Različite Teme

Namaz prije i poslije džume

Šta se klanja prije i poslije džuma namaza

Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “ Kada neko od vas klanja džumu-namaz, neka nakon toga klanja jos četiri rekata.” (Prenosi Muslim)
Abdullah b. Omer, radijellahu anhuma, bi nakon obavljanja džume-namaza otišao svojoj kući, tamo bi klanjao dva rekata i govorio bi: “ Ovako je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, radio. ” (Prenosi Muslim)

U komentaru prvo navedenog hadisa imam Ibnul-Arebi, rahimehullah, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je naredio da se nakon džume klanja četiri rekata da ne bi neznalice pomislili da sa još dva rekata mogu upotpuniti ona dva rekata džume-namaza. Ta četiri rekata treba klanjati dva po dva jer Poslanik kaže: “ Nafila danju je dva po dva. ” (Prenose Ebu-Davud i Ibn-Hibban)
Također je potrebno ova četiri rekata klanjati na ovaj način da ne bi sljedbenici novotarija pomislili da je to podne-namaz. Zato treba klanjati dva po dva da ne bi ta nafila sličila podnevskom farzu.”
Također se može klanjati u kući, nakon džume-namaza jer je i to sunnet Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Što se hadisa Ibn-Omera tiče u komentaru istog Ibn-Tejmijje kaže:
” Ako čovjek klanja u mesdžidu, onda će klanjati četiri rekata, a ako ih klanja kući, onda samo dva.”
Ovom izjavom je Ibn-Tejmijje usaglasio izmedu predaje gore navedenih hadisa i objasnio je na koji ih način trebamo shvatiti. Ulema smatra da je ipak bolje klanjati kući jer Vjerovjesnik, alejhis-selam, kaže: ” Najbolji namaz je onaj namaz obavljen kući, osim farza. ” Ovo je mišljenje imama Šafije, Malika i Ahmeda.
Kod prevelike gužve na džumi-namazu treba tražiti mjesto za obavljanje namaza u džamiji, i ne obavljati ga na ulici, ukoliko to uslovi dozvoljavaju.

Imam Ahmed i Bejheki prenose od Sejjara, radijellahu anhu, da je rekao: “Čuo sam Omera kako na hutbi kaže: ” Poslanik je sagradio ovaj mesdžid, a sa njime smo bili mi muhadžiri i ensarije. Kada bude gužve u mesdžidu neka ljudi čine sedždu na leđima njihove braće.” Također se prenosi da je Omer vidio neke ljude kako klanjaju na ulici, te im reče: “ Klanjajte u mesdžidu. “

Islamski Forum
Back to top button