Sura & Zikrovi

Zaštitni zikrovi i dove

Jutarnji i večernji zikr dove

Zikr U jutro….

ASBAHNA VE ASBEHAL MULKU LILLAH,VEL HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU,zikr_1 zaštitni zikr LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALLA KULLI ŠEJIN KADIR.RABBI ESELUKE HAJRE MA FI HAZEL JEVMI VE HAJRE MA BADEHU VE EUZU BIKE MIN ŠERRI HAZEL JEVMI VE ŠERRI MA BADEHU RABI EUZU BIKE MINEL KESELI VE SUIL KIBER, RABI EUZU BIKE MIN AZABIN FINAR, VE AZABIN FIL KABR.

(Prijevod: Osvanusmo, a osvanu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ovog dana i dobro iza njega, a utječem ti se od zla ovog dana i od zla poslije njega, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.)

Zikr Navečer…

EMSEJNA VE EMSEL MULKU LILLAH, VEL HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALLA KULLI ŠEJIN KADIR. RABI ESELUKE HAJRE MA FI HAZIHI LLEJLETI VE HAJRE MA BADEHA VE EUZU BIKE MIN ŠERRI HAZI HI LLEJLETI VE ŠERRI MA BADEHA RABI EUZU BIKE MINEL KESELI VE SUIL KIBER, RABI EUZU BIKE MIN AZABIN FINAR, VE AZABIN FIL KABR.

(Prijevod: Omrknusmo, a omrknu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ove noći i dobro iza nje, a utječem ti se od zla ove noći i od zla poslije nje, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.)

ALLAHUMME ENTE RABBI LA ILAHE ILLA ENTE HALEKTENI VE ENE ABDUKE ( žene reći: VE ENE EMETUKE) VE ENE ALA AHDIKE VE VEADIKE MESTETATU, EUZU BIKE MIN ŠERRI MA SANATU EBU-U LEKE BI NIMETIKE ALEJE, VE EBU-U BIZEMBI FAGFIRLI FE INEHU LA JAGFIRU ZZUNUBE ILLA ENTE.

(Prijevod: Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio Si me, ja sam Ti rob, ja sam na ugovoru i obećanju datom Tebi koliko sam u mogućnosti. Utječem Ti se od zla koga sam učinio. Priznajem Tvoje blagodati meni date, a priznajem svoje grijehe, oprosti mi, jer sem Tebe niko grijehe ne može oprostiti.)

ALLAHUMME ‘AFINI FI BEDENI, ALLAHUMME ‘AFINI FI SEM’I, ALLAHUMME ‘AFINI FI BESARI, LA ILAHE ILLA ENTE!

(Prijevod: Allahu, podari zdravlje mome tijelu, Allahu, podari zdravlje mome sluhu, Allahu, podari zdravlje mome vidu, nema boga osim Tebe!) 3 puta dnevno

HASBIJALLAHU LA ILAHE ILLA HUVE ALEJHI TEVEKELTU VE HUVE RABBUL ARŠIL AZIM.

(Prijevod: Dovoljan mi je Allah, nema Boga osim Njega, na Njega se oslanjam. On je Gospodar Arša veličanstvenog.) 7 puta dnevno

EUZU BI KELIMATILLAHI TTAMATI MIN ŠERRI MA HALEK.

( Prijevod: Utječem se savršenim Allahovim riječima od zla onoga što je stvorio.) 3 puta ujutru i naveče

BISMILLAHILEZI LA JEDURRU MEASMIHI ŠEJUN FIL ERDI VE LA FISSEMAI VE HUVE SSEMIUL ALIM.

(Prijevod: U ime Onoga uz čije ime neće nauditi ništa na nebesima niti na zemlji, a ON sve čuje i sve zna.) 3 puta ujutru i naveče

ALLAHUMME INNI ES ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘AFIJETE FI-D-DUNJA VE-L-AHIRETI. ALLAHUMME INNI ES‘ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘AFIJETE FI DINI VE DUNJAJE VE EHLI VE MALI. ALLAHUMME- STUR ‘AVRATI VEAMIN REV‘ATI. ALLAHUMME-HFAZNI MIN BEJNI JEDEJJE VE MIN HALFI VE ‘AN JEMINI ŠIMALI VE MIN FEVKI VE E‘UZU BI AZAMETIKE EN UGTALE MIN TAHTI.

(Prijevod: Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo.)

ALLAHUMME ALIME-L-GAJBI VE-Š-ŠEHADETI, FATIRE-S-SEMAVATI VE-L-ERDI, RABBE KULLI ŠEJIN VE MELIKEHU: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE, E‘UZU BIKE MIN ŠERRI NEFSI VE MIN ŠERI-Š-ŠEJTANI VE ŠIRKIHI, VE EN AKTERIFE ‘ALA NEFSI SUEN EV EDŽURREHU ILA MUSLIMIN.

(Prijevod: Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu.)

REDITU BILLAHI RABBEN, VE BI ISLAMI DINA VE BI MUHAMEDIN SALLALLAHU ALEJHI VE SELIM NEBIJJEN.

(Prijevod: Zadovoljan sam Allahom Gospodarom, Islamom vjerom, i Muhamedom s.a.v.s Vjerovjesnikom.) 3 puta dnevno

SUBHANELLAHI VE BI HAMDIH ADEDE HALKIH VE RIDA NEFSIH VE ZINETE ARŠIH VE MIDADE KELIMATIH.

(Prijevod: Slavljen neka je Allah, i hvala Mu onoliko koliki je broj Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljstvo Njegovo, i koliko je ukrašen Njegov Arš, i koliko treba da se ispišu Njegove riječi) 3 puta dnevno

SUBHANELLAHI VE BI HAMDIH ! (Prijevod: Slavljen je Allah!) 100 puta dnevno

ESTAGFIRULLAH ! (Prijevod: Allahu,oprosti mi!) 1000 puta dnevno
LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH ! (Prijevod: Nema snage niti moci , osim sa Allahom!) 100 puta dnevno

JA HAJJU JA KAJJUMU BI RAHMETIKE ESTEGISU,ASLIH LI ŠE’NI KULLEHU VE LA TEKILNI ILLA NEFSI TARFETE AJNIN. (Prijevod: O Ti Živi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju – popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena! )

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR. (Prijevod: Nema Boga osim Jednog i Jedinog Allaha, Kojem nema niko ravan! Njemu pripada sva vlast i sva slava i On je svemogući!) 100 puta ujutro i naveče.

Od Abdullaha b. Hubejba r.a se prenosi da mu je Poslanik s.a.v.s rekao:“Reci!“ Pa mu rekoh:“ Šta da kažem, Allahov Poslaniče?“, ,pa mi reče:“ Reci:“ KUL HUVALLAHU EHAD, KUL EUZU BI RABIL FELEK I KUL EUZU BI RABI NNAS, kad osvićeš i omrkivaš tri puta, biće ti dovoljno od svega.“

RABBI DžE‘ALNI MUKIMESSALATI VE MIN ZURRIJJETII RABBENA VE TEKABBEL DU‘AI.

(Prijevod: Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!-ovu Kur’ansku dovu učiti često na sedždi.Za sve roditelje koji svoju djecu žele vidjeti na namazu da redovno klanjaju.)

ALLAMUMME SALLI ALA MUHAMMED VE ALA ALI MUHAMMED. (Prijevod: Allahu moj, smiluj se Muhammedu , sallallahu alejhi ve sellem , i njegovom potomstvu , osobitom milošću. ) 1000 puta dnevno

LA ILAHE ILLELLAH , EL HALIMUL AZIM , LA ILAHE ILLELLAH RABBUL ARŠIL AZIM , LA ILAHE ILLELLAH RABBU SSEMAVATI VE RABBUL ERDI VE RABBUL ARŠIL KERIM.

(Prijevod dove Kerba: Nema boga osim Allaha Veličanstvenog , Blagog . Nema boga osim Allaha , Gospodara arša Veličanstvenog . Nema boga osim Allaha , Gospodara nebesa i Zemlje , i onoga sto je između njih , Gospodara arša Plemenitog! )

BISMILLAHI EVELIHI VE AHIRIHI.

(Prijevod: U ime Allaha na početku i na kraju)-ovo učiti poslije namaza jedno pola sata,proučimo udahnemo zrak,zadržimo zrak u plućima, kao da ronimo 10-15 sekundi,pa izdahnemo.Tokom učenja ove dove pacijentu može biti teško,može ga gušiti,da nenormalno kašlje,ali neka se ne brine,to je reakcija džinna.Allah Uzvišeni je na strani mazluma(onoga kome je nepravda učinjena).Ovaj zikr dokazano davi džinne koji se nalaze u tijelu opsihrene osobe.

Ovo su ajeti iz Kur’ana koji se čitaju u svrhu zaštite jednom u toku dana iz sure Bekara(napomena:potrebno je pročitati samo tekst na arapskom)

EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIRRADŽIM .BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM.

ELIF LAM-MIM! ZALIKEL-KITABU LA REJBE FIH. HUDEN LIL-MUTTEKIN,ELLEZINE JU’MINUNE BIL-GAJBI VE JUKIMUNESSALATE VE MIMMA REZAKNAHUM JUNFIKUN. VELLEZINE JU’ MINUNE BIMA UNZILE ILEJKE VE MA UNZILE MIN KABLIK, VEBIL-AHIRETI HUM JUKINUN. ULA-IKE ‘ALA HUDEN MIR-RABBIHIM VE ULA-IKE HUMUL-MUFLIHUN.

(Prijevod: Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Elif Lam Mim.Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.)

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU VEL-HAJJUL-KAJJUM. LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI JEŠFE’U’INDEHU ILLA BI-IZNIH. J’ALEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM, VE LA JUHITUNE BI ŠEJ-IN MIN ILMIHI ILLA BI-MA ŠAE.VESIA KURSIJJUHU-SSEMAVATI VEL ERDA, VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM.

(Prijevod: Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve sto postoji On održava. Njega ne obuzima drijemež niti san. Njegovo je sve sto je na nebesima i na zemlji. Niko ne može kod Njega posredovati bez njegove dozvole. On zna sve što je pred ljudima i što je iza njih. Ljudi ne znaju osim ono što im je On dao da spoznaju, Njegova vlast obuhvata nebesa i Zemlju. Održavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora. On je Uzvišeni i Veliki.) -ujutro i naveče.

LA IKRAHE FIDDINI KAD TEBEJJENERRUŠDU MINEL GAJJ ,FE MEJJEKFUR BITTAGUTI VE JU’MIM BILLAHI FE KADISTEMSEKE BIL URVETIL VUSKA LEN FISAMELEHA, VALAHU SEMIUN ALIM.

ALLAHU VELIJJULLEZINE AMENU JUHRIDŽUHUM MINEZZULUMATI ILENNUR ,VELLEZINE KEFERU EVLIJA U HUMUTTAGUTU JUHRIDŽUNEHUM MINE NNURI ILEZZULUMAT.ULAIKE ASHABU -NNAR ,HUM FIHA HALIDUN .

(Prijevod: U vjeri nema prisiljavanja.Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti.A Allah sve čuje i zna. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju – zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.)

LILLAHI MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. VE IN TUBDU MA FI ENFUSIKUM EV TUHFUHU JUHASIBKUM BIHILLAH. FE JAGFIRU LIMEJ-JEŠA’U VE JU’ AZZIBU MEJ’JEŠA’U VALLAHU’ ALA KULLI ŠEJ’ IN KADIR.

AMENER-RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIR-RABBIHI VEL-MU´MINUN. KULLUN AMENE BILLAHI VE MELA’IKETIHI VE KUTUBIHI VE RUSULIH. LA NUFERRIKU BEJNE EHADIN MIR-RUSULIH. VE KALU SEMI’ANA VE ETA’NA ,GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKE-L-MESIR.

LA JUKELLIFULLAHU NEFSEN ILLA VUS’AHA,LEHA MA KESEBET VE ‘ALEJHA MEKTESEBET. RABBENA LA TU ‘ AHIZNA INNESINA EV AHTA’NA. RABBENA VE LA TAHMIL ‘ ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ‘ ALELLEZINE MIN KABLINA. RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIH. VA’ FU ‘ANNA, VAGFIRLENA, VERHAMNA, ENTE MEVLANA FENSURNA ‘ALEL KAVMIL KAFIRIN.

(Prijevod: Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće onome kome On hoće, a kazniće onoga koga On hoće – Allah je kadar sve. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: “Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.” I oni govore: “Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti.” Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

Islamski Forum
Back to top button