Mudziza

 • Gospodar je vaš rekao:Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole pred time da Mi robuju - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi

  Veliko kur’ansko kazivanje u kome se govori o Musau, a.s., je i kazivanje koje se navodi u suri Al-Kahf. Pogledamo li ovo kazivanje, nećemo moći shvatiti u kojem se tačno periodu Musaovog života desio ovaj događaj. To može biti događanje koje se, vjerovatno, desilo nakon što je Musa, a.s., sa sinovima Israilovim napustio Egipat. Najbitnija odlika…

 • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

  Nakon potapanja u moru Faraona i njegovih vojnika, Musa, a.s., je, zajedno sa svojim narodom, krenuo prema mjestu na kome će biti sigurni. Međutim, u toku tog putovanja pojavili su se alameti koji su pokazivali da su, u pogledu vjere, većina sinova Israilovih bili veoma slabi i veoma podložni izopačenostima. Vjera misirskog naroda je bila jedna…

 • Kazivanje o Musu, a.s. životu i poslanstvu

  Prilikom primanja objave na brdu Turu, Allah, dž. š., je Musau saopćio radosnu vijest da će, kao izraz Svoje dobrote, njegova brata Haruna učiniti njegovim pomoćnikom. A nakon toga, Allah, dž. š., je Musaa podsjetio na blagodati koju mu je ranije podario: “A ukazali smo ti milost Svoju još jednom, kada smo majku tvoju nadahnuli onim…

 • Kazivanje o Musu, a.s. životu i poslanstvu

  U Kur’anu se, u vezi sa Musaom, a.s., prenosi slijedeći događaj: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari šakom…

 • Kazivanje o Musu, a.s. životu i poslanstvu

  Musa, a.s., je, kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, došao na svijet u jednom veoma haotičnom okruženju. u žvitnoj opasnosti bio je čak i u trenutku samog rođenja. Faraonovom naredbom, sva novorođena muška djeca su ubijana, a, radi robovanja, u životu su ostavljana ženska djeca. Eto, Musa, a.s., je svoj život započeo u jednoj ovakvoj…

 • Hvaljen neka si “– rekoše oni ” mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri (Qur'an, 2: 32)

  U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoće na koje su nailazili i načini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, dž. š., navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli pouku iz toga. Njihova borba i moral uzor su i onima koji žive u…

 • Kazivanje o Musu, a.s. životu i poslanstvu

  Upoznaj mjesto u kojem je Musa, a.s., živio deset godina Vrlo malo ljudi zna za mjesto gdje je poslanik Musa, a.s., živio prije nego je postao Allahov poslanik i poslan u misiju dostavljanja vjere faraonu i njegovom narodu, a još je manje onih koji su posjetili to mjesto, iako se priča i mjesto spominju u Kur’anu.…

 • Kazivanje o Musu, a.s. životu i poslanstvu

  Zar istinska ljubav nije, kako jedna plemenita mudrost reče, davanje (ako zaista nekog voliš, to dokazuješ time što mu daješ ono što on od tebe potražuje) – pa zar onda mogu voljeti Allaha, a ne činiti ono što mi je naredio i ne biti zadovoljan sa onim što mi je dao!? Ako volim Allaha dragoga iskreno,…

 • Priča o Musau, a.s., i Šuajbu, a.s.

  Mūsā, alejhisselam, i hazreti Hidr Jedan od najzanimljivijih događaja iz Mūsāova, alejhisselam, života svakako je njegov susret sa hazreti Hidrom. Do ovoga je susreta, kako vjerujemo, došlo za vrijeme četrdesetogodišnjeg boravka Israila u pustinji, zbog toga što Mūsā, alejhisselam, obzirom na sve svoje obaveze što su proisticale iz njegova statusa Allahova poslanika, donositelja Tevrata, ranije prosto…

 • Priča o Musau, a.s., i Šuajbu, a.s.

  Na kraju puta Kako se približavao kraj roka od četrdeset godina pustinjskog izgnanstva za Mūsāa, alejhisselam, i njegove sljedbenike sve je više postajalo aktuelno pitanje organizacijskih priprema za ulazak u Svetu zemlju. Kako se prenosi za vrijeme boravka u pustinji izumrli su svi oni koji su odbili naredbu o džihadu,[1] a za to je vrijeme stasala…

 • Miracles of The Holy Quran (Scientific Perspective) - Islamic Articles

  “Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet) Mudžiza Kur`an Kao izbor Allahove volje i određenja, svi raniji vjerovjesnici su se u svojim misijama, radi dokazivanja istinitosti objave i misije, koristili mudžizama kao nadnaravnim, od Allaha isključivo vjerovjesnicima podarenim djelima. Postoji jedna bitna razlika između mudžiza svih ranijih Božijih poslanika i Kur`ana, mudžize Muhammeda…

 • Upoznajmo našeg poslanika

  Mu’džiza mu odagnala brigu i tugu Imam Ahmed zabilježio je predaju od Enesa ibn Malika u kojoj stoji: ”Jedne prilike je došao melek Džibril, a.s., kod Muhammeda, s.a.v.s., dok je on sjedio tužan i potišten zbog ezijećenja i napada od strane idolopoklonika. Vidjevši ga u takvom stanju Džibril ga je upitao: ”Šta ti je?” Poslanik, s.a.v.s.,…

Back to top button