Različite Teme

Koja djela izvode iz islama

Medžlis uleme iz Saudijske Arabije,Rijad, 1418. god. po hidžri

1. Širk-Allahu nekoga ravnim smatrati. Allah,Dzelle Sa`nuhu, kaže:“Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo džehennem će biti, a nevjernicima neće niko pomoći.”(Trpeza,72))

2. Ko između Allaha i sebe postavi posrednika(e) te njih moli, od njih traži i na njih se oslanja, kafir je.

3. Ko nevjernike-nemuslimane ne smatra nevjernicima i sumnja u to da su oni nevjernici ili smatra ispravnim ono u što oni vjeruju, kafir je.

4. Ko vjeruje da su ljudski zakoni bolji od šeri΄ata sa kojim je poslat Muhammed,sallallahu alejhi we sellem, kafir je.

Kafiri su svi oni koji vjeruju u slijedeće:

– Ko vjeruje da su sistemi koje izmišljaju i postavljaju ljudi bolji od islamskog sistema, kafir je. Islamski sistem života obuhvata vojno, ekonomsko, administrativno i sociološko uređenje društva;

– Ko vjeruje da je islam nepraktičan za provođenje u današnjem vremenu i vjeruje da islam ne može pronaći konačna rješenja za svakodnevne probleme u društvu, kafir je;

– Ko vjeruje da je islam povod zaostalosti muslimana, kafir je;

– Ko vjeruje da islam predstavlja samo jedan puki odnos između čovjeka i Allaha bez njegovog direktnog učešća u uređivanju života ljudi na nivou države, kafir je;

– Ko vjeruje i govori da Allahov sud, primjera radi, odsijecanje ruke kradljivcu ili kamenovanje bludnika, ne odgovara modernom dobu, kafir je;

– Ko vjeruje da je dozvoljeno suditi po onome što Allah dž.š. nije objavio, kafir je;

-Oni koji vjeruju da je dozvoljeno u međusobnim trgovačkim odnosima, krivičnom pravu i sociološkom uređenju praktikovati zakone mimo Allahovog šeri΄ata, kafiri su, a ako ne vjeruju da su ti zakoni bolji od šeri΄ata već priznaju da je šeri΄at bolji od njih, ali i pored toga ih praktikuju, kafiri su, jer su svojim djelom dozvolili praktikovanje onoga što je Allah Dzelle Sa`nuhu, zabranio.

5. Ko mrzi makar jedan mali dio onoga sa čime je Muhammed s.a.v.s. poslan, kafir je,pa makar i on sam praktikovao to djelo. Allah ,Dzelle Sa`nuhu, kaže:“Zato što ne vole ono što Allah objavljuje i On će djela njihova poništiti.”(Muhammed, 9)

6. Ko se ismijava sa makar jednim djelom islama, kafir je. Allah ,Dzelle Sa`nuhu. kaže:“zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici” (Pokajanje, 65,66)

7. Ko se bavi sihrom ili traži da se njemu čini sihr-usluge, kafir je. Allah Dzelle Sa`nuhu, kaže:“a njih dvojica nisu nikoga učili (sihru) dok mu ne bi rekli:”Mi samo iskušavamo i ti ne budi nevjernik” (Krava, 102)

8. Iskazivanje prijateljstva prema nevjernicima i njihovo pomaganje protiv muslimana.Allah ,Dzelle Sa`nuhu kaže:“a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati”(Trpeza,51)

9. Ko vjeruje da je nekom dozvoljeno da napusti praktikovanje nekih islamskih propisa,kafir je. Allah ,Dzelle Sa`nuhu. kaže:“A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati.” (Ali Imran, 85)

10. Potpuno napuštanje Allahove vjere ili napuštanje onih komponenata bez kojih čovjek ne može biti musliman kao i neizučavanje islama i nepraktikovanje njegovih propisa.Allah ,Dzelle Sa`nuhu kaže:“A ima li nepravednijeg od onoga koji opomenut riječima Gospodara svoga njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!”(Sedzda, 22)

Ko god praktikuje jedno od ovih tačaka, namjerno ili nenamjerno, kafir je, osim onoga kojeg prisile pod prijetnjom ubistva. Allahu se utječemo od svega što izaziva Njegovu srdžbu i kaznu.

Medžlis uleme iz Saudijske Arabije,Rijad, 1418. god. po hidžri

Islamski Forum
Back to top button