фетвы & Нормативные документы

Место появления Мехди

Вопрос: Da li se prenosi neki Хадис koji spominje mjesto pojave Mehdija?

Отвечать: Слава Аллаху, мир и благословение Посланнику Аллаха, а потом:

Zaista se prenose neki Хадис o tome ali oni nisu vjerodostojni.Prenosi Ahmed u svom Musnedu od Šerika a on od Ali b. Зайд из Аби Кулабы из Севбана, что он сказал: Посланник Аллаха сказал: „Kada budete vidjeli crne zastave koje će se pojaviti iz Horosana, Присоединяйся к ним (crnim zastavama), потому что, В самом деле, tu je Allahov halifa mehdi“.[1]

Вот этот Хадис prenose i Ибн Madže i Hakim u Mustedraku od Sufjana a on od Halida el-Hazza, od Ebi Kulabe, od Ebu Esma, od Sevbana Allah bio njime zadovoljan da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Pojaviće se crne zastave iz pravca zapada koji će se boriti protiv vas (sljedbenici tih zastava) borbom kakvom se niko nije borio (тж. velika borba)“, – zatim je spomenuo neštopotom reče: „Kada ga budete vidjeli dajte mu prisegu na vjernost pa makar puzeći po snijegu, zaista je on Allahov halifa Mehdi“.[2]

Ali ništa od ovoga nije vjerodostojno.

Prenosi se u drugim predajama da će pojava Mehdija biti u Mekki, ali i to nije vjerodostojno, i nije vjerodostojan nijedan Хадис po pitanju preciziranja mjesta pojave Mehdija.

A najvjerodostojnije što je preneseno po pitanju Mehdija jeste ono što prenosi Bejheki uEd-Delailu“, Halal i drugi od Muhammeda b. Umejr, od Hammada b. Jahja, od Sufjana, od Amra da ga je obavjestio Ebu Ma’bed da je čuo Ибн Abbasa kako kaže: „Ja se nadam da neće nestati dunjaluka sve dok Allah ne pošalje jednog mladića od насehlul-bejt -, koji nije dotakao fitne (nerede) a niti su ga neredi dotakli, pa kao što je sa nama otpočeo ovu stvar (вера) nadam se da će je sa nama i zapečatiti“.

Kaže Ebu Ma’bed: rekao sam Ибн Abbasu: „Vaše stariješine nisu mogli ponijeti tu stvar, a vaša omladina to želi i iščekuje?!!“, Он сказал Ибн Аббас: „Allah čini što hoće“.

Čuo sam Muhammeda b. Umejra da kaže: čuo sam Hammada b. Jahja da je rekao: reko mi je imam Ahmed b. Hanbel: „Pitao sam Abdur-Rahmana b. Mehdija koji je najispravniji Хадис o pojavi Mehdija?“ Он сказал: „Najvjerodostojnije o tome po mom mišljenju je Хадис koji prenosi Ebu Ma’bed od Ибн Аббас. Вот этот Хадис je ocijenio vjerodostojnim i Ибн Дробная часть u knjizi El-bidaje ven-nihaje.

Neki učenjaci su za hadise o Mehdiji rekli da su čak mutevatir (ispravne predaje koje prenosi veliki broj Люди) ali to nije ispravno. Dok s druge strane, te hadise su ocijenili ispravnim učenjaci kao što su Sufjan Sevri, Ukajl, Ибн Hibban El-Busti, Hattabi, Bejheki, Куртуби, Suhejli historičar, Ибн Тем более, Ибн Kajjim, Sujuti i Ибн Hadžer El-Hejtemi.

Grupa učenjaka je te hadise zapisala u njihovim knjigama, čak su naslovili posebna poglavlja o tim hadisima kao što je Ebu Дэйвид u svom Sunenu naslovio: „Prva knjiga o Mehdijui u njemu naveo 13 hadisa.

Zatim imam Tirmizija je naslovio poglavlje o onome što je preneseno o Mehdiju, i o njemu spominje tri hadisa, затем Ибн Madže u Sunenu, Ebu Nuajm Esfehani u posebnoj knjizi o Mehdiju, zatim su o tome pisali Sehhavi, Sujuti, San’ani i Ševkani.

И Аллах знает лучше

Вакантно | СМИ
Кнопка «Вернуться к началу»