Sura & Zikrovi

Vrijednosti dove

Dova, obraćanje Allahu dž,š, je vrlo važna stvar u živptu pojedinca kao i grupe ljudi. Dova se čini samo Allahu dž,š i nikom više, sve što tražimo to moramo tražiti od noga koji to ima i posjeduje, a nikako od onoga ko je nemoćan, dakle čovjek, jer je i on (čovjek) dobio od Onoga koji sve ima i posjeduje. Dova preporođuje duše vjernika i vodi ga pravim putem. Dovu možemo činiti za sebe, za svoju porodicu, rodbinu, prijatelje i ostale kojime hoćemo, kao i za žive i umrle. Dovom se obraćamo Allahu dž,š, u dobru i u zlu.

Kaže uzvišeni; ”A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi molitelja ko Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene da bi bili na pravom putu”. El-Bekare 186.

Draga braćo vidimo iz ovog ajeta da Allah dž,š, odgovara poslaniku Muhamedu a,s, da kad Allahovi iskreni robovi upitaju za svog Gospodara, da im odgovori da je blizu, i da će sigurno uslišati dovu molitelja, ali je uslov da i mi udovoljimo božijem pozivu, a to je da budemo pokorni Njemu i Njegovim naredbama i da ostavimo sve ono što nam je zabranio, da slijedimo

Poslanika Muhameda a,s, i njegove poruke i sve ono s čime je došao, kad se na ovaj poziv odazovemo onda možemo očekivati i uslišanu dovu tj; primljenu. Molim Allaha dž,š, da budemo od onih koji će se odazvati prije svega božijem pozivu pa da budemo od onih čija je dova primljena. Amin.

Spomenut ću nekoliko hadisa o vrijednosti dove; Kaže Poslanik a,s; ”Molite Allaha dž,š, da vas sačuva od teških nesreća, tragičnih posljedica, zle sudbine i da se neprijatelji vašim zlom ne naslađuju”. (Buharija i Muslim).

Rekao je poslanik a,s; ”Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove, niti život produžiti ništa osim dobročinstva”. (Tirmizi). Rekao je poslanik a,s; ”Divna li oružja vjernika, strpljenje i dova”. (Dejlemi, hasen).

Prije nego počnem sa dovama, i njihovim kratkim komentarom, želim da razmislimo o ovim hadisima i da ih ozbiljno shvatimo i pokušamo ih prakticirati, vidite u ovim hadisima Poslanik a,s, kaže, molita Allaha da vas sačuva ( i vašu djecu, žene, familiju, rodbinu i sve muslimane i muslimanke), od teških nesreća, jer niko ne zna ko će kakvo zlo uraditi pa da naudi svim muslimanima, a poslije toga slijede i tragične posljedice, valja se poslje oporaviti, traje to dugo, ponekad i predugo.

A što se tiče zle sudbine, to nam govori da trebamo tražiti od Allaha da nas učvrsti u islamu, da budemo sljedbenici islama i da umremo kao muslimani, jer nam to poručuje pa kaže; ”I ne umirite drugačije osim kao muslimani”. Sura Ali Imran 102. Jer svako ko umre drugačije misleći na drugu vjeru on je izgubljen i biće na kijametskom danu od izgubljenih. Kaže uzvišeni Allah dž,š; ”A onaj ko bude želio drugu vjeru mimo islama neće mu biti primljena, i bit će na kijametskom danu od izgubljenih”. Sura Ali Imran 85.

I ovo na kraju je vrlo bitno pogotovo za današnje stanje nas muslimana kao pojedinaca i grupa, vidimo da se naši neprijatelji našim zlom, našom podjeljenošću, našom neslogom, našom svađom, našim prepiranjem i tako dalje, naslađuju i smješkaju se sa strane, jer su našli kod muslimana ono što im daje podsticaj da se ponašaju ovako kako se ponašaju prema nama, nema poštenja, jer ga i mi sami sebi nedamo, nepoštujemo one kojima smo podređeni, niti im dajemo morala da se bore za naša prava, nego samo podvaljujemo jedni drugima a to njima paše, zato molim vas da ne budete od onih koji će im dati još više motiva za provokacije itd.

Pogledajte ih kako oni slušaju svoje vođe, vjerske i svijetske, nema da neko od njih olje naruži svog vođu, a kod nas je uvjek ako je imalo čovjek napredan musliman, pa makar to bio i reis, mi smo spremni da kažemo lopov, pokrade nas, itd.
Kao što je poslanik a,s, najavio da dova mjenja i sudbinu, dakle ako ima djece pa neslušaju, onda uputi Allahu dž,š, dovu i On će ti pomoći u tome. Iskreno se nadam da ćemo slijediti ove upute kako bi promjenili svoje stanje.

Sad da spomenemo čija se to dova prima?
Dakle kad gledamo ovako površinski vidjet ćemo da ima i onih od kojih se dova prima kao i onih od kojih se dova ne prima.

DOVE NAKON PREDAVANJA “SELAMA” U NAMAZU

“Esta-gfiru-l-Lahe – (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-s-Selamu, tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikrami! / Allaha za oprost molim – (3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti.” [1]

v “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kulli šej in kadir. Allahumme la mani’ a lima e’atajte ve la mu’ tije lima mena’ te, ve la jenfe’ u zel-džeddi minke-l-džeddu! / Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može spriječiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage.”[2]

v “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve’ ala kulli šej in kadir la havle ve la kuvvete illa billahi; la ilahe illallahu, ve la na’ budu illa ijjahu, lehu-n-ni’ metu ve lehul-fadlu ve lehu-s-senaul-hasenu. La ilahe illallahu muhlisine lehu-d-dine ve lev kerihel-kafirun! / Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjećanje. Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i ne dopadalo.”[3]

v “Subhanellahi – (33x) vel-hamdu lillahi – (33x) vallahu ekber – (33x), la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in kadir! / Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveći (33x), nema boga osim Allaha Jedinog, koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim ima moć.”[4]

v Prouče se sure Kul-huvallahu ehad, Kul-e’uzu bi rabbil-feleki, Kul-e’uzu bi rabbin-nas, poslije svakog namaza.[5]

v Prouči se Ajetul-kursijja poslije svakog namaza.[6]

v “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli šej in kadir! (10X) / Nema boga osim Allaha, Jedinog, koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć.” Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza.[7] – SLABA PREDAJA / DAIF

v “Allahumme inni es‘eluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve ‘amelen mutekabbelen! / Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe” – uči se poslije predaje selama na Sabahskom Farzu.[8]

VRIJEDNOST OVE DOVE NA POSLJEDNJEM SJEDENJU (Tešehudu) u NAMAZU

Allahumme inni es’eluke ja Allahu El-Ehadu Es-Samedu ellezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad en tagfira li zunubi inneke entel-Gafurur-Rahim.

(Prenosi Ebu Davud /En`Nesai – Vjerodostojna predaja!. )

Prijevod:

Allahu, molim Te, o Allahu, Ti si Jedan, Ti si utočište svakome, nisi rodio niti si rođen, i niko Ti ravan nije, oprosti mi grijehe, jer Ti si Onaj Koji mnogo prašta i Koji je milostiv.

Dova od onih kojih se prima su slijedeći:
– Mazlum, onaj kome je učinjena nepravda
– Musafir, putnik
– Roditelja za dijete
– Postača
– Pravednog vladara
– Onoga ko puno Allaha dž,š, spominje
– Muslimana odsutnome bratu muslimanu
– Hadžije i onoga koji ide na umru
– Bolesnika
– Pobožnog starca
– Hafiza Kur’ana, i onoga ko prouči Kur’an
– Onoga ko je u nevolji
– Dova ljudi kada se skupe, pa jedan uči dovu, a drugi aminaju.
Pošto smo spomenuli one od kojih se dova prima sad ćemo spomenuti i vrijeme kad se dova prima:
– Dova između ezana i ikameta
– U namazu na sedždi, i prije selama
– Poslije namaza
– U zadnjoj trećini noći
– Pri gledanju u Kabu
– Petkom
– Uz ramazan, u lejletu kadr, i vrijeme iftara
– Prvih deset dana zul-hidžeta, dani hadža
– Na dan urefata
– Kod plakanja iz bogobojaznosti
– Kad pada kiša
– Kad je čovjek u nevolji

Odabrana mjesta za dovu;
– Dok smo na hadžu
– Kod praga kabenskih vrata
– Na usamljenom mjestu
– Na mjestu klanjane nafile
Da spomenemo kako treba dovu učiti, dovu treba započeti sa zahvalom Allahu dž,š, salavatom na Poslanika a,s, i završiti sa zahvalom Allahu dž,š, i salavatom i selamom na Poslanika a,s.

Ako sve ovo ispoštujemo dali će dova biti primljena?.
Dakle postoje razlozi kad se dova ne prima: kao što je, jedenje, pijenje, i odjevanje na haram nedozvoljen način, izostavljanje farzova i suneta, činjenje harama, da neko kaže učio sam dovu pa mi nije primljena, poslanik a,s, kaže; ”Kada čovjek uči dovu Allah mu je usliša, ili je ostavi za drugi svijet, ili ga zaštiti od zla kolika je ta dova”. (Tirmizi, sahih).

Da neko uči dovu a srce mu odsutno, u gafletu, da u dovi traži neki grijeh ili kidanje rodbinske veze. Ovo su neki razlozi za neprimljenu dovu, zato moramo pziti kad učimo dovu da je učimo na najbolji način.

Učimo o Islamu
Back to top button