Chapter 1 (Сура 1)

Verse Meaning
1 Во имя Аллаха, Милосердный, Сострадательный.
2 Tebe, Богу, Gospodara svjetova, hvalimo,
3 Милосердный, Сострадательный,
4 Vladara Dana sudnjeg,
5 Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
6 Uputi nas na pravi put,
7 na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Chapter 2 (Сура 2)

Verse Meaning
1 Элиф Лам Мим.
2 Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
3 onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali;
4 i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
5 Njima će Gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.
6 Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjaooni neće vjerovati.
7 Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.
8 Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!”- a oni nisu vjernici.
9 Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući, samo sebe varaju.
10 Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.
11 Kada im se kaže: “Ne remetite red na zemlji!” – odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”
12 Зар?! а, действительно, oni nered siju, ali ne opažaju.
13 Kad im se kaže: “Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!” – oni odgovaraju: “Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?” – а, uistinu oni su bezumni, ali ne znaju.
14 Kada susretnu one koji vjeruju, они говорят: “мы верим!” – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, они говорят: “Mi smo s vama, mi se samo rugamo.
15 Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju.
16 Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju šta rade.
17 Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide!
18 Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.
19 или же, oni su nalik na one, koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti, – a nevjernici ne mogu umaći Allahu, – я
20 munja samo što ih ne zaslijepi; kada god im ona bljesne, oni prođu, a čim utonu u mraku stanu. A da Allah hoće, mogao bi im oduzeti i sluh i vid, Ради бога, В самом деле, все возможно.
21 О люди, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali;
22 koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim!
23 A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, если ты говоришь правду.
24 Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.
25 A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj Džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i prije jeli”, – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti.
26 Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje; oni koji vjerujuta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju – они говорят: “Šta to Allah hoće sa ovim primjerom?” Tim On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje; Али, u zabludi ostavlja samo velike grješnike,
27 koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava, i prave nered na Zemlji; oni će nastradati.
28 Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao; On će, затем, učiniti i da pomrete i poslije će vas oživjeti, a onda ćete se Njemu vratiti.
29 On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.
30 A kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!” – oni rekoše: “Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo.On reč: “Ja znam ono što vi ne znate.
31 I pouči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: “Kažite Mi nazive njihove, если ты говоришь правду!”
32 Hvaljen neka si” – rekoše oni – “mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.
33 O Ademe”, – Он сказал – “kaži im ti nazive njihove!” I kad im on kaza nazive njihove, Allah reč: “Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam ono što javno činite i ono što krijete!”
34 A kada rekosmo melekima: “Poklonite se Ademu!” – oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik.
35 I Mi rekosmo: “O Ademe, živite, ti i žena tvoja, u Džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približavajte pa da sami sebi nepravdu nanesete!”
36 I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. “Siđite!” – rekosmo Mi – “jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na Zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti!”
37 I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; На, doista prima pokajanje, On je milostiv.
38 Mi rekosmo: “Silazite iz njega svi! Od Mene će vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo moje budu slijediliničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati.
39 A onima koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricalibiće stanovnici Džehennema; u njemu će vječno ostati.
40 O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali, – ispuniću i Ja svoj koji sam vama dao, i samo se Mene bojte!
41 Vjerujte u ono što objavljujem, čime se potvrđuje da je istinito ono što vi imate, i ne budite prvi koji u to neće vjerovati. I ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi, i samo se Mene bojte!
42 I istinu sa neistinom ne miješajte i istinu svjesno ne tajite!
43 Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!
44 Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?
45 Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, и это, В самом деле, teško, osim poslušnima,
46 koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.
47 O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao;
48 i bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada ni od koga otkup neće primiti i kada im niko u pomoć neće priteći;
49 i kada smo vas od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas najgorim mukama mučili: mušku vam djecu klali, a žensku u životu ostavljali; – a to vam je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg, –
50 i kada smo zbog vas more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude, na oči vaše, potopili;
51 i kada smo Musau četrdeset noći obećanje ispunjavali, Ты, u njegovu odsustvu, sami sebi čineći nepravdu, tele obožavati počeli.
52 Zatim smo vam, i poslije toga, oprostili da biste zahvalni bili;
53 i kada smo Musau Knjigu, koja rastavlja istinu od neistine, dali da biste pravim putem išli;
54 i kada je Musa rekao narodu svome: “O narode moj, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili; zato se Stvoritelju svome pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite. To je bolje za vas kod Stvoritelja vašeg, On će vam oprostiti! On prima pokajanje i On je milostiv”;
55 i kada ste uglas rekli: “O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo!” – Munja vas je ošinula, vidjeli ste.
56 Zatim smo vas, poslije smrti vaše, oživjeli da biste zahvalni bili.
57 I Mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelice vam slali: “Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujem!”; A oni Nama nisu naudili, sami sebi su nepravdu nanijeli;
58 i kada smo rekli: “Uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapiju pognutih glava uđite, i recite: “Oprosti” – oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više!” –
59 onda su oni koji su bili nepravedni zamijenili drugom Riječ koja im je bila rečena i Mi smo na one koji su bili nepravedni s neba kaznu spustili, zato što nisu poslušali;
60 i kada je Musa za narod svoj vodu molio, Mi smo rekli: “Udari štapom svojim po stijeni!” – i iz nje je dvanaest vrela provrelo, i svako bratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo. “Jedite i pijte Allahove darove, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!”
61 i kada ste rekli: “O Musa, mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti, zato zamoli, u naše ime, Gospodara svoga da nam podari od onoga što zemlja rađa: povrća i, krastavica, i pšenice, i leće, i luka crvenoga!” – on je rekao: “Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore? Idite u grad, imaćete ono što tražite!” I poniženje i bijeda na njih padoše i Allahovu srdžbu na sebe navukoše zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili.
62 One koji su vjerovali, pa i one koji su bili Jevreji, христиане, i Sabijcione koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činilidoista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati!
63 i kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli: “Svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u Knjizi, da biste se kazne sačuvali!” –
64 vi ste poslije toga odustali, i da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, uistinu biste stradali.
65 Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli: “Budite majmuni prezreni!”
66 Savremenicima i pokoljenjima njihovim to smo učinili opomenom, a poukom onima koji se boje Allaha.
67 A kada je Musa rekao narodu svome: “Allah vam naređuje da zakoljete kravu”, – oni upitaše: “Zbijaš li ti to s nama šalu?” – “Ne dao mi Allah da budem neznalica!” – Он сказал.
68 Zamoli Gospodara svoga, u naše ime”, – Они сказали – “da nam objasni kojih godina ona treba da bude.” – “On kaže” – odgovori on – “da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!”
69 Zamoli Gospodara svoga, u naše ime”, – Они сказали – “da nam objasni kakve boje treba da bude.” – “On poručuje” – odgovori on – “da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide.
70 Zamoli Gospodara svoga, u naše ime”, – Они сказали – “da nam objasni kakva još treba da bude, потому что, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći.
71 On poručuje” – Он сказал – “da ta krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba da bude bez mane i bez ikakva biljega.” – “E sad si je opisao kako treba!” – Они сказали, pa je zaklaše, i jedva to učiniše.
72 I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeliAllah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili -,
73 Mi smo rekli: “Udarite ga jednim njezinim dijelom!” – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili.
74 Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, В самом деле, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.
75 Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati i vama za ljubav vjernici postati, a neki među njima su Allahove riječi slušali, pa su ih, pošto su ih shvatili, svjesno izvrnuli.
76 Kad sretnu vjernike, они говорят: “мы верим!”, a čim se osame jedni s drugima, kažu: “Zar ćete im kazivati o onome što je Allah samo vama objavio, pa da im to bude dokaz protiv vas pred Gospodarem vašim? Zar se nećete opametiti?”
77 A zar oni ne znaju da Allah zna i ono što oni kriju i ono što pokazuju?
78 Neki od njih su neuki, oni ne znaju za knjigu, nego samo za gatke, i oni se samo domišljaju.
79 A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: “Evo, ovo je od Allaha” – da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!
80 они говорят: “Vatra će nas doticati samo neko vrijeme.” Сказать: “Da li ste o tome dobili od Allaha obećanje – потому что, Allah će sigurno ispuniti obećanje Svojeili na Allaha iznosite ono što ne znate?”
81 И это не так! Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli, oni će stanovnici Džehennema biti i u njemu će vječno ostati.
82 A oni koji budu vjerovali i dobra djela činilioni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti.
83 I kada samo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i milostinju davati, i vi ste poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili,
84 i kada smo od vas zavjet uzeli da krv jedni drugima nećete proljevati i da jedni druge iz zemlje vaše nećete izgoniti, – vi priznajte da je tako i svjedoci ste
85 vi ipak jedni druge ubijate, a pojedine od vas iz zavičaja njihova izgonitepomažući jedan drugom protiv njih, čineći i grijeh i nasilje; a ako vam kao sužnji dođu, vi ih otkupljujete -, a zabranjeno vam je da ih izgonite. kako to da u jedan dio Knjige vjerujete, a drugi odbacujete?! Onoga od vas koji čini tako stići će na ovome svijetu poniženje, a na Sudnjem danu biće stavljen na muke najteže. – A Allah motri na ono što radite.
86 To su oni koji su život na ovome svijetu pretpostavili onom na onom svijetu, zato im se patnja neće olakšati niti će im iko u pomoć priteći.
87 I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isau, sinu Merjeminu, očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli. O kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utjerivali, a druge ubijali.
88 они говорят: “Naša su srca okorjela.” И это не так, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo njih koji vjeruju.
89 A kada im Knjiga od Allaha dolazi, koja priznaje kao istinu Knjigu koju imaju onia još ranije su pomoć protiv mnogobožaca molilii kada im dolazi ono što im je poznato, oni u to neće da vjeruju, i neka zato stigne nevjernike Allahovo prokletstvo!
90 Jadno je to za što su se prodali: da ne vjeruju u ono što Allah objavljuje, samo iz zlobe što Allah, od dobrote Svoje, šalje Objavu onome kome On hoće od robova Svojih; i navukli su na sebe gnjev za gnjevoma nevjernike čeka sramna patnja.
91 A kada im se kaže: “Vjerujte u ono što Allah objavljuje!” – oni odgovaraju: “Mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno” – i neće da vjeruju u ono što se poslije objavljuje, a to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni imaju. Сказать: “Pa zašto ste još davno neke Allahove vjerovjesnike ubili, ako ste vjernici bili?
92 I Musa vam je jasne dokaze bio donio, pa ste, Все еще, u odsutnosti njegovoj sebi nepravdu nanoseći, tele prihvatili.
93 I kada smo od vas vaš zavjet primili, i brdo iznad vas podigli: “Ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni!” – Они ответили: “Čujemo, ali poslušati nećemo!” – srca njihova su, zbog nevjerovanja njihova, još bila nadojena teletom. Сказать: “Ružno je to na što vas nevjerovanje vaše navodi, ako ste uopće vjernici.
94 Сказать: “Ako je u Allaha Džennet osiguran samo za vas, a ne i za ostali svijet, onda vi smrt zaželite, ako istinu govorite.
95 A neće je nikada zaželjeti zbog onoga što čine! – A Allah dobro zna nevjernike.
96 I naći ćeš ih, Безопасно, da više žude za život od svih ostalih ljudi, čak i od mnogobožaca; svaki bi volio da poživi hiljadu godina, mada ga to, i kada bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo! – и Аллах хорошо видит, что они делают.
97 Сказать: “Ko je neprijatelj Džibrilu? А на, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur´ankoji potvrđuje da su i prijašnje objave istinitekao putokazi radosnu vijest vjernicima.
98 Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailupa Allah je, В самом деле, neprijatelj onima koji neće da vjeruju.
99 A Mi tebi jasne dokaze objavljujemo i jedino nevjernici neće u njih da vjeruju.
100 Zar svaki put kada neku obavezu preuzmuneki od njih je odbace, jer ih većina ne vjeruje.
101 A kada im je poslanik od Allaha došao, potvrđujući da je istinito ono što već imaju, mnogi od njih kojima je Knjiga danaza leđa svoja Allahovu Knjigu odbacuju, kao da ne znaju.
102 i povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, – šejtani su nevjernici učeći ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojice nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: “Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali!
103 A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada bi samo znali!
104 О верующие, ne služite se riječima: “Ra´ina, nego recite: “Unzurnai slušajte! A nevjernke bolna patnja čeka.
105 Ne vole oni koji ne vjeruju, ni sljedbenici Knjige ni mnogobošci, da se vama od Gospodara vašeg bilo kakvo dobro objavi. A Allah milost Svoju daruje kome On hoće; Allah je neizmjerno dobar.
106 Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može?
107 Zar ti ne znaš da je Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji i da vi osim Allaha ni zaštitnika, ni pomagača nemate?
108 Zar da tražite od svoga Poslanika kao što su prije tražili od Musaa? а, ko vjerovanju pretpostavi nevjerovanje, s pravog puta zalutao je!
109 Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je Istina poznata; ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah Svoju odluku ne donese. – Аллах, zaista sve može.
110 I molitvu obavljate i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite.
111 Oni govore da će u Džennet ući samo Jevreji, odnosno samo Kršćani. – To su puste želje njihove! – ты говоришь: “Dokaze svoje dajte ako je istina to što govorite!”
112 И это не так! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.
113 Jevreji govore: “Kršćani nisu na pravom putu!” a Kršćani vele: “Jevreji nisu na pravom putu!” – a oni čitaju Knjigu. Так, slično kao oni, govore i ono koji ne znaju. Allah će im na Sudnjem danu presuditi o onome u čemu se oni ne slažu.
114 Ima li većeg naslnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!
115 A Allahov je i istok i zapad; kuda god se okrenete, Па – tamo je Allahova strana. – Аллах дж, В самом деле, neizmjerno dobar i On sve zna.
116 Nevjernici govore: “Allah je uzeo sebi dijete.Hvaljen neka je On! С другой стороны, Njegovo je sve ono što je na nebesima i na zemlji. Njemu se sve pokorava;
117 On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne: “Budi!” – i ono bude.
118 A oni koji ne znaju govore: “Trebalo bi da Allah s nama razgovara ili da nam kakvo čudo dođe!” Это верно, почти теми же словами, те, кто был до них, также говорили, их сердца похожи! A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto vjeruju.
119 Mi smo te poslali da istinu objaviš i da radosne vijesti i opomenu doneseš, i ti nećeš biti pitan za one koji su u Džehennemu.
120 Ni Jevreji, ni Kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Сказать: “Allahov put je jedini pravi put!” A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.
121 Neki od sljedbenika Knjige čitaju je onako kako je objavljena; oni u nju vjeruju. A nastradaće sigurno oni koji u nju ne vjeruju.
122 O sinovi Israilovi, sjetite se milosti Moje koju sam vam darovao i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao.
123 I bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće moći pomoći!
124 A kada je Ibrahima Gospodar njegov s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao: “Učiniću da ti budeš ljudima u vjeri uzor!” – “I neke moje potomke!” – он спросил. – “Obećanje Moje neće obuhvatiti nevjernikekaza On.
125 I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. “Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete molitvu obavljati!” – I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: “Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali.
126 A kada je Ibrahim zamolio: “Gosodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdij plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!” – On je rekao: “Onome koji ne bude vjerovao daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti a uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti!”
127 I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: “Наш лорд, primi od nas, потому что ты, действительно, sve čuješ i sve znaš!
128 Наш лорд, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si!
129 Наш лорд, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, действительно, Сильный и Мудрый!”
130 Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe. A Mi smo njega na ovom svijetu odabrali, i na onom će biti među dobrima.
131 Kada mu je Gospodar njegov rekao: “Budi poslušan!” – on je odgovorio: “Ja sam poslušan Gospodaru svjetova!”
132 I Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim, a i Jakub: “Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!”
133 Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: “Kome ćete se, poslije mene, Поклонение?” – “Klanjaćemo se” – odgovorili su – “Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Bogu jednome! I mi se Njemu pokoravamo!”
134 Taj narod je bio i nestao; njega čeka ono što je zaslužio, i vas će čekati ono što ćete zaslužiti, i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili.
135 они говорят: “Budite Jevreji, odnosno Kršćani, i bićete na pravom putu!” ты говоришь: “Да, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao; on nije nikoga Allahu ravnim smatrao.
136 Recite: “Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, Исмаилу, я Исхаку, и Джейкоб, и внуки, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo.
137 Па, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadžije, i Allah će te sigurno od njih zaštititi, jer On sve čuje i sve zna.
138 Allah je nas uputio, a zar ima ljepše upute od Allahove? Mi se samo Njemu klanjamo.
139 Сказать: Zar se s nama o Allahu raspravljate, kad je On i naš i vaš Gospodar? Namanaša djela, a vamavaša djela! A samo Mu mi iskreno ispovijedamo vjeru.
140 Kako govorite; “I Ibrahim, я Исмаил, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili Jevreji, odnosno Kršćani?” Сказать: “Znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha? – A Allah motri na ono što radite.
141 Taj narod je bio i nestao; njega čeka ono što je zaslužio, i vas će čekati ono što ćete zaslužiti, i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili.
142 Neki ljudi kratke pameti reći će: “Šta ih je odvratilo od Kible njihove prema kojoj su se okretali?” Сказать: “Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na pravi put onome kome On hoće.
143 I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svjedok. I Mi smo promijenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. – nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu molitve vaše. – A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv.
144 Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnom hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihovaa Allah motri na ono što oni rade.
145 I kada bi ti onima kojima je data Knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju Kiblu, a ni ti nećeš prihvatiti njihovu Kiblu, niti će iko od njih prihvatiti ičiju Kiblu. A ako bi se ti za njihovim željama poveo, kada ti je već došla Objava, tada bi ti sigurno nepravedan bio.
146 Oni kojima smo dali Knigu znaju Poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno istinu prikrivaju.
147 Istina od Gospodara tvoga dolazi, zato ne budi nikako od onih koji sumnjaju!
148 Svako se okreće prema svojo Kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete! Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati, – Аллах, zaista sve može.
149 I iz svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje Časnom hramu okreni, istina doista od Gospodara tvoga dolazi, – Allah motri na ono što radite.
150 I iz svakog mjesta u koje dođeš, ti lice svoje Svetom hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite, da vam ljudi ne bi imali šta da prigovore, osim inadžija između njih, – njih se ne bojte, Mene se bojte! – A da bih blagodat Svoju prema vama upotpunio i da biste na pravom putu bili.
151 Mi smo vam jednog od vas kao Poslanika poslali, da vam riječi Naše kazuje i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči.
152 Sjećajte se vi Mene, и я буду помнить тебя, и поблагодари меня, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!
153 О верующие, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obvaljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.
154 I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Да, oni su živi, ali vi to ne znate!
155 Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive,
156 one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!”
157 Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu!
158 Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo – Па, Allah je doista blagodaran i sve zna.
159 One koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju;
160 oprostiću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv.
161 Oni koji nevjeruju i koji kao nevjernici umruzaslužuju, В самом деле, prokletstvo Allahovo i meleka i svih ljudi,
162 он останется в нем навсегда, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati.
163 A vaš Bogjedan je Bog! nema boga osima Njega, Милосердный, Сострадательный!
164 Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezinapo kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebdedoista su dokazi za one koji imaju pameti.
165 Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A da znaju mnogobošci da će onda kada dožive patnjusvu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati,
166 kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili,svojih sljedbenika odreći i kada su veze koji su ih vezale prekinute biti, i one patnju doživjeti,
167 kada će sljedbenici njihovi uzviknuti: “Da nam je samo da se vratimo, pa da se i mi njih odreknemo kao što su se oni nas odrekli!” Расстановка, tako će Allah njima djela njihova po njih kobnim pokazati i oni iz vatre neće izlaziti.
168 О люди, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni!
169 On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.
170 A kada im se rekne: “Slijedite Allahovu Objavu!” – oni odgovaraju: “Nećemo, slijedit ćemo ono na čemu smo zatekli pretke svoje.” – Zar i onda kada im preci nisu ništa shvaćali i kada nisu na pravom putu bili?!
171 Oni koji neće da vjeruju slični su stoci na koju se viče, ali ona čuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi, – oni ništa ne shvaćaju.
172 О верующие, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!
173 On vam jedino zabranjuje: strv i krv i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. – Allah zaista prašta i milostiv je.
174 Oni koji taje ono što je Allah u Knjizi objavio i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedioni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do ono što će ih u vatru dovesti; na Sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti, – njih čeka patnja nesnosna.
175 Oni su umjesto pravog puta izabrali zabludu, a umjesto oprosta zaslužili patnju; – i koliko su samo oni neosjetljivi na vatru!
176 To je zato što je Allah objavio Knjigu, настоящая правда. A neslozi onih čija su mišljenja o Knjizi suprotna doista nema kraja.
177 Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.
178 О верующие! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodanza slobodna, i robza roba, i žena za ženu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodušno postupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje od Gospodara vašeg, i milost. A ko nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka.
179 U odmazdi vam jeopstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili!
180 Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allah boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima.
181 Onaj ko je izmijeni, a zna kako glasipa grijeh za to pada na one koji je mijenjaju: a Allah, В самом деле, sve čuje i zna.
182 A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha. – Аллах, В самом деле, prašta i samilostan je.
183 О верующие! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili,
184 i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putuisti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnoseotkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, дам вам знать, da postite.
185 U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur´ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.
186 A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, Безопасно, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.
187 Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo taško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i´tikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili.
188 Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grešan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!
189 Pitaju te o mlađacima. Сказать: “Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite, чтобы достичь того, чего вы хотите.
190 I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Аллах, В самом деле, ne voli one koji zapovjedaju kavgu.
191 I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnog hrama, dok vas oni tu ne napadnu. если они нападут на тебя, onda ih ubijajte! – neka takva bude kazna za nevjernike.
192 A ako se prođu, – Па, Allah zaista prašta i samilostan je.
193 I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovjedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.
194 Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda: onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte, i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone.
195 I imetak na Allahovom putu žrtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro čInite, Аллах, В самом деле, voli one koji dobra djela čine.
196 Hadždž i umru radi Allaha izvršavajte! A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte. A onda među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hadždža i zakoljite kurban do koga možete lahko doći. A onaj ko ga ne nađe neka posti tri dana u danima hadždža, i sedam dana po povratku, – to jest punih deset dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se Allah i znajte da On teško kažnjava.
197 Hadždž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadždž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadždža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!
198 Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta; spominjite Njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi.
199 Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, Ради бога, действительно, prašta i samilostan je.
200 A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha, kao što spominjete pretke vaše, i još više Ga spominjite! Ima ljudi koji govore: “Daj Ti nama, Наш лорд, na ovom svijetu!” Takvi na onom svijetu neće imati ništa.
201 A ima i onih koji govore: “Наш лорд, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!”
202 Njih čeka nagrada koju su zaslužili! – A Allah brzo sviđa račune.
203 I spominjite Allaha u određenim danima. A ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh; a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred Njim sakupljeni.
204 Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici.
205 Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji da napravi na Zemlji nered, ništeći uslove i stoku. – A Allah ne voli nered!
206 A kada mu se rekne: “Boj se Allaha!” – on onda iz inata griješi. Njemu je dosta Džehennem, a on je, В самом деле, grozno boravište.
207 Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivilia Allah je milostiv robovima Svojim.
208 О верующие, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, В самом деле, neprijatelj otvoreni.
209 A ako skrenete, nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar.
210 Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba, i meleki, i da bude svemu kraj?! – A Allahu se sve vraća.
211 Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali! A one koji preinačuju Allahove dokaze, kada su im već došli, Allah će zaista strahovito kazniti.
212 Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu biće iznad njih oni koji su se Allah bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa.
213 Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti opomene, i po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ne bi oni slagali. A povod neslaganju je bila međusobna zavist, baš od strane onih kojima je data, i to kada su im već bili došli jasni dokazi; i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali. – a Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoće.
214 Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovaliuzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Расстановка, Allahova pomoć je zaista blizu!
215 Pitaju te kome će udjeljivati: Сказать: “Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima; a za dobro koje učinite Allah sigurno zna.
216 Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! – Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – A Allah zna, a vi ne znate.
217 Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Сказать: “Ratovanje u njemu je veliki grijeh; ali je nevjerovanje u Allah i odvraćanje od Njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha. A zlostavljanje je gore od od ubijanja! Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru, – njihova djela biće poništena i na ovom i na onom svijetu, i oni će stanovnici Džehennema biti, он останется в нем навсегда.
218 Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. – и Аллах Прощающий и Милосердный.
219 Pitaju te o vinu i kocki. Сказать: “Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.I pitaju te koliko da udjeljuju. Сказать: “Višak!” Расстановка, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili.
220 i o ovom i o onom svijetu. I pitaju te o siročadi. Сказать: “Bolje je imanja njihova unaprijediti!” A ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša, a Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško; Он, В самом деле, Сильный и Мудрый.
221 Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.
222 I pitaju te o mjesečnom pranju. Сказать: “To je neprijatnost.Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.
223 Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike!
224 I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. – и Аллах слышит и знает все.
225 Allah vas neće kazniti ako se nanamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. – A Allah prašta i blag je.
226 Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo četiri mjeseca; i ako se vrate ženama, – Па, Allah zaista prašta i milostiv je;
227 a ako odluče da se rastave, – Па, Allah doista sve čuje i zna.
228 Raspuštenice neka čekaju tri mjesečna pranja; i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u maternicama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele da dobro djelo učine. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu, – samo, muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. – A Allah je silan i mudar.
229 Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno da uzimate bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. Это заповеди Аллаха, pa ih ne narušavajte! A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su.
230 A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugog muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati; to su Allahove odredbe, on ih objašnjava ljudima koji žele da znaju.
231 Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje; a onaj ko tako postupiogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve znana umu imajte.
232 A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše. A Allah sve zna, a vi ne znate.
233 Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta je dužan da ih prema svojoj mogućnosti hrani i odijeva. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih: majka ne smije da trpi štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljadnik je dužan sve to. A ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče da dijete odbiju, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete – Па, nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite.
234 Žene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa. I kada one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one, po zakonu, sa sobom urade, – a Allah dobro zna ono što vi radite.
235 I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče; i imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte, i znajte da On prašta i da je blag.
236 Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim: imućan prema svome stanju, a siromah prema svom; to je dužnost za one koji žele da dobro djelo učine.
237 A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka; a ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete, ta Allah zaista vidi šta radite.
238 Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte.
239 Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući. A kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što niste znali.
240 Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe ženetreba da im oporukom unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. A ako je same napuste, vi niste odgovorni za ono što one sa sobom, po zakonu, urade; – a Allah je silan i mudar.
241 Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina, dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje!
242 Allah vam tako objašnjava propise svoje da biste razmislili.
243 Zar nisi čuo o onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjeglia bijaše ih na hiljade. Allah im je rekao: “Pomrite!” – a poslije ih je oživio. Аллах дж, В самом деле, dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje.
244 I borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna.
245 Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti.
246 Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musaa svom vjerovjesniku rekli: “Postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili!” – “Možda se vi nećete boriti, ako vam borba bude propisana?” – Он сказал. – “Zašto da se ne borimo na Allahovom putu” – Они сказали -, “mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni?” A kada im borba bi propisana, Oни, osim malo njih, zatajiše. A Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni.
247 Allah vam je odredio Taluta za vladara” – reče im vjerovjesnik njihov. – “Odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato” – rekoše oni. – “Allah je njega da vlada vama izabrao” – Он сказал – “i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome On hoće. Allah je neizmjerno dobar i On zna sve”.
248 Znak njegove vlasti” – reče im vjerovjesnik njihov – “biće kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od Gospodara vašeg i ostatak onoga što Musa i Harun ostavili. To vam je, В самом деле, dokaz, если вы верующие!”
249 I kad Talut vojsku izvede reče: “Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke; onaj ko se napije iz njenije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je.I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kada je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovalipovikaše: “Mi danas ne možemo izići na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom!” Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allah izići rekoše: “Koliko su puta malobrojne čete, nadjačale mnogobrojne čete!” – A Allah je na strani izdržljivih.
250 I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: “Наш лорд, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!”
251 И они их, Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je On htio. A da Allah ne suzbija ljude, jedne drugima, na Zemlji bi, В самом деле, nered nastao, – Али, Allah je dobar svim svjetovima.
252 To su Allahove pouke koje Mi tebi istinito kazujemo. a ti si, В самом деле, Пророк!
253 Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni izdigao. A Isau, sinu Merjminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali, kad su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli; neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobnmo ubijali, ali Allah radi ono što On želi.
254 О верующие, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! – A nevjernici sami sebi čine nepravdu.
255 Аллах дж – нет бога кроме Него – Живой и Вечный! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On znadrugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!
256 U vjeru nije dozvoljeno silom nagonitipravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allahadrži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – и Аллах слышит и знает все.
257 Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjerujuzaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.
258 Zar nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je Onaj koji život i smrt daje”, – on odgovori: “Ja dajem život i smrt!” – “Allah čini da Sunce izlazi sa istoka” – reče Ibrahim -, “pa učini ti da grane sa zapada!” I nevjernik se zbuni. – A Allah silnicima neće ukazati na pravi put.
259 Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao: “Kako će Allah oživjeti ove što su pomrli?” I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživje i zapita: “Koliko si ostao?” – “Dan ili dio dana” – ОТВЕТЫ. “Да”, Он сказал -, “ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, – nije se pokvarilo; a pogledaj i magarca svogada te učinim dokazom ljudima -, a pogledaj i kosti, – vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo.I kad njemu bi jasno, on povika: “Ja znam da Allah sve može!”
260 A kada Ibrahim reče: “Мой господин, pokaži mi kako mrtve oživljuješ!” – он сказал: “Zar ne vjeruješ?” – “Vjerujem” – odgovori on -, “ali bih da mi se srce smiri.” – “Uzmi četiri ptice” – Он сказал – ” i isjeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar
261 Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
262 One koji troše imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u Gospodara njihova, – ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.
263 Lijepa riječ i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje. – A Allah nije ni o kome ovisan i blag je.
264 О верующие, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allah ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. – A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na pravi put.
265 Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navikaliče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše-rosulje. A Allah dobro vidi ono što vi radite.
266 Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašču punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu, a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori? – Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili.
267 О верующие, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelilikada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan.
268 Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve,
269 On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je znanje darovanodarovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.
270 Za sve što potrošite i što zavjetujete – Аллах, Безопасно, za to zna! – A nevaljalima neće niko moći pomoći.
271 Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On će preći preko nekih vaših rđavih postupaka. – И Аллах хорошо знает, что вы делаете.
272 Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš, Allah izvodi na pravi put onoga koga On hoće. Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubava ono što od imetka udjelite drugima nadoknadiće vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo
273 i to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena da zarađuju pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznaćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima. – A ono što od imetka drugima date – Аллах, Безопасно, za to zna.
274 Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.
275 Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: “Kamata je isto što i trgovina.A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegovapa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učinebiće stanovnici Džehennema, он останется в нем навсегда.
276 Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.
277 One koje vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.
278 О верующие, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.
279 Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.
280 A oko je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, nek znate, da dug poklonite.
281 I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, – nikome krivo neće učinjeno biti.
282 О верующие, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka. I neka jedan pisar između vas to vjerno napiše i neka se pisar ne uzdržava da napiše, ta Allah ga je poučio; neka on piše, a dužnik neka mu u pero kazuje i neka se boji Allaha, своего хозяина, i neka ne umanji ništa od toga. A ako je dužnik rasipnik ili slab, ili ako nije u stanju da u pero kazuje, onda neka kazuje njegov staratelj, i to vjerno. I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene, koje prihvatate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti. Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu. I neka vam ne bude mrsko da ga utanačite pismeno, bio mali ili veliki, s naznakom roka vraćanja. To vam je kod Allaha ispravnije i prilikom svjedočenja jače, i da ne sumnjatebolje; Али, ako je riječ o robi koju iz ruke u ruku obrćete, onda nećete zgriješiti ako to ne zapišete. Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete i neka ne bude oštećen ni pisar, ni svjedok. A ako to učinite, onda ste zgriješili. и бойтесь Аллаха, – Allah vas uči, i Allah sve zna.
283 Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, своего хозяина. I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grešno, И Аллах хорошо знает, что вы делаете.
284 Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati; oprostiće onome kome On hoće, a kazniće onoga koga On hoćeAllah je kadar sve.
285 Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernicisvaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: “Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.I oni govore: “Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Наш лорд; tebi ćemo se vratiti.
286 Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Наш лорд, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Наш лорд, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Наш лорд, не навязывайте нам то, что мы не можем вынести, очисти наши грехи и прости нас, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

Chapter 3 (Сура 3)

Verse Meaning
1 Элиф-лам-мим
2 Аллах дж – нет бога кроме Него – Живой и Вечный!
3 Он открывает вам Книгу, настоящая правда, что подтверждает предыдущие, и он опубликовал Тору и Инджил
4 еще раньше, как руководство для людей, и он опубликовал другие, которые отделяют правду от лжи. Тех, кто не верит в слова Аллаха, ждут тяжелые страдания; – a Allaha je silan i strog.
5 Ничто не является тайной для Аллаха ни на земле, ни на небе!
6 Он формирует вас в утробе, как пожелает; нет бога кроме Него, Сильный и Мудрый!
7 Он открывает вам Книгу, стихи в нем ясны, oni su glavnina Knjige, и другие менее понятны. Те, чьи сердца испорчены – жаждущий путаницы и его интерпретации – затем следуют менее понятные, и только Аллах знает их толкование. Те, кто хорошо разбирается в науке, говорят: “Mi vjerujemo u njih, все от нашего Господа!” – И только наделенные разумом понимают.
8 “Наш лорд, не позволяй нашим сердцам отклоняться, когда вы уже указали нам правильный путь, и даруй нам Свою милость; Ты, действительно, Тот, кто много дает!
9 Наш лорд, Вы соберете всех людей в День, в котором нет сомнения.” – Аллах будет, В самом деле, сдержать обещание.
10 Те, кто не верит – даже их имущество не защитит их от наказания Аллаха, ни их дети, и они будут топливом для огня,
11 это будет как люди фараона и те, кто был до них: они сочли Наши показания ложными, поэтому Аллах уничтожил их из-за их грехов. – И Аллах наказывает очень строго.
12 Скажи тем, кто не хочет верить: “Bićete pobijeđeni i u Džehennemu okupljeni, и он ужасная обитель!”
13 У вас есть урок в двух армиях, которые столкнулись: один, кто сражался на пути Аллаха, и другой, неверный, у которой, казалось, было в два раза больше противников перед ней. Аллах делает сильным с Своей помощью, кого пожелает. это, В самом деле, дальновидный урок.
14 Людям кажется, что красиво только то, что они желают: женщины, сыновья, кучи золота и серебра, чудесные лошади, скот и урожай. Это благословения в жизни в этом мире; и самое прекрасное место возвращения - к Аллаху.
15 Сказать: “Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Боящиеся Аллаха и сторонящиеся греха уготованы райские сады у их Господа., через какие реки потекут, они будут жить в них вечно, i čiste žene, и милость Аллаха” – и Аллах хорошо знает Своих рабов, –
16 те, кто будет говорить:”Наш лорд, ми, В самом деле, мы верим; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!”;
17 те, кто терпелив, и правдивый, и послушны Аллаху, и те, кто раздает милостыню, и кто молит о прощении в последние часы ночи.”
18 Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, – а также ангелы и ученые -, и что Он поступает справедливо. – нет бога кроме Него, Сильный и Мудрый!
19 Аллах единственная истинная религия – ислам. и те, кому была дана Книга, удвоились, когда к ним пришло знание, и что от взаимной зависимости. А с теми, кто не верит в слова Аллаха, Аллах расправится быстро.
20 Если они спорят с вами, Сказать: “Ja se samo Allahu pokoravam, и тех, кто следует за мной.” И скажи тем, кому была дана Книга, и невежественным: “Primite islam!” Ako prime islam, значит они на правильном пути. А если откажут, это только ваше приглашение. – И Аллах хорошо видит Своих рабов.
21 Тем, кто не верит в знамения Аллаха и являются пророками, не виноват и не обязан, убит, и они также убивают людей, которые просят, чтобы к ним относились справедливо, предвещает мучительные страдания.
22 Это те, чьи дела недействительны ни в этом мире, ни в ином; и никто не придет им на помощь.
23 Разве вы не видите, как некоторые из тех, кому была дана часть Книги, отказываются, когда их приглашают, пусть Книга Аллаха судит их – и они все равно поворачивают головы –
24 потому что они говорят: “Vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana”, – и ложь, которую они изобретают в своей вере, обманывает их.
25 И что будет в этот день, в котором нет сомнений, когда мы их собираем и каждый получает по заслугам, когда их не пощадят?
26 Сказать: “O Allahu, кто имеет всю власть, Вы даете власть кому хотите, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Вы возвеличиваете кого хотите, a onoga koga hoćeš unizuješ; в твоих руках все хорошо, Из, действительно, ты можешь делать что угодно!
27 Вы приносите ночь в день, и ты превращаешь день в ночь; Вы создаете живое из неживого, и от живого неживого; Вы снабжаете кого хотите, без учета.”
28 Пусть верующие не берут в друзья неверующих, когда есть верующие; и тот, кто это делает – Аллах не защитит. Делайте это только для того, чтобы защитить себя от них. Аллах напоминает вам о Себе и к Аллаху все возвращается!
29 Сказать: “Skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Аллах знает, что. Он знает все, что на небесах и что на земле, – Аллах всемогущ.
30 В тот день, когда каждый человек увидит перед собой доброе дело, которое он сделал, и злое дело, которое он сделал – он пожелает, чтобы между ними и ним было большое расстояние. Аллах напоминает вам о Себе, и Аллах милостив к Своим рабам.
31 Сказать: “Если ты любишь Аллаха, Подписывайтесь на меня, и Аллах возлюбит тебя и простит твои грехи!” – и Аллах Прощающий и Милосердный.
32 Сказать: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” И если они повернут головы – Па, Аллах, В самом деле, он не любит неверующих.
33 Аллах избрал Адама, и Ной, и семья Ибрагима, и семья Имрана над остальным миром –
34 все рождения одно за другим -, и Аллах слышит и знает все.
35 Когда жена Имрана сказала: “Мой господин, Я обещаю то, что у меня в животе, только для того, чтобы служить Тебе, так возьми это у меня, потому что ты, В самом деле, ты слышишь и все знаешь!”
36 позже она, когда она родила, Он сказал: “Мой господин, rodila sam žensko”, – и Аллах хорошо знает, что она родила -, “a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, и я отдаю ее и ее рождение под Твою защиту от проклятого сатаны.”
37 И ее Господь принял ее красиво и сделал ее прекрасной, и что Зекерия заботится о ней. Всякий раз, когда Зекерия входила в ее храм, он найдет с ней еду. “Odakle ti ovo, o Merjema?” – он бы спросил, и она бы ответила: “Od Allaha, Аллах наделяет, кого пожелает, без затруднений.”
38 Там Зекерия попросил своего Господа: “Мой господин,” – Он сказал – “podari mi od Sebe čestita potomka, потому что ты, действительно, вы отвечаете на запросы!”
39 И пока он молился стоя в храме, ангелы звали его: “Аллах дает вам хорошие новости: Яхья родится у тебя, кто уверует в Книгу Аллаха, и кто будет чемпионом, и целомудренный, и пророк, потомок хороших.”
40 “Мой господин,” – Он сказал – “kako ću imati sina kada me starost ophrvala, и моя жена тоже бесплодна?” – “Eto tako”, – Он сказал -, “Allah čini što On hoće”.
41 “Мой господин,” – он спросил – “daj mi neki znak!” – “Znak će biti” – Он сказал – что ты не сможешь разговаривать с людьми три дня, кроме знаков. И часто вспоминай Господа твоего и восхваляй Его в конце дня и утром!”
42 И когда ангелы сказали: “O Merjema, Аллах избрал вас и сотворил вас чистыми, и сделал лучше, чем все женщины в мире.
43 O Merjema, Будь послушен твоему Господу и падай лицом на землю, а с теми, кто совершает намаз, совершай его сам!”
44 Это неизвестные новости, которые мы сообщаем вам. Тебя не было среди них, когда они бросили свои тростниковые перья, чтобы посмотреть, кто из них позаботится о Мерьеме., и тебя не было среди них, когда они спорили.
45 И когда ангелы сказали: “O Merjema, Аллах дает вам хорошие новости, от Него Слово: его имя будет Мессия, Это, грех Марьям, его увидят как в этом мире, так и в следующем и одним из приближенных к Аллаху;
46 он будет говорить с людьми еще в колыбели, а также во взрослом возрасте, i biće čestit”,-
47 она сказала: “Мой господин, как у меня будет ребенок, если ко мне не прикасался ни один мужчина?” – “Eto tako”, – Он сказал -, “Allah stvara što On hoće. Когда он что-то решает, Он просто сказал, что: “Budi!” – и это будет.”
48 И научит его грамотам и мудрости, и Тора и Инджил,
49 и пошли вестником к сынам Израилевым: “Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: Я сделаю тебе что-то вроде птицы из глины и подую на нее, и будет, по воле Аллаха, настоящая птица. И я исцелю слепого от рождения, и проказа, и я воскрешу мертвых, по воле Аллаха, и я скажу вам, что вы едите и что накапливаете в своих домах; это будет, действительно, быть доказательством для вас, если вы истинно верующие;
50 и подтвердить истинность Торы, опубликовано до меня, и позволить тебе то, что тебе было запрещено. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, – поэтому бойтесь Аллаха и слушайте меня -,
51 Allah je doista i moj i vaš Gospodar, так поклоняйся Ему; это правильный путь!”
52 И когда Иса убедился, что они не поверят, он воскликнул: “Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?” – “ми”, – сказали студенты, – “mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, и будь свидетелем, что мы послушны Ему.
53 Наш лорд, мы верим в то, что Ты возвещаешь, и мы следуем за Пророком, zato nas upiši među vjernike!”
54 И начали неверующие строить заговоры, но Аллах удалил их, потому что Он знает это лучше всего.
55 И когда Аллах сказал: “O Isa, он возьмет твою душу и поднимет тебя к себе, и я спасу тебя от неверных, и я сделаю твоих последователей выше неверных до конца мира. ты будешь мне, после, всех блевотиной и я буду судить вас о том, в чем вы не согласились:
56 one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći.”…
57 И тем, кто верит и делает добрые дела, Он даст им полную награду. – Аллах не любит хулиганов.
58 Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur´an mudri.
59 Случай Исы в глазах Бога такой же, как и случай Адама.: из земли он создал его, а потом сказал: “Budi!” – я на би.
60 Истина от твоего Господа, так что не сомневайся!
61 И тем, кто спорит с тобой о нем, так как вы уже узнали настоящую правду, ты говоришь: “Hodite, мы будем звать наших сыновей и твоих сыновей, i žene naše i žene vaše, и мы тоже придем, поэтому мы будем усердно молиться и призывать проклятие Аллаха на тех, кто говорит неправду!”
62 это, В самом деле, говоря, что нет бога, кроме Аллаха! – Аллах j, В самом деле, Сильный и Мудрый.
63 И если они повернут головы – Па, Воистину, Аллах хорошо знает смутьянов.
64 Сказать: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!”
65 O sljedbenici Knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite?
66 Vi raspravljate o onome o čemu nešto i znate, a zašto raspravljate o onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate!
67 Ibrahim nije bio ni Jevrej ni Kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopoklonik.
68 Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. – A Allah je zaštitnik vjernika.
69 Некоторым последователям Книги не терпится сбить вас с пути; Однако, они только уносят себя, да я шлюха.
70 O sljedbenici Knjige, почему ты не веришь в доказательства Аллаха, и что они верны, ты знаешь очень хорошо?
71 O sljedbenici Knjige, почему вы затемняете правду ложью и сознательно скрываете правду?
72 Некоторые последователи Книги говорят: “Pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima, и в начале дня, а в конце дня отрекись от этого, чтобы и они не оставили своей веры.
73 И не признавайся никому, кроме ваших единоверцев, что кому-то другому можно дать что-то похожее на то, что было дано тебе, или что они победят тебя перед твоим Господом.” – Сказать: “Pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo!” – Сказать: “Blagodat je samo u Allahovoj ruci, Он дает его кому хочет.” – А Аллах бесконечно благ и все знает;
74 Своей благодатью Он особо награждает, кого пожелает, – И щедрость Аллаха велика!
75 Есть последователи Книги, которые отплатят вам тем же, если вы доверите им груз сокровищ., а есть такие, которые не отплатят тебе, если ты доверишь им хотя бы один динар, если вы не будете следовать за ним все время. Это верно, потому что они говорят: “Nama nije grijeh što učinimo neukima” – и они сознательно лгут об Аллахе.
76 И это! Аллах любит только того, кто выполняет свои обязательства и избегает греха.
77 Те, кто заменяет свои обязательства перед Аллахом и свои клятвы чем-то малоценным – на том свете им не будет добра, Аллах даже не обратится к ним, и не будут, в Судный день, обратить внимание, и они не будут очищены – их ждут мучительные страдания.
78 Некоторые из них корчат языки, читая Книгу, так что вы думаете, что это из Книги., и это не из Книги, и они говорят: “To je od Allaha!” – и это не от Аллаха, и они сознательно лгут об Аллахе.
79 Немыслимо, чтобы человек, которому Аллах дал Книгу, знание и пророчество – позже он сказал людям: “Klanjajte se meni, а не Аллаху!” – чем: “Budite Božji, jer vi Knjigu znate i nju proučavate!”
80 Он не прикажет вам считать ангелов и пророков богами. Если он прикажет вам быть неверующими, после того как ты стал мусульманином?
81 Аллах от каждого пророка, которому Он ниспослал Книгу и дал знание – взял на себя обязательство: “Kad vam, после, придет посланник, который подтвердит, что то, что у вас есть, правда, вы точно поверите ему и обязательно поможете ему?? Вы согласны и принимаете, что вы берете на себя обязательство передо мной?” – Они ответили: “Pristajemo!” – “Budite, затем, свидетели” – Он бы сказал -, “a i Ja ću s vama svjedočiti.
82 И те, кто поворачивают голову даже после этого, они действительно неверующие.
83 Они хотят другую религию, кроме Аллаха?, и к Нему, нравится или нет, повиноваться и тем, кто на небесах, и тем, кто на земле, и к Нему вернется!
84 Сказать: “Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, Исмаилу, я Исхаку, и Джейкоб, и внуки, и в том, что было дано Моисею, Иисусу и пророкам – от их Господа; мы не делаем никакой разницы между ними, и мы только искренне поклоняемся Ему.”
85 И тот, кто хочет религию, отличную от ислама, это не будет принято, он тоже будет страдать на том свете.
86 Аллах не укажет правильный путь тем людям, которые стали неверующими, после того, как они были верующими и утверждали, что Пророк был истиной, и им были предоставлены четкие доказательства! – Аллах не укажет правильный путь людям, которые несправедливы к самим себе.
87 это их наказание – prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, над всеми ними, –
88 они останутся под его властью навсегда, и их страдания не будут облегчены, и им не будет дано время;
89 а тем, которые потом раскаются и исправятся, Аллах простит и помилует их.
90 Тем, кто стал неверующим, и они были верующими, и которые становятся еще большими неверующими, покаяние не принимается, и они действительно сбились с пути.
91 Ни один неверующий, который умрет неверующим, не получит в качестве выкупа даже все богатства этого мира.. Их ждут мучительные страдания и никто им не поможет.
92 Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; и все, что вы дали, Аллах будет, Безопасно, знать об этом.
93 Всякая пища была разрешена сынам Израилевым, кроме того, что Израиль запретил себе до ниспослания Торы. Сказать: “Donesite Tevrat pa ga čitajte, если ты говоришь правду!”
94 А те, которые лгут об Аллахе даже после этого, они действительно бандиты.
95 Сказать: “Allah govori istinu! Так что следуйте вере Ибрахима, истинно верующий, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim .
96 Первый храм, построенный для людей, был в Мекке., благословен он и проводник в миры.
97 Признаки в нем очевидны – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. И тот, кто входит в него, должен быть в безопасности. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – Па, В самом деле, Allah nije ovisan ni o kome.
98 Сказать: “O sljedbenici Knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete kada je Allah svjedok svega što radite?”
99 Сказать: “O sljedbenici Knjige, zašto onoga koji vjerujeod Allahove vjere odvraćate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina? A Allah motri na ono što radite!”
100 О верующие, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data Knjiga; oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike.
101 A kako možete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama Njegov Poslanik? A ko je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na pravi put.
102 О верующие, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!
103 Все вы крепко держитесь за вервь Аллаха и не разделяйтесь! И помните милость Аллаха к вам, когда вы были врагами друг другу, поэтому Он соединил ваши сердца, и вы стали, по Его милости, друзья; и ты был на краю ямы огня, pa vas je On od nje spasio. Так Аллах разъясняет вам Свои доказательства, устоять на правильном пути.
104 И пусть среди вас будут те, кто будет призывать к добру и просить, чтобы было сделано добро, и отврати зло, – они добьются того, чего хотят.
105 И не уподобляйтесь тем, кто разделился и разделился во мнениях, когда к ним уже пришли явные доказательства, – их ждут великие страдания.
106 в День, когда некоторые лица побелеют, и пусть он станет черным. Тем, чьи лица черные, скажут: “Zašto ste, так как вы были верующими, неверующие стали? Так что испытайте страдание, потому что вы не верили!”
107 А те, у кого лица белые, будут на милости Аллаха, он останется в нем навсегда.
108 Это, Расстановка, доказательства Аллаха; Мы говорим вам правду! И Аллах не хочет, чтобы кто-либо был обижен.
109 Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji, и к Аллаху все возвращается.
110 Вы лучшие люди, которые когда-либо появлялись: просить, чтобы делались добрые дела, и ты сдерживаешь непослушных, и ты веришь в Аллаха. И если последователи Книги верили правильно, для них было бы лучше; есть и истинно верующие, Али, большинство из них неверующие.
111 Они не могут причинить вам вред, Я могу только оскорбить тебя; если они нападут на тебя, они убегут и помощи им после не будет.
112 Независимо от того, где они, они будут унижены, если они не отдадут себя под защиту Аллаха и защиту мусульман, и они навлекут на себя гнев Аллаха, и несчастье постигнет их, потому что они не верят в доказательства Аллаха и в то, что они, не виноват и не обязан, проповедники были убиты, и за то, что они восстают против Бога и превышают всякую меру во зле.
113 Али, они не все одинаковы. Есть истинные последователи Книги, которые читают аяты Аллаха и молятся всю ночь напролет.;
114 Они верят в Аллаха и в загробный мир и просят совершать добрые дела., и они сдерживают непослушных и не могут дождаться, чтобы заняться благотворительностью; они добродетельны;
115 било какво добро да ураде, будет вознагражден за это. – Аллах хорошо знает тех, кто боится Его.
116 Неверующие не защитят от Аллаха ни свое имущество, ни своих детей.; они будут обитателями ада, он останется в нем навсегда.
117 То, что они делят в жизни в этом мире, подобно урожаю тех, кто согрешил против самих себя., какой ветер, полный льда, бьет, и уничтожь его. Аллах не обижает их, они делают это для себя.
118 О верующие, для близких друзей бери только свое, остальные желают тебе только разрушения: они не могут дождаться, когда тебе понравится боль, ненависть льется из их уст, а то, что скрывает их грудь, еще хуже. Представляем вам доказательства, если у тебя есть ум.
119 Ты любишь их, а ты им не нравишься, и ты веришь во все книги. Когда они встречают тебя, они говорят: “мы верим!” – и как только они одни, они кусают кончики пальцев от злости по отношению к вам. Сказать: “Umrite od muke!” Будьте здоровы, В самом деле, всем известные мысли.
120 Если вы приветствуете любое хорошее, это их злит, и какая беда постигла тебя, они рады за нее. И если ты терпишь то, что тебе запрещено – избегали, их хитрость не причинит вам никакого вреда. Аллах, В самом деле, он хорошо знает, что они делают.
121 И когда вы были рано, и он оставил своих людей, чтобы назначить места для верующих перед битвой, – и Аллах слышит и знает все -,
122 Когда твои два крыла почти не шевелились, Аллах сохранил их. – Поэтому пусть верующие уповают только на Аллаха!
123 Аллах также помог вам при Бадре, когда вас было мало – так бойтесь Аллаха, быть благодарным -,
124 когда ты сказал верующим: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje?
125 Они будут! Если вы терпеливы и послушны, а если нападут сразу, Твой Господь пошлет пять тысяч ангелов, чтобы помочь тебе, все отмечено.”
126 To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, – и победа приходит только от Аллаха, Сильный и Мудрый -,
127 уничтожить группу неверующих или опозорить их, и вернуться разочарованным.
128 От вас не зависит, примет ли Он их покаяние или подвергнет их мучениям., потому что они действительно хулиганы.
129 Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле! Он прощает, кого пожелает, и он ставит кого он хочет мучить; – я, Аллах Прощающий и Милосердный.
130 О верующие, не будьте бессердечными зеленщиками, и бойтесь Аллаха, потому что так ты достигнешь того, чего хочешь,
131 и остерегайтесь огня, уготованного для неверующих,
132 и повинуйтесь Аллаху и Посланнику, чтобы вам была оказана милость.
133 и стремись заслужить прощение твоего Господа и Рай такой же обширный, как небеса и земля, приготовленный для тех, кто боится Аллаха,
134 для тех кто, как в изобилии, так и в дефиците, грант, кто преодолевает гнев и прощает людей – и Аллах любит тех, кто творит добрые дела:
135 и для тех, кто, когда они совершают грех или когда они грешат против самих себя, Поминайте Аллаха и просите прощения за свои грехи – и кто простит грехи, если не Аллах? – и кто сознательно не упорствует в грехе.
136 Их ждет награда – прощение от их Господа и райский сад, через который потекут реки, в котором они останутся навсегда, и замечательные награды для тех, кто это делает!
137 До тебя было и исчезло множество народов, поэтому путешествуйте по миру и наблюдайте, чем закончили те, кто ввел посланников во ложь.”
138 Это объяснение для всех людей, руководство и урок для тех, кто боится Аллаха..
139 И не унывать и не грустить; вы победите, если вы истинно верующие.
140 Ако ви допадате рана, другим тоже нравится. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, чтобы Аллах указал на тех, кто уверовал, и избрал некоторых из вас мучениками – и Аллах не любит неверных –
141 и очистить верующих, и уничтожил неверных.
142 Вы думаете, что вы войдете в рай, a da Alah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi?
143 И ты желал смерти, прежде чем столкнулся с ней., Как и ты, Расстановка, видел своими глазами.
144 Muhammed je samo poslanik, а еще до него были посланники. Если бы он умер или был убит, он бы, ты бы проследил свои шаги? Тот, кто возвращается по своим стопам, не причинит никакого вреда Аллаху, и Аллах непременно вознаградит благодарных.
145 Все живое умирает по воле Аллаха в назначенный час. Мы дадим тому, кто хочет награду в этом мире, а также дадим тому, кто захочет награды на том свете, и обязательно вознаградим благодарных.
146 А сколько было пророков, с которыми сражалось много искренне верующих, чтобы они не упали в обморок из-за бед, постигших их на пути Аллаха, и они не дрогнули и не сдались – и Аллах любит терпеливых –
147 и они просто говорили: “Наш лорд, прости нам наши грехи и нашу несдержанность в наших действиях, и укрепи наши шаги и помоги нам против неверных людей!”
148 И Аллах дал им награду в этом мире, а на том свете он даст им награду большую, чем они заслужили, – и Аллах любит тех, кто творит добрые дела.
149 О верующие, если ты повинуешься тем, кто не верит, он будет повторять ваши шаги, и вы будете потеряны, –
150 только Аллах твой защитник и лучший помощник.
151 Мы вселим страх в сердца тех, кто не уверует, потому что считает других равными Аллаху., о котором Он ничего не открыл; ад станет их обителью, и жилище неверных будет ужасно.
152 Аллах выполнил Свое обещание, когда вы стали врагами по Его воле, убит невольно. Но когда вы потеряли дух и начали спорить о своей позиции, когда ты не слушал, и Он уже указал вам на то, что вам нравится, – один из вас хотел этот мир, и другой мир -, тогда Он, соблазнить тебя, заставил вас отступить перед ними. И Он уже простил тебя, потому что Аллах безмерно добр к верующим!
153 Когда ты отступил, ни на кого не обращая внимания, в то время как Пророк звал вас за вашей спиной, Аллах наказал вас беспокойством за беспокойством; чтобы ты не оплакивал пропущенное, а с тобой не случилось. – И Аллах хорошо знает, что вы делаете.
154 Тогда это твое, после неприятностей, мир вселил, сон застал некоторых из вас, а другие заботились только о себе, думать об Аллахе о том, что неправда, как думают язычники, и говоря: “Gdje je pobjeda koja nam je obećana?” Сказать: “O svemu odlučuje samo Allah!” Они скрывают то, что не показывают вам. “Da smo za bilo šta pitali”, – они говорят -, “ne bismo ovdje izginuli.” Сказать: “I da ste u kućama svojim bili, снова выйдут те, кому суждено погибнуть в местах их погибели, чтобы Аллах мог исследовать то, что у вас в груди, и чтобы Он мог исследовать то, что в ваших сердцах – и Аллах знает мысли каждого.”
155 Те из вас, кто отступил в тот день, когда столкнулись две армии, действительно были споткнуты сатаной., из-за того, что они сделали раньше. И Аллах уже простил их, потому что – Аллах прощающий и добрый.
156 О верующие, не уподобляйтесь неверующим, которые говорят о своих братьях, когда они отправляются в дальний путь или когда сражаются: “Da su s nama ostali, они не умрут и не погибнут” – А также, Пусть Аллах сделает это однажды в их сердцах; и жизнь и смерть дело рук Аллаха, Он хорошо видит, что ты делаешь.
157 И если вы погибнете или умрете на пути Аллаха, прощение и милость Аллаха действительно лучше, чем то, что они накапливают.
158 Bilo da umrete или poginete, ты обязательно исправишься перед Аллахом.
159 только по милости Аллаха, ты нежен с ними; a da si osoran i grub, они бы убежали от тебя. Так что прости их и попроси их простить и прийти к соглашению с ним. И когда вы решите, тогда уповайте на Аллаха, потому что Аллах действительно любит тех, кто уповает на Него.
160 Если Аллах поможет тебе, никто не сможет победить тебя, и если он оставит вас без поддержки, кто это кто тебе, кроме него, может помочь? И только на Аллаха должны уповать верующие!
161 Немыслимо, чтобы Пророк что-то скрывал! И тот, кто что-то скрывает – он принесет в Судный день то, что утаил, и тогда каждому будет воздано в полной мере то, что он заслужил, никто не будет обижен.
162 Можно ли сравнить того, кто заслужил милость Аллаха, с тем, кто навлек на себя гнев Аллаха и чья обитель будет адом?? – И это ужасное место для проживания!
163 Они принадлежат Аллаху – постепенно. и Аллах хорошо видит, что они делают.
164 Аллах осыпал верующих Своей милостью, когда отправил одного из них посланником, чтобы сказать им Его слова, чтобы очистить их и научить их книгам и мудрости, потому что раньше они были в очевидной ошибке.
165 Зар – когда бедствие, которое ты причинил им, постигло тебя вдвойне, ты можешь сказать: “Otkud sad ovo?!” Сказать: “To je od vas samih!” Аллах, В самом деле, все возможно.
166 Что случилось с тобой в тот день, когда столкнулись две армии, было по воле Аллаха – узнать, кто истинно верующий.
167 и выяснить, кто такие лицемеры, те, кто, когда им сказали: “Dođite, сражайся на пути Аллаха или защищайся!” – ответил: “Da znamo da će pravog boja biti, мы обязательно последуем за вами.” В тот день они были ближе к неверию, чем к вере, ибо говорили устами своими то, чего не было на сердце. – И Аллах хорошо знает, что они скрывают.
168 Тем, кто не воевал, и они говорили о своих братьях: “Da su nas poslušali, ne bi izginuli”, Сказать “Pa vi smrt izbjegnite, если ты говоришь правду!”
169 Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути Аллаха! Да, они живы и в изобилии у своего Господа,
170 радостные из-за того, что Аллах дал им по Своей милости, и радостные из-за тех, кто еще не присоединился к ним, для кого не будет страха и кто ни о чем не будет горевать;
171 они будут радоваться награде и милости Аллаха и тому, что Аллах не допустит, чтобы награда тех, кто был верующим, погибла.
172 Те, кто ответил Аллаху и Пророку даже после получения ран, те, что между ними, которые делали добро и были богобоязненны – ждет большой приз;
173 те, кому это, kada su im ljudi rekli: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, вы должны остерегаться их!” – это укрепило веру, так они сказали: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!”
174 И они вернулись, осыпанные благословениями и изобилием Аллаха., не случилось с ними зла, и они добились того, что Аллах был доволен ими, – и Аллах бесконечно благ.
175 Это только шайтан напугал вас своими последователями, и не бойся их, и бойся Меня, если вы верующие!
176 Не печалься о тех, кто спешит в неверие, они не причинят никакого вреда Аллаху; Аллах не хочет давать им никакой награды в будущей жизни, их тоже ждут великие страдания.
177 Те, кто принял неверие вместо истинной веры, не причинят ни малейшего вреда Аллаху.; их ждут великие страдания.
178 Да не думают неверующие, что хорошо для них, что Мы даруем им долгую жизнь. Мы даем им это только для того, чтобы максимально утопить их в грехе; их ждут позорные страдания.
179 Аллах не оставит верующих с лицемерами, они уже отделят плохое от хорошего. Аллах не откроет вам то, что сокрыто, скорее, Он выбирает, кого пожелает, из Своих посланников для этого.; поэтому веруйте в Аллаха и Его посланников; и если вы веруете и боитесь Аллаха, вас ждет великая награда.
180 Пусть скупые на то, что Аллах дает им из Своего изобилия, никогда не думают, что это хорошо для них.; Да, это плохо для них. В Судный день им на шею повесят то, на чем они скупились, и Аллах унаследует небеса и землю; Аллах хорошо знает, что вы делаете.
181 Аллах услышал слова тех, кто сказал: “Allah je siromašan, и мы богаты!” Мы прикажем, чтобы то, что они сказали, было записано, а также какие они, не виноват и не обязан, проповедники были убиты, и мы скажем: “Iskusite patnju u ognju
182 благодаря работе ваших рук!” – И Аллах не несправедлив к Своим рабам.
183 Говорящим евреям: “Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati” – Сказать: “I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, а также тот, о котором вы говорите, так зачем они тебе, если ты говоришь правду, убит?”
184 И если они тоже считают тебя лжецом – Па, еще до вас считались лжецами депутаты принесшие четкие доказательства и грамоты и Священную Книгу.
185 Каждое живое существо вкусит смерть! И только в Судный день ты получишь свою плату сполна, и кто будет удален из огня и допущен в рай – он добился того, чего хотел; и жизнь в этом мире лишь обманчивое наслаждение.
186 Вы непременно будете испытаны в своих владениях, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, Па – tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni.
187 A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, oni su je, после, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili!
188 Ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinilinikako ne misli da će se kazne spasiti; njih čeka teška patnja.
189 Только Аллаху принадлежит власть на небесах и на земле, и только Аллах способен на все!
190 Они в сотворении небес и земли и в смене дня и ночи, В самом деле, признаки разумной одаренности,
191 для тех, кто стоя, сидя и лежа упоминает Аллаха и думает о сотворении небес и земли. “Наш лорд, Вы не зря это создали; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!
192 Наш лорд, кого в огонь бросишь, того уже опозорил, и никто не придет на помощь неверующим.
193 Наш лорд, мы слышали посланника, призывающего к вере; “Vjerujte u Gospodara vašeg!” – и мы ему ответили. Наш лорд, прости нам наши грехи и прости наши плохие поступки, и заставь нас быть с хорошими после смерти.
194 Наш лорд, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Вы будете, В самом деле, Исполни свое обещание!”
195 И их Господь отвечает им: “Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ни мужчина, ни женщина – вы друг от друга. Тем, кто эмигрирует и кто будет изгнан со своей родины, и кого будут пытать на Моем пути, и кто будет сражаться и умирать, Я обязательно пройду мимо их злых дел и обязательно возьму их в райские сады, через какие реки потекут, представлять; это будет награда от Аллаха. – A u Allaha je nagrada najljepša”.
196 Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что те, кто не верит, путешествуют по разным странам:
197 короткое удовольствие, и позже – ад будет их обителью, и это ужасная обитель!
198 а боящиеся своего Господа ждут райских садов, по которым потекут реки, в котором они останутся навсегда, – таков будет прием Аллаха. А то, что у Аллаха, лучше для тех, кто творит добро.
199 Есть также последователи Книги, которые верят в Аллаха и в то, что ниспослано вам, и в то, что ниспослано им., они смиренны перед Аллахом, они не обменивают слова Аллаха на что-то малоценное; они примут зло от своего Господа. – Аллаху очень понравятся аккаунты быстро.
200 О верующие, быть терпеливым и настойчивым, будьте бдительны на границах и бойтесь Аллаха, чтобы достичь того, чего вы хотите.

Chapter 4 (Сура 4)

Verse Meaning
1 О люди, bojte se Gospodar svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojtes imenom čijim jedni druge molitei rodbinske veze ne kidajte, Ради бога, В самом деле, stalno nad vam bdi.
2 I siročadi imanja njihova uručite, rđavo za dobro ne podmećite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite, – to bi, В самом деле, bio veliki grijeh.
3 Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; или же – eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.
4 i draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte.
5 I rasipnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na upravljanje, ne uručujte, a njihov imetak za ishranu i odijevanje trošite; i prijatne riječi im govorite.
6 I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocjenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imućanneka se uzdrži, a ko je siromašanneka onoliko koliko mu je, prema običaju, neophodno troši. A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to što će se pred Allahom račun polagati.
7 Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio.
8 A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite.
9 I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu.
10 Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadidoista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti.
11 Allah vam naređuje da od djece vašemuškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. A ako bude više od dvije ženskih, Им – dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna njojpolovina. A roditeljima, svakom posebnošestina od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete; a ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materitrećina. A ako bude imao braće, onda njegovoj materišestina, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed! – Аллах, В самом деле, sva zna i mudar je.
12 A vam pripadapolovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta, a ako budu imale dijete, затем – četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug. A njimačetvrtina onoga što vi ostavite, ako ne budete imali djeteta; a ako budete imali dijete, Им – osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobitišestinu; a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljana ili podmiri dug; to je Allahova zapovijed! – A Allah sva zna i blag je.
13 Это заповеди Аллаха. Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku NjegovuOn će uvesti u Džennetske bašče, через какие реки потекут, в котором они останутся навсегда, i to je uspjeh veliki.
14 A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazioOn će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja.
15 Kada neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četvorica od vas posvjedoče, pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nađe izlaz neki.
16 A ako dvoje to učine, izgrdite ih; pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostan je.
17 Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo rđavo djelo samo iz lakosmislenosti, и кто скоро раскается; Аллах простит их. – А Аллах все знает и мудр.
18 Uzaludno je kajanje onih koji čine rđava djela, и какой, когда смерть приближается к одному из них, они говорят: “Sad se zaista kajem!” и тем, кто умирает неверующими. Мы приготовили им мучительные страдания.
19 О верующие, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.
20 Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh?
21 Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas čvrstu obavezu uzele.
22 I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši, – a što je bilo, biće oprošteno; to bi, действительно, bio razvrat, gnusoba i ružan put.
23 Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, – ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, – što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je, -,
24 i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi, – a ostale su vam dozvoljene. Ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se, poslije određenog vjenčanog dara, s njima nagodite. Allah zaista sva zna i mudar je.
25 A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicometo mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice, – a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše -, ta jedne ste vjere. I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. – A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. – To je za onoga od vas koji se boji bluda; – a bolje vam je da se uzdržite! Аллах Прощающий и Милосердный.
26 Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojma su išli oni prije vas uputi, i da vam oprosti. – А Аллах все знает и мудр.
27 Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s pravog puta skrenete.
28 Allah želi da vam olakša. – a čovjek je stvoren kao nejako biće.
29 О верующие, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, – Али, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanaki jedni druge ne ubjajte! Аллах дж, В самом деле, prema vama milostiv.
30 Onoga ko to nepravično i nasilno uradiMi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko.
31 Ako se budete klonili velikih grijehova, oni koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto.
32 I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izoblja Njegova molite. – Аллах, В самом деле, sva dobro zna!
33 Mi smo odredili nasljednike svemu onome što ostave roditelji i rođaci. A onima s kojima ste sklopili ugovorepodajte njihov dio – Аллах дж, В самом деле, svemu svjedok.
34 Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti. A onih čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, pa ih i udarite; kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Аллах дж, В самом деле, uzvišen i velik!
35 A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obavješten!
36 I Allahu se klanjte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Аллах, В самом деле, ne voli one koji se ohole i hvališu,
37 one koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah ih obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju
38 i one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. – A kome je šejtan drug, zao mu je drug!
39 A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna?
40 Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobra djela On će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati.
41 A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?
42 Tog dana jedva bi dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv Poslanika dizali da je nad njima zemlja poravnana; a od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti.
43 О верующие, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunubiosim ako ste putnicisve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. – Аллах, В самом деле, briše grijehe i prašta.
44 Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio Knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s pravog puta skrenete?
45 Allah dobro poznaje neprijatelje vaše, i Allah je dovoljan zaštitinik i Allah je dovoljan pomagač!
46 Ima Jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru: “Čujemo, ali se ne pokoravamo!” я “Čuj, ne čuli te!” я “Ra´inaA da oni kažu: “Čujemo i pokoravamo se!” я “Čuj” я “Pogledaj na nas!” – bilo bi za njih bolje i ispravnije; Али, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje.
47 O vi kojima je Knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujteono što potvrđuje kao istinito ono što već imateprije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu subotu poštivali. – A Allahova zapovijest se mora izvršiti.
48 Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.
49 Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Однако, Allah oslobađa od grijeha onoga koga On hoće, i nikome se neće, ni koliko trun jedan, nepravda učiniti.
50 Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu! A to je dovoljno da se teško ogriješe.
51 Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtana vjeruju, a o neznabošcima govore: “Oni su na ispravnijem putu od vjernika”.
52 Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao.
53 Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali
54 ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali,
55 i bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćalinjima je dovoljan Džehennem, oganj užareni!
56 One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenićemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Аллах дж, zaista silan i mudar.
57 A one koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo, Безопасно, u Džennetske bašče, через какие реки потекут; u njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti.
58 Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.
59 О верующие, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.
60 Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede.
61 Kad im se kaže: “Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!” – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.
62 A šta će tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahovom: “Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge”.
63 Allah dobro zna šta je u srcima njihovim, zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih, i reci im o njima ono što će ih dirnuti.
64 A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naređenju, pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv.
65 I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.
66 A da smo Mi njima naredili: “Poubijajte se!” – или же: “Iselite se iz zavičaja svog!” malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri.
67 i tada bismo im Mi, Безопасно, veliku nagradu dali
68 i na pravi put ih usmjerili.
69 Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti!
70 Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna.
71 О верующие, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi.
72 Među vama ima i takvih koji će sigurno oklijevati i koji će, ako doživite poraz, Сказать: “Sam Allah mi je milost Svoju ukazao što s njima nisam bio!”
73 A ako vam Allah da pobjedu, on će sigurno rećikao da je između vas i Njega bilo nekakvo prijateljstvo -: “Da sam, kojom srećom, s njima bio, veliki plijen bi dobio!”
74 I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale da žrtvuju život na ovom svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, Безопасно, obilno nagraditi.
75 A zašto se vi ne biste borili na Allahovu putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: “Наш лорд, izbavi nas iz ovog grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!”
76 Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.
77 Zar ne vidiš one kojima je rečeno: “Dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajite! A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: “Наш лорд, zašto si nam borbu propisao? Da si nas toga još neko vrijeme poštedio!” Сказать: “Uživanje na ovom svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda.
78 Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bili i u visokim kulama. ako ih stigne kakvo dobro, oni vele: “Ovo je od Allaha!” a snađe li ih kakvo zlo, они говорят: “Ovo je zbog tebe!” Сказать: “Sve je od Allaha!” Pa šta je tim ljudima?! – oni kao da ne razumiju ono što im se govori!
79 Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok.
80 Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – Па, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.
81 Licemjeri govore: “Pokoravamo se!” a kada odu od tebe, onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš, i Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitinik.
82 A zašto oni ne razmisle o Kur´anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.
83 Kada saznaju za nešto važno, a tiče bezbjednosti ili opasnosti, они объявляют об этом. И чтобы они обратились к Пророку или их представителям, они бы узнали от них то, что они хотят узнать. И если бы не благость Аллаха к вам и Его милость, ты бы тоже, кроме нескольких из вас, sigurno šejtana slijedili.
84 Zato se bori na Allahovu putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači i kazne Njegove su strožije.
85 Onaj ko se bude za dobro zalagaobiće i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimaobiće i njemu udio u kazni. – A Allah nad svim bdi.
86 Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.
87 Allah će vasnema drugog boga osim Njegasigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije?
88 Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih! Zar želite da na pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostaviti nikada nećeš na pravi put uputiti.
89 Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, чтобы вы были равны. Zato ih ne prihvatajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijate gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvatajte,
90 osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju, ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se, действительно, protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih.
91 Vi ćete nailaziti i na one koji žele da budu bezbjedni i od vas i od naroda svog; kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih.
92 Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samonehotice. Onaj ko ubije vjernika nehoticemora osloboditi ropstva jednog robavjernika i predati krvarinu porodici njegovoj; oslobođen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog robavjernika; a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog robavjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti dva mjeseca da bi Allah primio pokajanje – А Аллах все знает и мудр.
93 Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će bitiDžehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.
94 О верующие, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: “Ti nisi vjernik!” – kako biste se domogli ovozemaljskih dobara; ta u Allaha su mnoge dobiti! I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost Svoju; zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je, В самом деле, poznato ono što radite.
95 Vjernici koji se ne boreosim onih koji su za borbu nesposobninisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu,
96 počasti od Sebe i oprost i milost. – Аллах Прощающий и Милосердный.
97 Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: “Šta je bilo s vama?” – “Bili smo potlačeni na Zemlji” – odgovoriće. – “Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?” – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište.
98 Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta,
99 Аллах будет, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta.
100 Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojih neprijatelja, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. – A Allah mnogo prašta i milostiv je.
101 Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam, В самом деле, otvoreni neprijatelji.
102 Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu; i dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu, pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju.
103 A kada molitvu završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju.
104 Nemojte malaksati tražeći neprijatelja; ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju. – А Аллах все знает и мудр.
105 Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama,
106 i zamoli oprost od Allaha, – Аллах, действительно, prašta i samilostan je.
107 I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao, grješnik.
108 Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono što oni rade.
109 Расстановка, vi ih branite na ovom svijetu, a ko će ih pred Allahom na Sudnjem danu braniti, ili ko će im zastupnik biti?
110 Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprostinaći će da Allah prašta i da je milostiv.
111 Onaj ko grijeh uradina svoju štetu ga je uradio. – А Аллах все знает и мудр.
112 A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini pa time nedužna čovjeka potvorinatovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti.
113 Da nije Allahove dobrote i Njegove milosti prema tebi, – neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevareali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!
114 Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, Безопасно, veliku nagradu dati.
115 Onoga ko se suprostavi Poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustićemo da čini šta hoće, i bacićemo ga u Džehennem, – a užasno je on boravište!
116 Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.
117 Oni se mimo Allah ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu-prkosniku,
118 prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova,
119 i navodiću ih, Безопасно, na stranputice, i primamljivaću ih, Безопасно, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovijediti, pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti, pa će stvorenja Allahova mijenjati!” A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!
120 On im obećava i primaljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.
121 Njihovo prebivalište biće Džehennem i oni iz njega neće naći spasa!
122 One koje vjeruju i čine dobra djela uvešćemo u Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek ostati, – Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije!
123 To neće biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo biće kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača;
124 a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.
125 Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? – A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.
126 Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; i Allah sve zna.
127 Oni traže od tebe propise o ženama. Сказать: “Allah će vam objasniti propise o njimanešto vam je već kazao u Knjizi o ženama-sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano a ne želite da se njima oženite, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siročadi treba da pravedno postupite. A Allah sigurno zna za dobro koje učinite.
128 Ako se naka žena plaši da će joj muž početi joguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode, – a nagodba je najbolji način -, ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali – Па, Аллах хорошо знает, что вы делаете.
129 Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost, pa da jednu ostavite u neizvijesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, – Па, Аллах будет, В самом деле, oprostiti i samilostan biti.
130 A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih, iz obilja Svoga, neovisnim učiniti; – Allah je neizmjerno dobar i mudar.
131 Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, – Па, действительно, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kome ovisan i On je hvale dostojan!
132 Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je kao Gospodar dovoljan.
133 Ako On hoće, vas će ukloniti, О люди! A druge dovesti; On je kadar da to učini.
134 Onaj ko želi nagradu na ovom svijetu – Па, u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta, – a Allah sve čuje i sve vidi.
135 О верующие, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strastikako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, – Па, Allah zaista zna ono što radite.
136 О верующие, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijetdaleko je zalutao.
137 Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici, i pojačli nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti.
138 Bolnu patnju navijesti licemjerima,
139 koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?
140 On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike,
141 one koji iščekuju šta će biti s vama: pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: “Zar nismo bili uz vas?” a ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima: “Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika?” Na Sudnjem danu Allah će vam svima presuditi! A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.
142 Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, он лениво поднимается, i samo zato da bi se pokazli pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu;
143 neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostaviti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš.
144 О верующие, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoćete da pružite Allahu očigledan dokaz protiv sebe?
145 Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći;
146 ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, biće s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati.
147 Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.
148 Allah ne voli da se o zlu glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. – и Аллах слышит и знает все.
149 Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite, – Па, Allah mnogo prašta i sve može.
150 Oni koji u Allah i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allah i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, и они говорят; “U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo”, i žele da između toga nekakav stav zauzmu
151 oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.
152 A oni koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajajuOn će ih, Безопасно, nagraditi. – и Аллах Прощающий и Милосердный.
153 Sljedbenici Knjige traže od tebe da im spustiš Knjigu. Па, od Musaa su tražili i više od toga, kad su, uglas, сказал: “Pokaži nam Allah!” Zato ih je, zbog bezdušnosti njihove, munja ošinula. Poslije su, kada su im očigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili, a Musau smo očitu vlast dali,
154 i iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali, i Mi smo im rekli: “Na kapiju pognutih glava uđite!” – i još smo im rekli: “O subotu se ne ogriješite!” – i od njih smo čvrsto obećanje uzeli.
155 Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili: “Naša su srca okorjela” – Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo
156 i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme
157 i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanikaA nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili,
158 već ga je Allah uzdigao Sebi. – a Allah je silan i mudar.
159 I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.
160 I zbog teškog nasilja Jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali
161 i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili.
162 Ali onima među njima koji su u nauku sasvim upućeni, i pravim vjernicima, – oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebenaročito onima koji molitvu obavljaju i onima koji zekat daju i u Allah i u onaj svijet vjeruju, – njima ćemo sigurno veliku nagradu dati.
163 Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavili smo i Ibrahimu, Исмаилу, я Исхаку, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
164 i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, – a Allah je sigurno s Musaom razgovarao -,
165 o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. – A Allah je silan i mudar.
166 Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna, a i meleki svjedoče; – a dovoljan je Allah kao svjedok.
167 One koji neće da vjeruju i koji od Allahova puta odvraćaju daleko su zalutali.
168 onima koji neće da vjeruju i koji čine nepravdu Allah doista neće oprostiti i neće im put pokazati,
169 osim puta u Džehennem; u kome će vječno i zauvijek ostati; to je Allahu lahko.
170 О люди, Poslanik vam je već donio Istinu od Gospodara vašeg; zato vjerujtebolje vam je! A ako ne budete vjerovali, – Па, Allahovo je ono što je nebesima i na Zemlji, i Allah sve zna i mudar je.
171 O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Это, грех Марьям, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik.
172 Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti:
173 vjernike koji su dobra djela činili On će prema zasluzi nagraditi i još će im, iz obilja Svoga, više dati; a one koji su zazirali i oholili sena nesnosne muke će staviti i oni neće naći sebi, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.
174 О люди, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost.
175 One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se Njegovih propisa pridržavaliOn će sigurno u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti.
176 Oni traže od tebe tumačenje, Сказать: “Allah će vam kazati propis okelali”: ako neko umre, i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njojpolovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete; a ako su dvije, Им – dvije trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvjema ženskima. To vam Allah objašnjava, da ne zalutate. A Allah zna sve.

Chapter 5 (Сура 5)

Verse Meaning
1 О верующие, выполнять обязательства! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti; dok obrede hadždža obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite. действительно, Allah propisuje što On hoće.
2 О верующие, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnom hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadždža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; и бойтесь Аллаха, jer Allah strašno kažnjava.
3 Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljenoi rogom ubodeno, ili od zvijeri načetoosim ako ste ga preklalii što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strelicama. To je porok! – Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njihveć se bojte Mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. – A onome ko bude primorankad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.
4 Pitaju te što im se dozvoljava. Сказать: “Dozvoljvaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu podučili, onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome, и бойтесь Аллаха, Ради бога, В самом деле, brzo sviđa račune.
5 Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su njima dozvoljena; i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za priležnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjereuzalud će mu biti djela njegova i on će, na onom svijetu, nastradati.
6 О верующие, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operitea dio glava svojih potaritei noge svoje do iza članaka, a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, быть благодарным.
7 I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao, kad ste rekli: “Slušamo i pokoravamo se!” и бойтесь Аллаха, jer Allah zna svačije misli.
8 О верующие, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, и бойтесь Аллаха, jer Allah dobro zna ono što činite!
9 Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili Allah obećava oprost i nagradu veliku;
10 A oni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricalibiće stanovnici Džehennema.
11 О верующие, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli da vas se dočepaju, a On je zadržao ruke njihove. и бойтесь Аллаха, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
12 Allah je prihvatio zavjet sinova Israiloviha između njih bili smo postavili dvanaest starješinai Allah je rekao: “Ja sam s vama! Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike Moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko rđavih postupaka vaših i uvešću vas u Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovaos pravog puta je skrenuo.
13 Али, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih – Аллах, действительно, voli one koji čine dobro.
14 Mi smo zavjet prihvatili! I od onih koji govore: “Mi smo Kršćani”- ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjeg dana ubacili; и Аллах обязательно сообщит им о том, что они делали
15 O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, i preko čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna
16 kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje.
17 Nevjernici su oni koji govore: “Bog jeMesih, грех Марьям!” Сказать: “Ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih; On stvara što hoće, i Allah sve može.
18 I Jevreji i Kršćani kažu: “Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi.” Сказать: “Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?” И это не так! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti.
19 O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Našnakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanikada vam objasni, da ne biste rekli: “Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!” Па, došao vam je, Расстановка, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve može.
20 A kada Musa reče narodu svome: “O narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima učinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što nijednom narodu nije dao;
21 O narode moj, uđite u Svetu zemlju, koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmičite nazad, pa da se vratite izgubljeni”, –
22 oni rekoše: “O Musa! u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući dok god oni iz nje ne iziđu, mi ćemo onda sigurno ući.
23 Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost Svoju – Они сказали: “Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bićete sigurno pobjednici; a u Allaha se pouzdajte, если вы верующие!”
24 O Musa,” – rekoše oni – “dok god su oni u njoj mi nećemo u nju ulaziti! Hajde ti i Gospodar tvoj pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati!”
25 “Мой господин,” – reče Musa – “ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim; zato presudi nama i ljudima grješnim!”
26 Četrdeset godina oni će zemljom lutati” – Он сказал – “jer će im Sveta zemlje zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom grješnim!”
27 I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: “Sigurno ću te ubiti!” – “Allah prima samo od onih koji su dobri” – reče onaj.
28 I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova.
29 Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri.A ona je kazna za sve nasilnike.
30 I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih.
31 Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. “Teško meni!” – povika on – “zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!” I pokaja se.
32 Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne činikao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.
33 Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika,
34 ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete! I znajte da Allah prašta i da je milostiv.
35 О верующие, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite kako biste postigli što želite.
36 Kada bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna.
37 Zaželjeće oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti, za njih će biti patnja neprestana.
38 Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar.
39 A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi seAllah će sigurno oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je.
40 Ti sigurno znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na Zemlji. On kažnjava onoga koga hoće, a prašta onome kome hoće. Allah sve može.
41 O Poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: “мы верим!” a srcem ne vjeruju, i Jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi ne dolaze, koji smisao riječima s mjesta njihovih izvrću i govore: “Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati!” A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti; njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema.
42 Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne.
43 A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici.
44 Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte Mene, i ne zamjenjujte riječi Moje za nešto što malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.
45 Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, biće mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici.
46 Poslije njih smo Isaa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali,
47 i sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objaviopravi su grješnici.
48 A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, Али, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.
49 I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, В самом деле, nevjernici.
50 Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?
51 О верующие, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i Kršćanie! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine.
52 Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolje ne zadesi.A Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati,
53 a oni koji vjeruju reći će: “Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?” Djela njihova biće poništena, i oni će nastradati.
54 О верующие, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, – Па, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – А Аллах бесконечно благ и все знает.
55 Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju.
56 Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – Па, Allahova strana će svakako pobijediti.
57 О верующие, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci, – i Allaha se bojte ako ste vjernici
58 I kad pozivate na molitvu i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.
59 Сказать; “O sljedbenici Knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje, i u ono što je objavljeno prije, – a većina ste grješnici?”
60 Сказать: “Hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šejtanu klanjalinjih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravog puta odlutali.
61 A kada vam dolaze, они говорят: “мы верим!” ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze, И Аллах хорошо знает, что они скрывают.
62 Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu; ružno li je to kako postupaju!
63 Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju; ružno li je to kako postupaju!
64 Jevreji govore: “Allahova ruka je stisnuta!” Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Да, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju da potpale ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na Zemlji smutnju prave, a Allah ne voli smutljivce.
65 A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, Mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i sigurni bismo ih uveli u Džennetske bašče uživanja.
66 Da se oni pridržavaju Tevrata i Indžila i onoga što im objavljuje Gospodar njihov, imali bi šta da jedu, i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih.
67 O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, – ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovua Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje.
68 Сказать; “O sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Indžila, i onoga što vam objavljuje Gospodar vaš.A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće, действительно, kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje, Али, ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje.
69 Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, i Sabijci, i Kršćanioni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, – ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.
70 Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad kod bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali.
71 Mislili su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili i slijepi i gluhi, i onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili i slijepi i gluhi; a Allah dobro vidi ono što oni rad.
72 Nevjernici su oni koji govore: “Bog jeMesih, грех Марьям!” A Mesih je govorio: “O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.
73 Nevjernici su oni koji govore: “Allah je jedan od trojice!” A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, В самом деле, stići svakog od njih koji nevjernik ostane.
74 Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.
75 Mesih, грех Марьям, samo je poslaniki prije njega su dolazili i odlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, затем, njih kako se odmeću.
76 Сказать: “Kako možete, pored Allaha, da se klanjate onome koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini, ni da vam neku korist pribavi, a Allah je taj koji sve čuje i zna?”
77 Сказать: “O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini, i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s pravog puta skrenuli!”
78 Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovalizato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili:
79 jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!
80 Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno li je zaista ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu.
81 A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, Али, mnogi od njih su nevjernici.
82 Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: “Mi smo Kršćani”, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.
83 Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju, jer znaju da je to Istina, pa govore: “Наш лорд, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili.
84 Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s dobrim ljudima.
85 I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu Džennetske bašče dati, через какие реки потекут, u kojima će vječno boraviti; a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine.
86 A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše poricali biće stanovnici u Džehennemu.
87 О верующие, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.
88 I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.
89 Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogaoneka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Расстановка, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.
90 О верующие, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.
91 Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti.
92 I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo da jasno obznani.
93 Onima koji vjeruju i dobra djela čine nama nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro čine. A Allah voli one koji drugima dobro čine.
94 О верующие, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti na dohvat ruku vaših i kopalja vašihda Allah ukaže na onoga koji Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje učini čeka bolna patnja.
95 О верующие, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hadždža! Onome od vas ko je hotimično ubije kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time što će, nahraniti siromahe ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradiAllah će kazniti. Allah je silan i strog.
96 Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadždža obavljate. I bojte se Allah, pred kojim ćete se sabrati.
97 Allah je učinio da Kaba, Почтенный храм, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, da Allah, В самом деле, sva zna.
98 Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv.
99 Poslaniku je jedino dužnost da objavi, a Allah zna i ono što javno činite i ono što sakrijete.
100 Сказать: “Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, О ты, наделенный пониманием, da biste ono što želite postigli.
101 О верующие, ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur´an objavljuje, objasniće vam se, ono ranije Allah vam je već oprostio. – A Allah prašta i blag je.
102 Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali.
103 Allah nije propisao ni behiru, ni saibu, ni vasilu, a ni hama; to oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži, i većina njih nema pameti.
104 A kada im se kaže: “Pristupite onome što Allah objavljuje, i Poslaniku!” oni odgovaraju: “Dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili”. – Zar i ako preci njihovi nisu ništa znali i ako nisu na pravom putu bili?!
105 О верующие, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavjestiti o onome šta ste radili.
106 О верующие, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših ili neka druga dvojica, koji nisu vaši, – ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljene molitve i neka se Allahom zakunu: “Mi zakletvu ni za kakvu cijenu nećemo prodati makar se radilo i o kakvu rođaku i svjedočenje koje je Allah propisao nećemo uskratiti, jer bismo tada bili, В самом деле, grješnici”.
107 A ako se dozna da su njih dvojica zgriješila, onda će njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nanesena, i neka se Allahom zakunu: “Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih, mi se nismo krivo zakleli, jer bismo tada, В самом деле, nepravedni bili”.
108 Najlakše tako oni mogu da izvrše svjedočenje svoje onako kako treba, i da se ne plaše da će njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene. I bojte se Allaha i slušajte! A Allah neće ukazati na pravi put ljudima koji su veliki grješnici.
109 Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita: “Da li su vam se odazvali?” – oni će reći: Mi ne znamo, jer samo Ti znaš sve tajne”.
110 Kad Allah rekne: “O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio: i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovalipovikali: “Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina!”;
111 I kada sam učenicima naredio: “Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!”; – Они ответили” “мы верим, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani”.
112 A kada učenici rekoše: “O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?” – он сказал: “Bojte se Allaha ako ste vjernici
113 Mi želimo” – rekoše oni – “da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci”.
114 Это, грех Марьям, Он сказал: “O Allahu, Наш лорд, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!”
115 Ja ću vam je spustiti” – reče Allah -, “ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti”.
116 A kada Allah rekne: “O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: “Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha” – on će reći: “Hvaljen neka si Ti! Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to već znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš.
117 Ja sam im samo ono govorio što si im Ti naredio: “Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!” I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš.
118 Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si.
119 Allah će reći: “Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će Džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i dovijeka će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!”
120 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima; Он может сделать что угодно!

Chapter 6 (Сура 6)

Verse Meaning
1 Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjerujudruge sa Gospodarom svojim izjedanačuju!
2 On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.
3 On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.
4 A nevjernicima ne dođe ni jedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu.
5 Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, Али, njih će sigurno stići posljedice onoga čemu se rugaju.
6 Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji mogućnosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i učinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog grijehova njihovih, uništavali, i druga pokoljenja, poslije njih, stvarali.
7 A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: “Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina.
8 они говорят: “Trebalo je da mu se pošalje melek!” A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im ne bi više dao.
9 A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno.
10 Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali.
11 Сказать: “Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!”
12 Upitaj: “Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?” – i odgovori: “Allahovo!” On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, Па – i oni neće vjerovati.
13 Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna.
14 Сказать:” “Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!” Сказать: “Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju”, – я” “Nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju!”
15 Сказать: “Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu.
16 A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh.
17 Ako te od Allaha neka nevolja pogodi, – Па, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari, – Па, samo je On Svemoćni,
18 i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudar i Sveznajući.
19 Сказать: Ko je svjedok najpouzdaniji?” – i odgovori: “Аллах, On će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur´an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, В самом деле, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?” Сказать: “Ja ne tvrdim.” Сказать: “Samo je On – болото, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge Njemu ravnim.
20 Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, Па – oni neće vjerovati.
21 Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze Njegove? Nepravedni zaista neće uspjeti!
22 A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge Njemu ravnim smatrali: “Gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali?”
23 neće im ništa drugo preostati nego da reknu: “Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!”
24 Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koji su bili izmislili!
25 Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur´an ne bi razumjeli, i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju: “To su samo izmišljotine naroda davnašnjih!”
26 Oni zabranjuju da se u Kur´an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju, i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjećuju.
27 A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, Сказать: “Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!”
28 Да, Да! Njima će očevidno postati ono što su prije krili; a kada bi i bili povraćeni, opet bi nastavili da rade ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci,
29 i rekli bi: “Nema života osim na ovom svijetu i mi nećemo biti oživljeni!”
30 A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: “Zar ovo nije istina?” – odgovoriti: “Jeste, tako nam Gospodara našeg!” – a i kako će On reći: “E pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!”
31 Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradaće kad im iznenada Čas oživljenja dođe, i reći će: “О, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!” i grijehe svoje će na leđima svojim nositi, a užasno je ono što će uprtiti!
32 Život na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, В самом деле, bolji za one koji se Allah boje. Zašto se na opametite?
33 Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oни, В самом деле, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici poriču Allahove riječi.
34 A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša, – a niko ne može Allahove riječi izmijeniti -, i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti.
35 Ako je tebi teško to što oni glave okreću, затем, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve na nebo, pa im donesi jedno čudo! Da Allah hoće, On bi ih sve na pravom putu sakupio; zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju!
36 Odazvaće ti se jedino oni koji su poslušni. – A Allah će umrle oživjeti; затем, Njemu će se svi vratiti.
37 они говорят: “Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo!” Сказать: “Allah je kadar da pošalje čudo, ali većina njih ne zna.
38 Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vasu Knjizi Mi nismo ništa izostavilii sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim.
39 A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoćeAllah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoćena pravi put izvodi.
40 Сказать: “Kažite vi meni, если ты говоришь правду, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio Smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim Allah priznavali?”
41 Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste Ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste Mu ravnim smatrali.
42 A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali.
43 Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Али, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili.
44 I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili,
45 i zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i naka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!
46 Сказать: “Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluša vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?” Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću.
47 Сказать: Kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neočekivano ili javno, zar bi iko drugi do narod nevjernički nastradao?”
48 Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju.
49 A one koji dokaze Naše ne vjeruju stići će kazna zato što grešno postupaju.
50 Сказать: “Ja vam ne kažem: “U mene su Allahove riznice”, niti: “Meni je poznat nevidljivi svijet”, niti vam kažem: “Ja sam melek” – ja slijedim samo ono što mi se objavljuje.” Сказать: “Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?”
51 I opominji Kur´anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika neće imatida bi se Allaha bojali.
52 I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći naklonost Njegovuti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio.
53 I tako Mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli: “Zar su to oni kojima je Allah, između nas, milost ukazao?” – A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni!
54 A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ты говоришь: “Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lakosmislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi, – Па, Allah će doista oprostiti i samilostan biti.
55 Tako Mi potanko izlažemo dokaze, i da bi očevidan bio put kojim idu grješnici.
56 Сказать: “Meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate.” Сказать: “Je se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravom putu bio.
57 Сказать: “Meni je doista jasno ko je Gospodar moj, a vi Ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete; pita se samo Allah, On sudi po pravdi i On je sudija najbolji.
58 Сказать: “Da je u mojoj vlasti ono što požurujete, između mene i vas bilo bi svršeno, a Allah dobro zna nevjernike.
59 U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.
60 On vas noću uspavljuje, – a zna i šta ste preko dana griješili -, zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. в конце концов, Njemu ćete se vratiti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.
61 On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.
62 Oni će, после, biti vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru. Samo će se On pitati i On će najbrže obračun svidjeti.
63 Сказать: “Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad mu se i javno i tajno ponizno molite: “Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni!”
64 Сказать: “Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih.
65 Сказать: “On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!
66 Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Сказать: “Ja nisam vaš čuvar,
67 svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!”
68 Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš.
69 Oni koji se boja Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni da opominju ne bi li se okanili.
70 Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovom svijetu obmanuo, a opominji Kur´anom da čovjek, zbog onoga što radi, ne bi stradao, jer osim Allahani zaštitnika ni posrednika neće imati i jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će, zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani; njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali.
71 Сказать: “Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti, pa da budemo vraćeni stopama našima Allah nas je već uputioi da budemo kao onaj koga su na Zemlji šejtani zaveli pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na pravi put: “Hodi nama!” Сказать: “Allahov put jejedini pravi put, i nama je naređeno da Gospodara svjetova slušamo
72 i da molitvu obavljamo i da se Njega bojimo; On je Taj pred kojim ćete biti sakupljeni,
73 i On je Taj koji je nebesa i Zemlju mudro stvorio: čim On za nešto rekne: “Budi!” – ono biva; riječ Njegova je Istina; samo će On imati vlast na Dan kad se u rog duhne; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, i On je Mudar i Sveznajući.
74 A kad Ibrahim reče svome ocu Azeru: “Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi.
75 I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi čvrsto vjerovao.
76 I kad nastupi noć, On ugleda zvijezdu i reče: “Ovo je Gospodar moj!” A pošto zađe, Он сказал: “Ne volim one koji zalaze!”
77 A kad ugleda Mjesec kako izlazi, Он сказал: “Ovo je Gospodar moj!” A pošto zađe, он сказал: “Ako me Gospodar moj na pravi put ne uputi, biću sigurno jedan od onih koji su zalutali.
78 A kad ugleda Sunce kako se rađa, on uzviknu: “Ovo je Gospodar moj, ovo je najveće!” – A pošto zađe, он сказал: “Narode moj, ja nemam ništa s tim što vi Njemu druge ravnim smatrate!
79 Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju!”
80 I narod njegov se s njim raspravljao. “Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On je mene uputio?” – Он сказал. “Ja se ne bojim onih koje vi Njemu ravnim smatrate, biće samo ono što Gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvata sve. Почему бы тебе не прийти в себя?
81 A kako bih se ja bojao onih koje s Njim izjednačujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam On za to nije nikakav dokaz dao? I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran?
82 Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju; oni će biti na pravom putu.
83 To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, действительно, mudar i sveznajući.
84 I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismoa Nuha smo još prije uputilii od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna – Расстановка, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine
85 i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Il´jasasvi oni su bili dobri
86 i Ismaila i El-jese´a i Junusa i Lutai svima smo prednost nad svijetom ostalim dali
87 i neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovunjih smo odabrali i na pravi put im ukazali.
88 To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova Svojih. A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili.
89 To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati.
90 Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov pravi put. Сказать: “Ja od vas ne tražim nagradu za Kur´an, on je samo pouka svjetovima.
91 Jevreji ne poznaju Allaha kako trebakad govore: “Nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio!” Сказать: “A ko je objavio Knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i putokaz ljudima, koju na listove stavljete i pokazujete, – a mnogo i krijete -, i poučavate se onome što ni vi ni preci vaši niste znali?” Сказать: “Аллах!” Zatim ih ostavi neka se lažima svojim zabavljaju.
92 A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Mekku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjerujuvjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu.
93 Koje je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori: “Objavljuje mi se” – a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže: “I ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje.A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: “Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.
94 A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. “Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze mađu vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali.
95 Allah čini da zrnje i košpice prokliju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo, – to vam je, Расстановка, Аллах, pa kuda se onda odmećete?
96 On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznajućeg.
97 On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. – Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju.
98 On vas stvara od jednog čovjeka da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. – Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju.
99 On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični različiti. Posmatrajte, Вот почему, plodove njihove, kad se tek pojave i kad zru. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju.
100 Nevjernici smatraju džinnove ravne Allahu, a On je njih stvorio, i izmislili su, ne misleći šta govore, da On ima sinove i kćeri. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju!
101 On je stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna.
102 To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato se Njemu klanjajte; On nad svim bdi!
103 Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.
104 Od Gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvajau svoju korist to čini, a onaj ko je slijepna svoju štetu je slijep, a ja nisam vaš čuvar.
105 я, Расстановка, Так, Mi na razne načine izlažemo dokaze da bi oni rekli: “Ti si učio!” i da bismo to objasnili ljudima koji hoće da znaju.
106 Ti ono što ti Gospodar tvoj objavljuje slušajdrugog boga osim Njega nema! – i mnogobošce izbjegavaj.
107 А также, Allah hoće, oni ne bi druge Njemu ravnim smatrali, a Mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili niti si ti njihov staratelj.
108 Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, они поклоняются, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili. – Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni će se, в конце концов, Gospodaru svome vratiti, pa će ih On o onom što su radili obavijestiti.
109 Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno zbog njega vjernici postati. Сказать: “Sva čuda su samo u Allaha!” A odakle vi znate da će oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati,
110 i da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni?
111 Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, – oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna.
112 Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinnova koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanulia da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju
113 i da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi počinili grijehe koje su počinili.
114 Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam On objavljuje Knjigu potanko? A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur´an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako!
115 Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna.
116 Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore.
117 Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu.
118 Zato jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u Njegove ajete.
119 A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime kad vam je On objasnio šta vam je zabranio, – osim kad ste u nevolji; Много, prema prohtjevima svojim, namajući za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu. A Gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru.
120 Ne griješite ni javno ni tajno! Oni koji griješe sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili.
121 Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, это, действительно, grijeh! A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, ты бы тоже, sigurno mnogobošci postali.
122 Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade.
123 I isto tako Mi učinismo da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primejećuju.
124 A kada njima dokaz dolazi, они говорят: “Mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično što je Allahovim poslanicima dano.A Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje. One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare.
125 Onome koga Allah želi da uputiOn srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostaviOn srce njegovo stegne i umornim učini kao da čini napor da na nebo uzleti. Расстановка, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi.
126 Ovo je pravi put Gospodara tvog. A Mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju.
127 Njih čeka Kuća blagostanja u Gospodara njihova; On će biti zaštitinik njihov zbog onoga što su činili.
128 A na Dan kada On sve sakupi: “O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!” – “Наш лорд,” – reći će ljudi, štićenici njihovi – “mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!” – “Vatra će biti prebivalište vaše” – reći će On -, ” u njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi.Gospodar tvoj je zaista mudar i svaznajući.
129 Tako isto Mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili.
130 O skupe džinnski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati.Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici.
131 Это верно, jer Gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihovabez prethodne opomene njihovim stanovnicima.
132 Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali, jer je Gospodar tvoj bdio nad onim što su radili.
133 Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti, i poslije vas one koje On hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio.
134 Ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći!
135 Сказать: “O narode moj, činite sve što možete, a činiću i ja; saznaćete vi već koga čeka sretan kraj!” Nevjernici sigurno neće uspjeti.
136 Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio, pa govore: “Ovo je za Allaha” – tvrde oni -, “a ovo za božanstva naša”! Однако, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim. Kako ružno oni sude!
137 Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi!
138 они говорят; “Ova i ova stoka i ti i ti zemaljski plodovi su zabranjeni, smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo” – tvrde oni -, “a ove i ove kamile je zabranjeno jahati”. Ima stoke prilikom čijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajući o Njemu laži. A On će ih sigurno zbog onoga što izmišljaju kazniti.
139 они говорят: “Ono što je u utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno našim ženama. A ako se plod izjalovi, onada su u tome sudionici.” – Allah će ih za neistine njihove koje oni pričaju kazniti, On je mudar i sveznajući.
140 Oni koji iz lakoumnosti i ne znajući šta rade djecu svoju ubijaju i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade.
141 On je taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite, – jedite plodove njhove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na šta drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike,
142 i stoku koja se tovari kolje, – jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj,
143 i to osam vrsta: par ovaca i par koza – Сказать: “Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki?” Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite
144 i par kamila i par goveda, – Сказать: “Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Dali ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao?” – Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo. Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni.
145 Сказать: “Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja ističe, ili svinjskog mesa, – to je doista pogano -, ili što je kao grijeh zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime.A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, Gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti.
146 Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kandže zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog s leđa ili s crijeva, ili onog pomiješanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili; я Ми, В самом деле, govorimo istinu.
147 A ako ti oni ne budu vjerovali, ты говоришь: “Gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna Njegova neće mimoići narod grješni.
148 Mnogobošci će govoriti: “Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali, a ni preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili.Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok Našu kaznu nisu iskusili. Сказать: Imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite.
149 Сказать: “Allah ima potpun dokaz, i da On hoće, svima bi na pravi put ukazao!”
150 Сказать: “Dovedite te svoje svjedoke, one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio!” Pa ako oni posvjedoče, ti im nemoj povjerovati i ne povodi se za željama onih koji Naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge Gospodaru svome ravnim smatraju.
151 Сказать: “Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijateMi i vas i njih hranimone približujte se nevaljaštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, – Расстановка, to vam On preporučuje da biste razmislili
152 i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite, – Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo -, i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, – Расстановка, to vam On naređuje da biste to na umu imali.
153 I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – Расстановка, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.
154 Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milostda bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati.
155 A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala,
156 i zato da ne kažete: “Kniga je objavljena dvjema vjeroispovjestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni”,
157 i da ne kažete: “Da je Knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravog puta.Pa objavljuje vam se, Расстановка, od Gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost; i ima li, затем, nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A Mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine.
158 Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Сказать: “Samo vi čekajte, i mi ćemo, В самом деле, čekati!”
159 Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti.
160 Ko uradi dobro djelo, biće desetorostruko nagrađen, a ko uradi rđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.
161 Сказать: “Mene je Gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika, a on nije bio idolopoklonik.
162 Сказать: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova,
163 koji nema saučesnika; to mi je narađeno i ja sam prvi musliman.
164 Сказать: “Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je On Gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik će samo svoje breme nositi. Na kraju Gospodaru svome ćete se vratiti i On će vas o onome u ćemu ste se razilazili obavijestiti.
165 On čini da jedni druge na Zemlji smjenjujete i On vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje, Gospodar tvoj, В самом деле, brzo kažnjava, ali On, В самом деле, prašta i samilostan je.

Chapter 7 (Сура 7)

Verse Meaning
1 Элиф-лам-мим-сад.
2 Objavljujete ti se Knjigai neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka.
3 Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitinika! – A kako vi malo pouku primate!
4 Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli,
5 a kada bi ih kazna Naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi: “Nasilnici smo, zaista bili!”
6 I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitaćemo, В самом деле, i poslanike,
7 i izložićemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.
8 Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, они добьются того, чего хотят;
9 a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati.
10 Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. – A kako vi malo zahvaljujete!
11 Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: “Poklonite mu se!” i oni su se poklonili, a Iblis nije; on nije htio da se pokloni.
12 Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?” – upita On. – “Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače” – odgovori on.
13 E onda izlazi iz Dženneta” – Он сказал -, “ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, Ты, zaista od onih prezrenih!”
14 Daj mi vremena do dana njihova oživljenja!” – он спросил.
15 Daje ti se vremena!” – Он сказал.
16 E zašto si odredio pa sam u zabludu pao”. – Он сказал -, “kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati,
17 Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen!” – Он сказал. “Tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom doista će Džehennem napuniti!
18 pa ću im sprijeda, i straga, i zdasna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!”
19 И ты, o Ademe, i žena tvoja u Džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite!”
20 I šejtan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: “Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili”, –
21 i zaklinjaše im se: “Ja sam vam, В самом деле, savjetnik iskreni!”
22 I na prevaru ih zavede. A kad oni oni drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi Džennetsko lišće stavljati počeše. “Zar vam to drvo nisam zabranio?! – zovnu ih Gospodar njihov – “i rekao vam: “Šejtan vam je, Действительно, otvoreni neprijatelj.
23 “Наш лорд”, – rekoše oni – “sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.
24 Izlazite” – Он сказал – “jedni drugima bićete neprijatelji! Na Zemlji ćete boraviti i do smrti ostati.
25 Na njoj ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti” – Он сказал.
26 О сыновья Адама, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, Али, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.
27 О сыновья Адама, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji vjeruju.
28 A kada urade neko ružno djelo, они говорят: “Zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovjedio.” Сказать: “Allah ne zapovijeda da se rade ružna djela! Zašto o Allah ugovorite ono što ne znate?”
29 Сказать: “Gospodar moj naređujepravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživjeti.
30 On jednima na pravi put ukazuje, a druge, s pravom, u zabludi ostavlja, jer oni, mjesto Allaha, šejtane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade.
31 О сыновья Адама, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.
32 Сказать: “Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?” Сказать: “Ona su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih.” Расстановка, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju.
33 Сказать: “Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.
34 Svaki narod ima svoj kraj, i kad dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati.
35 О сыновья Адама, kad vam između vas samih budu dolazili poslanici koji će vam propise Moje objašnjavati, – onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činili neće ničega bojati niti će bilo za čim tugovati;
36 a oni koji dokaze Naše budu poricali, i od njih se budu oholo okretali, biće stanovnici u vatri, он останется в нем навсегда.
37 Ima li, затем, nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje Njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano. Ali kada im izaslanici Naši dođu da im dušu uzmu, upitaće: “A gdje su oni kojima ste se, umjesto Allahu, klanjali?” – “Izgubili su nam se” – odgovoriće, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili.
38 Ulazite u Džehennem s narodima, sa džinnovima i ljudima koji su prije vas bili i nestali!” – reći će On. I kad god neki narod uđe, proklinjaće onaj za kojim se u nevjerovanje poveo. A kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o glavešinama svojim: “Наш лорд, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u vatri!” – “Za sve će biti dvostruka!” – reći će On -, “ali vi ne znate.
39 A glavešine će reći običnom puku: “Pa vi nemate nikakve prednosti pred nama!” Zato iskusite patnju za ono što ste radili.
40 Onima koji dokaza Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosilikapije nebeske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. Eto tako ćemo Mi grješnike kazniti.
41 U Džehennemu će im ležaj i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike kazniti.
42 A oni koji budu vjerovali i dobra djela činiliMi nikog ne zadužujemo mimo njegovih mogućnostibiće stanovnici Dženneta, он останется в нем навсегда
43 Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti; ispred njih će rijeke teći, i oni će govoriti: “Hvaljen neka je Allah, koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili”, i njima će se doviknuti: “Taj Džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili!”
44 I stanovnici Dženneta će stanovnike vatre dozivati: “Mi smo našli da je istinito ono što nam je Gospodar naš obećao, da li ste i vi našli da je istinito ono čime vam je Gospodar vaš prijetio?” – “Jesmo!” – odgovoriće. A onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju, viknuti: “Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili,
45 koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali da ga iskrive, i koji u onaj svijet nisu vjerovali!”
46 Između njih biće bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježju njegovom poznati. I oni će stanovnicima Dženneta viknuti: “Mir vama!” – dok još ne uđu u nj, a jedva će čekati.
47 A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima Džehennema, uzviknuće: “Наш лорд, ne daj nam da budemo s narodom grješnim!”
48 Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnuće neke ljude, koje će po obilježju njihovom poznati, i reći će: “Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali?
49 Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići?” – a Allah im je rekao: “Uđite u Džennet, nikakva straha za vas neće biti, i ni za čim vi nećete tugovati!”
50 I stanovnici vatre dozivaće stanovnike Dženneta: “Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!” – a oni će reći: “Allah je to dvoje nevjernicima zabranio,
51 kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na Zemlji bio obmanuo. “Sada ćemo Mi njih zaboraviti, zato što su zaboravljali da će na ovaj Dan pred Nama stajati i zato što su dokaze Naše poricali.
52 A Mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi znamo objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali.
53 Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? Onoga dana kada se obistine, reći će oni koji su na njih prije zaboravili: “Istinu su poslanici Gospodara našeg donosili! Da nam je zagovornika kakva, pa da se za nas zauzme ili da nam je da budemo vraćeni, pa da postupimo drukčije nego što smo postupili!” Али, oni su sami sebe upropastili, a neće im biti ni onih koje su izmišljali.
54 Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!
55 Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole.
56 I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.
57 On je Taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživjeti, opametite se!
58 U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova, a u neplodnom tek s mukom. Расстановка, Итак, мы, na razne načine, ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju.
59 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu. “O narode moj,” – он сказал – “Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu!”
60 A glavešine naroda njegova su odgovarale: “Mi smatramo da si ti u pravoj zabludi.
61 O narode moj,” – он сказал – ” nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik Gospodara svjetova;
62 poslanice Gospodara svoga vam dostavljam i svako dobro vam želim; a ja od Allaha znam ono što ne znate vi.
63 Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i pomilovani bili?”
64 Али, oni su ga lažnim smatrali, pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili, a one koji u dokaze Naše nisu vjerovalipotopili; действительно, oni su pravi slijepci bili.
65 A Adunjegova brata Huda. “O narode moj,” – он сказал – “Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?”
66 Glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgovarale su: “Mi smatramo da si ti doista neznalica i mi mislimo da si ti zaista lažac”.
67 O narode moj”, – он сказал – “nisam ja neznalica, nego sam Gospodara svjetova poslanik;
68 dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam iskren savjetnik.
69 Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je On nasljednicima Nuhova naroda učinio; to što ste krupna rastaNjegovo je djelo. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli.
70 Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo, a da one kojima su se klanjali preci naši napustimo? – govorili su oni. “Učini da nas snađe to čime nam prijetiš, ako je istina to što govoriš!”
71 Već će vas stići kazna i gnjev Gospodara vašeg!” – он сказал. “Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim kojima ste ih vi i preci vaši nazvali, a kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte, i ja ću s vama čekati!”
72 I Mi smo iz milosti Naše njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze Naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali.
73 A Semudunjegova brata Saliha. “O narode moj,” – он сказал – “Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam znak od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja nesnosna stigne!
74 I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je On na Zemlji nastanio; u ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!”
75 A glavešine naroda njegova, one koje su se oholile, upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali: “Vjerujete li vi da je Salih poslan od Gospodara svoga?” – “ми, действительно, vjerujemo u sve ono što je po njemu objavljeno” – odgovoriše oni.
76 A mi, В самом деле, ne vjerujemo u to u što vi vjerujete” – rekoše oni koji su bili oholi.
77 I zaklaše onu kamilu, i zapovijed Gospodara svoga ne poslušaše i rekoše: “O Salihu, učini da nas snađe to čime prijetiš, ako si poslanik.
78 I zadesi ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični,
79 a on ih je već bio napustio i rekao: “O narode moj, prenio sam vam poslanicu Gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju.
80 I Lutakad reče narodu svome: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?
81 Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!”
82 A odgovor naroda njegova glasio je: “Гоните их из своего города, oni su ljudi-čistunci!”
83 I Mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove; ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili.
84 I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali.
85 A Medjenunjegova brata Šuajba. “O narode moj”, – он сказал – “Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim njega nemate! Dolazi vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte, i red na Zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete.
86 I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u Njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je On umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili.
87 I ako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer On je sudija najbolji!”
88 Glavešine naroda njegova, one koje su bile ohole, Они сказали: “Ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati.” – “Zar i protiv naše volje?” – Он сказал.
89 Ako bismo vjeru vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Mi ne treba da je prihvaćamo, to neće Allah, Gospodar naš, jer Gospodar naš znanjem Svojim sve obuhvaća; u Allaha se uzdamo! Наш лорд, Ti presudi nama i narodu našem, Ti si sudija najpravedniji!”
90 A glavešine naroda njegova, one koje nisu vjerovale, Они сказали: “Ako pođete za Šuajbom, bićete sigurno izgubljeni.
91 I zadesi ih potom strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični.
92 Oni koji su smatrali Šuajba lašcemkao da nikada u njoj nisu ni bili; oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su nastradali.
93 A on ih je već bio napustio i rekao: “O narode moj, prenio sam vam poslanice Gospodara svoga, i savjetovao vas, pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim?!”
94 I Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali.
95 Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili dok se ne bi umnožili i rekli: “I naše su pretke pogađale i žalosti i radosti!” – i tada bismo ih, da oni ne predosjete, neočekivano kaznili.
96 A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, Али, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.
97 A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali?
98 Ili su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće stići danju dok se budu zabavljali?
99 Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.
100 Zar nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju prijašnjih stanovnika njezinih da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijehova njihovih kazniti i srca njihova zapečatiti, pa savjet neće poslušati.
101 O tim gradovima Mi ti neke događaje njihove kazujemo. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli da povjeruju u ono u što prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapečati, –
102 a Mi smo znali da se većina njih zavjeta neće držati, i znali smo da će većinom, В самом деле, grješnici biti.
103 Zatim smo, poslije njih, poslali Musaa faraonu i glavešinama njegovim sa dokazima Našim, ali oni u njih nisu povjerovali, pa pogledaj kako su skončali oni koji su nered činili.
104 I Musa reče: “O faraone, ja sam poslanik Gospodara svjetova!
105 Dužnost mi je da o Allahu samo istinu kažem. Donio sam vam jasan dokaz od Gospodara vašeg, zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi!”
106 Ako si donio kakav dokaz” – Он сказал, “pokaži ga, ako istinu govoriš”.
107 I on baci svoj štapkad on prava zmijurina;
108 i izvadi ruku svojuona za prisutne postade bijela.
109 Glavešine naroda faraonova povikaše: “Ovaj je, В самом деле, vješt čarobnjak,
110 on hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažete?”
111 Zadrži njega i brata njegova: – Они сказали, – “a pošalji u gradove one koji će skupljati,
112 preda te će sve vješte čarobnjake dovesti”.
113 I faraonu čarobnjaci dođoše. “Da li ćemo, В самом деле, nagradu dobiti ako budemo pobjednici?” – он спросил.
114 “А также”, – Он сказал – “i bićete mi, В самом деле, bliski”.
115 O Musa”, – rekoše onda – “hoćeš li ti ili ćemo mi baciti?”
116 Bacite vi” – Он сказал. I kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vradžbinu veliku prirediše.
117 I Mi naredismo Musau: “Baci štap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli.
118 I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili,
119 i tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi,
120 a čarobnjaci se licem na tle baciše.
121 Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – povikaše,
122 Gospodara Musaova i Harunova!”
123 Zar da mu povjerujete prije nego što vam ja dozvolim!” – viknu faraon. – “Ovo je, действительно, smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtićete vi!
124 Izosijecaću vam, Безопасно, ruke vaše i noge vaše unakrst, a onda će vas sve razapeti!”
125 A oni rekoše: “Mi ćemo se, В самом деле, Gospodaru našem vratiti!
126 Ti nam zamjeraš samo to što smo u dokaze Gospodara našeg povjerovali kada su nam oni došli. Наш лорд, daj nam snage da izdržimo i da kao vjernici umremo!”
127 A glavešine naroda faraonova rekoše: “Zar ćeš ostaviti Musaa i narod njegov da nered u zemlji pravi i da tebe i božanstva tvoja napusti?” – он сказал: “Ubijaćemo mušku djecu njihovu, a žensku ćemo im ostavljati u životu; ми, действительно, vladamo njima”,
128 Musa reče narodu svome: “Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, zemlja je Allahova, On je daje u naslijeđe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali”.
129 Zlostavljani smo” – rekoše oni – “prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao!” A Musa reče: “Gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na Zemlji učiniti, da bi vidio kako ćete postupati.
130 I Mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili.
131 I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili: “Ovo smo zaslužili”, a kad bi ih snašla kakva nevolja, Musau i onima koji su s njim vjerovali tu nevolju bi pripisali. Ali ne! Njihova nevolja je od Allaha bila, samo što većina njih nije znala!
132 I govorili su: “Kakav god dokaz da nam doneseš da nas njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati!”
133 Zato smo Mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krvsve jasna znamenja, ali su se oni oholili, narod zlikovački su bili.
134 I kada bi ih zadesila nevolja, govorili bi: “O Musa, moli se, u naše ime, Gospodaru svomeonako kako ti je On naredio: ako nas oslobodi nevolje, mi ćemo, zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati”.
135 I pošto bismo ih nevolje oslobodilido vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose, – oni bi, odjednom, obećanje prekršili.
136 Zato ih Mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja Naša poricali i prema njima ravnodušni bili,
137 a potlačenom narodu dadosmo u naslijeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili, i lijepo obećanje Gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjenozato što su trpjeli, a sa zemljom sravnismo ono što su faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli.
138 I Mi sinove Israilove preko mora prevedosmo, pa oni naiđoše na narod koji se klanjao kumirima svojimO Musa,” – Они сказали – “napravi i ti nama boga kao što i oni imaju bogove!” – “Ты, действительно, narod koji nema pameti!” – Он сказал.
139 Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovjedaju i beskorisno će im biti ono što rade.
140 Zar da vam, pored Allaha, tražim drugog boga, o On vas je iznad ostalog svijeta uzdigao?”
141 I pošto smo vas Mi od faraonovih ljudi izbavili, koji su vas neizmjerno mučili: mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali, – to je bilo teško iskušenje Gospodara vašeg -,
142 Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset, pa se vrijeme koje je odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći. A Musa je bio rekao bratu svome Harunu: “Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci!”
143 I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, он сказал: “Мой господин, ukaži mi se da Te vidim!” – “Ne možeš Me vidjeti” – Он сказал -, “ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me!” I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, Он сказал: “Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!”
144 O Musa”, – Он сказал – “Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom svojim i govorom Svojim. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi!”
145 I Mi mu na pločama napisasmo pouku za sve, i objašnjenje za svašta. “Primi ih svojski, a narodu svome zapovjedi da se pridržava onoga što je u njima ljepše!” A pokazaću vam i zemlju grješnika.
146 Odvratiću od znamenja Mojih one koji se budu bez ikakva osnova na Zemlji oholili. I kakav god oni dokaz vide neće ga vjerovati: ako vide pravi putneće ga kao put prihvatiti, a ako vide stranputicukao put će je prihvatiti. To zato što će dokaze Naše poricati i što će prema njima ravnodušni biti.
147 A onima koji dokaze naše ne budu priznavali i koji u susret na onom svijetu ne budu vjerovali, biće poništena djela njihova. Zar će biti drukčije kažnjeni nego ako su radili?
148 I narod Musaov, poslije odlaska njegova, prihvati od nakita svoga kip teleta koje je rikalo. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori i da ih putem pravim ne vodi? Oni ga prihvatiše i prema sebi se ogriješiše.
149 I pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zabludjeli, oni rekoše: “Ako se Gospodar naš na nas ne sažali i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni!”
150 A kad se Musa srdit i žalostan narodu svome vrati, povika: “Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupali! Zašto ste požurili i o naređenje Gospodara svoga se oglušili?” – i ploče baci, i brata svoga za kosu dohvati i poče ga vući sebi. “O sine majke moje,” – reče Harun – “narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio; nemoj da mi se svete dušmani i ne smatraj me jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili.
151 “Мой господин,” – zamoli Musa – “oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem Tvoje milosti, Ti si od milostivih najmilostiviji!”
152 One koji su tele prihvatili stići će kazna Gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu; tako Mi kažnjavamo one koji kuju laži.
153 A onima koji rđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, Gospodar tvoj će, poslije toga, sigurno oprostiti i samilostan biti.
154 I kad Musaa srdžba minu, on uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se Gospodara svoga boje.
155 I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi da u određeno vrijeme stanu pred Nas. A kad ih zadesi potres, он сказал: “Мой господин, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na pravi put ukazuješ; Ты наш Господь, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše;
156 I dosudi nam milost na ovom svijetu, i na onom svijetu, – mi se, vraćamo Tebi!” – “Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću” – Он сказал -, “a milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, I onima koji u dokaze Naše budu vjerovali,
157 onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedilipostići ono što budu željeli.
158 Сказать: “О люди, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijediteda biste na pravom putu bili!”
159 U narodu Musaovu ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude.
160 I Mi smo ih na dvanaest rodova podijelili, i Musau smo objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio: “Udari štapom svojim po stijeni!” – i iz nje je dvanaest vrela provrelo, svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I Mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: “Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo!” Oni nisu Nama nepravdu učinili, sami su sebi nepravedni bili.
161 A kada im je bilo rečeno: “Nastanite se u ovom gradu i jedite odakle hoćete i recite: “Oprosti!”, a na kapiju uđite glava pognutihoprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji dobra djela čine daćemo i više”, –
162 onda su oni nepravedni među njima zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena, i Mi smo na njih s neba kaznu spustili zato što su stalno nepravedni bili.
163 I upitaj ih o gradu koji se nalazio pored mora kad su propise o suboti kršili: kada su im ribe, na oči njihove, dolazile dok su subotu svetkovali, a kad nisu svetkovali, one im nisu dolazile. Расстановка, tako smo ih u iskušenje dovodili zato što su stalno griješili.
164 A kad neki od njih rekoše: “Zašto opominjete narod koji će Allah uništiti ili ga teškim mukama namučiti?” – oni odgovoriše: “Da bismo se pred Gospodarem vašim opravdali i da bi se oni grijeha klonili.
165 I kada zaboraviše ono čime su bili opominjani, Mi izbavismo one koji su od navaljalih djela odvraćali, a teškom kaznom kaznismo grješnike, zato što su stalno u grijehu bili.
166 I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, Mi smo im rekli: “Postanite majmuni prezreni!”
167 I Gospodar tvoj obznani da će do Smaka svijete prepuštati nad njima vlast nekome ko će ih na najgori način tlačiti. Gospodar tvoj je, В самом деле, brz kad kažnjava, a On oprašta i samilostan je.
168 I Mi smo ih po Zemlji kao narode raspodijelili: ima ih dobrih, a i onih koji to nisu; i u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opametili.
169 I poslije njih ostala su pokoljenja koja su Knjigu naslijedila i koja su kupila mrvice ovoga prolaznog svijeta, i govorila: “Biće nam oprošteno!” A ako bi im opet dopalo šaka tako nešto, opet bi to činili. Zar od njih nije uzet zavjet u Knjizia oni čitaju ono što je u njojda će o Allahu samo istinu govoriti. Onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; opametite se!
170 A oni koji se čvrsto drže Knjige i koji obavljaju molitvu – Па, Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela.
171 A kada smo iznad njih brdo podigli, – činilo se kao oblak -, oni su bili uvjereni da će na njih pasti. “Prihvatite odlučno ono što smo vam dali, i naka vam je na umu ono što je u njemuda biste bili pobožni!”
172 I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: “Zar Ja nisam Gospodar vaš?” – oni su odgovarali: “Jesi, mi svjedočimo” – i to zato da na sudnjem danu ne reknete: “Mi o ovome ništa nismo znali”,
173 Ili da ne reknete: “Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?”
174 I tako, Расстановка, Mi opširno iznosimo dokaze, da bi oni došli sebi.
175 I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio pa ga je šejtan dostigao, i on je zalutao.
176 A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa: ako ga potjeraš on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš on opet dahće. Takvi su ljudi koji Naše dokaze smatraju lažnim; zato kazuj događaje da bi oni razmislili.
177 Loš su primjer ljudi koji ne priznaju Naše dokaze, oni zlo čine sami sebi.
178 Kome Allah ukaže na pravi putbiće na pravom putu, a koga ostavi u zabluditaj će izgubljen biti.
179 Mi smo za Džehennem mnoge džinnove i ljude stvorili; oni pameti imajua njima ne shvaćaju, oni oči imajua njima ne vide, oni uši imajua njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gorioni su zaista nemarni.
180 Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imenakako budu radili, onako će biti kažnjeni!
181 A među onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude.
182 A one koji naše riječi poriču Mi ćemo malo po malo, a da oni neće ni znati, u propast voditi.
183 i davaću im vremena, obmana Moja doista je trajna.
184 Pa zašto oni ne razmisle da njima poslani poslanik nije lud; on samo otvoreno opominje.
185 I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio, i da im se, может быть, kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi, ako ne u Kur´an vjerovati?
186 Koga Allah u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! On će ih ostaviti da u nevjerstvu svome lutaju.
187 Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Сказать: “To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijem otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći”. Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Сказать: “To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna”.
188 Сказать; “Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.
189 On je taj koji vas od jednog čovjeka stvaraa od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lahko breme i nosila ga; a kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, своего хозяина: “Ako nam daruješ zdrava potomka, bićemo, zaista zahvalni!”
190 I kad im je On darovao zdrava potomka, poslije su potomci njihovi izjednačili druge s Njim u onome što im On dajea Allah je vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!
191 Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa da stvore, i sami su stvoreni,
192 i koji im ne mogu pomoći niti mogu da pomognu sebi?
193 A ako ih zamolite da vas na pravi putu upute, neće vam se odazvati; isto vam je pozivali ih ili šutjeli.
194 Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su robovi, kao i vi. Па, vi im se klanjajte, i neka vam se odazovu ako istinu govorite!
195 Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da njima hvataju, imaju li oči da njima gledaju, ili uši da njima čuju? Сказать: “Zovite božanstva vaša, pa protiv mene kakvo hoćete lukavstvo smislite i ne odugovlačite,
196 moj zaštitnik je Allah koji Knjigu objavljuje i On se o dobrima brine”.
197 A oni kojima se vi, pored Njega, klanjate, ne mogu ni vama ni sebi pomoći.
198 A kad ih zamolite da vas upute na pravi put, oni ne čuju; vidiš ih kao da te gledaju, ali oni ne vide.
199 Ti sa svakim – отлично! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!
200 A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.
201 Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi,
202 dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi.
203 Kad im nijedan ajet ne doneseš, они говорят: “Zašto ga sam ne izmisliš!” – Сказать: “Ja slijedim samo ono što mi Gospodar moj objavljuje. Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju.
204 A kad se uči Kur´an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.
205 I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, смиренно и благоговейно и не возвышайте слишком голоса, i ne budi nemaran, –
206 oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tle padaju.

Chapter 8 (Сура 8)

Verse Meaning
1 Они спрашивают вас о добыче: “Plijen pripada Allahu i Poslaniku.Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.
2 Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju,
3 oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju.
4 Они есть, Действительно, pravi vjernici, – njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.
5 Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, – što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji.
6 Raspravljali su se s tobom o borbi; iako im je bilo očito da će pobijediti, nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone.
7 I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, – a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije naoružanaAllah je htio da riječima Svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi.
8 da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima po volji.
9 I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili; On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.
10 Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila; a pobjeda je samo od AllahaAllah je zaista Silan i mudar;
11 kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bih vas njome očistio i da bih od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.
12 Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!” U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.
13 Zato što se suprostavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko se suprostavlja Allahu i Posalniku Njegovu, Allah će zaista strašno kazniti.
14 Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju.
15 О верующие, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite;
16 onaj ko im tada leđa okreneosim onog koji se povuće s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupivratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće Džehennem, a užasno je on boravište.
17 Vi njih niste ubijali nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nago je Allah bacio, da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao, – Allah zaista sve čuje i sve zna.
18 Tako vam je to bilo, i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio.
19 Ako ste se molili da pobijedite, – Па, došla vam je, Расстановка, “pobjeda”! A da se okanite, bolje bi vam bilo! I ako se ponovo vratite, Mi ćemo se ponovo vratiti, i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika.
20 О верующие, pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori,
21 i ne budite kao oni koji govore: “Slušamo!” – a ne slušaju.
22 Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju.
23 Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću.
24 О верующие, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti;
25 I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava.
26 I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na Zemlji bili potlačeni, – bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sklonište dao i Svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni.
27 О верующие, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte,
28 i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.
29 О верующие, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova dobrota je neizmjerna.
30 I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali; oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
31 Kada im se riječi Naše kazuju, они говорят: “Već smo čuli! Da hoćemo, i mi bismo tako nešto rekli; to su samo izmišljotine naroda drevnih.
32 A kad su oni rekli: “Бог, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu!”
33 Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
34 A zaslužuju da ih samo Allah kazni kad brane drugima pristup Časnom hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allah boje, ali većina njih ne zna.
35 Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zviždanje ili pljeskanje rukama; zato kaznu iskusite, jer ne vjerujete.
36 Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih, Безопасно, utrošiti, zatim će, zbog toga, žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovaliu Džehennem će biti potjerani,
37 da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u Džehennem bacio. Oni će doista biti izgubljeni.
38 Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane, – Па, zna se šta je s drevnim narodima bilo.
39 I borite se protiv njih dok mnogoboštva ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, – Па, Allah dobro vidi šta oni rade;
40 a ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je On zaštitnik i divan pomagač!
41 I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi, i siromasima, i putnicima namjernicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, – a Allah sve može -,
42 kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u daljini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza, – a Allah doista sve čuje i sve zna -,
43 kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo; a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonili i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. – On dobro zna svačije misli.
44 A kad ste se sukobili, u očima vašim On ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodia Allahu se sve vraća.
45 О верующие, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite
46 i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; и быть прочным, потому что Аллах, В самом деле, на прочной стороне.
47 I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah dobro zna ono što oni rade.
48 I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: “Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” – тогда Он, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: “Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava”,
49 kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: “Ove je obmanula vjera njihova!” A onaj ko se u Allah pouzda – Па, Allah je zaista Silan i Mudar.
50 A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju.
51 To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima Svojim!”
52 Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih: u Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio – Аллах дж, действительно, moćan i strašno kažnjava;
53 to je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podariosve dok se on sam ne promijeni, – и Аллах слышит и знает все.
54 Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih: dokaze Gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih Mi, zbog grijehova njihovih, uništili, a faraonove ljude smo potopili, – svi su oni nevjernici bili,
55 Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju,
56 oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj.
57 Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih.
58 Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovorAllah uistinu ne voli vjerolomnike.
59 I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti; oni doista neće moći umaći.
60 I protiv njh pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njihvi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.
61 Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On, действительно, sve čuje i sve zna.
62 A ako htjednu da te prevare, – Па, tebi je doista dovoljan Allah; On te podržava Svojom pomoći i vjernicima,
63 i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio, – On je zaista silan i mudar.
64 О Посланник веры, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
65 О Посланник веры, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.
66 Sada vam Allah daje olakšicu; On zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine; ako vas bude hiljada, pobijediće, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi.
67 Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na Zemlji; vi želite prolazna dobra ovog svijeta, a Allah želi onaj svijet. – Allah je silan i mudar.
68 Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli,
69 Sada jedite ono što ste zaplijenili, kao dopušteno i lijepo, и бойтесь Аллаха. – Allah zaista prašta i milostiv je.
70 О Посланник веры, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim: “Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostiće vam”. – A Allah prašta i milostiv je.
71 A ako htjednu da te prevare, Па – oni su i prije Allaha varali, i zato ti je On omogućio da ih pobijediš. – А Аллах все знает и мудр.
72 Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselilivi ne možete, sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite.
73 Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.
74 Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu, – Они есть, zbilja pravi vjernicinjih čeka oprost i obilje plemenito.
75 A oni koji kasnije vjenici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, – i oni su vaši. A rođaci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preči. – Аллах, zaista sve zna.

Chapter 9 (Сура 9)

Verse Meaning
1 Объявлено Аллахом и Его Посланником тем многобожникам, с которыми вы заключили договоры:
2 Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti”;
3 i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog hadždža: “Allah i Njegov Poslanik ne priznaju mnogobošce.Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom!
4 Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne.
5 Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.
6 Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna.
7 Kako će mnogobošci imati ugovor sa Allahom i Poslanikom Njegovim?! – Али, s onima s kojima ste ugovor kod Časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne.
8 Kako, kada oni, ako bi vas pobijedili, ne bi, kad ste vi u pitanju, ni srodstvo ni sporazum poštivali?! Oni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive, većina njih su nevjernici.
9 Oni Allahove ajete za ono što malo vrijedi zamjenjuju, поэтому они сворачивают с его пути; это действительно уродливо, как они действуют.
10 Ni rodbinstvo ni sporazum, когда дело доходит до верующего, они не уважают, и все пределы зла превышены.
11 Но если они покаются, помолятся и дадут закят, они твои братья по вере. – И мы объясняем доказательства людям, которые понимают.
12 И если они нарушат свои клятвы, после заключения с ними договора, и если они оскорбляют вашу религию, затем сражайтесь с главарями неверия – для них, В самом деле, нет клятв – da bi se okanili.
13 Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekršili i nastojali da protjeraju Poslanika, i prvi vas napali? Zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite, если вы верующие.
14 Borite se protiv njih! Аллах накажет и унизит их вашими руками, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti
15 i iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah će onome kome On hoće oprostiti. – Allah sve zna i mudar je.
16 Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? – A Allah dobro zna za ono što radite.
17 Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati.
18 Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; Они есть, nadati se je, na pravom putu.
19 Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Časnom hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A Allah neće ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine.
20 U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; oni će postići što žele.
21 Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u Džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati,
22 vječno i zauvijek će u njima boraviti. действительно, u Allaha je nagrada velika.
23 О верующие, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas ko bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogriješio.
24 Сказать: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećatemiliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na pravi put.
25 Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onog dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.
26 Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke stavio; i to je bila kazna za nevjernike.
27 Allah je poslije toga onome kome je htio oprostio, и Аллах Прощающий и Милосердный.
28 О верующие, mnogobošci su sama pogan, i neka više ne dolaze na hadždž Časnom hramu poslije ovogodišnjeg hadždža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja Svoga imućnim učiniti. – Allah zaista sva zna i mudar je.
29 Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjerusve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.
30 Jevreji govore: “Uzejr jeAllahov sin”, a Kršćani kažu: “Mesih jeAllahov sin”. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?
31 Oни, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, – нет бога кроме Него. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.
32 Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo. a Allah želi da vidljivim učini svjetlo Svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima.
33 On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom vjerom da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima.
34 О верующие, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – предвещает мучительные страдания
35 na Dan kad se ono u vatri Džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. “Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!”
36 Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv onih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.
37 Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu; jedne godine ga proglašavaju običnim, a druge godine ga proglašavaju svetimda bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. A Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju.
38 О верующие, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: “Krenite u borbu na Allahovu putu!” kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa.
39 Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može.
40 Ako ga vi ne pomognete, Па – pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prislili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: “Ne brini se, Allah je s nama!” pa je Allah spustio pouzdanje Svoje na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona jegornja. Allah je silan i mudar.
41 Krećite u boj, будь они слабыми или сильными, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoj! To vam je, Итак, вы знаете, bolje!
42 Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko dalakom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni će se zaklinjati Allahom: “Da smo mogli, doista bismo s vama pošli”, i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni lažljivci.
43 Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu.
44 Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje. – A Allah dobro zna one koji su pobožni.
45 Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su.
46 Da su imali namjeru da pođu, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadržao, i bi im rečeno: “Sjedite sa onima koji sjede!”
47 Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju. A Allah zna nevjernike.
48 Oni su i prije smutnju priželjkivali i smicalice ti smišljali sve dok nije, uprkos njima, Istina pobijedila i Allahova vjera zavladala.
49 Ima ih koji govore: “Oslobodi me i ne dovedi me u iskušenje!” Расстановка, baš u iskušenje su pali! A nevjernici sigurno neće umaći Džehennemu.
50 Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči; a kad te pogodi nesreća oni govore: “Mi smo i ranije bili oprezni”, i odlaze veseli.
51 Сказать: “Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
52 Сказать: “Očekujete li za nas šta drugo već jedno od dva dobra? A mi očekujemo da vas Allah sam ili rukama našim kazni. Pa iščekujte, i mi ćemo s vama čekati.
53 Сказать: “Trošili milom ili sillom, od vas se neće primiti, jer vi ste opak narod.
54 A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.
55 Neka te ne oduševljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova! Allah hoće da ih njima kazni na ovom svijetu i da skončaju kao nevjernici.
56 Oni se zaklinju Allahom da su doista vaši, a oni nisu vaši, nego su narod kukavički.
57 kada bi našli kakvo skrovište ili kakve pećine ili kakvu jamu, oni bi tamo trkom pohrlili.
58 Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute.
59 A trebalo bi da se zadovolje onim što im daju Allah i Poslanik Njegov i da kažu: “Dovoljan nam je Allah, Allah će nam dati iz obilja Svoga, a i Poslanik Njegov, mi samo Allaha hoćemo.
60 Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! -А Аллах все знает и мудр.
61 Ima ih koji vrijeđaju Vjerovjesnika govoreći: “On vjeruje što god čuje!” Сказать: “On čuje ono što je dobro, vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike, i milost je onima između vas koji vjeruju.A one koji Allahova Poslanika vrijeđaju čeka patnja nesnosna.
62 Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i Njegova Poslanika zadovolje, ako su vjernici.
63 Zar oni ne znaju da onoga koji se suprostavlja Allahu i Poslaniku Njegovu čeka vatra Džehennemska, u kojoj će vječno ostati? To je ruglo veliko!
64 Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Сказать: “Samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite.
65 A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Сказать: “Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali?
66 Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.
67 Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici.
68 Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti Džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.
69 Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom suživjeli, a i vi slatkim životom živite i sto onako kao što su oni prije vas živjeli; i vi se upuštate u nevaljaštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu; njima propast predstoji.
70 Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih: o narodu Nuhovu i o Adu, i o Semudu, i o narodu Ibrahimovu, i o stanovnicima Medjena, i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli.
71 A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.
72 Allah obećava vjernicima i vjernicama Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječo boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; это будет, В самом деле, uspjeh veliki biti!
73 О Посланник веры, боритесь с неверными и лицемерами и будьте с ними строги! Их обитель будет адом, a grozno je on boravište.
74 Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili, i htjeli su da učine ono što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah, iz obilja Svoga, i Poslanik Njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, biće im dobro; a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti, a na Zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati.
75 Ima ih koji su se obavezali Allahu: “Ako nam iz obilja Svoga dade, udjeljivaćemo, В самом деле, milostinju i bićemo, В самом деле, dobri!”
76 A kad im je On dao iz obilja Svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se – и они все равно поворачивают головы.
77 I nadovezao im je On na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred Njega stati, zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu.
78 Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog.
79 One koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom dajuAllah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnosna.
80 Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio čak i sedamdaset puta, Allah im neće oprostitizato što u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima.
81 Oni koji su izostali iza Allahova Poslanika veselili su se kod kuća svojihmrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje, i jedni drugima su govorili: “Ne krećite u boj po vrućini!” Сказать: “Džehennemska vatra je još vruća!” – kad bi oni samo znali!
82 Malo će se oni smijati, a dugo će plakati, biće to kazna za ono što su zaslužili.
83 I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im dopustiš da pođu s tobom u boj, ti im reci: “Nikad sa mnom u boj nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti! Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali, zato ostanite s onima koji i onako ne idu u boj.
84 I nijedno od njih, kad umre, nemoj molitvu obavaljti, niti sahrani njegovoj prisustovati, jer oni u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru.
85 Neka te ne ushićuju bogatstva njihova i djeca njihova! Allah želi da ih njima na ovom svijetu namuči i da skončaju kao nevjernici.
86 A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa Poslanikom Njegovim borite, najimućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli: “Ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj!”
87 Zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj, srca njihova su zapečaćena, pa oni ne shvaćaju!
88 Али, Poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalažući imetke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti.
89 Allah im je pripremio Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh!
90 Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu, i tako su izostali oni koji su Allahu i Njegovu Poslaniku lagali; a teška patnja pogodiće one među njima koji nisu vjerovali.
91 Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni, i oni koji ne mogu da nađu sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i Njegovu Poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela – и Аллах Прощающий и Милосердный –
92 ni onima kojima si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje: “Ne mogu naći za vas životinje za jahanje” – pa su se vratili suznih očiju, tužni što ne mogu da ih kupe,
93 a ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovojavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj, Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju.
94 Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Сказать: “Ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov Poslanik će vidjeti kako ćete postupati, затем, vi ćete biti ponovo vračeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas On o onome što ste radili obavijestiti.
95 Kad se među njih vratite, zaklinjaće vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su on pogan i prebivalište njihovo biće Džehennem kao kazna za ono što su radili!
96 Oni vam se zaklinju da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim.
97 Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. А Аллах все знает и мудр.
98 Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom. I jedva čekaju da vas nesreća stigneneka njih pogodi nesreća! и Аллах слышит и знает все.
99 A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da Poslanikove blagoslove zasluže. To im je, В самом деле, dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću Svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je.
100 Аллах доволен первыми мусульманами, Мухаджиры и ансары и все те, кто следует за ними, делая добрые дела, и они тоже довольны Им: для них Он приготовил райские сады, через которые потекут реки, и они будут обитать в них во веки веков. To je veliki uspjeh.
101 Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu spretniti ih ne poznaješ, ali ih Mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni.
102 A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali. i koji su dobra djela s drugim koja su rđava izmješali, njima će, može biti, Allah oprostiti jer Allah prašta i samilostan je.
103 Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. – и Аллах слышит и знает все.
104 Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvata milostinje, i da je samo Allah Onaj koji prašta i da je On milostiv?!
105 I reci : “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.
106 Ima i drugih koji su u neizvjesnosti da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. – А Аллах все знает и мудр.
107 A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio, – sigurno će se zaklinjati: “Mi smo samo najbolje željeli”, – a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.
108 Ti u njoj nemoj nikad molitvu obaviti! Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavaljaš molitvu. U njoj su ljudi koji vole da se često peru, a Allah voli one koji se mnogo čiste.
109 Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umiliili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru Džehennemsku sruši? – A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.
110 Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. – А Аллах все знает и мудр.
111 Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dationi će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur´anu -, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.
112 Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj!
113 Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti.
114 A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv.
115 Allah neće nazvati zalutalim narod koji na pravi put uputio prije nego što učine ono što im je On zabranio. – Allah zaista sve dobro zna.
116 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On život i smrt daje, i vi osim Allah nemate ni zaštitnika ni pomagača.
117 Allah je oprostio vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blagi milostiv,
118 a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i u buduće kajali, Ради бога, действительно, prima pokajanje i milostiv je.
119 О верующие, bojte se Allah i budite s onima koji su iskreni!
120 Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova Poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpiti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti, – Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro -,
121 i neće dati nikakva prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili.
122 Svi vjernici ne treba da idu u boj. Nek se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke i neka opominju narod svoj da mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.
123 O vjernici borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjeta vašu stogost! I znajte da je Allah na strani čestitih.
124 A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: “Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?” Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i oni se raduju;
125 a što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i oni kao nevjernici umiru.
126 Zar oni ne vide da svake godine jedanput ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet, nit´ se kaju nit´ se opamećuju.
127 A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju: “Dali vas ko vidi?” – i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju.
128 Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete namuke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.
129 И если они повернут головы, ты говоришь: “Meni je dovoljan Allah, нет бога кроме Него; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenoga!”

Chapter 10 (Сура 10)

Verse Meaning
1 Элиф-лам-ра. Ovo su ajeti mudre Knjige.
2 Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: “Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!” Nevjernici govore: “Ovaj je zaista pravi čarobnjak!”
3 Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, онда, – upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodara vaš, так поклоняйся Ему! Zašto ne razmislite?
4 Njemu ćete se svi vratiti, – Allahovo je istinito obećanje -, On doista iz ničega stvara, On će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A one koji ne budu vjerovali čeka piće od ključala vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.
5 On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. – Allah je to mudro stvorio. – On potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.
6 U smjeni noći i dana i u onom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.
7 Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni
8 Их обитель будет адом, zbog onoga što su radili.
9 One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na pravom putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva,
10 molitva njihova biće u njima: “Hvaljen neka si, Аллаху!”, pozdrav njihov; “Mir vama!” a njihova posljednja molitva: “Tebe, Богу, Gospodara svjetova hvalimo!”
11 Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi, действительно, stradali. A Mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati.
12 kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli: ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonima, on nastavlja, kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.
13 Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. Oni nisu htjeli da vjeruju. Tako Mi kažnjavamo narod nevjernički.
14 Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na Zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati.
15 A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: “Donesi ti kakav drugi Kur´an ili ga izmijeni!” – Сказать: “Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim, – ako budem neposlušan svome Gospodaru -, patnje na Velikom danu.
16 Сказать: “Da Allah nije htio, ja vam ga ne bi kazivao niti bi vas On s njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio, – zar ne shvaćate?”
17 Pa ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinitim?! Mnogobošci doista neće uspjeti.
18 Oni se, pored Allaha, klanjaju onima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, и они говорят: “Ovo su naši zagovornici kod Allaha.” Сказать: “Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a On zna da ne postoji!” Neka je hvaljen On i vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
19 Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a onda su se jedan drugome suprostavili. A da nije Riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o onome oko čega se razilaze.
20 они говорят: “Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje jedno čudo?” ты говоришь: “Samo Allah zna što će biti, pa pričekajte, i ja ću s vama čekati.
21 A kada Mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja ih snađe, oni opet u dokaze Naše neće da vjeruju. Сказать: “Allah je brži u kažnjavanju, izaslanici Naši ono što vi ispletkarite doista zapisuju”.
22 On vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad one uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se oni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i oni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: “Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni!”
23 A kad ih On izbavi, oni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! O judi, nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživalisamo vama šteti; nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o onom što ste radili obavijestiti!
24 Život na ovom svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se ona izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Расстановка, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.
25 Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.
26 One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.
27 A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštiti, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći: stanovnici vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti!
28 A na Dan kad ih sve sakupimo, reći ćemo onima koji su Allahu druge ravnim smatrali: “Stanite, vi i božanstva vaša!” – pa ćemo ih razdvojiti; a božanstva njihova će reći: “Niste se vi nama klanjali,
29 Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste nam se klanjali.
30 Tu će svako saznati ono što je prije uradiobiće vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru, a neće im biti onih koje su izmišljali.
31 Upitaj: “Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog,