Učimo o Islamu

Šta znači riječ “Bismillah”

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim.

“Riječi Bismillahir-Rahmanir-Rahim jesu Allahova, dž.š., zakletva, koju je spomenuo na početku svih sura, osim sure Et-Tevba, kojom se zaklinje da je ono što je objavljeno u toj suri sušta istina te da će ispuniti sve što je obećano u Kur’anu: nagradu, prijetnju i dobročinstvo. Bismila su riječi kojima je Allah, dž.š., odlikovao muslimane i one su još jedino objavljene Sulejmanu, a.s.”

Neki učenjaci kažu: “Bismila u sebi sadržava suštinu učenja islama, jer govori o Allahovu, dž.š., biću i Njegovim svojstvima i osobinama.” Ovo je mišljenje ispravno.

Ebu Mulih prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada posrne jahalica na kojoj jašeš, nemoj reći: ‘Propao šejtan’, jer se on zbog tih riječi uzdiže i povećava pa postane velik poput kuće i kaže: ‘Svojom sam snagom učinio da ta životinja posrne’, nego reci: ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim’, jer će to šejtana smanjivati sve dok ne postane malehan poput muhe.”( Hadis bilježi Nesai)

Komentirajući ajet: “kad ti spomeneš Gospodara svoga u Kur ‘anu, Njega jedinog, oni se preplašeni daju u bijeg. ” (El-Isra, 46) Alij ibn Hasen kaže: ‘‘To znači – Kada kažeš: ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim.”‘

Abdullah ibn Mesud, r.a., rekao je: “Ko želi da ga Allah, dž.š., sačuva od zebanija – čuvara Džehennema, neka što češće uči Bismillu, kako bi mu Allah, dž.š., za svaki proučeni harf dao po jedan štit.”

Bismila ima devetnaest harfova, a Džehennem ima devetnaest čuvara. Na njih se odnosi ajet: “Nad njim je devetnaest.’’ (El-Mudessir, 30)

Prije svega što učine, oni prouče: “Bismillahir-Rahmanir-Rahim” i to je izvor njihove snage i moći. Primjer za to jeste i Lejletul-kadr, za koju se smatra da je dvadeset sedme noći mjeseca ramazana, a sura El-Kadr ima dvadeset sedam riječi. Tome je sličan i slučaj kada je neki ashab rekao: “Gospodaru, Tebi se zahvaljujem mnogobrojnim zahvalama, ugodnim i blagoslovljenim.” Ove riječi u originalnom tekstu na arapskom jeziku imaju više od trideset harfova pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vidio sam više od trideset meleka kako se takmiče ko će prvi upisati ove riječi.” (Buhari)

Džafer es-Sadik rekao je: “Bismila je kruna svake sure.”

Preporučeno je prije počinjanja bilo kojeg hairli posla proučiti Bismilu, naprimjer prije jela, pića, klanja, spolnog odnosa, kupanja, ulaska u prijevozna sredstvo i sl. Allah, dž.š., rekao je: “Zato jedite ono pri čijem je klanju spomenuto Allahovo ime …(El-En’am, 118) . I rekao je Uzvišeni: “I on reče: ‘Ukrcajte se u nju, u ime ALLaha, neka plovi i neka pristane. “‘ (Hud, 41)

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada zatvaraš vrata, spomeni Allahovo, dž.š., ime, kada gasiš svijeću, spomeni Allahovo, dž.š., ime, kada pokrivaš posudu s hranom, spomeni Allahovo, dž.š., ime, kada pokrivaš posudu s pićem, spomeni Allahovo, dž.š., ime.

“Ako neko od vas prije spolnog odnosa sa svojom ženom prouči: ‘U ime Allaha! Allahu zaštiti nas od šejtana i zaštiti od njega ono čime nas opskrbiš’, i ako se poslije toga začne dijete, šejtan mu nikada neće moći nauditi.”;

“Spomeni Allahovo, dž. š., ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.”

“Šejtan jede hranu ako se prije obroka ne spomene Allahovo, dž.š., ime. ” (hadis bilježe Muslim I Ebu Davud)

“Ko do sada nije zaklao kurban, neka prije klanja spomene Allahovo, dž.š. ime.”(Buhari I Muslim)

“Kada na nekom mjestu u tijelu osjetiš bol, tri puta reci: ‘U ime Allaha’, i sedam puta: ‘Utječem se Allahovoj, dž.š., snazi od zla onoga što osjećam i trpim.”(Muslim, Malik I Ebu Davud).

“Ono što će spriječiti džine da gledaju u stidna mjesta ljudi kada odlaze u zahod jeste da kažu: ‘Bismillah.”(hadis hasen, Tirmizi I Ebu Madža)

Značenje riječi Bismillah jeste – “S Allahom”, a ove riječi znače sljedeće: “Pomoću onoga što je On odredio i stvorio ja nastojim postići ono čime će On biti zadovoljan.”

Neki kažu: “Riječi Bismillah znače – tražim Allahovu, dž.š., pomoć, da mi podari uspjeh i berićet u onome što radim.’” Na ovaj način Allah, dž..š., podučava Svoje robove da prije učenja Kur’ana spomenu Njegovo ime kako bi On dao da to učenje donese berićet onome ko to čini.

Iz knjige: Bereket sure el-Fatiha (Tumačenje istiaze, bismile I fatihe)

Islamski Forum
Back to top button