticiranje propisa će održati srca u zdravom stanju. Kur’an od nas traži da pravedno razmišljamo, rasuđujemo i radimo, a da nikome zulum ne činimo. Kur’an mora biti izvor sa kog će se srca napajati. Allah dž.š. kaže: ˝O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašega i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima˝ (Junus, 57). Srcu zaista treba posvetiti dužnu pažnju u očuvanju njegova zdravlja ili pak liječenja, ako je oboljelo.

Shvatimo da je Kur’an najbolji lijek za ljudska srca!

Autor: Omer ef. Begić

Akos.ba

Islamski Forum
Back to top button