Različite Teme

Donošenje salavata

On vas blagosilja (donosi salavate na vas)

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, osim Kojeg drugog boga nema, Živom, Postojanom, od Njega oprosta tražim i Njemu se kajem. Gospodaru, zaštiti me da širk ne učinim prema
Tebi svjesno i molim Te da mi oprostiš ono što počinim nesvjesno! I neka je salavat i selam na vođu i pečat vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je dostavio
Objavu i ispunio emanet, na njegovu porodicu, čistu i plemenitu, na njegove ashabe,
tabiine i sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana.
O VJERNICI DONOSITE SALAVAT NA ALLAHOVOG POSLANIKA s.a.v.s.
“Ko na mene učini jedan salavat Allah na njega donese deset i oprosti mu deset pogreški i podigne ga za deset stepeni i upiše mu deset dobrih djela.”
(Hadis bilježi Nesai, Ibn Hibban i Taberani od Enesa r.a.)
“Najpreči, na Kijametskom danu, će mi biti oni koji su navjiše salavata donosili na mene.”
 (Hadis bilježi Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Hibban od Ibn Mes’uda r.a.)
Tabiin Abdullah ibn Zejd, radijallahu anhu, prenosi: “Krenuo sam na put sa namjerom da posjetim Allahovu kuću Ka’bu. Na putu sam sreo jednog čovjeka koji mi reče:
Putniče, hoćeš li da ti budem saputnik? Kada ga upitah: -Gdje putuješ? On mi reče: – U Mekku! Pristadoh. Tako krenusmo na put. Međutim, čovjek je bio u jednom sasvim neobičnom stanju, na svaki korak izgovarao je salavat.
Kada bi spomenuo Resulullahovo ime,
poletio bi kao ptica. Zainteresovah se pa ga upitah:
O, dobri čovječe! Bez sumnje, donošenje salavata je veoma lijepo i fadiletli djelo. Međutim, zašto ga učiš u tolikom broju? Odjednom mu se oči napuniše suzama. Pogledao me je i riječ po riječ objasnio: – Jednom davno, baš kao sada sa tobom, išao sam sa ocem na hadž. To je bio moj prvi hadž, pa su mi želja i uzbuđenje bili beskrajni. Bili smo veoma blizu Mekke i jedno veče zanoćismo u jednoj dolini. Malo kasnije prepustismo sebe rukama sna.
U san mi dođe jedan čovjek i reče: ”O, ti koji spavaš, ustani! Allah ti je usmrtio oca i lice mu pocrnilo!” Sav uzbuđen trgnuo sam se iz sna i kao strijela skočio na noge. Odmah sam otkrio lice moga oca koji je spavao.
Kad šta da vidim, otac je zaista bio mrtav, a i lice mu je bilo svo crno, i to toliko crno da mi se koža naježi. Šta sam morao raditi tada? Sjeo sam i zaplakao, jer odjednom me je zadesilo nekoliko nesreća. Bio sam sam na putu, otac mi je umro i lice mu je postalo zastrašujuće.
Kome sam ga mogao pokazati ovakvog.?
Opet sam bespomoćno plakao. Ne mogu znati koliko dugo sam prolivao suze jer sam ponovo zaspao i ponovo sanjao san. U san su mi došle četiri osobe čija lica su bila crna i koje su u rukama nosile gvozdene stubove. Stali su nad glavom moga oca. Baš u tom trenutku pojavio se jedan čovjek , svijetla lica, ogrnut zelenom odjećom. Odjeća na njemu je bila toliko lijepa, da je zaslijepljivala oči.
Prišao je ocu, i onoj četverici sa crnim licima rekao: ”Hajde, udaljite se odavde!” Strašni ljudi se odmah izgubiše sa vidjela. Mubarek osoba sa zelenom odjećom otvori lice moga oca, pomilova ga rukama, a zatim se okrenu ka meni i reče: ”O, mladiću, budi radostan! Lice tvoga oca je pobijelilo!”
Zaista je crno lice moga oca postalo bijelo kao snijeg.
Kao ranjena srna zadrhtah i rekoh: ”Neka su mi i majka i otac žrtve tebi, a ko si ti?” Slatko se nasmiješio i rekao mi: ”Ja sam Allahov poslanik Muhammed! Otac ti je bio griješnik, ali dok je bio u životu, donosio mi je mnogo salavatana mene!” I odjednom je nestao. Radostan, probudio sam se iz sna i odmah otkrio oca. To crno i strašno lice sada je bilo bjelje od snijega, ljupkije od cvijeta.
Eto, od toga dana ja svake godine obavljam hadž i ne izostavljam salavat iz svakog mog daha na Allahovog poslanika Muhammeda sallellahu alejhi ve sellem”.
Vrijednosti i plodovi donošenja i izgovaranja salevata:
1. Izgovaranje salevata je ispunjavanje Allahove dž.š., naredbe.
2. Izgovaranje salevata je slaganje s Allahom dž.š., u donošenju salevata na Muhammeda s.a.v.s.
3. Izgovaranje salevata je slaganje s melekima u donošenju salevata na Muhammeda s.a.v.s.
4. Ko na Poslanika s.a.w.s., donese jedan put salevat
Allah dž.š., će na njega deset puta donijeti salevat.
5. Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., deset puta će mu stepen biti podignut.
6. Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., biće mu upisano deset dobrih djela.
7. Ko donese salevat na Muhammeda s.a.v.s., biće mu pobrisano deset grijeha.
8. Dova se prima onome ko s njena početka donese salevat na Muhammeda s.a.v.s.
9. Salevat je razlog stjecanja šefa’ata Muhammeda s.a.v.s..
10. Salevat je razlog oprostu grijeha.
11. Zbog salevata Allah dž.š., od roba otklanja njegovu brigu.
12. Salevati približavaju roba Njemu na Sudnjemu Danu.
13. Salevati zamjenjuju sadaku.
14. Salevati su sebeb dobrom svršetku poslova.
15. Allah dž.š., i meleki donose salevate na onoga ko donese salevat na Poslanika a.s..
16. Salevat je čišćenje za onoga ko ga izgovara.
17. Salevat će, prije smrti, obradovati džennetom onoga ko ga je izgovarao.
18. Zbog salevata, čovjek se spašava muka na Sudnjemu Danu.
19. Ko donosi salevat na Muhammeda s.a.w.s. – na njega Poslanik s.a.v.s., donosi salevat.
20. Salevat podsjeća čovjeka na ono što je zaboravio.
21. Salevat čini izvjesni skup ili sijelo lijepim i dobrim i briše njegove grijehe.
22. Salevati otklanjaju siromaštvo.
23. Salevat briše ime „tvrdica“ od onoga ko ga izgovara.
24. Salevat, onoga ko ga izgovara, izvodi na džennetski put, a onoga ko ga izbjegava izgovarati – uklanja s njega.
25. Salevati nas čuvaju od pokvarenih sijela i skupova na kojima se ne pominje Allah dž.š., niti Njegov Poslanik s.a.v.s.
26. Salevat upotpunjuje govor koji se počeo sa zahvalom Allahu dž.š..
27. Salevati priskrbljavaju čovjeku svjetlo za na Sirat ćupriju.
28. Salevati izvode čovjeka iz povučenosti.
29. Salevati čuvaju lijepu hvalu i spomen za onoga ko ih izgovara.
30. Salevati donose berićet i blagoslov.
31. Salevati priskrbljuju rahmet i milost.
32. Salevati nas pomažu u ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s.
33. Salevati čine da Poslanik s.a.v.s., zavoli onoga ko ih izgovara.
34. Salevati su povod uputi čovjeka i životu njegova srca.
35. Salevati čine to da se ime onoga ko ih izgovara predstavlja Muhammedu s.a.v.s.
36. Salevati uèvršćuju stope prilikom prelaska Sirat ćuprije onima koji su ga izgovarali.
37. Izgovaranje salevata je oduživanje hakka i prava Muhammeda s.a.v.s., i jedan je vid zahvale prema njemu s.a.v.s.
38. Salevat na Poslanika je jedan vid zikra i zahvale prema Allahu dž.š.
39. Salevat je jedna vrsta dove.
Islamski Forum
Back to top button