Berbeda & TEMA

Asap sebagai pertanda Hari Penghakiman

Kraj svijeta Autor: Muhammed el Arifi

Predznaci Sudnjeg dana su različiti po svojim pojavnim svojstvima, tako su neki vezani za zemlju, poput utjerivanja u zemlju ili suše, a neki su vezani za ljude poput pojave mnoštva žena i malobrojnosti muškaraca, ili su vezani za moral poput rasprostranjenosti bluda, nestanka emaneta, neki su opet vezani za pojave sa neba itd. Jedan od predznaka je pojava dima, a oko njega su zanimljiva slijedeća pitanja:

Kakav je taj dim?
Da li se ova pojava već desila?
Koja je mudrost u njegovoj pojavi?

Ovaj je predznak decidno spomenut u riječima Uzvišenog: Zato sačekaj dan kad će se na nebu vidljivi dim pojaviti, koji će ljude prekriti: “Ovo je neizdržljiva patnja!” Gospodaru naš, otkloni patnju od na, mi ćemo sigurno vjerovati. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istinski Poslanik. (Prijevod značenja sure Ed-Duhan: 10-13)

Pojedina ulema smatra da se ovaj dim već pojavio i to kao iskušenje Kurejšijama, kada je Allahov Poslanik, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya, dovio protiv njih, nakon što se nisu odazvali njegovoj poslanici. Od žestine gladi i straha podizali su poglede prema nebesima, ali ništa iznad njih nisu vidjeli osim dima. Ovaj stav zauzima Abdullah ibn Mesud, Radiyallahu anhu, a s njim se slaže i niz drugih učenjaka selefa […]

Mnoga druga ulema smatra da pojava dima predstavlja predznak koji se čeka i da će se desiti neposredno prije Smaka svijeta. Ovaj stav zastupaju Ali ibn Ebi Talib, Radiyallahu anhu, ibn Abbas, Radiyallahu anhu, i Ebu Se’id el-Hudri, Radiyallahu anhu. Hafiz ibn Kesir ovaj stav smatra jačim, rukovodeći se određenim hadisima koji komentiraju ajet u kojem se spominje dim.

Pojedini su učenjaci opet ova dva stava pokušali pomiriti pojašnjenjem da postoje dvije pojave dima, jedna se već desila, dok se druga očekuje pred Smak svijeta. Prva pojava dima koja se desila nad Kurejšijama bila je ustvari samo u obliku dima, a ne stvarni dim koji će se pojaviti pred Smak svijeta. ibn Mesud, Radiyallahu anhu, je znao reći: “Dvije su pojave dima, prva se već desila1, a druga će dimom ispuniti prostor između neba i zemlje, koja vjerniku neće ništa više naškoditi od prehlade, a nevjerniku će zaglušiti uši.“2

Na kraju se može konstatirati da je jače mišljenje, da se pojava dima ipak nije desila, i da je to predznak koji se očekuje, shodno ajetu: Zato sačekaj dan kad će se na nebu vidljivi dim pojaviti, koji će ljude prekriti,3 tj. pojavit će se dim na nebu koji će svaki čovjek moći vidjeti, jasno i nesumnjivo. Ono što navodi ibn Mesud, Radiyallahu anhu, kako je zadesilo Kurejšije, vjerovatno je iluzija koju su oni vidjeli usljed žestine gladi i nemoći koja ih je snašla. Riječi Uzvišenog: Dimkoji će ljude prekriti, tj. prekrit će ih u stvarnosti. A riječi: Ovo je neizdržljiva patnja,4 će se reći kada dim prekrije ljude sa svih strana, kada će uvidjeti da je to sigurna patnja.

Od Huzejfe, Radiyallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Zateče na Vjerovjesnik, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya, dok smo jedni druge podsjećali (na određene stvari iz vjere), pa na upita: Na šta se podsjećate, a mi rekosmo na Sudnji dan. Na to nam reče: Neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakovaPa je naveo: Dim, Dedždžala…5

Ebu Hurejre, Radiyallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, Tuhan memberkati Anda dan menjualnya, dikatakan: Pripremite dobra djela prije šestero: prije izlaska Sunca sa Zapada, prije dima, prije Dedždžala, prije Životinje, prije (vlastite) smrti, prije Općeg događaja.6 (Bilježi imam Muslim)

A Abdullah ibn Ebi Melika je rekao: „Otišao sam jednog popodneva do ibn Abbasa, Radiyallahu anhu, pa mi reče: “Prošlu noć nisam zaspao sve dok nije svanulo!” – “Zašto?” – upitao sam, a on odgovori: “Rekli su da se pojavila zvijezda Repatica, pa sam se pobojao da nije na pomolu pojava dima, te ne zaspah do zore.“7

Predaja ustvari ukazuje da je pojava dima predznak Smaka svijeta, od kojeg se pobojao plemeniti ashab ibn Abbas, Radiyallahu anhu.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi

Kosong | Media
Tombol kembali ke atas