Džinni & Urok

Kako se zaštititi od šejtana?

Štitovi i borba protiv šejtana

Oko našeg srca vodi se velika borba između meleka i šejtana. Svakim dobrim djelom mi pomažemo vojske meleka, a slabimo vojske šejtana, i svakim hrđavim djelom i nepokornošću Allahu snažimo poziciju vojske šejtana, a slabimo poziciju vojske meleka. Otuda je naša uloga izrazito osjetljiva, značajna i, prije svega, odlučujuća. Možemo, Allahovom pomoći, da držimo konce u svojim rukama i da sasvim ubjedljivo dotučemo šejtana i njegove vojske…
A Allah je najbolji pomagač! Značajno je i to da rob pokuša dokučiti granicu između šejtanovog zavođenja i prohtjeva svoje duše. Zna se desiti da čovjek problem pripisuje šejtanu, a zapravo problem je u njegovom nefsu. Naravno, šejtan i to koristi za svoje spletke i obmane. Možda jedan od najjednostavnijih načina da dokučimo tu razliku jeste da shvatimo da šejtan želi da budemo Allahu nepokorni u svim sferama našeg života i svakom atomu našeg bića. Dok to nije slučaj sa našom dušom koja bi da ustraje jedino u svojim prohtjevima.
El-hamdu lillahi Rabbil-alemin. Ves-salatu ves-selam ala hatimil-enbija’i vel-murselin. Nakon što je govorio o stepenima šejtanovog zavođenja – o kojima je bilo riječi u prošlom broju – imam Ibnul-Kajjim, rahmetullahi alejhi, u istom djelu Beda’iu el-Feva’id, 2/809-825, donio je jako zanimljive i korisne savjete o tome kako se zaštititi od šejtana. Naveo je deset štitova kojima se rob štiti od šejtana. No, prije nego što predočimo te njegove divne savjete, smatram korisnim ukazati na nekoliko stvari vezano za šejtana i njegovu poziciju naspram čovjeka.
● Čovjek je najsavršenije Allahovo stvorenje i kao takav ima najbolje počasti od Allaha Uzvišenog. Gospodar je rekao: “Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili” (prijevod značenja El-Isra’, 70); “Tako Mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog, bezbjednog – Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem…” (prijevod značenja Et-Tin, 1-4). Dakle, Uzvišeni nas je počastio najljepšim stvaranjem, darovao nam razum i omogućio nam da radimo i takva djela kojima se On, uzvišen neka je, ponosi pred melekima.
 Zato je nedopustivo da čovjek, vjernik pogotovo, dozvoli Iblisu da se poigrava sa njim, da ga olahko zavodi, da ga zastrašuje i njime manipulira. Nedopustivo je da mu ubija volju za životom, volju za ibadetom, volju za familijom, volju za dobrim djelima, volju za akcijom…
Stoga, vjerniče, predaj se Allahu i ne strahuj od šejtana. Nema potrebe za traženjem ovih i onih iscjelitelja jer ti si po svojoj prirodi i karakteru jači od šejtana. Upotrijebi oružje kojem te je Allah Uzvišeni podučio i ne strahuj. Sa čvrstim jekinom čuvaj Allahove farzove, prakticiraj nafile, drži se noćnog namaza i stalno zikr čini Allahu pa će šejtan otići od tebe ponižen. Jer, šejtan je poput psa koji u strahu laje, ali kada vidi da ga se čovjek ne boji, onda bježi od njega.
Ali ako čovjek pokaže strah, on onda još upornije nasrće na njega. Pokaži šejtanu da ti je Allah istinski oslonac, konstantno se na Allaha pozivaj i od Njega utočište traži, jer “one koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (Prijevod značenja El-‘Ankebut, 69)
● Da, Uzvišeni Allah nam potvrđuje da je šejtanu omogućio određene prednosti kad je u pitanju njegova pozicija naspram čovjeka. Omogućio mu je da nas vidi odande odakle mi njega ne vidimo, da kola našim tijelom poput krvi i dozvolio mu da našeg oca Adema detaljno ispita i pregleda onda kada ga je Allah stvarao u Džennetu. Uzvišeni kaže: “On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.” (Prijevod značenja El-A’raf, 27) El-Buhari, Muslim, Ahmed, Ebu Davud i drugi bilježe od Enesa, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu šejtan kola čovjekovim tijelom (sinom Ademovim) kao što kola krv.” Imam Muslim i Ahmed bilježe od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nakon što je Uzvišeni Allah oblikovao Adema u Džennetu, ostavio ga je, koliko je Allah htio da ga ostavi, pa je Iblis počeo da ga obilazi i gleda u njega. I kada je vidio da je prazan (šupalj), shvatio je da je to stvorenje koje se ne može obuzdati.” To su samo neke od mnogih mogućnosti koje je Allah dao šejtanu.
Ali, i pored toga naša pozicija naspram njega i naša prednost nad njim je neupitna i nesumnjiva. Pa Allah je obećao da šejtan ne može ovladati onima koji se Allaha boje, već ovladava onima koji šejtana za prijatelja uzimaju: “Kada hoćeš učiti Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.” (Prijevod značenja En-Nahl, 98-100)
● Oko našeg srca vodi se velika borba između meleka i šejtana. Svakim dobrim djelom mi pomažemo vojske meleka, a slabimo vojske šejtana, i svakim hrđavim djelom i nepokornošću Allahu snažimo poziciju vojske šejtana, a slabimo poziciju vojske meleka. Otuda je naša uloga izrazito osjetljiva, značajna i, prije svega, odlučujuća. Možemo, Allahovom pomoći, da držimo konce u svojim rukama i da sasvim ubjedljivo dotučemo šejtana i njegove vojske… A Allah je najbolji pomagač!
● Značajno je i to da rob pokuša dokučiti granicu između šejtanovog zavođenja i prohtjeva svoje duše. Zna se desiti da čovjek problem pripisuje šejtanu, a zapravo problem je u njegovom nefsu. Naravno, šejtan i to koristi za svoje spletke i obmane. Možda jedan od najjednostavnijih načina da dokučimo tu razliku jeste da shvatimo da šejtan želi da budemo Allahu nepokorni u svim sferama našeg života i svakom atomu našeg bića.
Dok to nije slučaj sa našom dušom koja bi da ustraje jedino u svojim prohtjevima. Stoga kada čovjek vidi da u određenim segmentima robuje Uzvišenom Allahu, ali neka iskušenja nikako da prebrodi, onda neka se pozabavi svojim nefsom i neka ga ukroti jer će time zatvoriti prolaz šejtanu i minimizirati njegove spletke.
Zapravo, jedno od najvećih zala sa kojima se čovjek suočava jeste onda kada se duša preda prohtjevima. Imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah, govorio je: “Ljudi na dunjaluku pate onoliko koliko su opsjednuti njime.” I govorio je: “Ko se zaljubi u dunjaluk, on pogleda u svoj položaj kod tog roba pa ga ponizi, potčini i porobi. Ali ko se okrene od dunjaluka, on pogleda u veličinu položaja toga roba, pa mu se pokori i stavi na uslugu.”
Štitovi protiv šejtana
A sada, da se vratimo imamu Ibnul-Kajjimu, rahimehullah, i njegovim savjetima o deset štitova kojima se čuvamo od šejtana.
Prvi štit: Tražiti utočište kod Allaha Uzvišenog od šejtana. Uzvišeni kaže: “A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.” (Prijevod značenja Fussilet, 36) A na drugom mjestu kaže: “A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.” (Prijevod značenja El-A’raf, 200) Izraz “čuvenje (el-sem’u) u ovim ajetima znači uslišenje, a ne opće čuvenje.
Bilježi imam El-Buhari u svom Sahihu od Adija ibn Sabita, a on od Sulejmana ibn Sureda, koji kaže: “Sjedio sam sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a dva se čovjeka posvađaše te jednom od njih lice pocrveni, a vene se napregnuše. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ja, ustinu znam riječ, koju da je izgovorio, od njega bi otišlo ono što je osjetio. Da je rekao: ‘Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim’, otišlo bi od njega ono što je osjetio.’”
Drugi štit: Učenje sura El-Felek i El-Nas. Ove sure imaju zadivljujući utjecaj pri traženju utočišta kod Allaha Uzvišenog od šejtanovog zla, zatim odagnavanju zla i utvrđivanju od njega. Zato je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Oni koji traže utočište ne mogu ga tražiti ničim boljim od te dvije sure.” (Bilježe ga imam Ahmed i El-Nesai) I sam Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, učio je ove dvije sure svake noći pred spavanje te je naredio Ukbi – kako bilježi imam Et-Tirmizi – da ih uči poslije svakog namaza.
Treći štit: Učenje Ajetul-Kursijje. Bilježi imam El-Buhari od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovlastio me da čuvam zekat koji je skupljen u ramazanu, pa mi je jednom došao neki čovjek i uzeo malo hrane. Uhvatio sam ga i rekao da ću to kazati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on me je zamolio: ‘Pusti me! Ja sam u oskudici, imam porodicu i velike potrebe!’ Pustio sam ga, a kada je svanulo,
Vjerovjesnik me upitao: ‘Šta je uradio tvoj uhićenik noćas?’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, tužio se da ima velike teškoće i da je u oskudici, pa sam se ja sažalio i pustio ga!’ Poslanik je rekao: ‘Slagao ti je, on će se vratiti!’ Sada sam znao da će se vratiti, s obzirom da je to rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam pratio i on je opet došao i uzeo malo hrane.
Opet sam ga uhvatio i prijetio da ću kazati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je ponovo molio: ‘Pusti me! U velikoj sam oskudici, imam brojnu porodicu! Neću se vraćati više!’ Ponovo sam se sažalio i pustio ga da ode, a kad je svanulo, Allahov Poslanik me je upitao: ‘Ebu Hurejre, šta je tvoj uhićenik sinoć učinio?’ Kazao sam: ‘Allahov Poslaniče, žalio se da je u oskudici i da ima veliku porodicu, pa sam se sažalio i opet ga pustio da ode!’ On mi odvrati: ‘Slagao ti je, vratit će se!’
Sad sam i treći put stražario čekajući ga, i on je došao opet i uzeo malo hrane, a ja ga opet uhvatio: ‘E, sad ću sve reći Allahovom Poslaniku, jer evo treći put kako si tvrdio da se nećeš vraćati, pa si opet došao!’, a on mi reče: ‘Pusti me, a ja ću te podučiti riječima za koje će ti Allah koristi dati!’ Upitah: ‘Koje su to riječi?’, a on mi reče: ‘Kada pođeš u postelju, prouči
Ajetul-Kursijju do kraja: ‘Allah, osim kojega drugog boga nema, Živi je i Vječni!’, pa će te čuvar poslan od Allaha stalno čuvati i šejtan ti se neće približiti do svanuća!’ Opet sam ga pustio, a kada je svanulo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ‘Šta je sinoć uradio tvoj uhićenik?’ Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, tvrdio je da će me podučiti riječima za koje će mi Allah koristi dati, pa sam ga opet pustio!’
On, sallallahu alejhi ve sellem, upita me: ‘A koje su to riječi?’ Rekao mi je: “Kada pođeš u postelju, prouči Ajetul-Kursijju od početka do kraja: ‘Allah, osim kojega drugog boga nema, Živi je i Vječni!’, pa je još dodao: ‘Pa će te čuvar poslan od Allaha stalno čuvati i šejtan ti se do svanuća neće približiti!”’ Ashabi su pažljivo slušali da nešto nauče, a Vjerovjesnik je na to rekao: “Istinu ti je rekao, iako je on lažac! Znaš li ko je s tobom razgovarao tri noći, o Ebu Hurejre?” Rekao sam: “Ne znam!”
A on će na to: “To je bio šejtan…”
Četvrti štit: Učenje sure El-Bekare. Bilježe imam Muslim, Ahmed, Et-Tirmizi i En-Nesai od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pravite od svojih domova groblja! U kuću u kojoj se uči sura El-Bekare neće ući šejtan!”
Peti štit: Učenje dva zadnja ajeta sure El-Bekare. El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Mes’uda, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko navečer prouči dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare, to mu je dovoljno.” Ahmed, Et-Tirmizi, En-Nesai i El-Hakim bilježe od Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru El-Bekare. Ni u jednoj kući u kojoj se prouči u toku tri noći neće ostati šejtan!”
Šesti štit: Učenje prva tri ajeta sure (Ha Mim) El-Mu’min zajedno sa Ajetul-Kursijjom. “Ha-mim. Objavljivanje Knjige od Allaha je Silnoga, Sveznajućeg, Koji oprašta grijehe i prima pokajanje, Koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća.” Bilježi imam Et-Tirmizi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko, kada osvane, prouči (Ha Mim) El-Mu’min… pa sve do ‘…Njemu se sve vraća…’ i Ajetul-Kursijju bit će njima zaštićen sve dok ne omrkne. A ko ih prouči kada omrkne, bit će njima zaštićen sve dok ne osvane.”
Sedmi štit: Učenje dove: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve ‘ala kulli šej in kadir” dnevno stotinu puta. El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko dnevno stotinu puta kaže:
‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu, ve huve ‘ala kulli šej in kadir’, imat će nagradu kao da je deset robova oslobodio ropstva, bit će mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hrđavih i to će mu, tog dana, biti štit od šejtana sve dok ne omrkne. I niko neće doći s nečim boljim od toga sa čim je on došao, osim onog čovjeka koji to izgovori više puta.”
Islamski Forum
Back to top button