Učimo o Islamu

Vel-Jevmil-Ahiri

Vel-Jevmil-Ahiri – Ja vjerujem u Sudnji dan

Vel-Jevmil-Ahiri – Ja vjerujem u Sudnji dan
Peti od šest osnovnih temelja imana je “Vjerovati u Sudnji dan (Ahiretski dan, Zadnji dan).” Ovo vrijeme počinje od momenta kad osoba umre i nastavlja se do kraja Kijameta. Ovaj dan se zove Zadnji dan zato što iza njega nema noći, ili, zato što dolazi poslije ovosvjetskog života. Ovaj dan, koji je pomenut u hadis-i šerifu, nije kao dani koje mi znamo.

On označava jedan vremenski period.

Nama nije rečeno kada će biti Kijamet.

Niko ne može proračunati njegov dolazak. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio njegove mnoge predznake (alamete).
Hazreti Mehdi će doći. [Hazreti Mehdi će biti potomak Poslanika Muhammeda alejhisselam. Njegovo ime će biti Muhammed. Ime njegovog oca će biti Abdullah.
On će biti vođa muslimana, ojačati islam, i svugdje će ga raširiti. On će se boriti zajedno sa Isaom alejhisselam protiv Dedždžala i zajedno će ga ubiti.

Muslimani će se za vrijeme njegovog vremena svukud nastaniti i živjeti u miru i udobnosti.] Isa alejhisselam će se spustiti s neba u Damasku. Dedždžal će se pojaviti. [Dedždžal (kojeg hrišćani zovu Antihrist, a čije će ime također biti i Mesih, zato što će biti čuven u cijelom svijetu) će biti sin jednog židova iz Horasana (sjeverni dio Irana) i neprijatelj islama. On će imati ogromnu vojsku. On će ubijati muslimane i prouzrokovaće nemire i nerede na Bliskom Istoku. Hazreti Mehdi će ga poslije borbe u kojoj će se proliti mnogo krvi ubiti. U Abdulvehhebovoj Ša’ranijevoj knjizi Muhtesaru tazkiret-ul kurtubi (drugo izdanje, Istanbul, 1302.) se navode izvještaji (reference) koji kažu da će

Dedždžalovo ime biti Ibni Sejjid.] Narod zvani Je’džudž i Me’džudž će uznemiriti sav svijet. [U Kur’an-i kerimu piše da su Je’džudž i Me’džudž dva zla naroda koji su u davna vremena ostavljeni iza zida koja će se pred kraj svijeta rasprostraniti po svijetu. To ne znači da je taj zid već pronađen, niti da toga naroda danas ima puno uzimajući u obzir da se arheoloskim istraživanjima ispod zemlje otkopavaju čitavi gradovi kao i morski fosili na planinskim vrhuncima.

U stvari, moglo bi se misliti da će se, kao što je hiljadu miliona današnjih ljudi postalo od dvije osobe, tako i ta dva naroda raširiti po svijetu umnožavajući se od nekoliko osoba za koje niko ne zna gdje su.] Sunce će izaći sa zapada. Biće veliki zemljotresi. Vjersko znanje će biti zaboravljeno. Griješenje i sve što nevalja će biti u porastu. Nevjernici, nemoralni i nepošteni ljudi će biti vođe. Allahova dželle-šanuhu naređenja će biti zabranjena. Harami će se svugdje i na svakom koraku činiti. U Jemenu će se pojaviti vatra. Nebo i planine će se raskomadati. Sunce i mjesec će pocrnjeti.

Mora će se pomiješati, proključati, i presušiti.

Musliman koji griješi se zove fasik (grešnik). Fasici i svi kafiri će biti u kaburskoj patnji (azabu). Ovo se bez sumnje i sa potpunim uvjerenjem mora vjerovati. Mrtvac će se nakon ukopa povratiti u nama nepoznat život i biće ili u udobnosti ili u patnji. Kako nam je rečeno u hadisi šerifu dva meleka, koji se zovu Munker i Nekir, će doći u njegov mezar u obliku dvije nepoznate i strašne osobe i počeće ga ispitivati.

Prema jednim alimima ispitivanje u mezaru će biti o osnovama vjerovanja (akaida) dok će prema drugim alimima biti svo vjerovanje. [Mi iz ovoga razloga moramo naučiti djecu odgovore na slijedeća pitanja. Ko je tvoj Gospodar (Rabb)? Koja je tvoja vjera (din)? Kojim ti sljedbenicima (ummetu) pripadaš? Koja je tvoja Sveta knjiga (kitab)? Šta ti je kibla? Koji mezheb slijediš u vjerovanju i djelima (i’tikadu i amelu)?

U knjizi Tezkire-i Kurtubi piše da oni koji nisu ehli sunnet neće moći ispravno odgovoriti na ova pitanja.] [Muhammed Kurtubi maliki, autor knjige Tezkire, je preselio na ahiret 671./1272. godine.] Grob onih koji precizno odgovore na pitanja će se proširiti i u njihovom grobu će se otvoriti prozor prema Džennetu. Oni će svake zore i sumraka (sabaha i akšama) vidjeti svoje mjesto u

Džennetu a meleci će ih služiti i donositi lijepe vijesti. Onaj ko ne odgovori ispravno će biti jako strahovito udaran željeznim buzdovanima. Svako stvorenje osim ljudi i džina će čuti njegovu kuknjavu i pomaganje.

Njegov grob će se toliko stisnuti da će on osjetiti kako mu kosti jedna kroz drugu prolaze. U njegovom grobu će se otvoriti rupa prema Džehennemu. On će svakog sabaha i akšama vidjeti svoje mjesto u Džehennemu. Njega će u njegovom kabru sve do proživljenja (mahšera) ovako teško tuči i mučiti. (Mahšer je mjesto suđenja na onom svijetu, skup, mjesto gdje će se sav svijet iskupiti na Sudnjem danu).

Vel-Jevmil-Ahiri – Ja vjerujem u Sudnji dan
Vel-Jevmil-Ahiri – Ja vjerujem u Sudnji dan

Mi moramo vjerovati u život poslije smrti. Meso i kosti nakon što su istruhli i postali zemlja i gas će se ponovo ujediniti. Duše će ponovo ući u svoja tijela i svi će ustati iz svojih grobova. Ovo se zato zove Kijametski dan (ili Dan proživljavanja, Sudnji dan, Smak svijeta).
[Biljke uzimaju iz vazduha ugljen dioksid a iz zemlje vodu i mineralne sastojke. One ih u sebi ujedinjuju jedne sa drugim i od njih prave organske materije, živu materiju naših organa. Danas nam je poznato da se hemijska reakcija za koju je potrebno nekoliko godina dešava, uz pomoć katalizatora, u vremenu manjem od jedne sekunde.

Slično tome će i Allah dželle-šanuhu, u jednom momentu, sjediniti u grobu vodu, ugljen dioksid, i mineralne materije, i stvoriti organske materije i žive organe. Muhbir-i sadik (onaj koji govori samo istinu, to jeste Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem) je rekao da ćemo ovako biti proživljeni. Nauka nam pokazuje da se ovo i na ovom svijetu dešava.]

Sva živa stvorenja će se iskupiti na mjestu koje se zove Mahšer. Knjige djela će letjeti njihovim vlasnicima. Kudret sahibija (Posjednik Svemoći, uzvišeni Allah dželle-šanuhu), stvaralac zemlje, nebesa, zvijezda, i svih čestica, će dati da se ovo sve desi. Allahov dželle-šanuhu Resul, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao da će se ovo sve ovako desiti. Nema sumnje da je sve ono što je on rekao istina. To će se sigurno sve desiti.

Salih i dobri vjernici će dobiti knjige svojih djela sa svoje desne strane. Grešnici i loši ljudi će dobiti svoje knjige djela pozadi (iza leđa) ili sa svoje lijeve strane. Svako djelo, dobro ili zlo, veliko ili malo, tajno ili javno učinjeno, će biti zapisano u toj knjizi.

Čak će Allah dželle-šanuhu, koji sve zna, otkriti i ona djela koja su nepoznata melecima zvanim Kiramen katibin. Naši organi će svjedočiti protiv nas. Mi ćemo biti pitani za sve. Na Mahšeru će se, ako to Allah dželle-šanuhu bude htio, otkriti svako tajno djelo. Meleci će biti pitani šta su na zemlji i na nebu radili? Poslanici salevatullahi teala ve teslimatuhu alejhim edžma’in će biti pitani kako su izvršili svoje dužnosti i kako su ljudima objavili Allahove dželle-šanuhu propise (hukmove)?

Ljudi će biti pitani kako su slijedili Poslanike, kako su izvršavali dužnosti koje su im objavljene, i kako su pazili na tuđa prava (hakove). Oni koji imaju iman, dobar amel (djela), i lijep ahlak (lijepu narav i ponašanje, moralne vrijednosti) će biti nagrađeni na Mahšeru dok će oni sa lošom naravi i djelima biti strogo kažnjeni.

Allah dželle-šanuhu će kazniti neke mu’mine za male grijehe, dok će nekim mu’minima oprostiti Svojim fadlom (darežljivošću), ihsanom (dobročinstvom) i afuvom (oprostom) i velike i male džunahe. On nikada neće oprostiti nevjerstvo (kufr) i širk (mnogoboštvo, politeizam). On će, ako to hoće, oprostiti svaki drugi grijeh.

On će, ako to hoće, mučiti za najmanji grijeh. On je rekao da neće nikada oprostiti kufr i širk. Kafiri sa ili bez Svetih knjiga, to jeste, oni koji ne vjeruju da je Muhammed alejhisselam Pejgamber za sve ljude, i koji ne odobravaju samo ijedan od Njegovih propisa (ahkama), to jeste naređenje (emrova) će sigurno biti stavljeni u Džehennem i vječno će biti mučeni (u azabu).

Na Kijametskom danu će biti mizan (vaga, terazije), kojim će se vagati djela i ponašanja. Mi ne znamo kako taj mizan izgleda. Mizan će biti toliko veliki da će na njegov jedan tas moći stati i zemlja i nebo. Njegov tas (plitki tanjir na vagi) za dobra djela će biti sjajan i desno od Arša, kod Dženneta, dok će tas za grijehe biti crn, i lijevo od Arša, kod Džehennema. Djela, riječi, misli, i pogledi, koji su učinjeni na dunjaluku, će tamo imati oblik i biće vagani na ovoj vazi koja nema sličnosti sa ovosvjetskim vagama.

Dobra djela će biti u obliku svijetlih figura a loša djela će imati crne i ružne figure. Rečeno je da će se teži tas vage dizati a lakši spuštati. Prema nekim alimima rahimehumullahu teala će biti više vrsta terazija (vaga). Puno drugih je reklo da u islamu nije rečeno jasno kako će mizan izgledati i koliko će ih biti, tako da je bolje o tome ni ne razmišljati

[Drugim rječima bezkorisno je nastojati zamisliti izgled vage].

Tamo će biti i (most koji se zove) Sirat ćuprija. Allah dželle-šanuhu će narediti pa će se preko Džehennema stvoriti most (Sirat ćupriju). Svakome će biti naređeno da preko njeg pređe.

Tog dana će svi Poslanici moliti, “Ja Rabbi! Daj nam selamet (spas)! Džennetlije će ga lako preći i doći do Dženneta. Neki će ga preći brzinom munje, neki kao vjetar, a neki brzinom galopirajućeg konja. Sirat ćuprija je tanja od dlake a oštrija od sablje.

Ona je slična slijeđenju islama na ovom svijetu. Precizno slijediti islam je isto što i preći preko Sirat ćuprije. Oni koji se odupiru ćulnim željama svoga nefsa će preći brzo preko Sirat ćuprije. Oni koji slijede svoj nefs i ne slijede islam će teško preći preko Sirat ćuprije. Allah dželle-šanuhu je zbog ovog nazvao pravi put Sirat-i mustakim. Ova sličnost u imenima nam ističe činjenicu da je život u okviru islama kao prelazak preko Sirat ćuprije. Oni koji su zaslužili Džehennem će se okliznuti i pasti sa Sirata u Džehennem.

Tamo će biti i vrelo Kevser koje je rezervisano za našeg Pejgambera Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem. Ono je toliko veliko da treba, da bi preko njega prešli, putovati mjesec dana. Njegova voda je bjelja od mlijeka. Njegov miris je ljepši od miska. Oko njega ima više čaša za pijenje od zvijezda na nebu. Ko se jednom napije njegove vode neće nikad više ožedniti pa čak da je i u Džehennemu.

Šefa’at (zauzimanje, posredovanje) je istina (hakk). Poslanici, Evlije, salih (dobri) muslimani, i meleci, će sa Allahovom dželle-šanuhu dozvolom (izunom) posredovati (tj. šefa’at činiti) za oprost malih i velikih grijeha onih muslimana koji su umrli bez tevbe i njihov šefa’at će biti uslišan (kabul). [Našje Poslanik sallallahu teala alejhi ve sellem je rekao, “Ja ću činiti šefa’at za one iz mog ummeta koji imaju velike grijehe.”] Na Mahšeru će biti pet vrsta šefa’ata:

Prvo, griješnici će, umorni od gužve i dugog čekanja na mahšeru Kijametskog dana, kukati i moliti da suđenje što prije počne. Za ovo će biti šefa’at.

Drugo, biće šefa’at za ispitivanje, da ono bude lako i brzo.

Treće, biće šefa’at za grešne muslimane da ne padnu sa Sirata u Džehennem i da budu spašeni od Džehennemske kazne.

Četvrto, biće šefa’at za pravovjerne (mu’mine) koji imaju puno grijeha da izađu iz Džehennema.

Peto, biće šefa’at za unapređenje muslimana na veći Džennetski nivo ili stepen (deredžu). Iako će tamo biti bezbrojni ni’meti (blagodati) i vječni ostanak, tamo ima osam nivoa ili stepeni (deredža). Deredža (stepen) i makam (stanje, položaj) svake osobe će biti prema visini imana i djela te osobe.

Džennet i Džehennem već sad postoje. Džennet je iznad sedam nebesa. Džehennem je ispod svega. Ima osam Dženneta i sedam Džehennema. Džennet je veći od Zemlje, Sunca, i neba. Džehennem je puno veći od Sunca.

Islamski Forum
Back to top button