Sura & Zikrovi

Vrijednosti dove

Dova, obraćanje Allahu dž,š, je vrlo važna stvar u živptu pojedinca kao i grupe ljudi. Dova se čini samo Allahu dž,š i nikom više, sve što tražimo to moramo tražiti od noga koji to ima i posjeduje, a nikako od onoga ko je nemoćan, dakle čovjek, jer je i on (čovjek) dobio od Onoga koji sve ima i posjeduje. Dova preporođuje duše vjernika i vodi ga pravim putem. Dovu možemo činiti za sebe, za svoju porodicu, rodbinu, prijatelje i ostale kojime hoćemo, kao i za žive i umrle. Dovom se obraćamo Allahu dž,š, u dobru i u zlu.

Kaže uzvišeni; ”A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi molitelja ko Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene da bi bili na pravom putu”. El-Bekare 186.

Draga braćo vidimo iz ovog ajeta da Allah dž,š, odgovara poslaniku Muhamedu a,s, da kad Allahovi iskreni robovi upitaju za svog Gospodara, da im odgovori da je blizu, i da će sigurno uslišati dovu molitelja, ali je uslov da i mi udovoljimo božijem pozivu, a to je da budemo pokorni Njemu i Njegovim naredbama i da ostavimo sve ono što nam je zabranio, da slijedimo

Poslanika Muhameda a,s, i njegove poruke i sve ono s čime je došao, kad se na ovaj poziv odazovemo onda možemo očekivati i uslišanu dovu tj; primljenu. Molim Allaha dž,š, da budemo od onih koji će se odazvati prije svega božijem pozivu pa da budemo od onih čija je dova primljena. Amin.

Spomenut ću nekoliko hadisa o vrijednosti dove; Kaže Poslanik a,s; ”Molite Allaha dž,š, da vas sačuva od teških nesreća, tragičnih posljedica, zle sudbine i da se neprijatelji vašim zlom ne naslađuju”. (Buharija i Muslim).

Rekao je poslanik a,s; ”Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove, niti život produžiti ništa osim dobročinstva”. (Tirmizi). Rekao je poslanik a,s; ”Divna li oružja vjernika, strpljenje i dova”. (Dejlemi, hasen).

Prije nego počnem sa dovama, i njihovim kratkim komentarom, želim da razmislimo o ovim hadisima i da ih ozbiljno shvatimo i pokušamo ih prakticirati, vidite u ovim hadisima Poslanik a,s, kaže, molita Allaha da vas sačuva ( i vašu djecu, žene, familiju, rodbinu i sve muslimane i muslimanke), od teških nesreća, jer niko ne zna ko će kakvo zlo uraditi pa da naudi svim muslimanima, a poslije toga slijede i tragične posljedice, valja se poslje oporaviti, traje to dugo, ponekad i predugo.

A što se tiče zle sudbine, to nam govori da trebamo tražiti od Allaha da nas učvrsti u islamu, da budemo sljedbenici islama i da umremo kao muslimani, jer nam to poručuje pa kaže; ”I ne umirite drugačije osim kao muslimani”. Sura Ali Imran 102. Jer svako ko umre drugačije misleći na drugu vjeru on je izgubljen i biće na kijametskom danu od izgubljenih. Kaže uzvišeni Allah dž,š; ”A onaj ko bude želio drugu vjeru mimo islama neće mu biti primljena, i bit će na kijametskom danu od izgubljenih”. Sura Ali Imran 85.

I ovo na kraju je vrlo bitno pogotovo za današnje stanje nas muslimana kao pojedinaca i grupa, vidimo da se naši neprijatelji našim zlom, našom podjeljenošću, našom neslogom, našom svađom, našim prepiranjem i tako dalje, naslađuju i smješkaju se sa strane, jer su našli kod muslimana ono što im daje podsticaj da se ponašaju ovako kako se ponašaju prema nama, nema poštenja, jer ga i mi sami sebi nedamo, nepoštujemo one kojima smo podređeni, niti im dajemo morala da se bore za naša prava, nego samo podvaljujemo jedni drugima a to njima paše, zato molim vas da ne budete od onih koji će im dati još više motiva za provokacije itd.

Pogledajte ih kako oni slušaju svoje vođe, vjerske i svijetske, nema da neko od njih olje naruži svog vođu, a kod nas je uvjek ako je imalo čovjek napredan musliman, pa makar to bio i reis, mi smo spremni da kažemo lopov, pokrade nas, itd.
Kao što je poslanik a,s, najavio da dova mjenja i sudbinu, dakle ako ima djece pa neslušaju, onda uputi Allahu dž,š, dovu i On će ti pomoći u tome. Iskreno se nadam da ćemo slijediti ove upute kako bi promjenili svoje stanje.

Sad da spomenemo čija se to dova prima?
Dakle kad gledamo ovako površinski vidjet ćemo da ima i onih od kojih se dova prima kao i onih od kojih se dova ne prima.

DOVE NAKON PREDAVANJA “SELAMA” U NAMAZU

“Esta-gfiru-l-Lahe – (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-s-Selamu, tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikrami! / Allaha za oprost molim – (3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti.” [1]

v “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kulli šej in kadir. Allahumme la mani’ a lima e’atajte ve la mu’ tije lima mena’ te, ve la jenfe’ u zel-džeddi minke-l-džeddu! / Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može spriječiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage.”[2]

v “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve’ ala kulli šej in kadir la havle ve la kuvvete illa billahi; la ilahe illallahu, ve la na’ budu illa ijjahu, lehu-n-ni’ metu ve lehul-fadlu ve lehu-s-senaul-hasenu. La ilahe illallahu muhlisine lehu-d-dine ve lev kerihel-kafirun! / Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjećanje. Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i ne dopadalo.”[3]

v “Subhanellahi – (33x) vel-hamdu lillahi – (33x) vallahu ekber – (33x), la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in kadir! / Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveći (33x), nema boga osim Allaha Jedinog, koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim ima moć.”[4]

v Prouče se sure Kul-huvallahu ehad, Kul-e’uzu bi rabbil-feleki, Kul-e’uzu bi rabbin-nas, poslije svakog namaza.[5]

v Prouči se Ajetul-kursijja poslije svakog namaza.[6]

v “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli šej in kadir! (10X) / Nema boga osim Allaha, Jedinog, koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć.” Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza.[7] – SLABA PREDAJA / DAIF

v “Allahumme inni es‘eluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve ‘amelen mutekabbelen! / Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe” – uči se poslije predaje selama na Sabahskom Farzu.[8]

VRIJEDNOST OVE DOVE NA POSLJEDNJEM SJEDENJU (Tešehudu) u NAMAZU

Allahumme inni es’eluke ja Allahu El-Ehadu Es-Samedu ellezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad en tagfira li zunubi inneke entel-Gafurur-Rahim.

(Prenosi Ebu Davud /En`Nesai – Vjerodostojna predaja!. )

Prijevod:

Allahu, molim Te, o Allahu, Ti si Jedan, Ti si utočište svakome, nisi rodio niti si rođen, i niko Ti ravan nije, oprosti mi grijehe, jer Ti si Onaj Koji mnogo prašta i Koji je milostiv.

Dova od onih kojih se prima su slijedeći:
– Mazlum, onaj kome je učinjena nepravda
– Musafir, putnik
– Roditelja za dijete
– Postača
– Pravednog vladara
– Onoga ko puno Allaha dž,š, spominje
– Muslimana odsutnome bratu muslimanu
– Hadžije i onoga koji ide na umru
– Bolesnika
– Pobožnog starca
– Hafiza Kur’ana, i onoga ko prouči Kur’an
– Onoga ko je u nevolji
– Dova ljudi kada se skupe, pa jedan uči dovu, a drugi aminaju.
Pošto smo spomenuli one od kojih se dova prima sad ćemo spomenuti i vrijeme kad se dova prima:
– Dova između ezana i ikameta
– U namazu na sedždi, i prije selama
– Poslije namaza
– U zadnjoj trećini noći
– Pri gledanju u Kabu
– Petkom
– Uz ramazan, u lejletu kadr, i vrijeme iftara
– Prvih deset dana zul-hidžeta, dani hadža
– Na dan urefata
– Kod plakanja iz bogobojaznosti
– Kad pada kiša
– Kad je čovjek u nevolji

Odabrana mjesta za dovu;
– Dok smo na hadžu
– Kod praga kabenskih vrata
– Na usamljenom mjestu
– Na mjestu klanjane nafile
Da spomenemo kako treba dovu učiti, dovu treba započeti sa zahvalom Allahu dž,š, salavatom na Poslanika a,s, i završiti sa zahvalom Allahu dž,š, i salavatom i selamom na Poslanika a,s.

Ako sve ovo ispoštujemo dali će dova biti primljena?.
Dakle postoje razlozi kad se dova ne prima: kao što je, jedenje, pijenje, i odjevanje na haram nedozvoljen način, izostavljanje farzova i suneta, činjenje harama, da neko kaže učio sam dovu pa mi nije primljena, poslanik a,s, kaže; ”Kada čovjek uči dovu Allah mu je usliša, ili je ostavi za drugi svijet, ili ga zaštiti od zla kolika je ta dova”. (Tirmizi, sahih).

Da neko uči dovu a srce mu odsutno, u gafletu, da u dovi traži neki grijeh ili kidanje rodbinske veze. Ovo su neki razlozi za neprimljenu dovu, zato moramo pziti kad učimo dovu da je učimo na najbolji način.

Islamski Forum
Back to top button