Tefsir Ibn Kesir – Sura El-Hudžurat (3.dio)

“O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.”/13/

Obavještava Uzvišeni Allah ljude da ih je stvorio od jedne osobe i od nje stvorio njenog para, a to su Adem i Hava, i podijelio ih na narode i plemena, te su svi ljudi jednaki po porijeklu, nastali od zemlje, odnosno od Adema i Have, a.s. Razlikuje se samo u pitanju vjere i to u tome koliko je ko pokoran Allahu, dž.š., i koliko slijedi Njegova Poslanika, s.a.v.s. Zbog toga Uzvišeni Allah ovako govori, nakon zabrane ogovaranja i međusobnog ponižavanja ljudi upozoravajući na jednakost ljudskog roda. “O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali…”, tj. kako bi se postiglo međusobno upoznavanje unutar i van plemenske zajednice.

Prenosi Ebu-Isa et-Tirmizi od Ebu-Hurejrea, r.a., a on od Poslanika, s.a.v.s., koji je rekao: /221/ “Upoznajte svoje porijeklo, time ćete učvrstiti rodbinske veze, jer, zaista rodbinske veze donose ljubav u porodici, bogatstvo u imetku i produžuju život.” Zatim kaže da je ovaj hadis “garib” i ne zna se za neku sličnu verziju. A Uzvišeni kaže: “Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji…”, tj. izdvajanje jednih ljudi nad drugima kod Allaha je samo po bogobojaznosti, a ne po porijeklu. O ovome se navodi više hadisa Allahova Poslanika, s.a.v.s., kao što je: /222/

“Najbolji su među vama u islamu oni koji su bili najbolji i u doba džahilijeta, ako shvate vjeru…” Navodi Buharija od Ebu Hurejre r.a., Muslim navodi od Ebu-Hurejrea, r.a., koji kaže da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: /223/ “Zaista, Allah ne gleda u vaše izglede, niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela.” Ovo navodi i Ibn-Madže. Prenosi Ibn Ebi-Hatim od Ibn-Omera, r.a., koji kaže: /224/ “Učinio je tavaf Resulullah, s.a.v.s., na dan osvajanja Meke, a na svojoj devi podrezanih ušiju, dodirujući stupove Kabe svojim štapom u ruci. Nije pronašao njoj mjesto za odmor pored džamije, pa je otišao među ljude i izišao do jednog korita i odmorio je. Nakon toga Resulullah, s.a.v.s., održao je govor na svojoj devi, zahvalio se Allahu, dž.š., najljepšom zahvalom, pa rekao: “O ljudi, zaista je Allah, dž.š., uklonio od vas mahane džahilijetskog perioda i hvalisanje svojim očevima.

A ljudi ima dvije vrste: čovjek dobar, bogobojazan, plemenit prema Allahu, dž.š., i čovjek grješnik, pokvarenjak, fasik.” A Uzvišeni Allah kaže: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” Zatim je dodao, s.a.v.s.: “Govorim ove riječi tražeći oprosta i sebi i vama.” Ovo navodi i Ibn- Humejd. Imam Ahmed prenosi hadis od Durree bint Ebu-Leheb, r.a., koja kaže: /225/ Ustao je čovjek prema Vjerovjesniku, s.a.v.s., dok je on bio na minberu i upitao: “O Allahov Poslaniče, koji je čovjek najbolji?” “Najbolji ljudi su oni koji su najučeniji i najbogobojazniji prema Allahu, dž.š., naređuju dobročinstvo, zabranjuju loša djela i održavaju rodbinske veze” – odgovori Poslanik, s.a.v.s.

A riječi Uzvišenog: “Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa”, tj. dobro vas poznaje, obaviješten je o vašim postupcima i radi šta hoće: upućuje vas ili zavodi, milost ukazuje ili kažnjava. On je Taj Kome je sve poznato. Jedan dio uleme na osnovu ovog ajeta i hadisa smatra: da bi mladenci bili jedno drugom “prilika”, ne postoji drugi uvjet osim vjere, zbog riječi Uzvišenog: “Najugledniji kod Allaha jeste onaj koji Ga se najviše boji”, dok drugi koriste ovaj ajet za neka druga dokazivanja u fikhskim djelima, kao što je naše djelo “Kitabul-ahkam”, koje sadrži jedan dio toga.

“Neki beduini govore: ‘Mi vjerujemo!’ Reci: ‘Vi ne vjerujete, ali recite: ‘Islam smo primili!’ – a iman još nije ušao u vaša srca. A ako Allahu i Njegovom Poslaniku budete pokorni, On vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša” – Allah, uistinu, prašta i Milostiv je.”/14/ “Pravi su vjernici samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovu putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni.”/15/ “Reci: ‘Zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna.'”/16/ “Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: ‘Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.'”/17/ “Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.”/18/

Uzvišeni Allah poriče beduinima to što sami sebe nazivaju vjernicima, a tek su prihvatili islam, a za to vrijeme nisu uspjeli učvrstiti vjerovanje u svojim srcima. “Neki beduini govore: ‘Mi vjerujemo!’ Reci: ‘Vi ne vjerujete, ali recite: ‘Islam smo primili!’ – a iman još nije ušao u vaša srca.” Iz ovog ajeti – kerima može se zaključiti da je imam nešto specijalnije u odnosu na islam, kako smatraju pripadnici ehli-sunneta vel-džema’ata, pa navode hadis Džibrila, a.s., kada je upitao šta je islam, zatim iman, zatim insan. Na taj se način izdvaja iz općeg u posebno, a iz posebnog u još bolje. A pošto su beduini sami sebe uzdigli na položaj na koji još nisu bili stigli, na ovaj im se način skreće pažnja zbog toga.

Oni ne spadaju u kategoriju munafika, kako ih neki smatraju, jer da su kao oni ponašali bi se svirepo i nečasno kao što se tako spominju munafici u suri “Et – Tevba” (97.ajet). Međutim, o njima se govori na jedan odgajivački način. “Reci: ‘Vi ne vjerujete, ali recite: ‘Islam smo primili!’ – a iman još nije ušao u vaša srca”, tj. još uvijek niste stigli do toga da shvatite suštinu vjere. Zatim kaže Uzvišeni: “A ako Allahu i Njegovom Poslaniku budete pokorni, On vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša.” Znači, neće vam uskratiti od vaših nagrada ništa, kao što kaže Allah, dž.š.: “A djela njihova nećemo nimalo umanjiti” (52:21)

ili kao što kaže: “Allah, uistinu, prašta i Milostiv je”, tj. prema onima koji se kaju i traže oprosta. Uzvišeni Allah kaže: “Pravi vjernici…”, tj. oni čiji je iman upotpunjen, a to su: “… samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju i poslije više ne sumnjaju…”, tj. ne postoji ni trun sumnje u njihovu vjerovanju, oni se nalaze u jednom takvom stanju, stanju istinskog i čistog vjerovanja.” “I bore se na Allahovu putu imecima svojim i životima svojim.” Znači, predaju se punim srcem i najvrednijim svojim imetkom u pokornosti Allahu, dž.š., kako bi zadobili Njegovo zadovoljstvo. “…Oni su iskreni” – kada kažu da su vjernici. Nisu kao neki beduini u kojima nema imana osim onog što je na jeziku.

Prenosi Imam Ahmed od Ebu-Seida el-Hudrija, r.a., koji kaže: “Zaista je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: /226/ “Vjernici na dunjaluku dijele se u tri skupine: oni koji vjeruju u Allaha, dž.š., i Njegova Poslanika i u to ne sumnjaju i bore se na Allahovu putu imecima i životima svojim; oni kojima ljudi mogu povjeriti svoje imetke i svoje živote, i oni koji svoje želje prepuštaju Allahu, dž.š.” A riječi Uzvišenog Allaha: “Reci: Zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome…”, tj. zar vi da ga izvijestite o onome što je u dušama vašim, “…kad Allah sve zna što je na nebesima i na Zemlji…”

Znači ništa Mu se ne može sakriti, ni na Zemlji ni na nebu, ma koliko i jedno zrno, ni manje od toga, a ni veće. “…Allah sve zna.” Zatim kaže Uzvišeni: “Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: “Ne prebacujte mi što ste primili islam…” Znači, beduini koji su prigovarali zbog svoga islama, slijeđenja i pomaganja Poslanika, s.a.v.s. Odgovarajući im, Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Ne prebacujte mi što ste primili islam…'”, jer ako bude koristi od islama, ta korist će vama doći, a Allah u svemu tome nudi sreću. “…Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.” Znači pozivate se u islam kao što je rekao i Vjerovjesnik, s.a.v.s., ensarijama na Hunejnu: /227/ “O ensarije, zar vas nisam našao zalutalim, pa vas je Allah preko mene uputio? I bili ste razjedinjeni, pa vas je Allah preko mene zbližio, bili ste i siromašni, pa vas je Allah preko mene obogatio?”

Nakon svakog upita oni bi odgovorili da ih je Allah i Njegov Poslanik najbolje usrećio. Prenosi hafiz Ebu-Bekr el-Bezzar od Ibn-Abbasa, r.a., koji kaže:/228/ Došli su iz plemena Benu-Esed kod Resulullaha, s.a.v.s., i rekli: “O Allahov Poslaniče, prihvatili smo islam i nismo se borili protiv tebe, dok drugi Arapi jesu”, pa je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Njihovo shvatanje je malo, a šejtan govori preko njihovih jezika.” I objavljen je ovaj ajet: “Oni ti prebacuju što su primili islam…” Zatim kaže: “Nije nam poznato da postoji druga verzija, osim ove.” Nakon toga je Uzvišeni više puta ponavljao da su Mu poznate vijesti kod svih bića i da vidi djela svih stvorenja, pa kaže: “Allah, sigurno zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.”

Vakat | Media
Back to top button