Različite Teme

Zahvala na blagodatima

Neka čovjek pogleda hranu svoju

Jesen je uveliko okolo nas. Stari ljudi bi govorili za ovo godišnje doba, da je jesen beg, jer u njemu ubiremo plodove našega proljetnoga truda. Trud je naš, a rezultat daje Uzvišeni Allah dž.š.

Kur’an kaže: „Neka čovjek pogleda hranu svoju, Mi obilnu kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo, i činimo da iz nje žito izrasta i grožđe i povrće i masline i palme i bašče guste i voće i pića na uživanje vama i stoci vašoj“. (Abese 24-32 ajet)

„Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče ili to Mi činimo?“ (El Wakia 63-64)

Dakle, ono što niče iz zemlje je Allahov dar odnosno izrasta i raste Allahovom voljom, a ne samo našim trudom i radom. Bereket i blagorodnost u onome što posijemo usko je povezana sa našim poštivanjem Allahovih granica, raditi ono što je halal i čuvati se od onoga što je haram. Naš voljeni Pejgamber je to na najljepši način opisao govoreći da kada bi ljudi bili revnosni u izvršavanju farzova i ne činili harame, Allah dž.š. bi noću davao rodnu kišu a danju da sija toplo sunce.

Jedna od strogih Allahovih naredbi je i davanje, odnosno dijeljenje zekata. Zekat je jedan od pet stubova kuće koja se Islam zove. Kur’anska riječ „Zekat“ je bremenita i široka i sadrži mnoga značenja, a između ostalog, čišćenje, rast, uvećanje, napredovanje. Izdvajanje zekata jača našu društvenu svijest i odgovornost prema braći i sestrama koji su u potrebi, ali u našem slučaju, organiziranog prikupljanja, snaži naše odgojno obrazovne institucije.

Obaveza davanja zekata propisana je Kur’anom i sunnetom, o čemu postoji konsenzus (idžma) uleme. Budući da je riječ o temeljnom ibadetu, njegovo davanje čini da čovjekova nada u Allahovu milost bude realna i objektivna, a davalac zekata ima pravo i može očekivati da će mu se Allah.dž.š. smilovati, da će ga uputiti na Pravu stazu, da će ga tom stazom voditi, da će ga na toj stazi štiti od svih zala i belaja, i da će ga, konačno, dovesti do cilja ovog i budućeg svijeta.

S druge strane, svjesno, namjerno izbjegavanje davanje zekata povlači za sobom sankcije, kako dunjalučke tako i ahiretske. Nevjerovanje da je zekat farz vodi čovjeka u kufr.

Imajući sve ovo u vidu neki učenjaci su rekli da sve što je Allah čovjeku dao, čovjek treba na to dati zekat. Na primjer, zekat na imetak je izdvojiti dio koji pripada onima u stanju potrebe, zekat na zdravlje je uslužiti one koji su bolesni, zekat na slobodno vrijeme posvetiti ga roditeljima i rodbini, zekat na znanje je njegovo širenje.

Od imovine koju čovjek posjeduje, a na koju se daje zekat nalaze se i poljoprivredni proizvodi. Poljoprivredni proizvodi na koje se daje zekat su svi proizvodi što niču iz zemlje, a čovjek od njih ima određenu korist. Da je zekat na poljoprivredne proizvode obavezan nalazimo dokaz u Kur’ani kerimu, gdje Allah dž.š. kaže: „O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da bi ste to udijelili-kada ni vi sami ne bi ste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kom ovisan i da je hvale dostojan“ (El Bekare 267).

U hadisu koga prenosi imami Buharija prenose se riječi Poslanika a.s.:“ Na ono što se napaja nebesima i izvorima ili se samo napaja se daje desetina a na ono što se napaja zalijevanjem pola desetine“.

Ova godina je hvala Allahu, bila rodna godina. Po izjavama poljoprivrednika naše zasijane njive su pune plodova. Zar na tome ne zahvaliti Onome koji je sve to dao, i to ne samo jezikom već i zekatom na iste!? Kur’an nas podsjeća pa kaže. „… ako budete zahvalni, Ja ću vam zacijelo još više dati…“ (Ibrahim 7). Pored toga, zahvalnost Bogu dragom iskazana zekatom, donosi mir i zadovoljstvo duše, a udaljuje depresiju i pesimizam, bolest koja danas hara u cijelom svijetu.

Želim da vas upozorim na još nešto. Od plodova izdvajajte ono što bi i sami primili. Prenosi se da je u u ranoj fazi davanja zekata u vrijem Poslanika a.s. bila praksa da se grozdovi hurmi okače na trijem Poslanikove džamije u Medini. Pa bi onda siromašni ashabi uzimali koliko je kome potrebno. Vidjevši da je jedan broj davalaca zekata objesio hurme najlošijeg kvaliteta, Poslanik a.s. je rekao:“ Loše li je to što ste okačili“.

Dijeljenjem zekata na najbolji način osiguravamo svoj imetak i imovinu i povećavamo realne šanse da iduća jesen bude još ljepša i bogatija.

I ne zaboravite da je radost bogate jeseni veća ako se dijeli.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, i ove godine, kao i ranijih godina, u mjesecu oktobru, putem medžlisa i džemata, realizira akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, te vas pozivamo, da se u skladu sa vašim mogućnostima odazovete ovoj hairli akciji.

Ja Rabbi, očisti naše duše, naša tijela i naš imetak od harama, primi naš zekat i povećaj nam bereket Svoj u imetku našem kojeg Si nam podario.

Islamski Forum
Back to top button