Audio Kazivanja

Kazivanje o Lutu a.s (Audio)

Kazivanja o Allahovim Vjerovjesnicima...

U kazivanju o Ibrahimu smo spomenuli njegovu hidžru iz Harrana, grada između dvije rijeke,Eufrata i Tigrisa, i njegov dolazak sa ženom i onima koji su vjerovali u Palestinu, a među njima je bio i njegov bratić Lut b. Haran.

Nakon što je nastupila glad u Palestini, oni kreću prema Egiptu iz kojeg se vraćaju sabrojnom stokom koju im poklanja vladar Egipta.Pošto su pašnjaci bili mali, dolazilo je do čestih sukoba između Ibrahimovih i Lutovih čobana,tako da Ibrahim dijeli zemlju i daje Lutu pravo izbora. Lut uzima zemlju u Jordanu, gdje senalaze dva grada Sodoma i Gomora i nastanjuje se u Sodomi čiji su stanovnici bili najvećirazvratnici i nevjernici. Oni su presijecali puteve, nisu opominjali, niti zabranjivali zlo, a činilisu nemoral koji nije bio prije prisutan u narodima, a to je homoseksualizam. Allah, džellešanuhu, im šalje Luta sa objavom da ih uputi i opomene.

Lut je pozivao svoj narod u vjeru u Allaha, dželle šanuhu, i pozvao ih je da se udalje odnemorala i loših djela. Govorio im je da je on poslanik od Allaha i da trebaju da mu buduposlušni. On ne traži nagradu od njih zbog toga što im ukazuje na uputu, a oni ne smiju da seudalje od ljudske prirode čineći razvrat na zemlji. Odgovor njegova naroda je bio prijetnja daće ga protjerati, ukoliko on nastavi da ih opominje.

Allah, dželle šanuhu, kaže:
“I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike. Kad im njihov brat Lut reče: “Kako to da se ne bojite? Ja sam, sigurno, poslanik pouzdani, zato se bojte Allaha i budite poslušni meni! Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi. Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,a žene svoje, koje je Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite.“ rekoše oni: “Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.“ “Ja se gnušam toga što vi radite!“ -reče on;“Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!“
(Eš-Šu’ara’:160-169)

U kazivanju o Ibrahimu spomenut je dolazak meleka koji ga obavještavaju o uništenju Sodome. Na to Ibrahim reaguje i govori im da u njoj stanuje njegov bratić Lut. Oni gaumiruju govoreći mu da će on i oni koji su vjerovali sa njim biti spašeni, osim njegove ženekoja je ostala u nevjerovanju i radila loša djela. Nju zahvata kazna i pored toga što je bilaLutova žena. Allah, dželle šanuhu, kaže:
“I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše: “Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.“ “U njemu je Lut“ – reče Ibrahim.- “Mi dobro znamo ko je u njemu“ – rekoše oni -, “mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.“
(El-’Ankebut:31-32)
Nakon posjete Ibrahimu, meleki se uputiše u Sodomu i posjetiše Luta koji nije znao da su oni meleki. Oni su bili lijepog izgleda i Lut osjeti poteškoću u sebi zbog njih, bojeći se da im njegov narod ne nanese neko zlo, jer je dužnost domaćina da gostima obezbijedi sigurnost i kroz njegovu glavu prođoše loše misli o svemu što se može desiti.Među narodom se već raširila vijest o Lutovim posjetiocima, pa požuriše prema njegovoj kući namjeravajući da učine zlo. Kada ih je Lut ugledao, spoznao je njihove prljave namjere i zbog toga im ponudi svoje kćeri da ih ožene, kako bi izbjegao zlo da učine njegovim gostima. Oni to odbijaju ukazujući muda on dobro zna šta oni žele.Lut otkriva posjetiocima njihove namjere i kazuje im da bi im on pomogao da ima pomagače, ali on to nije imao.
Kaže Uzvišeni:
“I kad izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: “Ovo je mučan dan!“ I narod njegov pohrli njemu, – a prije su radili sramna djela. “O narode moj”, – reče on -“eto mojih kćeri, one su vam čistije! Bojte se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite! Zar među vama nema razumna čovjeka?“
“Ti znaš da nama nisu potrebne tvoje kćeri“ – rekoše oni -, “ti doista znaš šta hoćemo mi.“ “Ah, da ja samo imam moć“ – reče on – “ili da se mogu osloniti na nekog snažnog!“
(Hud:77-80)

Kada se mnoštvo ljudi okupilo oko njegove kuće i kada ih Lut nije uspio odvratiti od njihove namjere, tada ih meleki oslijepiše i oni se vratiše poniženi odakle su došli, a Allah, džellešanuhu, kaže:
“Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili: “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!“
(El-Qamer:37)
Nije dugo potrajalo i meleki obavijestiše Luta o sebi i razlogu njihova dolaska, a to je uništenje nevjernika. Oni mu narediše da noću izađe sa vjernicima i da se niko ne okreće prema gradu, kako ne bi vidjeli strahote. I njegova žena biva kažnjena, a vrijeme kazne je određeno u sabah. Allah, dželle šanuhu, kaže:
“A meleki rekoše: “O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi.Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih, i neka se niko od vas ne obazire! – Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu?“ I kada pade naredba Naša, Mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore – bi dolje, i na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo, koje je neprekidno sipalo. obilježeno od Gospodara tvoga, – a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.“
(Hud:81-82)
Mjesto gdje ih je zahvatila kazna danas je poznato kao Mrtvo more ili Lutovo jezero i neki učenjaci tvrde da Mrtvo more nije postojalo prije kazne koja se spustila na Lutov narod, već je ono nastalo nakon potresa koji je učinio da ono što je gore bi dolje i postade na nivou ispod nivoa mora za četiri stotine metara. Takođe se spominju tragovi nastambi Lutova naroda koje su pronađene na obali Mrtvog mora.

Zabrana homoseksualizma

U kazivanju o Lutu se zabranjuje homoseksualizam i prijeti se Allahovom kaznom nad unjaluku i na ahiretu onima koji to rade. Homoseksualizam je od najgorih razvrata i to ukazuje na bolest ljudske prirode. To predstavlja opasnost za čitavo društvo i spušta čovjeka na nivo ispod nivoa životinje. Kroz kazivanje o Lutovu narodu Kur’an nam opisuje bolesti tog naroda, a to je napad na Allahov šerijat i na istinu. Oni prelaze granice dozvoljenog i pretjerivaju u svojim strastima. Kur’an strogo zabranjuje ovaj razvrat, a danas u dvadesetom vijeku u nekim državama se javno on ispoljava i dozvoljava se opravdavajući to ličnom slobodom svakog čovjeka. Da li lična sloboda znači dozvoljavanje ovog razvrata koji uništava žene zbog udaljenosti ljudi od njih, a što na kraju prouzrokuje uništenje porodice?!!

Islamski Forum
Back to top button