Učimo o Islamu

Ve Melaiketihi

Ve Melaiketihi - Ja vjerujem u Božje meleke

Ve Melaiketihi – Ja vjerujem u Božje meleke

Drugi od šest temelja imana je, “vjerovati u Njegove meleke (anđele)”. Meleci su materijalni ali latif, to jeste eteričniji od gasnog stanja materije. Oni su nurani (svijetli, blistavi). Oni su živi. Oni imaju razum. U njima ne postoje zla koja su specifična za ljude.

Oni mogu zauzeti svakakav oblik. Kao što se gas može pretvoriti u tečno i čvrsto stanje, i poprimiti različite oblike, tako isto i meleci mogu zauzeti divne oblike. Meleci nisu duše koje su izašle iz tijela velikih ljudi. Hrišćani pretpostavljaju da su meleci ovake duše. Meleci nisu nematerijalni kao što su energija i snaga. Izvjesni stari filozofi su tako pretpostavljali.

Svi meleci se kolektivno nazivaju melaike. Meleci su stvoreni prije svih drugih živih stvorenja. Prema tome, vjerovanje u meleke je naređno prije vjerovanja u kitabe (Svete knjige), koje dolazi prije vjerovanja u Poslanike. U Kur’ani kerimu su imena ovih vjerovanja data ovim redoslijedom.

Vjerovanje u meleke treba da bude ovako. Meleci su Allahova dželle-šanuhu stvorenja. Oni nisu Njegovi partneri. Oni nisu Njegove kćerke. Kafiri i mušrici tako pretpostavljaju. Allah dželle-šanuhu voli sve meleke. Oni uvijek izvršavaju Allahova dželle-šanuhu naređenja. Oni nikad ne griješe. Oni nikad ne krše Njegove zapovijedi. Oni nisu ni muško ni žensko.

Oni se ne žene. Oni nemaju djecu. Oni imaju život, to jest oni su živi. Ima jedna vijest, čije nas porijeklo vodi unazad do Abdullaha ibni Mes’uda radijAllahu anh, koja kaže da su neki meleci imali djecu među koje se ubrajaju Iblis (šejtan) i džini. Objašnjenje ove vijesti (habera) je detaljno u knjigama napisano. Kada je Allah dželle-šanuhu rekao da će stvoriti ljudska bića meleci su Ga upitali, “Ja Rabbi! Hoćeš li stvoriti stvorenja koja će pokvariti svijet i proljevati krv?” Ovakva pitanja meleka, koja se zovu zelle, ne mijenjaju činjenicu da su oni nevini, čedni. [Zelle nije grijeh. Zelle je nešto što je bolje ne uraditi, nešto što je bolje izostaviti. One nisu greška.]

Meleka ima najviše od svih drugih stvorenja. Samo Allah dželle-šanuhu zna njihov broj. Na nebesima nema slobodnog prostora gdje meleci ne ibadete (obožavaju Allaha dželle-šanuhu). Svaki prostor (mjesto) na nebesima je pun meleka koji su ili na ruku’u (sagnuti do polovine tijela, odupirući se rukama o koljena, tako da se leđa izravnjaju s glavom) ili na sedždi (sagnuti se, klanjajući namaz pasti ničice i čelom i nosem dotaknuti tlo). Meleci imaju dužnosti na nebesima, na zemlji, u travi, na zvijezdama, u svakom živom i neživom stvorenju, u svakoj kapljici kiše, listu biljke, atomu, molekuli, u svakoj reakciji, pokretu, i u svemu i svugdje.

Oni svugdje izvršavaju Allahova dželle-šanuhu naređenja. Oni su posrednici, sredstva (vasita) između Allaha dželle-šanuhu i stvorenja (mahluka). Neki od njih su komandiri drugih meleka. Neki od njih su donijeli Poslanicima haber (vijesti). Neki od njih donose ljudskim srcima lijepe misli koje se zovu inspiracija (ilham). Neki od njih su, kada su osjetili Allahov dželle-šanuhu džemal, izgubljeni i nesvjesni svih ljudskih bića i stvorenja. Svaki melek se nalazi na izvjesnom mjestu i ne smije napustiti to mjesto. Izvjesni meleci imaju dva krila, neki četiri i više krila.

[Kao što su krila svake vrste životinje različita, kao i ona na avionu, i kao što imaju svoju strukturu, tako i krila meleka imaju svoju strukturu. Kada čujemo ime nečega što nismo vidjeli, ili što ne znamo, mi pretpostavimo da je to kao ono što znamo, što je, naravno, neispravno. Mi vjerujemo da meleci imaju krila ali mi ne znamo kakva su ta krila.

Slike krilatih žena u crkvama, magazinima, i filmovima, koje se smatraju melecima su neispravne. Muslimani ne prave takve slike. Mi ne smijemo vjerovati našim neprijateljima, i ne smijemo vjerovati u ove neistinite i nacrtane slike.] Meleci koji pripadaju Džennetu su u Džennetu.

Njihov vođa je Ridvan. Meleci Džehennema, to jeste Zebanije, izvršavaju ono što im je u Džehennemu naređeno. Njima Džehennemska vatra ne smeta isto kao što ni voda ribi ne smeta. U Džehennemu ima devetnaest pretpostavljenih zebanija. Ime njihovog vođe je Malik.

Svaki čovjek ima sa sobom četiri meleka koji bilježe njegova dobra i zla djela. Dva (od ova četiri meleka) su sa čovjekom po noći a dva po danu. Ovi meleci se zovu kiramen katibin ili hafaza meleci. Također je rečeno da su hafaza meleci drukčiji od kiramen katibin meleka.

Melek na desnoj strani bilježi čovjekova dobra djela i on je viši od meleka na lijevoj strani, koji piše loša djela. Također postoje i meleci koji će u kaburu mučiti kafire i grešne muslimane kao i meleci koji će ispitivati u kaburu. Meleci koji će ispitivati u kaburu se zovu Munker i Nekir. Meleci koji će ispitivati mu’mine se zovu Mubeššir i Bešir.

Izvjesni meleci su uzvišeniji od drugih. Postoje četiri najuzvišenija meleka. Prvi od četiri najuzvišenija meleka je Džebrail alejhisselam. Njegova dužnost je da Pejgamberima donese vahj, to jeste da ih obavijesti o naredbama i zabranama. Drugi od njih je Israfil alejhisselam koji će puhnuti u sur. On će dva puta puhnuti u sur. Kada on puhne u sur prvi put svako živo biće, osim Allaha dželle-šanuhu, će umrijeti. Kada drugi put puhne u sur sve će se proživjeti. Treći je Mikail alejhisselam. Njegova je dužnost da daje jeftinoću, skupoću, malo, puno [ekonomski red, i da pravi komfor i huzur (spokoj, mir)] i da pomakne svaki predmet. Četvrti je Azrail alejhisselam.

On uzima ruhove (duše) [džan je perzijska riječ za arapsku riječ ruh] ljudskih bića. Poslije ova četiri najuzvišenija meleka postoje četiri grupe uzvišenih meleka: Četiri meleka koji se zovu Hamele-i Arš kojih će na Kijametu biti osam; Huzur-i ilahi meleci, koji se zovu Mukarrebin, su meleci koji su u Allahovoj dželle-šanuhu prisutnosti;

Kerubijan koji su vođe meleka mučenja (azaba); Ruhanijan koji su meleci milosti (rahmeta). Svi ovi uzvišeni meleci su također viši od svih ljudskih bića osim Pejgambera alejhimussalavatu vetteslimat. Suleha (dobri muslimani) i evlije među muslimanima su uzvišeniji od običnih ili nižih meleka. Obični meleci su uzvišeniji od običnih, to jest griješnih muslimana.
Kafiri su najniži od svih stvorenja.

Kada Israfil alejhisselam puhne u sur svi će meleci biti uništeni, osim četiri najuzvišenija meleka i hamele-i Arš meleka. Zatim će i oni biti uništeni. Kada Israfil alejhisselam puhne u sur po drugi put, svi će se meleci proživjeti. Hamele-i Arš i četiri najuzvišenija meleka će proživjeti malo prije nego što Israfil alejhisselam puhne u sur po drugi put.

Dakle, hamele-i Arš i četiri najuzvišenija meleka će biti uništeni poslije svih živih stvorenja i biće proživljeni prije svih živih stvorenja.

Islamski Forum
Back to top button