Fatve & Predpisi

Predpisi v zvezi s postom

1 Nastupanje mjeseca ramazana se utvrđuje na jedan od dva načina: ili sa viđenjem mlađaka ili da se mjesec prije ramazana, Zato, šaban dopuni i računa kao da ima trideset dana. (Ibn UsejminFetava fi ahkami-s-sijam, str. 36)

2 Za cijeli ramazan je dovoljan jedan nijjet ili namjera i to na početku mjeseca, Ali, ako bi se desilo da osoba prekine post (dan, dva ili više) tokom mjeseca zbog putovanja, bolesti ili nečega drugog, na toj osobi je obaveza da obnovi nijjet jer ga je već jednom prekinula. (Fetava erkan el-islamIbn Usejmin, str. 466)

3 Svaka osoba koja nije u stanju da posti zbog starosti ili bolesti za koju se ne nada da će ozdraviti, na njoj je da nahrani siromaha za svaki dan uz mogućnost toga. (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 3, str. 233)

4 Post osobe koja ostavlja Namaz nije ispravan i ne prima se od njega, jer osoba koja ostavi Namaz biva kafirom ili nevjernikom, murteddom ili otpadnikom od islama, zbog riječi Uzvišenog Allaha: „Pa ako se pokaju i uspostave Namaz i dadnu zekat, onda su vaša braća po vjerii zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Između čovjekainsana i mnogoboštva i nevjerovanja je ostavljanje namaza“. hadis markerji musliman. (Fetava fi ahkami-s-sijamIbn Usejmin, str. 87)

5 Ako je mujezin poznat da ne uči ezan osim u pravo čas, čas istinske zore, onda je obaveza prekinuti sa jelom, pićem i ostalim stvarima koje kvare post od trenutka kada započne sa ezanom. št, Vendar, ako mujezin uči ezan shodno mišljenju i pokušaju da uči u pravo čas ili čak koristi savremene takvime (sa pogrešno određenim vremenom za zoru,), onda u takvoj situaciji nema smetnje jesti i piti za čas ezana (jer zora još nije nastupila,). (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 5, str. 259)

6 Nema smetnje u gutanju pljuvačke i ne znam da postoji u tome razlaz među učenjacima. Ali što se tiče hrakotine i sluzi kao rezultat iskašljavanja, obaveza je to ispljunuti kada dospije do usta, i nije dozvoljeno postaču da to guta jer je u mogućnosti da se sačuva od takvih stvari. (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 5, str. 251)

7Krvarenje kod postača poput istjecanja krvi iz nosa kao i istihada1 i slično tome ne kvari post. Ono što kvari post jeste hajd ili mjesečnica, nifas ili postporođajni period tj. krv koja se pojavi u njemu te hidžama, i nema smetnje u vađenju krvi radi nalaza ako se ima potrebe za tim. (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 5, str. 253)

8Ako neko povrati namjerno, Zato, sam izazove povraćanje pokvario je post, a ako povrati ali ne svojim uzrokom i namjerom onda mu je post ispravan. (Fetava Ibn Usejmin, tom 1, str. 500)

9Lijek koji se koristi za grgljanje ili izapiranje grla ne kvari post ako se ne proguta, uz napomenu da se takav lijek ne treba koristiti osim u potrebi (nuždi). (Fetava Ibn Usejmin, tom 1, str. 514)

10 Kapi za oči i stavljanje surme kao i kapi za uši ne kvare post. (Fetava Ibn Usejmin, tom 1, str. 514)

11 Nema smetnje u kušanju hrane na način da se stavi na vrh jezika uz uslov da se ne proguta. (Fetava islamijjeIbn Džibrin, tom 2, str. 128)

12 Ako bi se desilo da muž prisili suprugu na spolni odnos u danu ramazana a oboje poste, post ženske bi bio ispravan i nije dužna da izvrši keffaret, a što se muža tiče, on je griješan i obavezan je da nadoknadi taj post i plus keffaret. A keffaret se ogleda u oslobađanju roba ili robinje, pa ako nema onda post dva mjeseca uzastopno, pa ako i to ne može onda nahraniti šezdeset siromaha miskina. (Fetava islamijjeIbn Usejmin, tom 2, str. 136)

13 Ako neko doživi ejakulaciju kao rezultat razmišljanja ili ako doživi poluciju u snu, post mu nije pokvaren. (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 5, str. 243)

14 El-mezj ili providna bjelkasta tekućina u obliku sluzi koja nije sperma, a javlja se kako kod muškarca tako i kod ženske kao produkt strasti, ne kvari post. (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 5, str. 245)

15 Nehranjive injekcije ne kvare post svejedno primale se putem mišića ili veni pa makar se osjetila njihova žestina i toplota u grlu, jer su one od stvari koje ne kvare post. (Medžalis šehr ramadanIbn Usejmin, str. 100)

16 Ako se desi da postač iz zaborava nešto pojede ili popije, post mu je ispravan, ali kada se prisjeti (ili ga neko podsjeti) da posti, obaveza je da prekine sa jelom ili pićem, pa makar mu zalogaj ili gutljaj bio u ustima; obavezan je da ga izbaci van. (Fetava Ibn Usejmin, tom 1, str. 527)

17 Propis trudnice i dojilje je propis bolesnika; ako im post predstavlja poteškoću, propisano im je da ne poste, ali su dužni nadoknaditi propuštane dane kada nađu priliku za to. (Medžmu’u fetavaIbn Baz, tom 5, str. 207)

18 Kapi za nos ako dospiju do želuca ili do grla kvare post. (Fetava Ibn Usejmin, tom 1, str. 520)

19 Hranjive injekcije koje služe kao zamjena za hranu i piće, ako se dobiju za čas posta, post je pokvaren. (Medžalisu šehri ramadanIbn Usejmin, str. 100)

20 Ako musliman preseli tokom svoje bolesti nakon mjeseca ramazana, neće niko nadoknađivati niti nahranjivati siromahe, jer je on imao šerijatski ispravan razlog. (Fetava Ibn Baz, tom 5, str. 239)

21 Putniku je u svim situacijama bolje da ne posti, a ako odluči da posti nema smetnje, jer je došlo do nas vjerodostojnim putem da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio i jedno i drugo, ali ako temperature budu veoma visoke i poteškoća velika, prekid posta je pritvrđeniji i pokuđeno je putniku da posti u takvom stanju. (Fetava Ibn Baz, tom 5, str. 187)

22 Izbjegavanje korištenja misvaka tokom dana u ramazanu ili bilo kojeg drugog dana tokom godine kada se posti nema nikakve osnove, jer je korištenje misvaka sunnet. (Fetava islamijjeIbn Usejmin, tom 2, str. 126)

23 Nema smetnje u korištenju mirisa i mirisanja istih osim kâda ili tamjana, njega neće mirisati jer takvi mirisi imaju materiju koja dospijeva do želuca, a ta materija je njegov dim. (Fetava islamijjeIbn Usejmin, tom 2, str. 128)

24 Krv koja izađe na usta iz zubi (i desni) ne utjče na ispravnost posta, ali njeno gutanje treba izbjegavati koliko se je u mogućnosti. Isto tako krvarenje iz nosa, ako se desi i izbjegne se gutanje krvi, post nije pokvaren i ne treba se nadoknaditi. (Fetava erkan el-islamIbn-Usejmin, str. 476)

Iz knjige “Ramazanski impulsi

Prazen | Mediji
Gumb Nazaj na vrh