Tefsir Ibn Kesir – Sura Al-Mudžadela (1.dio)

“Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala, a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah, uistinu, sve čuje i sve vidi.” /1/

Prenosi Imam Ahmed da je Aiša, r.a., rekla: (365) “Hvala Allahu, Čiji sluh upija sve glasove. Došla je žena Vjerovjesniku, s.a.v.s., da se požali na svoga muža i s njim je razgovarala, a ja je nisam čula i bila sam na kraju sobe. Allah, dž.š., tada je objavio: “Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala…” Ovo predanje na isti način, kao muallek hadis, bilježi El-Buhari u poglavlju “Et-Tehvid” i citira navedeni hadis. Bilježe ga, također, En-Nesai, Ibn-Madže, Ibn Ebi-Hatim, Ibn-Džerir od El-Ameša, na više načina. Muž spomenute žene je Evs ibn es-Samit, a njeno ime je Havla bint Sa’lebe. On je imao umni poremećaj i kada bi mu se pogoršalo, rekao bi joj da mu više nije dopuštena, kao što nije ni majka njegova. Ibn Ebi-Hatim prenosi od Aiše, r.a., da je rekla: (336) “Blagoslovljen nek je Allah, Čiji sluh sve upija. Ja sam čula riječi Havle bint Sa’lebe, a nešto mi je i promaklo. Tužila se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., na svoga muža, govoreći: ‘Allahov Poslaniče, pojeo je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pa kada sam ostarjela i djecu prestala rađati, rekao mi je da mu više nisam dopuštena kao ni majka njegova. Bože moj, ja Ti se jadam…’ Aiša kaže: …i nije prestala dok Džibril, a.s., nije sišao sa ajetom: ‘Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala…'”

“Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile, oni, zaista, govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta.” /2/ “Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, jednog roba ropstva osloboditi. To vam se naređuje – a Allah dobro zna šta vi radite. /3/ “Onaj koji ne nađe, dužan je dva mjeseca postiti uzastopce prije nego jedno drugo dodirnu. A onaj ko ne može, dužan je šezdeset siromaha nahraniti, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete – to su Allahovi propisi. A nevjernike čeka kazna bolna.” /4/

Prenosi Imam Ahmed da je Huvejla bint Sa’lebe rekla: (367) “Tako mi Allaha, ja i Evs ibn Samit smo bili povod objavljivanja početka sure El-Mudžadela” – pa dalje kaže – “Bila sam kod njega a već je ostario i loše ćudi postao. Ušao mi je jednog dana pa sam mu nešto odgovorila, a on se razljuti i reče: ‘Ti si meni kao leđa moje majke.’ Zatim je izišao i sjedio neko vrijeme na mjestu gdje se sastajalo njegovo društvo, a potom ponovo dođe želeći me protivno mojoj volji. Ja rekoh: ‘Ni u kom slučaju. Tako mi Onog u Čijoj je ruci Huvejlina duša, ti mi se nećeš približiti!’ Ja rekoh što rekoh, a Allah i Njegov Poslanik doniješe propis o nama. On se baci na mene, a ja ga odbih i nadvladah ga, kako žena savladava starca i odgurnuh ga od sebe. Zatim iziđoh do jedne od svojih komšinica, pa pozajmih od nje odjeću i uputih se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i sjedoh pred njega.

Ispričah mu šta sam doživjela od svog muža i počeh se tužiti na njegovu lošu ćud, a Poslanik poče opetovati: ‘Huvejla, tvoj muž je starac, pa se boj Allaha u pogledu njega.’ Tako mi Allaha, nisam ni završila, a u vezi sa mnom dođe objava, pa je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., tada snašlo ono što ga je inače snalazilo u takvim trenucima, a zatim se smiri i reče mi: ‘Huvejla, Allah u vezi s tobom i tvojim mužem spusti objavu’, a potom mi prouči: “Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala – a Allah čuje i razgovor vaš međusobni, jer Allah, uistinu, sve čuje i sve vidi…” – do riječi: “…a nevjernike čeka kazna bolna.” Božiji Poslanik, s.a.v.s., nakon ovoga me posavjetova: ‘Naredi mu da oslobodi roba’, ‘Allahov Poslaniče, on nema šta osloboditi.’ ‘Neka uzastopno posti dva mjeseca!’ ‘Tako mi Allaha, on je oronuo starac. On ne može postiti.’ ‘Neka nahrani šezdeset siromaha tovarom hurmi!’ “Allaha mi, Allahov Poslaniče, nema on toga.” “Mi ćemo mu, sigurno, pomoći ferekom hurmi!” ‘Allahov Poslaniče, i ja ću mu pomoći drugim ferekom.’ ‘Ispravno i lijepo si postupila, pa idi i podijeli to kao sadaku za njega, a zatim se korektno ponašaj prema svome mužu’ – i ona potom reče: ‘To sam i učinila.'” Prenosi ga i Ebu – Davud u svom Sunenu, u poglavlju Et-Talak, a tačno je da je ovo bio povod objave prethodne sure. Onaj koji je u mjesecu ramazanu rekao svojoj ženi da mu nije dopuštena, kao ni majka njegova, a zatim ju je noću obljubio, nije, ustvari, Evs ibn es-Samit, nego je to slučaj koji se desio nakon slučaja Evsa ibn es-Samita i njegove žene, na što ukazuje i kontekst oba spomenuta događaja. Hasif prenosi od Mudžahida, da je Ibn-Abbas rekao: “Prvi koji je rekao svojoj ženi da mu nije dopuštena, kao što nije ni majka njegova jeste Evs ibn es-Samit, a njegova žena je Havla bint Sa’lebe bint Malik.” Ovo prenosi Ibn-Džerir. Allah, dž.š., kaže:

“Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove…” Korijen riječi “zihar” (kada suprug kaže svojoj supruzi da mu nije dopuštena kao ni majka njegova) spomenute u gornjem ajetu, u arapskom jeziku je izveden iz pojma “zahr” (leđa). Kada bi neko od njih prekidao svoje obaveze muža prema ženi, rekao bi joj: “Ti si mi poput leđa moje majke.” U šerijatskom pravnom smislu, zihar se odnosi i na sve ostale dijelove tijela, ugledanjem na ovo sa leđima. U predislamsko doba, zihar je podrazumijevao razvod braka. Međutim, Allah, dž.š., olakšao je ovoj ummi i dao mogućnost iskupa (keffaret) za ovaj čin, ne smatrajući ga razvodom braka, kao što su ga oni sankcionirali u predislamskom dobu. Ovo je stav mnogih islamskih znanstvenika prve generacije. “…A one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile…” Supruga na osnovu muževih riječi: “Ti si meni kao majka”, ili “poput moje majke”, ili “kao leđa moje majke”, i sličnim izrazima, ne postaje njegova majka. Njegova je majka samo ona koja ga je rodila. Zbog toga Allah, dž.š., kaže: “…Oni, zaista, govore ružne riječi i neistinu…”, tj. bestidne i ništavne riječi.

“…A Allah sigurno briše grijehe i prašta…”, tj. ono što ste uradili u predislamsko doba, kao i onom koga je jezik preduhitrio, a to, zbilja, izricatelj nije namjeravao, kao što prenosi Ebu-Davud (368): “…da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., čuo nekoga kako govori svojoj supruzi: ‘Sestro moja’, a on ga upita: ‘Ona je tvoja sestra?!'” Ovo su bile riječi osude, ali same mu riječi Muhammed, a.s., nije zabranio, jer ih on nije, istinski, namjeravao izreći, a da jeste bile bi mu zabranjene, jer nema, uistinu, razlike između majke s jedne strane, i sestre, tetki (očeve i majčine sestre) i drugih srodnika, s druge… “Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče s njima nastaviti živjeti…” Sintagma (vraćanje na ono što su rekli) po jednima znači ponavljanje toga izraza, što je ništavan stav, dok Ahmed ibn Hanbel smatra da to podrazumijeva vraćanje spolnom općenju, odnosno njegova čvrsta odluka o tome. U tom slučaju općenje mu nije dopušteno dok se ne iskupi spomenutim iskupom (keffaretom). Po jednom Malikovom stavu misli se na spolno općenje, što je, također, mišljenje Seida ibn Džubejra. Hasan El-Basri smatra da se pod tim misli na spolno općenje, a sam nije uzimao za zlo ako bi se neko zabavljao sa suprugom i prije izvršavanja iskupa (keffareta), ali bez spolnog općenja. Alija ibn Ebi-Talha prenosi da je Ibn-Abbas rekao da se pod izrazom “mese” (dodirivanje) spomenuto u ajetu: “…prije nego što jedni drugo dodirnu…” podrazumijeva, ustvari, spolno općenje.

Allahove, dž.š., riječi: “…da jednog roba ropstva oslobode…” podrazumijeva se potpuno oslobađanje jednog roba prije nego supružnici jedno drugo dodirnu. Rob je ovdje u općenitom smislu i ne ograničava se na roba mu’mina, dok je iskup za ubojstvo rob mu’min. Eš-Šafi’i, Allah mu se smilovao, svodi ajet, koji je ovdje u općenitoj formi, na taj koji je ograničen samo na roba mu’mina zbog jedinstvenog razloga oslobađanja roba i Svoje mišljenje ojačava Poslanikovim, s.a.v.s., riječima: “…oslobodi je, jer je ona vjernica.” Hafiz Ebu-Bekr el-Bezzar prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: (370) “Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i kazao mu: ‘Ja sam rekao svojoj ženi da mi nije dopuštena kao ni majka moja, a zatim sam je obljubio prije nego što sam se iskupio.’ Zar Allah, dž.š., nije rekao: “Prije nego što jedni drugo dodirnu?!” – upita ga Allahov Poslanik, s.a.v.s. “Svidjela mi se”, reče čovjek, a Poslanik će na to: “Ustegni se od nje dok se ne iskupiš!” Zatim El-Bezzar prenosi tvrdnju da se od Ibn-Abbasa ne prenosi ništa vjerodostojnije od ovoga, a o Ismailu ibn Muslimu, koji se spominje u senedu ovog predanja, izrečene su neke kritike iako od njega prenose brojni islamski znanstvenici. Iz hadisa se može razumjeti da je Poslanik, s.a.v.s., naredio samo jedan iskup. “A Allah dobro zna ono što vi radite…” On je upoznat sa onim što će vas preporoditi, a zna vaše stanje. “Onaj ko ne nađe dužan je…”, tj. ovim redoslijedom: oslobađanje roba, post, ishrana potrebnih, kao što se to pouzdano navodi u oba sahiha u slučaju čovjeka koji je spolno općio sa svojom ženom u ramazanu.

“Zato da biste u Allaha i Poslanika Njegova vjerovali”, tj. propisali smo to zbog ovoga. “To su Allahovi propisi”, tj. Njegove zabrane, pa ih nemojte kršiti. “A nevjernike čeka kazna bolna”, tj. one koji nisu uzvjerovali i nisu prihvatili propise ovog zakonodavstva (Šerijata). Nemojte smatrati da će oni biti spašeni tog iskušenja, “Nikada!!” Nije onako kako oni pretpostavljaju, nego njih čeka patnja užasna i na ovom i na budućem svijetu.

“Doista, oni koji su neposlušni Allahu i Poslaniku Njegovu bit će osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. A Mi smo objavili jasne znake, a nevjernike čeka sramna patnja /5/ na Dan kad ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onom šta su radili; Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili – Allah je svemu svjedok.” /6/ “Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da On nije četvrti, ni kad ih je manje, ni kad ih je više, a da On nije s njima gdje god oni bili; On će ih na Sudnjem danu obavijestiti o onom što su radili, jer Allah sve dobro zna.” /7/

Allah, dž.š., obavještava o onima koji oponiraju Njemu i Njegovu Poslaniku i opiru se Njegovu zakonodavstvu: “Bit će osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih”, tj. bit će prezreni, prokleti, poniženi, kao što je učinjeno sa onim ranijim koji su im slični bili. “Mi smo objavili jasne znake…”, tj. očevidne, kojima se suprotstavlja i protivi samo bestidni, oholi nevjernik. “A nevjernike čeka sramna patnja”, kao nadoknada za to što iz oholosti nisu slijedili, niti su se za Allahovim zakonom povodili, niti su ponizni bili. “Na Dan kada ih Allah sve oživi…”, a to će biti na Sudnjem danu, gdje će Allah sakupiti i prve i potonje na jednom platou. “Pa ih obavijesti o onom što su radili”, tj. pa ih izvijesti o dobru i zlu koje su počinili. “Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili”, tj. Allah je to precizirao i registrirao protiv njih, a oni sami su zaboravili šta su činili.

“Allah je svemu svjedok”, tj. nije Mu strano, niti skriveno ništa, i On ne zaboravlja. Allah, dž.š., potom kaže, obavještavajući o obuhvatnosti Svojim znanjem svega stvorenoga, o nadziranju njih, slušanju njihova govora i viđenja njih kad god i gdje god se nađu: “Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom.” Riječ znači (tajna), tj.nema sašaptovanja među trojicom… “A da On nije četvrti, ni među petericom, a da On nije šesti, ni kad ih je manje, ni kad ih je više, a da On nije s njima gdje god oni bili…”, tj. nadzire ih, sluša njihove razgovore, tajne i sašaptavanja, a povrh toga Njegovi izaslanici pišu njihove tajne razgovore uz Allahovo znanje i slušanje. Allah, dž.š., kaže: “Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju?

Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.” (43:80) Na osnovu ovoga mnogi iznose konsenzus da se pod ovim ajetom mislilo na prisutnost Allahova znanja i nesumnjivo je da se to željelo istaći. Međutim, Njegov sluh, uz znanje, također, obujmljuje ih, kao i pogled koji ih obuhvata i dostiže. On nadzire Svoja stvorenja i ništa Mu od njihovih aktivnosti nije skriveno. Zatim Allah, dž.š., kaže: “On će ih na Sudnjem danu obavijestiti o onom što su radili, jer Allah sve dobro zna.” Imam Ahmed kaže: “Ajet je počeo govorom o znanju i tim govorom i završava.”

Vakat | Media
Back to top button