Drevni

  • Kazivanje o poslanicima kao putokaz i pouka

    Ovo se dešavalo prije objavljivanje Tewrata, jer Uzvišeni kaže u prevodu značenja: “Mi smo Musau dali Knjigu, nakon što smo uništili drevne narode.” (El-Kasas, 43) Ibn Džerir, Ibn Ebi Hatim i El-Bezzar od Awfa el-A’rabijja prenose, a on od Ebu Nadreta, da je Ebu Se’id el-Hudri rekao: “Nakon što je Tewrat objavljen na Zemlju,Allah, Subhanehu we…

Back to top button