Tefsir Ibn Kesir – Sura Ad-Duhan (2.dio)

Vi ste dakle nakon što vam je na dunjaluku došao Poslanik, njega nijekali, tako ste i umrli, pa zar ste nakon što ste ugledali kaznu u njega povjerovali? Mislite li da vam to može pomoći? Nema od toga ništa!… ^ak kad bi vas i na dunjaluk povratili, vi biste opet njemu nevjernici bili. Zato Allah ovdje kaže: “Mi ćemo patnju malo-pomalo otkloniti i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti.” Znači, kad bismo uklonili od vas ovu patnju i povratili vas dunjalučkim kućama, vi biste se vratili u stanje kufra kao što ste i bili i opet biste u laž ugonili. Uzvišeni veli: “a kada bi i bili povraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci.” /6:28/ Uzvišeni veli. “…ali onoga dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.” Ovaj ajet Ibn-Mes’ud protumačio je kao da se on odnosi na dan Bitke na Bedru. Međutim, očito je da se ovo odnosi na Sudnji dan, iako je i Bedr bio dan velike sile. Ibn-Abbas, r.a., kaže: “Ibn-Mes’ud, r.a., kaže: ‘El-batšet-ul-kubra’ – veliki udarac je dan Bedra, a ja kažem da je to Sudnji dan.'” Sened je ovog rivajeta sahih.

“A Mi smo i prije njih Faraonov narod u iskušenje stavili, i došao im je plemeniti Poslanik”: /17/ “Predajte meni Allahove robove! Ja sam vam, zaista, poslanik pouzdani”, /18/ “i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni”, /19/ “i ja se obraćam i svome i vašem Gospodaru, da me ne gađate”, /20/ “a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!” /21/ “I on pozva u pomoć Gospodara svoga: ‘Ovo je, doista, narod nevjernički!'” /22/ “Izvedi noću robove Moje, vi ćete slijeđeni biti”, /23/ “i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će zaista potopljena biti.” /24/ “I koliko ostaviše bašča i izvora”, /25/ “i njiva zasijanih i boravišta divnih”, /26/ “i blagodati u kojima su uživali!” /27/ “Tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili”, /28/ “ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu bili sačekani.” /29/ “A sinove smo Israilove ponižavajuće patnje spasili”, /30/ “od Faraona – on je bio zbilja gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili”, /31/ “i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali”, /32/ “i neka smo im znamenja puna očite kušnje dali.”/33/

Uzvišeni veli da je prije mušrika na ispit bio stavljen Faraonov narod. “…i došao im je plemeniti Poslanik”, Musa, a.s. “Predajte meni Allahove robove!” Kao što Uzvišeni veli: “…pusti sinovi Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od Gospodara tvoga. A nek je selam na onoga koji Pravi put slijedi.” /20:47/ Riječi Uzvišenog: “Jer ja sam vam, zaista, poslanik pouzdani”, tj. ja sam vam vjeran u ovom što vam dostavljam. A Uzvišeni veli: “i ne uzdižite se iznad Allaha”, tj. nemojte se oholiti pa da Njegove ajete ne slijedite, da u njih ne vjerujete i da jasne Njegove dokaze ne prihvatite. Riječi Uzvišenog: “…ja vam donosim dokaz očevidan.” Nepobitne dokaze, tj. mudžize s kojima Poslanik dolazi, “i ja se obraćam i svome i vašem Gospodaru da me ne gađate”, tj. kod Njega zaštitu tražim od napada vaših, teškim riječima, kamenjem kojim se na me bacate i dr. “…a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite”, tj. nemojte me sprečavati, njegujmo mirne odnose, dok Allah ne presudi među nama. Nakon ustrajanja Allahovog Poslanika u njihovom okruženju te izlaganja očitih dokaza kod njih se uveličao kufr, nevjerstvo i inad. “…i on pozva u pomoć Gospodara svoga: ‘Ovo je, doista, narod nevjernički.'”

Kao što Uzvišeni veli: “I Musa reče: ‘Gospodaru naš! Ti si dao Faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovom svijetu, pa oni, Gospodaru moj, zavode s puta Tvoga! Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!’ ‘Uslišena je molba vaša’ – reče On – ‘a vas dvojica na Pravom putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!'” /10:88-89/ Tada mu Uzvišeni naredi: “Izvedi noću robove Moje, vi ćete slijeđeni biti.” Kao što Uzvišeni veli: “I Mi objavismo Musau: Noću izvedi robove Moje i s njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti.” /20:77/ Uzvišeni ovdje, dalje, kaže: “i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će zaista potopljena biti.” To zato što Musa, a.s., nakon što on i sinovi Israilovi prođoše more, htjede štapom udariti po vodi, kako bi se vratilo u svoje prvobitno stanje. Tako bi more bilo prepreka između njega i Faraona, te ih ne bi mogao stići. Tada mu Uzvišeni naređuje da more ostavi u stanju kakvom jeste, i obradova ga da će oni uskoro biti potopljenička vojska, te da ga od njih nimalo ne obuzima strah. Te, zato, ne naređuj moru da vrati vodu, nego ostavi suh prolaz dok i zadnji vojnik Faraonov ne uđe, da bi mu potom naredio da se vrati kao što je i bilo. Tako Faraon i njegova vojska postaše utopljenici. To je nagrada za njihovo nevjerstvo i inad. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Zatim Uzvišeni veli: “i koliko ostaviše bašča i izvora.” Znači, ostaviše mnogo vrtova i rijeka, “…i njiva zasijanih i boravišta divnih”, usjeva bujnih, te stanova ugodnih i opremljenih. “I blagodati u kojima su uživali!” Obale rijeke Nila bile su načičkane divnim vrtovima, od izvora do ušća, počev od Asuana do Rešida, spojene u potpunosti. Oni su uživali u životu u svakovrsnim jelima, napitcima, odjeći, bogatstvu, slavi i mudrosti. Sve to taj narod izgubi u jednom trenu. Ostaviše sve i odjednom se nađoše u Džehennemu, a ružno li je on boravište. Svim njihovim posjedima zagospodariše sinovi Israilovi. Kao što Uzvišeni veli: “Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Istrailovi.” /26:59/ I Uzvišeni veli: “Tako to bi i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili”, tj. Izraelićanima, kao što je to i rečeno. Uzvišeni dalje veli: “ni nebo ih, ni Zemlja nisu oplakivali.” Znači, nisu imali dobrih djela koja bi se mogla uspeti do nebeskih vrata pa da ih oplakuje zbog onog što su izgubili. Na Zemlji, također, nisu mogli ostati. Zemlja ih nije žalila, nisu vjernici u Allaha bili, pa ništa nije izgubila. Zato ne zavrijediše da iko na njih pogleda, niti da ih pokuša sačuvati. Razlog je tome njihovo nevjerstvo, njihov lopovluk, njihova oholost i inad. Prenosi Ibn-Džerir od Šurejha bin-Ubejda el-Hadrami, koji kaže: “Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: /115/ ‘Islam je počeo sa usamljenicima (pojedincima), vratit će se na jedinke – usamljenike kao što je počeo.

Ali, mu’min nije usamljenik i stranac bilo gdje da se nađe. Neće umrijeti mumin u usamljeništvu u kome ga neće imati ko oplakivati, a da za nijm neće plakati nebo i Zemlja.’ Zatim je Allahov Poslanik proučio: ‘ni nebo ih, ni Zemlja nisu oplakivali’, /44:29/ zatim reče: ‘Uistinu, ni nebo, ni Zemlja, ne plaču za nevjernikom.'” A Uzvišeni kaže: “i nisu bili sačekani”, tj. neće im kazna biti odgođena. Uzvišeni veli: “…a sinove Israilove ponižavajuće smo patnje spasili od Faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili.” Time im se Allah smilovao i spasio ih potlačenosti i ropstva i teških ponižavajućih poslova što im je Faraon odredio. Riječi Uzvišenog: “On je bio zbilja gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili”, znače da je Faraon bio izrazito nadmen, obijesan, prkosan, prelazeći svaku mjeru u svojim naredbama, a krajnje glupih ideja i samih mišljenja. Riječi Uzvišenog: “i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali”, tj. nad narodima njihovog doba, “i neka znamenja puna očite kušnje smo im dali”, tj. Mi smo im bili podastrli očite činjenice, jasne dokaze i mudžize. U svemu tome je očit ispit narodu koji se povodi za njima.

“A ovi, doista, govore:”/34/ “Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni”; /35/ “pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!” /36/ “Da li su bolji oni ili narod Tubba’ i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.”/37/

Uzvišeni Allah pobija izjave mušrika, koji ne priznaju proživljenje i povratak; i tvrdnju da postoji život samo na ovom svijetu, nema života poslije smrti, nema proživljenja, niti ponovnog sakupljanja. Oni za dokaz svoje tvrdnje uzimaju svoje pretke, koji su nestali, a ne vraćaju se. Ako je proživljenje istina, onda: “pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!” Ovo je neosnovan argument i nedoumica. Oživljenje je, uistinu, na Sudnjem danu, a ne na ovom svijetu. Zato Uzvišeni, prijeteći im, opominje ih neizbježnom kaznom kao što je zadesila one čiji su postupci bili slični njihovim; narod Tubba’, a to je narod od Sabe, koji je uništen, razbacan i raspršen po svijetu. Govor o njima prethodio je u poglavlju Sebe’. Stoga oni moraju uzeti pouku od naroda što je stradao, a bili su Arapi kao i oni. Riječ Tubba’ jeste nadimak za vladara koji vlada Jemenom, kao što je Kisra, vladar Perzije, a Kajsar vladar Bizanta. Tako je jedan Tubba’ po imenu Es’ad ibn-Kurejb ibn-Melikerb el-Jemani, koji je primio židovstvo i pozivao narod Jemena u židovsku vjeru, a židovstvo je tad bilo vjera Musaa, a.s., došao do Meke, veličao Kabu i činio tavaf i darovao je skupim ukrasnim ogrtačem.

Vakat | Media
Back to top button