Chapter 1 (Sura 1)

Verse Meaning
1 U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
2 Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,
3 Milostivom, Milosrdnom,
4 Vladaru Dana sudnjeg!
5 Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.
6 Uputi nas na put pravi
7 Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.

Chapter 2 (Sura 2)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne,
3 One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog čim smo ih opskrbili,udjeljuju,
4 I one koji vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe, a uAhiret su oni sigurni.
5 Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspješni.
6 Uistinu! Oni koji ne vjeruju – isto im je opominjao ih ili ih ne opominjao – (oni)neće vjerovati.
7 Zapečatio je Allah srca njihova i sluh njihov, i na vidovima njihovim je pokrivka; aimaće oni kaznu užasnu.
8 I od ljudi je ko govori: “Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji”, a oni nisuvjernici,
9 (Misle da) varaju Allaha i one koji vjeruju – a ne varaju, izuzev duše svoje, a neopažaju.
10 U srcima njihovim je bolest. Pa – povećava Allah njima bolest, a imaće oni kaznubolnu za ono što lažu.
11 A kad im se kaže: “Ne pravite fesad na Zemlji”, govore: “Mi smo samo mirotvorci.”
12 Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opažaju!
13 I kad im se kaže: “Vjerujte kao što vjeruju ljudi”, govore: “Zar da vjerujemo kaošto vjeruju budale?” Uistinu oni, oni su budale, ali ne znaju!
14 I kad sretnu one koji vjeruju, govore: “Vjerujemo!” – a kad se osame sa šejtanimasvojim, kažu: “Uistinu, mi smo s vama, mi se samo rugamo.”
15 Allah se ruga njima i pušta ih da u pretjeranosti svojoj lutaju.
16 Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova inisu upućeni.
17 Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono okonjega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi ih u tminama (pa oni) ne vide.
18 Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povraćaju;
19 Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje. Stavljaju prstesvoje u uši svoje zbog gromova, bojeći se smrti; a Allah je Onaj koji obuhvata nevjernike.
20 Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, pođu u njoj, a kad imzamrači, stanu. A da hoće Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i vidove njihove. Uistinu!Allah nad svakom stvari ima moć.
21 O ljudi! Obožavajte Gospodara vašeg koji je stvorio vas i one prije vas, da biste sevi zaštitili;
22 Koji je za vas učinio Zemlju ležištem, a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, paizvodi njome od plodova opskrbu za vas. Zato ne postavljajte Allahu jednake, a vi znate.
23 A ako ste u sumnji o onom šta smo objavili robu Našem, tad dajte suru sličnu njoj ipozovite svjedoke svoje mimo Allaha, ako istinu govorite.
24 Pa ako ne učinite – a nećete učiniti – tad se bojte vatre, one čije će gorivo bitiljudi i kamenje. Pripremljena je za nevjernike.
25 I obraduj one koji vjeruju i čine dobra djela, da će oni imati bašče ispod kojihteku rijeke. Kad god budu opskrbljeni iz njih plodom – opskrbom, reći će: “Ovo je ono čimsmo bili opskrbljeni ranije”, a biće im dato tome slično; i imaće oni u njima družicečiste, i oni će u njima biti vječito.
26 Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što jeiznad njega. Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta znaju da je to Istina od Gospodaranjihovog; a što se tiče onih koji ne vjeruju pa govore: “Šta želi Allah ovim primjerom?” -zavodi njime mnoge i upućuje njime mnoge. A ne zavodi njime, izuzev grješnike,
27 Oni koji krše zavjet Allahov nakon potvrde njegove, i sijeku ono šta je Allahnaredio da bude sjedinjeno i čine fesad na Zemlji: ti takvi su gubitnici.
28 Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste mrtvi, pa vas je oživio, zatim će vasusmrtiti! Potom će vas oživiti, zatim ćete Njemu biti vraćeni.
29 On je Taj koji je stvorio za vas sve što je na Zemlji, zatim se usmjerio ka nebu, teih uredio (kao) sedam nebesa; a On je o svakoj stvari Znalac.
30 I kad reče Gospodar tvoj melecima: “Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemljihalifu.” Rekoše: “Zar ćeš načiniti na njoj onog ko će fesad praviti na njoj i prolivatikrv, a mi (Te) slavimo sa hvalom Tvojom i svetost Ti kličemo?” Reče: “Uistinu! Ja znam onošta ne znate.”
31 I pouči Adema imenima – svakom od njih – zatim ih izloži melecima, pa reče:”Obavijestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni.”
32 Rekoše: “Slava neka je Tebi! Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas naučio. Uistinu!Ti, Ti si Znalac, Mudri.”
33 Reče: “O Ademe! Obavijesti ih o imenima njihovim.” Pa pošto ih obavijesti o imenimanjihovim, reče: ´Zar vam nisam rekao: ´Uistinu! Ja znam nevidljivo nebesa i Zemlje i znamšta objelodanjujete i šta krijete.”
34 I kad rekosmo melecima: “Učinite sedždu Ademu!” Tad padoše na sedždu, izuzev Iblisa.Odbi i uzoholi se i bi od nevjernika.
35 I rekosmo: “O Ademe! Nastani se ti i žena tvoja u Džennetu i jedite (plodove) iznjega obilno, gdje god hoćete; a ne približavajte se ovom drvetu pa (da) budete od zalima.”
36 Tad učini šejtan da njih dvoje iz njega pokliznu, te ih izvede iz onog u čemu subili. I rekosmo: “Siđite! Vi ste jedni drugima neprijatelj; a imaćete vi na Zemljiprebivalište i uživanje neko vrijeme.”
37 Tad primi Adem od Gospodara svog riječi, pa mu oprosti. Uistinu! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
38 Rekosmo: “Siđite iz njega svi! Pa sigurno će vam doći od Mene Uputa, pa ko budeslijedio Uputu Moju, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati.
39 A oni koji ne budu vjerovali i poricali ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre;oni će u njoj biti vječno.
40 O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i ispunitezavjet Meni, ispuniću zavjet vama, i Mene – ta Mene se bojte!
41 I vjerujte u ono šta sam objavio – potvrdu za ono što je uz vas – i ne budite prvinevjernik u njega. I ne prodajite ajete Moje za cijenu malu i Mene – ta Mene se bojte,
42 I ne presvlačite Istinu s neistinom, i ne skrivajte Istinu, a vi znate.
43 I obavljajte salat i dajite zekat, i činite ruku´ sa onima koji čine ruku´.
44 Zar naređujete ljudima dobročinstvo, a zaboravljate duše svoje, a vi čitate Knjigu?Pa zar ne shvatate?
45 I tražite pomoć u strpljenju i salatu; a uistinu, to je teško, izuzev skrušenima,
46 Koji znaju da će oni sresti Gospodara svog i da će se oni Njemu vratiti.
47 O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i da sam Jaodlikovao vas nad svjetovima,
48 I bojte se Dana (kad) neće koristiti duša duši ništa, niti se primiti od njeposredovanje, niti uzimati od nje nadoknada, niti će oni biti pomognuti;
49 I kad vas spasismo od ljudstva faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni, klalisinove vaše, a pošteđivali žene vaše: a u tom je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg.
50 I kad rastavismo za vas more, pa vas spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo i vigledaste;
51 I kad odredismo Musau četrdeset noći, potom uzeste tele poslije njega, a vi ste bilizalimi,
52 Zatim smo vam oprostili poslije toga, da biste vi zahvaljivali.
53 I kad dadosmo Musau Knjigu i Furkan, da biste se vi uputili;
54 I kad reče Musa narodu svom: “O narode moj! Uistinu, vi ste učinili zulm dušamasvojim, vašim uzimanjem teleta. Zato se pokajte Tvorcu svom, te ubijte duše svoje.” To jenajbolje za vas kod Tvorca vašeg, zato će vam oprostiti. Uistinu! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
55 I kad rekoste: “O Musa! Nećemo ti vjerovati dok ne vidimo Allaha otvoreno.” Tad vasje udario grom, a vi ste gledali;
56 Zatim smo vas podigli poslije smrti vaše, da biste vi zahvaljivali.
57 I zasjenili smo vas oblakom (bijelim), i spustili na vas mennu i prepelice. “Jediteod dobrih stvari kojima smo vas opskrbili.” I nisu učinili zulm Nama, nego su činili zulmdušama svojim.
58 I kad rekosmo: “Uđite u ovaj grad pa jedite u njemu gdje god hoćete, obilno, i uđitena kapiju sa sedždom i recite: “Hitta” – oprostićemo vam greške vaše i povećaćemodobročiniteljima.
59 Tad su zamijenili oni koji su činili zulm riječ, drugom koja im je rečena, pa smospustili na one koji su činili zulm kaznu s neba, zato što su griješili.
60 I kad zatraži Musa za narod svoj napajanje, tad rekosmo: “Udri štapom svojim kamen!”Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je znalo svako pleme pojilište svoje. “Jedite ipijte iz opskrbe Allahove, i ne činite zlo na zemlji, praveći fesad.”
61 I kad rekoste: “O Musa! Nećemo trpiti hranu jednu, zato prizivaj za nas Gospodarasvog (da) nam iznikne (nešto) od onog čime rađa zemlja – od povrća njenog i krastavacanjenih i žita njenog i leće njene i luka njenog.” Reče: “Hoćete li zamijeniti ono što jebolje, onim što je lošije? Siđite u grad pa ćete uistinu vi imati šta ste tražili.” Ipogodi ih poniženje i bijeda, a navukli su srdžbu od Allaha. To što oni nisu vjerovali uajete Allahove i ubijali vjerovjesnike bez prava; to što nisu slušali, a prevršivali su.
62 Uistinu! Oni koji vjeruju i koji su jevreji i kršćani i Sabijci – ko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i čini dobro – pa imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ibez straha nad sobom će biti i neće oni žaliti.
63 I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: “Uzmite čvrsto šta smo vam dali ispominjite ono šta je u njemu, da biste se vi zaštitili.”
64 Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa da nije dobrote Allahove prema vama i milostiNjegove, sigurno biste bili od gubitnika.
65 I doista ste znali one između vas koji su prekršili (stvari) sebta, pa smo im rekli:”Budite majmuni prezreni!”
66 Pa smo učinili nju zastrašujućim primjerom za ono ispred nje i ono iza nje, i poukombogobojaznima.
67 I kad reče Musa narodu svom: “Uistinu! Allah vam naređuje da zakoljete kravu.”Rekoše: “Zar ćeš nas uzeti izrugivanju?” Reče: “Tražim zaštitu u Allaha, da ne budem odneznalica.”
68 Rekoše: “Moli za nas Gospodara svog, da nam objasni kakva je ona.” Reče: “Doista, Onkaže: ´Uistinu, to je krava ni stara ni mlada; srednja, između toga; zato učinite šta vamse naređuje.”
69 Rekoše: “Moli za nas Gospodara svog da nam objasni, kakva je boja njena”. Reče:”Doista, On kaže: ´Uistinu, to je žuta krava. Svijetla je boja njena, raduje posmatrače.”
70 Rekoše: “Moli za nas Gospodara svog da nam objasni kakva je ona. Uistinu, krave suza nas slične, a uistinu mi ćemo, ako htjedne Allah, biti upućeni.”
71 Reče: “Doista, On kaže: ´Uistinu ta krava nije podvrgnuta oranju zemlje nitinatapanju usjeva. Besprijekorna je, bez biljega na sebi.” Rekoše: “Sad si iznio istinu.”Tad je zaklaše i jedva (to) učiniše.
72 I kad ubiste dušu, pa se prepiraste o njoj; a Allah je Taj koji je iznio ono šta stekrili –
73 Tad rekosmo: “Udarite ga dijelom njenim!” Eto tako oživljava Allah mrtve i pokazujevam znakove Svoje, da biste vi shvatili.
74 Zatim su otvrdla srca vaša poslije toga, te su ona bila kao kamen ili tvrđa. Auistinu, od kamena (postoji) onaj iz kojeg izviru rijeke, i uistinu od njega (postoji) onajšto raspukne, pa izbija iz njega voda, i uistinu, od njega (postoji) onaj što pada izstraha od Allaha; a nije Allah nemaran za ono šta radite.
75 Pa zar žudite da vam vjeruju, a već je grupa njih slušala Riječ Allahovu, zatim suje iskrivljavali nakon što bi je shvatili, a oni znaju.
76 I kad sretnu one koji vjeruju, kažu: “Vjerujemo”, a kad se osame jedni s drugima,govore: “Pričate li im o onom šta vam je otkrio Allah, da biste se vi prepirali o tome kodGospodara vašeg.” Pa zar ne razumijete?
77 A zar ne znaju da Allah zna šta skrivaju i šta objelodanjuju?
78 I od njih (ima) neukih, ne znaju Knjigu, jedino želje, a oni samo nagađaju.
79 Zato teško onima koji pišu knjigu rukama svojim, pa kažu: “Ovo je od Allaha”, da bistekli time vrijednost malu. Pa teško njima zbog onog šta pišu ruke njihove, i teško njimazbog onog šta zarađuju!
80 I govore: “Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana.” Reci: “Jeste li primiliod Allaha obećanje – pa neće prekršiti Allah obećanje Svoje – ili govorite protiv Allahašta ne znate?”
81 Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli ga pogreška njegova – pa takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
82 A oni koji vjeruju i rade dobra djela, takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će unjemu biti vječito.
83 I kad uzesmo zavjet sinova Israilovih: “Ne obožavajte, izuzev Allaha, a roditeljimadobro (činite) i rodbini i siročadi i bijednicima, i govorite ljudima dobro, i obavljajtesalat i dajite zekat.” Zatim ste se odvratili, izuzev malo vas a vi ste oni koji seodvraćaju.
84 I kad uzesmo zavjet vaš: “Ne prolivajte krv svoju i ne protjerujte se iz kućavaših”, zatim ste potvrdili, a vi svjedočite.
85 Zatim ste se vi takvi ubijali i protjerali grupu vas iz kuća njihovih, pomagali steprotiv njih grijehom i neprijateljstvom. A ako vam dođu zarobljenici, otkupljujete ih, anjihovo protjerivanje – to vam je zabranjeno. Pa zar vjerujete u dio Knjige, a ne vjerujeteu dio? Pa jedino je plaća onome od vas ko to čini, poniženje u životu Dunjaa, i na Dankijameta biće vraćen najžešćoj kazni; a nije Allah nemaran za ono šta radite.
86 Takvi su oni koji su kupili život Dunjaa Ahiretom, zato se neće njima olakšatikazna, niti će oni biti pomognuti.
87 I doista smo dali Musau Knjigu i slali iza njega poslanike. I dali smo Isau, sinuMerjeminu, dokaze jasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. Zar se niste, kad god bi vam poslanikdonio ono što ne žele duše vaše, uzoholili? Tad biste grupu porekli, a grupu pobili.
88 I rekoše: “Naša srca su omoti.” Naprotiv, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog – pa malo što vjeruju.
89 Pa pošto im dođe Knjiga od Allaha, potvrda za ono što je uz njih – a prije sutražili pobjedu nad onima koji ne vjeruju – pa pošto im dođe šta prepoznaju, ne povjerovašeu njega: zato neka je prokletstvo Allahovo nad nevjernicima.
90 Jadno je ono za što su prodali duše svoje: da ne vjeruju u ono šta je objavio Allah,iz zavisti što objavljuje Allah iz dobrote Svoje, kome hoće od robova Svojih. Pa su navuklisrdžbu na srdžbu; a imaće nevjernici kaznu prezrenu.
91 I kad im se kaže: “Vjerujte u ono šta je objavio Allah”, kažu: “Vjerujemo u ono štaje objavljeno nama”, a ne vjeruju u ono iza toga, a to je Istina koja potvrđuje ono uznjih. Reci: “Pa zašto ste ubijali vjerovjesnike Allahove ranije, ako ste bili vjernici?”
92 I doista vam je došao Musa s dokazima jasnim, zatim ste uzeli tele poslije njega, ivi ste bili zalimi.
93 I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: “Uzmite čvrsto šta smo vam dali islušajte.” Rekoše: “Čuli smo, a nećemo poslušati.” I upilo se u srca njihova tele snevjerovanjem njihovim. Reci: “Jadno je ono što vam naređuje vjerovanje vaše, ako stevjernici.”
94 Reci: “Ako je za vas kuća Ahireta kod Allaha posebno mimo ljudi, tad zaželite smrt,ako ste iskreni.”
95 A neće je zaželiti nikada, zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove; a Allahje Znalac zalima.
96 I sigurno ćeš ih naći pohlepnijim ljudima prema življenju i od onih koji pridružuju.Volio bi pojedinac njihov da živi hiljadu godina. A da živi, ne bi on bio udaljen od kazne.A Allah je Vidilac onog što rade.
97 Reci: “Ko je neprijatelj Džibrilu?” Pa uistinu on ga spušta na srce tvoje, sdozvolom Allahovom, (kao) potvrdu za ono ispred njega, i Uputu i radosnu vijest vjernicima.
98 Ko je neprijatelj Allahu i melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu iMikalu? Pa uistinu! Allah je neprijatelj nevjernicima!
99 I doista smo ti objavili ajete jasne, a u njih neće vjerovati samo grješnici.
100 Zar! Kad god sklope sporazum, odbaci ga skupina između njih. Naprotiv, većina njihne vjeruje.
101 I pošto im je došao Poslanik od Allaha, potvrđujući ono što je uz njih, odbacila jeskupina onih kojima je data Knjiga, Knjigu Allahovu iza leđa svojih, kao da oni ne znaju,
102 I slijede šta su kazivali šejtani o carstvu Sulejmanovom. A nije nevjerovaoSulejman; međutim šejtani nisu vjerovali učeći ljude sihru i onom šta je spušteno dvojicimeleka u Babilu, Harutu i Marutu. A nisu učili nikoga dok ne bi rekli: “Mi smo samoiskušenje, zato nemoj nevjerovati.” Pa su učili od njih dvojice ono čime će prouzročitirazdvajanje između muža i žene njegove; a nisu oni štetili time nikome, izuzev s dozvolomAllahovom; i učili su šta će im štetiti, a neće im koristiti. I doista su znali da onaj koto kupuje – sigurno on neće imati u Ahiretu nikakva udjela. A sigurno je loše ono zašto suprodali duše svoje, kad bi znali.
103 A da su oni vjerovali i bojali se, sigurno bi nagrada od Allaha bila bolja, kad biznali!
104 O vi koji vjerujete! Ne govorite: “Ra´ina!” – a govorite “Unzurna!” i slušajte; aimaće nevjernici kaznu bolnu.
105 Ne vole oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige niti mušrici da vam se spustiikakvo dobro od Gospodara vašeg. A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah jePosjednik dobrote veličanstvene.
106 Ne uklonimo nijedan znak, niti ga učinimo zaboravljenim, (a da ne) donesemo boljiod njega ili njemu jednak. Zar ne znaš da Allah nad svakom stvari ima moć?
107 Zar ne znaš da je Allah Taj čija je vlast nebesa i Zemlje?, a nemate vi mimo Allahanikakva zaštitnika, niti pomagača.
108 Zar želite da pitate Poslanika svog, kao što je pitan Musa ranije? A ko zamijeninevjerovanjem vjerovanje, tad je doista izgubio ravni put.
109 Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja vašeg, unevjernike, zavišću iz duša svojih, nakon što im je postala jasna Istina. Zato oprostite iprijeđite, dok Allah ne izda naredbu Svoju. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
110 I obavljajte salat i dajite zekat; a šta unaprijed pošaljete za duše vaše oddobrog, naći ćete ga kod Allaha. Uistinu! Allah je onog što radite Vidilac.
111 I govore: “Ući će u Džennet jedino onaj ko je jevrej ili kršćanin.” To su željenjihove! Reci: “Donesite dokaz svoj, ako istinu govorite!”
112 Svakako! Ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa imaće on nagradusvoju kod Gospodara svog, i neće biti straha nad njima, niti će oni žaliti.
113 I kažu jevreji: “Nisu kršćani ni na čemu”, i kažu kršćani: “Nisu Jevreji ni načemu”, a oni čitaju Knjigu. Tako su govorili oni koji ne znaju – poput riječi njihove. Papresudiće Allah među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.
114 A ko je nepravedniji od onog ko zabranjuje mesdžide Allahove, da se spominje unjima ime Njegovo i trudi se za rušenje njihovo? Takvi – nije za njih da ulaze u njih,izuzev prestrašeni. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu.
115 A Allahov je istok i zapad; pa kud god se okrenete, pa tamo je lice Allahovo.Uistinu! Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
116 I govore: “Uzeo je Allah dijete.” Slava neka je Njemu! Naprotiv, Njegovo je šta jena nebesima i Zemlji; sve je Njemu pokorno.
117 Začetnik nebesa i Zemlje! A kad odluči stvar, tad samo kaže tome: “Budi”, tad biva.
118 I govore oni koji ne znaju: “Zašto ne govori s nama Allah ili nam ne dadne znak.”Tako su govorili oni prije njih – poput riječi njihove: slična su srca njihova. Doista smoobjasnili znakove ljudima koji su sigurni.
119 Uistinu! Mi smo poslali tebe s Istinom, (kao) donosioca radosnih vijesti iopominjača. A nećeš biti pitan o stanovnicima džehima.
120 I neće biti zadovoljni tobom jevreji ni kršćani, dok ne budeš slijedio milletnjihov. Reci: “Uistinu! Uputa Allahova – to je Uputa.” A ako bi slijedio strasti njihove,nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, nitipomagača.
121 Oni kojima smo dali Knjigu, uče je ispravnim učenjem njenim – takvi vjeruju u nju.A ko ne vjeruje u nju – pa ti takvi su gubitnici.
122 O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i da sam Ja bioodlikovao vas nad svjetovima.
123 I bojte se Dana kad neće koristiti duša duši nimalo, niti će se primiti od njenadoknada, i neće joj koristiti posredovanje, niti će oni biti pomognuti.
124 I kad je kušao Ibrahima Gospodar njegov riječima, pa ih je ispunio, reče: “Uistinu!Ja sam Taj koji je učinio tebe imamom ljudima.” Reče: “A od potomstva mog?” (Allah) reče:”Moje obećanje neće doseći zalime.”
125 I kad smo učinili Kuću stjecištem ljudima i sigurnošću, i: “Uzmite stajališteIbrahimovo musallom”, i naložili Ibrahimu i Ismailu: “Očistite Kuću Moju za one koji činetawwaf i one koji čine itikaf i one koji čine ruku´, i one koji čine sedždu.”
126 I kad reče Ibrahim: “Gospodaru moj! Učini ovaj grad sigurnim i opskrbi stanovnikenjegove (raznim) plodovima, onog od njih ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji.” (Allah)reče: “A ko ne vjeruje – pa daću da malo uživa, zatim ću ga natjerati u kaznu vatrom”, aloše li je dolazište!
127 I kad je podizao Ibrahim temelje Kuće i Ismail: “Gospodaru naš! Primi od nas.Uistinu! Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac.
128 Gospodaru naš! I učini nas dvojicu predanim Tebi i od potomstva našeg ummet predanTebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam. Uistinu! Ti, Ti si Primalac pokajanja,Milosrdni.
129 Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje ipouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. Uistinu! Ti, Ti si Moćni, Mudri.”
130 A ko ne želi millet Ibrahimov, do onaj ko zabudali dušu svoju? I doista, odabralismo njega na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.
131 Kad reče njemu Gospodar njegov: “Predaj se!” Reče: “Predajem se Gospodarusvjetova.”
132 I naložio je to Ibrahim sinovima svojim, i Jakub: “O sinovi moji! Uistinu je Allahodabrao za vas vjeru, pa umrite vi jedino kao muslimani.”
133 Zar ste bili svjedoci kad dođe Jakubu smrt, kad reče sinovima svojim: “Šta ćeteobožavati poslije mene?” Rekoše: “Obožavaćemo Boga tvog i Boga predaka tvojih, Ibrahima iIsmaila i Ishaka, Boga Jedinog i mi smo Njemu predani.”
134 Taj narod je već nestao. Njegovo je šta je zaradio, a vaše šta ste zaradili, inećete biti pitani za ono šta su radili.
135 I govore: “Budite jevreji ili kršćani, bit ćete upućeni.” Reci: “Naprotiv, milletIbrahima hanife”, a nije bio od mušrika.
136 Recite: “Vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama, i ono što je objavljenoIbrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima i ono što je dato Musau i Isau, i što jedato vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih, i mismo Njemu pokorni.”
137 Pa ako budu vjerovali u slično onom u što vjerujete, tad su se doista uputili. Aako se odvrate, tad su samo oni u raskolu. Pa dovoljan će ti biti protiv njih Allah; a Onje Onaj koji čuje, Znalac.
138 Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji.
139 Reci: “Zar raspravljate s nama o Allahu, a On je naš Gospodar i vaš Gospodar? Inama pripadaju djela naša, a vama djela vaša, i mi smo Njemu odani.”
140 Zar govorite: “Uistinu, Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i plemena, bili su jevrejiili kršćani?” Reci: “Da li ste vi najbolji znalac ili Allah?” A ko je nepravedniji od onogko skriva kod sebe svjedočanstvo od Allaha? A nije Allah nemaran prema onom šta radite.
141 Ta zajednica je već nestala, njeno je šta je zaslužila, a vaše šta ste zaslužili. Inećete biti pitani za ono šta su radili.
142 Budale između ljudi će reći: “Šta ih je odvratilo od kible njihove – one za koju subili?” Reci: “Allahov je istok i zapad, upućuje koga hoće putu ispravnom.”
143 I tako smo vas učinili zajednicom srednjom, da budete svjedoci protiv ljudi i budePoslanik protiv vas svjedok. I načinili smo kiblu – onu za koju si – jedino da razaznamo koslijedi Poslanika, od onog ko će se okrenuti na petama svojim. A sigurno je teško, osimonima koje je uputio Allah. I neće Allah dati da propadne vjerovanje vaše. Uistinu, Allahje ljudima Samilostan, Milosrdan.
144 Doista vidimo okretanje tvog lica nebu. Pa sigurno ćemo te okrenuti kibli koja ćete zadovoljiti. Zato okreni lice svoje prema Mesdžidul-haramu. I ma gdje bili okrećite licasvoja u pravcu njega. A uistinu, oni kojima je data Knjiga, znaju da je to Istina odGospodara njihovog; a nije Allah nemaran prema onom šta rade.
145 I kad bi donio onima kojima je data Knjiga svaki znak, ne bi slijedili kiblu tvoju.A nećeš ti biti sljedbenik kible njihove, i neće oni biti sljedbenici kible drugih. A akobi slijedio želje njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, uistinu bi ti tad bio odzalima.
146 Oni kojima smo dali Knjigu prepoznaju ga kao što prepoznaju sinove svoje. Auistinu, skupina njih krije Istinu, a oni znaju.
147 Istina je od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca.
148 Za svakog ima smjer kojem se on okreće. Zato se natječite dobrim djelima. Gdje godbili, dovešće vas Allah sve. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
149 I odakle god izađeš, ta okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama. A doista, toje Istina od Gospodara tvog, i nije Allah nemaran prema onom šta radite.
150 I otkud god izađeš, pa okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama; i ma gdje bili,ta okrećite lica svoja u pravcu njega, da ne bi imali ljudi izgovor protiv vas, izuzev onihod njih koji čine zulm – zato se ne bojte njih, a bojte se Mene – da bih upotpunio blagodatSvoju prema vama i da biste se vi uputili.
151 Kao što smo poslali među vas Poslanika od vas – uči vam ajete Naše i čisti vas iuči vas Knjizi i mudrosti, i uči vas onom šta niste znali.
152 Zato se sjetite Mene, sjetiću se vas, i zahvaljujte Mi i ne niječite Mene!
153 O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i salatu. Uistinu! Allah je sastrpljivima.
154 I ne recite za onog ko je ubijen na putu Allahovom: “Mrtvi su!” Naprotiv, živi su,međutim ne opažate.
155 A sigurno ćemo vas iskušavati, malo strahom i glađu i gubljenjem imetaka i duša iplodova; a obraduj strpljive,
156 Koji, kad ih zadesi nesreća kažu: “Uistinu, mi smo Allahovi i uistinu, mi smo Njemupovratnici.”
157 Nad tim takvima su salawati Gospodara njihovog i milost, a ti takvi – oni suupućeni.
158 Uistinu! Safa i Merwa su od znakova Allahovih. Zato ko hodočasti Kuću ili obaviumru, tad mu nije grijeh da obiđe njih dvoje. A ko dobrovoljno učini dobro, pa uistinu,Allah je Zahvalni, Znalac.
159 Uistinu, oni koji skrivaju šta smo objavili od dokaza jasnih i Upute, nakon što smoto objasnili ljudima u Knjizi – te takve će prokleti Allah i prokleće ih koji proklinju,
160 Izuzev onih koji se kaju i popravljaju i obejane – pa to su ti kojima opraštam; aJa sam Primalac pokajanja, Milosrdni.
161 Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, na tim takvima jeprokletstvo Allahovo, i meleka i ljudi svih.
162 Vječno će biti u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im biti odloženo.
163 A vaš Bog je Bog Jedini!, nema boga osim Njega, Milostivog, Milosrdnog.
164 Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje, i promjeni noći i dana, i plovilu koje plovimorem sa onim što koristi ljudima, i onom šta spušta Allah od vode s neba, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenog – a rasijao je po njoj od svake životinje – i promjenivjetrova i oblacima potčinjenim između neba i zemlje – znaci su za ljude koji shvataju.
165 I od ljudi je ko uzima mimo Allaha takmace (Njemu), vole ih kao voljenjem Allaha. Akoji vjeruju, jače su ljubavi prema Allahu. A kad bi (mogli) vidjeti oni koji su činilizulm, kad ugledaju kaznu, da će moć biti Allahova sva i da će Allah biti žestoke kazne…
166 Kad se odreknu oni koji su bili slijeđeni, onih koji su slijedili, i vide kaznu, ipresjeku im se veze,
167 I reknu oni koji su slijedili: “Da nam je povratak, pa da ih se odreknemo kao štosu se odrekli nas.” Eto tako će im pokazati Allah djela njihova (kao) žalosti za njih. Ineće oni biti ti koji će izaći iz vatre.
168 O ljudi! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korakešejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
169 Samo vam naređuje zlo i razvrat, i da govorite protiv Allaha šta ne znate.
170 I kad im se kaže: “Slijedite šta je objavio Allah”, govore: “Naprotiv, slijedimoono na čemu smo zatekli očeve naše.” Zar?, mada očevi njihovi nisu shvatali ništa, niti subili upućeni!
171 A primjer onih koji ne vjeruju je kao primjer onog ko viče ono šta čuje samo zov iviku. Gluhi su, nijemi, slijepi, zato oni ne shvataju.
172 O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, izahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate.
173 Jedino vam zabranjuje lešinu i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugoime, a ne Allahovo. Pa ko bude natjeran, bez želje i pretjerivanja, tad mu nije grijeh.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
174 Uistinu, oni koji skrivaju šta je objavio Allah od Knjige i uzimaju time vrijednostmalu, takvi jedu u trbuhe svoje samo vatru. I neće govoriti Allah s njima na Dan kijameta,niti će ih očistiti; a imaće oni kaznu bolnu.
175 Takvi su oni koji su kupili zabludu s Uputom i kaznu oprostom. Pa kako su strpljivioni nad vatrom?
176 To zato što je Allah objavio Knjigu sa Istinom. A uistinu, oni koji se razilaze oKnjizi, u raskolu su dalekom.
177 Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego je čestitost kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i meleke i Knjigu i vjerovjesnike; i daje imetak zaljubav Njegovu rodbini i siročadi i siromasima i sinu puta i prosjacima i za robove; iobavlja salat i daje zekat; i koji budu ispunjavali obećanje svoje kad obećaju, i strpljiviu bijedi i nevolji i vremenu sukoba. Takvi su oni koji su iskreni, a ti takvi subogobojazni.
178 O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za slobodnog,rob za roba i žensko za žensko. Pa onom kome oprosti brat njegov nešto, tad je nastavakuljudan i podmirenje je njemu sa dobročinstvom. To je olakšanje od Gospodara vašeg imilost. Pa ko prevrši nakon ovog, ta imaće on kaznu bolnu.
179 A vama je u odmazdi život, o posjednici razuma, da biste se vi zaštitili.
180 Propisuje vam se: kad se približi nekom od vas smrt, a ostavlja hajr, oporuka je nadvoje roditelja i rodbinu pristojno; dužnost je bogobojaznih.
181 Pa ko je zamijeni nakon što ju je čuo – grijeh toga je samo na onima koji jemijenjaju. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
182 A ko se boji skretanja ili grijeha oporučitelja, te ih izmiri, pa nema mu grijeha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
183 O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, dabiste se vi zaštitili,
184 Određen broj dana. Pa ko od vas bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) brojdrugih dana; a koji ga (jedva) podnose, fidja je hranjenje siromaha. Pa ko dobrovoljnoučini dobro – pa to je bolje za njega. A da postite – bolje je za vas, kad biste znali!
185 Mjesec ramadan je taj u kojem je spušten Kur´an, Uputa ljudima i jasni dokazi Uputei Furkan. Pa ko bude prisutan od vas (u tom) mjesecu, tad neka ga posti. A ko bude bolestanili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana. Allah vam želi lahkoću, a ne želi vamteškoću, i da ispunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da biste vizahvaljivali.
186 A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowimolitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili naputu ispravnom.
187 Dopušta vam se (u) noći posta refes sa ženama vašim. One su odjeća vaša, a vi steodjeća njihova. Zna Allah da ste vi obmanjivali duše svoje pa je primio pokajanje vaše ioprostio vam. Zato im sada pristupajte i tražite šta je propisao Allah za vas. I jedite ipijte dok vi ne budete razlikovali nit bijelu od crne niti zore – zatim ispunite post donoći. A ne pristupajte im i (kad) vi budete mu´tekifi u mesdžidima; to su granice Allahove,zato im se ne približujte. Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se onipobojali.
188 I ne jedite imetke vaše između sebe uzaludno, i ne nudite ga sudijama da bistepojeli dio imetaka ljudi grješno, a vi znate.
189 Pitaju te o mlađacima – reci: “Oni su određena vremena za ljude i hadždž.” A nijepravednost da ulazite u kuće s leđa njihovih, nego je pravednost ko se boji. I ulazite ukuće na vrata njihova, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli.
190 I borite se na putu Allahovom protiv onih koji se bore protiv vas, a neprekoračujte. Uistinu! Allah ne voli one koji prevršuju.
191 I ubijajte ih gdje god ih nađete, i istjerajte ih odakle god istjeruju vas. Afitneluk je gori od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod Mesdžidul-harama, dok vas nenapadnu u njemu. Pa ako vas napadnu, tad ih ubijajte. Takva je plaća nevjernicima.
192 Pa ako prestanu, pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
193 I borite se protiv njih dok ne bude (više) fitneluka i (ne) bude vjera Allahova. Paako prestanu, tad nema neprijateljstva, izuzev prema zalimima!
194 Mjesec sveti za mjesec sveti, i svetinje su odmazda. Pa onog ko napadne vas, tadnapadnite (i vi) njega, slično kao što vas je napao. I bojte se Allaha i znajte da je Allahuz bogobojazne.
195 I trošite na putu Allahovom, a ne bacajte se rukama svojim u propast; i činitedobro. Uistinu! Allah voli dobročinitelje.
196 I obavljajte hadždž i umru radi Allaha! Pa ako budete spriječeni, tad (zakoljite)šta je dostupno od kurbana, i ne brijte glave svoje dok ne stigne kurban odredištu svom. Pako od vas bude bolestan ili u njemu bude bol od glave njegove, tad je iskup post ili sadakaili kurban. Pa kad budete sigurni, onda ko se zadovolji umrom do hadždža, tad (nekazakolje) šta je dostupno od kurbana. Pa ko ne nađe, tad je post tri dana na hadždžu i sedamkad se vratite: to je deset ukupno. To je za onog čija porodica nije prisutna uMesdžidul-haramu. I bojte se Allaha i znajte da je Allah žestok kaznom.
197 Hadždž je u mjesecima poznatim, pa ko se u njima obaveže za hadždž, tad nema refesai nema griješenja, niti svađe na hadždžu. A šta učinite od dobrog, zna ga Allah. Isnabdijte se; pa uistinu, najbolja oprema je bogobojaznost – i bojte se Mene, o posjednicirazuma!
198 Nije vam grijeh da tražite blagodat od Gospodara vašeg. Zato kad pohrlite saArefata, tad spominjite Allaha kod Meš´aril-harama. I spominjite Ga kao što vas je uputio,mada ste prije toga bili od zalutalih.
199 Zatim hrlite kud god hrle ljudi, i tražite oprost od Allaha. Uistinu, Allah jeOprosnik, Milosrdni.
200 Pa kad završite obrede svoje tad spominjite Allaha kao vašim spomenom otaca vašihili jačim spomenom. Ta od ljudi je ko govori: “Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau”, a nećebiti za njega na Ahiretu nikakva udjela.
201 I od njih je ko govori: “Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau dobro i na Ahiretu dobroi sačuvaj nas kazne vatrom.”
202 Ti takvi će imati udio od onog šta su zaslužili; a Allah je brz obračunom.
203 I spominjite Allaha u danima nabrojanim. Pa ko požuri u dva dana, pa nije mugrijeh. A ko odloži, pa nije grijeh onom ko se boji. I bojte se Allaha i znajte da ćete viNjemu biti sabrani.
204 I od ljudi je onaj čiji te govor zadivljuje u životu Dunjaa, i poziva svjedokomAllaha za ono što je u srcu njegovom, a on je najzagriženiji od protivnika –
205 I kad se okrene, brza po zemlji, da bi činio fesad na njoj i uništio usjev ipriplod; a Allah ne voli fesad.
206 I kad mu se kaže: “Boj se Allaha!”, obuzme ga snaženje grijehom. Zato je njemudovoljan Džehennem; a doista je loše odmorište!
207 I između ljudi je ko prodaje dušu svoju tražeći zadovoljstvo Allahovo; a Allah jeSamilostan robovima Svojim.
208 O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu,on vam je neprijatelj otvoreni.
209 Pa ako posrnete nakon što su vam došli dokazi jasni, tad znajte da je Allah Moćni,Mudri.
210 Da li samo čekaju da im dođe Allah u tminama oblaka i meleci, i bude stvar svršena?A Allahu se vraćaju stvari.
211 Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnog znaka dali. A ko izmijeni blagodatAllahovu nakon što mu je došla, pa uistinu Allah je žestok kaznom.
212 Uljepšan je život Dunjaa onima koji ne vjeruju i izruguju se onima koji vjeruju. Aoni koji se boje, biće iznad njih na Dan kijameta. A Allah opskrbljuje koga hoće bezračuna.
213 Bili su ljudi zajednica jedna, pa je slao Allah vjerovjesnike, donosioce radosnihvijesti i opominjače, i objavljivao uz njih Knjigu s Istinom, da sudi ljudima o onome učemu su se razilazili. A nisu se razilazili o njoj, izuzev oni kojima je ona data, nakonšto su im došli jasni dokazi, zavišću međusobnom. Pa je uputio Allah one koji su vjerovalionom u čemu su se razilazili od Istine, s dozvolom Svojom; a Allah upućuje koga hoće putupravom.
214 Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još vam nije došao primjer onih koji su prošliprije vas. Snalazile su ih bijeda i nevolja i bili su potresani dok je govorio poslanik ioni koji su vjerovali s njim: “Kad će pomoć Allahova?” Pa uistinu! Pomoć Allahova je blizu!
215 Pitaju te šta da udjeljuju. Reci: “Ono šta trošite od dobrog, pa (to je) za dvojeroditelja i rodbinu i siročad i siromahe i sina puta.” A šta uradite od dobrog, pa uistinu- Allah je o tome Znalac.
216 Propisuje vam se borba, a ona ja za vas odvratnost. I moguće je da nešto mrzite, ato je dobro za vas; i moguće je da volite nešto, a to je zlo za vas. A Allah zna, a vi neznate.
217 Pitaju te o mjesecu svetom, ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je velik(grijeh) – a odvraćanje od puta Allahovog i nevjerovanje u Njega, i Mesdžidul-harama iprogon stanovnika njegovih iz njega – veće je kod Allaha. A fitneluk je gori od ubijanja.”I neće se prestati boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vjere vaše, ako mognu. A ko odvas odbaci din svoj pa umre, a on bude nevjernik: pa takvima će propasti djela njihova naDunjau i Ahiretu i takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
218 Uistinu, oni koji vjeruju i koji se isele i bore na putu Allahovom – takvi senadaju milosti Allahovoj. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
219 Pitaju te o alkoholu i kocki. Reci: “U njima dvoma je grijeh veliki i korist zaljude, a grijeh njihov je veći od koristi njihove.” Pitaju te šta da udjeljuju. Reci:”Višak.” Tako Allah objašnjava vama znakove, da biste vi razmišljali,
220 O Dunjau i Ahiretu. I pitaju te o siročadi. Reci: “Popravljanje je za njihnajbolje.” A ako se izmiješate s njima, pa braća su vaša. A Allah razaznaje smutljivca oddobročinitelja. A da je htio Allah, sigurno bi vas preopteretio. Uistinu! Allah je Moćni,Mudri.
221 I ne ženite mušrikinje, dok ne budu vjerovale. A sigurno je robinja vjernica boljaod idolopoklonke, makar vas zadivljavala. I ne ženite mušrike (vašim ženskima), dok ne buduvjerovali. A sigurno je rob vjernik bolji od idolopoklonika, makar vas zadivljavao. Takvipozivaju vatri, a Allah poziva Džennetu i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakoveSvoje ljudima, da bi se oni podsjetili.
222 I pitaju te o menstruaciji. Reci: “To je neprijatnost.” Zato ostavite žene umenstruaciji i ne približujte im se dok se ne očiste. Pa kad se očiste, tad im prilazitekako vam je odredio Allah. Uistinu, Allah voli pokajanike i voli čiste.
223 Žene vaše su njiva vaša, zato prilazite njivi svojoj kako hoćete, i pripravite zaduše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete Ga vi susresti; a obraduj vjernike.
224 I ne činite Allaha ciljem zakletvi vaših, da ne biste činili dobro i bilibogobojazni i mirili ljude. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
225 Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog u zakletvama vašim. Međutim, kazniće vas zaono šta su zaslužila srca vaša. A Allah je Oprosnik, Blagi.
226 Oni koji se zakunu ženama svojim, čekat će četiri mjeseca; pa ako se povrate, pauistinu Allah je Oprosnik, Milosrdni.
227 A ako se odluče na razvod, pa uistinu Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
228 A raspuštenice čekaju dušama svojim tri menstruacije. I ne dozvoljava im se daskrivaju šta je stvorio Allah u matericama njihovim, ako vjeruju u Allaha i Dan posljednji.A muževi njihovi su dostojniji vraćanju njihovom u tom (roku), ako žele popravljanje. Iimaju one slično (pravo) onom (koje imaju ljudi) nad njima pristojno, a imaju ljudi nadnjima stepen. A Allah je Moćni, Mudri.
229 Razvod (može biti) dva puta, pa je zadržavanje (poslije toga) uljudno ili puštanjelijepo. I ne dopušta vam se da uzmete išta od onog šta ste im dali, izuzev ako se obojebudu bojali da neće stajati u granicama Allahovim. Pa ako se bojite da neće stajati ugranicama Allahovim, tad njima dvoma nije grijeh u onome čime će se (ona) iskupiti. To sugranice Allahove, zato ih ne prelazite! A ko pređe granice Allahove, pa ti takvi su zalimi.
230 Pa ako je razvede (treći put), tad mu se (ona) poslije ne dozvoljava, dok se ne udaza muža mimo njega. Pa ako je razvede (drugi muž), tad nema prestupa njima dvoma da sepovrate, ako misle da će čuvati granice Allahove. A to su granice Allahove, objašnjava ihljudima koji znaju.
231 I kad razvedete žene, pa dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili ih pustiteuljudno. I ne zadržavajte ih nevoljom, da biste prekršili. A ko to učini, pa doista jeučinio zulm duši svojoj. I ne uzimajte ajete Allahove ruglom i sjetite se blagodatiAllahove prema vama, i šta vam je objavio od Knjige i mudrosti – savjetuje vas njome. Ibojte se Allaha i znajte da je Allah o svakoj stvari Znalac.
232 I kad razvedete žene pa dospiju roku njihovom, tad ih ne sprječavajte da se udajuza muževe njihove, kad se oni sporazume međsobno uljudno. To se savjetuje od vas onom kovjeruje u Allaha i Dan posljednji. To je časnije za vas i čišće; a Allah zna, a vi neznate.
233 I majke će zadajati djecu svoju dvije pune (godine), za onog ko želi da upotpunidojenje. A na ocu: njegovo je opskrbljivanje njihovo i odijevanje njihovo pristojno. Neopterećuje se duša izuzev sposobnošću njenom. Nek ne bude oštećena majka djetetom svojim,niti otac djetetom svojim. I na nasljedniku je to isto. Pa ako njih dvoje žele odbijanje(djeteta) po sporazumu njihovom i dogovoru, tad im nema prekršaja. A ako želite naćidojilju djeci svojoj, tad vam nije grijeh – kad položite šta dajete uljudno. I bojte seAllaha i znajte da je Allah onog šta radite Vidilac.
234 A oni od vas koji umru i ostave žene, čekat će (one) dušama svojim četiri mjeseca ideset (dana). Pa kad dospiju roku njihovom, tad nije na vama grijeh za ono što će učinitisa dušama svojim pristojno; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
235 I nema vam prestupa u onom čime navijestite prosidbu žena ili (to) sakrijete udušama vašim. Zna Allah da ćete ih vi spominjati, međutim ne obećavajte im potajno, izuzevda govorite govor pristojan. I ne odlučujte se na bračnu vezu dok ne dospije propisano rokusvom, i znajte da Allah zna šta je u dušama vašim, zato Ga se pričuvajte; i znajte da jeAllah Oprosnik, Blagi.
236 Nije vam grijeh ako razvedete žene koje niste dotakli ili im odredili dio. I dajteim zadovoljštinu: imućan prema mogućnosti svojoj, a siromašan prema mogućnosti svojoj,zadovoljštinu pristojnu; obaveza je dobročinitelja.
237 A ako ih razvedete prije no što ih dotaknete, a već ste im odredili dio, tad(dajete) polovinu onog šta ste odredili, izuzev ako poštede ili poštedi onaj u čijoj jeruci ženidbena veza. A da poštedite, bliže je bogobojaznosti. I ne zaboravljajte dobrotumeđu sobom. Uistinu! Allah je onog šta radite Vidilac.
238 Čuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni.
239 Pa ako se budete bojali, onda pješačeći ili jašući. Pa kad budete bezbjedni, tadspominjite Allaha, kao što vas je naučio što niste znali (ranije).
240 A koji umru od vas, i ostave žene, wasijjet je za žene njihove: izdržavanje dogodine (dana) bez odlaska (njihovog). Pa ako odu, tad vam nije grijeh u onom šta učine sadušama svojim od pristojnog; a Allah je Moćni, Mudri.
241 I za raspuštenice (obezbijediti) izdržavanje pristojno: obaveza je nabogobojaznima.
242 Tako vam objašnjava Allah ajete Svoje, da biste vi shvatili.
243 Zar nisi razmislio o onima koji su izašli iz kuća svojih, a bilo ih je na hiljade,strašeći se smrti. Tad im je rekao Allah: “Umrite!”, zatim ih je oživio. Uistinu! Allah jeVlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.
244 I borite se na putu Allahovom i znajte da je Allah Onaj koji čuje, Znalac.
245 Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga umnoži umnožavanjemvelikim; a Allah uskraćuje i pruža, i Njemu se vraćate.
246 Zar nisi vidio velikane sinova Israilovih poslije Musaa, kad rekoše vjerovjesnikusvom: “Pošalji nam vladara, borićemo se na putu Allahovom.” Reče: “Je li moguće – ako vamse propiše borba – da se nećete boriti?” Rekoše: “Zašto se mi ne bismo borili na putuAllahovom, a već smo protjerani iz kuća naših, i sinovi naši.” Pa pošto im je propisanaborba, okrenuše se, izuzev malo njih; a Allah je Znalac zalima.
247 I reče im vjerovjesnik njihov: “Uistinu! Allah vam je već poslao Taluta vladarem.”Rekoše: “Otkud da njegova bude vlast nad nama, a mi smo dostojniji vlasti od njega i nijemu dato obilje imetka.” Reče: “Uistinu, Allah ga je odabrao nad vama i uvećao ga obimno uznanju i tijelu.” A Allah daje vlast Svoju kome hoće, i Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
248 I reče im vjerovjesnik njihov: “Uistinu, znak vlasti njegove je što će vam doćitabut u kojem je smirenost od Gospodara vašeg i ostatak onog šta je ostavila porodicaMusaova i porodica Harunova, nosiće ga meleci. Uistinu, u tome je znak za vas, ako stevjernici.”
249 Pa pošto izađe Talut sa vojskama, reče: “Uistinu! Allah će vas iskušati rijekom. Pako se iz nje napije, pa nije od mene, a ko je se ne okusi – pa uistinu on je od mene,izuzev ko zagrabi hvatom ruke svoje.” Pa se napiše iz nje, izuzev malo njih. Pa pošto jeprijeđe, on i oni koji su vjerovali s njim rekoše: “Nemamo mi sile danas protiv Džaluta ivojski njegovih.” Oni koji su znali da će oni biti ti koji će sresti Allaha rekoše: “Kolikoje malih grupa pobijedilo velike grupe s dozvolom Allahovom!” A Allah je uz strpljive.
250 I pošto se istaknuše Džalutu i vojskama njegovim, rekoše: “Gospodaru naš! Ukaži namstrpljenje i osnaži noge naše, i pomozi nas protiv naroda nevjernika.”
251 Tad ih razbiše s dozvolom Allahovom. I ubi Dawud Džaluta i dade njemu Allah vlast imudrost i nauči ga ono šta je htio. A da nije Allahovog suzbijanja ljudi jednih drugima -sigurno bi se iskvarila zemlja; međutim, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima.
252 To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A uistinu, ti si od poslanih.
253 Ti poslanici! Odlikovali smo ih jedne nad drugima. Od njih je onaj s kojim jegovorio Allah; i uzdigao je neke od njih stepenima. I dali smo Isau, sinu Merjeminu, dokazejasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. A da je htio Allah, ne bi se oni međusobno borili poslijenjih, nakon što su im došli dokazi jasni. Međutim, razišli su se. Pa od njih je onaj ko jevjerovao i od njih ko nije vjerovao. A da je htio Allah, ne bi se borili međusobno.Međutim, Allah čini šta želi.
254 O vi koji vjerujete! Udjeljujte od onog čime smo vas opskrbili, prije nego dođe Danu kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva, a ni posredovanja. A nevjernici – oni suzalimi.
255 Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći! Ne obuzima Ga drijemež, niti san.Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Ko je taj ko će posredovati kod Njega,izuzev s dozvolom Njegovom? Zna šta je pred njima, i šta iza njih, a ne obuhvataju ništa odznanja Njegovog, izuzev šta htjedne. Kursijja Njegova obuhvata nebesa i Zemlju, i ne umaraGa održavanje njihovo. A On je Svevišnji, Veličanstveni.
256 Nema prisiljavanja u vjeru! Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude! Pa kozaniječe taguta, a povjeruje u Allaha, tad se doista uhvatio za hvatište najčvršće, kojemnema kidanja. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
257 Allah je Zaštitnik onih koji vjeruju. Izvodi ih iz tmina na svjetlo. A koji nevjeruju, zaštitnici njihovi su taguti. Izvode ih iz svjetlosti u tmine. Takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
258 Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer jeAllah dao njemu vlast. Kad reče Ibrahim: “Gospodar moj je Taj koji oživljava i usmrćuje.”Reče: “Ja oživljavam i usmrćujem.” Ibrahim reče: “Pa uistinu, Allah dovodi Sunce sa istoka,ta dovedi ga sa zapada.” Tad se zbuni onaj koji nije vjerovao; a Allah ne upućuje narodzalima.
259 Ili kao onaj koji je prošao pored naselja, a ono pusto (palo) sa krovovima svojim.Reče: “Kako će Allah oživiti ovo poslije smrti njegove?” Tad ga usmrti Allah stotinugodina, potom ga podiže. Reče: “Koliko si ostao (mrtav)?” Reče: “Ostao sam dan ili diodana.” Reče: “Naprotiv, ostao si sto godina. Pa pogledaj hranu svoju i piće svoje! Nije seono pokvarilo; i pogledaj magarca svog; i da učinimo tebe znakom ljudima. I pogledaj kosti:kako ih podižemo, zatim ih zaodjevamo mesom.” Pa pošto mu bi jasno, reče: “Znam da Allahnad svakom stvari ima moć.”
260 I kad reče Ibrahim: “Gospodaru moj! Pokaži mi kako oživljavaš mrtve.” Reče: “Zar nevjeruješ?” Reče: “Svakako, ali da se smiri srce moje.” Reče: “Pa uzmi četiri ptice, te ihnakloni sebi, zatim stavi na svako brdo dio njih, potom ih pozovi: doći će ti žurno; a znajda je Allah Moćni, Mudri.”
261 Primjer onih koji troše imetke svoje na putu Allahovom je kao primjer zrna (iz kog)izraste sedam klasova, u svakom klasu stotinu zrna. A Allah umnožava kome hoće i Allah jeSveobuhvatni, Znalac.
262 Oni koji troše imetke svoje na putu Allahovom, zatim ne budu slijedili ono štaudjeljuju prebacivanjem niti uvredom, imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ineće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.
263 Lijepe riječi i oprost su bolji od sadake koju prati uvreda; a Allah je Neovisni,Blagi.
264 O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj kojiudjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Paprimjer njegov je kao primjer stijenja – na njemu prašina, pa ga pogodi pljusak, te gaostavi golim. Ne vladaju ničim od onog šta su stekli; a Allah ne upućuje narod nevjernika.
265 A primjer onih koji troše imetke svoje tražeći zadovoljstvo Allahovo i učvršćenjeduša svojih, je kao primjer bašče na brdu: pogodi je pljusak pa dadne plod svoj dvostruko.Pa ako je ne pogodi pljusak, onda (padne) rosa. A Allah je onog šta radite Vidilac.
266 Da li bi volio neko od vas da on ima bašču palmi i grožđa ispod koje teku rijeke,(i) imadne on u njoj raznovrsnog voća: i pogodi ga starost, a imadne on potomke nejake, papogodi nju orkan – u njemu vatra, te spali? Tako vam objašnjava Allah znakove, da biste virazmislili.
267 O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje ste zaradili i od onog štaizvodimo za vas iz zemlje. I ne namjenjujte loše od toga da dijelite, i šta ne biste uzeli,izuzev da zažmirite na to. A znajte da je Allah Neovisni, Hvaljeni.
268 Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat, a Allah vam obećava oprost odSebe i blagodat; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
269 Daje mudrost kome hoće. A kome se da mudrost, pa doista mu je dato mnogo dobro. Ane poučava se (niko), izuzev posjednici razuma.
270 I šta udijelite od nafake ili zavjetujete od zavjeta, pa uistinu, Allah to zna. Anema za zalime nikakvih pomagača.
271 Ako ističete sadake, pa to je dobro. A ako ih krijete, i dajete ih fukarama, pa toje bolje za vas i pokriće vam (Allah) neka loša djela vaša. A Allah je o onom šta raditeObaviješteni.
272 Nije na tebi upućivanje njihovo nego Allah upućuje koga hoće. A šta udijelite oddobrog, pa za duše je vaše; a dijelite jedino tražeći lice Allahovo. I šta udijelite oddobrog, biće vam nadoknađeno i vama se neće zulm učiniti.
273 (Sadaka je) za fukare koji ograničeni na putu Allahovom ne mogu krstariti pozemlji. Smatra ih neznalica bogatima zbog skromnosti. Poznaćeš ih po obilježju njihovom: netraže od ljudi nasrtljivo. A šta utrošite od dobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
274 Oni koji udjeljuju imetke svoje noću i danju, tajno i javno – pa imaće oni nagradusvoju kod Gospodara njihovog i neće biti straha nad njima i neće oni žaliti.
275 Oni koji jedu kamatu, neće ustati, osim kao što ustaje onaj koga udari šejtansvojim dodirom. To zato što oni kažu: “Zaista je trgovina kao kamata” – a dozvoljava Allahtrgovinu, a zabranjuje kamatu. Pa onom kome dođe pouka od Gospodara njegovog te sesustegne, tad je njegovo ono šta je prethodno bilo, a stvar njegova je do Allaha (dapresudi). A ko se povrati (kamati) – pa takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj bitivječno.
276 Briše Allah kamatu, a povećava sadake. A Allah ne voli nijednog nevjernika,grješnika.
277 Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela i obavljaju salat i daju zekat, imaćeoni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, i neće bit straha nad njima i neće oni žaliti.
278 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostavite šta je preostalo od kamate, ako stevjernici.
279 Pa ako (to) ne učinite, tad budite upozoreni ratom od Allaha i Poslanika Njegovog.A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam bitiučinjen zulm.
280 A ako (dužnik) bude u nevolji, tad je odgoda do lahkoće; a da učinite (to) sadakombolje je za vas, kad biste znali.
281 I bojte se Dana u kojem ćete biti vraćeni Allahu. Zatim će se isplatiti svakoj dušišta je zaslužila i njima se neće učiniti zulm.
282 O vi koji vjerujete! Kad dajete zajam do roka određenog, tad to zapišite. I nekazapiše pisar između vas pravedno. I neka ne odbije pisar da zapiše, kao što ga je poučioAllah, ta neka piše. I neka diktira onaj na kojem je dug i neka se boji Allaha Gospodarasvog i ne umanji od njega ništa. Pa ako onaj na kojem je dug bude slabouman ili slab ili onne može da diktira, tad neka diktira staratelj njegov pravedno. I pozovite da svjedoče dvasvjedoka od vaših ljudi. Pa ako ne bude dva čovjeka, onda čovjek i dvije žene od onog nakoga pristanete za svjedoke – da (ako) zaluta jedna od njih, nek podsjeti jedna od njihdrugu. I neka ne odbiju svjedoci kad budu pozvani. I nek vam ne bude mrsko da to zapišete,malo ili veliko, do roka njegovog. To je pravednije kod Allaha i pravilnije za svjedočenjei najpodesnije da ne sumnjate; izuzev ako bude trgovine prisutne koju obrćete među vama,tad vam nije grijeh da je ne pišete. I uzmite svjedoke kad trgujete, i neka se ne oštetipisar niti svjedok. A ako učinite (štetu), pa uistinu, to je grijeh vaš. I bojte se Allaha,a uči vas Allah. A Allah je o svakoj stvari Znalac.
283 A ako budete na putovanju i ne nađete pisara, tad zalog nek bude uzet. Pa akopovjeri jedan od vas drugom, tad nek vrati onaj kojem je povjereno, emanet svoj, i neka seboji Allaha, Gospodara svog. I ne prikrivajte svjedočenje. A ko ga sakrije, pa uistinu, toje grijeh srca njegovog. A Allah je o onom što radite Znalac.
284 Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji! I pokazivali vi šta je u dušamavašim ili ga skrivali, obračunaće vas Allah za to, pa će oprostiti kome hoće, a kaznitikoga hoće. A Allah nad svakom stvari ima moć.
285 Vjeruje Poslanik u ono šta mu je objavljeno od Gospodara njegovog, i vjernici.Svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove i knjige Njegove i poslanike Njegove. “Ne pravimorazliku između ijednog od poslanika Njegovih.” I govore: “Čujemo i pokoravamo se. Oprosttvoj, Gospodaru naš! A dolazište je Tebi!”
286 Ne opterećuje Allah dušu, izuzev mogućnošću njenom. Imaće ona šta zasluži, a protivnje je šta zasluži. Gospodaru naš! Ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo. Gospodarunaš! I ne tovari na nas teret kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš! I netereti nas onim zašto mi nemamo moći. I briši nam (grijehe), i oprosti nam i smiluj nam se.Ti si Zaštitnik naš, zato nas pomozi protiv naroda nevjernika!

Chapter 3 (Sura 3)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći!
3 Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat iIndžil,
4 Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove, imaće oni kaznu žestoku; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete.
5 Uistinu, Allah – nema skriveno Njemu ništa na Zemlji niti u nebu –
6 On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako hoće. Nema boga osim Njega, Moćnog,Mudrog!
7 On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasni – oni su majka Knjige, adrugi su nejasni. Pa što se tiče onih u srcima čijim je skretanje, ta slijediće šta jenejasno iz nje, tražeći fitneluk i tražeći joj tumačenje (svoje); a zna tumačenje njenosamo Allah. A jaki u nauci govore: “Vjerujemo u nju; sve je od Gospodara našeg” – a neshvataju, izuzev posjednici razuma.
8 “Gospodaru naš! Ne skreni naša srca nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebemilost. Uistinu Ti, Ti si Darivalac.
9 Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Taj koji će sabrati ljude za Dan u koji nema sumnje.”Doista Allah neće prekršiti obećanje.
10 Uistinu, oni koji ne vjeruju – neće im koristiti imeci njihovi ni djeca njihovaprotiv Allaha nimalo, a ti takvi će biti gorivo vatre.
11 Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Naše, pa ih jekaznio Allah radi grijeha njihovih; a Allah je žestok kaznom.
12 Reci onima koji ne vjeruju: “Bićete poraženi i sabrani Džehennemu; a loše jeodmorište.”
13 Već je za vas bio znak u skupinama dvjema (koje) su se susrele. Skupina se borila naputu Allahovom, a druga je bila nevjernička – vidjeli su ih njima dvostrukim, viđenjem oka.A Allah ojačava pomoći Svojom koga hoće. Uistinu, u tome je pouka za posjednike opažanja.
14 Uljepšana je ljudima ljubav: žudnje za ženama i sinovima i gomilama nagomilanim odzlata i srebra i konjem obilježenim i stoci i usjevu. To je uživanje života Dunjaa. A Allah- kod Njega je najbolje povratište!
15 Reci: “Hoćete li da vas obavijestim o boljem od toga? Oni koji budu bogobojazniimaće kod Gospodara svog bašče ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima, i žene čiste izadovoljstvo od Allaha.” A Allah je Vidilac robova,
16 Koji govore: “Gospodaru naš! Uistinu mi vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše isačuvaj nas kazne vatrom”,
17 Strpljivih i istinitih i poslušnih i onih koji udjeljuju i koji traže oprost u ranezore.
18 Allah svjedoči da On – nema boga osim Njega – i meleci Njegovi i posjednici znanja -postupa pravedno. Samo je On Bog, Moćni, Mudri.
19 Uistinu! Vjera kod Allaha je Islam. A razišli se oni kojima je data Knjiga jedinonakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. A ko zaniječe ajete Allahove, pa uistinu,Allah je brz obračunom.
20 Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: “Predao sam lice svoje Allahu, i onaj kome slijedi.” I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Jeste li se predali (Allahu)?”Pa ako se predaju, tad se doista upućuju. A ako se odvrate – pa samo je na tebi dostava; aAllah je Vidilac robova.
21 Uistinu, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, iubijaju one od ljudi koji naređuju pravednost – pa obraduj ih kaznom bolnom.
22 To su oni čija će djela propasti na Dunjau i Ahiretu, a neće oni imati nikakvihpomagača.
23 Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudimeđu njima, potom se okrene skupina njih i oni su odvraćeni.
24 To zato što oni govore: “Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana.” A obmanuloih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali.
25 Pa kako će biti kad ih skupimo za Dan u koji nema sumnje i bude isplaćeno svakojduši šta je zaradila? – a njima neće biti učinjen zulm.
26 Reci: “O Allahu, Posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od kogahoćeš. Počašćuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. Uistinu, Tinad svakom stvari imaš moć.
27 Daješ da noć uđe u dan i daješ da dan uđe u noć, i izvodiš živo iz mrtvog i izvodišmrtvo iz živog, a opskrbljuješ koga hoćeš bez računa.”
28 Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to učini tadnema od Allaha ništa, izuzev (ako bi to bilo) da se sačuvate od njih čuvanjem. I upozoravavas Allah Sobom, a Allahu je dolazište!
29 Reci: “Skrivali vi šta je u grudima vašim ili to otkrivali, zna ga Allah. I zna štaje u nebesima i šta je na Zemlji”, a Allah nad svakom stvari ima moć.
30 Na Dan kad nađe svaka duša ono šta je od dobrog uradila prineseno, i šta je uradilaod zla – zaželiće da je između nje i između njega udaljenost velika. I upozorava vas AllahSobom; a Allah je Samilostan robovima.
31 Reci: “Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voliće vas Allah i oprostiće vamgrijehe vaše,” a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
32 Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku.” Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah nevoli nevjernike.
33 Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu,nad svjetovima.
34 Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
35 Kad reče žena Imranova: “Gospodaru moj! Uistinu ja zavjetujem Tebi šta je u utrobimojoj posvećeno, zato primi od mene. Uistinu, Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac.”
36 Pa pošto je rodi, reče: “Gospodaru moj! Uistinu! Ja sam je rodila – žensko” – aAllah je Najbolji znalac onog šta je rodila – “a nije muško kao žensko, i uistinu, ja samjoj dala ime Merjem. I uistinu, ja tražim Tvoju zaštitu za nju i potomstvo njeno od šejtanaprokletog.”
37 Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i učinio da uzraste rastom lijepim;i učinio starateljem njenim Zekerijjaa. Kad god bi joj ušao Zekerijja u mihrab, našao bikod nje opskrbu. Reče: “O Merjem! Otkud ti ovo?” Rekla je: “To je od Allaha!” Uistinu,Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.
38 Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Reče: “Gospodaru moj! Podari mi od Sebepotomstvo dobro. Uistinu! Ti si Onaj koji čuje dowu.”
39 Pa pozvaše njega meleci, a on je stajao obavljajući salat u mihrabu: “Allah radujetebe Jahjaom, potvrđivačem Riječi od Allaha, i Sejjidom i neporočnim, i vjerovjesnikom oddobrih.”
40 Reče: “Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a već me je dostigla starost, i žena mojaje nerotkinja.” Reče: “Istovjetno!” Allah čini šta hoće.
41 Reče: “Gospodaru moj! Daj mi znak.” Reče: “Znak ti je da nećeš govoriti s ljudimatri dana, izuzev mimikom. I spominji Gospodara svog mnogo, i slavi (Ga) noću i jutrom.”
42 I kad rekoše meleci: “O Merjem! Uistinu, Allah te je odabrao i očistio te, i odabraote nad ženama svjetova.
43 O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sedždu i čini ruku´ sa onima koji čineruku´.”
44 To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kadpobacaše pera svoja – koji od njih će se starati o Merjem – niti si bio kod njih kad su sesvađali.
45 Kad rekoše meleci: “O Merjem! Uistinu, raduje te Allah Riječju od Sebe. Ime njegovoje Mesih, Isa, sin Merjemin, istaknut na Dunjau i Ahiretu – a od bliskih je –
46 I govoriće s ljudima u bešici i odrastao, i od dobrih će biti.”
47 Reče: “Gospodaru moj! Otkud meni dijete, a nije me dotakao čovjek?” Reče:”Istovjetno!” Allah stvara šta hoće. Kad odluči stvar, tad samo kaže tome: “Budi!”, tadbiva.
48 I poučiće ga Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu,
49 I poslanikom sinovima Israilovim: “Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodaravašeg da ću vam ja napraviti od gline (nešto) kao lik ptice, pa ću puhnuti u njega, te ćebiti ptica s dozvolom Allahovom; i ozdraviću slijepe i gubave, i oživiti mrtve s dozvolomAllahovom; i obavijestiću vas o onome šta jedete i šta gomilate u kućama vašim. Uistinu utome je znak za vas, ako ste vjernici –
50 I potvrđivač sam za ono što je ispred mene od Tewrata i da vam dozvolim dio onog štavam je bilo zabranjeno; i došao sam vam sa znakom od Gospodara vašeg, zato se bojte Allahai poslušajte mene.
51 Uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je putpravi.”
52 Pa pošto spozna Isa od njih nevjerovanje, reče: “Ko su pomagači moji Allahu?”Hawarijjuni rekoše: “Mi smo pomagači Allahu! Vjerujemo u Allaha i posvjedoči da smo mimuslimani.
53 Gospodaru naš! Vjerujemo u ono šta si objavio i slijedimo poslanika, pa nas upiši sasvjedocima.”
54 I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.
55 Kad reče Allah: “O Isa! Ja sam Taj koji će ti smrt dati i Sebi te uzvisiti i Koji ćete očistiti od onih koji ne vjeruju, i Koji će učiniti (da) oni koji te slijede budu nadonima koji ne vjeruju do Dana kijameta. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću presuditi međuvama o onom u čemu ste se razilazili.
56 Pa što se tiče onih koji ne vjeruju, ta kazniću ih kaznom žestokom na Dunjau iAhiretu; a neće oni imati nikakvih pomagača.
57 A što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, pa isplatit će im nagradenjihove.” A Allah ne voli zalime.
58 To šta ti učimo je od ajeta i Opomena mudra.
59 Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine,potom mu rekao: “Budi!”, pa je bio.
60 Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjajućih.
61 Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tadreci: “Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše iduše vaše, zatim ćemo se skrušeno moliti pa proizvesti prokletstvo Allahovo nadlažljivcima.”
62 Doista! Uistinu! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. Auistinu Allah – On je Moćni, Mudri!
63 Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida.
64 Reci: “O sljedbenici Knjige! Dođite riječi istoj među nama i među vama: Da obožavamosamo Allaha i da Mu ne pridružujemo ništa i ne uzimamo mi jedni druge gospodarima mimoAllaha.” Pa ako se odvrate, tad recite: “Svjedočite da smo mi muslimani.”
65 O sljedbenici Knjige! Zašto raspravljate o Ibrahimu, a Tewrat i Indžil su objavljenijedino poslije njega? Pa zar ne shvatate?
66 Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o čemu vi imate znanje. Pa zašto seprepirete o onom o čemu vi nemate znanje? A Allah zna, a vi ne znate.
67 Nije bio Ibrahim jevrej, niti kršćanin, nego je bio hanif musliman, i nije bio odmušrika.
68 Uistinu, najbliži ljudi Ibrahimu su oni koji su ga slijedili i ovaj Poslanik i onikoji vjeruju; a Allah je Zaštitnik vjernika.
69 Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev duše svoje, ane opažaju.
70 O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a vi svjedočite?
71 O sljedbenici Knjige! Zašto presvlačite Istinu s neistinom i prikrivate Istinu, a viznate?
72 I govori grupa sljedbenika Knjige: “Vjerujte u ono šta je objavljeno onima kojivjeruju početkom dana, a ne vjerujte krajem njegovim, da bi se oni povratili.
73 I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru vašu.” Reci: “Uistinu, uputa je UputaAllahova” – da bi bilo dato nekom slično šta vam je dato ili da bi raspravljali s vama kodGospodara vašeg.” Reci: “Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj.” Daje ju kome hoće; a Allahje Sveobuhvatni, Znalac.
74 Posebno odabire milosti Svojoj koga hoće; a Allah je Posjednik blagodati velike.
75 I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeriš gomilu, vratiće ti je. I od njih jeko, ako mu povjeriš dinar, neće ti ga vratiti, izuzev ako stalno budeš nad njima stajao. Tozato što oni govore: “Nije nama među neukima put.” I govore protiv Allaha laž, a oni znaju.
76 Svakako! Ko ispuni obećanje svoje i bude se bojao, pa uistinu, Allah volibogobojazne.
77 Uistinu! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, titakvi neće imati udio na Ahiretu i neće govoriti s njima Allah, niti će ih pogledati na Dankijameta, niti ih očistiti, a imaće oni kaznu bolnu.
78 I uistinu je između njih skupina: izokreću Knjigu jezicima svojim da pomislite to jeiz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: “To je od Allaha”, a to nije od Allaha; i govoreprotiv Allaha laž, a oni znaju.
79 Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesništvo, zatim da rekneljudima: “Budite robovi moji mimo Allaha,” nego: “Budite rabbani zato što učite Knjigu išto proučavate.”
80 I neće vam narediti da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. Zar da vam naredinevjerstvo nakon što ste vi bili muslimani?
81 I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: “Doista, šta vam dam od Knjige i mudrosti,zatim vam dođe poslanik potvrđivač za ono šta je uz vas, sigurno ćete vjerovati u njega isigurno ćete ga pomoći?” Reče: “Da li se slažete i uzimate za ovo zavjet Moj?” Rekoše:”Slažemo se.” Reče: “Onda posvjedočite, i Ja ću sa vama biti od svjedoka.”
82 Pa ko se odvrati poslije toga – pa ti takvi su grješnici.
83 Pa zar mimo dina Allahovog traže drugi – a Njemu se pokorava ko je na nebesima iZemlji, milom i silom, a Njemu će se vratiti.
84 Reci: “Vjerujemo u Allaha i ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno Ibrahimui Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i šta je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima odGospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih i mi smo Njemu predani.”
85 A ko traži drugačiju vjeru od Islama, pa neće se primiti od njega, a on će naAhiretu biti od gubitnika.
86 Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedočili suda je Poslanik Istina i došli su im dokazi jasni? A Allah ne upućuje narod zalima.
87 Tim takvima je plaća što je na njima prokletstvo Allahovo i meleka i ljudi svih.
88 Biće vječno u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi;
89 Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni.
90 Uistinu, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim povećaju nevjerovanje,neće se primiti pokajanje njihovo; a ti takvi su zalutali.
91 Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila niod jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi će imati kaznubolnu, a neće oni imati nikakvih pomagača.
92 Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite. A šta utrošite odnečeg – pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
93 Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev šta je zabranio Israilduši svojoj, prije no što je objavljen Tewrat. Reci: “Pa dajte Tewrat te ga čitajte, akoistinu govorite.”
94 Pa ko izmisli protiv Allaha laž poslije toga – pa ti takvi su zalimi.
95 Reci: “Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio odmušrika.”
96 Uistinu, prva Kuća postavljena za ljude je ona u Bekki, blagoslovljena je i putokazsvjetovima;
97 U njoj su znakovi jasni: stajalište Ibrahimovo; i ko god uđe u nju biće siguran. Aradi Allaha je na ljudima hadždž Kuće, ko smogne njoj put. A ko ne vjeruje, pa uistinu,Allah je Neovisan od svjetova.
98 Reci: “O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a Allah je svjedoknad onim šta radite?”
99 Reci: “O sljedbenici Knjige! Zašto zavodite s puta Allahovog onog ko vjeruje, itražite ga iskrivljenim, a vi ste svjedoci?” A nije Allah nemaran prema onom šta radite.
100 O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratićevas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike.
101 A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se uče ajeti Allahovi i među vama jePoslanik Njegov? A ko se drži Allaha, pa doista je upućen putu pravom.
102 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vijedino kao muslimani;
103 I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se. I sjetite se blagodatiAllahove prema vama: kad ste neprijatelji bili, pa je ujedinio srca vaša, te ste postaliblagodati Njegovom, braća; i bili na rubu ponora vatre, pa vas je spasio od nje. Tako vamobjašnjava Allah znakove Svoje, da biste se vi uputili.
104 I neka bude od vas umma (koja) će pozivati dobru i naređivati pravo, a zabranjivatišto je krivo; a ti takvi su oni koji će uspjeti.
105 I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razišli, nakon što su im došli dokazijasni. A ti takvi će imati kaznu užasnu,
106 Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa što se tiče onih čija će lica pocrniti:”Zar niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg? Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali.”
107 A što se tiče onih čija će lica pobijeliti – pa biće u milosti Allahovoj, oni će unjoj biti vječito.
108 To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A ne želi Allah zulm svjetovima.
109 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allahu se vraćaju stvari.
110 Najbolja ste umma (koja) se svijetu pojavila. Naređujete dobro a spriječavatenevaljalo, i vjerujete u Allaha. A kad bi vjerovali sljedbenici Knjige, sigurno bi za njihbilo bolje. (Neki) od njih su vjernici, a većina njih su grješnici.
111 Neće vam nauditi, izuzev vrijeđanja. A ako se budu borili protiv vas, okrenuće vamleđa, zatim neće biti pomognuti.
112 Udariće na njih poniženje gdje god stignu, izuzev (gdje prihvate) uže Allahovo iuže od ljudi – i navući će srdžbu od Allaha i pogodiće ih bijeda. To zato što oni nevjeruju u ajete Allahove, a ubijali su vjerovjesnike bez prava. To zato što ne slušaju iprevršuju.
113 Nisu isti. Od sljedbenika Knjige (ima) zajednica ispravna, uče ajete Allahove svunoć i oni padaju na sedždu,
114 Vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i naređuju dobro a zabranjuju nevaljalo, inatječu se u dobrim djelima; a takvi su od dobrih.
115 A šta učine od dobrog, pa neće im se to poreći; a Allah je Znalac bogobojaznih.
116 Uistinu, onima koji ne vjeruju – neće im koristiti imeci njihovi niti djeca njihovaprotiv Allaha nimalo; a takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno.
117 Primjer onog što utroše u ovom životu Dunjaa je kao primjer vjetra u kojem je led:pogodi usjev ljudi koji čine zulm dušama svojim, pa ga uništi; a ne čini im Allah zulm,nego zulm čine dušama svojim.
118 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napuštaju vasometanjem, vole ono šta će vam štetiti. Doista pokazuju mržnju iz usta svojih, a ono štakriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete shvatiti.
119 Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kadvas sretnu, kažu: “Vjerujemo!”, a kad se osame grizu jagodice od srdžbe zbog vas. Reci:”Umrite u srdžbi svojoj!” Uistinu, Allah je Znalac grudi.
120 Ako vas dotakne dobro, žao im je. A ako vas dotakne zlo, raduju mu se. A ako sestrpite i budete bogobojazni, neće vam štetiti spletka njihova nimalo. Uistinu! Allah onošto rade obuhvata.
121 I kad si poranio od porodice svoje da odrediš vjernicima položaje za borbu – aAllah je Onaj koji čuje, Znalac –
122 Kad htjedoše dvije skupine vas da klonu, a Allah je zaštitnik njih dvije, i uAllaha zato nek se pouzdaju vjernici.
123 I već vas je pomogao Allah na Bedru, a vi ste bili slabi. Zato se bojte Allaha, dabiste vi zahvaljivali.
124 Kad si rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dosta da vas pomogne Gospodar vaš satri hiljade meleka spuštenih?”
125 Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i dođu vam u žurbi svojoj, – ovo ćevas pomoći Gospodar vaš sa pet hiljada meleka obilježenih.
126 I učinio je to Allah samo radosnom viješću za vas i da se smire time srca vaša. Anema pomoći, izuzev od Allaha, Moćnog, Mudrog,
127 Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razočarani.
128 Nije stvar do tebe nimalo: ili će primiti pokajanje njihovo ili će ih kazniti, jeruistinu, oni su zalimi.
129 A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Oprašta kome hoće i kažnjavakoga hoće; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
130 O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha dabiste vi uspjeli,
131 I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike,
132 I poslušajte Allaha i Poslanika, da bi vam se smilovalo.
133 I požurite ka oprostu Gospodara vašeg i Džennetu čije je prostranstvo (kao) nebesai Zemlja: pripremljen je za bogobojazne,
134 Koji udjeljuju u blagostanju i oskudici, i one koji savlađuju srdžbu i one kojipraštaju ljudima – a Allah voli dobročinitelje –
135 I one koji kad počine nepristojnost ili zulm dušama svojim, sjete se Allaha izatraže oprost za grijehe svoje – a ko oprašta grijehe do Allah? – i (koji) neće ustrajatina onom šta čine, a oni znaju.
136 Takvima je plaća njihova oprost od Gospodara njihovog i bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima. A divna je nagrada radnika!
137 Već su prošli prije vas suneni; zato putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio krajporicatelja.
138 Ovo je izlaganje ljudima i Uputa i pouka za bogobojazne.
139 I ne malaksajte i ne žalostite se, a vi ćete biti gornji, ako ste vjernici.
140 Ako vas dotakne rana, pa već je dotakla narod (nevjernika) rana slična toj. A to sudani koje izmjenjujemo među ljudima, i da zna Allah one koji vjeruju i uzme od vas šehide -a Allah ne voli zalime –
141 I da očisti Allah one koji vjeruju i zbriše nevjernike.
142 Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da ne zna Allah one koji su se borili izmeđuvas i ne zna strpljive?
143 A doista ste željeli smrt prije no što ste je sreli. Pa doista ste je vidjeli, a vigledate.
144 I Muhammed je samo poslanik; već su prošli prije njega poslanici. Pa zar ćete se,ako umre ili bude ubijen, okrenuti na petama vašim? A ko se okrene na petama svojim, paneće štetiti Allahu nimalo; a nagradiće Allah zahvalne.
145 I nije za dušu da umre, izuzev s dozvolom Allahovom, u roku (u knjizi) zapisanom. Ako želi nagradu Dunjaa, daćemo mu od nje, i ko želi nagradu Ahireta, daćemo mu od nje. Inagradićemo zahvalne.
146 A koliko vjerovjesnika se borilo (i) s njima skupine mnoge, pa nisu malaksali zbogonog šta ih je zadesilo na putu Allahovom, i nisu oslabili niti se ponizili; a Allah volistrpljive.
147 I bio je govor njihov jedino što bi rekli: “Gospodaru naš! Oprosti nam grijehe našei neumjerenost našu u stvari našoj, i ojačaj noge naše i pomozi nas protiv narodanevjernika.”
148 Pa je dao njima Allah nagradu Dunjaa i lijepu nagradu Ahireta. A Allah volidobročinitelje.
149 O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, povratiće vas na petamavašim, pa ćete se pretvoriti u gubitnike.
150 Naprotiv, Allah je Zaštitnik vaš, a On je Najbolji od pomagača.
151 Ubacićemo u srca onih koji ne vjeruju, strah, zato što pridružuju Allahu ono za štonije spustio autoritet. A sklonište njihovo biće vatra; a loše je boravište zalima.
152 I doista vam je obistinio Allah obećanje Svoje kad ste ih uništavali s dozvolomNjegovom, do (momenta) kad ste klonuli i prepirali se o komandi i niste poslušali, nakonšto vam je pokazao ono šta volite. Od vas je onaj ko želi Dunja i od vas onaj ko želiAhiret. Zatim vas je odbio od njih, da bi vas iskušao. I već vam je oprostio; a Allah jeVlasnik blagodati nad vjernicima.
153 Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadinivašoj – zato vam je uzvratio brigom na brigu, da ne žalite za onim šta vam je izmaklo, nitišta vas je zadesilo. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
154 Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa -doista su ih zabrinule duše njihove, mislili su o Allahu bespravno, misao džahilijjeta.Govorili su: “Imamo li mi od (ove) stvari išta?” Reci: “Uistinu, svaka stvar je Allahova.”Skrivaju u dušama svojim ono šta tebi ne otkrivaju. Govorili su: “Da je bilo za nas od(ove) stvari nešto, ne bismo ovdje bili ubijani.” Reci: “Da ste bili u kućama svojim,sigurno bi izašli oni kojima je propisana pogibija, na gubilišta svoja, i da iskuša Allahono šta je u grudima vašim, i da očisti šta je u srcima vašim.” A Allah je Znalac grudi.
155 Uistinu, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine,samo ih je šejtan naveo da posrnu sa dijelom onog šta su zaradili. I već im je oprostioAllah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Blagi.
156 O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kadputuju po Zemlji ili budu ratnici: “Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni”- da bi to Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah oživljava i usmrćuje i Allah jeonog šta radite Vidilac.
157 I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha imilost bolji od onog šta zgrću.
158 I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno ćete Allahu biti sabrani.
159 Pa – zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca,sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njimau poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. Uistinu! Allah voli one koji sepouzdavaju.
160 Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je tajko će vas pomoći poslije Njega? A u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.
161 I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet će ono što je krio na Dankijameta; zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaradila i njima se neće učiniti zulm.
162 Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srdžbu odAllaha i sklonište čije je Džehennem? A loše je dolazište!
163 Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog šta rade.
164 Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika između duša njihovih:uči im ajete Njegove i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, mada su ranije sigurno bili uzabludi očitoj.
165 Zar, pošto vas je pogodila nesreća – već ste pogodili (neprijatelje) duplom sličnomnjoj – govorite: “Otkud ovo?” Reci: “To je od duša vaših.” Uistinu! Allah nad svakom stvariima moć.
166 A ono šta vas je pogodilo na dan susreta dviju skupina, pa s dozvolom je Allahovomi da bi znao vjernike,
167 I da zna one koji su dvolični, a rečeno im je: “Dođite, borite se na putu Allahovomili se branite.” Rekli su: “Da znamo ratovanje, sigurno bismo vas slijedili.” Oni sunevjerstvu tog dana bili bliži od njih, nego vjerovanju. Govore ustima svojim ono što nijeu srcima njihovim; a Allah je Najbolji znalac onog šta prikrivaju,
168 Oni (su ti) koji su rekli za braću svoju, a sjedili su: “Da su nas poslušali, ne bibili ubijeni.” Reci: “Pa odbijte od duša svojih smrt, ako istinu govorite!”
169 I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv,živi su! Kod Gospodara svog su opskrbljeni;
170 Radosni zbog onog šta im je dao Allah iz dobrote Svoje, i vesele se onima koji imse još nisu priključili iza njih – što neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.
171 Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i što Allah neće dati da propadnenagrada vjernika,
172 Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon što ih je pogodila rana. Oni odnjih koji su činili dobro i bili bogobojazni, imaće nagradu veličanstvenu,
173 Oni kojima su rekli ljudi: “Uistinu, ljudi su se već sabrali radi vas, zato ih sebojte”, pa im je (to) povećalo vjerovanje i rekli su: “Dosta nam je Allah, a divan li jeZaštitnik!”
174 Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedilisu zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike.
175 Samo to šejtan plaši prijateljima svojim; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene,ako ste vjernici.
176 I nek te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje. Uistinu, oni ne štete Allahunimalo. Allah želi da im ne učini udio u Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu.
177 Uistinu, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, neće štetiti Allahu nimalo, aimaće oni kaznu bolnu.
178 I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to) što smo im pustili, dobrim zaduše njihove. Samo smo im pustili da uvećaju grijeh, a imaće oni kaznu prezrenu.
179 Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi, dok ne rastavi lošeg oddobrog. I neće vam Allah otkriti nevidljivo. Međutim, Allah odabire od poslanika Svojihkoga hoće. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. A ako budete vjerovali i bojali se,pa imaćete vi nagradu veličanstvenu.
180 I neka nikako ne smatraju oni koji škrtare u onom šta im je dao Allah iz blagodatiSvoje, to dobrim za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Visiće im oko vratova ono s čim suškrtarili na Dan kijameta. A Allahovo su naslijeđe nebesa i Zemlja i Allah je o onom štaradite Obaviješteni.
181 Doista je čuo Allah riječi onih koji su rekli: “Uistinu, Allah je fukara, a mi smobogati.” Zapisaćemo šta su rekli, i ubijanje njihovo vjerovjesnika bez prava, i reći ćemo:”Kušajte kaznu gorenjem!”
182 To zbog onog šta su unaprijed poslale ruke vaše i što Allah nije nikako zalimrobovima.
183 (Isti su) oni koji govore: “Uistinu! Allah nas je obavezao da ne vjerujemoPoslaniku dok nam ne donese kurban kojeg će progutati vatra.” Reci: “Već su vam dolaziliposlanici prije mene s jasnim znacima i onim šta rekoste, pa zašto ste ih ubijali, akoistinu govorite?”
184 Pa ako te poreknu, pa već su bili poricani poslanici prije tebe – dolazili su saznakovima jasnim i zeburima i Knjigom rasvjetljavajućom.
185 Svaka duša smrt će okusiti, i jedino će vam biti isplaćene nagrade vaše na Dankijameta. Pa ko bude uklonjen od vatre i bude mu dato da uđe u Džennet, pa doista je uspio;a život Dunjaa je samo užitak obmane.
186 Sigurno ćete biti iskušavani u imecima vašim i dušama vašim, i sigurno ćete čuti odonih kojima je data Knjiga prije vas i od onih koji pridružuju, uvredu mnogu. A ako sestrpite i budete bogobojazni, pa uistinu, to je od stvari odlučnosti.
187 I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: “Sigurno ćete jeobjašnjavati ljudima, i nećete je skrivati?” – pa su je odbacili za leđa svoja i pribavilinjome vrijednost malu; ta loše je ono šta kupuju!
188 Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s čim su došli i vole da buduhvaljeni zbog onog šta ne rade – pa nikako ne smatraj da su oni u sigurnosti od kazne; aimaće oni kaznu bolnu.
189 A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima moć.
190 Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni noći i dana su znaci za posjednikerazuma,
191 One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju ostvaranju nebesa i Zemlje: “Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi!Pa sačuvaj nas kazne vatrom.
192 Gospodaru naš! Uistinu, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio; aneće imati zalimi nikakvih pomagača.
193 Gospodaru naš! Uistinu, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: “Vjerujte uGospodara vašeg”, pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrijnam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima.
194 Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas naDan kijameta. Uistinu! Ti ne kršiš obećanje!”
195 Pa se odazvao njima Gospodar njihov: “Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarcaili žene. Vi ste jedni od drugih.” Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih imučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova isigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allah – kod Njegaje najbolja nagrada.
196 Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju,
197 Uživanje je malo, zatim će sklonište njihovo biti Džehennem, a loše je odmorište!
198 Međutim, koji se boje Gospodara svog, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima – ugošćenje od Allaha. A ono što je kod Allaha, najbolje je začestite.
199 A uistinu, između sljedbenika Knjige je ko vjeruje u Allaha i ono šta je objavljenovama i šta je objavljeno njima, ponizni su Allahu. Ne prodaju ajete Allahove za cijenumalu. Ti takvi će imati nagradu njihovu kod Gospodara njihovog. Uistinu! Allah je brzobračunom.
200 O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte seAllaha, da biste vi uspjeli.*

Chapter 4 (Sura 4)

Verse Meaning
1 O ljudi! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od njeparicu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha – Onog kojimpotražujete (međusobna prava) i (pazite) srodstva. Uistinu! Allah je nad vama Nadzornik.
2 I dajte siročadi imanja njihova. I ne zamjenjujte lošim dobro i ne jedite imetkenjihove uz imetke svoje. Uistinu, to je grijeh veliki.
3 A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro zavas od žena: dvije, i tri i četiri. Pa ako se plašite da nećete biti pravedni, onda jednomili onim šta posjeduju desnice vaše. To je najpodesnije, da ne biste zastranili.
4 I dajte ženama darove njihove (kao) poklone; pa ako vam od sebe ustupe nešto od toga,tad to jedite ugodno i prijatno.
5 I ne dajite maloumnima imanja vaša koja vam je Allah dao na upravljanje; aopskrbljujte ih iz toga i odijevajte ih i govorite im govor pristojan.
6 I provjeravajte siročad dok ne stignu do braka; pa ako kod njih zapazite zrelost, tadim predajte imetke njihove; i ne jedite ih rasipanjem i brzo, da bi (oni) odrasli. A ko jebogat, tad nek se suzdrži; a ko je fukara, tad nek jede razumno. Pa kad im predate imetkenjihove, tad im svjedoke pozovite; a dovoljan je Allah Obračunac.
7 Ljudima pripada dio od onoga šta ostave roditelji i bližnji, i ženama pripada dio odonog šta ostave roditelji i bližnji, od onog što je malo ili mnogo, dio obavezni.
8 A kad diobi prisustvuju rodbina i siročad i siromasi, tad ih opskrbite iz toga igovorite im riječi uljudne.
9 I neka se plaše takvi, da ako iza sebe ostave potomke svoje nejake – (neka) se plašeza njih. Zato neka se boje Allaha i neka govore govor prav.
10 Uistinu! Oni koji jedu imetke siročadi nasilno, samo jedu u trbuhe svoje vatru, apržiće se seirom.
11 Nalaže vam Allah za djecu vašu: muškom pripada jednako dijelu dviju ženskih. Pa akobude ženskih iznad dvije, tad su njihove dvije trećine onog šta je ostavio; a ako budejedinica, tad je njena polovina. A roditeljima njegovim – svakom pojedinačno od njih dvoješestina od onog šta ostavi, ako on ima dijete; pa ako on ne bude imao dijete, a nasljedniknjegov roditelji njegovi, tad majka njegovu ima trećinu; pa ako on ima braću, tad majcinjegovoj pripada šestina, nakon oporuke koju je oporučio ili duga. Očevi vaši i sinovivaši: ne znate ko vam je od njih bliži korišću. Obaveza je od Allaha. Uistinu! Allah jeZnalac, Mudri.
12 A vama pripada pola onog šta ostave žene vaše, ako one ne budu imale dijete. Pa akoone imaju dijete, tad je vaša četvrtina onog šta su ostavile, nakon oporuke koju suoporučile ili duga. I njima pripada četvrtina onog šta ostavite, ako vi ne budete imalidijete. Pa ako vi imate dijete, tad je njihova osmina onog šta ste ostavili, nakon oporukekoju ste oporučili ili duga. A ako čovjek koji biva naslijeđen – ili žena, nema direktnihnasljednika, i imadne on brata ili sestru, tad svako od njih dvoje pojedinačno ima šestinu.Pa ako (ih) bude više od toga, tad su oni suvlasnici u trećini, nakon oporuke koja jeoporučena ili duga, bez štete. Vasijjet je od Allaha; a Allah je Znalac, Blagi.
13 To su granice Allahove. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u baščeispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je uspjeh veličanstven.
14 A ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegova i pređe granice Njegove, uvešće ga uvatru, vječno će biti u njoj i imaće on kaznu prezrenu.
15 A koja od žena vaših počini blud, tad zatražite da protiv njih posvjedoče četvoricaizmeđu vas. Pa ako posvjedoče, tad ih zadržite u kućama dok ih ne uzme smrt ili im Allahnačini put.
16 A dvoje između vas koje ga počini – pa kaznite njih dvoje! Pa ako se pokaju ipoprave, tad ih se okanite. Uistinu! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.
17 Samo je pokajanje (zavisno) od Allaha za one koji urade zlo iz neznanja, zatim seubrzo pokaju. Pa tim takvima će oprostiti Allah; a Allah je Znalac, Mudri.
18 A nije pokajanje za one koji rade loša djela – dok, kad se približi jednom od njihsmrt, rekne: “Uistinu! Ja se sad kajem”, niti za one koji umru, a oni budu nevjernici. Timtakvima smo pripremili kaznu bolnu.
19 O vi koji vjerujete! Ne dopušta vam se da nasljeđujete žene prisilno. I nedodijavajte im da biste ugrabili dio onog šta ste im dali, izuzev ako počine blud otvoren.I družite se s njima lijepo, pa ako ih mrzite – ta moguće je da nešto mrzite, a učinio jeAllah u tome veliko dobro.
20 I ako želite zamjenu žene mjesto žene, a dali ste jednoj od njih sumu – tad neuzimajte ništa od toga. Zar biste to uzeli potvorom i grijehom očitim?
21 A kako biste to uzeli, a već ste ušli jedno drugom i uzele su od vas obavezu čvrstu?
22 I ne ženite šta su ženili vaši očevi od žena, izuzimajući šta je već prošlo.Uistinu, to je bio blud i odvratnost i zao put.
23 Zabranjeno vam je: majke vaše i kćeri vaše i sestre vaše, i tetke vaše (po ocu) itetke vaše (po majci), i kćeri brata i kćeri sestre, i majke vaše koje su vas zadajale isestre vaše po dojenju, i majke žena vaših i pastorke vaše koje su pod zaštitom vašom, odžena vaših, onih kojima ste ulazili – pa ako niste ulazili u njih, tad vam nije grijeh – isupruge sinova vaših koji su iz kičmi vaših; i da sastavite dvije sestre, izuzimajući štaje već prošlo. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni;
24 I udate od žena, izuzev šta posjeduju desnice vaše. Propis je Allahov vama; adozvoljeno vam je šta je mimo toga, da tražite imecima svojim (kao) kreposni, ne (kao)bludnici. Pa što imate time uživanje od njih, zato im dajite darove njihove obavezno. Inije vam grijeh u onom u čemu se saglasite nakon obaveznog. Uistinu! Allah je Znalac,Mudri.
25 A ko od vas ne može (smoći) sredstava da oženi slobodne vjernice, onda od onog štaposjeduju desnice vaše, od djevojaka vaših vjernica. A Allah je Najbolji znalac vjerovanjavašeg. Vi ste jedni od drugih, zato ih ženite s dozvolom (gospodara) porodica njihovih, idajte im darove njihove pristojno: kreposnim, ne bludnicama niti uzimačicama (intimnih)prijatelja. Pa ako su udate te počine blud – tad je protiv njih pola onoga šta je protivkreposnih, od kazne. To je za onog od vas ko se plaši nevolje. A da se strpite, bolje vamje! A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
26 Allah želi da vam objasni i uputi vas sunenu onih prije vas, i oprosti vam; a Allahje Znalac, Mudri.
27 I Allah želi da vam oprosti; a oni koji slijede strasti žele da skrenete skretanjemvelikim.
28 Allah želi da vam olakša; a stvoren je čovjek slabim.
29 O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje među sobom zaludno, izuzev da budetrgovina sporazumna među vama. I ne ubijajte duše vaše. Uistinu! Allah je vama Milosrdan.
30 A ko to učini neprijateljski i zulmom – pa pržićemo ga vatrom, a to je Allahu lahko.
31 Ako se klonite velikog – onog šta vam je zabranjeno, pokrit ćemo vam loša djela vašai daćemo vam da uđete ulazom plemenitim.
32 I ne žudite za onim čim vas je odlikovao Allah jedne nad drugima. Ljudi imaju dio odonog šta su zaradili i žene imaju dio onog šta su zaradile. I tražite od Allaha izblagodati Njegove. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
33 I svačemu smo učinili nasljednike od onog šta ostave roditelji i rođaci. A oni skojima su desnice vaše sklopile sporazum, pa dajte im dio njihov. Uistinu! Allah je nadsvakom stvari Svjedok.
34 Ljudi su poglavari ženama, zato što ih je odlikovao Allah jedne nad drugima, i štotroše (oni) iz imetaka svojih. Zato su dobre poslušne, čuvarke nevidljivog, zato što (njih)čuva Allah. A one za koje se plašite nepokornosti njihove, pa posavjetujte ih, i ostaviteih u posteljama, i udarite ih. Pa ako vas poslušaju, tad ne tražite protiv njih puta.Uistinu! Allah je Uzvišeni, Veliki.
35 A ako se plašite razdora između njih dvoje, tad pošaljite suca iz porodice njegove isuca iz porodice njene. Ako žele popravljanje, srediće Allah između njih dvoje. Uistinu!Allah je Znalac, Obaviješteni.
36 I obožavajte Allaha i ne pridružujte Mu ništa! A roditeljima dobročinstvo – irodbini i siročadi i siromasima i komšiji bližem i komšiji strancu, i drugu uz bok i sinuputa, i onom šta posjeduju desnice vaše. Uistinu! Allah ne voli onog ko je razmetljiv,hvalisav,
37 One koji škrtare i naređuju ljudima tvrdičluk i skrivaju šta im je dao Allah izblagodati Svoje; a pripremili smo nevjernicima kaznu prezrenu.
38 I one koji udjeljuju imetke svoje da vide ljudi, a ne vjeruju u Allaha i Danposljednji. A onaj kome bude šejtan drug, pa loš je drug.
39 A šta bi im bilo da vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i udjeljuju od onog čim ih jeopskrbio Allah? – a Allah je o njima Znalac.
40 Uistinu! Allah ne čini nepravdu težine zerre; i ako bude dobro djelo, udvostručićega i dati od Sebe nagradu veličanstvenu.
41 Pa kako će biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda i dovedemo tebe protiv ovihsvjedokom?
42 Tog dana će voljeti oni koji nisu vjerovali i nisu poslušali Poslanika, da oni budusravnjeni sa zemljom, a neće sakriti od Allaha priču.
43 O vi koji vjerujete! Ne približujte se salatu budete li vi pijani, dok ne znadnetešta govorite, niti (kao) džunubi – izuzev na proputovanju putem – dok se ne operete. A akobudete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika ili budete imali odnos saženama – pa niste našli vode, tad idite tlu čistom te potarite time lica svoja i rukesvoje. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.
44 Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige, kupuju zabludu i žele da skrenete sputa.
45 A Allah je Najbolji znalac neprijatelja vaših, i dovoljan je Allah Zaštitnik idovoljan je Allah Pomagač.
46 (Neki) od onih koji su jevreji iskrivljuju riječi na mjestima njihovim i govore:”^ujemo, a nećemo poslušati” i “^uj ne čuo” i “Raina”- izokrećući jezicima svojim iklevećući vjeru. A da oni kažu: “^ujemo i pokoravamo se” i “Slušaj” i “Unzurna” – sigurnobi bilo bolje za njih i ispravnije. Međutim, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog, pa ne vjeruju, izuzev malo.
47 O vi kojima je data Knjiga! Vjerujte u ono šta smo objavili potvrdom za ono kod vas,prije no što izbrišemo lica, pa ih vratimo na pozadine njihove ili ih prokunemo kao što smoprokleli kršitelje sebta. A naredba Allahova je izvršna.
48 Uistinu! Allah ne oprašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridruži Allahu – pa doista je izmislio grijeh strašan.
49 Zar nisi vidio one koji pripisuju čistotu dušama svojim? Naprotiv, Allah čisti kogahoće, a neće se njima učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.
50 Pogledaj kako izmišljaju protiv Allaha laž, a to je dovoljno očit grijeh.
51 Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Vjeruju u džibta i taguta, i govore zaone koji ne vjeruju: “Ovi su upućeniji putu od onih koji vjeruju.”
52 To su oni koje je prokleo Allah, a koga prokune Allah, pa nećeš mu naći pomagača.
53 Zar oni imaju dio vlasti? Pa tad ne bi dali ljudima zareza na hurminoj košpici.
54 Zar zavide ljudima na onom šta im je dao Allah iz dobrote Svoje? Pa doista smo daliporodu Ibrahimovom Knjigu i mudrost, i dali im vlast veličanstvenu.
55 Pa između njih je ko je vjerovao u nju, i od njih je ko se odvraćao od nje; adovoljan je Džehennem (kao) seir.
56 Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržićemo ih vatrom. Kad god se ispekukože njihove zamijenit ćemo ih kožama drugim, da iskušaju kaznu. Uistinu! Allah je Moćni,Mudri.
57 A koji vjeruju i rade dobra djela, uvešćemo ih u bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima, zauvijek. Imaće oni u njima družice čiste, i uvešćemo ih uhladovinu debelu.
58 Uistinu! Allah vam naređuje da vratite emanete vlasnicima njihovim, i kad suditemeđu ljudima da sudite pravično. Uistinu je lijepo ono čim vas Allah savjetuje. Uistinu!Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
59 O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocimavlasti između vas; pa ako se budete prepirali o nečemu, tad to vratite Allahu i Poslaniku,ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. To je boljeg i ljepšeg ishoda.
60 Zar nisi vidio one koji tvrde da oni vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta jeobjavljeno prije tebe? Žele da sude prema tagutu, a već im je naređeno da ne vjeruju unjega. I želi šejtan da ih zavede zabludi dalekoj.
61 I kad im se kaže: “Idite onom šta je objavio Allah, i Poslaniku!”, vidiš munafikeokreću se od tebe, odustajući.
62 Pa kako će biti kad ih snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale rukenjihove?, zatim dođu tebi kunući se Allahom: “Željeli smo samo dobročinstvo i sređivanje.”
63 To su oni za koje zna Allah šta je u srcima njihovim. Zato se okreni od njih isavjetuj ih, i reci im za duše njihove riječi djelotvorne.
64 A nismo poslali nijednog poslanika osim da bude slušan s dozvolom Allahovom. A daoni – kad učine zulm dušama svojim – dođu tebi pa zatraže oprost od Allaha, i (da) imzatraži oprost Poslanik, sigurno bi našli Allaha Primaocem pokajanja, Milosrdnim.
65 Pa ne, tako Mi Gospodara tvog, neće vjerovati dok tebe sucem ne učine za ono šta jesporno među njima, zatim ne nađu u dušama svojim tjeskobe zbog onog šta si presudio ipredaju se pokorno.
66 A da smo im Mi propisali: “Ubijte duše svoje!” ili “Izađite iz kuća vaših”, ne bi toučinili, izuzev malo njih. A da oni čine ono čim se savjetuju, sigurno bi bilo bolje zanjih i više učvršćujuće;
67 I tad bismo im sigurno dali od Nas nagradu veliku,
68 I sigurno ih uputili putu pravom.
69 A ko posluša Allaha i Poslanika, pa takvi su sa onima koje je obdario Allah odvjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih. A kako su divni takvi drug(ovi).
70 To je blagodat od Allaha, a dovoljan je Allah Znalac.
71 O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza vašeg, pa nastupajte grupno ilinastupajte svi zajedno.
72 A uistinu, od vas je onaj ko oklijeva. Pa ako vas pogodi nesreća, kaže: “Doista meje obdario Allah kad nisam bio s njima prisutan!”
73 A ako vas zadesi blagodat od Allaha, sigurno govori – kao da nije bilo između vas iizmeđu njega ljubavi: “O da sam ja bio s njima, te postigao uspjeh veliki!”
74 Pa neka se bore na putu Allahovom oni koji prodaju život Dunjaa za Ahiret. A ko sebori na putu Allahovom pa pogine ili pobijedi, ta daćemo mu nagradu veličanstvenu.
75 A šta vam je? Ne borite se na putu Allahovom, i (za) onemoćale od ljudi i žena idjece, koji govore: “Gospodaru naš! Izvedi nas iz ovog grada, zalimi su stanovnici njegovi.I učini nam od Sebe zaštitnika i učini nam od Sebe pomagača.”
76 Oni koji vjeruju, bore se na putu Allahovom; a oni koji ne vjeruju bore se na pututaguta. Zato se borite protiv prijatelja šejtanovih. Uistinu, spletka šejtanova je slaba.
77 Zar nisi vidio one kojima je rečeno: “Suzdržite ruke svoje i obavljajte salat idajite zekat”, pa pošto im je propisana borba: Gle!, grupa njih se plašila ljudi, kaobojanjem Allaha ili žešćim strahom, i rekoše: “Gospodaru naš! Zašto si nam propisao borbu?Zašto nam nisi odložio do roka bliskog?” Reci: “Uživanje Dunjaa je malo, a Ahiret je boljiza onog ko se boji”; a neće vam se učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.
78 Ma gdje bili stići će vas smrt, makar bili u tornjevima podignutim. I ako ih zadesidobro, govore: “Ovo je od Allaha!”; a ako ih zadesi zlo, govore: “Ovo je od tebe!” Reci:”Sve je od Allaha!” Pa šta je ovim ljudima, skoro da ne shvataju govor?
79 Ono šta te zadesi od dobrog – pa od Allaha je, a šta te zadesi od zla – pa od dušeje tvoje. I poslali smo tebe ljudima Poslanikom, a dovoljan je Allah Svjedok.
80 Ko posluša Poslanika, pa doista je poslušao Allaha; a ko se okrene – pa nismo teposlali nad njima čuvarom.
81 I govore: “Poslušnost.” Pa kad odu od tebe, skupina njih planira noću drugačije odonog što govoriš; a Allah piše šta smišljaju noću. Zato se okreni od njih i pouzdaj se uAllaha. A dovoljan je Allah Zaštitnik.
82 Pa zašto ne razmisle o Kur´anu? A da je od nekog drugog mimo Allaha, sigurno binašli u njemu proturječnost mnogu.
83 I kad im dođe stvar o sigurnosti ili strahu, razglase je. A da to prenesu Poslanikui nosiocima vlasti između njih, sigurno bi to otkrili oni od njih koji to ispituju. A danije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, sigurno biste slijedili šejtana, izuzevmalo (vas).
84 Zato se bori na putu Allahovom – ne teretiš se osim dušom svojom – i podstičivjernike. Možda će Allah da zadrži silu onih koji ne vjeruju. A Allah je žešće sile i žešćistrogim kažnjavanjem.
85 Ko se zauzme posredovanjem dobrog, biće za njega dio toga. A ko se zauzmeposredovanjem zla, biće za njega od toga dio; a Allah je svega Hranitelj.
86 I kad budete pozdravljeni pozdravom, tad otpozdravite ljepšim od njega, ili gauzvratite. Uistinu! Allah je nad svakom stvari Obračunac.
87 Allah! Samo je On Bog! Sigurno će vas skupiti za Dan kijameta u koji nema sumnje. Ako je istinitiji od Allaha riječju?
88 Pa šta vam je? O munaficima ste (podijeljeni u) dvije skupine, a Allah ih jepovratio zbog onog šta su zaradili. Zar želite da uputite onog koga je zabludio Allah? Akoga zabludi Allah, pa nećeš mu naći puta.
89 Vole da ne vjerujete kao što ne vjeruju, pa da budete isti. Zato ne uzimajte od njihprijatelje, dok se ne isele na putu Allahovom. Pa ako se okrenu, tad ih ščepajte i ubijajteih gdje god ih nađete, i ne uzimajte od njih prijatelja niti pomagača,
90 Izuzev onih koji se pripoje narodu s kojim imate sporazum, ili vam dođu stiješnjenihgrudi svojih da bi se borili protiv vas ili borili protiv naroda svog. A da hoće Allah,sigurno bi im dao moć nad vama, pa bi se sigurno borili protiv vas. Pa ako se povuku odvas, pa se ne bore protiv vas i ponude vam mir, tad vam nije Allah načinio protiv njihputa.
91 Naći ćete druge – žele da se osiguraju od vas, i osiguraju od naroda njihovog. Kadgod se vrate fitneluku, podlegnu mu. Pa ako se ne povuku od vas i (ne) ponude vam mir, i(ne) zadrže ruke svoje, tad ih ščepavajte i ubijajte ih gdje god ih nađete; a to su vam tiprotiv kojih smo vam dali ovlaštenje očito.
92 I nije za vjernika da ubije vjernika, izuzev greškom. A ko ubije vjernika greškom,tad (slijedi) oslobađanje roba vjernika i davanje krvarine porodici njegovoj, izuzev ako jeučine sadakom. Pa ako bude iz naroda neprijateljskog vama – a on bude vjernik – tad(slijedi) oslobođenje roba vjernika. A ako je iz naroda s kojim imate sporazum, tad(slijedi) plaćanje krvarine porodici njegovoj i oslobođenje roba vjernika. Pa ko ne nađe,tad (slijedi) post dva mjeseca uzastopno, kajanjem Allahu. A Allah je Znalac, Mudri.
93 A ko ubije vjernika namjerno, tad je plaća njegova Džehennem, vječno će biti unjemu, i rasrdiće se Allah na njega i prokleće ga i pripremiti mu kaznu užasnu.
94 O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne reciteonom ko vam ponudi selam: “Nisi vjernik”, tražeći prolazno dobro života Dunjaa. Pa kodAllaha su dobiti mnoge. Takvi ste bili prije, pa vas je Allah obdario. Zato seobavijestite. Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
95 Nisu isti oni koji sjede od vjernika – izuzev koji imaju teškoću – i mudžahidi naputu Allahovom sa imecima njihovim i dušama njihovim. Odlikovao je Allah mudžahide imecimanjihovim i dušama njihovim nad onima koji sjede, stepenom. I svakojem je obećao Allahdobro, a odlikovao je Allah mudžahide nad onima koji sjede, nagradom veličanstvenom:
96 Stepenima od Sebe i oprostom i milošću; a Allah je Oprosnik Milosrdni.
97 Uistinu, onima koje budu usmrćivali meleci – (dok budu) činili zulm dušama svojim -govorit će: “U čemu ste bili?” Reći će: “Bili smo nemoćni na Zemlji.” Reći će: “Zar nijeZemlja Allahova prostrana, pa da se selite po njoj?” Pa tim takvima će sklonište bitiDžehennem, a zlog li dolazišta!
98 Izuzev nemoćnih od ljudi i žena i djece – ne mogu dovitljivošću, niti se upućujuputu.
99 Pa tim takvima će možda Allah da izbriše, a Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.
100 A ko se iseli na putu Allahovom, naći će na Zemlji utočišta mnoga i obilje. I konapusti kuću svoju (kao) muhadžir Allahu i Poslaniku Njegovom, zatim ga sustigne smrt, padoista (mu) zapada nagrada njegova od Allaha. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
101 A kad budete putovali po Zemlji, tad vam nije grijeh da skratite salat, ako seplašite da će vas napasti oni koji ne vjeruju. Uistinu! Nevjernici su vam neprijateljotvoreni.
102 I kad budeš među njima, pa za njih salat obavljaš, tad neka stoji grupa njih stobom i neka uzmu oružja svoja. Pa kad obave sedždu, onda neka (odu) iza vas. I neka dođegrupa drugih – (koji) nisu obavili salat – pa neka obave salat s tobom, i neka budu opreznii (uz) oružja svoja. Voljeli bi oni koji ne vjeruju da zanemarite oružja vaša i opremevaše, pa da se obruše na vas nasrtajem jednim. I nije vam grijeh – ako vam budeneprijatnost od kiše ili budete bolesni – da odložite oružja vaša. I preduzmite (mjere)opreza vašeg. Uistinu! Allah je nevjernicima pripremio kaznu prezrenu.
103 Pa kad završite salat, tad spominjite Allaha stojeći, i sjedeći i na bokovimavašim. Pa kad budete sigurni, tad obavljajte salat. Uistinu, salat je vjernicima propisvremenski određen.
104 I ne malaksajte u traženju naroda (neprijatelja). Ako se vi patite, pa uistinu, onise pate kao što se patite, i nadate se od Allaha čemu se ne nadaju; a Allah je Znalac,Mudri.
105 Uistinu! Mi smo ti spustili Knjigu s Istinom, da sudiš među ljudima onim šta tipokazuje Allah. A ne budi izdajicama zastupnik;
106 I traži oprost od Allaha. Uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
107 I ne raspravljaj za one koji varaju duše svoje. Uistinu! Allah ne voli onog ko jeizdajnik, grješnik.
108 Kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha, a On je s njima kad snuju ono šta nezadovoljava od riječi. A Allah ono šta rade okružuje.
109 Eto, vi ste ti koji se prepirete zbog njih u životu Dunjaa, pa ko će se prepirati sAllahom zbog njih na Dan kijameta, ili ko će biti nad njima branilac?
110 A ko uradi zlo ili učini zulm duši svojoj, zatim zatraži oprost od Allaha, naći ćeAllaha Oprosnikom, Milosrdnim.
111 A ko počini grijeh, pa samo ga je počinio protiv duše svoje. A Allah je Znalac,Mudri.
112 I ko počini grešku ili grijeh, zatim okrivi time nevinog, pa doista se opteretioklevetom i grijehom očitim.
113 A da nije dobrote Allahove prema tebi i milosti Njegove, sigurno bi namjerilaskupina njih da te zavede, a neće zavesti, izuzev duše svoje, i neće ti štetiti nimalo. Iobjavljuje ti Allah Knjigu i mudrost, i uči te ono šta nisi znao; a dobrota Allahova jeprema tebi velika.
114 Nema dobrog u mnogom od tajnog razgovora njihovog, osim ko naredi sadaku ilidobročinstvo ili sređivanje među ljudima. A ko to uradi, tražeći zadovoljstvo Allahovo, padaćemo mu nagradu veličanstvenu.
115 A ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu je objašnjena Uputa, i bude slijediodrugi – (a ne) put vjernika, upravićemo ga čemu se okrenuo i pržićemo ga Džehennemom, azlog li dolazišta!
116 Uistinu! Allah ne prašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridružuje Allahu, pa doista je zabludio zabludom dalekom.
117 Ne prizivaju mimo Njega – izuzev ženske; i ne prizivaju, izuzev šejtana buntovnika.
118 Prokleo ga je Allah. Rekao je: “Sigurno ću uzeti od robova Tvojih dio određen,
119 I sigurno ću ih zavoditi i doista im pobuđivati nadu, i sigurno im naređivati, paće doista rasjecati uši životinjama, i sigurno ću im naređivati pa će doista preinačavatistvaranje Allahovo.” A ko uzme šejtana prijateljem mimo Allaha, pa doista je oštećengubitkom očitim.
120 Obećava im i pobuđuje im nadu, a obećava im šejtan jedino obmanu.
121 Tim takvima će sklonište biti Džehennem, a neće naći od njega pribježišta.
122 A one koji vjeruju i rade dobra djela, njih ćemo uvesti u bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Obećanje Allahovo je Istina; a ko je istinitijiod Allaha riječju?
123 Neće biti po željama vašim, niti po željama sljedbenika Knjige. Ko uradi zlo, bićekažnjen zbog njega i neće sebi naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.
124 A ko čini dobra djela – muškarac ili žena, a on bude vjernik – pa takvi će ući uDžennet, i neće im se učiniti zulm ni zareza na hurminoj košpici.
125 A ko je bolji vjerom od onog ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj islijedi millet Ibrahima hanife?, a uzeo je Allah Ibrahima prijateljem.
126 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allah obuhvata svaku stvar.
127 I traže od tebe rješenje o ženama. Reci: “Allah vam daje rješenje za njih i ono štavam se uči u Knjizi o ženama sirotama, onima kojima ne dajete šta im je propisano, a želiteda ih oženite – i nejači od djece, i da stanete spram siročadi s pravdom.” A šta učinite oddobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
128 A ako se žena bude bojala od muža svog surovosti ili izbjegavanja, tad nije grijehnjima dvoma da se izmire međusobno, pomirenjem. Pomirenje je najbolje. A prisutna je dušamaškrtost. I ako budete činili dobro i bojali se, pa uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni.
129 A nećete moći jednako postupati među ženama, makar željeli. Zato ne buditenaklonjeni svakom naklonošću (jednoj), pa da (drugu) ostavite kao viseću. A ako se izmiritei budete se bojali (Allaha), pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
130 A ako se rastave, učiniće Allah neovisnim svakoje iz obilja Svog. A Allah jeSveobuhvatni, Mudri.
131 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. I doista smo preporučili onimakojima je data Knjiga prije vas, i vama, da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pauistinu, Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a Allah je Neovisni, Hvaljeni.
132 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a dovoljan je Allah Zaštitnik.
133 Ako htjedne ukloniće vas, o ljudi, i dovesti druge; a Allah je za to Moćni.
134 Ko želi nagradu Dunjaa – pa kod Allaha je nagrada Dunjaa i Ahireta; a Allah je Onajkoji čuje, Onaj koji vidi.
135 O vi koji vjerujete! Stanite čvrsti pravdom – svjedoci Allahu, makar protiv dušavaših ili roditelja i bližnjih, bio bogat ili fukara – pa Allah je oboma bolji zaštitnik.Zato ne slijedite strast, da ne skrenete; a ako iskrivite ili se odvratite, pa uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
136 O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu kojuobjavljuje Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha imeleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista jezabludio zabludom dalekom.
137 Uistinu, oni koji vjeruju, zatim ne vjeruju, potom vjeruju, zatim ne vjeruju, potompovećaju nevjerovanje, neće im Allah oprostiti, niti će ih uputiti putu.
138 Obraduj munafike da će oni imati kaznu bolnu,
139 Oni koji uzimaju nevjernike prijateljima pored vjernika, traže li kod njih moć? -pa uistinu, moć je Allahova sva!
140 A već vam je objavio u Knjizi, da kad čujete ajete Allahove – njih poricane i njihizrugivane – tad ne sjedite s njima dok ne uđu u razgovor drugačiji od tog. Uistinu, vi stetad slični njima. Uistinu! Allah je Taj koji će sakupiti munafike i nevjernike u Džehennem,zajedno;
141 One koji iščekuju za vas. Pa ako vi imadnete pobjedu od Allaha, kažu: “Zar nismo svama?”, a ako imadnu nevjernici udio, kažu (im): “Zar nismo ovladali vama i odbranili vasod vjernika?” Pa Allah će presuditi među vama na Dan kijameta, i neće Allah načinitinevjernicima protiv vjernika puta.
142 Uistinu, munafici nastoje prevariti Allaha, a On je Taj koji vara njih. I kadustaju na salat, ustaju lijeni da ih vide ljudi, i ne spominju Allaha, izuzev malo.
143 Kolebljivi su između toga: niti ovima, niti onima. A koga zaludi Allah, tad njemunećeš naći puta.
144 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar želiteda načinite Allahu protiv sebe dokaz očit?
145 Uistinu, munafici će biti u najnižem dnu vatre i nećeš naći njima pomagača;
146 Izuzev koji se pokaju i poprave i drže se Allaha i učine iskrenom vjeru svojuAllahu, pa takvi će biti s vjernicima; a daće Allah vjernicima nagradu veličanstvenu.
147 Što da da Allah kaznu vašu, ako zahvaljujete i vjerujete? A Allah je Zahvalni,Znalac.
148 Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev (od) onoga kome je učinjen zulm; a Allahje Onaj koji čuje, Znalac.
149 Ako ispoljite dobro ili ga sakrijete, ili oprostite zlo, pa uistinu, Allah jeBrisalac (grijeha), Svemoćni.
150 Uistinu! Oni koji ne vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, i žele da načine razlikuizmeđu Allaha i poslanika Njegovih (u vjerovanju) i govore: “Vjerujemo u neke, a nevjerujemo u neke”, i žele da uzmu između toga put,
151 Ti takvi su nevjernici istinski! A pripremili smo za nevjernike kaznu prezrenu.
152 A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove i ne prave razliku između ijednogod njih, tim takvima će dati nagrade njihove; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
153 Traže sljedbenici Knjige od tebe da im spustiš knjigu s neba. Pa doista su tražiliod Musaa više od toga, te rekli: “Pokaži nam Allaha javno”, pa ih pogodi grom zbog zulmanjihovog. Zatim uzeše tele, nakon što su im došli dokazi jasni. Pa oprostili smo to! Idadosmo Musau ovlast očitu,
154 I uzdigosmo iznad njih brdo, zbog zavjeta njihovog, i rekosmo im: “Uđite na kapijusa sedždom!”, i rekosmo im: “Ne kršite sebt!”, i uzesmo od njih zavjet čvrst.
155 Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog i nevjerovanja njihovog u znakoveAllahove, i njihovog ubijanja vjerovjesnika bez prava, i riječi njihovih: “Srca su našaoblande” – naprotiv, zapečatio ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog, pa ne vjeruju,izuzev malo (njih)
156 I zbog nevjerovanja njihovog i riječi njihovih protiv Merjem – klevete velike;
157 I riječi njihovih: “Uistinu! Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjeminog, poslanikaAllahovog.” A nisu ga ubili i nisu ga raspeli, nego im se pričinilo; a uistinu, oni koji seo tome razilaze, u sumnji su o tom. Nemaju oni o tom nikakva znanja, samo slijedenagađanja. A sigurno ga nisu ubili!
158 Naprotiv, uzvisio ga je Allah k Sebi! A Allah je Moćni, Mudri.
159 I nema nijednog sljedbenika Knjige, a da neće sigurno u njega povjerovati prijesmrti njegove, a na Dan kijameta protiv njih će svjedok biti.
160 Pa zbog zulma onih koji su jevreji, zabranili smo im dobre stvari (koje su) im biledozvoljene, i zbog njihovog odvraćanja mnogih od puta Allahovog;
161 I njihovog uzimanja kamate – a doista im je to bilo zabranjeno, i njihovog jedenjaimetaka ljudi nepravedno. A pripremili smo za nevjernike među njima kaznu bolnu.
162 Međutim, čvrstima u znanju između njih i vjernicima – vjeruju u ono šta seobjavljuje tebi i šta je objavljeno prije tebe – i onima koji obavljaju salat i davaocimazekata i vjernicima u Allaha i Dan posljednji – tim takvima ćemo dati nagraduveličanstvenu.
163 Uistinu! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslijenjega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau iEjjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur;
164 I poslanicima o kojima smo ti već kazivali ranije, i poslanicima o kojima ti nismokazivali – a govorio je Allah s Musaom govorom –
165 Poslanicima donosiocima radosnih vijesti i opominjačima, da ne imadnu ljudi izgovorAllahu nakon poslanika. A Allah je Moćni, Mudri.
166 Međutim, Allah svjedoči o onome šta ti je objavio; objavio ga je znanjem Svojim, imeleci svjedoče; a dovoljan je Allah svjedok.
167 Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, doista su zabludilizabludom dalekom.
168 Uistinu, oni koji ne vjeruju i čine zulm, neće im Allah oprostiti, niti ih uputitistazi,
169 Izuzev stazi Džehennema! Vječno će biti u njemu, zauvijek, a to je Allahu lahko.
170 O ljudi! Doista vam je došao Poslanik s Istinom od Gospodara vašeg – zato vjerujte,bolje je za vas. A ako ne vjerujete, pa uistinu, Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji; aAllah je Znalac, Mudri.
171 O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri vašoj i govorite o Allahu jedinoistinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova koju je uputioMerjemi – i Duh od Njega. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. I ne recite:”Trojica!” – prestanite, bolje je za vas! Samo je Allah Bog, Jedini! Slava neka je Njemu -da On ima dijete!!! Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a dovoljan je AllahZaštitnik.
172 Ne prezire Mesih da bude rob Allahov, niti meleci bliski. A ko bude preziraoobožavanje Njegovo i oholio se – pa sabraće ih Sebi sve;
173 Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, ta isplatit će im nagradenjihove i dodati im iz blagodati Svoje. A što se tiče onih koji preziru i ohole se, pakaznićemo ih kaznom bolnom. I neće naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.
174 O ljudi! Doista vam je došao dokaz od Gospodara vašeg i spuštamo vam svjetlostjasnu!
175 Pa što se tiče onih koji vjeruju u Allaha i drže se Njega – pa sigurno će dati daoni uđu u milost Njegovu i blagodat, i uputiće ih Sebi putem ispravnim.
176 Traže rješenje od tebe. Reci: “Allah vam daje rješenje o kelali: Ako čovjek umre,ne bude li on imao dijete, a imadne on sestru – tad je njeno pola šta je ostavio. A onnaslijeđuje nju, ako ona ne bude imala dijete. Pa ako budu dvije, tad njih dvije imajudvije trećine od onog šta je ostavio. A ako budu braća, ljudi i žene, tad muškarac ima kaodvije ženske.” Objašnjava vam Allah da ne zalutate, a Allah je o svakoj stvari Znalac.

Chapter 5 (Sura 5)

Verse Meaning
1 O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore.Dozvoljavaju vam se životinje – stoka, izuzev šta vamje navedeno. Nije dopušten lov (kad) ste viposvećeni. Uistinu! Allah dosuđuje šta želi.
2 O vi koji vjerujete! Ne obeščašćujte znakoveAllahove, ni mjesec sveti, niti kurbane ni ogrlice,niti one koji održavaju Kuću svetu tražeći blagodatod Gospodara svog i zadovoljstvo. A kad završite,onda lovite. I neka vas nikako ne potakne mržnjanaroda što vas je odbio od Mesdžidul-harama, danapadnete. I pomažite se u dobročinstvu ibogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu ineprijateljstvu. I bojte se Allaha. Uistinu! Allah ježestok kaznom.
3 Zabranjuje vam se lešina i krv i meso svinje, iono nad čim je zazvano drugo ime, a ne Allahovo, iudavljeno i ubijeno i strovaljeno i probodeno, i štaje načela zvijer – izuzev šta zakoljete – i šta budezaklano na žrtveniku i da strelicama tražite podjelu.To je porok. Danas očajavaju oni koji ne vjeruju,zbog Dina vašeg; zato se ne bojte njih, a bojte seMene! Danas sam vam usavršio Din vaš i upotpunio vamblagodat Svoju i zadovoljan sam za vas Dinom Islamom.Pa ko bude natjeran glađu, ne kao skretalac grijehu -pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
4 Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci:”Dozvoljene su vam dobre stvari i ono šta ste poučili(da ulove) životinje dresirane, učeći ih od onog štaje vas naučio Allah; pa jedite od onog šta vamuhvate, i spominjite ime Allahovo nad tim. I bojte seAllaha. Uistinu! Allah je brz obračunom.
5 Danas vam se dozvoljavaju dobre stvari, i hranaonih kojima je data Knjiga je dozvoljena vama – ihrana vaša je dozvoljena njima – i čestite odvjernica, i čestite od onih kojima je data Knjigaprije vas, kad im date darove njihove (kao) kreposni- ne (kao) bludnici, niti (kao) uzimateljipriležnica. A ko poriče vjeru, pa doista će propastirad njegov i on će na Ahiretu biti od gubitnika.
6 O vi koji vjerujete! Kad ustanete na salat, tadoperite lica svoja i ruke svoje do lakata, i potariteglave svoje, i (operite) noge svoje do članaka. A akoste džunubi, onda se očistite. A ako budete bolesniili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika, iliimadnete odnos sa ženama, pa (ako) niste našli vode,onda idite tlu čistom, pa time potarite lica svoja iruke svoje. Ne želi Allah da vam učini ikakvuteškoću, nego želi da vas očisti i da vam upotpuniblagodat Svoju, da biste vi zahvaljivali.
7 I sjetite se blagodati Allahove prema vama izavjeta Njegovog – onog kojim vas je obavezao, kadste rekli: “Čujemo i poslušaćemo!”, i bojte seAllaha. Uistinu! Allah je Znalac grudi.
8 O vi koji vjerujete! Stojte čvrsti Allahusvjedoci s pravdom, i neka vas nikako ne potaknemržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni,to je bliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha.Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
9 Obećao je Allah onima koji vjeruju i čine dobradjela (da) će oni imati oprost i nagraduveličanstvenu.
10 A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše,takvi će biti stanovnici džehima.
11 O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad je narod namjerio da ispružina vas ruke svoje, pa je zadržao od vas ruke njihove.I bojte se Allaha, a u Allaha zato neka se pouzdajuvjernici.
12 A doista je uzeo Allah zavjet sinovaIsrailovih, i podigli smo između njih dvanaestpoglavara, i reče Allah: “Uistinu! Ja sam sa vama.Ako budete obavljali salat i davali zekat, ivjerovali u poslanike Moje i pomagali ih, i uzajmiliAllahu zajam lijep, sigurno ću vam pokriti loša djelavaša i sigurno vam dati da uđete u bašče ispod kojihteku rijeke. Pa ko od vas ne bude poslije togavjerovao, pa doista je zalutao s pravog puta.”
13 Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog,prokleli smo ih i učinili srca njihova tvrdim.Iskrivljavali su riječi u položajima njihovim izaboravljali dio onoga čim su opominjani. I nećešprestati nailaziti na izdaju njihovu, izuzev (kod)malo njih. Pa oprosti im i pređi. Uistinu! Allah volidobročinitelje.
14 I od onih koji govore: “Uistinu, mi smokršćani.” Uzeli smo zavjet njihov, pa su zaboravilidio onog čim su opominjani, te smo podstakli međunjima neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta, aobavijestiće ih Allah o onom šta su radili.
15 O sljedbenici Knjige! Doista vam je došaoPoslanik Naš, razjasniće vam mnogo od onog štakrijete iz Knjige, a preko mnogog prelazite. Doistavam je od Allaha došla svjetlost i Knjiga jasna.
16 Allah upućuje njome putevima selama onog koslijedi zadovoljstvo Njegovo, i izvodi ih iz tmina nasvjetlost voljom Svojom, i upućuje ih putu pravom.
17 Doista ne vjeruju oni koji govore: “Uistinu!Allah – On je Mesih, sin Merjemin.” Reci: “Pa ko možeod Allaha išta, ako želi da uništi Mesiha sinaMerjeminog i majku njegovu, i onog ko je na Zemljisve?” A Allahova je vlast nebesa i Zemlje, i onogizmeđu njih dvoje. Stvara šta hoće; a Allah nadsvakom stvari ima moć.
18 I govore jevreji i kršćani: “Mi smo sinoviAllahovi i miljenici Njegovi.” Reci: “Pa zašto vaskažnjava zbog grijeha vaših?” Naprotiv, vi stesmrtnici od onog koga je stvorio. Oprašta kome hoće,a kažnjava koga hoće. A Allahova je vlast nebesa iZemlje i onog između njih, a Njemu je povratište!
19 O sljedbenici Knjige! Doista vam je došaoPoslanik Naš, razjašnjava vam nakon prestanka(slanja) poslanika, da ne kažete: “Nije nam došaonijedan donosilac radosnih vijesti niti opominjač.”Zato vam je već došao donosilac radosnih vijesti iopominjač. A Allah nad svakom stvari ima moć.
20 I kad reče Musa narodu svom: “O narode moj!Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad jepostavio između vas vjerovjesnike i učinio vaskraljevima i dao vam šta nije dao nikom od svjetova.
21 O narode moj! Uđite u zemlju svetu koju vam jepropisao Allah. I ne okrećite leđa svoja, pa da sepretvorite u gubitnike.”
22 Rekoše: “O Musa! Uistinu u njoj je narod jakih(ljudi), i uistinu, mi nećemo ući u nju dok ne izađuiz nje. Pa ako izađu iz nje, tad ćemo uistinu mi bititi koji će ući.”
23 Dvojica ljudi od onih koji su se bojali(Allaha) – obdario je Allah njih dvojicu, rekoše:”Uđite im na kapiju! Pa kad uđete na nju, tad ćeteuistinu vi biti pobjednici, i u Allaha se zatopouzdajte, ako ste vjernici.”
24 Rekoše: “O Musa! Uistinu, mi nećemo ući u njunikada dok su u njoj, zato idi ti i Gospodar tvoj, pase borite! Uistinu, mi ćemo ovdje sjediti.”
25 (Musa) reče: “Gospodaru moj! Uistinu, ja nevladam osim dušom svojom i brata svog. Zato načinirazlaz između nas i naroda grješnika.”
26 (Allah) reče: “Pa uistinu, ona će im bitizabranjena četrdeset godina, lutaće po zemlji. Zatose ne muči nad narodom grješnika.”
27 I izrecituj im vijest dvojice sinova Ademovihs Istinom, kad su prinijeli kurban, pa je bioprimljen od jednog od njih, a nije primljen oddrugog. (Prvi) reče: “Sigurno ću te ubiti!” (Drugi)reče: “Allah prima samo od bogobojaznih.
28 Kad bi ispružio prema meni ruku svoju da meubiješ, ne bih ja bio taj koji pruža ruku svoju prematebi, da te ubijem. Uistinu, ja se bojim Allaha,Gospodara svjetova.
29 Uistinu! Ja želim da podneseš moj grijeh isvoj grijeh, i budeš od stanovnika vatre”, a to jeplaća zalimima.
30 Pa mu dopusti duša njegova ubojstvo bratanjegovog, te ga ubi i postade od gubitnika.
31 Tad posla Allah gavrana da kopa zemlju, da mupokaže kako će sakriti leš brata svog. Reče: “O teškomeni! Zar sam nesposoban biti kao ovaj gavran, pa dasakrijem leš brata svog?”, te postade od pokajanika.
32 Zbog tog smo propisali sinovima Israilovim, daonaj ko ubije dušu – sem zbog ubojstva ili fesada naZemlji – pa kao da je pobio sve ljude. A ko jepoživi, pa kao da je poživio ljude sve. A doista suim donosili poslanici Naši dokaze jasne, zatim suuistinu mnogi od njih, poslije toga, na Zemlji biliprekršitelji.
33 Plaća onih koji ratuju protiv Allaha iPoslanika Njegovog i žure na Zemlji fesadom je jedinoda budu ubijeni ili raspeti ili (im) se odsijeku rukenjihove i noge njihove unakrsno ili da se prognaju izzemlje. To im je poniženje na Dunjau, a imaće oni naAhiretu kaznu strahovitu,
34 Izuzev onih koji se pokaju prije no što njimaovladate. Pa znajte da je Allah Oprosnik, Milosrdni.
35 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tražiteNjemu približenje i borite se na putu Njegovom, dabiste vi uspjeli.
36 Uistinu, oni koji ne vjeruju, da je njihovošto je na Zemlji i slično tome uz to, da se iskupenjime od kazne Dana kijameta, ne bi se primilo odnjih, a imaće oni kaznu bolnu.
37 Želiće da izađu iz vatre, a neće oni biti tikoji će iz nje izaći, i imaće oni kaznu trajnu.
38 A kradljivcu i kradljivici – pa odsijeciteruke njihove. Plaća za ono šta su počinili -primjerena od Allaha. A Allah je Moćni, Mudri.
39 Pa ko se pokaje nakon zulma svog i popravi -pa uistinu, Allah će mu oprostiti. Uistinu! Allah jeOprosnik, Milosrdni.
40 Zar ne znaš da Allah – Njegova je vlast nebesai Zemlje – kažnjava koga hoće, a oprašta kome hoće? AAllah nad svakom stvari ima moć.
41 O Poslaniče! Nek te ne žaloste oni koji žure unevjerovanje između onih koji kažu: “Vjerujemo!”ustima svojim, a ne vjeruju srca njihova; i od onihkoji su jevreji, slušatelji laži, slušatelji narodadrugih (koji) nisu tebi došli. Iskrivljuju riječi namjestima njihovim, govore: “Ako vam je dato ovo, ondaga uzmite, a ako vam to nije dato, onda se čuvajte.”A kome Allah želi kušnju njegovu – pa nećeš mu moći(pomoći) od Allaha ništa. Takvi su oni kojima Allahne želi da očisti srca njihova. Imaće oni na Dunjauponiženje i imaće oni na Ahiretu kaznu užasnu.
42 Slušatelji laži, jedači nedozvoljenog! Pa akoti dođu, tad među njima presudi, ili se od njihokreni. A ako se okreneš od njih, pa neće te oštetitinimalo. A ako budeš sudio, onda presudi među njima sIstinom. Uistinu! Allah voli pravedne.
43 A kako će tebe uzeti sucem, a kod njih jeTewrat, u njemu sud Allahov? Zatim se okreću poslijetoga, a nisu takvi vjernici.
44 Uistinu! Mi smo objavili Tewrat u kojem jeuputa i svjetlost, sudili su njime vjerovjesnici kojisu se predali (Allahu), onima koji su jevreji; ipobožni i učeni, onim šta su sačuvali od KnjigeAllahove, a bili su nad njom svjedoci. Zato se neplašite ljudi, a plašite se Mene. I ne prodajiteajete Moje za vrijednost malu. A ko ne sudi onim štaje Allah objavio – pa ti takvi su nevjernici.
45 I propisali smo im u njoj da je duša za dušu,i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub zazub, i (za) rane je odmazda. Pa ko to učini sadakom,onda je to za njega iskup. A ko ne sudi onim šta jeobjavio Allah: pa ti takvi su zalimi.
46 I poslali smo tragovima njihovim Isaa, sinaMerjemina, potvrđivačem za ono ispred njega odTewrata. I dali smo mu Indžil, u njemu je uputa isvjetlost i potvrda za ono prije njega od Tewrata, iuputa i pouka bogobojaznima.
47 I neka sljedbenici Indžila sude onim šta jeAllah u njemu objavio. A ko ne sudi onim šta jeobjavio Allah – pa ti takvi su grješnici.
48 A objavili smo tebi Knjigu s Istinom, potvrdomza ono prije nje od Knjige, i čuvarom nad tim. Zatosudi među njima onim šta je objavio Allah i neslijedi strasti njihove umjesto onog šta ti je došlood Istine. Svakom od vas smo načinili zakon i put. Ada je htio Allah, sigurno bi vas učinio ummom jednom.Međutim, (hoće) da vas iskuša u onom šta vam je dao.Zato se natječite u dobrim djelima. Allahu jepovratak svih vas, pa će vas obavijestiti o onom učemu ste se razilazili.
49 I da sudiš među njima onim šta je objavioAllah, i ne slijedi strasti njihove, i čuvaj ih se date ne zavedu od dijela onog šta ti je Allah objavio.Pa ako se okrenu, tad znaj da Allah želi da ih pogodizbog izvjesnih grijeha njihovih. A uistinu, mnogi odljudi su grješnici.
50 Pa zar sud paganstva traže? A ko je bolji odAllaha sudom, za ljude koji su uvjereni?
51 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljimajevreje i kršćane. Oni su prijatelji jedni drugima. Ako se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih.Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.
52 Zato vidiš one u srcima čijim je bolest, žuremeđu njih, govore: “Bojimo se da nas ne pogodi kolo(nesreće).” Pa možda će Allah da da pobjedu iliodredbu od Sebe, pa će postati zbog onog šta kriju udušama svojim, pokajanici.
53 I reći će oni koji vjeruju: “Jesu li oni tikoji su se kleli Allahom, najvećom od zakletvinjihovih, da su oni uistinu uz vas?” Uništena sudjela njihova, pa su postali gubitnici.
54 O vi koji vjerujete! Ko od vas otpane od Dinasvog, pa dovešće Allah narod kojeg će voljeti i(koji) će voljeti Njega, blag će biti premavjernicima, silan prema nevjernicima, boriće se naputu Allahovom i neće se bojati prigovoraprigovarača. To je blagodat Allahova, daje ju komehoće. A Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
55 Jedino je prijatelj vaš Allah i PoslanikNjegov i oni koji vjeruju, koji obavljaju salat idaju zekat, a oni su ti koji čine ruku´.
56 A ko uzme prijateljem Allaha i PoslanikaNjegovog i one koji vjeruju – pa uistinu, strankaAllahova, oni će biti pobjednici.
57 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte one kojiuzimaju vjeru vašu ruglom i zabavom – od onih kojimaje data Knjiga prije vas i nevjernike – prijateljima.I bojte se Allaha, ako ste vjernici.
58 A kad pozivate salatu, uzimaju ga ruglom izabavom. To je zato što su oni ljudi koji neshvataju.
59 Reci: “O sljedbenici Knjige! Da li nam sesvetite samo što vjerujemo u Allaha i ono što nam jeobjavljeno i što je objavljeno prije, i što je većinavas grješnika?”
60 Reci: “Hoćete li da vas obavijestim o gorojnagradi od ovog, kod Allaha? Onaj koga je prokleoAllah i rasrdio se na njega, i učinio od njih majmunei svinje, i (onom ko) je obožavao taguta. Takvi sugoreg mjesta i više su odlutali s pravog puta.”
61 A kad vam dođu, kažu: “Vjerujemo!”, a zaistasu ušli s nevjerstvom, i oni su doista izašli s njim;a Allah je Najbolji znalac onog šta kriju.
62 I vidiš mnoge od njih, žure u grijeh ineprijateljstvo i njihovo jedenje nedozvoljenog.Doista je loše šta rade.
63 Zašto im ne zabrane rabini i svećenici njihovgovor griješni i njihovo jedenje nedozvoljenog?Doista je loše šta čine.
64 I govore jevreji: “Ruka Allahova je vezana.”Sapete neka su ruke njihove i prokleti neka su zbogonog šta govore. Naprotiv, ruke Njegove su raširene,opskrbljuje kako hoće. I sigurno će ono šta ti jeobjavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njihpretjerivanje i nevjerovanje. A ubacili smo među njihneprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta. Kad godpotpale vatru za rat, ugasi je Allah. I trude se naZamlji fesadom; a Allah ne voli mufside.
65 A da sljedbenici Knjige vjeruju i boje se(Allaha), sigurno bismo im pokrili loša djela njihovai sigurno bismo ih uveli u bašče uživanja.
66 A da oni stoje uz Tewrat i Indžil i ono šta imje objavljeno od Gospodara njihovog, sigurno bi jeliiznad sebe i ispod nogu svojih. (Postoji) među njimaumma srednja, a (od) mnoštva njih je zlo šta rade.
67 O Poslaniče! Dostavi šta ti je objavljeno odGospodara tvog. A ako ne učiniš, onda nisi prenioposlanicu Njegovu; a Allah štiti tebe od ljudi.Uistinu! Allah ne upućuje narod nevjernika.
68 Reci: “O sljedbenici Knjige! Niste ni na čemudok se ne budete držali Tewrata i Indžila, i onog štavam je objavljeno od Gospodara vašeg.” A sigurno ćeono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećatimnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. Zato neočajavaj nad narodom nevjernika.
69 Uistinu, oni koji vjeruju, i oni koji sujevreji i Sabijci i kršćani – ko vjeruje u Allaha iDan posljednji i čini dobro – pa neće biti straha nadnjima i neće oni žaliti.
70 Doista smo uzeli zavjet sinova Israilovih islali im poslanike. Kad god im je došao poslanik saonim što ne vole duše njihove, dio (njih) bi porekli,a dio pobili.
71 A računali su da neće biti iskušenja, pa su seoglušili i zaslijepili. Zatim im je Allah oprostio,potom su se (opet) oglušili i zaslijepili mnogi odnjih; a Allah je onog šta rade Vidilac.
72 Doista ne vjeruju oni koji govore: “Uistinu!Allah – On je Mesih, sin Merjemin.” A rekao je Mesih:”O sinovi Israilovi! Obožavajte Allaha, Gospodara mogi Gospodara vašeg. Uistinu, onaj ko pridruži Allahu -pa doista će mu Allah zabraniti Džennet, a skloništenjegovo biće vatra”, i neće biti za zalime nikakvihpomagača.
73 Doista ne vjeruju oni koji govore: “Uistinu!Allah je treći od trojice”; a nema nikakva boga,izuzev Boga Jedinog. I ako ne prestanu s onim štagovore, sigurno će dotaći one od njih koji nevjeruju, kazna bolna.
74 Pa zar se neće pokajati Allahu i tražitioprost od Njega? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
75 Mesih, sin Merjemin, bio je samo poslanik. Većsu prošli prije njega poslanici, a majka njegova jebila iskrena. Jeli su oboje hranu. Pogledaj kako imobjašnjavamo znakove, potom pogledaj kako se okreću!
76 Reci: “Obožavate li mimo Allaha ono što nevlada vašom štetom, niti korišću? A Allah – On jeOnaj koji čuje, Znalac.”
77 Reci: “O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte uvjeri svojoj mimo Istine, i ne slijedite strastiljudi koji su već zabludili ranije i zaveli mnoge, iodlutali s pravog puta.”
78 Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinovaIsrailovih, jezikom Dawuda i Isaa, sina Merjemina. Tozato što nisu poslušali i (što) su prevršivali.
79 Nisu zabranjivali ružno: činili su ga! Zaistaje loše šta su činili!
80 Vidiš mnoge od njih prijateljuju s onima kojine vjeruju. Doista je loše šta su im unaprijedposlale duše njihove: da se rasrdi Allah na njih, a ukazni će oni biti vječito.
81 A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i onošta mu je objavljeno, ne bi ih uzimali prijateljima.Međutim, mnogi od njih su grješnici.
82 Sigurno ćeš naći ljude najžešćeneprijateljstvom prema onima koji vjeruju: jevreje ione koji pridružuju. A sigurno ćeš naći najbliže odnjih ljubavlju (prema) onima koji vjeruju – one kojigovore: “Uistinu, mi smo kršćani.” To zato što međunjima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.
83 I kad slušaju ono šta je objavljeno Poslaniku,vidiš oči njihove oblivene suzama zbog onog šta suspoznali od Istine, govore: “Gospodaru naš!Vjerujemo, pa upiši nas sa svjedocima.
84 A šta mi imamo (razlogom da) ne vjerujemo uAllaha i ono što nam je došlo od Istine, a žudimo danas uvede Gospodar naš sa narodom dobrih.”
85 Zato će ih nagraditi Allah za ono što govore:baščama ispod kojih teku rijeke, vječno će biti unjima; a to je plaća dobročiniteljima.
86 A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše,takvi će biti stanovnici džehima.
87 O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobrestvari koje vam je dozvolio Allah i ne pretjerujte.Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.
88 I jedite od onog čim vas je opskrbio Allah,dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha – Onog u kojegste vi vjernici.
89 Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog uzakletvama vašim, međutim, kazniće vas za ono čim stese obavezali zakletvama. Pa iskup je hranjenje desetsiromaha iz osrednjeg čim hranite porodicu svoju iliodijevanje njihovo ili oslobođenje roba. Pa ko nenađe, onda je post tri dana. To je iskup zakletvivaših kad se zakunete; i čuvajte zakletve svoje. Takovam Allah objašnjava znakove Svoje, da biste vizahvaljivali.
90 O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kockai kipovi i strelice (za gatanje), prljavština izposla šejtanovog. Zato se toga klonite, da biste viuspjeli.
91 Šejtan samo želi da izazove među vamaneprijateljstvo i mržnju alkoholom i kockom, iodvrati vas od sjećanja Allaha i od salata. Pa hoćeteli vi biti ti koji će prestati?
92 I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika, ičuvajte se! Pa ako se okrenete – onda znajte da jejedino na Poslaniku Našem dostava jasna.
93 Nije grijeh onima koji vjeruju i rade dobradjela u onom čim su se hranili, kad se boje (Allaha)i vjeruju i čine dobra djela, zatim se boje ivjeruju, zatim: boje se i čine dobro; a Allah volidobročinitelje.
94 O vi koji vjerujete! Sigurno će vas iskušatiAllah nečim od divljači koju će doseći ruke vaše ikoplja vaša, da zna Allah ko Ga se boji unevidljivosti. Pa ko prevrši poslije toga, pa imaćeon kaznu bolnu.
95 O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljač, abudete li vi posvećeni. A ko je od vas ubijenamjerno, onda je nadoknada slična onom šta je ubio -od stoke. Presudiće to dvojica pravednih između vaskurbanom prinesenim Ka´bi; ili, iskup je hranjenjesiromaha ili ravno tome post, da okuša posljediceodluke svoje. Oprostio je Allah ono šta je prošlo. Ako ponovi, pa osvetiće mu se Allah; a Allah je Moćni,Vlasnik osvete!
96 Dozvoljen vam je lov morem i hrana njegova -uživanje za vas i za putnike – a zabranjen vam je lovkopnom, dokle budete posvećeni. I bojte se Allaha,Onog kojem ćete biti sabrani.
97 Allah je učinio Ka´bu Kućom svetom, kijamom zaljude, i mjesec sveti i kurban, i ogrlice (njihove).To zato da znate da Allah zna šta je u nebesima i štaje na Zemlji, i da je Allah o svakoj stvari Znalac.
98 Znajte da je Allah žestok kaznom, i da jeAllah Oprosnik, Milosrdni.
99 Na Poslaniku je jedino dostava, a Allah znašta objelodanjujete i šta krijete.
100 Reci: “Nije isto loše i dobro, makar tečudilo mnoštvo lošeg. Zato se bojte Allaha, oposjednici razuma, da biste vi uspjeli.”
101 O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari(koje) će vam, ako vam se obznane, smetati; a akoupitate o njima dok se objavljuje Kur´an, obznanićevam se. Allah to oprašta, a Allah je Oprosnik, Blagi.
102 Već su to pitali ljudi prije vas, potom su unjih postali nevjernici.
103 Nije uspostavio Allah nikakvu bahiru, nisaibu, niti wasilu, a ni hamu. Međutim, oni koji nevjeruju izmišljaju protiv Allaha laž, a većina njihne shvata.
104 A kad im se kaže: “Dođite onom šta objavljujeAllah i Poslaniku”, govore: “Dosta nam je ono na čemusmo našli očeve naše.” Zar? Iako očevi njihovi nisuznali ništa, niti su bili upućeni.
105 O vi koji vjerujete! Na vama su duše vaše.Neće vam štetiti onaj ko je zabludio, kad steupućeni. Allahu je povratak vas svih, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili.
106 O vi koji vjerujete! Svjedočenje (neka bude)između vas, kad se nekom od vas približi smrt, zavrijeme oporuke: dvojica pravednih između vas ilidruga dvojica ne od vas – ako vi budete putovali poZemlji, te vas pogodi nesreća smrti: Zadržaćete njihdvojicu nakon salata, ako sumnjate, pa će se zakletiAllahom: “Nećemo kupiti time vrijednost, makar biobližnji, i ne krijemo svjedočenje Allahu, uistinu, mibismo tada bili od grješnika.”
107 Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslužilagrijeh, onda nek druga dvojica stanu na mjestonjihovo, od onih koji zaslužuju – najbliži, pa nekase zakunu Allahom: “Sigurno je naše svjedočenjeistinitije od svjedočenja njih dvojice, i nećemoprekoračiti, uistinu, mi bismo tad bili od zalima.”
108 To je najpodesnije da daju činjeničnosvjedočenje ili (neka) se boje da će biti ponovljenezakletve, nakon zakletvi njihovih. I bojte se Allahai slušajte. A Allah ne upućuje narod grješnika.
109 Na Dan kad Allah sakupi poslanike, pa rekne:”Šta vam je odgovoreno?” Reći će: “Mi nemamo znanje.Uistinu, Ti, Ti si Znalac nevidljivih.”
110 Kad Allah rekne: “O Isa sine Merjemin! Sjetise blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kad samte ojačao Ruhul-kudusom, govorio si s ljudima ubešici i sredovječan; i kad sam te poučio Knjizi imudrosti i Tewratu i Indžilu; i kad si napravio odgline (nešto) kao lik ptice s dozvolom Mojom, pa sipuhnuo u nju, te je bila ptica s dozvolom Mojom; iizliječio slijepca i gubavca s dozvolom Mojom; i kadsi dizao mrtve s dozvolom Mojom; i kad sam odvratiood tebe sinove Israilove, kad si im došao sa dokazimajasnim, pa su rekli oni od njih koji nisu vjerovali:”Ovo je samo sihr očiti,”
111 I kad sam objavio havarijjunima: “Vjerujte uMene i poslanika Mog”, rekli su: “Vjerujemo iposvjedoči da smo mi muslimani.”
112 Kad rekoše hawarijjuni: “O Isa, sineMerjemin! Da li može Gospodar tvoj da nam spustitrpezu s neba?” Reče: “Bojte se Allaha, ako stevjernici.”
113 Rekoše: “Mi želimo da jedemo s nje i da sesmire srca naša, i da znamo da si nam doista Istinugovorio, i da budemo nad njom svjedoci.”
114 Isa, sin Merjemin reče: “O Allahu, Gospodarunaš! Spusti nam trpezu s neba, biće za nas blagdan,za prvog između nas i zadnjeg od nas, i znak od Tebe.I opskrbi nas, a Ti si Najbolji od opskrbljivača.”
115 Allah reče: “Uistinu! Ja sam Taj koji će vamje spustiti, pa ko od vas ne bude vjerovao poslije -pa uistinu, Ja ću ga kazniti kaznom kakvom nisamkaznio nikog od svjetova!”
116 I kad Allah rekne: “O Isa, sine Merjemin!Jesi li ti govorio ljudima: ´Uzmite mene i majku moju(kao) dva boga mimo Allaha?” Reći će: “Slava neka jeTebi! Nije moje da ja kažem šta pravo nemam. Ako samto rekao, pa doista to znaš. Znaš šta je u dušimojoj, a ne znam šta je u duši Tvojoj. Uistinu! Ti,Ti si Znalac nevidljivih.
117 Nisam im govorio, izuzev ono šta si minaredio: “Obožavajte Allaha, Gospodara mog iGospodara vašeg.” I bio sam nad njima svjedok dok sambio među njima. Pa pošto si mi smrt dao, bio si TiTaj koji ih je nadzirao, a Ti si nad svakom stvariSvjedok.
118 Ako ih kazniš – pa uistinu, oni su roboviTvoji; a ako im oprostiš – pa uistinu, Ti, Ti siMoćni, Mudri.”
119 Allah će reći: “Ovo je Dan (kad) će koristitiistinitima istinitost njihova. Imaće oni bašče ispodkojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek”;zadovoljan će Allah biti njima i zadovoljni (oni)Njime. To je postignuće veličanstveno!
120 Allahova je vlast nebesa i Zemlje i šta je unjima; a On nad svakom stvari ima moć.

Chapter 6 (Sura 6)

Verse Meaning
1 Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i Zemlju inačinio tmine i svjetlost, (pa) opet oni koji nevjeruju, Gospodaru svom izjednačuju (ortake).
2 On je Taj koji vas je stvorio od ilovače, zatimodredio rok. A rok određeni je kod Njega. Opet visumnjate!
3 A On je Allah, u nebesima i na Zemlji. Znatajno vaše i javno vaše, i zna šta stičete.
4 I nije im došao nijedan znak od znakovaGospodara njihovog, a da nisu bili od njegaodvraćeni.
5 Pa doista su porekli Istinu pošto im je došla.Pa doći će im vijesti o onom čemu su se rugali.
6 Zar nisu vidjeli koliko smo uništili naraštajaprije njih, (koje) smo učvrstili na Zemlji onako kakonismo učvrstili vas? A slali smo nebo na njih obilnoi učinili da rijeke teku ispod njih, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih, i stvorili smoposlije njih druga pokoljenja.
7 A da smo ti spustili Knjigu na papiru, pa da jeopipaju rukama svojim, sigurno bi rekli oni koji nevjeruju: “Ovo je samo sihr očiti.”
8 I govore: “Zašto mu se ne spusti melek?” A daspustimo meleka, sigurno bi bila svršena stvar, zatimim se ne bi odložilo.
9 A da smo ga učinili melekom, sigurno bismo gaučinili čovjekom i sigurno bismo im (konfuzijom)zbrkali ono šta brkaju.
10 A doista su ismijavani poslanici prije tebe,pa je snašlo one od onih koji su se rugali, ono čemusu se rugali.
11 Reci: “Putujte po Zemlji, zatim pogledajtekakav je bio kraj poricatelja.”
12 Reci: “Čije je ono šta je u nebesima iZemlji?” Reci: “Allahovo!” Propisao je Sebi milost.Sigurno će vas sakupiti za Dan kijameta u koji nemasumnje. Oni koji gube duše svoje – ta oni nećevjerovati.
13 I Njegovo je šta miruje u noći i danu, a On jeOnaj koji čuje, Znalac.
14 Reci: “Zar da mimo Allaha uzmem zaštitnika -Stvoritelja nebesa i Zemlje?”, a On hrani, a nijehranjen. Reci: “Uistinu, meni je naređeno da budemprvi koji će se predati”, i ne budi nikako odmušrika.
15 Reci: “Uistinu, ja se bojim – ako ne poslušamGospodara svog – kazne Dana velikog.”
16 Ko bude od nje otklonjen Tog dana, tad mu se(Allah) doista smilovao; a to je uspjeh očiti.
17 A ako te dotakne Allah nesrećom, onda nema odnje spasitelja, izuzev Njega; a ako te dotakne dobrim- pa On nad svakom stvari ima moć.
18 I On je Pokoritelj nad robovima Svojim, a Onje Mudri, Obaviješteni.
19 Reci: “Koja je stvar najveća svjedočenjem?”Reci: “Allah. Svjedok je između mene i između vas; iobjavljuje mi se ovaj Kur´an da upozorim njime vas ionog kome stigne. Da li vi uistinu svjedočite da susa Allahom bogovi drugi?” Reci: “Ne svjedočim!” Reci:”Samo je On Bog, Jedini! A uistinu, ja sam čist odonog šta pridružujete.”
20 Oni kojima smo dali Knjigu, prepoznaju ga kaošto prepoznaju sinove svoje. Oni koji su izgubiliduše svoje, ta oni ne vjeruju.
21 A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja oAllahu laž ili poriče ajete Njegove? Uistinu, zalimineće uspjeti.
22 A na Dan kad ih sve skupimo, zatim reknemoonima koji su pridruživali: “Gdje su ortaci vaši -oni za koje ste tvrdili?”
23 Zatim neće biti fitneha njihovog, jedino ćereći: “Tako nam Allaha, Gospodara našeg, nismo bilimušrici.”
24 Vidi kako će lagati protiv duša svojih, aiščeznuće od njih šta su izmišljali.
25 I od njih je ko te sluša; a načinili smo nasrcima njihovim velove da ga ne razumiju, a u ušimanjihovim gluhoću. Iako vide svaki znak, ne vjeruju unjega; dok, kad ti dođu prepiru se s tobom, govoreoni koji ne vjeruju: “Ovo su samo priče ranijih.”
26 A oni ga zabranjuju i udaljuju se od njega; isamo uništavaju duše svoje, a ne opažaju.
27 A da vidiš kad budu zaustavljeni nad vatrom,pa reknu: “O da nam je da budemo povraćeni i da neporeknemo ajete Gospodara našeg, i budemo odvjernika!”
28 Naprotiv, ukazaće im se šta su skrivaliranije. I ako bi bili povraćeni, sigurno bi sevratili onom šta im je zabranjeno. A uistinu, oni sulašci.
29 I govore: “Nema ništa sem života našegdunjalučkog i mi nećemo biti podignuti (nakonsmrti)!”
30 A da vidiš kad budu zaustavljeni predGospodarom svojim! (On) će reći: “Zar ovo nijeIstina?” Reći će: “Svakako, tako nam Gospodaranašeg.” Reći će: “Pa kušajte kaznu, zato što nistevjerovali!”
31 Doista će izgubiti oni koji poriču susret sAllahom, dok kad im dođe Čas nenadno, reći će: “Ožalosti naša nad onim šta smo zanemarili”, i oni ćenositi terete svoje na leđima svojim. Doista je lošešta će nositi!
32 A život Dunjaa je samo igra i zabava, isigurno je kuća Ahireta bolja za one koji se boje. Pazar ne shvatate?
33 Doista znamo: žalosti te to šta govore. Pauistinu, oni ne poriču tebe, međutim zalimi ajeteAllahove niječu.
34 A doista su poricani poslanici prije tebe, pasu se strpili nad (tim) što su poricani i mučeni, dokim nije došla pomoć Naša. I nema tog ko će izmijenitiriječi Allahove. A već ti je došla vijest oposlanicima.
35 A ako ti je teško njihovo okretanje, onda akomožeš da potražiš rupu u Zemlji ili ljestve u nebo,pa im doneseš znak! A da hoće Allah, sigurno bi ihprikupio Uputi, zato ne budi nikako od neznalica.
36 Odazivaju se jedino oni koji slušaju. A mrtvi- podići će ih Allah, zatim će Njemu biti povraćeni.
37 I govore: “Zašto mu se ne spusti znak odGospodara njegovog?” Reci: “Uistinu! Allah je kadarda spusti znak”; međutim, većina njih ne zna.
38 A nema nijedne životinje na Zemlji, nitiletećeg stvorenja (koje) leti sa dva krila svoja – ada nisu zajednice slične vama. Nismo zapostavili uKnjizi ništa; zatim će Gospodaru svom bitisakupljeni.
39 A oni koji poriču ajete Naše, gluhi i nijemi,u tminama su. Allah koga hoće – zabludi ga, a kogahoće – učini ga na putu pravom.
40 Reci: “Da li vidite, ako vam dođe kaznaAllahova ili vam dođe Čas, hoćete li mimo Allahaprizivati, ako istinu govorite?”
41 Naprotiv! Njega biste prizivali, pa biotklonio ono za što ste Ga prizivali – ako bi htio -i zaboravili biste šta ste pridruživali.
42 A doista, slali smo zajednicama prije tebe, pasmo ih dohvatili bijedom i nesrećom, da bi se oniponizili.
43 Pa zašto se nisu, kad im je došla sila Naša,ponizili? Međutim, otvrdla su srca njihova i uljepšaoim je šejtan ono šta su radili!
44 Pa pošto bi zaboravili ono čim su biliopominjani, otvorili bismo im kapije svake stvari.Dok, kad bi se obradovali zbog onog šta im je dato,ščepali bismo ih nenadno, tad gle! – oni očajnici.
45 Zato je sasječen korjen ljudi koji su činilizulm; i hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!
46 Reci: “Da li vi vidite, ako Allah oduzme sluhvaš i vidove vaše, i zapečati srca vaša, koji bogmimo Allaha bi vam to dao?” Pogledaj kako iznosimoznakove! Opet se oni odvraćaju.
47 Reci: “Da li vi vidite, ako vam dođe kaznaAllahova iznenada ili otvoreno, hoće li biti uništeniko osim naroda zalima?”
48 I šaljemo izaslanike samo kao donosioceradosnih vijesti i opominjače. Pa ko vjeruje i činidobro, tad nema straha nad njima i neće oni tugovati.
49 A oni koji poriču ajete Naše – pogodiće ihkazna zbog onog šta su zgriješili.
50 Reci: “Ne kažem vam: ´Kod mene su rizniceAllahove´, niti ´Znam nevidljivo´, i ne kažem vam:´Uistinu, ja sam melek.” Slijedim samo šta mi seobjavljuje.” Reci: “Je li isto: slijepac i ko vidi?Pa zar nećete razmisliti?”
51 I opominji njime one koji se plaše da će bitiGospodaru svom sakupljeni – neće imati oni mimo Njegazaštitnika niti zagovornika – da bi se oni bojali(Allaha).
52 I ne tjeraj one koji prizivaju Gospodara svogjutrom i navečer, želeći lice Njegovo. Nije na tebiod računa njihovog ništa i nije od računa tvog nanjima ništa, pa da ih otjeraš i budeš od zalima.
53 A tako ih iskušavamo jedne drugima, da birekli: “Jesu li oni ti koje je obdario Allah izmeđunas?” Zar nije Allah Najbolji poznavalac zahvalnih?
54 A kad ti dođu oni koji vjeruju u ajete Naše,tad reci: “Selamun ´alejkum!” Propisao je SebiGospodar vaš milost, da onaj od vas ko uradi zlo izneznanja, zatim se pokaje poslije toga i popravi – daje On tad Oprosnik, Milosrdni.
55 I tako razlažemo znakove, da bi se razjasnioput prestupnika.
56 Reci: “Meni je uistinu zabranjeno da obožavamone koje prizivate mimo Allaha.” Reci: “Nećuslijediti strasti vaše. Doista bih tad zalutao i nebih ja bio od upućenih.”
57 Reci: “Uistinu, ja sam na dokazu jasnom odGospodara svog, a poričete ga. Nije kod mene to štopožurujete. Sud je jedino Allahov; govori Istinu, aOn je Najbolji od sudaca.”
58 Reci: “Da je kod mene to što požurujete,sigurno bi bila svršena stvar između mene i izmeđuvas;” a Allah je Najbolji znalac zalima.
59 A kod Njega su ključevi nevidljivog – zna ihsamo On; i zna šta je na kopnu i moru; i ne otpadnenijedan list, a da ga ne zna. I nema zrnca u tminamaZemlje, ni svježeg ni suhog, a da nije u Knjizijasnoj.
60 I On je Taj koji vas uzima noću – a zna štaprivrijedite danju, zatim vas podiže u njemu, da bise ispunio rok određeni. Zatim je Njemu povratak vaš,potom će vas obavijestiti o onom šta ste radili;
61 I On je Pokoritelj nad robovima Svojim; išalje nad vama čuvare. Dok, kad dođe nekom od vassmrt, uzmu ga izaslanici Naši, a oni ne oklijevaju.
62 Zatim će biti vraćeni Allahu, Zaštitniku svomistinskom. Sud je uistinu Njegov!, a On je Najbrži odonih koji obračunavaju.
63 Reci: “Ko vas izbavlja iz tmina kopna i mora?Zovete Ga ponizno i tajno: ´Ako nas izbaviš iz ovog,sigurno ćemo biti od zahvalnih.”
64 Reci: “Allah vas izbavlja iz njih i iz svakenevolje, potom vi pridružujete.”
65 Reci: “On je kadar da pošalje na vas kaznuiznad vas ili ispod nogu vaših ili vas zaodjene ustranke i (da) iskusite silu jedni drugih.” Pogledajkako iznosimo znakove, da bi oni razumjeli.
66 I poriče ga narod tvoj, a on je Istina. Reci:”Nisam nad vama čuvar.”
67 Za svaku vijest ima rok, a saznaćete.
68 A kad vidiš one koji se upuštaju (jalovimraspravama) u ajete Naše, tad se okreni od njih dokne budu prešli na razgovor drugačiji od tog. A ako tenavede šejtan da zaboraviš, tad ne sjedi – nakonprisjećanja – sa narodom zalima.
69 I nema ništa od njihovog računa na onima kojise boje, međutim, Opomena je da bi se oni pobojali.
70 I ostavi one koji vjeru svoju uzimaju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa. I opominjinjime, da ne strada duša zbog onog šta zasluži. Nećeza nju mimo Allaha biti zaštitnika niti zagovornika.Iako bi dala svaku otkupninu, ne bi se uzela od nje.Takvi su oni koji stradaju zbog onog šta zasluže.Imaće oni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zatošto ne vjeruju.
71 Reci: “Zar da prizivamo mimo Allaha ono štanam ne koristi, niti nam šteti, i okrenemo se napetama našim, nakon što nas je uputio Allah, kao onajkoga opčine šejtani na Zemlji smetenog. Njegovidrugovi ga pozivaju Uputi: ´Hodi nama!” Reci:”Uistinu, Uputa Allahova, to je Uputa, a naređeno namje da se predamo Gospodaru svjetova,
72 I da obavljamo salat i Njega se bojimo”; a Onje Taj kojem ćete biti sabrani,
73 I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju sIstinom. A na dan kad rekne: “Budi!”, tad će biti.Riječ Njegova je Istina i Njegova će vlast biti naDan kad se puhne u sur. Znalac nevidljivog ividljivog, a On je Mudri, Obaviješteni.
74 I kad reče Ibrahim ocu svom Azeru: “Zar uzimaškipove bogovima? Uistinu, ja vidim tebe i narod tvoju zabludi očitoj.”
75 I tako pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa iZemlje, i da bi bio od sigurnih.
76 Pa pošto se nad njim smrači noć, ugledazvijezdu. Reče: “Ovo je gospodar moj.” Pa pošto zađe,reče: “Ne volim one koji zalaze.”
77 Pa pošto vidje Mjesec izlazećim, reče: “Ovo jegospodar moj.” Pa pošto zađe, reče: “Ako me ne uputiGospodar moj, sigurno ću biti od naroda zalutalih.”
78 Pa pošto vidje Sunce izlazećim, reče: “Ovo jegospodar moj. Ovo je najveće.” Pa pošto zađe, reče:”O narode moj! Ja sam čist od onog šta pridružujete.
79 Uistinu! Ja okrećem lice svoje Onom koji jestvorio nebesa i Zemlju, pravovjeran, a nisam ja odmušrika.”
80 I raspravljao je s njim narod njegov. Reče:”Raspravljate li sa mnom o Allahu, a već me jeuputio? A ne bojim se ja uopće onog što Mupridružujete, izuzev šta htjedne Gospodar moj.Obuhvata moj Gospodar svaku stvar znanjem. Pa zar senećete opametiti?
81 A kako da se bojim onoga što pridružujete, ane plašite se što vi pridružujete Allahu ono za štovam nije objavio dokaz?” Pa koja od dvije skupine jedostojnija sigurnosti? Kad biste znali!
82 Oni koji vjeruju i ne presvlače vjerovanjesvoje sa zulmom, takvi će imati sigurnost, a oni suupućeni.
83 I to je dokaz Naš kojeg smo dali Ibrahimuprotiv naroda njegovog. Uzdižemo stepenima kogahoćemo. Uistinu! Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.
84 I podarili smo mu Ishaka i Jakuba; svakojegsmo uputili; i Nuha smo uputili ranije; i odpotomstva njegovog Dawuda i Sulejmana i Ejjuba iJusufa i Musaa i Haruna – a tako nagrađujemodobročinitelje –
85 I Zekerijjaa i Jahjaa i Isaa i Iljasa – svakije od dobrih –
86 I Ismaila i El´jesea i Junusa i Luta -svakojeg smo odlikovali nad svjetovima –
87 I (neke) od očeva njihovih i potomaka njihovihi braće njihove; i odabrali smo ih i uputili ih putupravom.
88 To je Uputa Allahova, upućuje njome koga hoćeod robova Svojih. A da su pridruživali, sigurno bi impropalo šta su radili.
89 To su oni kojima smo dali Knjigu i sud ivjerovjesništvo. Pa ako takvi ne vjeruju u nju, padoista ćemo je povjeriti ljudima koji neće u nju bitinevjernici.
90 To su oni koje je uputio Allah. Zato slijediuputu njihovu! Reci: “Ne tražim od vas za njunagradu; to je samo Opomena svjetovima.”
91 I ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim kad kažu: “Nije objavio Allah smrtnikuništa.” Reci: “Ko je objavio Knjigu, onu koju jedonio Musa, svjetlom i Uputom ljudima? Učinili ste jepergamentima, pokazujete je i skrivate mnogo, apoučeni ste šta niste znali vi niti očevi vaši?”Reci: “Allah!” Zatim ih napusti; u raspravi svojoj sezabavljaju.
92 A ova Knjiga koju smo objavili, blagoslovljenaje, potvrda one prije nje, i da opomeneš Majkunaselja i onog ko je oko nje. A oni koji vjeruju uAhiret – vjeruju u nju, i oni u salatima svojimustrajavaju.
93 A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili kaže: “Objavljeno je meni”, anije mu objavljeno ništa; i ko kaže: “Objaviću sličnošta je objavio Allah.” A da vidiš kad budu zalimi umukama smrti, a meleci ispruže ruke svoje: “Izbaciteduše svoje! Danas ćete biti plaćeni kaznomponižavajućom što ste govorili protiv Allaha neistinui prema ajetima Njegovim se oholili.”
94 A doista, doći ćete Nam pojedinačno, kao štosmo vas stvorili prvi put, a ostavićete šta smo vampodarili za leđima svojim. I nećemo vidjeti s vamaposrednike vaše za koje ste tvrdili da su oni vašiortaci. Doista, presječeno je među vama, i iščezlo jeod vas ono šta ste tvrdili.
95 Uistinu! Allah je Taj koji cijepa zrno ikošpice. Izvodi živo iz mrtvog, i On je Taj kojiizvodi mrtvo iz živog. To je Allah!, pa kako seodvraćate?
96 Cjepalac je zore! I učinio noć odmorom, aSunce i Mjesec za računanje. To je diktat Moćnog,Znalca.
97 I On je Taj koji je načinio za vas zvijezde,da se vodite njima u tminama kopna i mora. Doistarazlažemo znakove ljudima koji znaju.
98 I On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,te boravište i spremište. Doista, razlažemo znakoveljudima koji shvataju.
99 I On je Taj koji spušta vodu s neba, paizvodimo njome rastinje svake stvari; i izvodimo iznje zelen iz koje izvodimo zrnje naslagano. A odpalme – iz pupoljka njenog – grozdove niske; i baščeod grožđa i maslina i nara, sličnog i različitog.Pogledajte plodove njegove, kad donese plod, i zrenjenjegovo. Uistinu, u tome su znaci za ljude kojivjeruju.
100 I čine Allahu ortacima džinne, a stvorio ihje, i pripisuju Mu sinove i kćeri, bez znanja. Slavaneka je Njemu, a uzvišen je od onog šta pripisuju!
101 Začetnik nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete,a On nema družice?, a stvorio je svaku stvar i On jeo svakoj stvari Znalac.
102 Takav je Allah, Gospodar vaš! Samo je On Bog,Stvoritelj svake stvari, zato Njega obožavajte. A Onje nad svakom stvari Zaštitnik.
103 Ne dosežu Ga vizije, a On doseže vizije, i Onje Fini, Obaviješteni.
104 Već su vam došli uvidi od Gospodara vašeg. Pako vidi, ta za dušu je njegovu, a ko je slijepac, paprotiv nje je; a nisam ja nad vama čuvar.
105 I tako iznosimo znakove i da kažu: “Naučiosi”, i da ga objasnimo ljudima koji znaju.
106 Slijedi šta ti se objavljuje od Gospodaratvog; nema boga osim Njega, i kloni se mušrika.
107 A da je htio Allah, ne bi pridruživali. Anismo učinili tebe nad njima čuvarom, i nisi ti njimazaštitnik.
108 I ne vrijeđajte one koje prizivaju mimoAllaha, pa da vrijeđaju Allaha neprijateljski, bezznanja. Tako smo uljepšali svakoj ummi rad njihov.Zatim je Gospodaru njihovom povratak njihov, pa će ihobavijestiti o onom šta su radili.
109 I kunu se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih, ako bi im došao znak, da bi sigurnovjerovali u njega. Reci: “Samo su znaci kod Allaha.”A otkud da vi zapazite, da ga kad dođe nećevjerovati?
110 I okrenućemo srca njihova i opažanja njihova- kao što nisu vjerovali u njega prvi put – iostaviti ih (da) u pretjeranosti svojoj lutaju.
111 I čak da im Mi spustimo meleke, i da imgovore mrtvi, i da prikupimo protiv njih svaku stvarsučelice, ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio.Međutim, većina njih su neznalice.
112 I tako, učinili smo svakom vjerovjesnikuneprijateljem šejtane ljudi i džinna – inspirisali sujedni druge kitnjastim govorom, obmanjujućim. A da jehtio Gospodar tvoj, ne bi to radili. Zato ostavi njihi ono šta izmišljaju;
113 I da se tome naklonu srca onih koji nevjeruju u Ahiret i da se zadovolje time, i da zaradeono šta oni zarađuju.
114 Pa zar da mimo Allaha tražim suca, a On jeTaj koji vam je objavio Knjigu detaljnu? A oni kojimasmo dali Knjigu, znaju da je ona spuštena odGospodara tvog s Istinom; zato ne budite nikako odsumnjivaca.
115 I ostvaruje se Riječ Gospodara tvog istinskii pravično. Nema tog ko će izmijeniti Riječi Njegove;a On je Onaj koji čuje, Znalac.
116 A ako bi poslušao većinu onih na Zemlji,zaveli bi te s puta Allahovog. Slijede samopretpostavku i oni samo lažu.
117 Uistinu, Gospodar tvoj – On je Najboljiznalac onog ko skreće s puta Njegovog i On jeNajbolji poznavalac upućenih.
118 Pa jedite od onog nad čim je spomenuto imeAllahovo, ako ste u ajete Njegove vjernici.
119 A nije za vas da ne jedete ono nad čim jespomenuto ime Allahovo – a doista vam je razložio štavam je zabranio – izuzimajući ono na što steprisiljeni. A uistinu, mnogi zavode strastima svojim,bez znanja. Uistinu, Gospodar tvoj – On je Najboljiznalac prekršilaca.
120 I ostavite vanjštinu grijeha i unutrašnjostnjegovu. Uistinu, oni koji stiču grijeh, biće plaćeniza ono šta su stekli.
121 I ne jedite od onog nad čim nije spomenutoime Allahovo, a uistinu, to je grijeh. I uistinu,šejtani nadahnjuju prijatelje svoje da seraspravljaju s vama. A ako ih poslušate, uistinu viste mušrici.
122 Zar je onaj ko je bio mrtav – pa smo gaoživili i načinili mu svjetlo kojim ide među ljudima- kao onaj ko mu je sličan, u tminama iz kojih nećebiti vani? Eto tako je nevjernicima uljepšano ono štarade.
123 A tako smo načinili u svakom naselju velikašezloradnicima njegovim, da spletkare u njemu. A nespletkare izuzev protiv duša svojih, a ne opažaju.
124 I kad im dođe znak, govore: “Nećemo vjerovatidok nam se ne dadne slično šta je dato poslanicimaAllahovim.” Allah je Najbolji znalac gdje postavljaposlanstva Svoja. Pogodiće one koji griješe poniženjekod Allaha, i kazna žestoka za ono što spletkare.
125 Pa onome koga Allah želi da uputi, raširigrudi njegove Islamu. A onom koga želi da zavede,učini grudi njegove tijesnim, uskim, kao da se penjeu nebo. Tako postavlja Allah prljavštinu na one kojine vjeruju.
126 A ovo je put Gospodara tvog – ispravan.Doista smo razložili znakove ljudima koji sepoučavaju.
127 Imaće oni kuću selama kod Gospodara svog, aOn će biti Zaštitnik njihov zbog onog šta su radili.
128 A na Dan kad ih skupi zajedno: “O skupinodžinna! Doista ste (zaveli) mnogo ljudi.” A reći ćenjihovi prijatelji između ljudi: “Gospodaru naš!Koristili smo mi jedni drugima i stigli roku našemkojeg si nam odredio.” Reći će: “Vatra je boravištevaše, vječno ćete biti u njoj, izuzev šta htjedneAllah.” Uistinu, Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.
129 A tako okrećemo zalime jedne drugima, zbogonog šta su zaradili.
130 O skupino džinna i ljudi! Zar vam nisudolazili poslanici između vas, kazivali vam znakoveMoje i upozoravali vas susretom ovog dana vašeg? Rećiće: “Svjedočimo protiv duša naših.” A obmanuo ih ježivot Dunjaa i svjedočit će protiv duša svojih da suoni bili nevjernici.
131 To zato što neće Gospodar tvoj biti uništavačnaselja zbog zulma, a budu li stanovnici njegovinesvjesni.
132 A imaće svako stepene od onog šta su radili;i nije Gospodar tvoj nehajan na ono šta rade.
133 A Gospodar tvoj je Neovisni, Vlasnik milosti.Ako hoće uklonit će vas i nadomjestiti nakon vas čimehoće, kao što je stvorio vas od potomstva drugihnaroda.
134 Uistinu, ono čime vam se prijeti uslijeditće, a niste vi ti koji će umaći.
135 Reci: “O narode moj! Radite na mjestu svom.Uistinu! Ja sam radnik. Pa spoznat ćete onog ko će zakraj imati dom.” Uistinu, to neće uspjeti zalimi.
136 I dodjeljuju Allahu nešto od onog šta jestvorio od ljetine i stoke – dio, pa kažu: “Ovo je zaAllaha”, po tvrdnji njihovoj – “a ovo je za ortakenaše.” Pa ono šta je za ortake njihove, tad ne stižeAllahu; a šta je za Allaha, pa to stiže ortacimanjihovim. Zlo je kako rasuđuju!
137 A isto tako, uljepšali su mnogim mušricimaortaci njihovi ubijanje djece njihove, da bi ihupropastili i da bi im (konfuzijom) zaodijenuli vjerunjihovu. A da hoće Allah, ne bi to činili. Zatoostavi njih i ono šta izmišljaju.
138 I govore: “Ova stoka i ljetina je zabranjena.Neće se hraniti njome, izuzev onaj kome dopustimo” -po tvrdnji njihovoj – “i stoka čija su leđazabranjena i stoka nad kojom nije spomenuto imeAllahovo” – izmišljajući protiv Njega. Platit će imza ono što izmišljaju.
139 I govore: “Šta je u trbusima ove stokeposebno je za naše muškarce, a zabranjeno je ženamanašim”; a ako bude mrtvo, onda su oni u tomsudionici. Platit će im opisivanje njihovo. Uistinu,On je Mudri, Znalac.
140 Doista su izgubili oni koji su ubijali djecusvoju glupo, bez znanja, i zabranjivali ono čim ih jeopskrbio Allah, izmišljanjem protiv Allaha. Doista suzabludjeli i nisu bili upućeni.
141 A On je Taj koji stvara bašče poduprte inepoduprte, i palme, i usjev različite jestivostinjegove, i masline i narove, slične i različite.Jedite od ploda njihovog – kad donese plod, i dajtedio toga na dan berbe njegove, i ne rasipajte.Uistinu! On ne voli rasipnike.
142 A od stoke, tovarnu i sitnu. Jedite od onogčim vas je opskrbio Allah, i ne slijedite korakešejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
143 Osam parova: od ovaca dvoje i od koza dvoje.Reci: “Da li je dva mužjaka zabranio ili dvije ženke,ili ono šta sadrže utrobe dviju ženki? Obavijestiteme znanjem, ako istinu govorite.”
144 I od deve dvoje i od goveda dvoje. Reci: “Dali je dva mužjaka zabranio ili dvije ženke ili štasadrže utrobe dviju ženki, ili ste bili svjedoci kadvam je Allah ovo zapovjedio?” Pa ko je nepravednijiod onog ko izmišlja protiv Allaha laž, da bi zavodioljude bez znanja? Uistinu! Allah ne upućuje narodzalima.
145 Reci: “Ne nalazim (ništa) u onom šta mi seobjavljuje zabranjenim za onog koji to jede, izuzevšto je lešina, ili krv prolivena ili meso svinje – pauistinu to je pogan – ili ono nad čim je griješnozazvano drugo ime, a ne Allahovo. Pa ko budenatjeran, bez želje i bez prekoračenja, pa uistinu,Gospodar tvoj je Oprosnik, Milosrdni.
146 A onima koji su jevreji, zabranili smo svakus papkom (nerazdvojenim), a od goveda i bravazabranili smo im sala njihova, izuzev šta nose leđanjihova ili crijeva, ili šta je pomješano sa kosti.To smo ih platili zbog bunta njihovog, a uistinu, MiIstinu govorimo.
147 Pa ako te poreknu, tad reci: “Gospodar vaš jeVlasnik milosti sveobuhvatne”; i neće se povući silaNjegova sa naroda prijestupnika.
148 Reći će oni koji pridružuju: “Da je htioAllah ne bismo pridruživali, a ni očevi naši, i nebismo zabranili ništa.” Isto tako su poricali oniprije njih, dok nisu iskusili silu Našu. Reci: “Imali kod vas imalo znanja pa da nam ga iznesete?Slijedite samo pretpostavku, i vi samo lažete.”
149 Reci: “Pa Allahov argument je konačan. Ta daje htio, sigurno bi vas sve uputio.”
150 Reci: “Dovedite svjedoke vaše koji svjedočeda je Allah ovo zabranio.” Pa ako posvjedoče, tad nesvjedoči s njima; i ne slijedi strasti onih kojiporiču ajete Naše i onih koji ne vjeruju u Ahiret – aoni Gospodaru svom izjednačuju (rivale).
151 Reci: “Dođite, proučiću ono šta vam jezabranio Gospodar vaš: da ne pridružujete Njemuništa; roditeljima dobročinstvo, i da ne ubijatedjecu vašu zbog siromaštva – Mi opskrbljujemo vas injih – i ne približujte se razvratnostima, onom štaje vanjština njihova i šta je unutrašnjost, i neubijte dušu koju je zabranio Allah, izuzev radipravde. To vam zapovjeda da biste vi razumjeli;
152 I ne približujte se imetku siročeta, izuzevonako kako je najbolje, dok ne dosegne zrelost svoju;i ispunjavajte mjeru i vagu pravedno. Ne opterećujemodušu, osim mogućnošću njenom. A kad govorite, ondapravedno, makar bio rođak; i obavezu Allahuispunjavajte. To vam zapovijeda da biste se vipoučili”;
153 “A ovo je Moj put pravi, zato ga slijedite. Ine slijedite puteve (druge), pa da vas odvoje od putaNjegovog; to vam zapovijeda da biste se vi pobojali.”
154 Zatim smo dali Musau Knjigu potpunom za onogko čini dobro i detaljnom za svaku stvar, i Uputu imilost, da bi oni u susret sa Gospodarom svojimvjerovali.
155 A ova Knjiga koju objavljujemo,blagoslovljena je, zato je slijedite i bojte se(Allaha), da bi vam se smilovalo,
156 Da ne biste rekli: “Samo je objavljena Knjigadvjema grupama prije nas, a doista smo bili premaučenju njihovom nemarni”;
157 Ili kažete: “Da je nama – nama objavljenaKnjiga, sigurno bismo bili upućeniji od njih.” Pa većvam je došao dokaz jasan od Gospodara vašeg, i Uputai milost. Pa ko je nepravedniji od onog ko poričeajete Allahove i odvraća od njih? Platićemo one kojiodvraćaju od ajeta Naših, opakom kaznom, zato što suodvraćali.
158 Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođeGospodar tvoj ili dođe neki od znakova Gospodaratvog? Na Dan kad dođe neki od znakova Gospodara tvog,neće koristiti duši vjerovanje njeno, (koja) nijevjerovala prije ili zaradila u vjerovanju svom dobro.Reci: “Očekujte! Uistinu! Mi smo čekatelji.”
159 Uistinu! Oni koji su razdijelili vjeru svojui postali sekte, nisi od njih ni u čemu. Samo jestvar njihova do Allaha, zatim će ih obavijestiti oonom šta su činili.
160 Ko dođe sa dobrim djelom, pa imaće on desetsličnih njemu; a ko dođe sa zlim djelom, tad će bitiplaćen samo sličnim njemu; i njima se neće učinitizulm.
161 Reci: “Uistinu! Mene je uputio Gospodar mojputu pravom: vjeri pravoj, milletu Ibrahima hanife, anije bio od mušrika.”
162 Reci: “Uistinu, salat moj i žrtva moja iživot moj i smrt moja su za Allaha, Gospodarasvjetova.
163 On nema sudruga; a to mi je naređeno i ja samprvi od muslimana.”
164 Reci: “Zar da mimo Allaha tražim gospodara, aOn je Gospodar svake stvari?” A zarađuje svaka dušasamo sebi, i neće se teretiti opterećeni teretomdrugog. Potom je Gospodaru vašem povratak vaš, te ćevas obavijestiti o onom u čemu ste se razilazili.
165 I On je Taj koji vas je učinio halifamaZemlje, i uzdigao vas jedne nad drugima stepenima, davas iskuša u onom šta vam je dao. Uistinu! Gospodartvoj je brz u kazni, i uistinu, On je Oprosnik,Milosrdni.

Chapter 7 (Sura 7)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim. Sad.
2 Knjiga se spušta tebi – zato neka u grudimatvojim ne bude tjeskobe zbog nje – da opominješnjome, a opomena je vjernicima.
3 Slijedite šta vam se objavljuje od Gospodaravašeg, i ne slijedite mimo Njega zaštitnike. Maločega se sjećate!
4 A koliko je naselja koja smo uništili! Tad biim došla sila Naša noću, ili dok bi oni prilegli upodnevu.
5 Zato je bio priziv njihov kad bi im došla silaNaša, jedino što bi rekli: “Uistinu! Mi smo bilizalimi.”
6 Pa sigurno ćemo pitati one kojima je poslata isigurno ćemo pitati izaslanike.
7 Tad ćemo im sigurno ispričati sa znanjem, anismo bili odsutni.
8 A mjerenje će Tog dana biti istinito. Pa onajčija mjerila pretegnu – pa ti takvi će biti uspješni;
9 A onaj čija mjerila olakšaju – pa takvi su onikoji su izgubili duše svoje, zbog toga što su ajetimaNašim bili zalimi.
10 A doista smo vas učvrstili na Zemlji inačinili vam na njoj sredstva za život. Malo štozahvaljujete!
11 I doista, stvorili smo vas, zatim vasoblikovali, potom rekosmo melecima: “Učinite sedžduAdemu!” Tad padoše ničice, izuzev Iblisa, nije bio odonih koji padaju na sedždu.
12 (Allah) reče: “Šta te je zadržalo da nisi paona sedždu kad sam ti naredio?” Reče: “Ja sam bolji odnjega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvoriood ilovače.”
13 (Allah) reče: “Onda silazi iz njega! Pa nijeza tebe da se oholiš u njemu. Zato izlazi! Uistinu,ti si od poniženih.”
14 Reče: “Odloži mi do Dana kad budu podignuti.”
15 (Allah) reče: “Uistinu, ti si od onih kojimase odlaže.”
16 Reče: “Pa zato što si me zaveo, sigurno ću imbiti u zasjedi na putu Tvom pravom.
17 Zatim ću im sigurno prilaziti ispred njih iiza njih, i s desnih strana njihovih i s lijevihstrana njihovih, i nećeš naći većinu njih zahvalnim.”
18 (Allah) reče: “Izlazi iz njega pokuđen iprognan. Sigurno onaj od njih ko te bude slijedio -sigurno ću napuniti Džehennem s vama zajedno.”
19 “I o Ademe! Nastani ti i žena tvoja Džennet,pa jedite odakle god hoćete, i ne približujte se ovomdrvetu, pa da budete od zalima.”
20 Pa je došaptavao njima dvoma šejtan, da bi imotkrio šta im je bilo skriveno od sew´ata njihovih. Ireče: “Zabranio vam je Gospodar vaš sa ovog drveta,samo da ne budete dva meleka ili ne budete odbesmrtnika.”
21 I zaklete se njima dvoma: “Uistinu! Ja sam vamsigurno od savjetnika!”
22 Tad prouzroči da njih dvoje padnu na prevaru.Pa pošto okusiše drvo, otkriše im se sew´ati njihovii počeše krpiti po sebi nešto lista džennetskog. Ipozva ih Gospodar njihov: “Zar vam nisam zabranio saovog drveta i rekao vam: ´Uistinu! Šejtan vam jeneprijatelj otvoreni?”
23 Rekoše: “Gospodaru naš! Učinili smo zulmdušama našim, i ako nam ne oprostiš i ne smiluješ namse, sigurno ćemo biti od gubitnika.”
24 Reče: “Siđite! Vi ste jedno drugomneprijatelji. I imaćete vi na Zemlji boravište iopskrbu neko vrijeme.”
25 Reče: “Na njoj ćete živjeti i na njoj umirati,i iz nje izvedeni biti.”
26 O sinovi Ademovi! Doista smo vam spustiliodjeću da sakrije sew´ate vaše, i perjanice, aodijelo bogobojaznosti, to je bolje. To je od znakovaAllahovih, da bi se oni poučili.
27 O sinovi Ademovi! Neka vas nikako ne zavedešejtan kao što je izveo roditelje vaše iz Dženneta,strgavši s njih dvoje odjeću njihovu, da bi impokazao sew´ate njihove. Uistinu, on vas vidi, on ivrsta njegova, odakle ne vidite njih. Uistinu! Mi smoučinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.
28 A kad učine razvrat, govore: “Našli smo natome očeve naše i Allah nam je to naredio.” Reci:”Uistinu, Allah ne naređuje razvrat. Zar govorite oAllahu ono šta ne znate?”
29 Reci: “Gospodar moj naređuje pravednost; iupravite lica svoja kod svakog mesdžida. PrizivajteNjega, odani Njegovom dinu. Kao što vas je u početkustvorio, (tako se i) vraćate.”
30 Dio je uputio, a dio – obistinila se na njimazabluda. Uistinu, oni uzimaju šejtane zaštitnicimamimo Allaha i misle da su oni upućeni.
31 O sinovi Ademovi! Uzmite ukras svoj kod svakogmesdžida, i jedite i pijte, a ne rasipajte. Uistinu!On ne voli rasipnike.
32 Reci: “Ko je zabranio ukras Allahov kojeg jeiznio robovima Svojim, i dobre stvari od opskrbe?”Reci: “One su za one koji vjeruju u životu Dunjaa,posebno na Dan kijameta.” Eto tako razlažemo znakoveljudima koji znaju.
33 Reci: “Gospodar moj je zabranio jedinorazvratnosti, ono šta je vidljivo od njih i šta jeskriveno, i griješenje i tlačenje bez prava, i dapridružujete Allahu ono za što nije objavioautoritet, i da govorite o Allahu ono šta ne znate.”
34 A svaka zajednica ima rok, pa kad dođe roknjihov, neće (ga) zadržati čas, niti ubrzati.
35 O sinovi Ademovi! Ako vam dođu poslaniciizmeđu vas, kazivaće vam ajete Moje, pa ko se pobojii popravi, tad neće biti straha nad njima, niti ćeoni žaliti.
36 A oni koji poreknu ajete Naše i uzohole seprema njima, takvi će biti stanovnici vatre, oni će unjoj biti vječito.
37 Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Timtakvima će doći dio njihov iz Knjige, dok, kad imdođu izaslanici Naši da ih uzmu, govoriće: “Gdje jeono šta ste prizivali mimo Allaha?” Reći će: “Nestalisu od nas.” I svjedočiće protiv duša svojih da su onibili nevjernici.
38 (Allah) će reći: “Uđite u vatru u zajedniceveć prošle prije vas, od džinna i ljudi.” Kad god uđezajednica, proklinjaće svoju sestru (zajednicu), dok,kad se u njoj svi sustignu, reći će zadnja njihovaprvoj njihovoj: “Gospodaru naš! Ovi su nas zaveli,zato im daj dvostruku kaznu vatrom.” Reći će: “Zasvakog je dvostruko, međutim ne znate.”
39 I reći će prva njihova zadnjoj njihovoj: “Paniste vi imali nad nama nikakvu prednost, zatokušajte kaznu za ono šta ste zaslužili.”
40 Uistinu, oni koji budu poricali ajete Naše ioholili se prema njima, neće im se otvoriti kapijeneba i neće ući u Džennet, dok ne prođe deva krozušice igle; a tako plaćamo prestupnike.
41 Imaće oni od Džehennema postelju, a iznad njihće biti (vatrene) pokrivke; a tako kažnjavamo zalime.
42 A oni koji vjeruju i čine dobra djela – neopterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenom – takviće biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu bitivječito.
43 I istrgnućemo šta je u grudima njihovim odmržnje; teći će ispod njih rijeke i govoriće: “HvalaAllahu koji nas je ovom uputio. A ne bismo se uputilida nas nije Allah uputio! Doista, donosili suposlanici Gospodara našeg Istinu.” I viknuće im se:”Ovo je Džennet koji vam je dat u naslijeđe za onošta ste radili.”
44 I dozivaće stanovnici Dženneta stanovnikevatre: “Doista smo našli ono što nam je obećavaoGospodar naš istinitim, pa jeste li našli ono šta jeobećavao Gospodar vaš istinitim?” Reći će: “Da.” Tadće objaviti muezzin među njima: “Prokletstvo Allahovoje nad zalimima,
45 Onima koji su odvraćali od puta Allahovog itražili ga iskrivljenim, a oni su u Ahiret bilinevjernici.”
46 I između njih dvaju biće veo, a na uzvisinamaće biti ljudi (koji će) prepoznati svakog poobilježjima njihovim. I vikat će stanovnicimaDženneta: “Selamun alejkum!” Nisu ušli u njega, a oniće željeti.
47 I kad skrenu pogledi njihovi premastanovnicima vatre, reći će: “Gospodaru naš! Ne stavinas sa narodom zalima.”
48 I pozivaće stanovnici uzvisina ljude koje ćeznati po obilježjima njihovim, govoriće: “Šta vam jevrijedio skup vaš i što ste se oholili?
49 Jesu li to oni (za koje) ste se kleli da imneće stići Allahova milost?” “Uđite u Džennet! Nemastraha nad vama i nećete vi žaliti.”
50 I zvaće stanovnici vatre stanovnike Dženneta:”Prolijte na nas malo vode ili nešto od onog čim vasje opskrbio Allah.” Reći će: “Uistinu! Allah je todvoje zabranio nevjernicima,
51 Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa.” Zato ćemonjih Danas zaboraviti, kao što su zaboravili nasusret dana njihovog ovog, i što su ajete Našenijekali.
52 A doista, donijeli smo im Knjigu, pa smo jebazirali na znanju, Uputu i milost za ljude kojivjeruju.
53 Čekaju li samo ostvarenje njeno? Na Dan kaddođe ostvarenje njeno, govoriće oni koji su jezaboravili ranije: “Doista su poslanici Gospodaranašeg donosili Istinu. Pa hoće li biti za nas ikakvihposrednika, pa da posreduju za nas ili da budemovraćeni, pa da radimo drugačije no što smo radili?”Doista, izgubili su duše svoje, a iščezlo je od njihšta su izmišljali.
54 Uistinu! Gospodar vaš je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju u šest dana, zatim se postavio naArš. Prekriva noću dan (koji) traži nju žurno, aSunce i Mjesec i zvijezde potčinjeni su komandiNjegovoj. Uistinu! Njegovo je stvaranje i komanda!Blagoslovljen neka je Allah, Gospodar svjetova!
55 Zazivajte Gospodara svog skrušeno i potajno.Uistinu! On ne voli one koji prevršuju.
56 I ne činite fesad na Zemlji, nakon sređivanjanjenog, i prizivajte Njega, strahujući i nadajući se.Uistinu, Allahova milost je bliska dobročiniteljima.
57 A On je Taj koji šalje vjetrove radosnomviješću pred milošću Svojom. Dok, kad ponesu oblaketeške, usmjerimo ga ka zemlji zamrloj pa spuštamo nanju vodu, te izvodimo njome od svačeg plodove. Takoćemo izvesti mrtve, da biste se vi podsjetili.
58 A dobra zemlja izvodi rastinje svoje sdozvolom Gospodara svog; a koja je loša, izvodi samooskudno. Tako razlažemo znakove ljudima (koji)zahvaljuju.
59 Doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: “O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vidrugog boga osim Njega. Uistinu! Ja se bojim za vaskazne Dana strahovitog.”
60 Uglednici iz naroda njegovog rekoše: “Uistinu,mi te vidimo u zabludi očitoj.”
61 Reče: “O narode moj! Nije u meni zabluda, negosam ja poslanik Gospodara svjetova.
62 Dostavljam vam poslanice Gospodara svog isavjetujem vas, i znam od Allaha ono šta ne znate.
63 Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasopomenuo, i da biste se pobojali i da bi vam sesmilovalo.”
64 Tad ga porekoše, pa spasismo njega i one snjim u lađi, a potopismo one koji su poricali ajeteNaše. Uistinu, oni su bili narod slijepaca.
65 I Adu, brata njihovog Huda. Reče: “O narodemoj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga osimNjega. Pa zar se nećete pobojati?”
66 Uglednici koji nisu vjerovali iz narodanjegovog, rekoše: “Uistinu, mi te vidimo u gluposti,i uistinu, mi mislimo da si ti od lažova.”
67 Reče: “O narode moj! Nije u meni glupost, negosam ja poslanik Gospodara svjetova.
68 Dostavljam vam poslanice Gospodara mog i jasam vam savjetnik pouzdani.
69 Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasupozorio? A sjetite se kad vas je učinionasljednicima nakon naroda Nuhovog, i povećao vas ukonstituciji obilno. Pa sjetite se blagodatiAllahovih, da biste vi uspjeli.”
70 Rekoše: “Zar si nam došao da bismo obožavaliAllaha – jedinog Njega, a ostavili ono što suobožavali očevi naši? Pa daj nam ono čim namprijetiš, ako istinu govoriš!”
71 Reče: “Već je pala na vas od Gospodara vašegprljavština i gnjev. Zar se prepirete sa mnom oimenima? koja ste nadjenuli vi i očevi vaši; nijespustio Allah za njih nikakav autoritet. Pa očekujte!Uistinu! Ja sam od onih koji sa vama čekaju.”
72 Pa smo spasili njega i one s njim milošću odNas, i odsjekli korijen onih koji su poricali ajeteNaše i nisu bili vjernici.
73 I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogaosim Njega. Već vam je došao jasan dokaz od Gospodaravašeg. Ova deva Allahova za vas je znak; zato jepustite da jede po Zemlji Allahovoj, i ne dotičite jezlom, pa da vas spopadne kazna bolna.”
74 I sjetite se kad vas je učinio nasljednicimanakon Ada i nastanio vas na Zemlji. Pravite unizijama njenim palače i klešete brda (u) kuće. Pasjetite se blagodati Allahovih i ne činite zlo naZemlji, praveći fesad.
75 Uglednici koji su se uzoholili iz narodanjegovog rekoše onima koji su učinjeni slabima – onomko je vjerovao od njih: “Znate li da je Salihizaslanik od Gospodara njegovog?” Rekoše: “Uistinu,mi smo u ono s čim je poslat, vjernici!”
76 Oni koji su se uzoholili rekoše: “Uistinu, mismo u ono u što vjerujete, nevjernici!”
77 Tad raniše devu i oglušiše se o naredbuGospodara svog, i rekoše: “O Salih! Donesi nam onočim nam prijetiš, ako si od izaslanika.”
78 Pa ih snađe potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani.
79 Tad se okrenu od njih i reče: “O narode moj.Doista sam vam dostavio poslanicu Gospodara svog isavjetovao vas, međutim, ne volite savjetnike.”
80 I Luta! Kad reče narodu svom: “Zar činiterazvrat u kojem vas nije nadmašio niko od svjetova?
81 Uistinu, vi prilazite strašću ljudima mimožena. Naprotiv, vi ste ljudi koji pretjeruju.”
82 Odgovor naroda njegovog bio je jedino štorekoše: “Protjerajte ih iz naselja vašeg. Uistinu,oni su ljudi koji se čiste.”
83 Pa smo spasili njega i porodicu njegovu,izuzev žene njegove, bila je od izostalih.
84 I izlili smo na njih kišu. Pa pogledaj kakavje bio kraj prestupnika!
85 I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. Zaista vam je došao jasan dokaz odGospodara vašeg; zato ispunjavajte mjeru i mjerilo. Ine zakidajte ljudima stvari njihove, i ne činitefesad na Zemlji, nakon sređivanja njenog. To je boljeza vas, ako ste vjernici.
86 I ne sjedajte na svakom putu prijeteći iodvraćajući od puta Allahovog onog ko vjeruje u Njegai tražeći ga iskrivljenim. I sjetite se kad ste bili(brojčano) mali, pa vas je umnožio. I pogledajtekakav je bio kraj mufsida.
87 A ako bude skupina među vama (koja) vjeruje uono s čim sam poslat, i skupina (koja) ne vjeruje,onda se strpite dok Allah ne presudi među nama, a Onje Najbolji od sudaca.”
88 Velikani koji su se uzoholili iz narodanjegovog, rekoše: “Sigurno ćemo protjerati tebe, oŠuajb, i one koji s tobom vjeruju, iz naselja našegili ćete se sigurno vratiti u millet naš.” Reče: “Zariako nam se gadi?”
89 Doista bismo izmišljali protiv Allaha laž akobismo se vratili u millet vaš, nakon što nas jeizbavio Allah iz njega. A nije za nas da se u njegavraćamo, izuzev ako htjedne Allah, Gospodar naš.Gospodar naš obuhvata svaku stvar znanjem. U Allahase uzdamo. Gospodaru naš! Presudi između nas i izmeđunaroda našeg s Istinom, a Ti si Najbolji od sudaca.”
90 I rekoše velikani koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: “Ako biste slijedili Šuajba, uistinubiste vi tad bili gubitnici.”
91 Pa zadesi njih potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani.
92 Oni koji su porekli Šuajba, kao da nisustanovali u njima. Koji su porekli Šuajba – oni subili gubitnici.
93 Tad se okrenu od njih i reče: “O narode moj!Doista sam vam dostavio poslanice Gospodara mog isavjetovao vas; pa kako da žalim nad narodomnevjernika?”
94 A nismo poslali u grad nijednog vjerovjesnika,a da nismo pogodili stanovništvo njegovo nesrećom ibijedom, da bi se oni ponizili.
95 Zatim bismo zamijenili namjesto zla dobro, dokse ne bi namnožili pa rekli: “Doista je naše očevedoticala sreća i nesreća.” Tad bismo ih dograbilinenadno, a oni ne bi opazili.
96 A da su stanovnici gradova vjerovali i bojalise, sigurno bismo im otvorili berekete iz neba iZemlje. Međutim poricali su, pa smo ih ščepavali zaono šta su zarađivali.
97 Pa jesu li sigurni stanovnici gradova da imneće doći sila Naša noću, (dok) oni budu spavali?
98 Zar su sigurni stanovnici gradova da im nećedoći sila Naša danju, a oni se budu igrali?
99 Pa jesu li se osigurali od plana Allahovog? Pasiguran je u plan Allahov jedino narod gubitnika.
100 Zar ne upućuje one koji naslijeđuju Zemljunakon (prethodnih) stanovnika njenih, da ćemo ih -ako htjednemo – pogoditi zbog grijeha njihovih izapečatiti srca njihova, pa oni neće čuti.
101 To su bili gradovi čije ti neke vijestikazujemo. A doista su im dolazili poslanici njihovi sdokazima jasnim, pa nisu vjerovali u ono što suranije poricali. Tako Allah pečati srca nevjernika.
102 I nismo našli za većinu njih nikakav zavjet,a doista smo našli većinu njih grješnicima.
103 Zatim smo poslali poslije njih Musaa saznacima Našim faraonu i velikanima njegovim, pa nisupovjerovali u njih. Zato pogledaj kakav je bio krajmufsida!
104 I reče Musa: “O faraone! Uistinu, ja samposlanik Gospodara svjetova.
105 Dužan sam da govorim o Allahu samo Istinu.Doista sam vam došao sa dokazom jasnim od Gospodaravašeg. Zato pošalji sa mnom sinove Israilove.”
106 (Faraon) reče: “Ako si došao sa znakom, ondaga daj, ako si od iskrenih!”
107 Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle! on zmijaočita.
108 I izvuče ruku svoju, tad gle! ona bijela zaposmatrače.
109 Uglednici iz naroda faraonovog rekoše:”Uistinu, ovo je čarobnjak, znalac,
110 Želi da vas istjera iz zemlje vaše, pa štanaređujete?”
111 Rekoše: “Zadrži njega i brata njegova, apošalji u gradove sabirače,
112 Dovešće ti svakog čarobnjaka, znalca.”
113 I dođoše faraonu čarobnjaci, rekoše:”Uistinu, nama pripada nagrada, ako mi budemopobjednici.”
114 Reče: “Da!, i uistinu, vi ćete biti odbliskih.”
115 Rekoše: “O Musa! Ili ćeš baciti, ili ćemo mibiti (prvi) bacači?”
116 Reče: “Bacite!” Pa pošto baciše, začaraše očiljudi i zastrašiše ih i donesoše sihr silan.
117 I objavismo Musau: “Baci štap svoj!” Tad gle:on proguta ono šta su lažirali.
118 Tad se dogodi Istina, i propade ono šta suuradili.
119 Tad bijahu tu poraženi, i okrenuše seponiženi.
120 I baciše se čarobnjaci na sedždu,
121 Rekoše: “Vjerujemo u Gospodara svjetova,
122 Gospodara Musaovog i Harunovog.”
123 Faraon reče: “Povjerovaste u Njega prije negosam vam dozvolio! Uistinu! Ovo je spletka koju steispleli u gradu da biste izveli iz njega stanovništvonjegovo; pa saznaćete!
124 Sigurno ću odsjeći ruke vaše i noge vašeunakrsno, zatim ću vas sigurno sve raspeti.”
125 Rekoše: “Uistinu, mi smo Gospodaru našempovratnici!
126 A svetiš nam se samo što mi vjerujemo uznakove Gospodara našeg, pošto su nam došli.Gospodaru naš! Izlij na nas izdržljivost i daj da miumremo (kao) muslimani.”
127 I rekoše velikani iz naroda faraonovog: “Zarćeš ostaviti Musaa i narod njegov da prave fesad naZemlji, a ostaviće tebe i bogove tvoje?” Reče: “Pobitćemo sinove njihove, a poštedit žene njihove, auistinu smo mi nad njima pokoritelji.”
128 Musa reče narodu svom: “Tražite pomoć odAllaha i strpite se. Uistinu, Zemlja je Allahova.Daje je u naslijeđe kome hoće od robova Svojih, aishod je za bogobojazne.”
129 Rekoše: “Zlostavljani smo prije no što si namdošao i nakon što si nam došao.” Reče: “Možda ćeGospodar vaš uništiti neprijatelja vašeg i učini vasnasljednicima na Zemlji, pa da vidi kako radite.”
130 I doista smo pogodili narod faraonovnerodicama i smanjenjem plodova, da bi se onipoučili.
131 Pa kad bi im došlo dobro, rekli bi: “Ovo jenaše”, a kad bi ih snašlo zlo, pripisali bi Musau ionom ko je s njim. Uistinu! Zla kob njihova je kodAllaha! Međutim, većina njih ne zna.
132 I rekoše: “Kakav god nam doneseš znak da nasnjime začaraš, pa nećemo ti mi vjerovati.”
133 Pa poslasmo na njih potop i skakavce i uši ižabe i krv, znacima detaljnim, pa se uzoholiše ibijahu narod prijestupnika.
134 Pa pošto pade na njih nevolja, rekoše: “OMusa! Moli za nas Gospodara svog, zbog onog šta jeobećao kod tebe. Ako otkloniš od nas nevolju, sigurnoćemo ti vjerovati i sigurno poslati s tobom sinoveIsrailove.”
135 Pa pošto bismo otklonili od njih nevolju doroka kojem su oni stigli – gle! oni bi prekršili.
136 Tad smo im se osvetili i potopili ih u morušto su poricali ajete Naše i bili prema njimanehajni.
137 I dali smo u naslijeđe narodu onih koji suučinjeni slabima istoke zemlje i zapade njene – one ukojoj smo blagosiljali. I ispunila se Riječ Gospodaratvog lijepa nad sinovima Israilovim zato što su sestrpili; a razorili smo šta je sagradio faraon inarod njegov i šta su podizali.
138 I prevedosmo sinove Israilove preko mora, tedođoše ljudima odanim idolima njihovim. Rekoše: “OMusa! Načini za nas boga kao što oni imaju bogove.”Reče: “Uistinu, vi ste narod koji ne zna.”
139 “Uistinu, takvi će propasti u onom u čemu suoni, a zaludno je šta su radili.
140 Reče: “Zar mimo Allaha da vam tražim boga, aOn vas je odlikovao nad svjetovima?”
141 I kad vas izbavismo od ljudstva faraonovog;podvrgavali su vas opakoj kazni, ubijajući sinovevaše, a pošteđujući žene vaše; a u tom je biloiskušenje golemo od Gospodara vašeg.
142 I odredili smo Musau trideset noći, idopunili to sa deset, pa se ispuni određeno vrijemeGospodara njegovog – četrdeset noći; i reče Musabratu svom Harunu: “Naslijedi me u narodu mom isređuj (stvari) i ne slijedi put mufsida.”
143 I pošto dođe Musa sastajalištu Našem i(pošto) je govorio s njim Gospodar njegov, reče:”Gospodaru moj! Pokaži mi – da Te vidim.” Reče:”Nećeš Me vidjeti, međutim, pogledaj ka brdu: pa akoono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me.” Pa pošto seGospodar njegov otkri brdu učini ga zdrobljenim, aMusa pade onesviješten. Pa pošto se pribra, reče:”Slava neka je Tebi! Kajem Ti se i ja sam prvi odvjernika.”
144 Reče: “O Musa! Uistinu, Ja sam odabrao tebenad ljudima poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Zatouzmi šta ti dajem i budi od zahvalnih.”
145 I napisasmo mu na pločama savjet o svakojstvari i detalj za svaku stvar. “Pa uzmi ih čvrsto inaredi svom narodu: ´Uzmite bolje u njima”, (a)pokazaću vam kuću grješnika.
146 Okrenut ću od ajeta Svojih one koji se oholena Zemlji bez prava. Iako vide svaki znak, ne vjerujuu njega; i ako vide put ispravnosti, ne uzimaju gaputem; a ako vide put zablude, uzimaju ga putem. Tozato što oni poriču ajete Naše i prema njima nehajnisu.
147 A oni koji poriču ajete Naše i susretAhireta, propašće djela njihova. Hoće li bitiplaćeni, osim za ono šta su radili?
148 I uzeo je narod Musaov poslije njega, odukrasa svojih, tele tjelesno, imalo je ono (moć)mukanja. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori, nitiih upućuje putu? Uzeli su ga i bili zalimi.
149 I pošto oni dođoše sebi i vidješe da su onidoista zabludjeli, rekoše: “Ako nam se ne smilujeGospodar naš i (ne) oprosti nam, sigurno ćemo biti odgubitnika.”
150 I pošto se vrati Musa narodu svom gnjevan,žalostan, reče: “Ružno je kako ste me zastupali,poslije (odlaska) mog. Da li biste ubrzali odredbuGospodara vašeg?” I baci ploče i ščepa za glavu bratasvog, tegleći ga sebi. (Harun) reče: “Sine majčin!Uistinu, ljudi su me smatrali slabim i gotovo da meubiju, zato ne čini da se zluraduju nada mnomneprijatelji i ne čini da budem sa narodom zalima.”
151 (Musa) reče: “Gospodaru moj! Oprosti meni ibratu mom i uvedi nas u milost Svoju; a Ti siNajmilosrdniji od milosrdnih.”
152 Uistinu, oni koji su uzeli tele: Stigla ih jesrdžba od Gospodara njihovog i poniženje u životuDunjaa. A tako kažnjavamo one koji izmišljaju.
153 A oni koji rade zla djela, potom se pokajunakon toga i budu vjerovali, uistinu, Gospodar tvojje poslije toga Oprosnik, Milosrdni.
154 I pošto se umiri Musaova srdžba, uze ploče, au natpisu njihovom bijaše uputa i milost za one kojise Gospodara svog plaše.
155 I odabra Musa iz svog naroda sedamdeset ljudiza Naše određeno vrijeme. Pa pošto ih snađe potres,reče: “Gospodaru moj! Da si htio uništio bi ihranije, i mene. Hoćeš li nas uništiti zbog onog štasu počinili glupaci naši? Ovo je samo iskušenjeTvoje, zabluđuješ njime koga hoćeš, a upućuješ kogahoćeš. Ti si Zaštitnik Naš, zato nam oprosti i smilujnam se, a Ti si Najbolji od oprosnika.
156 I propiši nam na ovom Dunjau dobro, i naAhiretu. Uistinu! Mi smo se uputili Tebi.” Reče:”Kazna je Moja – pogodiću njome koga hoću, a milostMoja obuhvata svaku stvar.” Zato ću je propisationima koji se boje i daju zekat, i onima koji u ajateNaše vjeruju,
157 Onima koji slijede Poslanika, Vjerovjesnikaummijja, onog kojeg nalaze kod sebe zapisanog uTewratu i Indžilu. Naređuje im dobro, a zabranjuje imnevaljalo, i dozvoljava im dobre stvari, a zabranjujeim loše, i oslobađa ih tereta njihovog i okova kojisu bili na njima. Pa oni koji vjeruju u njega ipoštuju ga, i pomažu ga i slijede svjetlo koje jespušteno s njim – ti takvi su oni koji će uspjeti.
158 Reci: “O ljudi! Doista sam ja poslanikAllahov vama svima – Onog čija je vlast nebesa iZemlje. Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje, zatovjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, Vjerovjesnikaneukog, koji vjeruje u Allaha i Riječi Njegove, islijedite ga da biste se vi uputili.”
159 A od naroda Musaovog je zajednica (onih koji)se vode Istinom i po njoj kroje pravdu.
160 I podijelili smo ih na dvanaest plemena,naroda; i objavili smo Musau – kad je narod njegovzatražio od njega vodu: “Udri štapom svojim kamen.”Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je svakopleme znalo pojilište svoje. I pravili smo hladovinunad njima oblacima, i spustili na njih mennu iprepelice: “Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili.” A nisu učinili zulm Nama, nego su dušamasvojim učinili zulm.
161 I kad im bi rečeno: “Nastanite se u ovomnaselju i jedite iz njega odakle god hoćete i recite:´Hitta´, i uđite na kapiju sa sedždom, oprostićemovam greške vaše, povećaćemo (nagradu)dobročiniteljima.”
162 Tad su oni od njih koji su činili zulm,zamijenili riječ drugačijom od one koja im je rečena,te smo poslali na njih kaznu iz neba, zbog toga štosu zulm činili.
163 I pitaj ih o gradu koji je bio pored mora,kad su kršili sabat, kad su im dolazile ribe njihovena dan subote njihove – otvoreno, a na dan kad nisusvetkovali subotu, nisu im dolazile. Tako smo ihiskušavali, zato što su griješili.
164 I kad reče zajednica između njih: “Zaštosavjetujete narod čiji će Allah uništilac biti ilimučitelj njihov kaznom žestokom?” Rekoše: “PravdanjeGospodaru vašem i da bi se oni pobojali.”
165 Pa pošto zaboraviše ono čim su opominjani,spasismo one koji su zabranjivali zlo, a dograbismoone koji su činili zulm kaznom žestokom, za ono štosu griješili.
166 Pa pošto su bili zadrti spram onog što im jezabranjeno, rekosmo im: “Budite majmuni prezreni!”
167 I kad je najavio Gospodar tvoj da će sigurnodo Dana kijameta dizati na njih onog ko će ihpodvrgavati zloj kazni. Uistinu, Gospodar tvoj je brzkaznom, a uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni.
168 I razdijelili smo ih po Zemlji (kao) narode.Neki od njih su dobri, a drugi od njih su mimo toga.I iskušavali smo ih dobrim stvarima i zlim stvarima,da bi se oni povratili.
169 Pa je poslije njih slijedilo pokoljenje (onihkoji su) naslijedili Knjigu. Uzimali su prolaznustvar Dunjaa i govorili: “Oprostiće nam se!” A ako imdođe (ponovo) stvar slična tom, uzimaju je. Zar nijeod njih uzet zavjet Knjigom da će o Allahu govoritisamo Istinu? A proučavaju ono šta je u njoj; a kućaAhireta je bolja za one koji se boje. Pa zar neshvatate?
170 A oni koji se drže Knjige i obavljaju salat -uistinu, Mi nećemo uništiti nagradu pravednih.
171 I kad podigosmo brdo nad njima, kao da je ononadstrešica, a mislili su da će ono na njih pasti.Uzmite čvrsto šta vam dajemo i podsjećajte se na onošta je u tom, da biste se vi pobojali;
172 I kad uze Gospodar tvoj od sinova Ademovih,iz leđa njihovih potomstvo njihovo, i zatraži da onisvjedoče protiv duša svojih: “Zar nisam Gospodarvaš?” Rekoše: “Svakako. Svjedočimo!”, da ne bisterekli na Dan kijameta: “Uistinu, mi smo prema ovombili nehajni.”
173 Ili rekli: “Samo su pridruživali očevi naširanije, a (mi) smo bili potomstvo poslije njih. Pazar ćeš nas uništiti zbog onog šta su počinilipokvarenjaci?”
174 I tako razlažemo znakove, i da bi se onipovratili.
175 I izrecituj im vijest onog kojem smo daliajete Naše, pa se povukao od njih, te ga je slijediošejtan, pa je bio od zalutalih.
176 A da smo htjeli, sigurno bismo ga uzdiglinjima, međutim on se priklonuo zemlji i slijediostrast svoju. Pa, primjer njegov je kao primjer psa:ako se okomiš na njega, dahćući plazi jezik, iliostaviš li ga – plazeći jezik dahće. To je primjerljudi koji poriču ajete Naše; zato pričaj priču, dabi oni razmislili.
177 Loš je primjer ljudi koji poriču ajete Naše,a dušama svojim čine zulm.
178 Koga uputi Allah – pa on je upućen, a kogazavede – pa ti takvi su gubitnici.
179 A doista, stvorili smo za Džehennem mnoge oddžinna i ljudi. Imaju oni srca – ne razumiju njima, iimaju oni oči – ne vide njima, i imaju oni uši – nečuju njima. Takvi su kao stoka, naprotiv, oni su višezalutali. Ti takvi su nemarni.
180 A Allahova imena su najljepša – zato Gazovite njima. I ostavite one koji skrnave imenaNjegova. Platit će im se šta rade.
181 A od onog koga smo stvorili ima umma koja sevodi Istinom i njome kroji pravdu.
182 A oni koji poriču znakove Naše, vodićemo ihpostepeno odakle neće znati.
183 I puštam im. Uistinu, spletka Moja je jaka!
184 Zar neće razmisliti? Nije u drugu njihovomnikakvo ludilo. On je samo opominjač jasni.
185 Zar neće pogledati carstvo nebesa i Zemlje išta je stvorio Allah od stvari, i da se možda roknjihov već približio? Pa u koji će hadis poslijenjega vjerovati?
186 Koga zabludi Allah, pa nema za njegaupućivača; a ostavlja ih da u pretjeranosti svojojlutaju.
187 Pitaju te o Času, kad će dolazak njegov?Reci: “Znanje njegovo je jedino kod Gospodara mog;otkriće ga u vrijeme njegovo samo On; biće težak nanebesima i Zemlji; doći će vam jedino iznenada.”Pitaju tebe kao da si ti upoznat o njemu. Reci:”Znanje njegovo je jedino kod Allaha”, međutim većinaljudi ne zna.
188 Reci: “Ne vladam za dušu svoju korišću, nitištetom, osim šta hoće Allah; a da znam nevidljivo,sigurno bih umnožio od dobrog i ne bi me dotaklo zlo.Ja sam samo opominjač i donosilac radosnih vijesti zanarod koji vjeruje.
189 On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,i načinio od nje paricu njenu, da se smiri uz nju. Papošto ju je obljubio, ponijela je teret lahak, pa jeišla s njim. Pa pošto oteža, zovnu Allaha, Gospodaranjih dvoje: “Ako nam daš dobrog (potomka), sigurnoćemo biti od zahvalnih.”
190 Pa pošto im je dao dobrog, pripisivali suNjemu drugove u onom šta im je dao. Pa uzvišen nekaje Allah od onog šta pridružuju!
191 Zar pridružuju ono šta ne stvara ništa, a onisu stvoreni?
192 A ne mogu im pružiti pomoć, niti dušamasvojim pomažu.
193 I ako ih pozovete Uputi, ne slijede vas. Istovam je: pozivali ih ili vi bili šutljivi.
194 Uistinu! Oni koje zazivate mimo Allaha,robovi su slični vama. Zato ih prizivajte, pa nek vamse odazovu, ako istinu govorite!
195 Zar imaju oni noge, kojima hode? Ili imajuoni ruke, kojima drže? Ili imaju oni oči, kojimavide? Ili imaju oni uši, kojima čuju? Reci: “Zoviteortake svoje, zatim me prevarite, ta ne odgađajtemi.”
196 Uistinu, Zaštitnik moj je Allah kojiobjavljuje Knjigu, a On prijateljuje s dobrima.
197 A oni koje prizivate mimo Njega, ne mogu vampružiti pomoć, niti dušama svojim pomažu.
198 I ako ih pozovete Uputi, ne čuju; i vidiš ihgledaju prema tebi, a oni ne vide.
199 Drži se oprosta i naređuj dobročinstvo, ikloni se neznalica.
200 A ako te potakne podsticaj od šejtana, tadzatraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On je Onaj kojičuje, Znalac.
201 Uistinu, oni koji se boje (Allaha), kad ihdotakne podsticaj od šejtana, sjete se, tad gle: onioni koji vide!
202 A braća njihova ih navuku u zabludu, zatim neodustaju.
203 I kad im ne doneseš znak, govore: “Zašto gane izmisliš?” Reci: “Slijedim samo ono šta mi seobjavljuje od Gospodara mog. Ovo su uvidi odGospodara vašeg, i Uputa i milost za narod kojivjeruje.”
204 A kad se uči Kur´an, tad ga slušajte išutite, da bi vam se smilovalo.
205 I sjećaj se Gospodara svog u duši svojojskrušeno i sa strahom i ne glasno u govoru, jutrom inavečer, i ne budi od nehajnih.
206 Uistinu, oni koji su kod Gospodara Tvog, neohole se prema obožavanju Njegovom, i slave Ga iNjemu čine sedždu.

Chapter 8 (Sura 8)

Verse Meaning
1 Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: “Plijen jeAllahov i Poslanikov.” Zato se bojte Allaha isređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, ako ste vjernici.
2 Vjernici su samo oni čija se srca, kad sespomene Allah, poboje, i kad im se uče ajeti Njegovi,povećavaju njihovo vjerovanje, i (koji) se uGospodara svog pouzdavaju,
3 Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ihopskrbili udjeljuju:
4 Ti takvi su vjernici istinski. Imaju onistupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbuplemenitu.
5 Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kućes Istinom, a uistinu, skupina vjernika je bila nerada(tome).
6 Raspravljaju s tobom o Istini nakon što jepostala jasna, kao da se gone ka smrti, a onigledaju.
7 I kad vam je Allah obećao jednu od dvijeskupine, da će ona biti vaša, a voljeli ste da onabez bodlje (koja će ubosti) bude vaša; i želio jeAllah da utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječekorijen nevjernika,
8 Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makarmrzili prestupnici.
9 Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vamse odazvao: “Uistinu, Ja sam Pomagač vaš sa hiljadumeleka uzastopnih.”
10 A učinio je to Allah jedino radosnom viješću ida umiri time srca vaša. A nema pomoći, izuzev odAllaha. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
11 Kad je učinio da vas obuzme pospanostsigurnosti od Njega, i spustio na vas vodu s neba, davas očisti njome i otkloni od vas prljavštinu šejtanai da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala.
12 Kad objavi Gospodar tvoj melecima: “Ja sam savama, zato učvrstite one koji vjeruju! Ubaciću strahu srca onih koji ne vjeruju; pa udrite iznad vratovai udrite njihov svaki prst.
13 To zato što su se oni opirali Allahu iPoslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu iPoslaniku Njegovom – pa uistinu, Allah je žestokkaznom.
14 To, zato je iskusite – i da je za nevjernike(pripremljena) kazna vatrom.
15 O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji nevjeruju (kako nastupaju) puzeći, tad im ne okrećiteleđa.
16 A ko im okrene tog dana leđa svoja, izuzevpovratnika u borbu ili onog ko se priključiformaciji, tad je doista navukao srdžbu od Allaha, isklonište njegovo biće Džehennem; a loše jedolazište!
17 Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao.I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio – i dabi iskušao vjernike od Sebe kušnjom lijepom. Uistinu!Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
18 To; i da je Allah Oslabljivač spletkenevjernika.
19 Ako ste tražili presudu, pa već vam je došlapresuda. A ako prestanete, pa to je bolje za vas. Aako se povratite, povratićemo se, i neće vamkoristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; i(znajte) da je Allah uz vjernike.
20 O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega, a vičujete.
21 I ne budite kao oni koji kažu: “Čuli smo”, aoni ne slušaju.
22 Uistinu! Najgore životinje kod Allaha su gluhii nijemi – oni koji ne koriste razum.
23 A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ihpročuo. A da ih pročuje, sigurno bi se okrenuli i onibi bili odvraćeni.
24 O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu iPoslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, iznajte da Allah djeluje između čovjeka i srcanjegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.
25 I bojte se kušnje – ne pogađa isključivo oneod vas koji čine zulm – i znajte da je Allah žestokkaznom.
26 I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno),slabi na Zemlji, bojali ste se da vas ne pohvatajuljudi, pa vas je sklonuo i ojačao vas pomoći Svojom,i opskrbio vas dobrim stvarima, da biste vizahvaljivali.
27 O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha iPoslanika, i ne iznevjerite emanete svoje, a viznate.
28 I znajte da su imeci vaši i djeca vašaiskušenje, i da je Allah Taj kod kojeg je nagradaveličanstvena.
29 O vi koji vjerujete! Ako se budete bojaliAllaha, načiniće vam furkan i odstraniće od vas lošadjela vaša, i oprostiće vam. A Allah je Posjednikdobrote velike.
30 I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji nevjeruju, da te zatvore ili te ubiju, ili teprotjeraju; a spletkarili su i planirao je Allah; aAllah je Najbolji od planera.
31 I kad im se uče ajeti Naši, govore: “Već smočuli. Da hoćemo, sigurno bismo govorili slično ovom.Ovo su samo priče ranijih.”
32 I kad kažu: “O Allahu! Ako je to to, Istina odTebe, onda izlij na nas kamenu kišu s neba ili namdaj kaznu bolnu!”
33 A neće ih Allah kazniti, budeš li ti međunjima; i neće biti Allah mučitelj njihov, budu li onitražili oprost.
34 I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oniodbijaju od Mesdžidul-harama i nisu čuvari njegovi?Čuvari njegovi su samo bogobojazni; međutim većinanjih ne zna.
35 A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje ipljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne vjerujete!
36 Uistinu, oni koji ne vjeruju, troše imetkesvoje da odvraćaju od puta Allahovog. Pa potrošićeih, potom će biti na njima žalost, zatim će bitiporaženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu ćebiti prikupljeni,
37 Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, istavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomilapa to stavi u Džehennem. Ti takvi su gubitnici.
38 Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu,oprostiće im se šta je već prošlo; a ako se povrate -pa već je prošao sunnet ranijih.
39 I borite se protiv njih, dok (više) ne budefitneluka i ne bude sve vjera Allahova. Pa ako seokanu – pa uistinu, Allah je onog šta rade Vidilac.
40 A ako se okrenu – tad znajte da je AllahZaštitnik vaš. Divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!
41 I znajte, šta zaplijenite od stvari – da jetad petina Allahova i Poslanikova i onog ko jebližnji, i siročadi i siromaha i sina puta, akovjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našemna Dan razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvijeskupine. A Allah nad svakom stvari ima moć.
42 Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), aoni na daljoj strani i karavan niže vas. I da ste sedogovarali, ne biste se podudarili u vremenu. Međutim(susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu;da bi poginuo ko gine od dokaza jasnog i preživio koživi od dokaza jasnog. A uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Znalac.
43 Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snumalobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim,sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali onaredbi. Međutim, Allah je spasio. Uistinu! On jeZnalac grudi.
44 I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kadste se sreli, malobrojnima, i smanjio vas u očimanjihovim – da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; aAllahu se vraćaju stvari.
45 O vi koji vjerujete! Kad sretnete(neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti ispominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.
46 I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i neprepirite se, pa da klonete i izgubi se borbenostvaša; i izdržite! Uistinu! Allah je uz izdržljive.
47 I ne budite kao oni koji su izašli iz kućasvojih obijesno i da vide ljudi, i (koji) odvraćajuod puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata onošto rade.
48 I kad im uljepša šejtan poslove njihove ireče: “Nemate vi danas pobjednika od (strane) ljudi,a uistinu, ja sam komšija vaš.” Pa pošto se ugledašegrupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče:”Uistinu, ja sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidimšta ne vidite! Uistinu, ja se bojim Allaha, a Allahje žestok kaznom.”
49 Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: “Obmanula je ove vjera njihova.” A ko sepouzda u Allaha – pa uistinu, Allah je Moćni, Mudri.
50 A da vidiš kad meleci budu usmrćivali one kojine vjeruju, udarajući lica njihova i leđa njihova i:”Kušajte kaznu gorenjem!”
51 To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i štoAllah nije nikako zalim robovima.
52 Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allahščepao zbog grijeha njihovih. Uistinu! Allah jeSilan, žestok kaznom.
53 To zato što Allah neće biti Izmjeniteljblagodati kojom je obasuo narod, dok ne izmijenu onošta je u dušama njihovim, i što je Allah Onaj kojičuje, Znalac.
54 Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih i potopili ljudstvofaraonovo, a svi su bili zalimi.
55 Uistinu, najgore životinje kod Allaha su onikoji prikrivaju – pa oni ne vjeruju;
56 Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim susvaki put kršili sporazum svoj, i oni se ne boje.
57 Pa ako naiđete na njih u ratu, tad rasturi snjima onog ko je iza njih – da bi se oni poučili.
58 I ako se od naroda doista bojiš izdaje, ondaim baci istovjetno. Uistinu! Allah ne voli izdajnike.
59 I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, daće preteći; uistinu, oni neće umaći.
60 I pripremite za njih šta možete od sile ikonja vezanih. Preplašićete time neprijateljaAllahovog i neprijatelja vašeg i druge pored njihkoje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite odstvari na putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vamase neće učiniti zulm.
61 A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, ipouzdaj se u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Znalac.
62 A ako zažele da te prevare, pa uistinu,dovoljan ti je Allah. On je Taj koji te pojačavapomoći Svojom i vjernicima.
63 I sjedinio je srca njihova. Da si potrošio svešto je na Zemlji, ne bi ujedinio srca njihova,međutim, Allah ih je ujedinio. Uistinu! On je Moćni,Mudri.
64 O vjerovjesniče! Dovoljan je tebi Allah i onomko te slijedi od vjernika.
65 O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu.Ako od vas bude dvadeset izdržljivih, pobijedićedvije stotine. A ako od vas bude stotinu izdržljivih,pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što suoni ljudi koji ne shvataju.
66 Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vamaslabost. Zato, ako od vas bude stotina izdržljiva,pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas bude hiljada,pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom; aAllah je uz izdržljive.
67 Nije za Vjerovjesnika da on imadnezarobljenike, dok ne pobijedi na Zemlji. Želiteprolazno dobro Dunjaa, a Allah želi Ahiret; a Allahje Moćni, Mudri.
68 Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurnobi vas dotakla u onom šta ste uzeli, kaznastrahovita.
69 Pa jedite od onog šta ste zaplijenili (kao)dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha. Uistinu! Allahje Oprosnik, Milosrdni.
70 O Vjerovjesniče! Reci onom ko je u vašimrukama od zarobljenika: “Ako zna Allah u srcima vašim(ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog šta je uzetood vas, i oprostiće vam.” A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
71 A ako zažele izdaju tebi – pa već su izdaliAllaha prije, zato je dao moć nad njima; a Allah jeZnalac, Mudri.
72 Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i boreimecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, ikoji daju utočište i pomažu – takvi su zaštitnicijedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate visa zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele; a akozatraže od vas pomoć u vjeri, tad je na vamapomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imatesporazum; a Allah je onog šta radite Vidilac.
73 A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jednidrugima. Ako to ne učinite, biće fitneluk na Zemlji ifesad veliki.
74 A oni koji vjeruju i isele se i bore na putuAllahovom, i koji daju utočište i pomažu – takvi suvjernici istinski. Imaće oni oprost i opskrbuplemenitu.
75 A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bores vama – pa takvi su od vas; a srodnici – oni subliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. Uistinu!Allah je o svakoj stvari Znalac.

Chapter 9 (Sura 9)

Verse Meaning
1 Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onimaod mušrika s kojima ste sklopili sporazum:
2 Zato putujte po Zemlji četiri mjeseca i znajteda vi niste ti koji će umaći Allahu i da je Allah Tajkoji će postiditi nevjernike.
3 A obznana je od Allaha i Poslanika Njegovogljudima na dan hadždža najvećeg, je da je Allahslobodan od mušrika i Poslanik Njegov. Pa ako sepokajete, pa to je bolje za vas, a ako se okrenete,tad znajte da vi niste ti koji će umaći Allahu; aobraduj one koji ne vjeruju kaznom bolnom:
4 Izuzev onih mušrika s kojima ste sklopilisporazum, potom vam nisu umanjili ništa i nisupomagali protiv vas nikoga – onda im ispunitesporazum njihov do roka njihovog. Uistinu! Allah volibogobojazne.
5 Pa kad izmaknu sveti mjeseci, tad ubijajtemušrike gdje god ih nađete, i ščepajte ih iopsjedajte ih i postavljajte im se u svaku zasjedu.Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davalizekat, onda oslobodite put njihov. Uistinu! Allah jeOprosnik, Milosrdni.
6 A ako neko od mušrika zatraži od tebe zaštitu,tad ga zaštiti dok ne čuje Riječ Allahovu, potom gasprovedi sigurnom mjestu njegovom; to zato što su oniljudi koji ne znaju.
7 Kako da bude za mušrike sporazum kod Allaha ikod Poslanika Njegovog, izuzev onih s kojima stesklopili sporazum kod Mesdžidul-harama? Pa dok (oni)budu pravi vama, to budite (i vi) pravi njima.Uistinu! Allah voli bogobojazne.
8 Kako – a ako bi vas nadvladali, ne bi cijenilimeđu vama srodstvo niti ugovor? Zadovoljavaće vasustima svojim, a odbijaće srca njihova, a većina njihsu grješnici.
9 Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu teodvraćaju od puta Njegovog. Uistinu je loše ono štooni rade.
10 Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor.Ti takvi su prekršitelji.
11 Pa ako se pokaju i budu obavljali salat idavali zekat, tad su braća vaša u vjeri; a razlažemoznakove ljudima koji znaju.
12 A ako prekrše zakletve svoje nakon sporazumanjihovog, i budu li vrijeđali vjeru vašu, onda seborite protiv vođa nevjerovanja. Uistinu, nemazakletvi za njih – da bi se oni okanili.
13 Zar se nećete boriti protiv ljudi koji suprekršili zakletve svoje i namjeravali protjerivanjePoslanika, i počeli (protiv) vas prvi put? Zar ih seplašite? Pa Allah je dostojniji da se plašite Njega,ako ste vjernici.
14 Borite se protiv njih! Kazniće ih Allah rukamavašim i poniziti ih, i pomoći vas protiv njih iizliječiti grudi naroda vjernika,
15 I odstraniće srdžbu srca njihovih, i oprostićeAllah kome hoće. A Allah je Znalac, Mudri.
16 Zar mislite da ćete biti ostavljeni a (da) nezna Allah one od vas koji su se borili i nisu uzimalibliskog prijatelja mimo Allaha i Poslanika Njegovog ivjernika? A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
17 Nije za mušrike da održavaju mesdžideAllahove, svjedoke protiv duša njihovih unevjerovanju. Takvima će propasti djela njihova i uvatri će oni biti vječito.
18 Jedino će održavati mesdžide Allahove onaj kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i obavlja salat idaje zekat, i ne boji se, izuzev Allaha. Pa moždatakvi budu od upućenih.
19 Zar držite napajanje hadžije i održavanjeMesdžidul-harama, (istim) kao onog ko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i bori se na putu Allahovom?Nisu isti kod Allaha; a Allah ne upućuje narodzalima.
20 Oni koji vjeruju i isele se, i bore na putuAllahovom imecima svojim i dušama svojim, većeg sustepena kod Allaha; a ti takvi su oni koji ćeuspjeti.
21 Obradovaće ih Gospodar njihov milošću od Sebei zadovoljstvom i baščama; imaće oni u njima uživanjetrajno.
22 Vječno će biti u njima, zauvijek. Uistinu,Allah – kod Njega je nagrada veličanstvena.
23 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte očeve svoje ibraću svoju prijateljima, ako više vole nevjerstvo odvjerovanja. A ko od vas s njima prijateljuje – pa titakvi su zalimi.
24 Reci: “Ako su očevi vaši i sinovi vaši, ibraća vaša i žene vaše, i rod vaš i imeci koje stestekli, i trgovina čije se stagnacije plašite istanovi s kojima ste zadovoljni – draži vama odAllaha i Poslanika Njegovog i džihada na putuNjegovom: Onda sačekajte dok Allah ne donese naredbuSvoju”, a Allah ne upućuje narod grješnika.
25 Doista vas je pomogao Allah na poljima mnogim,i na dan Hunejna, kad vas je zanijela brojnost vaša,pa vam nije ništa koristila i otješnjala vam Zemljama kako prostrana bila, zatim ste se okrenulibježeći;
26 Potom je spustio Allah smirenost Svoju naPoslanika Svog i na vjernike, i spustio vojske kojeniste vidjeli i kaznio one koji nisu vjerovali, a toje plaća nevjernika.
27 Zatim je Allah oprostio nakon toga kome jehtio; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
28 O vi koji vjerujete! Samo su mušrici nečist.Zato nek se ne približuju Mesdžidul-haramu nakon ovenjihove godine. A ako se bojite oskudice, pa učinićevas Allah imućnim iz blagodati Svoje, ako htjedne.Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.
29 Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allahaniti u Dan posljednji i ne zabranjuju šta je zabranioAllah i Poslanik Njegov, i ne ispovijedaju VjeruIstine – između onih kojima je data Knjiga – dok nedadnu džizju iz ruke i oni budu potčinjeni.
30 A govore jevreji: “Uzejr je sin Allahov”; igovore kršćani: “Mesih je sin Allahov.” To je govornjihov – usta njihovih, oponašaju govor onih kojinisu vjerovali ranije. Ubio ih Allah! Kako seodvraćaju!
31 Uzimaju rabine svoje i monahe svoje gospodimamimo Allaha, i Mesiha, sina Merjemina. A naređeno imje samo da obožavaju Boga Jedinog, nema boga osimNjega. Slavljen neka je On od onog šta pridružuju!
32 Žele da ugase Allahovu svjetlost ustimasvojim, a odbija Allah – izuzev da usavrši svjetloSvoje, makar mrzili nevjernici.
33 On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sUputom i Vjerom Istine, da ona prevlada nad vjeromsvakom, makar mrzili mušrici.
34 O vi koji vjerujete! Uistinu, mnogi od rabinai monaha jedu imanja ljudi zaludno i odvraćaju odputa Allahovog. A koji gomilaju zlato i srebro i netroše ga na putu Allahovom – pa obraduj ih kaznombolnom.
35 Na Dan (kad) se ono bude užarilo u vatriDžehennema, tad će biti žigosana njime čela njihova ibokovi njihovi i leđa njihova: “Ovo je to šta stegomilali dušama svojim, zato kušajte šta stegomilali.”
36 Uistinu! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaestmjeseci u Knjizi Allahovoj, na Dan kad je stvorionebesa i Zemlju. Od njih su četiri sveta: to je vjeraprava. Zato ne činite u njima zulm dušama vašim; iborite se protiv mušrika svi, kao što se bore protivvas svi; i znajte da je Allah sa bogobojaznima.
37 Zaista je odlaganje (svetog mjeseca) povećanjenevjerovanja, zavode se time oni koji ne vjeruju.Dozvoljavaju ga godinu, a zabranjuju ga godinu, daudese broj koji je zabranio Allah, te dozvoljavajušta je zabranio Allah. Uljepšano im je zlo poslovanjihovih, a Allah ne upućuje narod nevjernika.
38 O vi koji vjerujete![ta vam je kad vam se kaže: “Nastupajte na putuAllahovom”, priklonite se zemlji? Zadovoljavate li seživotom Dunjaa (više) od Ahireta? Pa užitak životaDunjaa u (odnosu na) Ahiret samo je mali.
39 Ako ne nastupite, kazniće vas kaznom bolnom izamijeniti vas narodom drugačijim od vas, a nećete Gaoštetiti nimalo; a Allah nad svakom stvari ima moć.
40 Ako ga ne pomognete, pa doista ga je pomogaoAllah kad su ga protjerali oni koji ne vjeruju,drugog od dvojice – kad su njih dvojica bili upećini, kad reče drugu svom: “Ne žalosti se! Uistinu,Allah je s nama.” Tad je spustio Allah smirenostSvoju na njega i pojačao ga vojskama koje nistevidjeli. I učinio je riječ onih koji ne vjeruju,najdonjom, a Riječ Allahova – ona je gornja; a Allahje Moćni, Mudri.
41 Nastupajte lahki i teški i borite se imecimavašim i dušama vašim na putu Allahovom! To je boljeza vas, kad biste znali.
42 Da je bio dobitak blizak i pohod kratak,sigurno bi te slijedili, međutim, bio im je dalek,težak. I zaklet će se Allahom: “Da smo mogli, sigurnobismo izašli s vama.” Uništavaju duše svoje, a Allahzna da su oni sigurno lašci.
43 Allah ti oprostio! Zašto si im dozvolio dok tine bude jasno koji govore Istinu i ne saznašlažljivce?
44 Neće tražiti dozvolu od tebe oni koji vjerujuu Allaha i Dan posljednji, da se bore imecima svojimi dušama svojim; a Allah je Znalac bogobojaznih.
45 Od tebe će jedino tražiti dozvolu oni koji nevjeruju u Allaha i Dan posljednji, a sumnjaju srcanjihova, pa se u sumnji svojoj kolebaju.
46 A da su željeli izlazak, sigurno bi za tospremili opremu. Međutim, Allah je mrzio dizanjenjihovo, pa ih je zadržao, i rečeno je: “Sjedite saonima koji sjede!”
47 Da su izašli s vama, povećali bi vam samometež i sigurno bi hitali između vas tražeći vamfitneluk; a među vama su oni koji njih slušaju; aAllah je Znalac zalima.
48 Doista su tražili fitneluk ranije i rovariliti stvari, dok nije došla Istina i prevladala odredbaAllahova, a oni su ti koji mrze.
49 A od njih je ko govori: “Dopusti mi i neiskušavaj me.” Doista su u iskušenje pali! A uistinu,Džehennem će biti okružilac nevjernika.
50 Ako te zadesi dobro, žao im je; a ako tepogodi nesreća, govore: “Već smo uzeli stvar našuranije”, i okreću se i oni se raduju.
51 Reci: “Pogodiće nas samo ono šta nam je Allahpropisao.” On je Zaštitnik naš, i u Allaha zato nekase pouzdavaju vjernici!
52 Reci: “Očekujete li nam (išta drugo) sem jednood dva dobra djela? A mi očekujemo za vas, da vaspogodi Allah kaznom od Sebe ili rukama našim. Zatočekajte. Uistinu, mi smo oni koji sa vama čekaju.”
53 Reci: “Trošili milom ili silom, neće seprimiti od vas. Uistinu, vi ste narod grješnika.”
54 A sprječava da davanja njihova od njih buduprimljena jedino što oni ne vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog, i ne pristupaju salatu osim kaolijenčine, niti udjeljuju, osim nerado.
55 Zato nek te ne oduševljavaju imeci njihovi,niti djeca njihova. Allah samo želi da ih kazni njimau životu Dunjaa, i da nestanu duše njihove, a onibudu nevjernici.
56 I zaklinju se Allahom (da) su uistinu od vas,a nisu oni od vas, nego su oni narod koji strahuje.
57 Ako bi našli utočište ili pećine iliskrovište, sigurno bi mu se okrenuli i oni biodjurili.
58 I od njih je ko te kori zbog sadaka. Pa ako imse da od tog, zadovoljni su, a ako im se ne da odtog, gle! oni se ljute.
59 A da su se oni zadovoljili onim šta im je daoAllah i Poslanik Njegov i rekli: “Dosta nam je Allah.Daće nam Allah iz blagodati Svoje i Poslanik Njegov.Uistinu, mi smo oni koji žude Allahu…”
60 Sadake su jedino za fukare i siromahe i onekoji rade na njima i one čija srca treba pridobiti, iza zarobljenike i zadužene, i za put Allahov i sinaputa, odredbom od Allaha; a Allah je Znalac, Mudri.
61 I od njih su oni koji vrijeđaju Vjerovjesnikai govore: “On je uho.” Reci: “Uho je dobro za vas,vjeruje u Allaha i vjeruje vjernicima, i milost jeonima od vas koji vjeruju.” A koji vrijeđajuPoslanika Allahovog, imaće oni kaznu bolnu.
62 Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili,a Allah i Poslanik Njegov su dostojniji da Njegazadovolje, ako su vjernici.
63 Zar ne znaju da onaj ko se suprotstavljaAllahu i Poslaniku Njegovom – ta da će on imati vatruDžehennema, vječno će biti u njoj? To je poniženjeužasno!
64 Plaše se munafici da će im se objaviti suraobavještavajući šta je u srcima njihovim. Reci:”Izrugujte se. Uistinu, Allah je Taj koji će iznijetiono čega se bojite.”
65 A ako ih upitaš, sigurno će reći: “Samo smopričali i igrali se.” Reci: “Zar ste se Allahom iajetima Njegovim i Poslanikom Njegovim izrugivali?”
66 Ne pravdajte se! Doista niste vjerovali nakonvjerovanja vašeg. Ako izbrišemo (grijehe) grupi vas,kaznićemo grupu, zato što su bili prestupnici.
67 Munafici i munafikinje – oni su jedni oddrugih. Naređuju nevaljalo, a zabranjuju dobro istišću ruke svoje. Zaboravili su Allaha, zato jezaboravio njih. Uistinu, licemjeri – oni sugrješnici.
68 Obećao je Allah munaficima i munafikinjama inevjernicima vatru Džehennema, vječno će biti u njoj.Ona im je dovoljna; a prokleo ih je Allah, i imaćeoni kaznu trajnu.
69 Kao oni prije vas; bili su žešći od vas usili, i veći imecima i djecom, pa su uživali u udjelunjihovom – pa uživajte u udjelu vašem, kao što suuživali oni prije vas u udjelu njihovom – iraspravljate kao što su oni raspravljali. Tim takvimaće propasti djela njihova na Dunjau i Ahiretu; a titakvi su gubitnici.
70 Zar im nije stigla vijest onih prije njih:naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i naroda Ibrahimovog,i stanovnika Medjena i Mu´tefikata? Dolazili su imposlanici njihovi sa dokazima jasnim. Pa nije Allahbio za činjenje zulma njima, nego su (oni) dušamasvojim zulm činili.
71 A vjernici i vjernice – oni su zaštitnicijedni drugima. Naređuju dobro, a zabranjujunevaljalo, i obavljaju salat i daju zekat, i slušajuAllaha i Poslanika Njegovog. Tim takvima će se Allahsmilovati. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
72 Allah je obećao vjernicima i vjernicama baščeispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, istanove divne u baščama Adna. A zadovoljstvo odAllaha biće najveće. To je to, uspjeh veličanstven!
73 O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika imunafika, i budi strog prema njima. A skloništenjihovo biće Džehennem, a loše je dolazište!
74 Kunu se Allahom da nisu govorili, a doista sugovorili riječ nevjerstva i nisu vjerovali nakonIslama njihovog i namjeravali ono šta nisu postigli.A svetili su se samo što ih je obogatio Allah iPoslanik Njegov iz blagodati Svoje. Pa ako se pokaju,bolje je za njih; a ako se okrenu, kazniće ih Allahkaznom bolnom na Dunjau i Ahiretu, i neće oni naZemlji imati nikakva zaštitnika niti pomagača.
75 I od njih je ko se obavezao Allahu: “Ako namda iz blagodati Svoje, sigurno ćemo davati sadaku isigurno ćemo biti od dobrih.”
76 Pa pošto im je dao iz blagodati Svoje,škrtarili su u tom i okrenuli se, i oni su odvraćeni;
77 Pa im je u srcima njihovim prouzrokovaolicemjerstvo do Dana kad će Ga sresti, zato što suAllahu iznevjerili ono što su Mu obećali, i što sulagali.
78 Zar ne znaju da Allah zna tajnu njihovu isašaptavanje njihovo, i da je Allah Znalacnevidljivih?
79 Oni koji kleveću dobrovoljce od vjernika usadakama, i one koji (ih) ne nalaze, izuzev trudanjihovog, pa ih ismijavaju – ismijava Allah njih, aimaće oni kaznu bolnu,
80 Tražio oprost za njih ili ne tražio… akotražiš oprost za njih sedamdeset puta… pa neće imoprostiti Allah. To zato što ne vjeruju u Allaha iPoslanika njegovog, a Allah ne upućuje narodgrješnika.
81 Radovali su se ostavljeni u počivaljkamasvojim, nasuprot Poslaniku Allahovom, i mrzili da sebore imecima svojim i dušama svojim na putuAllahovom, i govorili: “Ne nastupajte po žezi!” Reci:”Vatra Džehennema je žešća žegom”, kad bi razumjeli!
82 Zato nek se smiju malo, a neka plaču mnogo;plaća za ono šta su zaradili.
83 Pa ako te vrati Allah skupini njih, te zatražedozvolu od tebe za izlazak, tad reci: “Nećete izaćisa mnom nikada, i nećete se boriti sa mnom (protiv)neprijatelja. Uistinu, vi ste bili zadovoljnisjedenjem prvi put, zato sjedite sa onima kojiostaju.”
84 I ne obavi salat ni nad jednim od njih (koji)umre, nikada, i ne stoj nad kabrom njegovim. Uistinu,oni nisu vjerovali u Allaha i Poslanika Njegovog, iumrli su, a oni su bili grješnici.
85 I neka te ne zadivljuju imanja njihova i djecanjihova! Allah samo želi da ih kazni njima na Dunjau,i da nestanu duše njihove, a oni budu nevjernici.
86 A kad se objavi sura: “Vjerujte u Allaha iborite se uz Poslanika Njegovog!”, traže posjedniciobilja između njih, dozvolu od tebe, i govore:”Ostavi nas, bićemo sa onima koji sjede.”
87 Zadovoljni su da budu sa onima koje ostaju, azapečaćena su srca njihova, pa oni ne shvataju.
88 Međutim, Poslanik i oni koji vjeruju s njim,bore se imecima svojim i dušama svojim; a ti takvi ćeimati dobre stvari i ti takvi će biti uspješni.
89 Pripremio je Allah za njih bašče ispod kojihteku rijeke, vječno će biti u njima; to je uspjehveličanstven.
90 I dolazili su oni koji se pravdaju od beduina,da im se dozvoli, i sjedili su oni koji su lagaliAllahu i Poslaniku Njegovom. Pogodiće one od njih,koji nisu vjerovali, kazna bolna.
91 Nema ukora slabima, niti bolesnima, ni onimakoji ne nalaze šta bi utrošili, kad su iskreni Allahui Poslaniku Njegovom. Nema protiv dobročiniteljanikakva puta. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
92 Niti onima kojima, kad ti dođu da ih prebaciš,kažeš: “Ne nalazim ono na čemu bih vas prevezao.”Okreću se, a oči njihove oblivene suzama, tužni štone nalaze šta bi utrošili.
93 Samo je put protiv onih koji traže dozvolu odtebe, a oni su bogati. Zadovoljavaju se da budu saonima koje ostaju, a zapečatio je Allah srca njihova,pa oni ne znaju.
94 Pravdaju vam se kad im se vratite. Reci: “Nepravdajte se, nećemo vam vjerovati. Već nas jeobavijestio Allah o novostima vašim; a vidjeće Allahrad vaš i Poslanik Njegov, zatim ćete se vratitiZnalcu nevidljivog i vidljivog, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili.”
95 Zaklinjaće vam se Allahom kad im se vratite,da biste ih se okanili. Zato ih se okanite. Uistinu,oni su prljavština; a sklonište njihovo bićeDžehennem; plaća za ono šta su zaradili.
96 Kunu vam se da se njima zadovoljite, pa ako sezadovoljite njima – pa uistinu, Allah se nezadovoljava narodom grješnika.
97 Beduini su žešći nevjerovanjem i licemjerstvomi priličniji da ne znaju granice onog šta je objavioAllah Poslaniku Svom; a Allah je Znalac, Mudri.
98 A od beduina je ko uzima ono šta utroši,globom, i očekuju vama daire; na njima je daira zla;a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
99 I od beduina (ima) ko vjeruje u Allaha i Danposljednji, i uzima ono šta troši blizinama kodAllaha i salatima Poslanika. Uistinu je to za njihpribližavanje! Daće Allah da oni uđu u milostNjegovu; uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
100 A prethodnici, prvi od muhadžira i ensarija,i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu -zadovoljan je Allah njima i zadovoljni su Njime, apripremio im je bašče ispod kojih teku rijeke, vječnoće biti u njima, zauvijek. To je uspjeh veličanstven!
101 A između onog ko je oko vas od beduina, (ima)munafika. A od stanovnika Medine (ima) ustrajnih umunafikluku, ne znate ih; Mi ih znamo; kaznićemo ihdva puta, potom će biti vraćeni kazni užasnoj.
102 A drugi su priznali grijehe svoje, pomiješalisu dobro djelo i drugo loše. Možda će Allah da imoprosti; uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
103 Uzmi iz imetaka njihovih sadaku, čisteći ih ioplemenjujući ih njome, i obavi salat za njih.Uistinu, tvoj salat je smirenje za njih; a Allah jeOnaj koji čuje, Znalac.
104 Zar ne znaju da Allah – On prima pokajanje odrobova Svojih i uzima sadake, i da je Allah – OnPrimalac pokajanja, Milosrdni.
105 I reci: “Radite! Ta vidjeće Allah rad vaš iPoslanik Njegov i vjernici; a vratićete se Znalcunevidljivog i vidljivog, pa će vas obavijestiti oonom šta ste radili.”
106 I drugi koji iščekuju naredbu Allahovu, da liće ih kazniti ili im oprostiti; a Allah je Znalac,Mudri.
107 A oni koji su uzeli mesdžid nesrećom inevjerovanjem i razdvajanjem među vjernicima, iosmatračnicom za onog ko je ratovao (protiv) Allaha iPoslanika Njegovog ranije, sigurno će se zakleti:”Željeli smo samo dobro”, a Allah svjedoči da su oniuistinu lašci.
108 Ne stani u njega nikada! Sigurno je mesdžidutemeljen na bogobojaznosti od prvog dana dostojnijida staneš u njega. U njemu su ljudi (koji) vole da sečiste; a Allah voli one koji se čiste.
109 Pa da li je onaj koji utemelji građevinusvoju na bogobojaznosti od Allaha i zadovoljstvu -bolji, ili onaj ko utemelji građevinu svoju na rubupodlokane obale rušeće, pa da se surva s njim u vatruDžehennema? A Allah ne upućuje narod zalima.
110 Neće prestati građevina njihova koju supodigli biti (izvor) sumnje u srcima njihovim, izuzevda se sasjeku srca njihova; a Allah je Znalac, Mudri.
111 Uistinu! Allah je kupio od vjernika dušenjihove i imetke njihove, što će oni imati Džennet.Bore se na putu Allahovom, pa ubijaju i budu ubijeni.Obećanje Njegovo je istinito u Tewratu i Indžilu iKur´anu. A ko je vjerniji zavjetu svom od Allaha?Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste ugovorili sNjim – a to je to, uspjeh veličanstven –
112 Pokajanici, obožavatelji, hvalitelji,postači, oni koji čine ruku´, koji padaju na sedždu,naređivači dobrog i sprečavatelji nevaljalog i čuvarigranica Allahovih; a obraduj vjernike!
113 Nije za Vjerovjesnika i one koji vjeruju datraže oprost mušricima, makar bili rodbina, nakon štoim bude jasno da su oni stanovnici džehima.
114 A Ibrahimovo traženje oprosta za oca svog jesamo zbog obećanja kojeg mu je dao. Pa pošto mu jebilo jasno da je on neprijatelj Allahov, oslobodio gase. Uistinu! Ibrahim je bio osjećajan, blag.
115 A neće Allah zabluditi ljude, nakon što ih jeuputio, dok im ne objasni čega se (trebaju) bojati.Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
116 Uistinu! Allah! Njegova je vlast nebesa iZemlje; oživljava i usmrćuje. A nemate vi mimo Njeganikakva zaštitnika, niti pomagača.
117 Doista je Allah oprostio Vjerovjesniku imuhadžirima i ensarijama koji su ga slijedili u časunevolje, nakon što zamalo nisu skrenula srca skupinenjih, zatim im je oprostio – Uistinu! On je njimaSamilosni, Milosrdni.
118 I trojici koji su izostali. Dok, kad im jeotješnjala Zemlja, ma kako prostrana bila, i stisloim se u dušama njihovim – a znali su da nema utočištaod Allaha, osim kod Njega – potom im je oprostio, dabi se kajali. Uistinu! Allah! On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
119 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i buditesa iskrenima!
120 Nije za stanovništvo Medine i onog ko je okonjih od beduina, da izostaju iza Poslanika Allahovogi da cijene duše svoje više od duše njegove. To zatošto njih nije pogodila žeđ, niti umor, niti glad naputu Allahovom, niti će nagaziti gazište (koje) ćenaljutiti nevjernike, i neće doseći od neprijateljastečevinu, a da im to neće biti upisano dobrimdjelom. Uistinu! Allah neće dati da propadne nagradadobročinitelja.
121 I neće utrošiti izdatak mali niti veliki,niti će presjeći dolinu, a da im neće biti upisano,da bi im platio Allah najboljim, za ono šta suradili.
122 A ne treba da svi vjernici nastupaju. Pazašto iz svake jedinice od njih ne istupi skupina, dase obrazuje u vjeri, i da opominju narod svoj kad imse vrate, da bi se oni pazili?
123 O vi koji vjerujete! Borite se protiv onihnevjernika koji su vam blizu, i neka u vama nađugrubost: a znajte da je Allah sa bogobojaznima.
124 I kad god bude objavljena sura, tad od njihbude onaj ko kaže: “Kojem od vas će ovo povećativjerovanje?” Pa što se tiče onih koji vjeruju, tanjima će povećati vjerovanje i oni se raduju.
125 A što se tiče onih u srcima čijim je bolest -pa dodaće im prljavštinu prljavštini njihovoj, iumrijet će, a oni će biti nevjernici.
126 Zar ne vide da oni bivaju iskušavani u svakojgodini jednom ili dva puta?, zatim se ne kaju, nitise oni poučavaju.
127 I kad god se objavi sura, gledaju oni jedni udruge: “Da li vas je vidio iko?” Zatim se okrenu.Okrenuo je Allah srca njihova, zato što su oni narodkoji ne razumije.
128 Doista vam je došao Poslanik između dušavaših. Teško mu je što zapadate u nepriliku, brižanje za vas, vjernicima je samilostan, milosrdan.
129 Pa ako se okrenu, tad reci: “Dovoljan mi jeAllah, samo je On Bog; u Njega se pouzdavam, a On jeGospodar Arša veličanstvenog.”

Chapter 10 (Sura 10)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba mudrog.
2 Zar je čudno ljudima što smo objavili čovjekuizmeđu njih: “Opominji ljude i obraduj one kojivjeruju, da imaju oni korak istine kod Gospodaranjihovog.” Rekoše nevjernici: “Doista, ovo ječarobnjak očit!”
3 Uistinu! Gospodar vaš je Allah, koji jestvorio nebesa i Zemlju u šest dana, zatim sepostavio na Arš, upravljajući stvar. Nema nikakvaposrednika, osim poslije dopuštanja Njegovog. To jeAllah, Gospodar vaš, zato Njega obožavajte; pa zar senećete poučiti?
4 Njemu je povratak svih vas! Obećanje Allahovoje istinito. Uistinu! On počinje stvaranje, potom gaponavlja, da bi nagradio one koji vjeruju i činedobra djela, pravedno. A oni koji ne vjeruju, imaćeoni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zato štonisu vjerovali.
5 On je Taj koji je učinio Sunce blještećim, aMjesec sjajnim, i odredio mu faze, da znate brojgodina i računanje. Allah je to stvorio samo sIstinom. Razlaže znakove ljudima koji znaju.
6 Uistinu! U izmjeni noći i dana, i onom što jestvorio Allah na nebesima i Zemlji, znaci su za ljudekoji se boje.
7 Uistinu! Oni koji se ne nadaju susretu Našem izadovolje se životom Dunjaa i smire u njemu, i onikoji su prema znakovima Našim nemarni,
8 Tim takvima će sklonište biti vatra, zbog onogšta su zaradili.
9 Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela,upućuje ih Gospodar njihov vjerovanjem njihovim. Tećiće ispod njih rijeke u baščama uživanja,
10 Priziv njihov u njima će biti: “Slava Tebi, oAllahu”; a pozdrav njihov u njima će biti: “Selam!”,a zadnji priziv njihov: “Hvala Allahu, Gospodarusvjetova!”
11 A da Allah ubrzava ljudima zlo, njihovimubrzavanjem dobrog, sigurno bi im se svršio roknjihov. Zato ostavljamo one koji se ne nadaju susretuNašem – u pretjeranosti svojoj lutaju.
12 A kad čovjeka dotakne nevolja, priziva Nas naboku svom ili sjedeći ili stojeći. Pa pošto otklonimood njega nevolju njegovu, prođe kao da Nas nijeprizivao zbog nesreće koja ga je dotakla. Tako jepretjerujućima uljepšano ono šta rade.
13 A doista smo prije vas uništavali pokoljenja,pošto su činili zulm; a dolazili su im poslanicinjihovi sa dokazima jasnim, i ne bi vjerovali. Takoplaćamo narod prestupnika.
14 Potom smo učinili vas halifama na Zemljiposlije njih, da vidimo kako radite.
15 A kad im se uče ajeti Naši, dokazi jasni,govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: “Donesinam Kur´an drugačiji od ovog ili ga izmijeni.” Reci:”Nije za mene da ga samovoljno mijenjam. Slijedimsamo ono šta mi se objavljuje. Uistinu! Ja se bojim,ako ne poslušam Gospodara svog, kazne Danastrahovitog.”
16 Reci: “Da je htio Allah, ne bih vam ga učio,niti bi (On) dao da ga vi spoznate. Pa doista samproveo život među vama prije njega; pa zar neshvatate?”
17 Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Uistinuto neće uspjeti prestupnici.
18 I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne štetiniti im koristi, i govore: “Ovi su posrednici našikod Allaha.” Reci: “Da li biste obavijestili Allaha oonom šta ne zna u nebesima i na Zemlji?” Slava nekaje Njemu!, a uzvišen je od onog šta pridružuju.
19 I bili su ljudi samo jedna zajednica, pa suse razišli. A da nije prethodila Riječ od Gospodaratvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno o onom učemu su se razišli.
20 I govore: “Zašto mu se ne objavi znak odGospodara njegovog?” Zato reci: “Nevidljivo je jedinoAllahovo. Pa očekujte. Uistinu, ja sam sa vama odčekalaca.”
21 I kad damo da ljudi okuse milost nakonnevolje koja ih je dotakla, gle!, imaju oni spletkuprotiv znakova Naših. Reci: “Allah je najbržispletkom.” Uistinu! Izaslanici Naši pišu štaspletkarite.
22 On je Taj koji vam daje da se krećete pokopnu i moru. Dok, kad budete u plovilima, i zaploves njima vjetrom povoljnim, i obraduju se tome, nadođeim vjetar olujan, i nadođe im talas sa svake strane,i (kad) pomisle da su oni opkoljeni s njima,prizivaju Allaha odani Njegovoj vjeri: “Ako nasspasiš iz ovog, sigurno ćemo biti od zahvalnih.”
23 Pa pošto ih spasi, gle! Šepure se po Zemljibez prava. O ljudi! Bunt vaš je samo protiv dušavaših, užitak života Dunjaa; potom je Nama povratakvaš, pa ćemo vas obavijestiti o onom šta ste radili.
24 Doista, primjer života Dunjaa je kao vodakoju spuštamo s neba pa se izmiješa njome rastinjeZemlje, od čega jedu ljudi i životinje. Dok, kad uzmeZemlja ukras svoj i uljepša se, i pomisle stanovnicinjeni da su oni svemoćni nad njom, dođe joj naredbaNaša noću ili danju, pa je učinimo pokošenom, kao danije bujala jučer. Tako razlažemo znakove za ljudekoji razmišljaju;
25 A Allah poziva kući selama i upućuje kogahoće putu pravom.
26 Za one koji čine dobro, biće dobro ipovećanje. I neće prekriti lica njihova crnilo, nitiponiženje. Takvi će biti stanovnici Dženneta; oni ćeu njemu biti vječito.
27 A koji steknu zla djela, plaća (im) jezlodjelo slično tome – a zahvatiće ih poniženje -neće oni imati od Allaha nikakva zaštitnika – kao daće lica njihova prekrivati dijelovi mrkle noći. Takviće biti stanovnici vatre; oni će u njoj biti vječito.
28 A na Dan kad ih sve saberemo, zatim reknemoonima koji su pridruživali: “Na svoja mjesta vi, vi iortaci vaši!” Tad ćemo ih razdvojiti, a reći ćeortaci njihovi: “Niste nas obožavali.”
29 “Pa dovoljan je Allah svjedok između nas iizmeđu vas, da smo doista bili o obožavanju vašemnesvjesni.”
30 Tu će svaka duša biti upoznata šta jeunaprijed poslala, i biće vraćeni Allahu, Gospodarusvom istinskom, i nestaće od njih šta su izmišljali.
31 Reci: “Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ili ko vlada sluhom i vidovima, i ko izvodi živo izmrtvog i izvodi mrtvo iz živog, i ko upravlja stvar?”Pa reći će: “Allah.” Tad reci: “Pa zar se ne bojite?”
32 Pa to je Allah, Gospodar vaš istinski! Pa štaje to poslije Istine, osim zabluda? Pa kako seokrećete!
33 Tako se obistinjuje Riječ Gospodara tvog naonima koji griješe, da oni neće vjerovati.
34 Reci: “Da li je neko od ortaka vaših taj kojipočinje stvaranje, zatim ga ponavlja?” Reci: “Allahpočinje stvaranje, potom ga ponavlja.” Pa kako seodvraćate!
35 Reci: “Da li je neko od ortaka vaših taj koupućuje Istini?” Reci: “Allah upućuje Istini.” Pa dali je ko upućuje Istini dostojniji da bude slijeđen,ili ko ne upućuje, izuzev ako bude vođen? Pa šta vamje? Kako rasuđujete?
36 A većina njih slijedi samo pretpostavku.Uistinu, pretpostavka ne koristi Istini nimalo.Uistinu! Allah je Znalac onog šta čine.
37 I nije bilo (moguće) za ovaj Kur´an da budeizmišljen mimo Allaha; međutim, potvrda je onog prijenjega, i detaljno izlaganje Knjige u koju nemasumnje, od Gospodara svjetova.
38 Zar govore: “Izmišlja ga.” Reci: “Pa donesitesuru sličnu njemu i pozovite koga možete mimo Allaha,ako istinu govorite.”
39 Naprotiv, poriču ono čije znanje neobuhvataju, a još im nije došlo njegovo tumačenje.Tako su poricali oni prije njih, pa pogledaj kakav jebio kraj zalima!
40 I između njih je ko u njega vjeruje, i odnjih je ko u njega ne vjeruje. A Gospodar tvoj jeNajbolji znalac mufsida.
41 Pa ako te poreknu, tad reci: “Meni djelomoje, a vama djelo vaše. Vi ste slobodni od onog štaradim, a ja sam slobodan od onog šta radite.”
42 I od njih je ko te sluša. Pa zar ti dapročuješ gluhe, iako ne shvataju?
43 I od njih je ko te gleda. Pa zar ti da uputišslijepce, iako ne vide?
44 Uistinu! Allah ne čini zulm ljudima nimalo,nego ljudi dušama svojim čine zulm.
45 A na Dan kad ih sakupimo, biće kao da suproboravili samo časak dana, prepoznajući semeđusobno. Doista će izgubiti oni koji su poricalisusret s Allahom i nisu bili upućeni.
46 Ili ti pokazali dio onog šta im obećavamo ilidali da ti umreš – ta Nama je povratak njihov, zatim,Allah je Svjedok nad onim šta čine.
47 A svaka umma imala je poslanika. Pa kad dođeposlanik njihov, presudiće među njima pravedno, injima se neće učiniti zulm.
48 I govore: “Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?”
49 Reci: “Ne vladam štetom niti korišću dušisvojoj, izuzev šta htjedne Allah.” Svaka zajednicaima rok; kad dođe rok njihov, tad (ga) ne odlažu čas,niti ubrzavaju.
50 Reci: “Jeste li vidjeli, ako vam dođe kaznaNjegova noću ili danju, zašto je požurujuprijestupnici?”
51 Zar ćete nakon što se dogodi vjerovati u nju?Zar sada, a već ste je požurivali!
52 Zatim će biti rečeno onima koji su činilizulm: “Iskusite kaznu vječnosti. Hoćete li bitiplaćeni, osim prema onom šta ste zaradili?”
53 I traže od tebe obavještenje: “Je li toIstina?” Reci: “Jeste, tako mi Gospodara mog, doistato je Istina, a niste vi ti koji će umaći.”
54 A da ima svaka duša (koja) je činila zulm,ono šta je na Zemlji, sigurno bi se iskupljivalatime. I pritajit će kajanje pošto vide kaznu, apresudiće se među njima pravedno i njima se zulm nećeučiniti.
55 Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je unebesima i Zemlji. Besumnje! Doista je obećanjeAllahovo Istina! Međutim, većina njih ne zna.
56 On oživljava i usmrćuje, i Njemu se vraćate.
57 O ljudi! Doista vam je došla mew´iza odGospodara vašeg, i lijek za ono što je u grudima, iUputa i milost vjernicima.
58 Reci: “U blagodati Allahovoj i milostiNjegovoj – pa tome neka se raduju. To je bolje odonog šta skupljaju.”
59 Reci: “Jeste li vidjeli šta vam je Allahspustio od opskrbe, pa ste načinili od nje haram ihalal?” Reci: “Je li vam Allah dopustio ili protivAllaha izmišljate?”
60 A kakvo će biti mišljenje onih kojiizmišljaju protiv Allaha laž, na Dan kijameta?Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima.Međutim, većina njih ne zahvaljuje.
61 I nećeš biti u nečem, niti ćeš učiti iz njega- iz Kur´ana, i nećete raditi nikakav posao, a danećemo biti nad vama svjedoci kad se budete u toudubili. I neće izmaći od Gospodara tvog ništa težineatoma u Zemlji, niti u nebu; ni manje od toga nitiveće, a da nije u Knjizi jasnoj.
62 Besumnje! Uistinu, prijatelji Allahovi su(oni), nad kojima nema straha, niti će oni žaliti,
63 Oni koji vjeruju i boje (Ga) se!
64 Za njih su radosne vijesti u životu Dunjaa ina Ahiretu – nema zamjene za Riječi Allahove – to jeto, uspjeh veličanstven.
65 I neka te ne žalosti govor njihov. Uistinu,moć je Allahova sva; On je Onaj koji čuje, Znalac.
66 Besumnje! Uistinu, Allahov je ko je unebesima i ko je na Zemlji! A oni koji prizivaju(druge) mimo Allaha, ne slijede (te) ortake; slijedesamo pretpostavku i oni jedino nagađaju.
67 On je Taj koji je za vas načinio noć da sesmirite u njoj, a dan – onim koji daje vidljivost.Uistinu, u tome su znaci za ljude koji čuju.
68 Govore: “Allah je uzeo dijete.” Slava neka jeNjemu! On je Neovisni! Njegovo je šta je u nebesima išta je u Zemlji. Nema kod vas nikakav dokaz za ovo.Zar govorite o Allahu šta ne znate?
69 Reci: “Uistinu, oni koji izmišljaju protivAllaha laž, neće uspjeti.”
70 Užitak na Dunjau! Zatim je Nama povrataknjihov, potom ćemo dati da oni iskuse kaznu žestoku,zato što nisu vjerovali.
71 Izrecituj im vijest Nuhovu, kad reče narodusvom: “O narode moj! Ako vam je teško stajanje moje iopominjanje moje ajetima Allahovim – pa u Allaha sepouzdavam – onda sredite stvar vi i ortaci vaši,zatim neka ne bude odluka vaša sumnjivom za vas,potom mi presudite, i ne odgađajte mi.
72 Pa ako se odvratite, pa nisam tražio od vasnikakvu nagradu. Nagrada moja je jedino do Allaha, anaređeno mi je da budem od muslimana.”
73 Tad su ga porekli, pa smo spasili njega ionog ko je bio s njim u lađi, i učinili ih halifama,a potopili one koji su poricali znakove Naše. Papogledaj kakav je bio kraj opominjanih!
74 Zatim smo poslije njega slali poslanikenarodu njihovom, pa su im donosili dokaze jasne, tenisu (htjeli) da vjeruju u ono šta su poricaliranije. Tako pečatimo srca pretjerujućih.
75 Zatim smo poslije njih poslali Musaa i Harunafaraonu i velikanima njegovim, sa znakovima Našim, pasu se uzoholili i bili narod prijestupnika.
76 Pa pošto im dođe Istina od Nas, rekoše:”Uistinu, ovo je sihr očiti.”
77 Musa reče: “Zar govorite (ovo) za Istinupošto vam je došla? Je li ovo sihr?”; a neće uspjetičarobnjaci.
78 Rekoše: “Jesi li nam došao da nas okreneš odonog na čemu smo našli očeve naše, i da za vasdvojicu bude veličina na Zemlji?; a nismo mi vamadvojici vjernici.”
79 I reče faraon: “Dovedite mi svakogčarobnjaka, znalca.”
80 Pa pošto dođoše čarobnjaci, Musa im reče:”Bacite ono čega ste vi bacači!”
81 Pa pošto baciše, Musa reče: “Ono što stedonijeli je sihr. Uistinu, Allah će ga učinitiništavnim. Uistinu! Allah ne unapređuje posaomufsida;
82 I utvrdiće Allah Istinu Riječima Svojim,makar mrzili prijestupnici.”
83 Tad su Musau vjerovali samo potomci narodanjegovog, zbog straha od faraona i uglednikanjihovih, da ih ne progoni. A uistinu! Faraon je biovisok na zemlji, i uistinu, on je bio od onih kojipretjeruju.
84 I reče Musa: “O narode moj! Ako vjerujete uAllaha, onda se u Njega pouzdajte, ako stemuslimani!”
85 Tad rekoše: “U Allaha se uzdamo. Gospodarunaš! Ne učini nas kušnjom za narod zalima,
86 I izbavi nas milošću Svojom od narodanevjernika.”
87 I objavismo Musau i bratu njegovom:”Sagradite narodu svom u Egiptu kuće, i učinite kućesvoje kiblom, i obavljajte salat; a obradujvjernike.”
88 I reče Musa: “Gospodaru naš! Doista si Ti daofaraonu i uglednicima njegovim ukras i bogatstva uživotu Dunjaa, Gospodaru naš, da bi zavodili s putaTvog. Gospodaru naš! Uništi bogatstva njihova iotvrdni srca njihova, pa da ne vjeruju dok ne videkaznu bolnu.”
89 Reče: “Već je uslišena dowa vas dvojice, zatobudite ispravni, i ne slijedite put onih koji neznaju.”
90 I provedosmo sinove Israilove preko mora, paih je slijedio faraon i vojske njegove nasiljem iplahovitošću. Dok, kad ga stiže davljenje, reče:”Vjerujem da nema boga osim Onog u kojeg vjerujusinovi Israilovi i ja sam od muslimana!”
91 Zar sad! A doista nisi poslušao prije i biosi od mufsida.
92 Zato ćemo danas spasiti tebe – tijelo tvoje -da budeš znak. za onog ko bude iza tebe. A uistinu,mnogi od ljudi su prema znacima Našim nemarni.
93 I doista smo smjestili sinove Israilovesmještajem tvrdim, i opskrbili ih od dobrih stvari,pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje. Uistinu,Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dankijameta, o onom u čemu su se razilazili.
94 Pa ako si u sumnji o onom šta tiobjavljujemo, tad pitaj one koji čitaju Knjigu(objavljenu) prije tebe. Doista, tebi dolazi Istinaod Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca;
95 I ne budi nikako od onih koji poriču ajeteAllahove, pa da budeš od gubitnika.
96 Uistinu! Oni na kojima se obistinila RiječGospodara tvog, neće vjerovati,
97 Makar im došao svaki znak, dok ne vide kaznubolnu.
98 Pa zašto nije bilo naselja koje je vjerovalo,pa iskoristilo to svoje vjerovanje, izuzev narodaJunusovog? Pošto su vjerovali otklonili smo od njihkaznu srama u životu Dunjaa i dali im da uživajuizvjesno vrijeme.
99 A da hoće Gospodar tvoj, sigurno bi vjerovaoko je na Zemlji, svaki od njih, zajedno. Pa zar ćešti prisiljavati ljude, dok ne budu vjernici?
100 A nije za dušu da vjeruje, osim sdopuštenjem Allahovim; a stavlja prljavštinu na onekoji neće da shvate.
101 Reci: “Pogledajte šta je to u nebesima iZemlji”, a ne koriste znakovi i opomene ljudima kojine vjeruju.
102 Pa da li očekuju (išta) osim slične daneonih koji su prošli prije njih? Reci: “Pa očekujte!Uistinu, ja sam sa vama među onima koji čekaju.”
103 Zatim smo spasavali poslanike Naše i onekoji su vjerovali. Tako je dužnost na Nama da spasimovjernike.
104 Reci: “O ljudi! Ako ste u sumnji o vjerimojoj – pa ne obožavam one koje obožavate mimoAllaha, nego obožavam Allaha koji vam smrt daje, anaređeno mi je da budem od vjernika.”
105 “I stani licem svojim vjeri pravoj, i nebudi nikako od mušrika,
106 I ne prizivaj mimo Allaha ono šta ti nekoristi, niti ti šteti. Pa ako učiniš – onda si tiuistinu od zalima.”
107 A ako te dotakne Allah nevoljom, tad nemaotklonitelja njenog, osim Njega; a ako ti želi dobro,tad nema onog ko će odbiti dobrotu Njegovu. Pogađanjome koga hoće od robova Svojih, a On je Oprosnik,Milosrdni.
108 Reci: “O ljudi! Doista vam je došla Istinaod Gospodara vašeg. Pa ko se uputi, pa samo seupućuje za dušu svoju; a ko odluta, pa samo lutaprotiv nje i nisam ja nad vama čuvar.”
109 I slijedi šta ti se objavljuje, i strpi sedok ne presudi Allah; a On je Najbolji od sudaca.

Chapter 11 (Sura 11)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Ra. Knjiga – učinjeni su presudnimajeti njeni, zatim razjašnjeni od Mudrog,Obaviještenog:
2 “Obožavajte samo Allaha. Uistinu! Ja sam vamod Njega opominjač i donosilac radosnih vijesti”,
3 I: “Tražite oprost od Gospodara vašeg, potomMu se pokajte, daće vam da uživate uživanjem lijepimdo roka određenog, i daće svakom posjedniku dobrote,dobrotu Svoju. A ako se okrenete, pa uistinu, ja sebojim nad vama kazne Dana velikog.
4 Allahu je povratak vaš, a On nad svakom stvariima moć.”
5 Besumnje! Oni uistinu svijaju grudi svoje dase sakriju od Njega. Uistinu, kad se prekrivajuodjećom svojom – zna šta skrivaju i šta obznanjuju.Uistinu! On je Znalac grudi.
6 I nema ni jedne životinje na Zemlji, a da nijena Allahu opskrba njena, i zna boravište njeno imjesto odlaganja njeno; svakoje je u Knjizi jasnoj.
7 I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju ušest dana – a bio je Arš Njegov nad vodom – da bi vasiskušao, koji je od vas bolji djelom. A ako kažeš:”Uistinu, vi ćete biti podignuti poslije smrti!”,sigurno će reći oni koji ne vjeruju: “Ovo je samosihr očiti.”
8 A ako im odložimo kaznu do vremena odbrojanog,sigurno će reći: “Šta je zadržava?” Doista, na Dankad im dođe – neće biti okrenuta od njih, i spopastće ih ono čemu su se izrugivali.
9 I ako damo da čovjek okusi od Nas milost,zatim mu je istrgnemo, uistinu, on je očajan,nezahvalan.
10 A ako damo da on iskusi blagonaklonost, nakonšto ga je nevolja dotakla, sigurno će reći: “Zla suotišla od mene.” Uistinu, on je veseo, hvalisav,
11 Izuzev onih koji pokažu strpljivost i buduradili dobra djela, ti takvi će imati oprost inagradu veliku.
12 Pa možda bi ti izostavio dio onog šta ti seobjavljuje, i stijesnile time grudi tvoje, štogovore: “Zašto mu se ne spusti riznica ili ne dođe snjim melek?” Ti si samo opominjač, a Allah je nadsvakom stvari Zaštitnik.
13 Zar govore: “Izmišlja ga.” Reci: “Pa donesitedeset sura sličnih njemu, izmišljenih, i pozovitekoga možete mimo Allaha, ako istinu govorite!”
14 Pa ako vam se ne odazovu, tad znajte da jeobjavljen znanjem Allahovim, i da nema boga semNjega. Pa jeste li vi muslimani?
15 Ko želi život Dunjaa i ukras njegov,isplatićemo im djela njihova u njemu i oni u njemuneće biti oštećeni.
16 To su oni koji će na Ahiretu imati samovatru, a propast će šta su činili na njemu, a zaludnoje šta su radili.
17 Pa da li je, ko je na dokazu jasnom odGospodara njegovog – a uči ga svjedok od Njega, iprije njega Knjiga Musaova – vodič i milost? Takvivjeruju u njega. A ko od stranaka ne vjeruje u njega- pa vatra će biti mjesto njegovo. Zato ne budi usumnji o tome. Uistinu, on je Istina od Gospodaratvog; međutim, većina ljudi ne vjeruje.
18 A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž? Takvi će biti dovedeni predGospodara njihovog, i reći će svjedoci: “To su onikoji su lagali protiv Gospodara svog.” Besumnje,prokletsvo Allahovo je na zalimima,
19 Onima koji odvraćaju od puta Allahovog itraže iskrivljenost u njemu, a oni su u Ahiretnevjernici.
20 Takvi neće biti ti koji će umaći na Zemlji ineće oni imati mimo Allaha nikakvih zaštitnika!Udvostručiće im se kazna! Neće se moći (koristiti)sluhom, niti će vidjeti.
21 Takvi će biti oni koji izgube duše svoje, anestaće od njih šta su izmišljali.
22 Nema sumnje da će oni, (baš) oni na Ahiretubiti najveći gubitnici.
23 Uistinu, oni koji vjeruju i rade dobra djela,i budu skrušeni Gospodaru svom – takvi će bitistanovnici Dženneta. Oni će u njemu biti vječito.
24 Primjer (ovih) dviju skupina, je kao slijepcai gluhog, i onog koji vidi i onog koji čuje. Jesu liisti primjerom? Pa zar nećete razmisliti?
25 I doista smo poslali Nuha narodu njegovom:”Uistinu! Ja sam vam opominjač jasni,
26 Da obožavate samo Allaha. Uistinu! Ja seplašim nad vama kazne Dana bolnog.
27 Tad rekoše uglednici koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: “Vidimo te samo kao smrtnika sličnognama, i vidimo te – slijede te samo oni koji sunajniži naši, bez razmišljanja, i ne vidimo nikakvevaše zasluge nad nama; naprotiv, smatramo vaslažovima.”
28 Reče: “O narode moj! Da li vidite, ako sam jana jasnom dokazu od Gospodara svog – a dao mi je odSebe milost – a vi slijepi na to, zar ćemo učiniti daprionete uz to, a vi njegovi mrzitelji?”
29 “I o narode moj! Ne tražim od vas za toimetak. Nagrada moja je jedino do Allaha; a nisam japrogonitelj onih koji vjeruju. Uistinu, oni su tikoji će sresti Gospodara svog. Međutim, ja vas vidimnarodom koji ne zna.”
30 “I o narode moj! Ko će mi pomoći protivAllaha, ako ih otjeram? Pa zar se nećete opametiti?
31 I ne kažem vam: ´Kod mene su rizniceAllahove´, niti ´Znam nevidljivo´, i ne kažem:´Uistinu, ja sam melek.´ I ne govorim onima kojepreziru oči vaše (da) im Allah neće dati dobro. Allahje Najbolji znalac onog šta je u dušama njihovim.Uistinu, ja bih tad bio od zalima.”
32 Rekoše: “O Nuhu! Već si raspravljao s nama,pa si umnožio raspravljanje naše; zato nam daj točime nam prijetiš, ako istinu govoriš.”
33 Reče: “Samo će vam Allah to dati, ako hoće, aniste vi ti koji će umaći.
34 I neće vam koristiti savjet moj, ako budemželio da vas posavjetujem, ako Allah bude želio davas zavede. On je Gospodar vaš i Njemu ćete sevratiti.”
35 Zar govore: “Izmišlja ga.” Reci: “Ako gaizmišljam – pa na meni je krivica moja, a ja samslobodan od tog što ste skrivili.”
36 I bi objavljeno Nuhu: “Niko neće vjerovati iznaroda tvog, izuzev ko je već vjerovao. Zato se nesekiraj zbog onog šta čine,
37 I gradi lađu pod očima Našim i objavom Našomi ne obraćaj Mi se zbog onih koji su činili zulm.Uistinu! Oni će biti potopljeni.”
38 I gradio je lađu; i kad god bi kraj njegaprošli uglednici iz naroda njegovog, rugali bi mu se.Reče: “Ako nam se rugate, pa uistinu, mi ćemo serugati vama, kao što se rugate.
39 Pa znaćete onog kome će doći kazna, sramotećiga, i na koga će se sručiti kazna trajna.”
40 Dok, kad dođe naredba Naša i šiknu peć,rekosmo: “Ukrcaj u nju od svake vrste dvoje; iporodicu svoju – izuzev onog kome je prethodila Riječ- i ko je vjerovao.” A nije vjerovao s njim (niko),izuzev malo (njih).
41 I reče (Nuh): “Ukrcajte se u nju! U imeAllaha je plovidba njena i pristanak njen. Uistinu,Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni.”
42 I ona je plovila s njima na talasu kao brda.I zovnu Nuh sina svog – a bio je odvojen: “O sinčićumoj! Ukrcaj se s nama i ne budi s kafirima!”
43 (Sin) reče: “Pribjeći ću planini, zaštitićeme od vode.” (Nuh) reče: “Nema zaštitnika danas odnaredbe Allahove, izuzev kome se smilovao.” I nadođeizmeđu njih dvojice talas i bi od potopljenih.
44 I bi rečeno: “O Zemljo! Progutaj vodu svoju!”I: “O nebo! Prestani!” I opade voda, i naredba biizvršena i nasuka se na Džudijj, i bi rečeno: “Dalekobio narod zalima!”
45 I zovnu Nuh Gospodara svog, pa reče:”Gospodaru moj! Uistinu, sin moj je iz porodice moje,a uistinu, obećanje Tvoje je Istina, a Ti siNajpravedniji od sudaca!”
46 Reče: “O Nuhu! Uistinu, on nije od porodicetvoje; uistinu, on je posla drugačijeg od dobrog,zato Me ne pitaj o onom o čemu ti nemaš znanje.Uistinu, Ja te savjetujem da ne budeš od džahila.”
47 Reče: “Gospodaru moj! Uistinu, ja tražimzaštitu u Tebe da Te ne upitam ono o čemu ja nemamznanje. I ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se,biću od gubitnika.”
48 Bi rečeno: “O Nuhu! Siđi sa selamom od Nas iblagoslovima tebi i narodima od onog ko je s tobom. Anarodi – daćemo da oni uživaju, zatim će ih od Nasdotaći kazna bolna.”
49 To su neke vijesti nevidljivog koje tiobjavljujemo. Nisi ih znao ti niti narod tvoj prijeovoga. Zato se strpi. Uistinu, ishod je zabogobojazne.
50 I Adu, brata njihovog Huda. Reče: “O narodemoj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga semNjega! Vi ste samo oni koji izmišljaju.
51 O narode moj! Ne tražim od vas za to nagradu,nagrada moja je jedino od Onog koji me je stvorio. Pazar ne shvatate?”
52 “I o narode moj! Tražite oprost Gospodaravašeg, zatim Mu se pokajte, poslaće na vas neboobilno i dodati vam snagu snazi vašoj, i ne okrećitese (kao) prestupnici!”
53 Rekoše: “O Hude! Nisi nam donio jasan dokaz,i nismo mi ti koji će napustiti bogove svoje zbogriječi tvoje, i nismo mi tebi vjernici.
54 Kažemo da te je samo pogodio zlom neki odbogova naših.” Reče: “Uistinu, ja pozivam za svjedokaAllaha, i svjedočite da sam ja slobodan od onog štapridružujete,
55 Mimo Njega. Pa prevarite me svi, zatim mi neodgađajte.
56 Uistinu! Ja se pouzdavam u Allaha, Gospodarasvog i Gospodara vašeg. Nema nijedne životinje, a daOn nije Držalac za kiku njenu! Uistinu, Gospodar mojje na putu pravom.
57 Pa ako se okrenete, pa doista sam vamdostavio ono s čim sam vam poslat, a daće Gospodarmoj da (vas) naslijedi narod drugačiji od vas, anećete Njemu štetiti nimalo. Uistinu, Gospodar moj jenad svakom stvari ^uvar.”
58 I pošto dođe naredba Naša, spasismo Huda ione koji su s njim vjerovali, milošću od Nas, iizbavismo ih od kazne grube.
59 A to je bio Ad. Nijekali su ajete Gospodarasvog i suprotstavljali se poslanicima Njegovim, islijedili naredbu svakog tiranina svojeglavog.
60 I bili su slijeđeni na ovom Dunjauprokletstvom, i (biće) na Dan kijameta. Besumnje!Uistinu! Ad – (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Ad, narod Hudov!
61 I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. On vas je sazdao od zemlje i nastanio vasna njoj, zato tražite oprost od Njega, potom Mu sepokajte. Uistinu, Gospodar moj je Bliski, Onaj kojise odaziva.”
62 Rekoše: “O Salih! Doista si među nama bio(kao) onaj od kojeg se nada, prije ovog. Zar ćeš namzabraniti da obožavamo ono šta su obožavali očevinaši, a uistinu, mi smo u ozbiljnoj sumnji prema onomčemu nas pozivaš.”
63 Reče: “O narode moj! Da li vidite? – Ako samna jasnom dokazu od Gospodara svog – a dao mi je odSebe milost – pa ko će me pomoći protiv Allaha, akoGa ne poslušam? Ta povećali biste mi samo gubitak.
64 I o narode moj! Ova deva Allahova za vas jeznak. Zato je pustite da se hrani po zemljiAllahovoj, i ne dotičite je zlom, pa da vas nespopane kazna bliska.”
65 Tad je raniše, pa (on) reče: “Uživajte u domuvašem tri dana! To je prijetnja drugačija od lažne.”
66 Pa pošto dođe naredba Naša, spasismo Saliha ione s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, i odponiženja tog dana. Uistinu! Gospodar tvoj, On jeSilni, Moćni.
67 I spopade one koji su činili zulm, krik, paosvanuše u domovima njihovim povaljani,
68 Kao da nisu boravili u njima. Besumnje!Uistinu! Semud – (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Semud!
69 A doista su izaslanici Naši došli Ibrahimu saradosnom viješću, rekoše: “Selam!” Reče: “Selam!” Tadnije oklijevao da donese tele pečeno.
70 Pa pošto vidje (da) ga ruke njihove nedosežu, ne pozna ih i osjeti od njih strah. Rekoše:”Ne boj se! Uistinu, Mi smo poslati narodu Lutovu.”
71 A žena njegova je stajala, pa se nasmija. Tadje obradovasmo Ishakom, a iza Ishaka, Jakubom.
72 Reče: “O teško meni! Zar da rodim, a ja samstarica i ovaj moj muž je starac? Uistinu, ovo jestvar čudna!”
73 Rekoše: “Zar se čudiš zbog odredbe Allahove?Milost Allahova i blagoslovi Njegovi su na vama,stanovnici kuće. Uistinu! On je Hvaljeni, Slavni.”
74 Pa pošto Ibrahima napusti strah i dođe muradosna vijest, raspravlaljao je s Nama o naroduLutovom.
75 Uistinu, Ibrahim je bio blag, osjećajan, onajkoji se obraćao.
76 O Ibrahime! Okani se ovog. Uistinu, to je većdošla naredba Gospodara tvog. A uistinu oni – njimaće stići kazna neotklonjiva.
77 I pošto izaslanici Naši dođoše Lutu,sneveseli se zbog njih i bi pritješnjen zbog njih,nemoćan, i reče: “Ovo je dan mučan.”
78 I dođe mu narod njegov žureći mu, a otprijesu radili zla djela. Reče: “O narode moj! Ove kćerimoje, one su čišće za vas, zato se bojte Allaha i nesramotite me (pred) gostima mojim. Zar (niko) od vasnije čovjek ispravan?”
79 Rekoše: “Doista znaš, nemamo mi na kćeritvoje nikakvo pravo, a uistinu, ti znaš šta želimo.”
80 Reče: “Kad bih ja imao protiv vas silu iliimao potporu žestoku.”
81 Rekoše: “O Lute! Uistinu, mi smo izaslaniciGospodara tvog; neće te doseći. Zato kreni sporodicom svojom u dijelu noći i neka se niko od vasne okreće, izuzev žene tvoje. Uistinu, to što ćepogoditi nju, je ono što će pogoditi njih. Uistinu,rok njihov je jutro; zar jutro nije blisko?”
82 Pa pošto dođe naredba Naša, učinismo visokonjihovo niskim njihovim, i izlismo na njih kamenjeglineno u slojevima,
83 Obilježeno kod Gospodara tvog; a nije to odzalima daleko.
84 I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog bogasem Njega! I ne umanjujte mjeru i vagu. Uistinu! Javas vidim u dobru i uistinu se ja bojim nad vamakazne Dana sveobuhvatnog.”
85 “I o narode moj! Ispunjavajte mjeru i vagupravedno i ne zakidajte ljudima stvari njihove. I nečinite zlo na Zemlji, praveći fesad.
86 Ono što je Allah ostavio bolje je za vas, akoste vjernici; a nisam ja nad vama čuvar.”
87 Rekoše: “O Šuajbe! Da li ti salat tvojnaređuje da mi napustimo ono šta su obožavali očevinaši, ili da s imecima našim činimo šta hoćemo?Uistinu, ti, ti si blag, ispravan.”
88 Reče: “O narode moj! Da li vidite? Ako sam nadokazu jasnom od Gospodara svog, a opskrbio me je odSebe opskrbom dobrom? A ne želim da vam sesuprotstavljam, izuzev onim šta vam zabranjujem.Želim samo da popravim šta mogu, a povoljnost moja jesamo od Allaha; u Njega se pouzdavam i Njemu seobraćam.”
89 “I o narode moj! Ne skrivite vi nikako (zbog)neslaganja sa mnom, da vas ne pogodi slično šta jepogodilo narod Nuhov ili narod Hudov ili narodSalihov, a nije narod Lutov od vas daleko.
90 I tražite oprost od Gospodara vašeg, zatim Muse pokajte. Uistinu, Gospodar moj je Milosrdni, Onajkoji voli.”
91 Rekoše: “O Šuajbe! Ne razumijemo mnogo od togšta govoriš, a uistinu, mi te među nama vidimoslabim. A da nije porodice tvoje, sigurno bismo tekamenovali, i nemaš ti nad nama moć.”
92 Reče: “O narode moj! Zar vam je porodica mojauglednija od Allaha? A zabacili ste Ga iza sebezanemarenog. Uistinu, Gospodar moj je Taj kojiobuhvata to što radite.”
93 “I o narode moj! Radite prema moći svojoj,uistinu, ja sam radnik. Saznaćete kome će stići kaznakoja će ga poniziti i ko je lažac. I očekujte!Uistinu! Ja sam sa vama čekalac.”
94 I pošto dođe naredba Naša, spasismo Šuajba ione s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, a onekoji su činili zulm pogodi krik, te osvanuše udomovima njihovim povaljani,
95 Kao da nisu boravili u njima. Pa daleko nekaje Medjen, kao što je udaljen Semud!
96 A doista, poslali smo Musaa sa znacima Našimi autoritetom očitim,
97 Faraonu i uglednicima njegovim, pa suslijedili naredbu faraonovu, a nije naredba faraonovabila ispravna.
98 Predvodiće narod svoj na Dan kijameta, pa ćeih dovesti vatri. A loše je mjesto dolaska!
99 I slijeđeni su na ovom (svijetu)prokletstvom, i na Dan kijameta; a loš je darpoklonjeni.
100 To je iz vijesti gradova koje kazujemo tebi.Neki od njih stoje, a (neki) su pokošeni.
101 I nismo im učinili zulm, nego su zulmučinili dušama svojim. Tad im nisu koristili bogovinjihovi koje su prizivali mimo Allaha, nimalo, poštoje došla naredba Gospodara tvog; a povećali su imsamo propast.
102 A takvo je grabljenje Gospodara tvog, kaddograbi (stanovništvo) gradova, a oni buduzulumčarski. Uistinu! Grabljenje Njegovo je bolno,žestoko.
103 Uistinu, u tome je znak za onog ko se bojikazne Ahireta. To je Dan kojem će se sabrati ljudi ito je Dan svjedočeni;
104 A odgađamo ga samo do roka odbrojanog.
105 Na dan kad dođe, neće govoriti duša, osim sdopuštenjem Njegovim. Tad će (neko) od njih bitinesretnik, a (neko) sretnik.
106 Pa što se tiče onih koji su nesretni, pabiće u vatri; imaće oni u njoj uzdisanje i hroptanje.
107 Vječno će biti u njoj dok traju nebesa iZemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj. Uistinu,Gospodar tvoj je Onaj koji čini šta želi.
108 A što se tiče onih koji će imati sreću, pabiće u Džennetu, vječno u njemu dok traju nebesa iZemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj: darneprekidan.
109 Zato ne budi u sumnji zbog onog šta oviobožavaju. Obožavaju samo kao što su obožavali očevinjihovi prije. A uistinu! Mi ćemo im isplatiti dionjihov neumanjen.
110 I doista, dali smo Musau Knjigu, pa je došlodo razilaženja o njoj; a da nije Riječi prethodne odGospodara tvog, sigurno bi bilo presuđeno među njima.A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.
111 I doista će svakom od njih isplatitiGospodar tvoj djela njihova. Uistinu! On je o onomšta rade Obaviješteni.
112 Zato budi prav kao što ti je naređeno i onajko se pokajao s tobom, i ne prevršujte. Uistinu! Onje onog šta radite Vidilac.
113 I ne oslanjajte se na one koji čine zulm, pada vas dotakne vatra; a nemate vi mimo Allahanikakvih zaštitnika, zatim nećete biti pomognuti.
114 I obavljaj salat na dva kraja dana idolaskom noći. Uistinu dobra djela otklanjaju zladjela. To je opomena za one koji se podsjećaju.
115 I strpi se. Pa uistinu, Allah neće dati dapropane nagrada dobročinitelja.
116 Pa zašto nije bilo nekih pokoljenja prijevas, posjednika ostataka (uputa), koji suzabranjivali fesad na Zemlji, izuzev malo koga odnjih (kog) smo spasili? A slijedili su oni koji sučinili zulm, ono u čemu su uživali, i bili su krivci.
117 A neće Gospodar tvoj uništavati gradovezulmom, budu li stanovnici njihovi dobročinitelji.
118 A da je htio Gospodar tvoj, sigurno biučinio ljude ummom jednom, a ne prestaju bitirazličiti,
119 Izuzev kome se smiluje Gospodar tvoj; a raditoga ih je stvorio. I ispuniće se Riječ Gospodaratvog: “Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima iljudima zajedno.”
120 I sve (šta) ti kazujemo od vijesti poslanikaje ono čim jačamo srce tvoje. A došla ti je u ovomeIstina i savjet, i pouka vjernicima.
121 I reci onima koji ne vjeruju: “Radite premamoći svojoj! Uistinu, mi smo radnici.
122 I očekujte! Uistinu, mi smo čekatelji.”
123 A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje iNjemu se vraća svaka stvar. Zato obožavaj Njega iuzdaj se u Njega; a nije Gospodar tvoj nemaran za onošta radite.

Chapter 12 (Sura 12)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba jasnog.
2 Uistinu, Mi ga objavljujemo (kao) Kur´an naarapskom, da biste vi razumjeli.
3 Mi ti kazujemo najljepše kazivanje (time) štoti objavljujemo ovaj Kur´an, iako si prije njegasigurno bio od nemarnih.
4 Kad reče Jusuf ocu svom: “O oče moj! Uistinusam ja vidio jedanaest planeta i Sunce i Mjesec.Vidio sam ih sebi potčinjene.”
5 Reče: “O sičiću moj! Ne kazuj snoviđenje svojebraći svojoj, pa da ti ispletu spletku. Uistinu!Šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni.”
6 I tako te je odabrao Gospodar tvoj i poučio tetumačenju hadisa, i upotpunjuje blagodat Svoju nadtobom i na porodici Jakubovoj, kao što ju jeupotpunio na precima tvojim prije, Ibrahimom iIshakom. Uistinu! Gospodar tvoj je Znalac, Mudri.
7 Doista su u Jusufu i braći njegovoj znaci zaone koji pitaju.
8 Kad rekoše: “Sigurno su Jusuf i brat njegovdraži ocu našem od nas, a mi smo družina. Uistinu,naš otac je u zabludi očitoj.
9 Ubijte Jusufa ili ga odbacite u (neku) zemlju,biće samo za vas lice oca vašeg, i bićete poslijetoga narod pravednih.”
10 Govornik između njih reče: “Ne ubijte Jusufa,a bacite ga na dno bunara; pokupiće ga neki karavan,ako ste radini.”
11 Rekoše: “O oče naš! Šta ti je, ne vjeruješnam za Jusufa, a uistinu, mi smo njegovi iskrenisavjetnici?
12 Pošalji ga s nama sutra da se provede iizigra, a uistinu, mi ćemo biti njegovi čuvari.”
13 (Jakub) reče: “Uistinu, mene žalosti da odetes njim, i bojim se da će ga pojesti vuk, a vi biti onjemu nemarni.”
14 Rekoše: “Ako ga pojede vuk – a mi družina -uistinu bismo mi tad bili gubitnici.”
15 Pa pošto odoše s njim i saglasiše se da gasmjeste na dno bunara, i objavismo mu: “Sigurno ćeših obavijestiti o odluci njihovoj, a oni nećeopaziti.”
16 I dođoše ocu svom uz jaciju plačući,
17 Rekoše: “O oče naš! Uistinu, mi smo išli dase utrkujemo, a ostavili smo Jusufa kod opreme naše,pa ga je pojeo vuk. A nisi ti taj koji će nampovjerovati, iako istinu govorimo.”
18 I dođoše s košuljom njegovom sa krvljulažnom. Reče: “Naprotiv, zavele su vas duše vaše(toj) stvari. Pa strpljivost je lijepa, a Allah jeTaj od kojeg se traži pomoć protiv onog štaopisujete.”
19 I dođe karavan, pa poslaše vodonošu svog, tespusti svoju kofu. Reče: “O radosne vijesti! Ovo jedječak.” I sakriše ga (kao) robu, a Allah je Znalaconog šta su uradili.
20 I prodaše ga po niskoj cijeni, dirhemanekoliko; a bili su o njemu uzdržljivi.
21 I onaj iz Misra koji ga je kupio reče ženisvojoj: “Časnim učini boravište njegovo, možda će namkoristiti ili (da) ga uzmemo djetetom.” I takoučvrstismo Jusufa na Zemlji, i da bismo ga naučilitumačenju hadisa. A Allah je Pobjednik nad stvariSvojom, međutim, većina ljudi ne zna.
22 I pošto dostiže zrelost svoju, dadosmo mu sudi znanje; a tako nagrađujemo dobročinitelje.
23 I htjede da ga zavede ona u čijoj je on kućibio i zamandali (sva) vrata i reče: “Dođi ti!” Reče:”MeazAllah! Uistinu, on je gospodar moj, najljepšegboravka. Uistinu, to neće uspjeti zalimi.”
24 A doista ga je željela i poželio bi (on) njuda nije vidio jasan znak Gospodara svog. Tako jebilo, da bismo otklonili od njega zlo i razvrat.Uistinu, on je bio od robova Naših iskrenih.
25 I potrčaše vratima, i razdera košulju njegovuotpozadi, i zatekoše gospodara njenog kod vrata.Rekla je: “Šta je plaća onom ko tvojoj porodicipoželi zlo, osim da bude zatvoren – ili kazna bolna?”
26 (Jusuf) reče: “Ona je htjela da me zavede.” Iposvjedoči svjedok iz porodice njene: “Ako je košuljanjegova razderana sprijeda, onda je istinu rekla, aon je od lažaca.
27 A ako je košulja njegova razderana otpozadi,onda je slagala, a on je od onih koji istinu govore.”
28 Pa pošto vidje košulju njegovu razderanuotpozadi, reče: “Uistinu, to je neka vaša (ženska)spletka. Uistinu, spletka vaša je strašna.”
29 Jusufe! Ostavi se ovog; i traži (o ženo)oprost za grijeh svoj. Uistinu, ti si od onih kojičine greške.
30 I govoriše žene u gradu: “Žena Azizova jenastojala da zavede slugu svog, doista je nju zaludioljubavlju. Uistinu, mi je vidimo u zabludi očitoj.”
31 Pa pošto je čula spletku njihovu, posla ponjih i pripremi za njih naslonjač, i dade svakoj odnjih pojedinačno nož i reče: “Izađi pred njih!” Papošto ga vidješe, zadiviše mu se i posjekoše rukesvoje i rekoše: “Hašelillah! Nije ovo čovjek, ovo jejedino melek plemeniti.”
32 Reče: “Pa to vam je onaj zbog kojeg ste mekorile. I doista, nastojala sam da ga zavedem, pa seuzdržao. I ako ne učini šta mu naređujem, sigurno ćebiti zatvoren i sigurno će biti od poniženih.”
33 Reče: “Gospodaru moj! Tamnica mi je draža odonog čemu me pozivaju; i ako ne odvratiš od menespletku njihovu, težit ću njima i biću od džahila.”
34 Tad mu se odazva Gospodar njegov, te odvratiod njega spletku njihovu. Uistinu On, On je Onaj kojičuje, Znalac.
35 Zatim im se dogodi, nakon što su vidjeliznakove, da ga zatvore neko vrijeme.
36 I s njim u tamnicu uđoše dva mladića. Jedanod njih dvojice reče: “Uistinu ja, ja sam vidio (da)cijedim vino.” A drugi reče: “Uistinu ja, ja samvidio (kako) na svojoj glavi nosim hljeb kojeg jejela ptica.” (Rekoše): “Obavijesti nas o tumačenjutoga, uistinu, mi vidimo (da) si ti oddobročinitelja.”
37 Reče: “Vama dvojici neće doći hrana kojom seopskrbljujete, a da vas ne obavijestim o tumačenjutoga prije no vam dođe. To je od onog šta me jenaučio Gospodar moj. Uistinu! Ja sam napustio milletnaroda koji ne vjeruje u Allaha, a oni su u Ahiretnevjernici,
38 I slijedim millet predaka svojih, Ibrahima iIshaka i Jakuba. Nije za nas da Allahu pridružujemoikakvu stvar. To je iz blagodati Allahove prema namai prema ljudima; međutim, većina ljudi ne zahvaljuje.
39 O drugovi moji u tamnici! Jesu li gospodiraznoliki bolji, ili Allah Jedini, Onaj kojipokorava?
40 Obožavate mimo Njega samo imena koja stenadjenuli vi i preci vaši – nije objavio Allah zanjih nikakav dokaz. Sud je samo Allahov. Naredio jeda obožavate jedino Njega. To je vjera prava,međutim, većina ljudi ne zna.
41 O drugovi moji u tamnici! Što se tiče jednogod vas dvojice, pa napajaće gospodara svog vinom; ašto se tiče drugog, pa biće raspet te će jesti pticaiz glave njegove. Presuđena je stvar – ona o kojojpitate.”
42 I reče onom od njih dvojice za kojeg je znaoda će on biti spašen: “Spomeni me kod gospodarasvog.” Pa učini šejtan da on zaboravi spomengospodaru njegovom, te provede u tamnici nekolikogodina.
43 I reče vladar: “Uistinu! Ja sam vidio sedamkrava debelih, jede ih sedam mršavih, i sedam klasovazelenih i drugih suhih. O uglednici! Objasnite misnoviđenje moje, ako san tumačite.”
44 Rekoše: “Zbrka od snova! A nismo mi zatumačenje snova znalci.”
45 I onaj od njih dvojice koji se spasio isjetio nakon (dugo) vremena, reče: “Ja ću vasobavijestiti o tumačenju njegovom, zato pošaljitemene.”
46 “Jusufe! O iskreni! Objasni nam (san) o sedamkrava debelih (kako) ih jede sedam mršavih, i sedamklasova zelenih i drugih suhih, da bih se ja vratioljudima, da bi oni znali.”
47 Reče: “Sijaćete sedam godina uobičajeno. Pašta pokosite, tad to ostavite u klasu njegovom, osimmalo od čega ćete jesti.
48 Zatim, doći će poslije toga sedam žestokih,(koje) će pojesti šta ste pripremili za njih, izuzevmalo šta ste sačuvali.
49 Zatim, doći će poslije toga godina u kojoj ćeljudima kišiti, i u kojoj će cijediti.”
50 I reče vladar: “Dovedite mi ga!” Pa pošto muizaslanik dođe, (Jusuf) reče: “Vrati se gospodarusvom pa ga upitaj kakvo je stanje žena koje suposjekle ruke svoje. Uistinu, Gospodar moj je ospletki njihovoj Znalac.”
51 Reče: “Šta je bila stvar vaša kad stenastojale da Jusufa zavedete?” Rekoše: “Hašelillah!Ne znamo o njemu ništa zlog.” Žena Azizova reče: “Sadće se pokazati istina. Ja sam nastojala da gazavedem, a uistinu, on je od onih koji istinugovore.”
52 To zato da zna da ga ja nisam izdao tajno, ida Allah ne vodi spletku izdajica.
53 I ne oslobađam dušu svoju. Uistinu, duša jesklona zlu, izuzev onom čemu se smiluje Gospodar moj.Uistinu, Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni.
54 I reče vladar: “Dovedite mi ga, izabraću gaza dušu svoju.” Pa pošto je govorio s njim, reče:”Uistinu, ti si danas kod nas uticajan, pouzdan.”
55 Reče: “Postavi me nad magacinima zemlje.Uistinu, ja sam čuvar, znalac.”
56 I tako učvrstismo Jusufa na Zemlji, stupao jepo njoj kud god je htio. Pogađamo milošću Našom kogahoćemo i ne uništavamo nagradu dobročinitelja.
57 A sigurno je nagrada Ahireta bolja za onekoji vjeruju i boje se (Allaha).
58 I dođoše braća Jusufova, te mu uđoše, pa ihprepozna, a oni njega ne prepoznaše.
59 I pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom,reče: “Dovedite mi brata vašeg, od oca vašeg. Zar nevidite da ja dajem po mjeri i da sam ja najbolji oduslužitelja?
60 Pa ako mi ga ne dovedete, tad kod mene nećeza vas biti mjere, i ne približujte mi se.”
61 Rekoše: “Nastojaćemo ga pridobiti od ocanjegovog, a uistinu, mi smo djelatni.”
62 I reče (Jusuf) momcima svojim: “Stavite robunjihovu u vreće njihove, da bi je oni prepoznali kadse vrate porodici svojoj, da bi se oni vratili.”
63 Pa pošto se vratiše ocu svom, rekoše: “O očenaš! Uskraćena nam je mjera, zato pošalji s namabrata našeg, dobićemo mjeru, a uistinu, mi ćemo bitinjegovi čuvari.”
64 Reče: “Zar da vam ga povjerim, osim kao štosam vam povjerio brata njegovog ranije? Pa Allah jeNajbolji u čuvanju i On je Najmilosrdniji odmilosrdnih.”
65 I pošto otvoriše svoj prtljag nađoše svojurobu njima vraćenu. Rekoše: “O oče naš! Šta datražimo? Evo naše robe, vraćena nam je, i snabdjećemoporodicu našu i čuvaćemo brata našeg, i dodat ćemomjeru deve. To je mjera lahka.”
66 (Ja´kub) reče: “Neću ga poslati s vama, dokmi ne date zavjet (u ime) Allaha, da ćete mi gasigurno dovesti, izuzev ako vi budete opkoljeni.” Papošto mu dadoše zavjet svoj, reče: “Allah je nad onimšta govorimo, Jamac.”
67 I reče: “O sinovi moji! Ne ulazite na jednukapiju, a ulazite na kapije različite; i neću vam jakoristiti protiv Allaha nimalo. Uistinu, sud je samoAllahov. U Njega se pouzdavam, i u Njega zato neka sepouzdaju oni koji se uzdaju.”
68 I pošto uđoše kako im je naredio otac njihov,nije im pomoglo protiv Allaha ništa, izuzev žudnje uduši Jakubovoj, (koju) je zadovoljio; a uistinu, onje bio posjednik znanja za ono čemu smo ga naučili;međutim, većina ljudi ne zna.
69 I pošto uđoše Jusufu, (on) uze sebi bratasvog. Reče: “Uistinu! Ja, ja sam brat tvoj, zato sene žalosti zbog onoga šta su uradili.”
70 Pa pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom,stavi pehar za piće u vreću brata svog, potom pozvamuezzin: “O karavano! Uistinu, vi ste kradljivci!”
71 Rekoše – a približavali su se njima: “Šta steto zagubili?”
72 Rekoše: “Zagubili smo pehar vladarev, a ko gadonese imaće on devin tovar, a ja sam tome jamac.”
73 Rekoše: “Tako nam Allaha, doista znate danismo došli da činimo fesad na Zemlji i nismolopovi.”
74 Rekoše: “Pa šta je kazna za to, ako budetelažljivci?”
75 Rekoše: “Kazna za to. Onaj u čijoj vreći budenađen – pa on je kazna za to. Tako kažnjavamozalime.”
76 Tad poče s vrećama njihovim prije vreće bratasvog, zatim ga izvadi iz vreće brata svog. Tako smosplanili za Jusufa. Mogao je po zakonu vladarevomuzeti brata svog, jedino što je htio Allah.Uzvisujemo stepene kome hoćemo, a nad svakimposjednikom znanja je Znalac.
77 Rekoše: “Ako krade, pa već je ukrao bratnjegov prije.” Tad to pritaji Jusuf u duši svojoj ine otkri to njima. Reče: “Vi ste u gorem položaju, aAllah je Najbolji znalac onog što navodite.”
78 Rekoše: “O vladaru! Uistinu, njegov otac jejako star, zato uzmi jednog od nas umjesto njega.Uistinu, mi te vidimo (jednim) od onih koji dobročine.”
79 Reče: “Sačuvaj Allahu! Da uzmemo, izuzev onogkod koga smo našli stvar našu; uistinu, mi bismo tadbili zalimi.”
80 Pa pošto izgubiše nadu u njega, odvojiše seza dogovor. Najstariji od njih reče: “Zar ne znate daje vaš otac već uzeo od vas zavjet (u ime) Allaha?, ikako ste prije zanemarili Jusufa. Zato neću napustiti(ovu) zemlju dok mi ne dopusti otac moj ili mi Allahdosudi; a On je Najbolji od sudaca.
81 Vratite se ocu svom i recite: “O oče naš!Uistinu, sin tvoj je ukrao. A ne svjedočimo, izuzevono šta znamo, i nismo za nevidljivo čuvari.
82 I pitaj grad – onaj u kojem smo bili – ikaravan s kojim smo putovali, a doista, mi istinugovorimo.”
83 (Ja´kub) reče: “Naprotiv, zavele su vas duševaše (toj) stvari. Pa strpljenje je lijepo. Možda ćeAllah sve da mi ih dovede. Uistinu! On, On je Znalac,Mudri.”
84 I okrenu se od njih i reče: “O žalosti mojanad Jusufom!” A izbijelilo je oko njegovo od žalosti,pa se on savlađivao.
85 Rekoše: “Tako nam Allaha, ne prestaješspominjati Jusufa, dok ne budeš poremećen ili budešod propalih!”
86 Reče: “Samo se žalim za jad svoj i tugu svojuAllahu, a znam od Allaha ono šta ne znate.
87 O sinovi moji! Idite pa se obavijestite oJusufu i bratu njegovom, i ne gubite nadu u rewhAllahov. Uistinu, u rewh Allahov nadu gubi jedinonarod nevjernika.”
88 Pa pošto uđoše kod njega, rekoše: “O vladaru!Dotakla je nas i porodicu našu nevolja, donijeli smorobu beznačajnu. Pa napuni nam mjeru i daj namsadaku. Uistinu! Allah će nagraditi davaoce sadake.”
89 Reče: “Znate li šta ste učinili sa Jusufom ibratom njegovim, kad ste vi bili neznalice?”
90 Rekoše: “Jesi li uistinu ti, ti Jusuf?” Reče:”Ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Doista nas je Allahobdario. Uistinu, onaj ko se boji (Allaha) i strpi se- pa uistinu, Allah neće dati da propadne nagradadobročinitelja.”
91 Rekoše: “Tako nam Allaha, doista te je Allahodlikovao nad nama, a zaista smo bili činiteljigrešaka.”
92 Reče: “Nema vam prijekora danas; vama ćeoprostiti Allah, a On je Najmilosrdniji odmilosrdnih.
93 Otiđite sa ovom mojom košuljom, te je bacitena lice oca mog, postaće onim koji vidi; i dođite misa svojim porodicama svi.”
94 I pošto ode karavan, otac njihov reče:”Uistinu, ja nalazim miris Jusufov, makar smatrali dabuncam.”
95 Rekoše: “Tako nam Allaha, uistinu si ti uzabludi svojoj staroj.”
96 Pa pošto dođe donosilac radosnih vijesti,baci je na lice njegovo, pa se povrati u onog kojividi. Reče: “Zar vam nisam rekao: ´Ja uistinu znam odAllaha ono šta ne znate?”
97 Rekoše: “O oče naš! Traži nam oprost grijehanaših, uistinu, mi smo bili oni koji čine greške.”
98 Reče: “Tražiću vam oprost Gospodara svog.Uistinu! On je Oprosnik, Milosrdni.”
99 Pa pošto uđoše Jusufu, primi k sebi roditeljesvoje i reče: “Uđite u Egipt, inšaAllah, sigurni!”
100 I podiže roditelje svoje na prijesto ipadoše njemu ničice, i reče: “O oče moj! Ovo jetumačenje snoviđenja mog od prije. Doista ga jeučinio Gospodar moj istinitim, i doista mi je učiniodobro kad me je izveo iz tamnice i doveo vas izpustinje, nakon što je šejtan posijao razdor izmeđumene i braće moje. Uistinu, Gospodar moj je fin komehoće. Uistinu On, On je Znalac, Mudri.
101 Gospodaru moj! Doista si mi dao nešto vlastii naučio me tumačenju hadisa – Stvoritelju nebesa iZemlje. Ti si Zaštitnik moj na Dunjau i Ahiretu. Uzmime (kao) muslimana, i priključi me dobrima.”
102 To je (nešto) od vijesti nevidljivog kojegobjavljujemo tebi. I nisi bio kod njih kad supripremali stvar svoju, a oni su spletkarili.
103 A nisu većina ljudi – makar žudio -vjernici.
104 I ne tražiš od njih za to nikakvu nagradu.To je samo Opomena svjetovima.
105 A koliko je znakova na nebesima i Zemlji,prolaze pored njih, a oni su od njih odvraćeni!
106 A većina njih ne vjeruje u Allaha, izuzevkao mušrici.
107 Pa jesu li sigurni da im neće doći pokrovkazne Allahove ili im doći Čas iznenada, a oni nećeopaziti?
108 Reci: “Ovo je put moj: pozivam Allahu sauvidom, ja i ko me slijedi. I slava neka je Allahu; anisam ja od mušrika.”
109 I prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, od stanovnika gradova. Pa zar nisuputovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onihprije njih? A sigurno je kuća Ahireta bolja za onekoji se boje. Pa zar ne razumijete?
110 Dok, kad su očajavali poslanici i mislili daće oni doista biti negirani, došla bi im pomoć Naša,pa bi bio spasen onaj koga smo htjeli. I neće bitivraćena sila Naša od naroda prestupnika.
111 Doista je u pričama njihovim ibret zaposjednike razuma. Nije priča koja se izmišlja, negoje potvrda onome prije nje i objašnjenje svakestvari, i Uputa i milost za ljude koji vjeruju.

Chapter 13 (Sura 13)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba; a onošto ti se objavljuje od Gospodara tvog, Istina je,međutim, većina ljudi ne vjeruje.
2 Allah je Taj koji je podigao nebesa bezstubova koje vidite, zatim se postavio na Arš. Ipotčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi do rokaodređenog. Upravlja stvar; razlaže znakove, da bistevi u susret Gospodara svog bili sigurni.
3 I On je Taj koji je rasprostro Zemlju inačinio na njoj planine stabilne i rijeke, i odsvakog od plodova na njoj načinio je par, dvoje.Prekriva dan noću. Uistinu! U tome su znaci za ljudekoji razmišljaju.
4 I na Zemlji su predjeli susjedni, i baščegrožđa i usjevi i palme u parovima i koje nisuparnjaci, a napajane vodom jednom. I istakli smo ihjedne nad drugima po ukusu. Uistinu! U tome su znaciza ljude koji razumiju.
5 A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove:”Zar ćemo kad budemo prašina, uistinu mi u stvaranjenovo?” Takvi su oni koji ne vjeruju u Gospodara svog,a to su oni na čijim vratovima su okovi i takvi ćestanovnici vatre biti. U njoj će vječno biti.
6 I požuruju te zlu prije dobra, a već su prijenjih prošli primjeri (kazne). A uistinu, Gospodartvoj je Vlasnik oprosta prema ljudima, uprkos zulmanjihovog; a uistinu, Gospodar tvoj je žestok kaznom.
7 I govore oni koji ne vjeruju: “Zašto mu se nespusti znak od Gospodara njegovog?” Ti si samoopominjač, a svaki narod imao je vodiča.
8 Allah zna šta svaka žena nosi i šta umanjujumaterice i šta uvećavaju; a svaka stvar kod Njega jepo mjeri.
9 Znalac nevidljivog i vidljivog, Veliki,Preuzvišeni!
10 Isti je od vas onaj ko skriva govor i ko gaoglašava, i onaj ko je skriven noću i onaj ko hodidanju.
11 Ima on uzastopne (meleke) ispred sebe i izasebe, čuvaju ga po naredbi Allahovoj. Uistinu! Allahne mijenja šta je u narodu, dok ne promijenu šta je udušama njihovim. A kad Allah želi narodu zlo, tadtome nema odbijanja, a nemaju oni mimo Njega nikakvazaštitnika.
12 On je Taj koji vam pokazuje munju, strah inadu, i stvara oblake teške.
13 I slavi (Ga) grmljavina sa hvalom Njegovom, imeleci iz strahopoštovanja Njegovog; i šalje gromove,te pogađa njima koga hoće, a oni se prepiru o Allahu,a On je žestoke sile.
14 Njemu je priziv istinski. A oni kojeprizivaju mimo Njega, ne odgovaraju im ništa, (oni)su samo kao onaj ko ispruži svoj dlan prema vodi dabi stigla ustima njegovim – a neće mu ona stići; adowa nevjernika je samo zabluda.
15 I Allahu pada na sedždu ko je na nebesima iZemlji, milom i silom, i sjenke njihove, ranimjutrima i predvečerjima.
16 Reci: “Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?” Reci:”Allah!” Reci: “Pa zar uzimate mimo Njega zaštitnike,(koji) neće vladati za duše svoje korišću, nitištetom?” Reci: “Da li je jednak slijepac i onaj kojividi? Ili, da li su jednake tmine i svjetlost?” Zarsu načinili Allahu ortake (koji) stvaraju sličnostvaranju Njegovom, pa im stvaranje izgleda nalik?”Reci: “Allah je Stvoritelj svake stvari, a On jeJedini, Onaj koji pokorava.”
17 Spušta s neba vodu pa teče koritima s mjeromnjihovom, te bujica nosi pjenu narastajuću – a odonog šta pale u vatri, tražeći ukrase ili izrađevine- troska je slična toj. Tako Allah navodi za primjerIstinu i laž. Pa što se tiče troske, tad odlazi (kao)naplavina; a što se tiče onog što koristi ljudima, paostaje u Zemlji; tako Allah navodi primjere.
18 Onima koji se odazovu Gospodaru svom, bićenajbolje. A koji Mu se ne odazovu, da je njihovo svešto je na Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi setime iskupljivali. Ti takvi će imati zao obračun injihovo sklonište biće Džehennem, a loše jeodmorište!
19 Pa zar je onaj ko zna da je ono što ti seobjavljuje od Gospodara tvog Istina, kao onaj ko jeslijep? Jedino se poučavaju imaoci razuma;
20 Oni koji ispunjavaju zavjet Allahu i ne kršeugovor;
21 I oni koji sastavljaju ono šta je Allahnaredio da se sjedini, i plaše se Gospodara svog iboje zlog obračuna;
22 I oni koji trpe tražeći lice Gospodara svog,i obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, tajno i javno, i uzvraćaju zlo dobrim. Titakvi će (kao) ishod imati dom,
23 Bašče Adna u koje će ući, i onaj ko je činiodobro od očeva njihovih i žena njihovih i potomakanjihovih; a meleci će im ulaziti sa svake kapije,
24 “Selamun alejkum, zato što ste se strpili. Padivna je kuća (Ahireta kao) rezultat.”
25 A oni koji krše zavjet Allahu nakonugovaranja njegovog i kidaju šta je Allah naredio dase sjedini, i čine fesad na Zemlji – ti takvi ćeimati prokletstvo i imaće oni zao dom.
26 Allah pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje; iraduju se u životu Dunjaa, a život Dunjaa je samoužitak u (odnosu) na Ahiret.
27 A oni koji ne vjeruju, govore: “Što mu se nespusti znak od Gospodara njegovog?” Reci: “Uistinu!Allah zabluđuje koga hoće, a Sebi upućuje onog ko seobrati,
28 One koji vjeruju, i one čija se srca spomenomAllaha smiruju. Besumnje! Spomenom Allaha srca sesmiruju! –
29 Oni koji vjeruju i čine dobra djela: ugodnostće oni imati i lijepo povratište.”
30 Tako smo tebe poslali u zajednicu prije kojesu već prošle zajednice, da im učiš ono šta tiobjavljujemo, a oni ne vjeruju u Milostivog. Reci:”On je Gospodar moj; nema boga osim Njega; u Njega sepouzdavam i Njemu je povratak moj.”
31 A da je da se Kur´anom pokrenu planine ilinjime rasječe Zemlja ili njime progovore mrtvi!Naprotiv, Allahova je odredba svaka! Pa zar nijeočajno (jasno) onima koji vjeruju – da hoće Allah -sigurno bi sve ljude uputio? I neće prestati dapogađa udar one koji ne vjeruju zbog onog šta rade,ili padati blizu boravišta njihovog, dok ne dođeobećanje Allahovo. Uistinu! Allah ne krši obećanje.
32 I doista su poslanici prije tebe biliismijavani, pa sam puštao one koji nisu vjerovali,zatim bih ih dograbio. Pa kakva je bila kazna Moja!
33 Pa da li je On Taj koji stoji nad svakomdušom – onim šta zaradi? I načinili su Allahu ortake.Reci: “Imenujte ih.” Zar ćete Njega obavijestiti oonom šta ne zna na Zemlji, ili je (to) vanjštinagovora? Naprotiv, uljepšana je onima koji ne vjerujuspletka njihova i odvraćaju od puta. A koga Allahzabludi, tad za njega nema nikakva upućivača.
34 Imaće oni kaznu u životu Dunjaa, a sigurno jekazna Ahireta mučnija, i neće oni imati od Allahanikakva spasitelja.
35 Primjer Dženneta koji je obećanbogobojaznima: teku ispod njega rijeke; plodovinjegovi su stalni i hladovina njegova; to je rezultatonih koji se boje (Allaha), a rezultat nevjernika jevatra.
36 A oni kojima smo dali Knjigu, raduju se onomšta ti je objavljeno, a od stranaka je onaj ko poričedio toga. Reci: “Samo mi je naređeno da obožavamAllaha i da Mu ne pridružujem. Njemu pozivam i Njemuje povratak moj.”
37 I tako smo ga objavili kao Sud na arapskom; aako bi slijedio strasti njihove, nakon što ti jedošlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakvazaštitnika, niti spasitelja.
38 I doista, slali smo poslanike prije tebe idavali im žene i potomstvo. I nije bilo za poslanikada donese znak, izuzev s dopuštanjem Allahovim. Zasvaki rok ima Knjiga.
39 Briše Allah šta hoće i utvrđuje, a kod Njegaje Majka knjiga.
40 I ako ti pokažemo dio onog čime im prijetimoili te uzmemo, pa samo je na tebi dostava, a na Namaje obračun.
41 Zar ne vide da Mi dolazimo Zemlji, umanjujućije s krajeva njenih? A Allah presuđuje – nema tog koće suzbiti presudu Njegovu; a On je brz obračunom.
42 I doista su spletkarili oni prije njih; paAllahovo je svo planiranje. Zna šta svaka dušazarađuje, a saznaće nevjernici ko će za rezultatimati kuću (Ahireta).
43 I govore oni koji ne vjeruju: “Nisiizaslanik!” Reci: “Dovoljan je Allah svjedok izmeđumene i između vas i onaj kod kog je znanje Knjige.”

Chapter 14 (Sura 14)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Ra. Knjiga – objavljujemo ti je daizvedeš ljude iz tmina na svjetlost s dozvolomGospodara njihovog, na put Moćnog, Hvaljenog,
2 Allaha, Čije je šta je u nebesima i šta je naZemlji. A teško nevjernicima od kazne žestoke!,
3 Onima koji više vole život Dunjaa od Ahireta iodvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost unjemu; takvi su u zabludi dalekoj.
4 I slali smo svakog poslanika samo s jezikomnaroda njegovog, da im objasni, pa Allah zabluđujekoga hoće, a upućuje koga hoće; a On je Moćni, Mudri!
5 I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim:”Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlost i opomeni ihdanima Allahovim.” Uistinu, u tome su znaci svakomstrpljivom, zahvalnom.
6 I kad reče Musa narodu svom: “Sjetite seblagodati Allahove nad vama, kad vas je izbavio odljudstva faraovnovog, mučili su vas zlom kaznom iklali sinove vaše, a davali da žive žene vaše; a utome je bilo strašno iskušenje od Gospodara vašeg.”
7 I kad najavi Gospodar vaš: “Ako budetezahvaljivali, sigurno ću vam uvećati; a ako ne budetezahvaljivali, uistinu, kazna Moja je žestoka.”
8 I reče Musa: “Ako budete nezahvalni vi i onajko je na Zemlji, svi, pa uistinu, Allah je Neovisni,Hvaljeni.”
9 Zar vam nije stigla vijest onih prije vas:naroda Nuhovog i Ada, i Semuda i onih poslije njih?Zna ih samo Allah. Dolazili su im poslanici njihovisa jasnim znacima, pa su stavljali ruke svoje u ustasvoja, i govorili: “Uistinu, mi ne vjerujemo u ono sčim ste poslani, i uistinu, mi smo prema onom čemunas pozivate u sumnji ozbiljnoj.”
10 Rekli bi poslanici njihovi: “Zar je u Allahasumnja, Stvoritelja nebesa i Zemlje? Poziva vas davam oprosti grijehe vaše i ostavi vas do rokaodređenog.” Rekli bi: “Vi ste samo smrtnici sličninama! Želite da nas odvratite od onog šta obožavajuočevi naši, zato nam dajte dokaz jasan.”
11 Poslanici njihovi bi im rekli: “Mi smo samosmrtnici slični vama, međutim Allah obdaruje kogahoće od robova Svojih. I nije za nas da vam donosimodokaz, izuzev s dozvolom Allahovom. I u Allaha zatoneka se pouzdaju vjernici!
12 A zašto da se ne pouzdamo u Allaha, a već nasje uputio putevima našim. I sigurno ćemo se strpitinad onim čim nas uznemiravate; a u Allaha zato nekase pouzdaju oni koji se pouzdavaju.”
13 A oni koji nisu vjerovali rekli bi,poslanicima svojim: “Sigurno ćemo vas protjerati izzemlje naše, ili ćete se sigurno vratiti u milletnaš.” Tad bi im objavljivao Gospodar njihov: “Sigurnoćemo uništiti zalime,
14 I sigurno ćemo Zemlju nastaniti vama, poslijenjih. To je za onog ko se boji stajanja preda Mnom iboji prijetnje Moje.”
15 I tražili su presudu (pobjedu), i ne bi uspioniti jedan buntovni, svojeglavi.
16 Ispred njega je Džehennem, a biće napajanvodom gnojavom,
17 Žderaće je, a jedva da će je progutati, idolaziće mu smrt sa svakog mjesta, a neće on bitimrtav, i ispred njega će biti kazna gruba.
18 Primjer onih koji ne vjeruju u Gospodarasvog: Djela njihova su kao pepeo kojeg raznese vjetaru danu olujnom. Neće upravljati ni nad čim od onogšta su zaradili. To je ta zabluda daleka.
19 Zar nisi vidio da je Allah stvorio nebesa iZemlju s Istinom? Ako hoće, odstraniće vas, a dovešćestvorenje novo;
20 A nije to za Allaha teško.
21 I izaći će Allahu svi, pa će slabi reći onimakoji su se oholili: “Uistinu, mi smo bili vašepristalice, pa hoćete li vi biti ti koji će nam imalokoristiti protiv kazne Allahove?” Reći će: “Da je nasuputio Allah, sigurno bismo (mi) vas uputili. Istonam je uzrujavali se ili trpili; nema za nas nikakvapribježišta.”
22 I reći će šejtan, pošto stvar bude presuđena:”Uistinu! Allah vam je dao obećanje istinito, iobećao sam vam, pa sam vas iznevjerio. I nisam ja nadvama imao nikakvu vlast osim što sam vas pozivao, paste mi se odazvali. Zato ne korite mene, a koriteduše svoje. Nisam ja pomagač vaš, niti ste vipomagači moji. Uistinu, ja sam poricao to što ste mepridruživali ranije.” Uistinu, zalimi – imaće onikaznu bolnu.
23 I biće dato da oni koji vjeruju i čine dobradjela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno ćebiti u njima s dozvolom Gospodara njihovog. Pozdravnjihov u njima će biti: “Selam!”
24 Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer riječidobre kao drveta dobrog: korijen njegov je čvrst, anjegova grana u nebu,
25 Daje plodove svoje svake sezone s dozvolomGospodara svog; a navodi Allah primjere ljudima, dabi se oni podsjetili.
26 A primjer loše riječi je kao loše drvoiščupano nad zemljom, nema ono nikakve stabilnosti.
27 Allah ojačava one koji vjeruju rječju čvrstomu životu Dunjaa i na Ahiretu, a zabluđuje Allahzalime; a Allah čini šta hoće.
28 Zar nisi vidio one koji su blagodat Allahovuzamijenili kufrom i učinili da se narod njihov spustiu kuću propasti,
29 Džehennemu, pržiće se njime, a loše jestanište.
30 I načinili su Allahu suparnike da zavode sputa Njegovog. Reci: “Uživajte! Pa uistinu, dolazištevaše je vatri.”
31 Reci robovima Mojim koji vjeruju, (da)obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, tajno i javno, prije no dođe Dan u kojemneće biti trgovine, niti prijateljstva.
32 Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju,i spušta s neba vodu, pa izvodi njome voće, (kao)opskrbu za vas; i potčinio vam je plovilo, da plovimorem po naredbi Njegovoj, i potčinio je za vasrijeke;
33 I potčinio je za vas Sunce i Mjesec – oboje(us)trajno, i potčinio je za vas noć i dan,
34 I daje vam od svačeg što od Njega tražite; aako biste brojali blagodati Allahove, ne biste ihizračunali. Uistinu, čovjek je uveliko zalim,nezahvalnik!
35 I kad reče Ibrahim: “Gospodaru moj! Učiniovaj grad sigurnim, i sačuvaj mene i sinove moje odobožavanja idola.
36 Gospodaru moj! Uistinu, oni su zaveli mnogeod ljudi. Pa ko mene slijedi, pa uistinu on je odmene, a ko me ne posluša – pa uistinu, Ti siOprosnik, Milosrdni.
37 Gospodaru naš! Uistinu! Ja sam naselio nekeod potomaka svojih u dolini neobradivoj, kod KućeTvoje Svete, Gospodaru naš, da bi obavljali salat;zato učini da srca ljudi žude ka njima, i opskrbi ih(nekim) od plodova, da bi oni zahvaljivali.
38 Gospodaru naš! Uistinu, Ti znaš šta krijemo išta obznanjujemo. A neće se sakriti od Allaha nikakvastvar na Zemlji, niti u nebu.
39 Hvala Allahu koji mi je u starosti podarioIsmaila i Ishaka! Uistinu, Gospodar moj je Onaj kojičuje dowu.
40 Gospodaru moj! Učini me ustrajnim u salatu i(isto) od potomaka mojih, Gospodaru naš, i primi dowumoju.
41 Gospodaru naš! Oprosti meni i roditeljimamojim i vjernicima na Dan kad krene obračun.”
42 I nikako ne misli da je Allah nemaran premaonom šta rade zalimi; samo im odgađa do Dana u kojemće se ukočiti pogledi.
43 Biće trkači uzdignutih glava njihovih, nećeim se vraćati treptaj njihov, a srca njihova (kao)vazduh će biti.
44 I upozori ljude Danom (kad) će im doći kazna,pa će reći oni koji su činili zulm: “Gospodaru naš!Ostavi nas do roka bliskog. Odazvaćemo se pozivuTvom, i slijedićemo poslanike.” Zar se niste kleliprije da vam nema nikakva nestanka?
45 A stanovali ste u nastambama onih koji sučinili zulm dušama svojim, i bilo vam je jasno kakosmo s njima postupili, a naveli smo vam primjere.
46 I doista su pleli spletku svoju, a kod Allahaje spletka njihova, makar spletka njihova bila(takva) da njome brda nestanu
47 Zato nikako ne misli da je Allah prekršilacobećanja Svog poslanicima Svojim. Uistinu! Allah jeMoćni, Vlasnik osvete.
48 Na Dan kad bude zamijenjena Zemlja drugačijomZemljom i nebesa, i kad se pojave Allahu Jedinom,Onom koji pokorava:
49 I vidiš prestupnike Tog dana povezane ulance,
50 Odjeća njihova bit će od katrana, a licanjihova pokrivaće vatra,
51 Da bi isplatio Allah svakoj duši šta jezaradila. Uistinu! Allah je brz obračunom.
52 Ovo je Poruka ljudima – i da se opomenunjome, i da znaju da je On Bog Jedini, i da se poučeposjednici razuma.

Chapter 15 (Sura 15)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba i Kur´anajasnog!
2 Često će voljeti oni koji ne vjeruju, da sumuslimani.
3 Ostavi ih da jedu i uživaju i neka ih zavaranada. Pa saznaće!
4 I nismo uništili nijedan grad, a da mu Knjiganije bila poznata.
5 Neće preteći nijedna umma rok svoj, i nećezadržati.
6 I govore: “O ti kojem se objavljuje Zikr,uistinu si ti luđak!
7 Zašto nam ne dovedeš meleke, ako si odiskrenih?”
8 Ne spuštamo meleke, izuzev s Istinom, a onitad ne bi bili oni kojima se odlaže.
9 Uistinu! Mi, Mi objavljujemo Zikr, i uistinu!,Mi smo njegovi čuvari.
10 I doista, slali smo prije tebe (poslanike)među stranke ranijih (naroda).
11 I nije im došao nijedan poslanik, a da senisu njime ismijavali.
12 Tako tome činimo put u srca prestupnika.
13 Ne vjeruju u njega, a već je prošao sunnetranijih.
14 I da im otvorimo kapiju neba, pa da stalnokroz nju uzlaze,
15 Sigurno bi rekli: “Samo su opijeni vidovinaši. Naprotiv, mi smo ljudi opčinjeni.”
16 I doista, načinili smo u nebu galaksije iuljepšali ih za posmatrače.
17 I čuvamo ga od svakog šejtana prokletog,
18 Izuzev ko ukrade ono šta se čuje – tad gaslijedi svjetlica očita.
19 I Zemlju – prostrli smo je i razbacali ponjoj stabilne planine, i dali da na njoj izraste odsvake stvari odmjereno.
20 I načinili smo u njoj sredstva za život vamai onom kome niste opskrbitelji.
21 I nema niti jedne stvari, a da kod Nas nisuriznice njene, a spuštamo je samo s mjerom poznatom.
22 I šaljemo vjetrove oplođavajuće, pa spuštamos neba vodu, te vas njome napajamo, a niste vi njenirizničari.
23 A uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo iMi smo Nasljednici.
24 I doista znamo prethodnike vaše, i doistaznamo one koji slijede.
25 A uistinu, Gospodar tvoj, On će ih sakupiti.Uistinu! On je Mudri, Znalac.
26 I doista, stvorili smo čovjeka od glinezvečeće, od blata oblikovanog,
27 A džinna – stvorili smo ga ranije od vatrevrele.
28 I kad reče Gospodar tvoj melecima: “Uistinu!Ja sam Taj koji će stvoriti smrtnika od zvečećeilovače, od blata oblikovanog.
29 Pa kad ga sredim i udahnem u njega od DuhaSvog, tad mu padnite ničice.”
30 Pa su pali na sedždu meleci, svaki od njih,zajedno,
31 Izuzev Iblisa; odbio je da bude sa onima kojipadaju na sedždu.
32 (Allah) reče: “O Iblisu! Šta ti je, zar nećešbiti sa onima koji padaju na sedždu?”
33 Reče: “Neću da činim sedždu smrtniku kojeg sistvorio od zvečeće ilovače, od blata oblikovanog.”
34 (Allah) reče: “Onda izlazi iz njega, pauistinu, ti si proklet,
35 I uistinu, na tebi će biti prokletstvo doDana sudnjeg.”
36 Reče: “Gospodaru moj! Ta odloži mi do Danakad će (mrtvi) biti podignuti.”
37 (Allah) reče: “Pa uistinu, ti si od onihkojima se odlaže,
38 Do Dana, wakta poznatog.”
39 Reče: “Gospodaru moj! Zato što si me zaveo,sigurno ću im (zlo) učiniti lijepim na Zemlji isigurno ću ih sve zavesti,
40 Izuzev robova Tvojih – od njih odanih.”
41 (Allah) reče: “Ovo je put zbog Mene ispravan!
42 Uistinu, robovi Moji – nemaš ti nad njimavlast, izuzev ko te slijedi od zalutalih.”
43 A uistinu, Džehennem je obećano mjesto njihsvih:
44 Ima on sedam kapija, svaka od tih kapija imadio odijeljen.
45 Uistinu, bogobojazni će biti u baščama i(među) izvorima:
46 “Uđite u njih sa selamom, sigurni.”
47 I istrgnućemo šta je u grudima njihovim odzlobe, (kao) braća će biti na sofama, naspramni.
48 Neće ih u njima dotaći umor, i neće oni iznjih biti izvedeni.
49 Obavijesti robove Moje da sam Ja, JaOprosnik, Milosrdni,
50 I da je Moja kazna – to kazna bolna.
51 I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim,
52 Kad mu uđoše, pa rekoše: “Selam!” reče:”Uistinu, mi vas se plašimo.”
53 rekoše: “Ne boj se! Uistinu, mi ćemo teobradovati dječakom, znalcem.”
54 (Ibrahim) reče: “Zar ćete me obradovati kadme je pritiskla starost? Pa čime ćete me obradovati?”
55 Rekoše: “Obradovaćemo te Istinom, zato nebudi od očajnih.”
56 Reče: “A ko gubi nadu u milost Gospodarasvog, osim zalutalih?”
57 Reče: “Pa šta je posao vaš, o izaslanici?”
58 (Meleci) rekoše: “Uistinu, mi smo poslaninarodu prestupnika,
59 Izuzev porodice Lutove. Uistinu, Mi ćemo ihsve spasiti,
60 Osim žene njegove; odredili smo da onauistinu bude od izostalih.”
61 Pa pošto izaslanici dođoše porodici Lutovoj,
62 Reče: “Uistinu, vi ste ljudi neznani.”
63 Rekoše: “Naprotiv, došli smo ti s onim u štosumnjaju,
64 A donijeli smo ti Istinu, i uistinu, miistinu govorimo.
65 Zato otputuj s porodicom svojom u dijelunoći, i slijedi pozadine njihove, i nek se niko odvas ne okreće, i idite kamo vam se naređuje.”
66 I javili smo mu tu stvar, da će korijentakvih biti odsječen u zoru.
67 I dođoše stanovnici grada, radujući se.
68 (Lut) reče: “Uistinu, ovo su moji gosti, zatome ne sramotite,
69 I bojte se Allaha, i ne ponižavajte me!”
70 Rekoše: “Zar ti nismo zabranili svjetove?”
71 Reče: “Evo kćeri mojih, ako ste izvršitelji.”
72 Tako mi života tvog, uistinu su oni uopijenosti svojoj lutali.
73 Pa ih pogodi krik dok se Sunce rađalo,
74 Te učinismo visoko njegovo niskim njegovim, isasusmo na njih kamenje od gline otvrdnute.
75 Uistinu! U tome su znaci za one koji čitajubiljege,
76 I uistinu! Oni su uz put postojeći:
77 Uistinu! U tome je znak za vjernike.
78 A doista su stanovnici Ejke bili zalimi:
79 Zato smo im se osvetili; a uistinu, njihdvoje su na drumu vidljivom.
80 I doista su stanovnici Hidžra poricaliizaslanike,
81 A dali smo im znakove Naše, pa su od njihbili odvraćeni.
82 I klesali su iz brda kuće sigurni,
83 Pa ih je pogodio krik jutrom,
84 Te im nije koristilo ono što su stekli.
85 I stvorili smo nebesa i Zemlju i ono što jeizmeđu njih samo s Istinom; a uistinu, Čas dolazi,zato praštaj oprostom lijepim.
86 Uistinu! Gospodar tvoj, On je Tvorac, Znalac.
87 I doista smo ti dali sedam (ajeta)ponavljajućih, i Kur´an veličanstveni.
88 Ne upravljaj oči svoje onome što smo dali dauživaju parovi između njih, i ne žali za njima, ispusti krilo svoje vjernicima,
89 I reci: “Uistinu! Ja, ja sam opominjačjasan.”
90 Kao što smo objavili djeliteljima,
91 Koji su Kur´an učinili odlomcima:
92 Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemo ihsve pitati,
93 O onom šta su radili.
94 Zato iznesi šta ti se naređuje i kloni semušrika.
95 Uistinu! Mi smo ti dovoljni protivpodrugljivaca,
96 Koji uz Allaha stavljaju boga drugog, pasaznaće.
97 I doista znamo da ti tišti grudi tvoje onošta govore.
98 Zato slavi sa hvalom Gospodara svog, i budiod onih koji padaju na sedždu,
99 I obožavaj Gospodara svog, dok ti nije došlozagarantovano.

Chapter 16 (Sura 16)

Verse Meaning
1 Doći će naredba Allahova, zato je nepožurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog štapridružuju!
2 Spušta meleke s Duhom naredbe Svoje, na kogahoće od robova Svojih: “Upozorite da nema boga osimMene, zato se Mene bojte.”
3 Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvišenneka je od onog šta pridružuju!
4 Stvorio je čovjeka od kaplje sjemena, pa gle!on protivnik otvoreni.
5 I stoku – stvorio je nju; imate vi od njetoplotu i koristi, i od nje jedete,
6 I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kadizgonite na pašu;
7 I nose terete vaše do zemlje kojoj ćete stićisamo naporom duša. Uistinu, Gospodar vaš jeSamilosni, Milosrdni;
8 I konja i mazge i magarce – da ih jašete i(za) ukras, a stvara šta ne znate.
9 I na Allahu je usmjeravanje pravom putu, a odnjih (puteva) ima zastranjujući. A da je htio,sigurno bi vas sve uputio!
10 On je Taj koji spušta s neba vodu – imate viod nje piće, i od nje drvlje u kojem napasate.
11 Uzgaja za vas njome usjev i maslinu i palmu igrožđe, i svakovrsne plodove. Uistinu, u tome je znakza ljude koji razmišljaju.
12 I potčinio je za vas noć i dan, i Sunce iMjesec, i zvijezde su potčinjene naredbi Njegovoj.Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razumiju.
13 A ono što je stvorio za vas na Zemlji,različitih je boja svojih. Uistinu! U tome je znak zaljude koji pouku primaju.
14 I On je Taj koji je potčinio more: da jedeteiz njega meso svježe i vadite iz njega ukras kojegnosite. I vidiš plovila brazdaju po njemu – i datražite iz blagodati Njegove, i da biste vizahvaljivali.
15 I razbacao je po Zemlji stabilne planine, davas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se viuputili,
16 I oznake; i po zvijezdi se oni vode.
17 Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara?Pa zar se nećete poučiti?
18 I ako budete brojali blagodati Allahove,nećete ih izračunati. Uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni.
19 A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete.
20 A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, nestvaraju ništa, a oni bivaju stvarani;
21 Mrtvi su, nisu živi, i ne opažaju kad će bitipodignuti.
22 Bog vaš je Bog Jedini! Pa oni koji ne vjerujuu Ahiret – srca njihova su ta koja poriču, i oni suoholi.
23 Nema sumnje da Allah zna šta skrivaju i štaobznanjuju. Uistinu! On ne voli ohole.
24 I kad im se kaže: “Šta to objavljuje Gospodarvaš?” – kažu: “Priče ranijih”,
25 Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijametai nešto od tereta onih koje su zaveli bez znanja.Doista je loše šta će nositi!
26 Doista su spletkarili oni prije njih, pa jedošao Allah kućama njihovim od temelja, te je pao nanjih krov nad njima, i došla im je kazna otkud nisuzapazili.
27 Zatim će ih na Dan kijameta posramiti i reći:”Gdje su ortaci Moji, oni radi kojih ste uzrokovalirascjep?” Reći će oni kojima je dato znanje:”Uistinu, sramota je Danas i zlo nad nevjernicima,
28 Onima koje su uzimali meleci (dok) su činilizulm dušama svojim.” Tad će iskazati pokornost:”Nismo uradili nikakvo zlo.” “Svakako! Doista jeAllah Znalac onog šta ste radili.
29 Zato uđite na kapije Džehennema, vječno ćetebiti u njemu. Pa sigurno je loše boravište oholih.”
30 I biće rečeno onima koji su se bojali: “Štaje to objavio Gospodar vaš?” Reći će: “Dobro!” Za onekoji čine dobro na ovom Dunjau, biće dobro. A sigurnoje dom Ahireta bolji. A doista je divan dombogobojaznih,
31 Bašče Adna u koje će ući, teku ispod njihrijeke, imaće oni u njima šta budu htjeli. Takonagrađuje Allah bogobojazne,
32 One koje uzimaju meleci – dobre, govoriće:”Selamun ´alejkum! Uđite u Džennet zbog onog šta steradili.”
33 Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođenaredba Gospodara tvog? Isto tako su činili oni prijenjih. I nije im Allah učinio zulm, nego su dušamasvojim zulm učinili,
34 Pa su ih pogodila zla onog šta su radili, ispopalo ih je ono čemu su se izrugivali.
35 I govore oni koji pridružuju: “Da hoće Allahne bismo obožavali mimo Njega nijednu stvar, mi, nitiočevi naši, i ne bismo mimo Njega zabranjivalinikakvu stvar.” Tako su činili oni prije njih. Pa dali je na poslanicima (išta drugo) osim dostava jasna?
36 I doista, podizali smo u svakoj zajedniciposlanika: “Obožavajte Allaha, a klonite se taguta!”Pa je bio od njih onaj koga je uputio Allah i od njihonaj na kom se obistinila zabluda. Zato putujte poZemlji, pa vidite kakav je bio kraj poricatelja!
37 Ako želiš njihovu uputu – pa uistinu, Allahne upućuje onog koga zabluđuje, a neće oni imatinikakvih pomagača.
38 I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvisvojih: “Neće podići Allah onog ko je umro.” Svakako!Obećanje Njegovo je istinito, međutim, većina svijetane zna –
39 Da bi im objasnio ono o čemu su serazilazili, i da bi znali oni koji nisu vjerovali -da su oni bili lašci.
40 Naša je riječ nečemu – kad to želimo – samošto mu kažemo: “Budi”, tad biva.
41 A koji se isele radi Allaha, nakon što im jeučinjen zulm, sigurno ćemo ih smjestiti na Dunjaudobro. A sigurno je nagrada Ahireta veća – kad biznali!
42 (To su) oni koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju.
43 A slali smo prije tebe samo ljude kojima smoobjavljivali – ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate –
44 Sa jasnim dokazima i zeburima, i objavljujemotebi Opomenu, da objasniš ljudima ono šta im seobjavljuje, i da bi oni razmišljali.
45 Pa zar su sigurni oni koji planirajuzlodjela, da neće učiniti Allah da ih proguta Zemlja,ili im doći kazna otkud neće opaziti,
46 Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa onineće umaći?
47 Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu,Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni.
48 Zar nisu vidjeli da ono što je Allah stvoriood stvari baca sjene svoje desno i lijevo, pokornoAllahu, i oni su ponizni?
49 A Allahu čini sedždu (sve) što je u nebesimai šta je na Zemlji od životinje, i meleci, a oni sene ohole,
50 Boje se Gospodara svog nad sobom i čine štaim se naređuje.
51 A rekao je Allah: “Ne uzimajte dva boga! Samoje On Bog, Jedini! Zato se Mene – Mene se zatobojte.”
52 A Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji, iNjemu pripada vjera trajna. Pa zar ćete se drugog (ane) Allaha bojati?
53 A ono što je u vas od blagodati – pa, odAllaha je. Zatim, kad vas dotakne nevolja, tad Njegapreklinjete.
54 Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle!Skupina vas Gospodaru svom pridružuje,
55 Da ne bi vjerovali u ono što smo im dali. Pauživajte, ta saznaćete!
56 I dodjeljuju onom šta ne znaju, dio onog čimsmo ih opskrbili! Tako mi Allaha, sigurno ćete bitipitani za ono što izmišljate.
57 I pripisuju Allahu kćeri – slavljen neka jeOn – a sebi šta žele!
58 I kad se neko od njih obavijesti o žensku,postane lice njegovo tamno i on bude gnjevan.
59 Skriva se od naroda zbog zla koje jejavljeno: hoće li je zadržati s prezirom ili jezakopati u prašinu. Besumnje je loše kako presuđuju!
60 Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer jezla, a Allahov primjer je najuzvišeniji; a On jeMoćni, Mudri.
61 A da Allah ščepava ljude zbog zulma njihovog,ne bi na njoj ostala nijedna životinja, međutim,ostavlja ih do roka određenog. Pa kad dođe roknjihov, neće (ga) odložiti čas, niti ubrzati.
62 I čine Allahu ono što mrze, a opisuju jezicinjihovi laž, da će njihovo biti bolje. Nema sumnje jeda će njihova biti vatra, i da će oni prednjačiti.
63 Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike)zajednicama prije tebe, pa im je šejtan uljepšaodjela njihova – zato je on danas zaštitnik njihov, aimaće oni kaznu bolnu.
64 I objavljujemo tebi Knjigu – samo da imobjasniš ono o čemu se razilaze – i Uputu i milost,za narod koji vjeruje.
65 A Allah spušta s neba vodu i oživljava njomezemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome je znakza ljude koji čuju.
66 I uistinu, vama je u stoci ibret: napajamovas od onog šta je u trbusima njenim između probave ikrvi, mlijeko čisto, pitko pijačima.
67 I od plodova palmi i grožđa – uzimate iz togaopojno sredstvo i opskrbu lijepu. Uistinu, u tome jeznak za ljude koji razumiju.
68 I objavio je Gospodar tvoj pčeli: “Pravi ubrdima kuće i u drveću i u onom šta usprave,
69 Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteveGospodara svog ponizno. Iz trbuha njihovih izlazinapitak različitih boja njegovih, u njemu je lijek zaljude. Uistinu, u tome je znak za ljude kojirazmišljaju.
70 A Allah vas stvara, potom vas uzima. I od vasje ko biva vraćen najnižem životu, da nakon znanja nezna ništa. Uistinu! Allah je Znalac, Moćni.
71 I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima uopskrbi. Pa ne povraćaju oni koji su odlikovani,opskrbu svoju, onom šta posjeduju desnice njihove: taoni su u (potrebi) za tim isti. Pa zar blagodatAllahovu niječu?
72 I Allah vam je načinio od duša vaših parice,i načinio vam je od parica vaših sinove i unuke, iopskrbio vas od dobrih stvari. Pa zar u neistinuvjeruju, a blagodati Allahove oni niječu?
73 I obožavaju mimo Allaha ono šta ne vladaopskrbom njihovom iz nebesa i Zemlje nimalo, nitimogu.
74 Zato ne navodite Allahu sličnosti! Uistinu!Allah zna, a vi ne znate.
75 Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji)ne upravlja ničim, i onog kog smo od Nas opskrbiliopskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje tajno ijavno – jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većinanjih ne zna.
76 I navodi Allah primjer dva čovjeka: jedan odnjih nijem, ne upravlja ničim i on je zamor gospodarusvom; kud god ga uputi, ne donese dobrog. Da li je onjednak i onaj ko naređuje pravdu, a on je na putupravom?
77 A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Istvar Časa je samo kao sijev oka, ili je on bliži.Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
78 I Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših(kad) ne znate ništa. I načinio vam je sluh i vidovei srca, da biste vi zahvaljivali.
79 Zar ne vide ptice potčinjene u sferi neba?Drži ih samo Allah. Uistinu, u tome su znaci za ljudekoji vjeruju.
80 I načinio vam je Allah od kuća vašihprebivalište, i načinio vam je od koža stoke kućelahke, na dan selidbe vaše i na dan stajanja vašeg; aod vune njihove i kostrijeti njihove i od krznanjihovih, prostirku i opremu za neko vrijeme.
81 I načinio vam je Allah od onog šta jestvorio, skrovišta, i načinio vam je od brda zaklone,i načinio vam je odijela – čuvaju vas od žege – iodijela (koja) vas čuvaju od sile vaše. Takoupotpunjava blagodat Svoju na vama, da biste se vipredali.
82 Pa ako se okrenu – pa samo je na tebi dostavajasna.
83 Spoznaju blagodat Allahovu, potom je niječu,a većina njih su nevjernici.
84 A na Dan kad iz svakog ummeta podignemosvjedoka, zatim se neće dopustiti onima koji nisuvjerovali, niti će im se dopustiti da mole zanaklonost.
85 I kad oni koji su činili zulm, vide kaznu,tad im se neće olakšati, niti će im se odložiti.
86 I kad oni koji su pridruživali, vide ortakesvoje, reći će: “Gospodaru naš! Ovo su ortaci našikoje smo prizivali mimo Tebe.” Tad će im dobacitiriječi: “Uistinu, vi ste lažljivci!”
87 I iskazaće Tog dana Allahu pokornost, aiščeznuće od njih šta su izmišljali.
88 Oni koji nisu vjerovali i odvraćali od putaAllahovog – dodaćemo im kaznu na kaznu, zbog toga štosu pravili fesad.
89 A na Dan kad u svakom ummetu podignemosvjedoka protiv njih, između duša njihovih, idovedemo tebe svjedokom protiv tih … I objavili smoti Knjigu (kao) objašnjenje za svaku stvar, i Uputu imilost, i radosnu vijest muslimanima.
90 Uistinu! Allah naređuje pravdu i dobročinstvoi davanje rodbini, a zabranjuje razvrat i ružno itiraniju; savjetuje vas da biste se vi poučili.
91 I ispunjavajte obavezu Allahu kad seobavežete. I ne kršite zakletve nakon potvrde njihove- a doista ste Allaha učinili nad sobom Jamcem.Uistinu! Allah zna šta činite.
92 I ne budite kao ona koja je rasplela pređusvoju, nakon čvrste ispletenosti, uzimajući zakletvevaše smetnjom među vama – jer je zajednica veća odzajednice. Allah vas samo iskušava time. A sigurno ćevam na Dan kijameta objasniti ono o čemu ste serazilazili.
93 A da hoće Allah, sigurno bi vas učinio ummomjednom. Međutim, zabluđuje koga hoće, a upućuje kogahoće. A sigurno ćete biti pitani za ono šta steradili.
94 I ne uzimajte zakletve vaše smetnjom međuvama, pa da ne poklizne noga nakon čvrstine svoje iiskusite zlo što ste odvraćali od puta Allahovog, iimadnete vi kaznu strahovitu.
95 I ne kupujte zavjetom Allahu vrijednost malu.Uistinu, šta je kod Allaha, to je bolje za vas, kadbiste znali!
96 Ono što je kod vas iscrpljuje se, a što jekod Allaha, trajno je. A sigurno ćemo platiti onimakoji su bili strpljivi – njihova nagrada će bitiprema najboljem šta su uradili.
97 Ko uradi dobro – bio muškarac ili žena – a onbude vjernik, pa sigurno ćemo ga poživiti životomdobrim, i sigurno ćemo ih platiti nagradom njihovomprema najboljem šta su uradili.
98 Pa kad učiš Kur´an, tad zatraži zaštitu uAllaha od šejtana prokletog.
99 Uistinu, on, nema on vlasti nad onima kojivjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju.
100 Njegova vlast je samo nad onima koji gauzimaju prijateljem, i onima koji Njemu pridružuju.
101 I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta – aAllah je Najbolji znalac onog šta spušta – kažu:”Samo si ti izmišljač.” Naprotiv, većina njih ne zna.
102 Reci: “Spušta ga Ruhul-kudus od Gospodaratvog s Istinom, da učvrsti one koji vjeruju, i (kao)uputu i radosnu vijest muslimanima.”
103 A doista znamo da oni govore: “Samo gasmrtnik uči.” Jezik onog kome streme – je strani, aovo je jezik arapski, jasni.
104 Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove – neće ih uputiti Allah, a imaće oni kaznubolnu.
105 Laž izmišljaju jedino oni koji ne vjeruju uajete Allahove, a ti takvi su lašci.
106 A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanjasvog – izuzev ko bude prisiljen, a srce njegovo budesmireno u vjerovanju – međutim, ko otvorinevjerovanju grudi: pa na njima će biti srdžba odAllaha, a imaće oni kaznu užasnu.
107 To zato što oni više vole život Dunjaa odAhireta i što Allah ne upućuje narod nevjernika.
108 Takvi su oni čija je srca Allah zapečatio, isluh njihov i vidove njihove, a ti takvi su nemarni.
109 Nema sumnje da će oni na Ahiretu, (baš) onibiti gubitnici.
110 Zatim, uistinu, Gospodar tvoj će onima kojise isele nakon što su proganjani, potom se bore ibudu strpljivi – uistinu, Gospodar tvoj će nakon togabiti Oprosnik, Milosrdni.
111 Na Dan kad dođe svaka duša, argumentiraćesamo o sebi, i biće svakoj duši plaćeno šta jeradila, a njima se neće učiniti zulm.
112 I navodi Allah primjer naselja bezbjednog ispokojnog, dolazila mu je opskrba njegova obilno sasvakog mjesta, pa je bilo nezahvalno na blagodatimaAllahovim – te je Allah dao da ono iskusi odjećugladi i straha, zbog onog šta su radili.
113 I doista, došao im je poslanik između njih,pa su ga porekli – tad ih je spopala kazna, a oni subili zalimi.
114 Pa jedite od onog čim vas je opskrbio Allah,dozvoljeno, dobro. I zahvaljujte na blagodatiAllahovoj, ako Njega obožavate.
115 Samo vam je zabranio lešinu i krv i mesosvinje i ono nad čim je zazvano ime drugog, a neAllaha. Pa ko bude prisiljen, bez želje i bezpretjerivanja – pa uistinu, Allah je Oprosnik,Milosrdni.
116 I ne recite za ono šta opisuju jezici vašilažno: “Ovo je halal, a ovo haram”, da bisteizmišljali protiv Allaha laž. Uistinu, oni kojiprotiv Allaha laž izmišljaju, neće uspjeti.
117 Uživanje je malo, a imaće oni kaznu bolnu.
118 A onima koji su jevreji, zabranili smo štasmo ti kazivali ranije. I nismo im učinili zulm, negosu učinili zulm dušama svojim.
119 Zatim uistinu, Gospodar tvoj će za one kojisu uradili zlo iz neznanja, potom se pokajali nakontoga i popravili – uistinu će Gospodar tvoj nakontoga biti Oprosnik, Milosrdni.
120 Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoranAllahu, pravovjeran, i nije bio od mušrika.
121 Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim.Odabrao ga je i uputio putu pravom.
122 I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, onće na Ahiretu biti od pravednih.
123 Zatim smo tebi objavili: “Slijedi milletIbrahima hanife”, a nije bio od mušrika.
124 Sebt je određen samo onima koji su serazilazili o njemu. A uistinu, Gospodar tvoj ćepresuditi među njima na Dan kijameta o onome u čemusu se razilazili.
125 Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću isavjetom dobrim, i s njima raspravljaj onako kako jenajbolje. Uistinu, Gospodar tvoj – On je Najboljiznalac onog ko skreće s puta Njegovog, i on jeNajbolji znalac upućenih.
126 A ako kažnjavate, tad kažnjavajte sličnimčime ste bili kažnjeni. A ako se strpite, to jesigurno bolje za strpljive.
127 I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s(pomoći) Allaha, i ne žalosti se nad njima, i ne budiu brizi zbog onog šta spletkare.
128 Uistinu! Allah je uz one koji se boje i onekoji su dobročinitelji.

Chapter 17 (Sura 17)

Verse Meaning
1 Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio robaSvog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa – onogčiju smo okolinu blagoslovili – da bi mu pokazalineke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi.
2 I dali smo Musau Knjigu i učinili je Uputomsinovima Israilovim: “Ne uzimajte mimo Mene nikakvazaštitnika.”
3 Potomci su onog koga smo nosili s Nuhom.Uistinu, on je bio rob zahvalan.
4 I odredili smo sinovima Israilovim u Knjizi:”Sigurno ćete napraviti fesad na Zemlji dva puta isigurno ćete se uznijeti ohološću velikom.”
5 Pa kad dođe obećanje prve od dvije(prijetnje), podigosmo na vas robove Naše, posjednikesile žestoke, pa su pretresali po kućama, i bijašeobećanje ispunjeno.
6 Zatim smo vam dali povrat na njih, i pomoglivas imecima i sinovima, i učinili vas većom skupinom.
7 Ako činite dobro, činite dobro za duše svoje,a ako činite zlo, pa njihovo je. Pa kad dođe obećanjedruge (prijetnje) – da ožaloste lica vaša, i da uđu uMesdžid kao što su ušli u njega prvi put, i dapotpuno unište šta zauzmu.
8 Možda će Gospodar vaš da vam se smiluje. A akoponovite, ponovićemo, a učinili smo Džehennem zanevjernike tamnicom.
9 Uistinu, ovaj Kur´an upućuje onom šta jenajispravnije, i donosi radosne vijesti vjernicimakoji čine dobra djela, da će oni imati nagraduveliku,
10 I da oni koji ne vjeruju u Ahiret -pripremili smo za njih kaznu bolnu.
11 I priziva čovjek dowom svojom i zlo i dobro;a čovjek je brzoplet.
12 I učinili smo noć i dan dvama znacima. Pabrišemo znak noći i činimo znak dana vidnim, da bistetražili blagodat od Gospodara svog i da znate brojgodina i računanje. A svaku stvar – razložili smo jepodrobno.
13 I svakom čovjeku – pričvrstićemo mu njegovznamen za vrat njegov i izvadićemo mu na Dan kijametaknjigu koju će naći otvorenu:
14 “Čitaj knjigu svoju! Dovoljna je Danas dušatvoja protiv tebe obračunac.”
15 Ko se upućuje – pa samo se upućuje za dušusvoju; a ko luta, pa samo luta protiv nje. I nećeopterećeni nositi teret drugog. A nismo kažnjavali,dok ne bismo poslali poslanika.
16 A kad želimo da uništimo grad, naredimo unjemu raskošnicima njegovim, pa se odaju griješenju unjemu, te se ispuni na njemu Riječ, pa ga uništimo(potpunim) uništenjem.
17 I koliko smo uništili pokoljenja poslijeNuha! A dovoljno je (što je) Gospodar tvoj ogrijesima robova Svojih Obaviješteni, Vidilac.
18 Ko želi ubrzano (ovog života), ubrzaćemo mu unjemu što hoćemo – kome želimo, zatim ćemo mudodijeliti Džehennem. Pržiće se njime pokuđen,odbačen.
19 A ko želi Ahiret i zalaže se za njega trudomsvojskim, a on bude vjernik – pa tim takvima će bititrud njihov pohvalan.
20 Svakom pružamo, takvima i ovakvima, iz daraGospodara tvog. A nije dar Gospodara tvog ograničen.
21 Pogledaj kako smo ih odlikovali jedne naddrugima, a sigurno je Ahiret veći stepenima i većiodlikovanjem.
22 Ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa dasjedneš pokuđen, ostavljen.
23 A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate,izuzev Njega, a roditeljima – dobročinstvo. Ako jednood njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost,tad im ne reci: “Uf!” i ne grdi ih i reci im riječplemenitu.
24 I spusti im krilo poniznosti iz milosti, ireci: “Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao štosu me odgajali (dok) sam bio mali.”
25 Gospodar vaš je Najbolji znalac onog šta je udušama vašim. Ako budete pravedni – pa uistinu, On jepokajanicima Oprosnik.
26 I daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu isinu puta, i ne rasipaj rasipnošću.
27 Uistinu! Rasipnici su braća šejtanova, ašejtan je Gospodaru svom nezahvalan.
28 A ako se okreneš od njih, tražeći milostGospodara svog kojoj se nadaš, tad im reci riječlahku.
29 I ne čini ruku svoju vezanom za svoj vrat, ine pružaj je svakim pružanjem, pa da sjednešprekoren, ogoljen.
30 Uistinu, Gospodar tvoj pruža opskrbu komehoće i uskraćuje. Uistinu, On je o robovima SvojimObaviješteni, Onaj koji vidi.
31 I ne ubijajte djecu svoju iz straha odsiromaštva. Mi opskrbljujemo njih i vas. Uistinu,njihovo ubijanje je greška velika;
32 I ne približujte se bludu! Uistinu, to jerazvrat i zao put;
33 I ne ubijte dušu koju je zabranio Allah,izuzev s pravom. A ko bude ubijen nepravedno, padoista smo nasljedniku njegovom dali ovlaštenje, paneka ne pretjera u ubijanju. Uistinu, on će bitipomognut.
34 I ne približujte se imetku siročeta, osimonako kako je najbolje, dok ne dostigne zrelostsvoju. I ispunjavajte ugovor. Uistinu, za ugovor ćese biti pitano.
35 I ispunjavajte mjeru kad mjerite, vagajtemjerilom ispravnim. To je dobro i najljepšeg ishoda.
36 I ne slijedi ono o čemu ti nemaš znanje.Uistinu, sluh i vid i srce, za svako od njih biće sepitano.
37 I ne hodaj po Zemlji likujući. Uistinu, tinećeš probiti Zemlju, i nećeš doseći planine visinom.
38 Sve to je zlo kod Gospodara tvog, pokudno je.
39 To je od onog šta ti objavljuje Gospodar tvojod mudrosti. I ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pada budeš bačen u Džehennem, prekoren, odbačen.
40 Pa zar je vas odlikovao Gospodar vašsinovima, a uzeo od meleka ženske? Uistinu, vigovorite riječ strašnu.
41 I doista, izložili smo u ovom Kur´anu(opomene) da se pouče, a povećava im jedinoizbjegavanje.
42 Reci: “Da su uz Njega bogovi kao što govore,tad bi doista tražili Vlasniku Arša put!”
43 Slavljen neka je On i Uzvišen od onog štogovore – uzvišenošću velikom!
44 Slavi Ga sedam nebesa i Zemlja i ko je unjima; i nema nijedne stvari, a da ne slavi sa hvalomNjegovom. Međutim, ne razumijete slavljenje njihovo.Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.
45 I kad učiš Kur´an, načinimo između tebe iizmeđu onih koji ne vjeruju u Ahiret, barijeruskrivenu;
46 I stavljamo na srca njihova prekrivače da gane razumiju, a u uši njihove gluhoću. I kad spomenešGospodara svog u Kur´anu – Jedinog Njega – okrenupozadine svoje bježeći.
47 Mi smo Najbolji znalac onog šta slušaju, kadte slušaju, i kad se oni tajno dogovaraju, kad govorezalimi: “Slijedite samo čovjeka začarana.”
48 Vidi kako za tebe navode primjere pa lutaju,te ne mogu da nađu put.
49 I govore: “Zar ćemo kad budemo kosti ikomadići, – hoćemo li uistinu mi biti podignuti (kao)stvorenje novo?”
50 Reci: “Budite kamenje ili gvožđe,
51 Ili stvorenje od onog šta je veliko u grudimavašim.” Tad će reći: “Ko će nas povratiti?” Reci:”Onaj koji vas je stvorio prvi put.” Tad će tizatresti glavama svojim i reći: “Kad će to?” Reci:”Možda je blizu.”
52 Na Dan kad vas pozove, tad ćete se odazvati shvalom Njegovom, i mislićete da ste proboravili samomalo (vremena)!
53 I reci robovima Mojim (da) govore ono što jenajbolje. Uistinu, šejtan sije razdor među njima.Uistinu, šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni.
54 Gospodar vaš je vaš Najbolji poznavalac. Akohoće, smilovaće vam se, a ako hoće kazniće vas. Inismo poslali tebe nad njima zaštitnikom.
55 I Gospodar tvoj je Najbolji znalac onog ko jena nebesima i Zemlji. A doista smo odlikovalivjerovjesnike jedne nad drugima, i dali smo DawuduZebur.
56 Reci: “Prizivajte one koje ste držali(bogovima) mimo Njega” – pa ne vladaju otklanjanjemnevolje od vas, niti (njenim) mijenjanjem.
57 Takvi koje oni prizivaju, traže načinpristupa Gospodaru svom – koji od njih će bitinajbliži – i nadaju se milosti Njegovoj i boje sekazne Njegove. Uistinu, kazna Gospodara tvog je onočega se treba čuvati.
58 I nema nijednog naselja, a da ga Mi nećemouništiti prije Dana kijameta ili ga kazniti kaznomžestokom. To je u Knjizi napisano.
59 A sprječava Nas da pošaljemo znakove, jedinošto su ih poricali raniji. I dali smo Semudu devujasnim (znakom), pa su joj učinili zulm. A znakovesmo slali samo (kao) zastrašivanje.
60 I kad ti rekosmo: “Uistinu, Gospodar tvojobuhvata čovječanstvo.” I učinili smo snoviđenje kojismo ti pokazali, jedino iskušenjem ljudima, i drvoprokleto u Kur´anu. A zastrašujemo ih, pa im (to)samo povećava pretjeranost veliku.
61 I kad rekosmo melecima: “Padnite na sedžduAdemu!” Tad padoše ničice, izuzev Iblisa. Reče: “Zarda činim sedždu onome koga si stvorio od ilovače?”
62 Reče: “Vidiš li Ti ovo čemu si ukazao častnada mnom, ako me ostaviš do Dana kijameta sigurno ćusavladati potomstvo njegovo, izuzev malo (njih).”
63 (Allah) reče: “Odlazi! Pa ko te od njih budeslijedio, pa uistinu, Džehennem će biti plaća vaša,plaća potpuna.
64 I podbodi koga možeš od njih glasom svojim, isakupi na njih konjicu svoju i pješadiju svoju, isudjeluj im u imecima i djeci, i obećavaj im”, aobećava im šejtan jedino obmanu.
65 Uistinu! Robovi Moji – nećeš ti imati nadnjima autoritet. A dovoljan je Gospodar tvojZaštitnik.
66 Gospodar vaš je Taj koji goni za vas plovilou moru, da tražite iz blagodati Njegove. Uistinu, Onvam je Milosrdan.
67 I kad vas dotakne nevolja u moru, iščezneonaj koga prizivate mimo Njega. Pa pošto vas izbavina kopno, odvratite se. A čovjek je nezahvalan.
68 Pa zar ste sigurni da neće učiniti da vasproguta obronak kopna ili poslati na vas pješčanuoluju?, potom nećete naći sebi zaštitnika.
69 Ili ste sigurni da vas neće vratiti u todrugi put, te poslati na vas uragan vjetra, pa vaspotopiti što ste bili nezahvalni, zatim nećete sebinaći protiv Nas za to pristalicu.
70 A uistinu, ukazali smo čast sinovimaAdemovim, i nosimo ih kopnom i morem, i opskrbili smoih dobrim stvarima, i odlikovali ih prednošću nadmnogima od onog kog smo stvorili.
71 Na Dan kad pozovemo sve ljude s imamomnjihovim – pa kome se da knjiga njegova u desnicunjegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju i neće im seučiniti zulm žilice hurmine košpice.
72 A ko je na ovom (svijetu) slijepac, pa on ćebiti na Ahiretu slijepac i najodlutaliji od puta.
73 I skoro da te baš odvrate od onog šta tiobjavljujemo, da bi protiv Nas izmišljao drugačije odtog, a tad bi te (oni) sigurno uzeli prijateljem.
74 I da te nismo učvrstili, skoro bi im se bašnaklonuo nešto malo.
75 Tad bismo doista dali da ti iskusiš dvostruku(kaznu) života i dvostruku (kaznu) smrti, zatim ne bisebi našao protiv Nas pomagača.
76 I zamalo da te doista preplaše iz zemlje, date iz nje istjeraju, a tad ne bi ostali iza tebe,izuzev malo.
77 Sunnet onog kog smo poslali prije tebe odposlanika Naših, a nećeš u sunnetu Našem naćiizmjenu.
78 Obavljaj salat sa naginjanjem Sunca (zapadu),do mraka noći, i Kur´an (uči) zorom. Uistinu, Kur´anzorom je svjedočen.
79 A od noći – pa probdij je nafilom za sebe.Možda će Gospodar tvoj da te uzdigne na mjestopohvalno.
80 I reci: “Gospodaru moj! Daj mi da uđemulaskom istinskim, i izvedi me izvođenjem istinskim idadni mi od Sebe snagu pomažuću.”
81 I reci: “Došla je Istina, a nestala jeneistina. Uistinu, neistina je nestajuća.”
82 I objavljujemo od Kur´ana ono šta je lijek imilost vjernicima, a zalimima povećava jedinogubitak.
83 I kad obdarimo čovjeka, odvrati se i udaljina svoju stranu. A kad ga dotakne zlo, bude očajan.
84 Reci: “Svako radi na svoj način, pa Gospodarvaš je Najbolji znalac onog ko je najupućeniji putu.”
85 I pitaju te o Duhu. Reci: “Duh je po naredbiGospodara mog, a vama je od znanja dato samo malo.”
86 A da hoćemo, sigurno bismo povukli ono štasmo ti objavili, zatim ne bi sebi za to našao protivNas zaštitnika,
87 Osim milosti Gospodara tvog. Uistinu! DobrotaNjegova je prema tebi velika.
88 Reci: “Kad bi se sakupilo čovječanstvo idžinni, da donesu sličan ovom Kur´anu, ne bi sličannjemu donijeli, makar oni jedni drugima bilipomagači.
89 A doista smo čovječanstvu iznijeli u ovomKur´anu od svakog primjera (ponešto), pa većinasvijeta odbija (sve), osim nevjerstva.
90 I rekoše: “Nećemo ti vjerovati, dok ne učinišda za nas provrije izvor iz zemlje;
91 Ili imadneš ti bašču palmi i grožđa, paučiniš da kroz nju poteku rijeke izbijajući;
92 Ili daš da padne nebo – kao što tvrdiš – nanas u komadima, ili dovedeš Allaha i meleke sučelice;
93 Ili ti imadneš kuću od zlata; ili se popneš unebo – a nećemo vjerovati u uspon tvoj, dok nam nespustiš knjigu koju ćemo čitati.” Reci: “Slavljenneka je Gospodar moj! Jesam li (išta), osim smrtnik,poslanik?”
94 A sprječavalo je ljude da vjeruju, kad bi imdolazila Uputa, samo što su govorili: “Zar je podigaoAllah smrtnika poslanikom?”
95 Reci: “Da su na Zemlji meleci koji hodesmireno, sigurno bismo im spustili s neba melekaposlanikom.”
96 Reci: “Dovoljan je Allah svjedok između menei između vas.” Uistinu! On je o robovima SvojimObaviješteni, Onaj koji vidi.
97 A koga uputi Allah, tad je on upućen; a kogazabludi – tad im nećeš naći zaštitnike mimo Njega. Isakupićemo ih na Dan kijameta na licima njihovimslijepe i nijeme i gluhe; sklonište njihovo bićeDžehennem. Kad god se stiša, povećaćemo im seir.
98 To je plaća njihova, zato što nisu vjerovaliu ajete Naše i govorili: “Zar ćemo kad budemo kosti ikomadi, uistinu mi biti podignuti stvaranjem novim?”
99 Zar ne vide da je Allah, Koji je stvorionebesa i Zemlju, kadar da stvori slične njima i dadneim rok u koji nema sumnje. Pa odbijaju zalimi – osimnevjerstvo.
100 Reci: “Da vi vladate riznicama milostiGospodara mog, tad biste se sigurno suzdržali zbogstraha od potrošnje”; a čovjek je škrtac.
101 I doista, dali smo Musau devet znakova,dokaza jasnih – ta pitaj sinove Israilove – kad imdođe, te reče njemu faraon: “Uistinu, ja te smatram,o Musa, opčaranim.”
102 Reče: “Doista znaš, ove (znakove) objavljujesamo Gospodar nebesa i Zemlje, kao znamenja, auistinu, ja te smatram, o faraone, uništenim.”
103 Tad je želio da ih protjera iz zemlje, papotopismo njega i onog ko je bio s njim, sve.
104 I rekli smo poslije njega sinovimaIsrailovim: “Nastanite zemlju! Pa kad dođe obećanjeAhireta, dovešćemo vas grupisane.”
105 A s Istinom smo ga spustili i s Istinom jesišao. I tebe smo poslali samo kao donosioca radosnihvijesti i opominjača.
106 A Kur´an – razdijelili smo ga, da ga učišljudima sa zadrškom, i spustili smo ga (postepenim)objavljivanjem.
107 Reci: “Vjerovali (vi) u njega ili nevjerovali! Uistinu, oni kojima je dato znanje prijenjega, kad im se uči, padaju na brade ničice,
108 I govore: ´Slava neka je Gospodaru našem!Doista je obećanje Gospodara našeg izvršno!´
109 I padaju na brade plačući, a (to) impovećava skrušenost.”
110 Reci: “Prizivajte Allaha”, ili “PrizivajteMilostivog.” Kako god zovete – pa Njegova imena sunajljepša. I ne budi glasan u salatu svom, i nepriguši (glas) u njemu, i traži između toga put,
111 I reci: “Hvala neka je Allahu Koji nije uzeodijete i Koji nema ortaka u vlasti i Koji nemazaštitnika od poniženja;” i veličaj Ga tekbirom!”

Chapter 18 (Sura 18)

Verse Meaning
1 Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljujeKnjigu – a nije učinio njenu iskrivljenost –
2 Ispravnu, da opominje silom žestokom od Njegai obraduje vjernike koji rade dobra djela, da će oniimati nagradu lijepu,
3 U kojoj će oni ostati vječito.
4 I (da) upozori one koji govore: “Allah je uzeodijete.”
5 Nemaju oni niti očevi njihovi o tome nikakvoznanje. Velika riječ izlazi iz usta njihovih; govorejedino laž.
6 Pa možda bi ti ubio dušu svoju tugom nadtragovima njihovim, ako neće da vjeruju u ovaj govor.
7 Uistinu! Mi smo ono što je na Zemlji učiniliukrasom njenim, da bismo ih iskušali – koji od njihje bolji djelom.
8 I uistinu, Mi smo Ti koji će učiniti ono štaje na njoj tlom neplodnim.
9 Ili misliš da su stanovnici pećine i Rekimabili od znakova Naših čudo?
10 Kad se mladići sklonuše u pećinu pa rekoše:”Gospodaru naš! Daj nam od Sebe milost i pripremi namod stvari naše ispravnost.”
11 Tad smo udarili na uši njihove u pećinigodine brojne;
12 Zatim smo ih podigli, da znamo koja od dvijestranke je bolja za proračun onog što su vremenskiproveli.
13 Mi ti pričamo vijest njihovu s Istinom.Uistinu! Oni su bili mladići, vjerovali su uGospodara svog, a povećali smo im uputu.
14 I utvrdili smo srca njihova, kad ustadoše parekoše: “Gospodar naš je Gospodar nebesa i Zemlje,nećemo prizivati mimo Njega boga (drugog). Zaistabismo tad govorili pretjeranost.”
15 Ovi naši ljudi su uzeli mimo Njega bogove.Zašto im ne donesu dokaz jasan? Pa ko je nepravednijiod onog ko izmišlja protiv Allaha laž?
16 I kad napustite njih i ono šta obožavaju semAllaha, tad se sklonite u pećinu; raširiće vamGospodar vaš (nešto) od milosti Svoje i pripremićevam za stvar vašu korisno.
17 I vidiš Sunce kad se diže, obilazi pećinunjihovu desno; a kad zalazi, prolazi ih lijevo, a oniu otvoru njenom. To je od znakova Allahovih. Kogauputi Allah, tad je on upućen; a koga zavede, tad munećeš naći zaštitnika vodiča.
18 I smatraš ih budnima, a oni usnuli. Iprevrtali smo ih desno i lijevo, a pas njihov jeopruženih šapa svojih bio na pragu. Da si na njihpogledao, sigurno bi se okrenuo od njih bježeći, i odnjih bi se ispunio strahom.
19 I tako smo ih podigli, da se međusobnoraspituju. Govornik između njih reče: “Koliko steostali?” Rekoše: “Ostali smo dan ili dio dana.”Rekoše: “Gospodar vaš je Najbolji znalac toga što steostali. Zato pošaljite vas jednog sa ovim vašimsrebrenjacima u grad, pa neka vidi ko je najčišćehrane, te nek vam dođe s opskrbom od njega, i nekabude blag. I neka nikako o vama ne obavještavanikoga.
20 Uistinu će oni, ako za vas saznaju -kamenovati vas ili vas vratiti u millet njihov, atada nećete nikada uspjeti.”
21 I tako smo upoznali o njima, da znaju da jeobećanje Allahovo Istina, i da u Čas nema sumnje. Kadsu međusobno raspravljali stvar svoju, pa rekli:”Sagradite nad njima građevinu, Gospodar njihov jeNajbolji znalac o njima.” Oni koji su dominirali nadstvari njihovom, rekoše: “Sigurno ćemo nad njimasagraditi mesdžid.”
22 Govorit će: “Trojica, četvrti im je pasnjihov.” I govorit će: “Peterica, šesti im je pasnjihov”, nagađajući o nevidljivom; i govoriće:”Sedam, a osmi im je pas njihov.” Reci: “Gospodar mojje Najbolji znalac broja njihovog.” O njima zna samomalo (njih). Zato o njima ne raspravljaj, izuzevraspravom površnom, i ne pitaj o njima od njihnijednog,
23 I nikako ne reci ni za koju stvar: “Uistinu,učiniću to sutra”,
24 Bez: “InšaAllah.” I spomeni Gospodara svogkad zaboraviš, i reci: “Možda će me uputiti Gospodarmoj ispravnosti bližoj od ove.”
25 I ostali su u pećini svojoj tri stotinegodina i dodali devet.
26 Reci: “Allah je Najbolji znalac tog što suostali. Njegovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Kakvogje On vida i kakvog sluha! Nemaju oni mimo Njeganikakva zaštitnika, a ne pridružuje u sudu Svomnikoga.”
27 I recitiraj šta ti se objavljuje iz KnjigeGospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove,i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište.
28 I strpi dušu svoju sa onima koji zazivajuGospodara svog ujutro i navečer, želeći lice Njegovo;i ne skidaj oči svoje s njih, želeći sjaj životaDunjaa; i ne slušaj onog čije smo srce učinilinemarnim za spominjanje Naše i (koji) slijedi strastsvoju, a stvar njegova je zanemarena.
29 I reci: “Istina je od Gospodara vašeg! Pa kohoće neka vjeruje, a ko hoće – pa nek ne vjeruje.”Uistinu! Mi smo zalimima pripremili vatru, obuhvatićeih šator njen. I ako zatraže pomoć, odgovoriće im sevodom kao rastopljen metal, spržiće lica. Loše jepiće i zlo počivalište!
30 Uistinu! Onima koji vjeruju i čine dobradjela, uistinu – Mi nećemo uništiti nagradu onoga kočini dobro djelo.
31 Ti takvi će imati bašče Adna, ispod njih ćeteći rijeke; kitit će se u njemu narukvicama od zlatai nosiće zelena odijela od svile i brokata,naslonjeni u njemu na sofama. Divne li nagrade ilijepog počivališta!
32 I navedi im primjer dvojice ljudi: Načinilismo dvije bašče grožđa jednom od njih i okružili ihpalmama, i između njih dvije načinili njivu.
33 Obje bašče su dale plod svoj i ništa od njeganije falilo; i dali smo da kroz njih dvije potečerijeka;
34 I imao je on plodove; pa reče drugu svom – aon je govorio s njim: “Veći sam od tebe bogatstvom, ijači ljudstvom.”
35 I uđe u bašču svoju – a on je bio zalim dušisvojoj – reče: “Ne mislim da će ovo ikada propasti;
36 I ne mislim da će Čas doći, a ako budemvraćen Gospodaru svom, sigurno ću naći boljepovratište od ovog.”
37 Drug njegov mu reče – a on je govorio s njim:”Zar ne vjeruješ u Onog koji te je stvorio odprašine, zatim kaplje (sjemena), zatim te upotpunio učovjeka?
38 Međutim, On, Allah, je Gospodar moj, i nepridružujem Gospodaru svom nikoga.
39 A zašto nisi, kad si ušao u bašču svoju,rekao: “MašaAllah! Nema moći, izuzev u Allaha!” Akome vidiš da sam manji od tebe imetkom i djetetom,
40 Pa možda će Gospodar moj da mi da bolje odtvoje bašče – i poslati na nju obračun s neba, pa ćeosvanuti tlom klizavim,
41 Ili osvanuti voda njena porinuta, pa je nećešmoći naći.”
42 I bijahu opasani plodovi njegovi. Tad počeokretati dlanove svoje nad onim šta je na njuutrošio, a ona je bila pusta na potpornjima svojim, ireče: “O da ja nisam pridruživao Gospodaru svomnikoga!”
43 I nije za njega bilo grupe koja će ga pomoćimimo Allaha i nije se mogao odbraniti.
44 Ondje je zaštita Allaha Istinskog; On jeNajbolji nagradom i Najbolji završetkom.
45 I navedi im primjer života Dunjaa kao vode:spuštamo je s neba pa se miješa njome zemaljskobilje, te (potom) postanu suharci koje raznosivjetar. A Allah nad svakom stvari ima moć!
46 Bogatstvo i sinovi su ukras života Dunjaa; atrajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodaratvog i bolja nadom.
47 A na Dan kad pokrenemo brda i vidiš Zemljuistaknutu, i njih saberemo, tad nećemo ostavitinijednog od njih,
48 I budu izvedeni pred Gospodara tvog uredovima: “Doista ste nam došli kao što smo vasstvorili prvi put. Naprotiv, tvrdili ste da vamnećemo učiniti rok.”
49 I postaviće se Knjiga, pa ćeš vidjetiprestupnike brižne zbog onog šta je u njoj, agovoriće: “O teško nama! Kakva je ovo knjiga? Neostavlja malo, niti veliko, da ga nije pobrojala!” Inaći će šta su radili prisutno, a Gospodar tvoj nećeučiniti zulm nikome.
50 I kad rekosmo melecima: “Padnite na sedžduAdemu”, tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa. Bio je oddžinna, pa se ogriješio o naredbu Gospodara svog. Pazar ćete uzeti njega i potomstvo njegovo zaštitnicimamimo Mene?, a oni su vam neprijatelji. Loša jezalimima zamjena!
51 Nisam učinio da oni svjedoče stvaranje nebesai Zemlje, niti stvaranje duša njihovih, i nisamuzimalac zavodnika (kao) pomagača.
52 A na Dan kad rekne: “Pozovite ortake Moje -koje ste smatrali.” Tad će ih pozvati, pa im se nećeodazvati, a načinićemo među njima stratište.
53 I vidjeće prestupnici vatru, pa će shvatitida će oni u nju pasti, i neće od nje naći spasa.
54 I doista smo izložili ljudima u ovom Kur´anuod svačeg primjer. A čovjek je više od ičegraspravljač.
55 A zadržava ljude da vjeruju – kad im je došlaUputa i da traže oprost Gospodara svog – jedino štoće im doći sunnet ranijih ili će im doći kaznasučelice.
56 I ne šaljemo izaslanike, izuzev (kao)donosioce radosnih vijesti i opominjače. A oni kojine vjeruju, raspravljaju neistinom, radi pobijanjanjome Istine, i uzimaju ajete Moje i ono čim suupozoreni, ruglom.
57 A ko je nepravedniji od onog ko je opomenutajetima Gospodara svog, pa se okrene od njih izaboravi šta su unaprijed poslale ruke njegove?Uistinu, Mi smo na srcima njihovim načinili velove daga ne razumiju, i u ušima njihovim gluhoću. I ako ihpozoveš Uputi, pa tad se nikad neće uputiti.
58 A Gospodar tvoj je Oprosnik, Vlasnik milosti.Da ih ščepava za ono šta su zaradili, sigurno bi imubrzao kaznu. Naprotiv, imaju oni rok, neće naći mimonjega utočište.
59 A to su gradovi – uništili smo ih pošto sučinili zulm, i dali za uništenje njihovo rok.
60 I kad reče Musa sluzi svom: “Neću prestatidok ne stignem sastajalištu dvaju mora, ili ću ićigodinama.”
61 Pa pošto stigoše sastajalištu njih dvoje,zaboraviše ribu svoju, pa (ona) uze put svoj u moretunelom.
62 Pa pošto su prešli, reče sluzi svom: “Daj namnaš doručak. Doista smo na ovom našem putovanjunaišli na umor.”
63 Reče: “Jesi li vidio kad smo se sklonuli nastijenu? Tad sam ja uistinu zaboravio ribu – a samoje šejtan učinio da zaboravim sjetiti je se, i uzelaje put svoj u more, čudnovato!”
64 (Musa) reče: “To je ono što smo tražili.” Pase vratiše na svoje tragove, slijedeći (ih).
65 Tad nađoše roba između robova Naših kojem smodali milost Našu, i poučili ga od Nas znanjem.
66 Musa mu reče: “Hoću li te slijediti da menaučiš onom čemu si naučen – ispravnosti?”
67 (Hidr) reče: “Uistinu, ti nećeš moći sa mnomimati strpljenja.”
68 I kako da se strpiš nad onim šta ne obuhvatašznanjem?
69 (Musa) reče: “Naći ćeš me, ako htjedne Allah,strpljivim, i neću se opirati tvojoj naredbi.”
70 (Hidr) reče: “Pa ako me budeš slijedio, tadme ništa ne pitaj, dok ti o njemu spomen neispričam.”
71 Tad odoše, dok – kad su se ukrcali na lađu,(Hidr) je probuši. Reče: “Jesi li je probušio dapotopiš ljudstvo njeno? Doista si učinio stvartešku!”
72 (Hidr) reče: “Zar nisam rekao: ´Uistinu, tinećeš moći sa mnom imati strpljenja?”
73 (Musa) reče: “Ne kori me što sam zaboravio, ine preopterećuj me od posla teškoćom.”
74 Pa odoše, dok – kad susretoše dječaka, tad ga(Hidr) ubi. (Musa) reče: “Jesi li ubio dušu čistukoja nije (ubila) drugu dušu? Doista si učinio stvarstrašnu!”
75 (Hidr) reče: “Zar ti ne rekoh: ´Uistinu, tinećeš moći sa mnom imati strpljenja?”
76 (Musa) reče: “Ako te poslije ovog ištaupitam, tad se ne druži sa mnom. Već si od mene dobioopravdanje.”
77 Tad odoše, dok – kad dođoše stanovnicimagrada, zatražiše od stanovnika njegovih hranu, paodbiše da ih ugoste. Tad u njemu nađoše zid sklonpadu, pa ga (Hidr) uspravi. (Musa) reče: “Da si htio,sigurno bi za to uzeo naknadu.”
78 (Hidr) reče: “Ovo je rastanak između mene iizmeđu tebe! Obavijestiću te o tumačenju onog zbogčega nisi mogao imati strpljenja.
79 Što se tiče lađe, pa pripadala je siromasimakoji rade na moru, pa sam želio da je oštetim – a izanjih je bio vladar koji svaku lađu uzima nasilno.
80 A što se tiče dječaka, pa bili su roditeljinjegovi vjernici, te smo se bojali da će ihpritisnuti buntovnošću i nevjerovanjem,
81 Pa smo željeli da im zamijeni Gospodar njihovboljeg od njega čistoćom i bližeg samilosti.
82 A što se tiče zida, pa pripadao je dvojicidječaka, siročadi u gradu, a bilo je ispod njegablago njihovo i bio je otac njihov pravedan, pa ježelio Gospodar tvoj da dostigu zrelost svoju i izvadeblago svoje; milost od Gospodara tvog. I nisam toučinio po odredbi svojoj. To je tumačenje onog nadčim nisi mogao imati strpljenja.”
83 I pitaju te o Zul-karnejnu. Reci:”Izrecitovaću vam o njemu spomen.”
84 Uistinu, Mi smo ga učvrstili na Zemlji i dalimu od svake stvari put.
85 Pa je slijedio put.
86 Dok, kad stiže zapadu Sunca, nađe ga zalazi uizvor muljevit, i nađe kod njega narod. Rekosmo: “OZul-karnejne! Ili kazni, ili im iskaži dobrotu.”
87 Reče: “Što se tiče onog ko čini zulm, pakaznićemo ga, zatim će biti vraćen Gospodaru svom, teće ga kazniti kaznom strašnom.
88 A što se tiče onog ko vjeruje i čini dobro,pa imaće on plaću dobru, i govorićemo mu iz odredbeNaše lahko.”
89 Zatim je slijedio put,
90 Dok – kad stiže izlazištu Sunca, nađe gaizlazi nad ljudima kojima nismo od njega načinilizaštitu.
91 Tako! I doista smo ono šta je kod njegaobuhvatili znanjem.
92 Zatim je slijedio put.
93 Dok – kad stiže među dva brda, nađe porednjih narod, jedva razumiju govor.
94 Rekoše: “O Zul-karnejne! Uistinu su Jedžudž iMedžudž mufsidi na Zemlji, pa hoćemo li ti datinaknadu da između nas i njih načiniš barijeru?”
95 Reče: “Ono u čemu me je učvrstio Gospodar mojje bolje, zato me pomozite snagom; načiniću izmeđuvas i njih bedem;
96 Dajte mi komade gvožđa”, dok – kad izravnaizmeđu dva obronka, reče: “Pušite!”; dok – kad gaučini vatrom, reče: “Dajte mi da na njega izlijem(rastopljen) bakar.”
97 Tad nisu mogli da ga pređu, niti su mogli daga prokopaju.
98 (Zul-karnejn) reče: “Ovo je milost odGospodara mog, pa kad dođe obećanje Gospodara mog,učiniće ga sravnjenim. A obećanje Gospodara mog jeistinito.”
99 I ostavićemo da se oni Tog dana zatalasajujedni u druge, i puhnuće se u sur, pa ćemo ih svesabrati.
100 I izložićemo Tog dana Džehennemnevjernicima, izlaganjem,
101 Onima čije su oči bile pod pokrivkom premaOpomeni Mojoj, i nisu mogli da čuju.
102 Pa zar misle oni koji ne vjeruju, da (mogu)uzeti robove Moje mimo Mene zaštitnicima? Uistinu! Mismo za nevjernike pripremili Džehennem kao ugošćenje.
103 Reci: “Hoćete li da vas obavijestimo onajvećim gubitnicima djelima?
104 Oni koji zalutaju trudom svojim u životuDunjaa, a oni računaju da oni rade dobar posao!”
105 Takvi su oni koji ne vjeruju u ajeteGospodara svog i susret s Njim. Zato će propastidjela njihova, pa nećemo njima na Dan kijameta dati(nikakvu) težinu.
106 To je plaća njihova: Džehennem, što nisuvjerovali i uzimali ajete Moje i poslanike Mojeruglom.
107 Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobradjela, imaće oni bašče Firdewsa (kao) ugošćenje,
108 Vječno će biti u njima. Neće želiti iz njihpremještanje.
109 Reci: “Kad bi more bilo tinta za riječiGospodara mog, sigurno bi se iscrpilo more prije nošto bi se iscrpile riječi Gospodara mog, makar midonijeli slično njemu, (kao) pojačanje.
110 Reci: “Ja sam samo smrtnik sličan vama! Menise objavljuje da je Bog vaš, Bog Jedini! Pa ko senada susretu Gospodara svog, onda nek čini dobrodjelo i ne pridružuje u obožavanju Gospodara svog,nikoga.”

Chapter 19 (Sura 19)

Verse Meaning
1 Kaf. Ha. Ja. ´Ain. Sad.
2 Spomen milosti Gospodara tvog, robu NjegovomZekerijjau,
3 Kad pozva Gospodara svog pozivom tajnim,
4 Reče: “Gospodaru moj! Uistinu, meni je kostmoja oslabila i sjaji glava sjedošću, a nisam biodowom Tebi Gospodaru, nesretan.
5 A uistinu, ja se bojim svojih rođaka iza sebe,a moja žena je nerotkinja. Zato mi pokloni od Sebenasljednika,
6 Da me naslijedi, i naslijedi iz porodiceJakubove. I učini ga Gospodaru moj, zadovoljnim.”
7 “O Zekerijja! Uistinu, Mi ti donosimo radosnuvijest o dječaku, ime njegovo biće Jahja. Nismo muranije učinili imenjaka.”
8 Reče: “Gospodaru moj! Otkud meni dječak, ažena moja je nerotkinja, i već sam dostigao staračkuiznemoglost?”
9 Reče: “Tako. Rekao je Gospodar tvoj: ´To jeMeni lahko, i već sam te stvorio ranije, a nisi bioništa.”
10 Reče: “Gospodaru moj! Učini mi znak.” Reče:”Znak ti je da nećeš govoriti s ljudima tri noći, (abićeš) zdrav.”
11 Tad iziđe narodu svom iz mihraba, pa imobjavi: “Slavite (Allaha) jutrom i navečer.”
12 “O Jahja! Prihvati Knjigu snažno.” I dali smomu sud (kao) djetetu,
13 I nježnost od Nas i čistotu, a bio jebogobojazan,
14 I čestit roditeljima svojim, a nije bionepokoran, neposlušan.
15 I mir neka je s njim na dan kad se rodio idan kada je umro, i dan kad bude podignut živ!
16 I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla odporodice svoje u mjesto istočno,
17 Te uzela (da se zakloni) od njih zastor. Tadsmo joj poslali Duha Našeg, te joj se prikazaočovjekom pravim.
18 Reče: “Uistinu, ja tražim zaštitu Milostivogod tebe, ako si bogobojazan.”
19 (Duh) reče: “Ja sam samo izaslanik Gospodaratvog, da ti podarim dječaka čista.”
20 Reče: “Otkud meni dječak, a nije me dotakaosmrtnik i nisam bludnica?”
21 (Ona) reče: “Tako. Rekao je Gospodar tvoj:´To je Meni lahko´ – i da ga učinimo znakom ljudima imilošću od Nas” – a bila je stvar određena.
22 Tad ga je zanijela, te se s njim povukla umjesto daleko.
23 Pa dovedoše nju porođajni bolovi ka stablupalme. Reče: “O da sam ja umrla prije ovog i bilazaboravom zaboravljena.”
24 Tad pozva nju ispod nje: “Ne žalosti se!Doista je načinio Gospodar tvoj ispod tebe potočić.
25 I zatresi sebi stablo palme, pašće na tedatule zrele.
26 Zato jedi i pij, i ohladi oko! Pa ako odsmrtnika vidiš ijednog, tad reci: “Uistinu! Ja sam seMilostivom zavjetovala postom, zato danas nećugovoriti s čovjekom.”
27 Pa je došla s njim narodu svom, noseći ga.Rekoše: “O Merjem! Doista si došla sa stvarinečuvenom.
28 O sestro Harunova! Nije bio otac tvoj loščovjek, niti je majka tvoja bila bludnica.”
29 Tad ga je pokazala. Rekoše: “Kako da govorimos onim ko je u bešici, (s) djetetom?”
30 (Isa) reče: “Uistinu! Ja sam rob Allahov. Daomi je Knjigu i učinio me vjerovjesnikom,
31 I učinio me blagoslovljenim ma gdje bio, inaredio mi salat i zekat dok sam živ,
32 I da budem čestit majci svojoj, a nije meučinio nepokornim, nesretnim.
33 I mir neka je nada mnom na dan kad sam rođen,i dan kad umrem, i dan kad budem podignut živ!”
34 To je Isa, sin Merjemin: Riječ Istine, ona okojoj raspravljaju.
35 Nije Allahovo da uzima ikakvo dijete.Slavljen neka je On! Kad odredi stvar, tad tome samokaže: “Budi” – tad biva.
36 A uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodarvaš, zato Njega obožavajte. Ovo je put pravi.
37 Pa su se razišle stranke međusobno: zatoteško onima koji ne vjeruju, od poprišta Danastrašnog.
38 Kako će oni čuti i vidjeti na Dan kad Namdođu! Ali, zalimi su danas u zabludi očitoj.
39 I upozori ih Danom žalosti, kad bude svršenastvar; a oni su u ravnodušnosti i oni ne vjeruju.
40 Uistinu! Mi, Mi nasljeđujemo Zemlju i onog koje na njoj, a Nama će biti vraćeni.
41 I spomeni u Knjizi Ibrahima. Uistinu, on jebio istinit, vjerovjesnik.
42 Kad reče ocu svom: “O oče moj! Zašto obožavašono šta ne čuje niti vidi, niti ti imalo koristi?
43 O oče moj! Uistinu meni, već mi je došlo odznanja šta nije došlo tebi. Zato me slijedi, uputićute putu pravom.
44 O oče moj! Ne obožavaj šejtana. Uistinu,šejtan je Milostivom neposlušan.
45 O oče moj! Uistinu, ja se bojim da će tedotaći kazna od Milostivog, pa ćeš biti šejtanovdrug.”
46 Reče: “Jesi li ti odbojan prema bogovimamojim, o Ibrahime? Ako ne odustaneš, sigurno ću tekamenovati, i ostavi me dugo!”
47 Reče: “Selamun alejk! Tražiću ti oprostGospodara svog. Uistinu, On mi je predusretljiv.
48 I povlačim se od vas i onog šta zazivate mimoAllaha, a prizivat ću Gospodara svog. Možda neću udowi Gospodaru svom nesretan biti.”
49 Pa pošto se povukao od njih i onog štaobožavaju mimo Allaha, podarili smo mu Ishaka iJakuba, a svakojeg smo učinili vjerovjesnikom.
50 I darovali smo im iz milosti Naše, i učiniliza njih jezik istinitošću visokim.
51 I spomeni u Knjizi Musaa. Uistinu, bio jeodabran, i bio poslanik, vjerovjesnik.
52 I pozvali smo ga s desnog obronka Tura, ipribližili ga u povjerljivom razgovoru,
53 I darovali mu iz milosti Naše brata njegovogHaruna, vjerovjesnika.
54 I spomeni u Knjizi Ismaila. Uistinu, on jebio istinit obećanjem, i bio je poslanik,vjerovjesnik,
55 I naređivao je porodici svojoj salat i zekat,i bio je kod Gospodara svog zadovoljavajući.
56 I spomeni u Knjizi Idrisa. Uistinu, on je bioistinit, vjerovjesnik,
57 A uzdigli smo ga na mjesto visoko.
58 To su oni koje je obdario Allah odvjerovjesnika iz potomstva Ademovog – od onog kogasmo nosili s Nuhom – i iz potomstva Ibrahimovog iIsrailovog, i od onog koga smo uputili i odabrali.Kad su im se učili ajeti Milostivog, padali su nasedždu i plakali.
59 Pa je poslije njih došlo pokoljenje -zapustili su salat i slijedili strasti. Zato ćesresti zabludu,
60 Izuzev ko se pokaje i vjeruje, i čini dobro.Pa takvi će ući u Džennet, i neće im se učiniti zulmnimalo –
61 Bašče Adna koje je obećao Milostivi robovimaSvojim u nevidljivom. Uistinu! Obećanje Njegovo ćedoći –
62 Neće čuti u njemu naklapanje, samo “Selam” -i imaće oni svoju opskrbu u njemu, jutrom i navečer.
63 To je Džennet kojeg dajemo u naslijeđe onomod robova Naših ko bude bogobojazan.
64 “I ne spuštamo se, izuzev po naredbiGospodara tvog. Njegovo je šta je ispred nas i šta jeiza nas i šta je između toga, a nije Gospodar tvojzaboravan.”
65 Gospodar nebesa i Zemlje i šta je izmeđunjih! Zato Njega obožavaj, i istraj u obožavanjuNjegovom. Da li znaš Njemu imenjaka?
66 I govori čovjek: “Hoću li kad umrem, zaistabiti živ izveden?”
67 Zar se ne prisjeća čovjek, da smo ga Mistvorili ranije, a nije bio ništa?
68 Pa tako mi Gospodara tvog, sigurno ćemosabrati njih i šejtane, zatim ćemo ih sigurnoprivesti oko Džehennema, klečeći.
69 Zatim ćemo sigurno iz svake sekte istrgnutionog od njih koji je bio najžešći protiv Allahabuntovnošću.
70 Zatim, sigurno smo Mi Najbolji znalac onihkoji su najdostojniji da budu u njemu izgarani.
71 I nema od vas nijednog, a da neće njemustići. Do Gospodara tvog je odluka izvršna.
72 Zatim ćemo spasiti one koji su se bojali, aostaviti zalime u njemu klečeći.
73 A kad im se uče ajeti Naši jasni, oni koji nevjeruju govore onima koji vjeruju: “Koja od dvijeskupine je bolja mjestom i bolja sazivom?”
74 A koliko smo pokoljenja uništili prije njih,(a) oni su bili bolji namještajem i izgledom!
75 Reci: “Ko je u zabludi, pa neka mu Milostiviproduži dužinu. Dok, kad vide ono čime im seprijetilo, ili kaznu ili Čas, tad će saznati ko jetaj (ko) je gori položajem i slabiji vojskom.”
76 I povećava Allah uputu onima koji se upućuju.A trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodaratvog i bolja povratištem.
77 Pa da li si vidio onog koji ne vjeruje uajete Naše i kaže: “Sigurno će mi biti dat imetak idijete?”
78 Je li spoznao nevidljivo, ili je kodMilostivog uzeo obavezu?
79 Nikako! Zapisaćemo šta govori, i produžićemomu dužinu kazne.
80 I naslijedićemo (od) njega šta govori, i doćiće Nam sam.
81 A uzimali su mimo Allaha bogove, da budu zanjih moć.
82 Nikako! Poreći će obožavanje njihovo i njimaprotivnik biti.
83 Zar ne vidiš da Mi šaljemo šejtane nanevjernike, podstiču ih podsticanjem.
84 Zato ne žuri protiv njih, samo im odbrojavamobroj.
85 Na Dan kad saberemo bogobojazne Milostivom(kao) izaslanstvo –
86 I potjeramo krivce ka Džehennemu žedne –
87 Neće vladati posredovanjem, izuzev ko je kodAllaha uzeo obećanje.
88 I govore: “Milostivi je uzeo dijete.”
89 Doista iznosite stvar strašnu:
90 Gotovo da se od toga nebesa rascijepe iraspukne Zemlja, i padnu brda rušeći se,
91 Što prizivaju Milostivom dijete!
92 A nije Milostivom potrebno da uzima dijete.
93 Svako ko je u nebesima i Zemlji, samo će doćiMilostivom kao rob.
94 Doista ih je sračunao i pobrojao ihbrojanjem.
95 I svaki od njih će Mu doći na Dan kijametasam.
96 Uistinu, onima koji vjeruju i rade dobradjela, daće im Allah ljubav.
97 Pa olakšali smo ga na jeziku tvom, daobraduješ njime bogobojazne, i opomeneš njime narodsvadljivaca.
98 A koliko smo prije njih uništili naraštaja!Da li osjećaš od njih ijednog, ili čuješ njihov tihišum?

Chapter 20 (Sura 20)

Verse Meaning
1 Ta. Ha.
2 Nismo ti objavili Kur´an da se mučiš,
3 Nego (kao) Opomenu za onog ko se boji(Allaha).
4 Objava je od Onog ko je stvorio Zemlju inebesa visoka –
5 Milostivog, na Aršu opstojećeg.
6 Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji, i šta je između njih dvoje, i šta je ispodtla.
7 A ako si glasan u govoru, pa uistinu, On znatajnu i skrivenije.
8 Allah! Samo je On Bog! Njegova imena sunajljepša!
9 A da li ti je stigao hadis o Musau?
10 Kad ugleda vatru pa reče porodici svojoj:”Sačekajte! Uistinu, ja sam opazio vatru; možda ćuvam od nje donijeti glavnju, ili ću kod vatre naćiuputu.”
11 Pa pošto joj stiže, bi pozvan: “O Musa!
12 Uistinu! Ja, Ja sam Gospodar tvoj! Zato izujobuću svoju. Uistinu si ti u svetoj dolini Tuwa,
13 I Ja sam te odabrao, zato slušaj šta ti seobjavljuje.
14 Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osimMene! Zato Mene obožavaj i obavljaj salat, da Me sesjetiš.
15 Uistinu, Čas je dolazeći, skori je, tajim gada bi se platilo svakoj duši ono zašto se trudila.
16 Zato neka te nikako od njega ne odvrati onajko u njega ne vjeruje i slijedi strast svoju, pa dastradaš.
17 A šta je to u desnici tvojoj, o Musa?”
18 Reče: “Ovo je moj štap, oslanjam se na njegai mlatim (lišće) njime ovcama svojim, a imam ja unjemu (i) druge svrhe.”
19 (Allah) reče: “Baci ga, o Musa!”
20 Pa ga baci, tad gle: on zmija, gmiže.
21 Reče: “Uzmi je i ne boj se. Povratićemo jenjenom prvom stanju;
22 I stavi ruku svoju pod pazuho svoje, izaći ćebijela, bez nedostatka – znak drugi,
23 Da bismo ti pokazali od znakova Naših, veći.
24 Idi faraonu! Uistinu, on je prevršio.”
25 (Musa) reče: “Gospodaru moj! Proširi mi grudimoje,
26 I olakšaj mi stvar moju,
27 I razveži čvor jezika mog,
28 (Da) razumiju govor moj,
29 I učini mi wezirom iz porodice moje,
30 Haruna, brata mog;
31 Pojačaj njime snagu moju,
32 I pridruži ga u stvari mojoj,
33 Da slavimo Tebe mnogo,
34 I spominjemo Te mnogo.
35 Uistinu! Ti si Onaj koji nas vidi.”
36 (Allah) reče: “Već ti je dato potraživanjetvoje, o Musa”,
37 I doista smo te darovali drugi put,
38 Kad smo objavili majci tvojoj šta jeobjavljeno:
39 “Ubaci ga u tabut i baci ga u rijeku, pa ćega izbaciti rijeka na obalu, uzeće ga neprijatelj Moji neprijatelj njegov.” I bacio sam na te ljubav odSebe, i da budeš odgajan pod okom Mojim.
40 Kad ode sestra tvoja, pa reče: “Hoćete li davam ukažem na onog ko će ga odgajati?” Tad smo tevratili majci tvojoj da ohladi oko svoje i ne tuguje.I ubio si dušu, pa smo te oslobodili brige, iiskušavali te kušnjom; pa si boravio godinama međustanovnicima Medjena, zatim si došao po odredbi, oMusa.
41 I odabrao sam te Sebi:
42 “Idi ti i brat tvoj sa znakovima Mojim, i nepopuštajte u Mom spominjanju.
43 Idite faraonu. Uistinu, on je prevršio,
44 Pa mu recite riječ blagu, da bi se on poučioili pobojao.”
45 Rekoše: “Gospodaru naš! Uistinu! Mi se bojimoda će na nas požuriti ili da će prevršiti.”
46 (Allah) reče: “Ne bojte se! Uistinu, Ja samsa vama dvojicom, čujem i vidim.
47 Zato mu idite, pa recite: ´Uistinu mi smo dvaposlanika Gospodara tvog, pa pošalji s nama sinoveIsrailove, i ne muči ih. Doista smo ti donijeli znakod Gospodara tvog, a mir nek´ je nad onim ko slijediUputu.
48 Uistinu, nama je već objavljeno da će bitikazna nad onim ko porekne i odvrati se.”
49 (Faraon) reče: “Pa ko je Gospodar vaš, oMusa?”
50 (Musa) reče: “Gospodar naš je onaj koji jesvakoj stvari dao stvaranje njeno, zatim uputio.”
51 (Faraon) reče: “Pa kakvo je stanje pokoljenjaranijih?”
52 (Musa) reče: “Znanje o njima je u Knjizi kodGospodara mog. Ne griješi Gospodar moj, nitizaboravlja,
53 Onaj koji je za vas učinio Zemlju bešikom, iutro vam po njoj puteve, i spustio s neba vodu” – pasmo izveli njome parove bilja različitog.
54 Jedite i napasajte stoku svoju. Uistinu, utome su znaci za posjednike razuma.
55 Od nje smo vas stvorili i u nju vas vraćamo,i iz nje ćemo vas izvesti drugi put.
56 I doista smo mu pokazali znakove Naše, svakogod njih, pa je porekao i odbio.
57 (Faraon) reče: “Jesi li nam došao da nasizvedeš iz zemlje naše sa sihrom svojim, o Musa?
58 Pa sigurno ćemo ti donijeti sihr sličan tome;zato utvrdi između nas i tebe rok, nećemo gaprekršiti mi niti ti, na mjestu odgovarajućem.”
59 (Musa) reče: “Termin vaš je dan ukrašavanja,i nek se saberu ljudi jutrom.”
60 Tad se faraon okrenu, pa skova svoj plan,zatim dođe.
61 Musa im reče: “Teško vama! Ne izmišljajteprotiv Allaha laž, pa da vas kaznom iskorijeni. Adoista neće uspjeti ko izmišlja.”
62 Zatim su se prepirali o stvari svojojmeđusobno i krili sašaptavanje.
63 Rekoše: “Uistinu, ova dvojica su dvačarobnjaka, žele da vas izvedu iz zemlje vaše sihromsvojim, i unište tarikat vaš najprimjerniji.
64 Zato skujte plan vaš, zatim dođite u saffu.Pa doista će danas uspjeti ko nadvlada.”
65 Rekoše: “O Musa! Ili da baciš, ili da budemoprvi koji baca?”
66 Reče: “Naprotiv, bacite!” Tad gle: konopinjihovi i štapovi njihovi mu se učiniše od sihranjihovog, da oni gmižu.
67 Tad Musa osjeti u svojoj duši strah.
68 Rekosmo: “Ne boj se! Uistinu ti, ti ćeš bitiviši.
69 I baci to šta je u desnici tvojoj! Progutaćeono šta su napravili. Uistinu, napravili su lukavstvočarobnjaka, a čarobnjak neće uspjeti ma gdje došao.”
70 Tad se čarobnjaci baciše na sedždu. Rekoše:”Vjerujemo u Gospodara Harunovog i Musaovog.”
71 (Faraon) reče: “Povjerovaste li mu prije negovam dopustih? Uistinu, on je velikan vaš koji vas jenaučio sihru. Zato ću sigurno odsjeći ruke vaše inoge vaše unakrst, i sigurno ću vas raspeti na stablapalmi. A sigurno ćete saznati koji je od nas žešćekazne i trajnije.”
72 Rekoše: “Nećemo te odabrati nad onim šta namje došlo od jasnih dokaza, i Onim ko nas je stvorio,zato sudi šta ćeš ti presuditi. Samo sudiš ovaj životDunjaa.
73 Uistinu, mi vjerujemo u Gospodara našeg, danam oprosti greške naše i ono na šta si nas prisiliood sihra. A Allah je Najbolji i Najtrajniji.”
74 Uistinu, onaj ko dođe Gospodaru svom kaokrivac, pa uistinu, imaće on Džehennem. Neće umrijetiu njemu, niti živjeti.
75 A ko Mu dođe (kao) vjernik, već radio dobradjela, pa ti takvi će imati stepene visoke;
76 Bašče Adna ispod kojih teku rijeke, bićevječno u njima; a to je plaća onog ko se očisti.
77 I doista smo objavili Musau: “Kreni sarobovima Mojim noću, pa udari za njih put suh u moru,ne bojeći se sustizanja, niti se strašeći.”
78 Tad ih je slijedio faraon sa vojskama svojim,pa ih je od mora prekrilo ono što ih je prekrilo.
79 I zaveo je faraon narod svoj, a nije uputio.
80 O sinovi Israilovi! Doista smo vas izbaviliod vašeg neprijatelja, i sklopili ugovor s vama (na)obronku Tura desnom i spustili na vas mennu iprepelice.
81 Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili, i ne pretjerujte u tome pa da na vas padnesrdžba Moja. A onaj na koga se spusti srdžba Moja, padoista je propao.
82 I uistinu, Ja sam Oprosnik onom ko se pokajei uzvjeruje i radi dobro, zatim se uputi.
83 “A šta te je požurilo od naroda tvog, oMusa?”
84 Reče: “Oni su ti koji su mi na tragu, apožurio sam Tebi Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.”
85 Reče: “Pa uistinu, Mi smo već iskušavalinarod tvoj poslije tebe i zaveo ih je Samirijja.”
86 Tad se vrati Musa narodu svom srdit, tužan.Reče: “O narode moj! Zar vam nije dao Gospodar vašobećanje lijepo? Pa zar vam se odužilo vrijeme, iliželite da vas snađe srdžba Gospodara vašeg, pa ste miprekršili obećanje?”
87 Rekoše: “Nismo ti prekršili obećanje svojomvoljom, nego smo mi bili natovareni teretima nakitanarodnog, pa smo ih ubacili, te je isto tako bacioSamirijja.
88 Pa im je izvadio tele – tijelo, imalo je ono(mogućnost) mukanja, te rekoše: “Ovo je bog vaš i bogMusaov – ta zaboravio je.”
89 Pa zar ne vide da im ne uzvraća govor, i nevlada im štetom niti korišću?
90 A doista im je rekao Harun još prije: “Onarode moj! Njime ste samo iskušani. A uistinu,Gospodar vaš je Milostivi, zato me slijedite iposlušajte naredbu moju.”
91 Rekoše: “Nećemo njemu prestati biti odani doknam se Musa ne vrati.”
92 Reče: “O Harune! Šta te je zadržalo kad si ihvidio (da) lutaju,
93 Da me ne slijediš? Pa zar si se suprotstavionaredbi mojoj?”
94 Reče: “O sine majke moje! Ne grabi me za mojubradu, niti moju glavu! Uistinu, ja sam se bojao dane kažeš: ´Razjedinio si sinove Israilove i nisičekao moju riječ.”
95 Reče: “Pa šta je stvar tvoja, o Samirijja?”
96 Reče: “Opazio sam ono šta nisu spazili, pasam zgrabio šaku (prašine) iz traga izaslanika, te jeodbacio; a tako me je navela moja duša.”
97 Reče: “Onda idi! Pa uistinu, za tebe je da uživotu govoriš: ´Nema doticanja.´ I uistinu, ti imaštermin, neće ti biti iznevjeren. I gledaj ka bogusvom, onom kojem si stalno privržen: sigurno ćemo gaspaliti, zatim ćemo ga sigurno potpuno u moreraspršiti.
98 Vaš Bog je jedino Allah koji – nema boga osimNjega – obuhvata svaku stvar znanjem.”
99 Tako tebi kazasmo neke vijesti, ono što jeveć prethodilo, a doista smo ti dali od Nas Opomenu.
100 Ko se od nje odvrati, pa uistinu će on naDan kijameta nositi teret.
101 Vječno će biti u njemu. A zlo je opterećenjeza njih na Dan kijameta,
102 Dan kad se puhne u sur, i saberemoprestupnike Tog dana modre,
103 Tiho će međusobno govoriti: “Ostali ste samodeset (dana).”
104 Mi smo Najbolji znalac onog šta će govoriti,kad rekne tarikatom najprimjerniji njihov: “Ostaliste samo dan.”
105 I pitaju te o planinama, pa reci: “Smrvit ćeih Gospodar moj u prašinu drobljenjem,
106 Te ih ostaviti ravnicom, pustopoljinom,
107 Nećeš vidjeti na njoj iskrivljenost, nitineravninu.”
108 Tog dana slijedit će pozivača, neće bitinjegovog skretanja i stišaće se glasovi Milostivom,pa nećeš čuti, izuzev šapat.
109 Tog dana neće koristiti posredovanje, izuzevkome dozvoli Milostivi, i zadovolji (Ga) njegovariječ.
110 Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, ane obuhvataju to znanjem.
111 I poniziće se lica Živom, Samoopstojećem. Adoista neće uspjeti ko je nosio (teret) zulma.
112 A ko je radio dobra djela, i on bio vjernik,pa neće se bojati zulma, niti zakidanja.
113 I tako smo ga objavili (kao) Kur´an naarapskom, i izložili u njemu neke prijetnje, da bi seoni pobojali, ili da im pobudi opomenu.
114 Pa uzvišen neka je Allah, Vladar istinski! Ine žuri s Kur´anom prije no što ti se okončaobjavljivanje njegovo, i reci: “Gospodaru moj, uvećajmi znanje!”
115 I doista smo obavezali Adema ranije, pa jezaboravio i nismo našli u njega odlučnosti.
116 I kad rekosmo melecima: “Padnite na sedžduAdemu”, tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa; odbio je.
117 Tad rekosmo: “O Ademe! Uistinu je ovoneprijatelj tebi i ženi tvojoj. Zato neka vas nikakone izvede iz Dženneta, pa da se mučiš.
118 Uistinu, za tebe je da nećeš gladniti unjemu, niti ogoliti,
119 I da ti u njemu nećeš ožedniti, niti suncuizložen biti.”
120 Tad mu došapnu šejtan. Reče: “O Ademe! Hoćešli da ti ukažem na drvo besmrtnosti i carstvo kojeneće nestati?”
121 Pa njih dvoje pojedoše od njega, te im seukazaše sew´ati njihovi, i počeše po sebi krpiti(šiti) nešto lišća džennetskog. I nije poslušao AdemGospodara svog, pa je skrenuo.
122 Zatim ga je odabrao Gospodar njegov, pa muoprostio i uputio.
123 (Allah) reče: “Siđite iz njega oboje – svi!Vi ste jedno drugom neprijatelj.” Pa ako vam dođe odMene Uputa, pa ko bude slijedio Uputu Moju, tad nećezalutati, niti se unesrećiti.
124 A ko se okrene od Moje Opomene, pa uistinuće on imati život tjeskoban, a sakupićemo ga na Dankijameta slijepog.
125 Reći će: “Gospodaru moj! Zašto si me sakupioslijepog, a već sam bio onaj koji vidi?”
126 (Allah) će reći: “Tako. Dolazili su tiznakovi Naši, pa si ih zaboravio, i isto tako ćešDanas biti zaboravljen!”
127 A tako ćemo platiti onoga ko pretjera i nebude vjerovao u ajete Gospodara svog; a sigurno jekazna Ahireta žešća i trajnija.
128 Pa zar ih ne upućuje (to) koliko smo prijenjih uništili naraštaja – hodaju po naseljimanjihovim? Uistinu, u tome su znaci za posjednikerazuma.
129 A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvogi roka određenog, sigurno bi bila nužna (kazna).
130 Zato se strpi nad onim šta govore i slavi sahvalom Gospodara svog prije izlaska Sunca i prijezalaska njegovog, i neko vrijeme noći – pa slavi (Ga)i krajevima dana, da bi ti bio zadovoljan.
131 I nikako ne upravljaj oči svoje prema onomšta smo dali da uživaju parovi od njih – sjaju životaDunjaa – da bismo ih time iskušali. A opskrbaGospodara tvoga je bolja i trajnija.
132 I naređuj porodici svojoj salat, i istraj natome. Ne pitamo te za opskrbu: Mi te opskrbljujemo; aishod je za bogobojaznost.
133 I govore: “Zašto nam ne donese znak odGospodara svog?” Zar im nije došao dokaz onoga šta jeu listovima pređašnjim?
134 A da smo ih Mi uništili kaznom prije njega,sigurno bi rekli: “Gospodaru naš! Zašto nam nisiposlao poslanika, pa da slijedimo ajete Tvoje, prijeno što smo poniženi i osramoćeni?”
135 Reci: “Svako je čekalac, zato čekajte! Pasaznaćete ko su sljedbenici ravnog puta i ko seupućuje.”

Chapter 21 (Sura 21)

Verse Meaning
1 Približava se ljudima obračun njihov, a oni ubezbrižnosti odvraćeni.
2 Nije im došla nijedna nova opomena odGospodara njihovog, a da je nisu slušali i oni sezabavljali,
3 Zauzetih srca svojih. A oni koji čine zulmkriju sašaptavanje: “Je li ovo samo smrtnik sličanvama? Pa zar ćete ići sihru, a vi vidite?”
4 (Muhammed) reče: “Gospodar moj zna govor nanebu i Zemlji, a On je Onaj koji čuje, Znalac.”
5 Naprotiv, govore: “Zbrka od snova, štavišeizmišlja ga, štaviše on je pjesnik. Pa neka namdonese znak kao što su slati raniji.”
6 Nije prije njih vjerovao nijedan grad kojegsmo uništili. Pa zar će oni vjerovati?
7 A prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate.
8 I nismo ih učinili tijelima (koja) ne jeduhranu, i nisu bili besmrtnici.
9 Zatim smo im obistinili obećanje, te spasavalinjih i koga smo htjeli, a uništavali razuzdane.
10 Doista, objavili smo vam Knjigu, u njoj jezikr vaš. Pa zar ne razumijete?
11 A koliko smo gradova smrskali koji su bilizulumčarski i stvorili poslije njih narode druge?
12 Pa pošto bi osjetili silu Našu, gle! oni iznjih bježe.
13 “Ne bježite i vratite se onom šta vas jeraskalašilo u njemu i nastambama vašim, da biste bilipitani.”
14 Rekli bi: “O teško nama! Uistinu, mi smo bilizalimi.”
15 Pa nije prestajalo to njihovo zazivanje dokih ne bismo učinili pokošenim, ugaslim.
16 I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta jeizmeđu njih za igru.
17 Da smo željeli da uzmemo zabavu, sigurnobismo to uzeli od Nas – nismo bili (toga) činitelji.
18 Naprotiv, bacamo Istinu na neistinu, pa jeponištava, tad gle: ona nestala. A jao vama zbog onogšta pripisujete.
19 I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. A koje kod Njega, ne ohole se prema obožavanju Njegovom,niti umaraju;
20 Slave (Ga) noću i danju, ne malaksavaju.
21 Zar uzimaju bogove od Zemlje kojiproživljuju?
22 Da ima na njima bogova osim Allaha, sigurnobi bili u neredu. Pa slava neka je Allahu, GospodaruArša, od onog šta pripisuju!
23 Neće biti pitan za ono što čini, a oni ćebiti pitani.
24 Zar mimo Njega uzimaju bogove? Reci:”Donesite dokaz vaš.” Ovo je opomena onom ko je samnom i opomena onog ko je bio prije mene.” Naprotiv,većina njih ne zna Istinu, pa su oni odvraćeni.
25 I nismo prije tebe poslali nijednogposlanika, a da mu nismo objavili: “Nema boga osimMene”, zato Mene obožavajte.
26 I govore: “Milostivi je uzeo dijete.” SlavaNjemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni,
27 Ne pretiču Ga govorom, i oni po naredbiNjegovoj rade.
28 Zna šta je pred njima i šta je iza njih. Ineće (oni) posredovati, izuzev za onog s kim budezadovoljan. A oni od straha pred Njim strepe.
29 A ko od njih kaže: “Uistinu, ja sam bog poredNjega”, pa tog takvog ćemo platiti Džehennemom. Takoplaćamo zalime.
30 Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesai Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ihrastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar.Pa zar neće vjerovati?
31 I načinili smo na Zemlji stabilne planine, dase njima ne potresa, i načinili na njoj širokeputeve, da bi se oni uputili.
32 I učinili smo nebo svodom zaštićenim; a onisu od znakova njegovih odvraćeni.
33 I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Suncei Mjesec: Svakoje u orbiti plovi.
34 I nismo dali smrtniku prije tebe besmrtnost.Pa hoće li, ako umreš, tad oni biti besmrtni?
35 Svakoj duši (predstoji) kušanje smrti, aiskušavamo vas zlom i dobrom kušnjom, i Nama ćetebiti povraćeni.
36 A kad te vide oni koji ne vjeruju, samo teuzimaju ruglom: “Je li ovo onaj koji spominje bogovevaše?” A oni su na spomen Milostivog nevjernici.
37 Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću vamznakove Svoje, zato Me ne požurujte.
38 I govore: “Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?”
39 Da znaju oni koji ne vjeruju (vrijeme) kadneće od lica svojih otkloniti vatru, niti s leđasvojih, niti će oni biti pomognuti …
40 Naprotiv, doći će im iznenada, pa će ihpreneraziti. Tad to neće moći odbiti, niti će im seodložiti.
41 A doista se izrugivalo poslanicima prijetebe, pa je one od njih koji su se rugali, pogodiloono čemu su se rugali.
42 Reci: “Ko vas štiti noću i danju odMilostivog?” Naprotiv, oni su od spominjanjaGospodara svog odvraćeni!
43 Zar oni imaju bogove koji će ih zaštititimimo Nas? Neće moći pomoći dušama svojim, niti će oniod Nas biti odbranjeni.
44 Naprotiv, dali smo da uživaju ovi i očevinjihovi, dok im nije odužio život. Pa zar ne vide daMi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih?Pa zar će oni biti pobjednici?
45 Reci: “Samo vas opominjem Objavom.” A gluhine čuju poziv, kad budu opomenuti.
46 A da ih dotakne dašak kazne Gospodara tvog,sigurno bi rekli: “O teško nama! Uistinu, mi smo bilizalimi.”
47 I postavićemo mjerila pravde za Dan kijameta,pa se duši neće učiniti zulm nimalo. I ako budetežine zrnca gorušice, iznijet ćemo ga. I dovoljnismo Mi Obračunci.
48 I doista smo dali Musau i Harunu furkan isvjetlo, i Opomenu za bogobojazne,
49 One koji se boje Gospodara svog tajno, a onisu zbog Časa brižni.
50 A ovo je Opomena blagoslovljena, spustili smoje (na zemlju); pa zar ćete vi biti njeniporicatelji?
51 I doista smo Ibrahimu dali ispravnost njegovuranije i bili smo o njemu Znalci.
52 Kad reče ocu svom i narodu svom: “Šta su ovikipovi, ovi kojima ste vi privrženi?”
53 Rekoše: “Našli smo očeve svoje, njihoveobožavatelje.”
54 Reče: “Doista ste vi i očevi vaši bili uzabludi očitoj.”
55 Rekoše: “Jesi li nam donio Istinu, ili si tiod zabavljača?”
56 Reče: “Naprotiv, Gospodar vaš je Gospodarnebesa i Zemlje, Onaj koji ih je stvorio; a ja sam zato od svjedoka.
57 I tako mi Allaha, sigurno ću splaniratiprotiv idola vaših, nakon što se udaljite okrenuvšileđa.”
58 Tad ih je učinio komadićima, izuzev velikognjihovog, da bi se njemu vratili.
59 Rekoše: “Ko ovo učini bogovima našim?Uistinu, on je od zalima.”
60 Rekoše: “Čuli smo mladića, spominje ih; on sezove Ibrahim.”
61 Rekoše: “Pa dajte ga na oči ljudima da onisvjedoče.”
62 Rekoše: “Jesi li ti ovo učinio bogovima našimo Ibrahime?”
63 Reče: “Naprotiv, učinio je to najveći njihov,ovaj, ta pitajte ih ako mogu da govore.”
64 Tad se povratiše dušama svojim, pa rekoše:”Uistinu, vi, vi ste zalimi.”
65 Zatim oboriše glave svoje: “Doista znaš, ovine govore.”
66 (Ibrahim) reče: “Pa zar obožavate mimo Allahaono šta vam nimalo ne koristi, niti vam šteti?
67 Jao vama i onom što obožavate mimo Allaha! Pazar ne shvatate?”
68 Rekoše: “Spalite ga i pomozite bogovimasvojim, ako ste radini.”
69 Rekosmo: “O vatro, budi hladnoća, i spasIbrahimu!”
70 I željeli su mu varku, pa smo njih učinilinajvećim gubitnicima,
71 I spasili njega i Luta u zemlju koju smoblagoslovili svjetovima.
72 I podarili smo mu Ishaka, i Jakuba (kao)unuka. A svakojeg smo učinili od dobrih.
73 I učinili smo ih imamima, (da) upućuju ponaredbi Našoj, i objavili im činjenje dobrih djela, iobavljanje salata i davanje zekata; i bili su Našiobožavatelji.
74 A Lutu – dali smo mu sud i znanje i izbaviliga iz naselja koje je činilo gadosti. Uistinu, oni subili narod zao, grješnici;
75 I dali smo da on uđe u milost Našu. Uistinu,on je bio od dobrih.
76 I Nuhu – kad je pozivao ranije, pa smo mu seodazvali, i spasili njega i porodicu njegovu od jadagolemog.
77 I pomogli ga protiv ljudi koji su poricaliajete Naše. Uistinu, oni su bili narod zao, zato smoih sve potopili.
78 I Dawudu i Sulejmanu – kad su njih dvojicasudili o usjevu, kad se u njemu noću napasao bravnarodni; a bili smo suđenju njihovom Svjedoci.
79 Tad smo učinili da to razumije Sulejman; isvakojem smo dali sud i znanje. I potčinili smo brda(da) sa Dawudom slave (Allaha) i ptice; a bili smoIzvršioci.
80 I naučili smo ga proizvodnji pancira za vas,da vas zaštite od sile vaše. Pa jeste li vi zahvalni?
81 I (potčinili smo) Sulejmanu vjetar silan -puhao je po naredbi njegovoj prema onoj zemlji kojusmo blagoslovili. A o svakoj stvari smo Znalci;
82 I neke šejtane koji su ronili za njega iradili posao pored toga, a bili smo njihovi Čuvari.
83 I Ejjubu – kad zovnu Gospodara svog: “Dotaklame je nevolja, a Ti si Najmilosrdniji od milosrdnih.”
84 Tad smo mu se odazvali i otklonili šta je snjim bilo od nevolje. I dali smo mu porodicu njegovu,i slične njima uz njih milošću od Nas, i Opomenu zaobožavatelje;
85 I Ismailu i Idrisu i Zul-kiflu; svaki je biood strpljivih.
86 I dali smo da oni uđu u milost Našu. Uistinu,oni su od dobrih.
87 I Zun-nunu, kad ode srdit, tad je mislio danećemo imati nad njim moć – pa je dozivao u tminama:”Nema boga osim Tebe, slava neka je Tebi! Uistinu, jasam od zalima.”
88 Tad smo mu se odazvali i izbavili ga iz jada.A tako spašavamo vjernike.
89 I Zekerijjaa – kad zovnu Gospodara svog:”Gospodaru moj! Ne ostavljaj me samog, a Ti siNajbolji od nasljednika.”
90 Tad smo mu se odazvali i darovali mu Jahjaa,i osposobili mu ženu njegovu. Uistinu, oni su senatjecali u dobrim djelima i zazivali Nas dragovoljnoi iz straha, i bili su Nama ponizni.
91 I onu koja je sačuvala ferdž svoj, pa smoudahli u nju od Duha Našeg, i učinili nju i sinanjenog znakom za svjetove.
92 Uistinu, ova vaša umma, je umma jedna, a Jasam Gospodar vaš, zato Mene obožavajte.
93 I rastrgali su stvar svoju između sebe – (a)svi su Nama povratnici.
94 Pa ko radi dobra djela, a on je vjernik, tadnema poricanja truda njegovog. A uistinu, Mi smonjegovi Pisari.
95 I zabrana je za naselje koje smo uništili, dase oni neće povratiti.
96 Dok, kad se pusti Jedžudž i Medžudž – a oniće se sa svake uzvisine spuštati –
97 I približi se obećanje istinito, tad gle:ukočeni pogledi onih koji nisu vjerovali. “O teškonama! Doista smo bili u nemaru prema ovom, štaviše,bili smo zalimi.”
98 Uistinu! Vi i ono što ste obožavali mimoAllaha, bićete gorivo Džehennema; vi ćete biti tikoji ćete mu doći.
99 Da su ovi bili bogovi, ne bi mu došli, a sviće u njemu biti vječito.
100 Imaće oni u njemu stenjanje i oni u njemuneće čuti.
101 Uistinu, oni kojima je od Nas prethodilonajljepše – takvi će od njega biti otklonjeni.
102 Neće čuti ni najmanji šum njegov i oni će uonom šta zažele duše njihove vječno biti.
103 Neće ih brinuti strah najveći, a susretaćeih meleci: “Ovo je vaš Dan koji vam se obećavao”:
104 Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka zaknjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemoga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo bitiIzvršitelji.
105 A doista smo zapisali u Zeburu nakonOpomene, da će Zemlju naslijediti robovi Moji dobri.
106 Uistinu, u ovom je poruka za narodobožavatelja.
107 I poslali smo te samo (kao) milostsvjetovima.
108 Reci: “Samo mi se objavljuje da je Bog vašBog Jedini! Pa jeste li vi muslimani?”
109 Pa ako se odvrate, tad reci: “Upozorio samvas jednako, a ne znam da li je blisko ili daleko onočime vam se prijeti.
110 Uistinu! On zna javni govor i zna štakrijete.
111 I ne znam: možda je to iskušenje za vas iuživanje do nekog vremena.”
112 (Muhammed) reče: “Gospodaru moj! Presudi sIstinom” – a Gospodar naš je Milostivi, Onaj od kogse traži pomoć protiv onog što pripisujete.

Chapter 22 (Sura 22)

Verse Meaning
1 O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu,potres Časa (sudnjeg) bit će stvar strahovita!
2 Na Dan kad ga vidite, zaboraviće svaka dojiljašta je zadojila i pobaciće svaka trudnica plod svoj,i vidjećeš ljude pijane: ali neće oni biti pijani,nego će kazna Allahova biti žestoka.
3 A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika.
4 Njemu je propisano – da će onaj ko ga uzme zaprijatelja – ta da će ga on zavesti i uputiti gakazni seira.
5 O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju(mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od prašine,zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka, zatim odgrude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vamobjasnili. A dajemo da u matericama ostane štahoćemo, do roka određenog. Zatim vas izvodimo (kao)dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. Iizmeđu vas je ko bude uzet, i od vas je ko budevraćen dubokoj starosti, da ne zna – nakon znanja -ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo nanju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki parprekrasni.
6 To zato što je Allah, On Istina, i što Onoživljava mrtve i što On nad svakom stvari ima moć;
7 I što će Čas doći – nema sumnje u to – i štoće Allah podići onog ko je u kaburima.
8 I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja i bez Upute i bez Knjige rasvjetljavajuće,
9 Savijajući bok svoj, da zavede s putaAllahovog. Imaće on na Dunjau poniženje, a daćemo daon na Dan kijameta iskusi kaznu gorenjem.
10 To za ono što su unaprijed poslale ruke tvojei što Allah nije nikako zalim robovima.
11 I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; paako ga zadesi dobro, smiri se u njemu, a ako gazadesi iskušenje, okreće lice svoje. Gubi Dunja iAhiret. To je taj gubitak očiti.
12 Priziva mimo Allaha ono šta mu ne šteti, nitimu koristi. To je to, zabluda daleka.
13 Priziva onog čija je šteta bliža od koristinjegove. Zaista je loš zaštitnik i zaista loš drug!
14 Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju irade dobra djela uđu (u) bašče ispod kojih tekurijeke. Uistinu! Allah čini šta želi.
15 Ko misli da ga neće pomoći Allah na Dunjau iAhiretu, pa neka rastegne uže ka nebu, zatim nekapresječe, pa nek vidi hoće li doista varka njegovaotkloniti ono šta (ga) rasrđuje.
16 I tako ga objavljujemo (kao) ajete jasne, ida Allah uputi koga želi.
17 Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji sujevreji i Sabijci i kršćani i vatropoklonici i onikoji pridružuju – Uistinu! Allah će presuditi međunjima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakomstvari Svjedok.
18 Zar nisi vidio da se Allahu – Njemupotčinjava ko je u nebesima i ko je na Zemlji, iSunce i Mjesec i zvijezde i planine, i drveće iživotinje i mnoštvo ljudi? A mnoštvo – obistiniće sena njemu kazna. A koga ponizi Allah, tad mu nemanikoga ko bi mu čast ukazao. Uistinu! Allah čini štohoće!
19 Ovo su dvojica protivnika, spore se oGospodaru svom. Pa onima koji ne vjeruju – odsjeći ćeim se odjeća od vatre; izlivaće se nad glavamanjihovim ključala voda.
20 Rastapat će se njome ono šta je u trbusimanjihovim, i kože;
21 A za njih su maljevi od gvožđa.
22 Kad god zažele da iz nje izađu zbog jada,biće u nju vraćeni: “Kušajte kaznu gorenjem!”
23 Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju irade dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke,kitiće se u njima narukvicama od zlata i bisera, aodjeća njihova će u njima biti svila.
24 I upućeni su lijepoj riječi, i upućeni suputu Hvaljenog.
25 Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog i Mesdžidul-harama – onog kojeg smoljudima učinili jednakog, mještaninu u njemu iposjetiocu. A ko u njemu zaželi ateizam zulmom -daćemo da on kuša od kazne bolne.
26 I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Kuće: “Nepridružuj Meni ništa, i očisti Kuću Moju za činiteljetawafa i one na kijamu i one koji se pregibaju i činesedždu;
27 I proglasi među ljudima hadždž: dolaziće tipješke i na svakoj mršavoj devi; dolaziće sa svakogširokog puta dubokog,
28 Da svjedoče dobit za sebe, i spominju imeAllahovo u danima poznatim, nad onim čim ih jeopskrbio od životinje – stoke. Pa jedite od nje inahranite jadnu fukaru;
29 Zatim da okončaju zaprljanost svoju, i ispunezavjete svoje, i obilaze Kuću drevnu.
30 To; a ko uvećava svetosti Allahove – pa to muje bolje kod Gospodara njegovog. A dozvoljena vam jestoka, izuzev šta vam je recitirano, zato se kloniteprljavštine idola, i klonite se govora lažnog,
31 Hanife budite Allahu, ne budite oni koji Mupridružuju. A ko pridružuje Allahu – pa kao da je paos neba te ga zgrabila ptica ili ga vjetar otpuhao umjesto daleko.
32 To. A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu,to je od bogobojaznosti srca.
33 Vi u njima imate koristi do roka određenog;zatim je mjesto njihovo do Kuće drevne.
34 A svakom ummetu smo načinili obrede, daspominju ime Allahovo nad onim čim ih je opskrbio odživotinje – stoke. Ta Bog vaš je Bog Jedini, zato seNjemu predajte. I obraduj ponizne,
35 One čija se – kad se Allah spomene – srcauplaše, i strpljive nad onim šta ih zadesi, i onekoji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbiliudjeljuju.
36 I budn: učinili smo vam ih od znakovaAllahovih, imate vi u njima dobro. Zato spominjiteime Allahovo nad njima poredanim. Pa kad padnu bokovinjihovi, pa jedite od njih i nahranite zadovoljnog iprosjaka. Tako smo vam ih potčinili, da biste vizahvaljivali.
37 Neće Allahu stići mesa njihova, niti krvinjihove, nego će Mu stići bogobojaznost od vas. Takovam ih je potčinio, da biste veličali Allaha što vasje uputio; a obraduj dobročinitelje!
38 Uistinu! Allah odbija (neprijatelje) od onihkoji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli nijednogizdajnika, nezahvalnika.
39 Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jerim je učinjen zulm; a uistinu je Allah za pomoć njimakadar;
40 Onima koji su protjerani iz kuća njihovih bezprava, samo što su govorili: “Gospodar naš je Allah.”I da nije Allahovog suzbijanja ljudi – njih jednihdrugima – sigurno bi bili porušeni manastiri i crkvei sinagoge i mesdžidi – u kojima se mnogo spominjeime Allahovo. A Allah će sigurno pomoći onog ko Njegapomaže. Uistinu, Allah je Silni, Svemoćni,
41 One koji, ako ih učvrstimo na Zemlji,obavljaju salat i daju zekat, i naređuju dobro, aodvraćaju od nevaljalog. A Allahov je konac stvari.
42 A ako te poriču – pa doista je prije njihporicao narod Nuhov, i Ad i Semud;
43 I narod Ibrahimov i narod Lutov;
44 I stanovnici Medjena. I porečen je Musa; tadsam puštao nevjernicima, potom ih ščepavao. Pa kakvoje bilo odbijanje Moje!
45 Pa koliko je gradova koje smo uništili, a onisu bili zulumčarski, pa su bila pusti na krovovimasvojim, i bunarom napuštenim i dvorcem podignutim!
46 Pa zar nisu putovali po Zemlji te oni imalisrca da njima shvate, ili uši da njima čuju? Pauistinu, to nisu slijepi vidovi, nego su slijepa srcakoja su u grudima.
47 I požuruju te s kaznom. A neće Allahprekršiti obećanje Svoje. I uistinu, dan je kodGospodara tvog kao hiljadu godina od onog štoračunate.
48 A koliko je gradova kojima sam pustio, a onisu bili zulumčarski, zatim bih ih dograbio, a Meni jedolazište!
49 Reci: “O ljudi, ja sam vam samo opominjačjasni.”
50 Pa koji vjeruju i rade dobra djela, imaće onioprost i opskrbu plemenitu.
51 A oni koji nastoje da ajete Naše osujete,takvi će biti stanovnici džehima.
52 I nismo prije tebe poslali nijednog poslanikaniti vjerovjesnika, a da nije – kad imadne želju -ubacio šejtan u želju njegovu. Tad Allah ukine štašejtan ubaci, zatim učvrsti Allah ajete Svoje. AAllah je Znalac, Mudri,
53 Da bi ono što je ubacio šejtan učinioiskušenjem za one u srcima čijim je bolest i one čijasu srca tvrda. A uistinu, zalimi su u razdorudalekom,
54 I da znaju oni kojima je dato znanje, da jeon Istina od Gospodara tvog, te da vjeruju u njega,te da mu se skruše srca njihova. A uistinu, Allah jeVodič onih koji vjeruju, putu pravom.
55 A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjomu njega dok im Čas ne dođe iznenada, ili im dođekazna Dana jalovog.
56 Vlast će Tog dana biti Allahova. Sudit ćemeđu njima. Tad će oni koji su vjerovali i radilidobra djela biti u baščama uživanja.
57 A oni koji nisu vjerovali i poricali ajeteNaše, pa ti takvi će imati kaznu prezrenu.
58 A oni koji su izbjegli na putu Allahovom,zatim bili ubijeni ili umrli, sigurno će ih opskrbitiAllah opskrbom dobrom. A uistinu! Allah, On jeNajbolji od opskrbilaca.
59 Sigurno će ih uvesti ulazom kojim ćezadovoljni biti; a uistinu, Allah je Znalac, Blagi.
60 To. A ko se osveti sličnim onom čim jekažnjen, zatim se njemu učini nasilje, sigurno će gaAllah pomoći. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha),Oprosnik.
61 To zato što Allah daje da noć uđe u dan, idaje da dan uđe u noć, i što je Allah Onaj koji čuje,Onaj koji vidi.
62 To zato što je Allah – On Istina, a ono štaprizivaju mimo Njega, to neistina, i što je Allah -On Uzvišeni, Veliki.
63 Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, papostane zemlja zelena. Uistinu! Allah je Fini,Obaviješteni.
64 Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji. A uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni.
65 Zar ne vidiš da vam je Allah potčinio (sve)što je na Zemlji i plovilo (koje) plovi morem poodredbi Njegovoj? I zadržava nebo da ne padne naZemlju, osim s dozvolom Njegovom. Uistinu! Allah jeljudima Samilosni, Milosrdni.
66 I On je Taj koji vas je oživio, zatim će vasumrtviti, potom će vas oživiti. Uistinu, čovjek jenezahvalnik.
67 Svakom ummetu smo načinili obred kojeg oniobavljaju, zato neka oni nikako ne raspravljaju stobom o odredbi, a pozivaj Gospodaru svom. Uistinu,ti si na Uputi pravoj.
68 A ako se budu s tobom prepirali, tad reci:”Allah je Najbolji znalac onog šta radite.”
69 Allah će presuditi među vama na Dan kijametao onome u čemu se razilazite.
70 Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebu iZemlji? Uistinu, to je u Knjizi. Uistinu, to jeAllahu lahko.
71 I obožavaju mimo Allaha ono za što nijeobjavio autoritet, i ono o čemu oni nemaju znanje; aneće zalimi imati nikakva pomagača.
72 A kad im se uče ajeti Naši jasni, raspoznaćešna licima onih koji ne vjeruju, negiranje. Skoro danasrnu na one koji im uče ajete Naše. Reci: “Pahoćete li da vas obavijestim o gorem od toga? Vatra!Obećao ju je Allah onima koji ne vjeruju, a loše jedolazište!”
73 O ljudi! Navodi se primjer, zato gaposlušajte. Uistinu! Oni koje prizivate mimo Allaha,neće stvoriti mušicu, makar se skupili radi nje. Aako bi im mušica nešto ugrabila, ne bi to od njeizbavili. Slab je onaj ko traži, i ono šta se traži!
74 Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni.
75 Allah od meleka odabire poslanike i od ljudi.Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
76 Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, aAllahu se vraćaju stvari.
77 O vi koji vjerujete! Činite ruku´ i padajtena sedždu i obožavajte Gospodara svog i činite dobro,da biste vi uspjeli.
78 I borite se radi Allaha, istinskim džihadomNjegovim. On vas je odabrao i nije vam u vjerinačinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg Ibrahima.On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, dabi Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bilisvjedoci protiv ljudi. Zato obavljajte salat i dajitezekat. I držite se Allaha! On je Zaštitnik vaš; padivan li je Zaštitnik i divan Pomagač!

Chapter 23 (Sura 23)

Verse Meaning
1 Doista, uspjet će vjernici,
2 Oni koji su u salatima svojim skrušeni,
3 I oni koji su od besmisla odvraćeni,
4 I oni koji su zekata davaoci;
5 I oni koji su furudža svojih čuvari,
6 Izuzev od žena svojih ili onog šta posjedujudesnice njihove – tad oni uistinu neće bitiprekoreni.
7 Pa ko traži iza toga, pa ti takvi suprestupnici –
8 I onih koji su emaneta svojih i ugovora svojihpazitelji;
9 I onih koji su salata svojih čuvari;
10 Ti takvi su nasljednici,
11 Koji će naslijediti Firdews. Oni će u njemubiti vječito.
12 A doista smo čovjeka stvorili od ekstraktagline,
13 Zatim ga smjestili (kao) kap sjemena uboravište čvrsto;
14 Potom kap sjemena stvorili zakvačkom, pazakvačak stvorili grudom mesa, pa grudu mesa stvorilikostima, pa zaodjenuli kosti mesom, zatim ga sazdalistvorenjem drugim. Pa blagoslovljen neka je Allah,Najbolji od stvoritelja!
15 Zatim ćete uistinu vi, poslije toga bitimrtvaci!
16 Potom ćete uistinu vi na Dan kijameta bitipodignuti!
17 A doista smo iznad vas stvorili sedamputanja, i nismo Mi prema stvaranju nehajni.
18 I spuštamo s neba vodu po mjeri, pa jesmještamo u Zemlju. I uistinu, Mi smo za odvođenjenjeno kadri.
19 Pa smo njome za vas sazdali vrtove palmi igrožđa, imate vi u njima mnogo voća i od njegajedete;
20 I drvo – niče iz Gore Sinajske, daje ulje izačin za one koji jedu.
21 A uistinu, imate vi u stoci ibret. Napajamovas od onog što je u trbusima njihovim. I imate vi unjima koristi mnoge, i od njih jedete.
22 I na njima i plovilima se transportujete.
23 A doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: “O narode moj! Obožavajte Allaha, nemate vidrugog boga sem Njega, pa zar se ne bojite?”
24 Tad velikani koji nisu vjerovali iz narodanjegovog rekoše: “Ovo je samo smrtnik sličan vama,želi da se istakne nad vama. A da je htio Allah,sigurno bi spustio meleke. Nismo za ovo čuli od našihočeva ranijih.
25 On je samo čovjek u kojem je ludost, zato gapromatrajte neko vrijeme.”
26 (Nuh) reče: “Gospodaru moj! Pomozi mi zatošto me poriču.”
27 Tad mu objavismo: “Pravi lađu pod očima Našimi objavi Našoj. Pa kad dođe naredba Naša i šikne peć,tad ukrcaj u nju od svake vrste dvoje, i porodicusvoju, izuzev onog od njih kome je prethodila riječ.I ne obraćaj mi se za one koji su zulm činili.Uistinu, oni će biti potopljeni.
28 Pa kad se smjestiš ti i ko je s tobom nalađu, tad reci: “Hvala neka je Allahu koji nas jespasio od naroda zalima.
29 I reci: ´Gospodaru moj! Spusti me naspustište blagoslovljeno, a Ti si od onih kojispuštaju, Najbolji.”
30 Uistinu, u tome su znaci, i doista smo biliIskušavatelji.
31 Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjedrugih,
32 I među njih poslali poslanika od njih:”Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga sem Njega.Pa zar se ne bojite?”
33 I uglednici iz naroda njegovog koji nisuvjerovali i poricali susret Ahireta, a raskalašilismo ih u životu Dunjaa, rekoše: “Ovo je samo smrtniksličan vama, jede od onog šta jedete i pije od onogšta pijete.
34 A ako poslušate smrtnika sličnog vama,uistinu ste tad gubitnici.
35 Da li vam obećava da ćete vi kad umrete ibudete prah i kosti – da ćete vi biti izvedeni?
36 Daleko je daleko šta vam se obećava!
37 To je samo naš život dunjalučki; umiremo iživimo, i nećemo mi biti podignuti!
38 On je samo čovjek, izmišlja o Allahu laž, anećemo mi njemu biti vjernici.”
39 Reče: “Gospodaru moj! Pomozi mi zato što meporiču.”
40 (Allah) reče: “Zakratko će sigurno postatipokajanici.”
41 Pa je spopao njih krik s pravdom, te smo ihsmetljem učinili. Pa daleko neka je narod zalima!
42 Zatim smo poslije njih stvorili pokoljenjadruga.
43 Neće preteći nijedna umma rok svoj, niti ćeodložiti.
44 Zatim smo slali poslanike Naše redom. Kad godje ummetu došao poslanik njihov, porekli bi ga, pasmo činili da oni slijede jedni druge i činili ihpričama. Pa daleko bio narod (onih) koji ne vjeruju!
45 Zatim smo poslali Musaa i brata njegovogHaruna sa znakovima Našim i autoritetom očitim,
46 Faraonu i velikanima njegovim, pa su seuzoholili i postali narod nadmenih.
47 Pa rekoše: “Zar da vjerujemo dvojici smrtnikasličnih nama, a narod njih dvojice nama su robovi?”
48 Pa su porekli njih dvojicu i bili oduništenih.
49 I doista, dali smo Musau Knjigu, da bi se oniuputili.
50 I učinili smo sina Merjeminog i majkunjegovu, znakom, i sklonili njih dvoje na brežuljaksa boravištem i izvorištem.
51 O poslanici! Jedite od dobrih stvari i činitedobro. Uistinu! Ja sam o onom šta radite Znalac.
52 I uistinu, ova umma vaša, je umma jedna! – aJa sam Gospodar vaš, zato se bojte Mene.
53 Pa su rastrgali stvar svoju na komade. Svakase stranka raduje s onim šta je kod njih.
54 Zato ih ostavi u zbunjenosti njihovoj nekovrijeme.
55 Misle li da tim što im pružamo od imetka isinova –
56 Žurimo njima u dobrim djelima? Naprotiv, neopažaju!
57 Uistinu, oni koji su iz bojazni premaGospodaru svom brižni,
58 I oni koji u ajete Gospodara svog vjeruju,
59 I oni koji Gospodaru svom ne pridružuju,
60 I oni koji daju šta daju – a njihova srcapuna straha što će oni Gospodaru svom biti povratnici-
61 Takvi žure u dobrim djelima, i oni su u njimaprethodnici.
62 I ne opterećujemo dušu, osim mogućnošćunjenom. A kod Nas je Knjiga, govori Istinu, i njimase neće učiniti zulm.
63 Naprotiv, srca njihova su u zbunjenosti oovom i oni imaju poslove mimo toga koje oni rade.
64 Dok, kad raskalašene njihove kaznimo kaznom,gle: oni će kukati.
65 Ne kukajte Danas! Uistinu, vi od Nas nećetebiti pomognuti.
66 Doista, bili su vam ajeti Moji učeni, pa stena petama svojim odstupali,
67 Oholi; o njemu ste noću naklapali.
68 Pa zašto ne razmisle o Riječi? Zar im jedošlo šta nije dato očevima njihovim pređašnjim?
69 Zar ne prepoznaju poslanika svog, pa su oniporicatelji njegovi?
70 Zar govore: “U njemu je ludilo?” Naprotiv,donio im je Istinu; a većina njih su mrziteljiIstine.
71 A ako bi Istina slijedila strasti njihove,sigurno bi došlo do fesada nebesa i Zemlje i onog koje u njima. Naprotiv, donijeli smo im Opomenunjihovu, pa su oni od Opomene svoje odvraćeni.
72 Zar od njih tražiš nadoknadu? Pa naknadaGospodara tvog je najbolja, i On je Najbolji odopskrbljivača.
73 A uistinu, ti ih pozivaš putu pravom.
74 I uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret, sputa su skrenuli.
75 I kad bismo im se smilovali i otklonili štaje s njima od nevolje, sigurno bi ustrajali upretjeranosti svojoj, lutajući.
76 I doista smo ih dograbili kaznom, pa se nepokoravaju Gospodaru svom, niti se ponizuju.
77 Dok, kad im otvorimo kapiju kazne žestoke,gle: oni će u njoj biti očajnici.
78 A On je Taj koji vam je sazdao sluh, i vidovei srca. Malo što zahvaljujete!
79 I On je Taj koji vas je rasuo po Zemlji, iNjemu ćete biti sabrani.
80 I On je Taj koji oživljava i umrtvljuje iNjegova je izmjena noći i dana. Pa zar nećeteshvatiti?
81 Naprotiv, govore slično šta su govoriliraniji;
82 Govorili su: “Hoćemo li kad umremo i budemoprašina i kosti, uistinu mi biti podignuti?
83 Doista, obećano nam je ovo, nama i očevimanašim od ranije. Ovo su samo priče ranijih.”
84 Reci: “Čija je Zemlja i ko je na njoj, akoznate?”
85 Reći će: “Allahova.” Reci: “Pa zar se nećetepoučiti?”
86 Reci: “Ko je Gospodar nebesa sedmerih iGospodar Arša veličanstvenog?”
87 Reći će: “Allahovo je!” Reci: “Pa zar se nebojite?”
88 Reci: “Ko je taj u čijoj ruci je vlast svakestvari, i On štiti, a nema zaštite od Njega, akoznate?”
89 Reći će: “Allahovo je!” Reci: “Pa kako steopčinjeni?”
90 Naprotiv, donijeli smo im Istinu, a uistinu,oni su lašci.
91 Nije uzeo Allah nikakvo dijete i nema uzNjega nikakva boga; tad bi sigurno svaki bog nestao sonim šta je stvorio, i sigurno bi se neki od njihuzdizali nad drugima! Slavljen neka je Allah od onogšta pripisuju,
92 Znalac nevidljivog i vidljivog! Pa uzvišenneka je od onog šta pridružuju!
93 Reci: “Gospodaru moj! Ako ćeš mi pokazatičime im se prijeti,
94 Gospodaru moj, tad me ne smjesti među narodzalima.”
95 A uistinu, Mi da ti pokažemo čime imprijetimo – Moćni smo.
96 Odbij zlo s onim šta je najbolje. Mi smoNajbolji znalac onog šta pripisuju.
97 I reci: “Gospodaru moj! Tražim zaštitu u Tebeod poticanja šejtana,
98 I tražim zaštitu u Tebe Gospodaru moj, da uzmene ne prisustvuju.”
99 Dok, kad jednom od njih dođe smrt, kaže:”Gospodaru moj! Povrati me,
100 Da bih ja radio dobro u onom šta samostavio!” Nikako! Uistinu, to je riječ, on jegovornik njen; a ispred njih je berzeh do Dana kad ćepodignuti biti.
101 Pa kad se puhne u sur, tad Tog dana međunjima neće biti srodstava, niti će se raspitivati.
102 Pa onaj čije mjere budu teške, pa ti takviće biti uspješni.
103 A onaj čije mjere budu lahke, pa to su onikoji su izgubili duše svoje, u Džehennemu će vječnobiti.
104 Vatra će pržiti lica njihova, a oni će unjoj biti iskeženi.
105 “Zar vam nisu bili ajeti Moji učeni, pa steih poricali?”
106 Reći će: “Gospodaru naš! Savladala nas jenesreća naša i bili smo narod zabludjelih.
107 Gospodaru naš! Izvadi nas iz nje! Pa akobismo se povratili, tad bismo mi uistinu bilizalimi.”
108 (Allah) će reći: “Gubite se u nju(pokunjeni), i ne govorite Mi.”
109 Uistinu! Bila je skupina robova Mojih,govorili su: “Gospodaru naš! Vjerujemo, zato namoprosti i smiluj nam se, a Ti si Najbolji odmilostivih.”
110 Tad ste ih uzimali ruglom, dok nisu učinilida zaboravite Opomenu Moju, a njima ste seismijavali.
111 Uistinu! Ja sam ih nagradio Danas što subili strpljivi, jer oni, oni su pobjednici.
112 (Allah) će reći: “Koliko ste ostali naZemlji, računajući godine?”
113 Reći će: “Ostali smo dan ili dio dana. Tapitaj one koji su brojali!”
114 (Allah) će reći: “Ostali ste samo malo, kadbiste znali!”
115 Pa zar mislite da smo vas stvorili zaludno ida vi Nama nećete biti povraćeni?
116 Pa uzvišen neka je Allah, Vladar istinski!Nema boga osim Njega, Gospodara Arša plemenitog!
117 A ko uz Allaha priziva boga drugog – nema ondokaza za to – pa samo je obračun njegov kodGospodara njegovog. Uistinu! Nevjernici neće uspjeti.
118 I reci: “Gospodaru moj! Oprosti i smiluj se,a Ti si Najbolji od milosrdnih!”

Chapter 24 (Sura 24)

Verse Meaning
1 Sura – objavili smo je i učinili je obavezom,i objavili u njoj znakove jasne, da biste se viopomenuli.
2 Bludnicu i bludnika: pa bičujte svako od njihdvoje pojedinačno stotinom udaraca, i neka vas zbognjih ne obuzme sažaljenje u vjeri Allahovoj, akovjerujete u Allaha i Dan posljednji. I nekakažnjavanju njihovom prisustvuje skupina vjernika.
3 Bludnik neka ne ženi izuzev bludnicu ilimušrikinju, a bludnica, neka nju ne ženi, izuzevbludnik ili mušrik; a to je zabranjeno vjernicima.
4 A oni koji okrive poštene žene, zatim nedovedu četiri svjedoka, tad ih bičujte sa osamdesetudaraca, i nikad ne prihvatajte njihovo svjedočenje;a ti takvi su grješnici;
5 Izuzev onih koji se pokaju poslije toga ipoprave. Pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni!
6 A oni koji okrive žene svoje, a oni ne buduimali svjedoka, izuzev njih samih – pa svjedočenjejednog od njih neka bude sa četiri svjedočenjaAllahom, (da) je on uistinu od onih koji istinugovore;
7 A peto (svjedočenje), da je prokletstvoAllahovo nad njim, ako je od lažljivaca.
8 A otkloniće od nje kaznu, ako posvjedoči sačetiri svjedočenja Allahom, (da) je uistinu on odlažaca,
9 A peto (svjedočenje), da je srdžba Allahovanad njom, ako je (on) od istinitih.
10 I da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i što je Allah Primalac pokajanja,Mudri …
11 Uistinu, oni koji su došli sa laži, skupinasu od vas. Ne smatrajte to zlom za vas. Naprotiv, toje bolje za vas. Svaki čovjek od njih će imati onošta je stekao od grijeha; a onaj od njih koji preuzmeglavninu toga, imaće on kaznu strahovitu.
12 Zašto nisu – kad ste to čuli – pomislilivjernici i vjernice o dušama svojim dobro, i rekli:”Ovo je laž očita?”
13 Zašto na to nisu doveli četiri svjedoka? Pakad nisu doveli svjedoke, pa takvi – kod Allaha – onisu lažljivci.
14 A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove na Dunjau i Ahiretu, sigurno bi vasdotakla u onom u što ste se upustili, kazna užasna.
15 Kad ste to prebacivali jezicima svojim, igovorili ustima svojim ono o čemu vi nemate znanje, ismatrali to lahkim, a to je kod Allaha strašno.
16 Zašto niste – kad ste to čuli – rekli: “Nijeza nas da o ovom govorimo. Slava Tebi (o Allahu)! Ovoje potvora strašna.”
17 Allah vas savjetuje da ne ponovite sličnotome nikada, ako ste vjernici.
18 I objašnjava vam Allah ajete; a Allah jeZnalac, Mudri.
19 Uistinu, oni koji vole da šire razvrat međuonima koji vjeruju, imaće oni kaznu bolnu na Dunjau iAhiretu. A Allah zna, a vi ne znate.
20 A da nije dobrote Allahove prema vama imilosti Njegove, i da Allah (nije) Samilostan,Milosrdan …
21 O vi koji vjerujete! Ne slijedite korakešejtanove. A ko slijedi korake šejtanove – pauistinu, on naređuje razvrat i ružno. A da nijedobrote Allahove nad vama i milosti Njegove, ne bi seočistio od vas nijedan, nikad. Međutim, Allah čistikoga hoće; a Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
22 I neka se ne kunu posjednici blagodati izmeđuvas i obilja da neće dati rodbini i siromasima imuhadžirima na putu Allahovom. I neka oproste i nekapređu. Zar ne volite da vama Allah oprosti? A Allahje Oprosnik, Milosrdni.
23 Uistinu, oni koji okrive poštene bezazlenevjernice, prokleti su na Dunjau i Ahiretu, a imaćeoni kaznu strahovitu!
24 Na Dan kad protiv njih budu svjedočili jezicinjihovi i ruke njihove i noge njihove, o onom šta suradili.
25 Tog dana će im Allah ispuniti nagradu njihovuistinski, i znaće da je Allah – On Istina jasna.
26 Nevaljale su za nevaljale, i nevaljali su zanevaljale. A dobre su za dobre, i dobri su za dobre.Takvi su slobodni od onog šta (oni) govore. Imaće onioprost i opskrbu plemenitu.
27 O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kuće kojenisu kuće vaše – dok ne zatražite dozvolu i selamiteukućane njihove. To je bolje za vas, da biste se vipoučili.
28 Pa ako u njima nikoga ne nađete, tad neulazite u njih, dok vam se ne dopusti. A ako vam sekaže: “Vratite se!”, tad se vratite, to je čišće zavas, a Allah je o onom šta radite Znalac.
29 Nije vam grijeh da uđete u kuće nenaseljene ukojima je korist za vas. A Allah zna štaobjelodanjujete i šta krijete.
30 Reci vjernicima da obore poglede svoje ičuvaju furudže svoje, to je čišće za njih. Uistinu!Allah je o onom šta rade Obaviješteni.
31 I reci vjernicama da obore poglede svoje ičuvaju furudže svoje, i neka ne pokazuju ukras svoj,izuzev šta je vanjsko od njega; i neka pokrivačesvoje stave na grudi svoje, i neka ne pokazuju ukrassvoj, izuzev muževima svojim ili očevima svojim, iliočevima muževa svojih, ili sinovima svojim ilisinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovimabraće svoje, ili sinovima sestara svojih ili ženamasvojim, ili onom šta posjeduju desnice njihove, ilislugama svojim od ljudi koji nemaju sposobnost, ilidjeci koja ne spoznaju awrete žena. I neka ne udarajunogama svojim da bi se saznalo šta kriju od ukrasasvog. I pokajte se svi Allahu, o vjernici, da bistevi uspjeli.
32 I ženite slobodne između vas i dobre odrobova vaših i robinja vaših. Ako budu fukare,obogatiće ih Allah iz blagodati Svoje; a Allah jeSveobuhvatni, Znalac.
33 I neka se suzdrže oni koji ne nalaze(sredstva) za ženidbu, dok ih Allah ne učini imućnimiz blagodati Svoje. A oni koji traže knjigu od onogšta posjeduju desnice vaše, pa napišite im, ako stespoznali u njima dobro. I dajte im od bogatstvaAllahovog kojeg vam je dao. I ne primoravajte robinjesvoje na prostituciju, ako žele neporočnost, da bistetražili prolazno dobro života Dunjaa. A (ako) ih koprimora, pa uistinu, Allah je nakon prisile njihove(njima) Oprosnik, Milosrdni.
34 I doista smo vam objavili ajete jasne iprimjer onih koji su prošli prije vas, i poukubogobojaznima.
35 Allah je Svjetlost nebesa i Zemlje! Primjersvjetla Njegovog je kao udubina, u njoj svjetiljka,svjetiljka u staklu, staklo – kao da je ono zvijezdablistava; pali se od drveta blagoslovljenog, masline,ne istočne, niti zapadne. Gotovo da ulje njegovozasija, a da ga vatra ne dotakne. Svjetlost nadsvjetlošću! Allah vodi svjetlu svom koga hoće i Allahnavodi primjere ljudima, a Allah je o svakoj stvariZnalac.
36 U kućama (koje je) Allah dozvolio da sepodignu i spominje u njima ime Njegovo; slave Ga unjima jutrima i večerima,
37 Ljudi koje ne odvraća trgovina niti prodajaod spominjanja Allaha i obavljanja salata i davanjazekata. Plaše se Dana u kojem će se preokrenuti srcai pogledi;
38 Da bi ih Allah nagradio najboljim šta suradili, i povećao im iz dobrote Svoje. A Allahopskrbljuje koga hoće bez računa.
39 A oni koji ne vjeruju – djela njihova su kaofatamorgana u pustinji. Smatra je žedan vodom – dok,kad joj dođe, ne nađe je nikako, a nađe Allaha kodnje, pa mu ispuni račun njegov. A Allah je brzobračunom.
40 Ili kao tmine u moru dubokom, prekriva gatalas, iznad njega talas, iznad njega oblaci. Tmine,jedna iznad druge. Kad bi izvadio ruku svoju, jedvabi je vidio! A onaj kome Allah ne načini svjetlo, tadnema za njega svjetla nikakva.
41 Zar ne vidiš da Allaha – Njega slavi ko je nanebesima i Zemlji i ptice raširenih krila? Svakodoista zna salat svoj i slavljenje svoje, a Allah jeZnalac o onom šta čine.
42 I Allahova je vlast nebesa i Zemlje, a Allahuje dolazište!
43 Zar ne vidiš da Allah goni oblake, zatim ihspaja, potom ih čini gomilom, pa vidiš kišu izlazi izsred njih. I spušta iz neba, s brda (oblaka) u njemunešto grada, pa pogađa njime koga hoće, a otklanja odkoga hoće. Skoro da bljesak munje Njegove oduzmevidove.
44 Allah okreće noć i dan. Uistinu, u tome jeibret za posjednike opažanja.
45 A Allah je svaku životinju stvorio od vode.Pa od njih je ko ide na trbuhu svom, i od njih je koide na dvije noge, i od njih je ko ide na četiri.Allah stvara šta hoće. Uistinu! Allah nad svakomstvari ima moć.
46 Doista, objavili smo ajete jasne, a Allahupućuje koga hoće putu pravom.
47 I govore (licemjeri): “Vjerujemo u Allaha iPoslanika i slušamo”, zatim se odvraća skupina njihposlije toga, a nisu takvi vjernici.
48 I kad se pozivaju Allahu i PoslanikuNjegovom, da sudi među njima, gle: skupina njih suodvraćeni;
49 A ako bude za njih Istina, dolaze mu pokorni.
50 Je li u srcima njihovim bolest, ili sumnjajuili se plaše da će Allah i Poslanik Njegov nepravednopostupiti protiv njih? Naprotiv, ti takvi su zalimi.
51 Govor vjernika, kad budu pozvani Allahu iPoslaniku Njegovom da presudi među njima – je samo dakažu: “Čujemo i pokoravamo se”, a ti takvi su onikoji će uspjeti.
52 A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, ibude se plašio Allaha i bojao Ga se – pa ti takvi supobjednici.
53 I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih (da) će, ako im narediš, sigurno izaći.Reci: “Ne kunite se, poslušnost pristojna! Uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni.”
54 Reci: “Poslušajte Allaha i poslušajtePoslanika!” Pa ako se okrenete, tad je na njemu samoono čim je opterećen, a na vama čim ste opterećeni. Aako ga poslušate, uputićete se; a na Poslaniku jejedino dostava jasna.
55 Allah je obećao onima od vas koji vjeruju irade dobra djela (da) će sigurno dati da oninaslijede na Zemlji, kao što je dao da naslijede oniprije njih, i sigurno im učvrstiti vjeru njihovukojom je za njih zadovoljan, i sigurno im dati uzamjenu poslije njihovog straha, sigurnost. ObožavaćeMene, neće pridruživati Meni ništa. A ko ne budevjerovao poslije toga, pa ti takvi su grješnici.
56 I obavljajte salat i dajite zekat, iposlušajte Poslanika, da bi vam se smilovalo.
57 Nemoj nikako misliti da će oni koji nevjeruju biti ti koji će umaći na Zemlji, a skloništenjihovo biće vatra; a doista je loše dolazište!
58 O vi koji vjerujete! Neka zatraže dozvolu odvas oni koje posjeduju desnice vaše i od vas oni kojinisu dostigli punoljetstvo, tri puta: prijesalatul-fedžra, i kad skidate odjeću svoju zbogpodnevne žege, i poslije salatul-išaa. Tri periodaneobučenosti vi imate. Nije vama niti njima grijehposlije njih – onima koji vas obilaze, vi jednidruge. Tako vam Allah objašnjava znakove Svoje, aAllah je Znalac, Mudri.
59 I kad djeca između vas dostignu punoljetnost,tad neka traže dozvolu, kao što su tražili oni prijenjih. Tako vam objašnjava Allah znakove Svoje, aAllah je Znalac, Mudri.
60 A sjedilice od žena koje se ne nadaju udaji,pa nije im grijeh da ostave odjeću svoju, ne kaopokazivačice ukrasa. A suzdrže li se – bolje je zanjih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
61 Nije slijepcu prijekor, niti je hromuprijekor, i nije bolesniku prijekor, niti vama, dajedete u kućama vašim ili kućama očeva vaših, ilikućama majki vaših, ili kućama braće vaše ili kućamasestara vaših, ili kućama amidža vaših ili kućamatetaka vaših (po ocu), ili kućama daidža vaših ilikućama tetaka vaših (po materi), ili onog čijeključeve posjedujete ili prijatelja vašeg. Nije vamgrijeh da jedete zajedno ili odvojeno. Pa kad ulaziteu kuće, tad selamite duše vaše pozdravom od Allahablagoslovljenim, lijepim. Tako vam Allah objašnjavaznakove, da biste vi shvatili.
62 Vjernici su samo oni koji vjeruju u Allaha iPoslanika Njegovog – i kad budu s njim na posluzajedničkom – ne idu dok ne zatraže dozvolu od njega.Uistinu! Oni koji traže dozvolu od tebe, ti takvivjeruju u Allaha i Poslanika Njegovog. Pa kad zatražedozvolu od tebe radi nekog svog posla, tad dozvolikome hoćeš od njih i traži im oprost od Allaha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
63 Ne činite poziv Poslanikov među vama, kaopoziv vaš, jednih drugima. Doista Allah zna one odvas koji se izvlače kradom. Zato neka se pripaze onikoji izbjegavaju naredbu njegovu, da ih ne snađeiskušenje ili ih ne pogodi kazna bolna.
64 Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je nanebesima i Zemlji! Doista zna ono na čemu ste vi. Ana Dan kad Njemu budu povraćeni, tad će ihobavijestiti o onom šta su radili; a Allah je osvakoj stvari Znalac

Chapter 25 (Sura 25)

Verse Meaning
1 Blagoslovljen neka je Onaj koji objavljujefurkan robu Svom, da bude svjetovima opominjač:
2 Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje; a nijeuzeo djete, niti On ima druga u vlasti. A stvorio jesvaku stvar, te joj odmjerio mjeru.
3 I uzimaju mimo Njega bogove, ne stvarajuništa, a oni bivaju stvarani, i ne vladaju za dušesvoje štetom niti korišću, i ne vladaju smrću nitiživotom, a ni proživljenjem.
4 I govore oni koji ne vjeruju: “Ovo je samo lažkoju je izmislio, a pomogli su mu u tome drugiljudi.” Pa doista donose zulm i potvoru,
5 I kažu: “Priče ranijih, zapisao ih je pa mu sediktiraju jutrom i navečer.”
6 Reci: “Objavio ga je Onaj koji zna tajnu nanebesima i Zemlji. Uistinu, On je Oprosnik,Milosrdni.”
7 I govore: “Šta je ovom Poslaniku? Jede hranu ihoda po trgovima. Što mu se ne spusti melek, pa dabude s njim opominjač?
8 Ili spusti njemu riznica, ili imadne on bašču(da) jede iz nje?” I govore zalimi: “Slijedite samočovjeka opčinjenog.”
9 Pogledaj kako navode za tebe primjere palutaju, te ne mogu (da nađu) put!
10 Blagoslovljen neka je Onaj koji će, ako hoće,načiniti tebi bolje od tog: bašče ispod kojih tekurijeke, i načiniti ti palače.
11 Naprotiv, poriču Čas, a onom ko poriče Čas,pripremili smo seir.
12 Kad ih ugleda iz mjesta dalekog, čuće gapobješnjelog i pucketavog.
13 A kad budu bačeni u tijesno mjesto njegovopovezani, prizivaće tamo propast.
14 Ne prizivajte Danas propast jednu, negoprizivajte propast mnogu!
15 Reci: “Da li je to bolje ili Džennetvječnosti koji je obećan bogobojaznima? Bit će zanjih plaćom i (konačnim) dolazištem!
16 Imaće oni u njemu šta htjednu, vječito.” DoGospodara tvog je obećanje traženo.
17 A na Dan kad skupi njih i ono šta suobožavali mimo Allaha, pa rekne: “Jeste li vi zavelirobove Moje ove, ili su oni zalutali s puta?”
18 Reći će: “Slavljen neka si Ti! Nije nampriličilo da mimo Tebe uzimamo ikakve zaštitnike,međutim, dao si da uživaju oni i očevi njihovi, doknisu zaboravili Opomenu i bili narod propalih.”
19 Tad će vas doista poreći u onom šta ćetegovoriti, zato nećete moći (postići) otklon, nitipomoć. A ko od vas učini zulm, daćemo da on iskusikaznu veliku.
20 I nismo poslali prije tebe nijednog odizaslanika, a da nisu uistinu oni jeli hranu i hodalipo trgovima. A učinili smo vas jedne drugimaiskušenjem. Izdržavate li? A Gospodar tvoj je Onajkoji vidi.
21 I govore oni koji se ne nadaju susretu Našem:”Zašto se ne spuste na nas meleci, ili (ne) vidimoGospodara svog?” Doista se uznose u dušama svojim iohole ohološću velikom.
22 Na Dan kad vide meleke, neće Tog dana bitiradosne vijesti za prestupnike, a govoriće (meleci):”Barijera zabranjena!”
23 I pristupićemo onom šta su uradili od poslapa ga učiniti prašinom raspršenom.
24 Stanovnici Dženneta će Tog dana biti boljegboravišta i ljepšeg odmorišta.
25 Na Dan kad se rascijepi nebo oblacima, imeleci spuste (velikim) spuštanjem,
26 Vlast će Tog dana istinski biti Milostivog ibiće Dan nevjernicima težak.
27 I na Dan kad zalim bude grizao ruke svoje,govoriće: “O da sam ja uzeo s Poslanikom put!
28 O teško meni! Da ja nisam uzeo tog i togprijateljem!
29 Doista me je zaveo od Opomene, nakon što mije došla.” A šejtan je prema čovjeku dezerter.
30 I reći će Poslanik: “O Gospodaru moj!Uistinu, moj narod je držao ovaj Kur´an napuštenim!”
31 A tako smo svakom vjerovjesniku načinilineprijatelja između prestupnika. A dovoljan jeGospodar tvoj Vodič i Pomagač.
32 A oni koji ne vjeruju, govore: “Zašto mu sene objavi cio Kur´an odjednom?” Tako, da bismo njimeosnažili srce tvoje, a učimo ga tertilom.
33 I neće ti donijeti primjer, a da ti nedonesemo Istinu i bolje tumačenje.
34 Oni koji će biti sabrani na licima svojimDžehennemu: takvi će biti goreg položaja inajodlutaliji s puta.
35 I doista smo dali Musau Knjigu i učinili muuz njega brata njegovog Haruna pomoćnikom,
36 Pa rekli: “Idite narodu onih koji poričuajete Naše.” Pa smo ih uništili (potpunim)uništenjem.
37 I narod Nuhov – pošto su porekli poslanike -potopili smo ih i učinili ih ljudima znakom. Apripremili smo za zalime kaznu bolnu.
38 I Ada i Semuda i stanovnike Ressa ipokoljenja mnoga između toga.
39 I svakom tom smo navodili primjere, isvakojeg potpuno razbili.
40 A doista prolaze pored grada na koji jeizlivena kiša kobna. Pa zar ga ne vide? Naprotiv! Nenadaju se proživljenju.
41 A kad vide te, samo te uzimaju ruglom. “Je liovo onaj kojeg je Allah podigao poslanikom?
42 Skoro bi nas zaveo od bogova naših da nismo snjima ustrajali.” A saznaće kad vide kaznu, ko jeodlutaliji s puta.
43 Jesi li vidio ko je uzeo bogom svojim, strastsvoju? Pa zar ti da budeš nad njim čuvar?
44 Ili računaš da većina njih čuje ili shvata?Oni su jedino kao stoka – naprotiv, oni su odlutalijis puta!
45 Zar ne vidiš – Gospodar tvoj, kako izdužujesjenu? A da hoće, sigurno bi je učinio nepomičnom;potom činimo nad njom Sunce pokazivačem;
46 Zatim je privlačimo Sebi privlačenjemlagahnim.
47 I On je Taj koji čini za vas noć pokrivkom, asan odmorom, i čini dan proživljenjem.
48 I On je Taj koji šalje vjetrove radosnomviješću ispred milosti Svoje, i spuštamo s neba vodučistu,
49 Da oživimo njome zamrlu zemlju i napojimonjome onog koga smo stvorili: životinje i ljudemnoge.
50 I doista smo to raspodijelili među njima, dabi se poučili, pa odbija većina ljudi – izuzevnevjerstvo.
51 A da smo htjeli, sigurno bismo u svakom gradupodigli opominjača.
52 Zato ne slušaj nevjernike, i bori se protivnjih njime – džihadom velikim.
53 I On je Taj koji je pustio dva mora: ovopitko, slatko, a ovo slano, gorko; i načinio jeizmeđu njih dvoje berzeh i prepreku nesavladivu.
54 I On je Taj koji je od vode stvorio čovjeka,te mu načinio srodstvo i tazbinstvo. A Gospodar tvojje Moćni.
55 I obožavaju mimo Allaha ono šta im nekoristi, niti im šteti. A nevjernik je protivGospodara svog pomagač.
56 I poslali smo tebe samo kao donosiocaradosnih vijesti i opominjača.
57 Reci: “Ne tražim od vas za njega nikakvunagradu, izuzev ko hoće da uzme ka Gospodaru svomeput.”
58 I pouzdaj se u Živog, Onog koji ne umire, islavi sa hvalom Njegovom – a dovoljno je (što je) Ono grijesima robova Svojih Obaviješten,
59 Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju i šta jeizmeđu njih, u šest dana, zatim se postavio na Arš.Milostivi! Pa pitaj o Njemu obaviještenog!
60 I kad im se kaže: “Padnite na sedžduMilostivom!” – govore: “A šta je Milostivi? Zar da nasedždu padamo što nam naređuješ?” – i povećava imizbjegavanje.
61 Blagoslovljen neka je Onaj koji je načinio unebu galaksije, i načinio u njemu svjetiljku i Mjesecosvjetljavajućim!
62 I On je Taj koji je učinio dan i noćuzastopnim, za onog ko želi da se pouči ili želizahvalnost.
63 A robovi Milostivog, oni koji hodaju poZemlji ponizno, i kad im se obrate neznalice, kažu:”Selam!”
64 I oni koji provode noć pred Gospodaromsvojim, čineći sedždu i stojeći,
65 I oni koji govore: “Gospodaru naš! Okreni odnas kaznu Džehennema; uistinu, kazna njegova jestalna;
66 Uistinu, on je loše boravište i stanište.”
67 I oni koji, kad troše, ne rasipaju nitiškrtare, i budu između ta (dva) stava;
68 I oni koji ne prizivaju uz Allaha bogadrugog, niti ubijaju dušu koju je zabranio Allah -izuzev po pravdi – niti bludniče – a ko to čini,srest će kaznu,
69 Udvostručiće mu se kazna na Dan kijameta iboravit će u njoj prezren;
70 Izuzev ko se pokaje i vjeruje i bude činiodjelo dobro; pa takvima će Allah zamijeniti lošadjela njihova, dobrim djelima; a Allah je Oprosnik,Milosrdni.
71 A ko se pokaje i čini dobro, pa uistinu on seobratio Allahu obraćenjem;
72 I oni koji ne svjedoče neistinu, i kad prođupored besmislice, prođu dostojanstveno;
73 I oni koji – kad budu opomenuti znakovimaGospodara svog – ne padaju pred njima gluhi islijepi.
74 I oni koji govore: “Gospodaru naš! Podari namod žena naših i potomstva našeg radost očiju, i učininas za bogobojazne imamima.”
75 Takvi će biti nagrađeni visokom odajom, štosu bili strpljivi, i biće susretani u njoj pozdravomi selamom.
76 Vječno će biti u njoj. Divno je boravište istanište!
77 Reci: “Ne bi na vas obratio pažnju Gospodarmoj, da nije dowe vaše.” Pa doista, porekli ste, zatoće biti nužna (kazna).

Chapter 26 (Sura 26)

Verse Meaning
1 Ta. Sin. Mim.
2 To su znaci Kitaba jasnog.
3 Možda bi ti bio uništitelj duše svoje, što(oni) nisu vjernici.
4 Kad bismo htjeli, spustili bismo na njih sneba znak, pa bi mu povili vratove svoje ponizno.
5 I nije im došla nijedna nova opomena odMilostivog, a da nisu bili od nje odvraćeni.
6 Pa doista su poricali, pa doći će im vijesti oonom čemu su se izrugivali.
7 Zar ne vide zemlju, koliko smo dali da iz njeiznikne od svake vrste plemenite?
8 Uistinu, u tome je znak. A nisu većina njihvjernici.
9 I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
10 A kad Gospodar tvoj pozva Musaa: “Idi naroduzalima,
11 Narodu faraonovom. Zar se neće pobojati?”
12 Reče: “Gospodaru moj! Uistinu, ja se bojim daće me poreći,
13 I stežu se grudi moje, i ne oslobađa se jezikmoj, zato pošalji Haruna;
14 I imaju oni protiv mene zločin, pa se bojimda će me ubiti.”
15 Reče: “Nikako! Pa idite obojica sa znacimaNašim. Uistinu, Mi ćemo biti uz vas slušajući.
16 Pa dođite faraonu, te recite: ´Uistinu, mismo poslanici Gospodara svjetova,
17 Pošalji s nama sinove Israilove!”
18 (Faraon) reče: “Zar te nismo među namaodgojili (kao) dijete? I boravio si među nama (mnoge)godine života svog,
19 I učinio si djelo svoje koje si učinio. A tisi od nezahvalnika.”
20 Reče: “Počinio sam ga tad kad sam ja bio odzalutalih.
21 Tad sam pobjegao od vas pošto sam vas seuplašio, pa me je obdario Gospodar moj sudom, iučinio me (jednim) od izaslanika,
22 A to je blagodat kojom mi prigovaraš – da siporobio sinove Israilove.”
23 Faraon reče: “A šta je Gospodar svjetova?”
24 (Musa) reče: “Gospodar nebesa i Zemlje i onogizmeđu njih, ako ste uvjereni.”
25 (Faraon) reče onima oko sebe: “Zar nečujete?”
26 (Musa) reče: “Gospodar vaš i Gospodar očevavaših ranijih.”
27 (Faraon) reče: “Uistinu, poslanik vaš kojivam je poslan, je luđak!”
28 (Musa) reče: “Gospodar istoka i zapada i onogšto je između njih, ako shvatate.”
29 (Faraon) reče: “Ako uzmeš drugog boga semmene, sigurno ću te učiniti (jednim) od zatvorenika.”
30 (Musa) reče: “Zar kad ti donesem stvaročitu?”
31 (Faraon) reče: “Pa daj je, ako si odistinitih!”
32 Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle: on zmijaočita,
33 I izvuče ruku svoju, tad gle: ona bijela zagledatelje.
34 (Faraon) reče uglednicima oko sebe: “Uistinu,ovo je čarobnjak znalac,
35 Želi da vas izvede iz zemlje vaše sihromsvojim; pa šta naređujete?”
36 Rekoše: “Ostavi njega i brata njegovog, apošalji u gradove sakupljače,
37 Dovešće ti svakog čarobnjaka znalca.”
38 Pa su sakupljeni čarobnjaci za određenovrijeme dana poznatog,
39 I bi rečeno ljudima: “Jeste li vi sakupljeni,
40 Da bismo mi slijedili čarobnjake, ako onibudu pobjednici?”
41 Pa pošto čarobnjaci dođoše, rekoše faraonu:”Hoćemo li mi uistinu imati nagradu, ako mi budemopobjednici?”
42 Reče: “Da, i uistinu ćete tad biti odpribliženih.”
43 Musa im reče: “Bacite ono čega ste vibacači!”
44 Tad baciše konope svoje i štapove svoje irekoše: “Tako nam moći faraonove, uistinu mi, mi smopobjednici.”
45 Tad Musa baci štap svoj, pa gle: on progutaono šta su lažirali.
46 Tad se čarobnjaci baciše na sedždu.
47 Rekoše: “Vjerujemo u Gospodara svjetova,
48 Gospodara Musaovog i Harunovog.”
49 Reče: “Povjerovaste mu prije no što sam vamdopustio. Uistinu, on je vaš velikan koji vas jepoučio sihru! Pa sigurno ćete saznati. Sigurno ćuodsijeći ruke vaše i noge vaše unakrst, i sigurno ćuvas sve raspeti.”
50 Rekoše: “Nije šteta! Uistinu, mi smoGospodaru našem povratnici.
51 Uistinu! Mi žudimo da nam Gospodar našoprosti greške naše jer smo prvi vjernici.”
52 I objavismo Musau: “Kreni s robovima Mojimnoću, uistinu, vi ćete biti slijeđeni.”
53 Tad posla faraon u gradove sakupljače:
54 “Uistinu, ovi su grupa mala,
55 I uistinu, oni su nas rasrdili,
56 I uistinu, mi smo svi oprezni.”
57 Pa ih izvedosmo iz vrtova i izvora,
58 I riznica i mjesta plemenitog.
59 Tako; i dali smo ih u naslijeđe sinovimaIsrailovim.
60 Pa su ih slijedili kad se Sunce rađalo,
61 Pa pošto se vidješe dvije skupine, drugoviMusaovi rekoše: “Uistinu, mi smo sustignuti.”
62 Reče: “Nikako! Uistinu, sa mnom je Gospodarmoj, uputiće me.”
63 Tad objavismo Musau: “Udri štapom svojimmore!” Tad se razdvoji, te svaki dio bi kao brijegvelik.
64 I približismo tamo druge,
65 I spasismo Musaa i onog ko je bio s njim,sve,
66 Potom potopismo druge.
67 Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
68 I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
69 I izrecituj im vijest o Ibrahimu.
70 Kad reče ocu svom i narodu svom: “Štaobožavate?”
71 Rekoše: “Obožavamo idole, pa smo stalno njimaprivrženi.”
72 Reče: “Da li vas čuju kad prizivate,
73 Ili vam koriste ili štete?”
74 Rekoše: “Naprotiv, našli smo očeve naše, takočine.”
75 Reče: “Pa vidite li šta obožavaste,
76 Vi i očevi vaši stariji?”
77 Pa uistinu, oni su moji neprijatelji, izuzevGospodara svjetova,
78 Koji me je stvorio, pa me On uputio,
79 I Onaj koji me hrani i napaja me.
80 I kad se razbolim, tad On liječi me,
81 I Koji će me usmrtiti, zatim me oživiti,
82 I Koji će mi – nadam se – oprostiti greškumoju na Danu sudnjem.
83 Gospodaru moj! Daruj mi sud i priključi mepravednima.
84 I učini me jezika istinitog u kasnijim(pokoljenjima),
85 I učini me od nasljednika bašče uživanja,
86 I oprosti ocu mom, uistinu, on je bio odzalutalih.
87 I ne ponizi me na Dan kad budu podignuti,
88 Dan kad neće koristiti bogatstvo, nitisinovi,
89 Izuzev onom ko dođe Allahu sa srcem zdravim.
90 I približiće se Džennet bogobojaznima,
91 I pokazaće se džehim zabludjelima,
92 I biće im rečeno: “Gdje je to šta steobožavali
93 Mimo Allaha? Hoće li pomoći vama ili pomoćisebi?”
94 Tad će biti u njega strmoglavljeni oni, i onikoji su zavodili,
95 I vojske Iblisove zajedno.
96 Govoriće – a oni će se u njemu svađati:
97 “Tako nam Allaha, bili smo doista u zabludiočitoj,
98 Kad smo vas izjednačavali sa Gospodaromsvjetova,
99 A zaveli su nas jedino prestupnici,
100 Zato mi nemamo nikakvih posrednika,
101 Niti prijatelja bliska.
102 Pa da nam je ponavljanje, pa da budemo odvjernika!”
103 Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisuvjernici!
104 A uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
105 Narod Nuhov je poricao izaslanike,
106 Kad im reče brat njihov Nuh: “Zar se nebojite?
107 Uistinu! Ja sam vama poslanik pouzdan,
108 Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!
109 A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
110 Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!”
111 Rekoše: “Zar da tebi vjerujemo, a slijede tenajniži?”
112 Reče: “A nemam ja znanje o onom šta rade,
113 Obračun njihov je jedino do Gospodara mog,kad biste zapazili!
114 I nisam ja progonitelj vjernika,
115 Ja sam samo opominjač jasni.”
116 Rekoše: “Ako ne prestaneš, o Nuhu, sigurnoćeš biti od kamenovanih.”
117 Reče: “Gospodaru moj! Uistinu, moj narod meporiče,
118 Zato presudi između mene i između njihpresudom, i spasi mene i onog ko je sa mnom odvjernika.”
119 Pa spasismo njega i onog ko je bio s njim, ulađi natovarenoj,
120 Zatim smo poslije potopili preostale.
121 Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
122 I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
123 Ad je poricao izaslanike,
124 Kad im reče brat njihov Hud: “Zar se nebojite?
125 Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
126 Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
127 A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
128 Gradite li na svakoj uzvišici obilježje,poigravate se,
129 I gradite tvrđave, da biste se viovjekovječili?
130 I kad napadate, napadate (kao) tirani.
131 Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
132 I bojte se Onog koji vas je pomogao onim štaznate.
133 Pomogao vas je stokom i sinovima,
134 I baščama i izvorima.
135 Uistinu! Ja se plašim nad vama kazne Danastrahovitog.”
136 Rekoše: “Isto nam je da li ti wazio ili nebio od waiza;
137 Ovo je samo običaj ranijih,
138 I nećemo mi biti kažnjeni.”
139 Tad su ga porekli, pa smo ih uništili.Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisu vjernici.
140 A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
141 Poricao je Semud izaslanike.
142 Kad im reče brat njihov Salih: “Zar se nebojite?
143 Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
144 Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
145 A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
146 Hoćete li biti ostavljeni u onom šta jeovdje, sigurni,
147 U baščama i izvorima,
148 I usjevima i palmama – plodovi njihovi zreli-
149 I klešete iz brda kuće spretno?
150 Zato se bojte Allaha i poslušajte mene,
151 I ne slušajte naredbu onih koji pretjeruju,
152 Koji čine fesad na Zemlji i ne popravljaju.”
153 Rekoše: “Ti si samo od opčinjenih;
154 Ti si samo smrtnik sličan nama. Pa daj znakako si od istinitih.”
155 Reče: “Ovo je deva. Imaće ona napajanje, ivi ćete imati napajanje dana poznatog.
156 I ne dotičite je zlom, pa da vas snađe kaznaDana strahovitog.”
157 Pa je raniše, i postaše pokajanici.
158 Tad ih spopade kazna. Uistinu, u tome jeznak, a većina njih nisu vjernici.
159 A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
160 Narod Lutov je poricao izaslanike,
161 Kad im reče brat njihov Lut: “Zar se nebojite?
162 Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
163 Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
164 A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
165 Zar dolazite muškarcima od svjetova,
166 A ostavljate šta vam je stvorio Gospodar vašod žena vaših? Naprotiv, vi ste narod prestupnika.”
167 Rekoše: “Ako ne prestaneš o Lute, sigurnoćeš biti od protjeranih.”
168 Reče: “Uistinu, ja sam od onih koji mrzeposao vaš.
169 Gospodaru moj! Spasi mene i porodicu moju odonog šta rade!”
170 Pa smo spasili njega i svu njegovu porodicu,
171 Izuzev starice među zaostalima,
172 Zatim smo uništili druge,
173 A izlili smo na njih kišu. Pa zle li kišeopominjanih!
174 Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
175 I uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
176 Poricali su stanovnici Ejke izaslanike,
177 Kad njima reče Šuajb: “Zar se ne bojite?
178 Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,
179 Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!
180 A ne tražim od vas nikakvu nagradu za to,nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.
181 Ispunjavajte mjeru i ne budite odzakidatelja.
182 Mjerite mjerilom ispravnim.
183 I ne štetujte ljudima stvari njihove, nitipravite nered na Zemlji čineći fesad,
184 I bojte se Onog koji je stvorio vas ipokoljenja ranija.”
185 Rekoše: “Ti si samo od opčinjenih;
186 I ti si samo smrtnik sličan nama i smatramote sigurno (jednim) od lažaca.
187 Pa daj da padne na nas komad neba, ako si odistinitih.”
188 Reče: “Gospodar moj je Najbolji znalac onogšta radite.”
189 Tad su ga porekli, pa ih je spopala kaznaDana tame. Uistinu, to je bila kazna Danastrahovitog.
190 Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisuvjernici.
191 A uistinu! Gospodar tvoj! On je Moćni,Milosrdni.
192 I uistinu, to je Objava Gospodara svjetova,
193 Spušta ga Duh pouzdani,
194 Na srce tvoje, da budeš od opominjača,
195 Na jeziku arapskom, jasnom.
196 I uistinu, on je u zeburima ranijih.
197 Zar im nije znak (to) što ga znaju učenisinovi Israilovi?
198 A da smo ga objavili nekom od stranaca,
199 Pa im ga čitao, ne bi bili u njega vjernici.
200 Tako to uvlačimo u srca prestupnika.
201 Neće vjerovati u njega, dok ne vide kaznubolnu.
202 Pa doći će im iznenadno, a oni neće opaziti.
203 Tad će govoriti: “Hoće li nam se odložiti?”
204 Pa zar kaznu Našu požuruju?
205 Pa zar nisi vidio, ako im damo da uživajugodinama,
206 Zatim im dođe ono čime im se prijetilo,
207 Neće im koristiti ono šta uživaju.
208 I nismo uništili nijedan grad, a da on nijeimao opominjače,
209 Opomenom, a nismo zalimi.
210 I nisu ga spustili šejtani,
211 I ne dolikuje im, niti mogu.
212 Uistinu, oni su od prisluškivanja odvojeni.
213 Zato ne prizivaj uz Allaha boga drugog, pada budeš od kažnjenih.
214 I upozoravaj rodbinu svoju najbližu,
215 I spusti krilo svoje onom ko te slijedi odvjernika.
216 Pa ako te ne poslušaju, tad reci: “Uistinu,ja sam slobodan od onog šta radite.”
217 Pa pouzdaj se u Moćnog, Milosrdnog,
218 Koji te vidi kad stojiš,
219 I kretanje tvoje među onima koji činesedždu.
220 Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.
221 Hoću li vas obavijestiti na koga se spuštajušejtani?
222 Spuštaju se na svakog lažljivca, grješnika,
223 Koriste sluh, a većina njih su lažljivci.
224 A pjesnike – slijede ih zalutali.
225 Zar ne vidiš da oni u svakoj dolini lutaju,
226 I da oni govore ono što ne rade?
227 Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djelai spominju Allaha mnogo, i brane se nakon što im seučini zulm. A saznaće oni koji čine zulm, kojempovratištu se vraćaju!

Chapter 27 (Sura 27)

Verse Meaning
1 Ta. Sin. To su znaci Kur´ana i Kitaba jasnog,
2 Upute i radosne vijesti vjernicima,
3 Onima koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret uvjereni.
4 Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,uljepšali smo im djela njihova, pa oni lutaju.
5 To su oni koji će imati zlu kaznu i oni će naAhiretu (baš) oni biti gubitnici.
6 A uistinu, ti primaš Kur´an od Mudrog, Znalca!
7 Kad reče Musa porodici svojoj: “Uistinu, jasam opazio vatru; donijet ću vam od nje vijest ili ćuvam donijeti plamenu baklju, da biste se viogrijali.”
8 Pa pošto njoj dođe, bi pozvan: “Blagoslovljenje ko je u vatri i ko je oko nje! I neka je slavaAllahu, Gospodaru svjetova!
9 O Musa! Uistinu! To sam Ja, Allah, Moćni,Mudri!
10 I baci štap svoj!” Pa pošto ga vidje davijuga kao da je on džinn, okrenu se bježeći i neobazirući se: “O Musa! Ne boj se! Uistinu, kod Menese ne plaše izaslanici,
11 Izuzev ko učini zulm, zatim zamijeni dobrimposlije zla, pa uistinu, Ja sam Oprosnik, Milosrdni!
12 I zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći ćebijela, bez ozljede! (Jedan) od devet znakova zafaraona i narod njegov. Uistinu, oni su narodgrješnika.”
13 Pa pošto im dođoše znakovi Naši vidljivi,rekoše: “Ovo je sihr očiti.”
14 I zanijekaše ih – a bile su u njih uvjereneduše njihove – nepravedno i oholo. Pa pogledaj kakavje bio kraj mufsida.
15 I doista smo dali Dawudu i Sulejmanu znanje,a govorili su: “Hvala Allahu koji nas je odlikovaonad mnogima od Njegovih robova vjernika.”
16 I naslijedi Sulejman Dawuda i reče: “O ljudi!Naučeni smo govoru ptičijem i dato nam je od svakestvari. Uistinu, ovo je ta blagodat očita.”
17 I skupiše se Sulejmanu vojske njegove oddžinna i ljudi, i ptice – a oni raspoređeni;
18 Dok, kad dođoše dolini mrava, reče mrav: “Omravi! Uđite u nastambe svoje (da) vas ne zgnječiSulejman i vojske njegove, a oni ne opaze.”
19 Tad se nasmiješi zasmijan govorom njegovim ireče: “Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem nablagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljimamojim, i da radim dobro koje će Te zadovoljiti, i dajmi da uđem milošću Tvojom među robove Tvoje dobre.”
20 I pretraži ptice, pa reče: “Šta mi je? Nevidim pupavca, ili je među odsutnima?
21 Sigurno ću ga kazniti kaznom žestokom, ili ćuga sigurno preklati ili će mi sigurno dati dokazjasan.”
22 Pa se (pupavac) zadrža nedugo, te reče:”Obuhvatio sam ono šta nisi obuhvatio (znanjem), idonio ti iz Sabe vijest sigurnu.
23 Uistinu! Ja sam našao ženu (koja) vladanjima, i (kojoj) je dato od svake stvari, a ona imaprijestolje veličanstveno.
24 Našao sam nju i narod njen padaju na sedžduSuncu mimo Allaha, a uljepšao im je šejtan djelanjihova, te ih okrenuo od puta, pa se oni ne upućuju-
25 Da ne padaju na sedždu Allahu Koji izvodiskriveno u nebesima i Zemlji, i zna šta krijete i štaobjelodanjujete.
26 Allah je – nema boga osim Njega – GospodarArša veličanstvenog.”
27 (Sulejman) reče: “Vidjećemo da li istinugovoriš ili si od lažaca.
28 Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, zatimse okreni od njih i vidi šta vraćaju.”
29 (Bilkis) reče: “O uglednici! Uistinu meni -meni je bačeno pismo plemenito.
30 Uistinu, ono je od Sulejmana, i uistinu onoje: ´U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!´
31 Ne uzdižite se nada mnom i dođite mipokorni.”
32 Reče: “O velikani! Izjasnite mi se o stvarimojoj, neću biti donosilac odluke, dok mi neposvjedočite.”
33 Rekoše: “Mi smo posjednici moći i posjednicisile žestoke, a komanda je do tebe; zato gledaj štaćeš narediti.”
34 Reče: “Uistinu, kad kraljevi uđu u grad,unerede ga i učine ugledne stanovnike njegoveponiznim, i tako (uvijek) rade.
35 I uistinu, ja ću im poklon poslati, te ćuvidjeti s čim se vraćaju izaslanici.”
36 Pa pošto (izaslanik) dođe Sulejmanu,(Sulejman) reče: “Zar da mi pružite bogatstvo? Pa onošto mi je dao Allah bolje je od onog šta je dao vama.Naprotiv, vi s poklonom svojim likujete.”
37 “Vrati se njima. Pa sigurno ćemo im doći svojskama, neće oni imati moći nad njima, i sigurnoćemo ih protjerati iz nje ponižene, i oni će bitiprezreni.”
38 Reče: “O velikani! Koji od vas će mi donijetiprijesto njen, prije no što mi dođu pokorni?”
39 Reče Ifrit od džinna: “Ja ću ti ga donijetiprije no što ustaneš sa mjesta svog. A uistinu, jasam za to jak, pouzdan.”
40 Onaj kod kojeg je znanje iz Knjige, reče: “Jaću ti ga donijeti prije no što ti se vrati treptajtvoj.” Pa pošto ga vidje kod sebe postavljenog,(Sulejman) reče: “Ovo je iz blagodati Gospodara mog,da bi me iskušao – zahvaljujem li ili ne zahvaljujem.A ko zahvaljuje, pa samo zahvaljuje za dušu svoju; ako poriče – pa uistinu! Gospodar moj je Neovisni,Plemeniti.”
41 Reče: “Prerušite za nju prijesto njen!Vidjećemo da li će se uputiti ili će biti od onihkoji se ne upućuju.”
42 Pa pošto ona dođe, bi rečeno: “Je li ovakavprijesto tvoj?” Reče: “Kao da je to on.” A nama jedato znanje prije nego njoj i muslimani smo.
43 A spriječilo je nju ono šta je obožavala mimoAllaha. Uistinu, ona je bila iz naroda nevjernika.
44 Bi joj rečeno: “Uđi u dvoranu!” Pa pošto jevidje, pomisli to je pučina, i odgoli potkoljenicesvoje. Reče (Sulejman): “Uistinu, to je dvoranastaklima popločana.” Reče (ona): “Gospodaru moj!Uistinu, ja sam učinila zulm duši svojoj i predajemse sa Sulejmanom Allahu, Gospodaru svjetova.”
45 I doista smo Semudu poslali brata njihovogSaliha: “Obožavajte Allaha!” Tad gle! Oni dvijeskupine (koje) se prepiru.
46 Reče: “O narode moj! Zašto požurujete zloprije dobrog? Zašto ne tražite oprost od Allaha, dabi vam se ukazala milost?”
47 Rekoše: “Slutimo s tobom i s onim ko je stobom, zlo.” Reče: “Zloslutnost vaša je kod Allaha.Naprotiv, vi ste narod koji se iskušava.”
48 I bilo je u gradu devet osoba, fesad sučinili na Zemlji, a nisu sređivali.
49 Rekoše: “Zakunite se Allahom, (da) ćemosigurno srediti njega i porodicu njegovu noću, zatimćemo sigurno reći prijatelju njegovom: ´Nismoprisustvovali uništenju porodice njegove, a uistinu,mi smo istiniti.”
50 A pleli su spletku i pleli smo spletku, a onine opaziše.
51 Pa pogledaj kakav je bio kraj spletkenjihove, da smo Mi uništili njih i narod njihov, sve.
52 Pa to su kuće njihove, puste zbog toga što sučinili zulm. Uistinu, u tome je znak za ljude kojiznaju.
53 I spasili smo one koji su vjerovali i bojalise,
54 I Luta! Kad reče narodu svom: “Zar ćetečiniti razvrat, a vi gledate?
55 Zar vi uistinu ljudima dolazite strašću, mimožena? Naprotiv, vi ste narod koji ne zna.”
56 Pa odgovor naroda njegovog je bio jedino štorekoše: “Istjerajte porodicu Lutovu iz naselja vašeg!Uistinu, oni su ljudi koji se čiste!”
57 Tad spasismo njega i porodicu njegovu, izuzevžene njegove. Odredili smo za nju da bude odzaostalih –
58 I izlili na njih kišu. Pa zle li kišeopomenutih.
59 Reci: “Hvala Allahu i selam neka je robovimaNjegovim koje je odabrao!” Da li je Allah bolji iliono šta (Mu) pridružuju?
60 Zar (nije bolji) Ko je stvorio nebesa iZemlju, i spušta vam s neba vodu – pa damo da njomeizniknu vrtovi krasni? Nije za vas (moguće) daučinite da izraste drveće njihovo. Ima li bog uzAllaha? Naprotiv, oni su ljudi koji izjednačuju.
61 Zar (nije bolji) Ko je učinio Zemljustaništem, i načinio kroz nju rijeke, i načinio nanjoj planine stabilne, i načinio između dva morabarijeru? Ima li bog uz Allaha? Naprotiv, većina njihne zna!
62 Zar (nije bolji) Ko odgovara nevoljniku kadGa priziva, i otklanja zlo i čini vas halifamaZemlje? Ima li bog uz Allaha? Malo što se poučavate!
63 Zar (nije bolji) Ko vas vodi u tminama kopnai mora, i Ko šalje vjetrove kao radosne vijestiispred milosti Njegove? Ima li bog uz Allaha? Uzvišenneka je Allah od onog šta pridružuju!
64 Zar (nije bolji) Ko je počeo stvaranje zatimga ponavlja, i Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ima li bog uz Allaha? Reci: “Donesite dokaz vaš, akoste istiniti.”
65 Reci: “Onaj ko je na nebesima i Zemlji ne znanevidljivo, izuzev Allah, i ne opažaju kad će bitipodignuti.”
66 Naprotiv! Seže li znanje njihovo u Ahiret?Naprotiv, oni su u sumnji o njemu. Naprotiv, oni su onjemu slijepci!
67 I govore oni koji ne vjeruju: “Hoćemo li kadbudemo prah, mi i očevi naši, hoćemo li uistinu bitiizvedeni?
68 Doista, ovo nam je obećavano, nama i očevimanašim od ranije. Ovo su samo priče ranijih.”
69 Reci: “Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj prestupnika.”
70 I ne žalosti se nad njima, i ne budi utjeskobi zbog onog šta spletkare.
71 A govore: “Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?”
72 Reci: “Možda vas slijedi dio onog štapožurujete.”
73 A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik blagodatinad ljudima, međutim, većina njih ne zahvaljuje.
74 I uistinu, Gospodar tvoj zna šta kriju grudinjihove, a šta objelodanjuju.
75 I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a danije u Knjizi jasnoj.
76 Uistinu, ovaj Kur´an kazuje sinovimaIsrailovim većinom o onom u čemu se oni razilaze.
77 I uistinu, on je Uputa i milost vjernicima.
78 Uistinu! Gospodar tvoj će presuditi međunjima sudom Svojim, a On je Moćni, Znalac:
79 Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti naIstini jasnoj.
80 Uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti ćešučiniti da čuju gluhi poziv, kad se okrenu bježeći.
81 I nisi ti vodič slijepcima iz zabludenjihove. Pročut ćeš samo onog ko vjeruje u ajeteNaše, ta oni su muslimani.
82 I kad padne Riječ na njih, izvešćemo imživotinju iz Zemlje, (koja) će im govoriti da ljudi uznakove Naše nisu uvjereni.
83 A na Dan kad od svake umme saberemo skupinu,od onog ko je poricao ajete Naše, tad će oni bitiraspoređeni;
84 Dok, kad dođu, reći će: “Jeste li poricaliajete Moje, a niste ih obuhvatili znanjem? Šta ste toradili?”
85 I past će na njih Riječ što su činili zulm,pa oni neće govoriti.
86 Zar ne vide da smo mi načinili noć da sesmire u njoj, a dan (da daje) vidljivost? Uistinu, utome su znaci za ljude koji vjeruju!
87 A na Dan kad se puhne u sur, pa se prestrašiko je u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev kogahtjedne (izuzeti) Allah, a svi će doći Njemu ponizni.
88 I vidiš planine, misliš nepokretne su, a onese kreću kretanjem oblaka. Djelovanje je Allaha Kojije usavršio svaku stvar. Uistinu! On je o onom štačinite Obaviješteni.
89 Ko donese dobro djelo, pa on će od njegaimati bolje i oni će od straha Tog dana biti sigurni.
90 A ko donese zlodjelo, pa baciće se licanjihova u vatru. Da li ćete biti plaćeni, osim kakoste radili?
91 Samo mi je naređeno da obožavam Gospodaraovog grada, koji ga je posvetio, a Njegova je svakastvar; i naređeno mi je da budem od muslimana,
92 I da učim Kur´an. Pa ko se uputi, pa samo seupućuje za dušu svoju; a ko zaluta, tad reci: “Ja samsamo od opominjača.”
93 I reci: “Hvala Allahu, pokazaće vam znakoveSvoje pa ćete ih prepoznati.” A nije Gospodar tvojnehajan prema onom šta radite.

Chapter 28 (Sura 28)

Verse Meaning
1 Ta. Sin. Mim.
2 To su znaci Kitaba jasnog.
3 Recitiramo ti (dio) vijesti o Musau i faraonus Istinom, za ljude koji vjeruju.
4 Uistinu! Faraon se uzdigao na Zemlji i učiniostanovnike njene sektama, tlačeći skupinu njih,koljući sinove njihove, a dajući da žive ženenjihove. Uistinu, on je bio od mufsida.
5 I željeli smo da obdarimo one koji su učinjenislabima na Zemlji, i učinimo ih imamima, i učinimo ihnasljednicima,
6 I da ih učvrstimo na Zemlji, i pokažemofaraonu i Hamanu i vojskama njih dvojice – ono čegasu se od njih pribojavali.
7 I objavismo majci Musaovoj: “Zadoji ga, pa kadse za njega uplašiš, tad ga baci u rijeku, i ne plašise, niti tuguj. Uistinu, Mi ćemo ti ga vratiti iučiniti ga (jednim) od izaslanika.”
8 Pa je pokupila njega porodica faraonova, da biim bio neprijatelj i jad. Uistinu! Faraon i Haman ivojske njihove bili su oni koji čine greške.
9 I reče žena faraonova: “Osvježenje oka je menii tebi. Ne ubijte ga! Možda će nam koristiti ili daga uzmemo djetetom” – i oni ne zapaziše.
10 I posta srce majke Musaove prazno; skoro biga sigurno pokazala, da nismo učvrstili srce njeno,da bude od vjernika.
11 I reče sestri njegovoj: “Slijedi ga!” Pa jegledala njega izdaleka, a oni ne opaziše.
12 I zabranili smo njemu dojilje od ranije, pa(ona) reče: “Hoćete li da vam ukažem na čeljad kuće(koja) će se brinuti o njemu za vas, i oni će mu bitisavjetnici?”
13 Tad ga vratismo majci njegovoj da joj se okoosvježi i ne žalosti, i da zna da je obećanjeAllahovo Istina. Ali većina njih ne zna.
14 I pošto je dostigao snagu svoju i dozrio,dadosmo mu sud i znanje; a tako plaćamodobročinitelje.
15 I uđe u grad za vrijeme nehajnosti stanovnikanjegovih, i nađe u njemu dva čovjeka (kako) se biju,ovaj iz sekte njegove, a ovaj od neprijateljanjegovog. Tad od njega zatraži pomoć onaj iz sektenjegove, protiv onog od neprijatelja njegovog. Tad gaudari Musa šakom, te ga dokrajči. Reče: “Ovo je odposla šejtanovog.” Uistinu, on je neprijatelj,zavodnik očiti.
16 Reče: “Gospodaru moj! Uistinu, ja sam učiniozulm duši svojoj, pa oprosti mi!” Pa mu je oprostio.Uistinu! On, On je Oprosnik, Milosrdni.
17 Reče: “Gospodaru moj! Zato što si me obdario,zato neću biti pomagač prestupnika.”
18 Pa osvanu u gradu prestrašen, iščekujući, tadgle! onaj koji ga je zvao u pomoć jučer, zove ga.Musa mu reče: “Uistinu, ti si očito onaj koji jezabludio.”
19 Pa pošto je želio da dograbi onog koji jeneprijatelj njima dvojici, (taj) reče: “O Musa! Zarželiš da me ubiješ, kao što si ubio dušu jučer? Samoželiš da budeš tiranin na Zemlji, a ne želiš da budešod onih koji popravljaju.”
20 I dođe čovjek s najdaljeg kraja grada trčeći.Reče: “O Musa! Uistinu, velikani o tebi odlučuju date ubiju, zato izlazi (iz grada). Uistinu, ja sam tiod savjetnika.”
21 Tad izađe iz njega prestrašen, iščekujući.Reče: “Gospodaru moj! Spasi me od naroda zalima.”
22 Pa pošto se zaputio prema Medjenu, reče:”Možda će Gospodar moj da me uputi pravom putu.”
23 Pa pošto stiže vodi Medjena, nađe na njojzajednicu ljudi napajaju (stoku); i nađe pored njihdvije žene – odbijaju. Reče: “Šta je s vama dvjema?”Rekoše: “Ne napajamo dok ne odu čobani, a naš otac jestarac uveliko.”
24 Tad napoji njima dvjema, zatim se okrenusjenci, pa reče: “Gospodaru moj! Uistinu, ja sam -šta god mi spustiš od dobra – onaj kojem treba.”
25 Tad mu dođe jedna od njih dvije, idućistidljivo. Reče: “Uistinu, moj otac te poziva da tiisplati nagradu što si napojio za nas.” Pa pošto muje došao i ispričao priču, reče: “Ne boj se! Spasiosi se od naroda zalima.”
26 Jedna od njih reče: “O oče moj! Unajmi ga!Uistinu je najbolji taj kojeg bi unajmio, snažan,pouzdan.”
27 Reče: “Uistinu, ja želim da te oženim jednomod mojih kćeri, ovih dviju, da se unajmiš meni osamgodina. Pa ako ispuniš deset, pa od tebe je; i neželim da ti otežam. Naći ćeš – inšaAllah – da sam odpravednih.”
28 (Musa) reče: “To je između mene i izmeđutebe. Koji god od dva roka ispunim, pa neće bitineprijateljstva protiv mene; a Allah je nad onim štagovorimo Jamac.”
29 Pa pošto Musa ispuni rok i pođe s porodicomsvojom, opazi na obronku brda vatru. Reče porodicisvojoj: “Sačekajte! Uistinu ja sam spazio vatru;možda ću vam ja od nje donijeti vijest, ili glavnjuvatre, da biste se vi ogrijali.”
30 Pa pošto joj priđe, bi pozvan s desne stranedoline, u kraju blagoslovljenom, iz drveta: “O Musa!Uistinu! Ja, Ja sam Allah, Gospodar svjetova;
31 I baci štap svoj!” Pa pošto ga vidje da sebrzo kreće kao da je on džinn, okrenu se bježeći i nevraćajući se. “O Musa! Priđi i ne plaši se. Uistinu,ti si od sigurnih.
32 Zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći ćebijela, bez ozljede. I saberi si krilo svoje odstraha. Pa to će biti dva dokaza od Gospodara tvogfaraonu i uglednicima njegovim: uistinu, oni su narodgrješnika.”
33 Reče: “Gospodaru moj! Uistinu, ja sam ubio odnjih dušu, zato se bojim da će me ubiti.
34 A brat moj Harun, on je rječitiji od menejezikom, pa pošalji ga sa mnom (kao) potporu,potvrđujući mene. Uistinu, ja se plašim da će meporeći.”
35 Reče: “Ojačat ćemo ruku tvoju bratom tvojim idati vama dvojici moć, pa vam neće doseći. Sa znacimaNašim, vas dvojica i ko vas bude slijedio, bićetepobjednici.”
36 Pa pošto im dođe Musa sa znakovima Našimjasnim, rekoše: “Ovo je samo sihr izmišljeni, i nismomi ovo čuli u očeva naših ranijih.”
37 I reče Musa: “Gospodar moj je Najbolji znalaconog ko je došao s Uputom od Njega, i ko će za krajimati dom. Uistinu, to neće uspjeti zalimi.”
38 I reče faraon: “O uglednici! Ne znam da viimate drugog boga osim mene, zato mi zapali o Hamane,na ilovači, te mi načini toranj, da bih se ja uspeobogu Musaovom; a uistinu, ja ga smatram (jednim) odlažova.”
39 I uzoholi se on i vojske njegove na zemljibez prava, i misliše da se oni Nama neće vratiti.
40 Pa smo dograbili njega i vojske njegove, teih bacili u more. Zato pogledaj kakav je bio krajzalima.
41 I učinili smo ih imamima (koji) pozivajuvatri, a na Dan kijameta neće biti pomognuti.
42 I pratili smo ih na ovom Dunjau prokletstvom,a na Dan kijameta oni će biti od odvratnih.
43 I doista smo dali Musau Knjigu – nakon štosmo uništili pokoljenja ranija – jasne uvide ljudima,i uputu i milost, da bi se oni poučili.
44 I nisi bio na strani zapadnoj kad smo Musauizdali naredbu, i nisi bio od svjedoka.
45 Ali, Mi smo stvorili pokoljenja, pa im seživot odužio. I nisi bio stanovnik među stanovnicimaMedjena, da im učiš ajete Naše. Međutim, Mi smo biliti koji su slali (poslanike).
46 I nisi bio na obronku planine kad smopozvali. Ali (poslat si) kao milost Gospodara svog daopominješ narod kojem nije došao nijedan opominjačprije tebe – da bi se oni poučili.
47 I da ih ne snađe nesreća zbog onog šta suunaprijed poslale ruke njihove, pa reknu: “Gospodarunaš! Zašto nam nisi poslao poslanika, pa da slijedimoajete Tvoje i budemo od vjernika?”
48 Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše:”Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?” Zarnisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije?Rekoše: “Sihra dva, međusobno pomažuća”, i rekoše:”Uistinu, mi smo u svako nevjernici.”
49 Reci: “Pa donesite od Allaha Knjigu koja jebolja uputa od ove dvije, da bih je slijedio, akoistinu govorite.”
50 Pa ako ti se ne odazovu, tad znaj da slijedestrasti svoje. A ko je zabludjeliji od onog koslijedi strast svoju bez ikakve upute od Allaha?Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.
51 I doista smo im dopremili Riječ, da bi se onipoučili.
52 Oni kojima smo dali Knjigu prije njega, oni unjega vjeruju.
53 I kad im se uči, govore: “Vjerujemo u njega.Uistinu, on je Istina od Gospodara našeg, uistinu, mismo prije njega bili muslimani.”
54 Takvima će se dati nagrada njihova dva puta,što su se strpili i dobrim djelom odbijali zlo, i izonog čim smo ih opskrbili, udjeljivali;
55 I kad čuju besmislicu, okrenu se od nje ireknu: “Nama djela naša, a vama djela vaša. Selamunalejkum! Ne tražimo neznalice.”
56 Uistinu, ti ne upućuješ koga voliš, negoAllah upućuje koga hoće, a On je Najbolji znalacupućenih.
57 I rekoše: “Ako s tobom budemo slijediliUputu, bićemo izbačeni iz naše zemlje.” A zar nismoza njih Harem učinili sigurnim?, skupljaju se njemuplodovi svake vrste – opskrba od Nas. Međutim, većinanjih ne zna.
58 A koliko smo uništili naselja nezadovoljnihsvojim sredstvima za život! Pa to su nastambenjihove, nisu nastanjivane poslije njih, izuzev malo,i bili smo Mi nasljednici.
59 I nije bio Gospodar tvoj uništilac gradova,dok ne bi podigao u prijestonici njihovoj poslanika,da im uči ajete Naše. I nismo bili Uništioci gradova,izuzev kad bi stanovnici njihovi bili zalimi.
60 A šta vam je dato od stvari, pa uživanje ježivota Dunjaa i ukras njegov; a što je kod Allaha,bolje je i trajnije. Pa zar ne razumijete?
61 Pa da li je onaj kome smo dali obećanjelijepo – ta on će ga susresti – kao onaj koganaslađujemo užitkom života Dunjaa, zatim će on na Dankijameta biti od privedenih?
62 A na Dan kad ih pozove, pa rekne: “Gdje suortaci Moji, oni za koje ste tvrdili?”
63 Reći će oni na kojima se obistinila Riječ:”Gospodaru naš! Ovo su ti koje smo zaveli. Zaveli smonjih, kao što smo sebe zaveli. Opravdavamo se Tebi:nisu nas obožavali.”
64 I biće rečeno: “Pozovite ortake svoje!” Tadće ih pozvati, pa im neće odgovoriti, a vidjećekaznu. Ah, da su se oni upućivali!
65 A na Dan kad ih pozove pa rekne: “Šta steodgovorili poslanicima?”
66 Pa nejasne će im biti vijesti Toga dana, tese oni neće raspitivati.
67 Pa što se tiče onog ko se pokaje i budevjerovao i radio dobro, pa možda da bude od uspjelih.
68 A Gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire!Nema za njih izbora! Slava Allahu, i Uzvišen neka jeod onog šta pridružuju!
69 A Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove,i šta (oni) objelodanjuju.
70 I On je Allah – nema boga osim Njega! Njemuhvala u prvom i drugom, a Njegova je presuda, i Njemuse vraćate.
71 Reci: “Vidite li, ako vam Allah učini noćtrajnom do Dana kijameta – koji će vam bog poredAllaha donijeti svjetlost? Pa zar ne čujete?”
72 Reci: “Vidite li, ako vam Allah učini dantrajnim do Dana kijameta – koji će vam bog poredAllaha donijeti noć, da se smirite u njoj? Pa zar nevidite?”
73 I iz milosti Svoje, načinio je za vas noć idan, da se odmarate u njoj, i da tražite od blagodatiNjegove, i da biste vi zahvaljivali.
74 A na Dan kad ih pozove, pa rekne: “Gdje suortaci Moji, za koje ste tvrdili?”
75 I iz svake zajednice ćemo istrgnuti svjedoka,pa ćemo reći: “Donesite dokaz vaš!” Tad će znati daje Istina Allahova, a nestaće od njih šta suizmišljali.
76 Uistinu, Karun je bio iz naroda Musaovog, paih je tlačio. A dali smo mu od blaga toliko, da biuistinu ključevi njegovi oborili skupinu snažnih. Kadmu reče narod njegov: “Ne likuj! Uistinu, Allah nevoli one koji likuju.
77 I traži u onom šta ti je dao Allah kućuAhireta, i ne zaboravi udio svoj od Dunjaa, i činidobro kao što tebi Allah čini dobro, i ne traži fesadna Zemlji. Uistinu! Allah ne voli mufside.”
78 Reče: “To mi je dato samo zbog mog znanja.”Zar nije znao da je Allah već uništio prije njega odpokoljenja (onog) ko je od njega bio moćniji silom iveći skupom? A prestupnici neće biti pitani za svojegrijehe.
79 Tad je izlazio narodu svom u sjaju svom. Onikoji žele život Dunjaa govorili su: “O da nam jeslično šta je dato Karunu! Uistinu, on je posjedniksreće goleme.”
80 A oni kojima je dato znanje rekoše: “Teškovama! Allahova nagrada je bolja za onog ko vjeruje iradi dobro, a ona neće biti data, izuzevstrpljivima.”
81 Pa smo dali da njega i kuću njegovu progutazemlja. Tad on nije imao nikakvu skupinu (da) gapomognu mimo Allaha, i nije bio od onih koji se moguodbraniti.
82 I osvanuše oni koji su željeli njegovo mjestojučer, govoreći: “Ah, Allah pruža opskrbu kome hoćeod robova Svojih i uskraćuje. Da nam nije Allah dobarbio, sigurno bi dao da nas proguta. Ah, ne uspijevajunezahvalnici.”
83 Ta kuća Ahireta – načinili smo je za one kojine žele visinu na Zemlji, niti fesad. A ishod je zabogobojazne.
84 Ko dođe s dobrim djelom, pa imaće on bolje odnjega; a ko dođe sa zlim djelom – pa oni koji sučinili zlodjela biće plaćeni jedino (prema) onom štasu radili.
85 Uistinu! Onaj koji te je obavezao Kur´anom,sigurno će te vratiti povratištu. Reci: “Gospodar mojje Najbolji znalac onog ko donosi Uputu i onog ko jeu zabludi očitoj.”
86 I nisi se nadao da će se tebi dati Knjiga,izuzev kao milost od Gospodara tvog. Zato nikako nebudi pomagač nevjernicima;
87 I neka te nikako ne odvrate od ajetaAllahovih, nakon što su ti objavljeni; i pozivajGospodaru svom, i ne budi nikako od mušrika;
88 I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo jeOn Bog! Svaka stvar je propadajuća, izuzev licaNjegovog! Njegov je sud i Njemu ćete biti vraćeni!

Chapter 29 (Sura 29)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Misle li ljudi da će biti ostavljeni, akokažu: “Vjerujemo”, i da neće biti iskušavani?
3 A doista smo iskušavali one prije njih. Pasigurno će Allah znati one koji su istiniti i sigurnoznati lašce.
4 Zar misle oni koji rade zlodjela, da će Naspreduhitriti? Zlo je to što prosuđuju!
5 Ko se nada susretu s Allahom, pa uistinu, rokAllahov je sigurno nastupajući, a On je Onaj kojičuje, Znalac.
6 A ko se bori, pa samo se bori za dušu svoju.Uistinu! Allah je Neovisan od svjetova.
7 A oni koji vjeruju i čine dobra djela, -sigurno ćemo im pokriti zla djela njihova, i sigurnoćemo ih nagraditi (prema) najboljem šta su radili.
8 I naredili smo čovjeku prema roditeljimanjegovim dobro. A ako se budu s tobom borili, da biti Meni pridružio ono o čemu ti nemaš znanje, tad ihne poslušaj. Meni je povratak vaš, pa ću vasobavijestiti o onom šta ste radili.
9 A oni koji vjeruju i čine dobra djela, sigurnoćemo ih uvesti među pravedne.
10 I od ljudi je ko kaže: “Vjerujemo u Allaha” -pa kad bude paćen radi Allaha, smatra kušnju ljudikao kaznu Allahovu; a ako dođe pomoć od Gospodaratvog, sigurno će reći: “Uistinu, mi smo bili s vama.”Zar nije Allah Najbolji znalac o onom što je ugrudima svjetova?
11 A sigurno Allah zna one koji vjeruju isigurno zna munafike.
12 I govore oni koji ne vjeruju, onima kojivjeruju: “Slijedite put naš i ponijećemo greškevaše!” A neće oni biti nosioci grešaka njihovihnimalo. Uistinu, oni su lažljivci.
13 A sigurno će nositi terete svoje i terete uzterete svoje, i sigurno će biti pitani na Dankijameta o onom šta su izmišljali.
14 I doista smo poslali Nuha narodu njegovom, paje ostao među njima hiljadu, izuzev pedeset godina,pa ih je zadesio potop, a oni su bili zalimi.
15 Pa smo spasili njega i saputnike na lađi iučinili je znakom svjetovima.
16 I Ibrahima, kad reče narodu svom: “ObožavajteAllaha i bojte se Njega; to je bolje za vas, kadbiste znali.
17 Obožavate mimo Allaha jedino idole iizmišljate laž. Uistinu, oni koje obožavate mimoAllaha, ne vladaju vašom opskrbom. Zato kod Allahatražite opskrbu i obožavajte Njega i zahvaljujte Mu.Njemu ćete biti vraćeni.”
18 A ako budete poricali, pa doista su poricalezajednice prije vas. A na Poslaniku je jedino dostavajasna.
19 Zar ne vide kako Allah počinje stvaranje,potom ga ponavlja? Uistinu! To je Allahu lahko.
20 Reci: “Putujte po Zemlji pa vidite kako jepočeo stvaranje, zatim će Allah stvoriti stvaranjemdrugim. Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
21 Kažnjava koga hoće, a smiluje se kome hoće, aNjemu ćete biti vraćeni.”
22 I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, niti unebesima. A nemate vi mimo Allaha nikakva zaštitnika,niti pomagača.
23 A oni koji ne vjeruju u ajete Allahove isusret s Njim, takvi se u očaju spram milosti Moje, ati takvi će imati kaznu bolnu.
24 Pa je bio odgovor naroda njegovog, jedino štosu rekli: “Ubijte ga”, ili “Spalite ga.” Tad ga jeAllah spasio od vatre. Uistinu, u tome su znaci zaljude koji vjeruju.
25 I reče: “Mimo Allaha ste uzeli jedino idoleljubavlju među vama u životu Dunjaa, potom ćete naDan kijameta poricati jedni druge i proklinjati jednidruge, a sklonište vaše biće vatra, i nećete vi imatinikakvih pomagača.”
26 Tad njemu povjerova Lut, i reče: “Uistinu! Jasam muhadžir Gospodaru svom. Uistinu, On, On jeMoćni, Mudri.”
27 I podarili smo njemu Ishaka i Jakuba, i dalipotomstvu njegovom poslanstvo i Knjigu, i dali munagradu njegovu na Dunjau, a uistinu, on će naAhiretu biti od pravednih.
28 I Luta, kad reče narodu svom: “Uistinu, vičinite razvrat u kojem vas nije pretekao niko odsvjetova.
29 Zar vi uistinu pristupate ljudima ipresjecate put, i činite u sastajalištu svom ružno?Tad je bio odgovor naroda njegovog samo što su rekli:”Daj nam kaznu Allahovu, ako si od istinitih!”
30 Reče: “Gospodaru moj! Pomozi me protiv narodamufsida.”
31 I pošto Naši izaslanici dođoše Ibrahimu sradosnom viješću, rekoše: “Uistinu, Mi ćemo uništitistanovnike ovog grada, uistinu su stanovnici njegovizalimi.”
32 (Ibrahim) reče: “Uistinu, u njemu je Lut.”Rekoše: “Mi smo Najbolji znalac onog ko je u njemu.Sigurno ćemo spasiti njega i porodicu njegovu, izuzevžene njegove, biće od onih koji ostaju.”
33 I pošto poslanici Naši dođoše Lutu, sneveselise zbog njih i bi pritješnjen zbog njih, nemoćan, irekoše: “Ne boj se i ne žalosti se! Uistinu, Mi smoSpasitelji tvoji i porodice tvoje, izuzev žene tvoje,biće od onih koji ostaju.
34 Uistinu, Mi smo ti koji će spustiti nastanovnike ovog grada kaznu s neba, zbog toga što sugriješili.”
35 I doista smo od njega ostavili znak jasan zaljude koji razmišljaju.
36 A Medjenu, brata njihovog Šuajba, pa reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha i nadajte se Danuposljednjem, i ne pravite zlo na Zemlji, činećifesad.”
37 Tad su ga porekli, pa ih je zahvatio potres,i osvanuše u kući svojoj povaljani.
38 I Ada i Semuda! A doista vam je jasno iznastamba njihovih. I uljepšao im je šejtan djelanjihova, te ih odvratio s puta, a bili supronicljivi.
39 I Karuna i faraona i Hamana! A doista im jedonio Musa dokaze jasne, pa su se uzoholili naZemlji, a nisu (Nas) mogli preteći.
40 Tad smo svakog dograbili zbog grijehanjegovog. Pa od njih je onaj na koga smo poslalipješčanu oluju, i od njih je onaj kojeg je pogodiokrik, i od njih je onaj kojeg smo dali da zemljaproguta, i od njih je onaj kojeg smo potopili. A nijeim Allah učinio zulm, nego su dušama svojim zulmčinili.
41 Primjer onih koji uzimaju mimo Allahazaštitnike, je kao primjer pauka koji isplete kuću. Auistinu – od najslabijih kuća je kuća paukova – kadbi znali!
42 Uistinu! Allah zna šta prizivaju mimo Njegaod stvari. A On je Moćni, Mudri.
43 A to su primjeri, navodimo ih ljudima, i neshvataju ih, izuzev učeni.
44 Stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom.Uistinu, u tome je znak za vjernike.
45 Recitiraj šta ti se objavljuje od Knjige iobavljaj salat. Uistinu, salat odvraća od razvrata iružnog, a sigurno je spominjanje Allaha najveće; aAllah zna šta radite.
46 I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjigeosim s onim šta je najbolje, izuzev onih od njih kojičine zulm, i recite: “Vjerujemo u ono šta jeobjavljeno nama i šta je objavljeno vama; a Bog naš iBog vaš je Jedini, i mi smo Njemu predani.”
47 I tako smo ti objavili Knjigu. Pa oni kojimasmo dali Knjigu, vjeruju u nju; i od ovih je ko u njuvjeruje. A negiraju ajete Naše samo nevjernici.
48 I nisi prije nje recitirao nikakvu knjigu,niti si je pisao desnicom svojom. Tad bi posumnjalilažovi.
49 Naprotiv, to su znaci jasni u grudima onihkojima je dato znanje, a negiraju ajete Naše samozalimi.
50 I govore: “Zašto mu se ne spuste znaci odGospodara njegovog?” Reci: “Jedino su znaci kodAllaha, a ja sam samo opominjač jasni.”
51 Zar im nije dovoljno što smo ti Mi objaviliKnjigu – uči im se? Uistinu, u tome je milost iopomena za narod koji vjeruje.
52 Reci: “Dovoljan je Allah između mene i izmeđuvas Svjedok. Zna šta je u nebesima i Zemlji. A onikoji vjeruju u neistinu, a ne vjeruju u Allaha, titakvi su gubitnici.”
53 I požuruju te s kaznom; a da nije rokaodređenog, sigurno bi im došla kazna. I sigurno će imdoći iznenadno, a oni neće opaziti.
54 Požuruju te s kaznom, a uistinu, Džehennem ćebiti okružilac nevjernika,
55 Na Dan kad ih prekrije kazna iznad njih iispod nogu njihovih i bude rečeno: “Kušajte ono štaste radili!”
56 O robovi Moji koji vjerujete! Uistinu, ZemljaMoja je prostrana, zato Mene – ta Mene obožavajte!
57 Svaka duša će iskusiti smrt, zatim ćete Namabiti povraćeni.
58 A oni koji vjeruju i rade dobra djela,sigurno ćemo ih smjestiti u džennetske odaje ispodkojih teku rijeke, vječno će biti u njima. Divna jenagrada radnika,
59 Onih koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju!
60 A koliko je živine koja opskrbu ne snosi?Allah opskrbljuje nju i vas. A On je Onaj koji čuje,Znalac.
61 A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa iZemlju i potčinio Sunce i Mjesec?” – sigurno će reći:”Allah!” Pa kako se odvraćaju?
62 Allah pruža opskrbu kome hoće od robovaSvojih, i uskraćuje mu. Uistinu! Allah je o svakojstvari Znalac.
63 I ako ih upitaš: “Ko spušta s neba vodu, paoživljava njome zemlju nakon mrtvila njenog?” -sigurno će reći: “Allah!” Reci: “Hvala Allahu!”Naprotiv, većina njih ne razumije.
64 A ovaj život Dunjaa je samo igra i zabava. Auistinu, kuća Ahireta – ona je život, kad bi znali!
65 Pa kad se ukrcaju na plovilo, zazivajuAllaha, odani Njegovom dinu. Pa pošto ih izbavi nakopno, gle! oni (Mu) pridružuju,
66 Da bi nezahvalni bili na onom šta smo imdali, i da bi uživali; pa saznaće!
67 Zar nisu vidjeli da smo Mi učinili Haremsigurnim, a kidnapuju se ljudi oko njih? Pa zar uneistinu vjeruju, a u blagodat Allahovu ne vjeruju?
68 A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja lažprotiv Allaha ili poriče Istinu, pošto mu dođe? Zarnije u Džehennemu boravište za nevjernike!
69 A oni koji se bore za Nas, sigurno ćemo ihuputiti putevima Našim. A uistinu, Allah je sadobročiniteljima.

Chapter 30 (Sura 30)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Poraženi su Bizantinci,
3 U zemlji najbližoj, a oni će poslije porazasvog, pobijediti,
4 Za nekoliko godina – Allahova je naredba prijei poslije – a tog dana radovat će se vjernici,
5 S pomoći Allahovom. Pomaže koga hoće, a On jeMoćni, Milosrdni.
6 Obećanje je Allahovo; neće Allah iznevjeritiobećanje Svoje, međutim, većina ljudi ne zna.
7 Znaju vanjštinu života Dunjaa, a oni su oAhiretu nehajni.
8 Zar neće razmisliti u dušama svojim? Allah jestvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, samo sIstinom i rokom određenim. A uistinu, većina ljudi suu susret Gospodara svog nevjernici.
9 Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakavje bio kraj onih prije njih? Bili su moćniji od njihu sili i kopali su zemlju i gradili je više no što jeizgrađuju, a dolazili su im poslanici njihovi sjasnim dokazima. Pa nije Allah učinio zulm njima,nego su dušama svojim zulm učinili.
10 Potom je zlo bilo kraj onih koji su činilizlo, zato što su poricali ajete Allahove i njima seizrugivali.
11 Allah je počeo stvaranje, zatim ga ponavlja,potom ćete Njemu biti vraćeni.
12 A na Dan kad nastupi ^as, očajavat ćeprestupnici.
13 I neće oni imati od ortaka svojih posrednike,i biće u ortake svoje nevjernici.
14 A na Dan kad nastupi ^as, Tog dana će serastaviti.
15 Pa što se tiče onih koji budu vjerovali idobra djela činili – pa oni će se u (bujnom) vrtuveseliti.
16 Pa što se tiče onih koji ne budu vjerovali iznakove Naše poricali, i susret Ahireta – pa takvi ćebiti u kaznu privedeni.
17 Pa slavljen neka je Allah kad zanoćite i kadosvanete –
18 I Njemu hvala na nebesima i Zemlji, ipočetkom noći i u podnevu kad ste!
19 Izvodi živo iz mrtvog i izvodi mrtvo izživog. I oživljava zemlju poslije mrtvila njenog, atako ćete biti izvedeni.
20 A od znakova Njegovih je što vas je stvoriood prašine, potom gle! vi smrtnici (koji) se širite!
21 I od znakova Njegovih je što je stvorio zavas od duša vaših parice, da se smirite uz njih, iuspostavio između vas ljubav i milost. Uistinu, utome su znaci za ljude koji razmišljaju!
22 I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje, i različitost jezika vaših i boja vaših.Uistinu, u tome su znaci za učene!
23 I od znakova Njegovih je spavanje vaše noću idanju i traženje vaše iz blagodati Njegove. Uistinu,u tome su znaci za ljude koji čuju!
24 I od znakova Njegovih je: pokazuje vam munjustrahom i nadom, i spušta s neba vodu, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome suznaci za ljude koji razumiju!
25 I od znakova Njegovih je što postoji nebo iZemlja po naredbi Njegovoj. Zatim, kad vas pozovezovom iz Zemlje, gle! vi izlazite!
26 I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. Svisu Njemu pokorni.
27 I On je Taj koji počinje stvaranje, zatim gaponavlja, a to je Njemu lakše. I Njegov primjer jenajuzvišeniji na nebesima i Zemlji, a On je Moćni,Mudri.
28 Navodi vam primjer od duša vaših: imate li vimeđu onim šta posjeduju desnice vaše ikakve ortake uonom čim smo vas opskrbili, pa ste vi u tome isti?Bojite li se njih kao vašim strahom duša vaših? Takoizlažemo znakove ljudima koji shvataju.
29 Naprotiv, oni koji čine zulm, slijede strastisvoje bez znanja. Pa ko će uputiti onoga koga jezaveo Allah? A neće oni imati nikakvih pomagača.
30 Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretuAllahovom, onom po kojem je stvorio ljude – nemapromjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, alivećina ljudi ne zna.
31 Budite oni koji se obraćaju Njemu, i bojte Gase i obavljajte salat i ne budite od mušrika,
32 Od onih koji su podijelili vjeru svoju ipostali sekte. Svaka stranka se s onim što je kodnjih, raduje.
33 A kad ljude dotakne nesreća, zovu Gospodarasvog obraćajući Mu se pokajanički; zatim, kad oniokuse od Njega milost, gle! skupina njih Gospodarusvom pridružuje,
34 Da bi bili nezahvalni na onom šta smo imdali. “Pa uživajte, ta saznaćete!”
35 Zar smo im spustili dokaz, pa on govori oonom šta Mu pridružuju?
36 I kad damo da ljudi okuse milost, raduju se unjoj; a kad ih zadesi zlo zbog onog što su prethodnouradile ruke njihove, gle! oni očajavaju!
37 Zar nisu vidjeli da Allah pruža opskrbu komehoće, i uskraćuje? Uistinu! U tome su znaci za ljudekoji vjeruju.
38 Pa daj bližnjem pravo njegovo i siromahu isinu puta. To je najbolje za one koji žele liceAllahovo, a ti takvi će biti uspješni.
39 A ono što ste dali od kamate da bi porasla uimecima ljudi – pa neće porasti kod Allaha; a ono štodate od zekata želeći lice Allahovo – pa ti takvi ćeimati mnogostruko.
40 Allah je Taj koji vas je stvorio, zatim vasopskrbio, potom će vas usmrtiti, zatim će vasoživiti. Ima li iko od ortaka vaših koji čini išta odtoga? Slava Njemu! I uzvišen neka je od onog štapridružuju!
41 Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onogšto čine ruke ljudi, da bi dao da oni iskuse dio onogšta su uradili, ne bi li se oni povratili.
42 Reci: “Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj onih od ranije! Bili su većina njihmušrici.”
43 Zato stani licem svojim vjeri ispravnoj,prije no dođe od Allaha Dan kojem nema odbijanja. Togdana će se razdvojiti.
44 Ko ne vjeruje, pa protiv njega je kufrnjegov, a ko radi dobro, pa dušama svojim pripremaju,
45 Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela iz dobrote Svoje. Uistinu! On ne volinevjernike.
46 I od znakova Njegovih je što šalje vjetrove(kao) radosne vijesti, i da vi kušate iz milostiNjegove, i da plovi plovilo po naredbi Njegovoj, i datražite iz blagodati Njegove, i da biste vizahvaljivali.
47 A doista, slali smo prije tebe poslanikenarodu njihovom, pa su im dolazili s jasnim dokazima,te smo se osvetili onima koji su skrivili; apomaganje vjernicima bila je na Nama obaveza.
48 Allah je Taj koji šalje vjetrove pa dižuoblak, te ga rasprostire u nebu kako hoće i čini gakomadima; tad vidiš kišu izlazi iz sred njega! Pa kadpogodi njome koga hoće od robova Svojih, gle! oni sevesele,
49 Iako su bili prije no što je spuštena na njih- prije toga – očajnici.
50 Zato pogledaj tragove milosti Allahove, kakooživljava zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu! To jeOživljavač mrtvih, a On nad svakom stvari ima moć!
51 I da pošaljemo vjetar, pa ga vide žutim,sigurno bi poslije toga nastavili da ne vjeruju.
52 Pa uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, nitipročuti gluhe dozivanjem, kad se okrenu bježeći.
53 I nisi ti vodič slijepcima iz zabludenjihove. Pročut ćeš jedino onog ko vjeruje u ajeteNaše – ta oni su muslimani.
54 Allah je Taj koji vas je stvorio od slabog,zatim je poslije slabosti snagu načinio, potom jeposlije snage slabost načinio i sijedu kosu. Stvarašta hoće, a On je Znalac, Moćni.
55 A na Dan kad nastupi ^as, zaklinjaće seprestupnici da nisu ostali sem čas; tako su se oniodvratili.
56 I reći će oni kojima je dato znanje ivjerovanje: “Doista ste ostali po Knjizi Allahovoj doDana podizanja, ta ovo je Dan podizanja, ali vi nisteznali!”
57 Pa Tog dana neće koristiti onima koji sučinili zulm, pravdanje njihovo, niti će im se dati datraže naklonost.
58 I doista, naveli smo ljudima u ovom Kur´anuod svakog primjera (ponešto); a da si im donio znak,sigurno bi rekli oni koji ne vjeruju: “Vi ste samooni koji iznose neistinu!”
59 Tako pečati Allah srca onih koji ne znaju.
60 Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina, i neka te nikako ne smatraju lahkim oni kojinisu uvjereni.

Chapter 31 (Sura 31)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 To su znaci Kitaba mudrog,
3 Upute i milosti za dobročinitelje,
4 One koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret, oni uvjereni.
5 Takvi su na Uputi Gospodara svog, a ti takvisu uspješni.
6 I od ljudi je ko kupuje priču za zabavu, da bizavodio s puta Allahovog bez ikakva znanja i uzimaoga ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu.
7 A kad mu se uče ajeti Naši, okrene se oholokao da ih nije čuo, kao da je u oba njegova uhagluhoća. Zato ga obraduj kaznom bolnom.
8 Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela,imaće oni bašče uživanja,
9 Vječno će biti u njima. Obećanje Allahovo jeistinito; a On je Moćni, Mudri.
10 Stvorio je nebesa bez stubova koje vidite, ipostavio po Zemlji planine stabilne da vas ne trese,i razasuo po njoj svakovrsne životinje. I spustilismo s neba vodu, pa učinili da na njoj iznikne(bilje) svake vrste plemenite.
11 Ovo je stvaranje Allahovo. Pa pokažite Mi štasu to stvorili oni mimo Njega! Naprotiv, zalimi su uzabludi očitoj.
12 I doista, dali smo Lukmanu mudrost:”Zahvaljuj Allahu! A ko zahvaljuje – pa samozahvaljuje za dušu svoju. A ko ne zahvaljuje – pauistinu, Allah je Neovisni, Hvaljeni.”
13 I kad reče Lukman sinu svom – a on ga jesavjetovao: “O sinčiću moj! Ne pridružuj Allahu.Uistinu, širk je zulm strašan!”
14 I wassijetili smo čovjeku za roditeljenjegove – nosila ga je majka njegova slabošću nadslabosti, a odbijanje njegovo je u dvije godine -“Zahvaljuj Meni i roditeljima svojim, Meni jedolazište!”
15 A ako se bore s tobom da Mi pridružiš ono očemu ti nemaš znanje, tad ne poslušaj njih dvoje. Idruži se s njima na Dunjau uljudno, i slijedi putonog ko Mi se obraća. Zatim je Meni povratak vaš, paću vas obavijestiti o onom šta ste radili.
16 “O sinčiću moj! Uistinu! Bilo to težine zrnagorušice, u stijeni ili u nebesima ili u Zemlji,iznijeće ga Allah. Uistinu! On je Fini, Obaviješteni.
17 O sinčiću moj! Obavljaj salat i naređujdobro, a zabranjuj nevaljalo, i strpi se nad onim štate zadesi. Uistinu, to su odlučujuće stvari.
18 I ne iskrivljuj obraz svoj ljudima, i nehodaj po Zemlji likujući. Uistinu! Allah ne volinijednog varalicu, hvalisavca.
19 I budi umjeren u hodu svom i spusti glassvoj. Uistinu, najružniji glasovi su njakanjemagaraca.”
20 Zar ne vidite da vam je Allah potčinio šta jena nebesima i šta je na Zemlji, i upotpunio vamblagodati Svoje svana i iznutra? A od ljudi je koraspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute, i bezKnjige osvjetljavajuće.
21 A kad im se kaže: “Slijedite ono šta jeobjavio Allah”, govore: “Naprotiv, slijedimo ono načemu smo našli očeve naše.” Zar i kad ih šejtanpoziva kazni seira?
22 A ko preda lice svoje Allahu i on budedobročinitelj, pa doista se uhvatio za hvatištenajčvršće. A Allahov je konac stvari.
23 A ko ne vjeruje, pa nek te ne žalostinevjerovanje njegovo. Nama je povratak njihov, paćemo ih obavijestiti o onom šta su radili. Uistinu!Allah je Znalac grudi.
24 Dajemo im da uživaju malo, zatim ćemo ihnatjerati kazni gruboj.
25 A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa iZemlju?” – sigurno će reći: “Allah.” Reci: “Hvalaneka je Allahu!” Naprotiv, većina njih ne zna.
26 Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji.Uistinu! Allah! On je Neovisni, Hvaljeni.
27 A da je svako drvo na Zemlji (pretvoreno u)pera, a more – da se ono produži nakon (iscrpljenja)njegovog za sedam mora – ne bi se iscrpile RiječiAllahove. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.
28 Stvaranje vaše i podizanje vaše (iz mrtvih)je samo – kao duše jedne. Uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi.
29 Zar ne vidiš da Allah daje da noć uđe u dan idaje da dan uđe u noć, a potčinio je Sunce i Mjesec,svakoje plovi roku određenom – i da je Allah o onomšta radite Obaviješteni?
30 To zato što je Allah – On Istina, i što jeono što prizivaju mimo Njega, neistina, i što jeAllah, On Uzvišeni, Veliki.
31 Zar ne vidiš da plovilo plovi morem sblagodati Allahovom? – da bi vam pokazao neke znakoveSvoje. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog,zahvalnog.
32 I kad ih prekrije talas kao nadstrešice,prizivaju Allaha odani njegovoj vjeri. Pa pošto ihizbavi na kopno, tad je neki od njih osrednji. Anegira znakove Naše jedino svaki podmukli,nezahvalni.
33 O ljudi! Bojte se Gospodara svog i plašite seDana kad neće (moći) platiti roditelj za dijetesvoje, niti dijete – ono neće biti onaj koji plaća zaroditelja svog nimalo. Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina. Zato, neka vas nikako ne obmane život Dunjaa,i neka vas nikako o Allahu ne obmane garur.
34 Uistinu! Allah! Kod Njega je znanje ^asa. Aspušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna dušašta će zaraditi sutra, i ne zna duša u kojoj zemljiće umrijeti. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni!

Chapter 32 (Sura 32)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Objava Knjige je – nema sumnje u to – odGospodara svjetova.
3 Zar govore: “Izmislio ju je?” Naprotiv, ona jeIstina od Gospodara tvog, da opominješ narod kojemnije došao nikakav opominjač prije tebe, da bi se oniuputili.
4 Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju iono što je između njih u šest dana, zatim se postaviona Arš. Nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, nitiposrednika. Pa zar se nećete poučiti?
5 Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim seuspinje Njemu u danu čija je mjera hiljadu godina odonog šta računate.
6 To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni,Milosrdni,
7 Koji je uljepšao svaku stvar, stvorio je ipočeo stvaranje čovjeka od ilovače;
8 Zatim je načinio potomstvo njegovo odekstrakta tekućine prezrene,
9 Potom ga uredio i udahnuo u njega od DuhaSvog; i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo štozahvaljujete!
10 I govore: “Zar ćemo kad se izgubimo u zemlji,uistinu mi biti u stvaranju novom?” Naprotiv, oni suu susret Gospodara svog nevjernici!
11 Reci: “Uzeće vas melek smrti koji vam jeodređen, zatim ćete Gospodaru svome biti vraćeni.”
12 A da vidiš kad prestupnici objese glave svojekod Gospodara svog: “Gospodaru naš! Vidjeli smo ičuli, zato nas povrati: radićemo dobro. Uistinu, mismo uvjereni.”
13 A kad bismo htjeli, dali bismo sigurno svakojduši uputu njenu, ali, obistinila se Riječ od Mene:”Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudimazajedno.”
14 Zato kušajte što ste zaboravili na susretovog dana svog. Uistinu, Mi smo vas zaboravili; iiskusite kaznu vječnosti zbog onog šta ste radili.
15 Jedino u Naše znakove vjeruju oni koji – kadse opomenu njima, padaju na sedždu i slave sa hvalomGospodara svog, a oni se ne ohole.
16 Lišavaju se bokovi njihovi postelja, zazivajuGospodara svog iz straha i nade, i od onog čim smo ihopskrbili, udjeljuju.
17 Pa ne zna duša šta je za njih skriveno odosvježenja očiju, plaća za ono šta su radili.
18 Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko jegrješnik? Nisu isti!
19 Što se tiče onih koji vjeruju i čine dobradjela, ta imaće oni bašče skloništem. Ugošćenje zaono šta su radili.
20 A što se tiče onih koji su griješili, pasklonište njihovo biće vatra. Kad god zažele da izađuiz nje, biće vraćeni u nju, i biće im rečeno:”Iskusite kaznu vatrom, onu koju ste poricali.”
21 I sigurno ćemo dati da oni kušaju kaznumanju, pred kaznu veću, da bi se oni povratili.
22 A ko je nepravedniji od onog ko se opomeneajetima Gospodara svog, potom se od njih odvrati?Uistinu! Mi smo prestupnicima Osvetnici.
23 I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budiu sumnji o susretu njegovom, i učinili je Uputomsinovima Israilovim.
24 I učinili smo od njih imame: upućivali su ponaredbi Našoj, pošto su bili strpljivi i u ajete Našeuvjereni.
25 Uistinu, Gospodar tvoj – On će presuditi međunjima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.
26 Zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njihuništili naraštaja – hodaju po nastambama njihovim?Uistinu! U tome su znaci! Pa zar neće oslušnuti?
27 Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemljijalovoj, pa izvodimo njome usjev – jedu od njega,stoka njihova i duše njihove? Pa zar neće osmotriti?
28 I govore: “Kad će ova pobjeda, ako steistiniti?”
29 Reci: “Na Dan pobjede neće koristiti onimakoji nisu vjerovali, vjerovanje njihovo, niti će imse odgoditi.
30 Zato se okreni od njih i iščekuj, uistinu,oni su čekaoci.

Chapter 33 (Sura 33)

Verse Meaning
1 O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušajnevjernike i munafike. Uistinu! Allah je Znalac,Mudri.
2 I slijedi šta ti se objavljuje od Gospodaratvog. Uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni;
3 I pouzdaj se u Allaha, a dovoljan je AllahZaštitnik.
4 Nije načinio Allah nikakva dva srca čovjeku uutrobi njegovoj. I nije učinio žene vaše od kojih serazvodite ziharom, majkama vašim, i nije učinioposinke vaše, sinovima vašim. To su riječi vaše -usta vaših; a Allah govori Istinu i On upućuje putu.
5 Zovite ih po očevima njihovim, to jepravednije kod Allaha. Pa ako ne znate očeve njihove,pa braća su vaša u vjeri i štićenici vaši. I nije vamgrijeh u onom u čemu pogriješite, već šta namjernoučine srca vaša. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
6 Vjerovjesnik je bliži vjernicima od dušanjihovih, a žene njegove su (kao) majke njihove. Asrodnici su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj,od vjernika i muhadžira, izuzev da učiniteprijateljima svojim dobro. To je u Knjizi zapisano.
7 I kad smo od vjerovjesnika uzeli zavjetnjihov, i od tebe, i od Nuha i Ibrahima i Musaa iIsaa, sina Merjeminog. A uzeli smo od njih zavjetčvrst;
8 Da bi upitao istinite o istinitosti njihovoj,a pripremio je za nevjernike kaznu bolnu.
9 O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad vam dođoše vojske, paposlasmo na njih vjetar i vojske koje niste vidjeli!A Allah je onog šta radite Vidilac.
10 Kad vam dođoše iznad vas i ispod vas, i kadskrenuše pogledi, i dospješe srca grlima – a misliliste o Allahu misli (različite) –
11 Tu su iskušani vjernici i potreseni potresomžestokim.
12 I kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: “Obećao nam je Allah i Poslanik Njegov jedinoobmanu”,
13 I kad skupina njih reče: “O stanovniciJesriba! Nema mjesta za vas, zato se vratite.” Atražila je grupa njih dozvolu od Vjerovjesnika,govorili su: “Uistinu, kuće naše su izložene.” A nisuone izložene. Željeli su jedino bježanje.
14 A da se ušlo protiv njih sa strana njenih,zatim bio od njih zatražen fitneluk, sigurno bi gapočinili, a ostali bi u njoj samo kratko.
15 I već su se bili obavezali Allahu od ranijeda neće okretati leđa; a biće se za obavezu Allahupitano.
16 Reci: “Neće vam koristiti bježanje, akobježite od smrti ili pogibije, i tad nećete uživati,izuzev malo.”
17 Reci: “Ko je taj ko će vas zaštititi odAllaha, ako vam želi zlo, ili vam želi milost?” Aneće oni naći sebi mimo Allaha zaštitnika, nitipomagača.
18 Doista Allah zna one među vama kojisprečavaju, i one koji su govorili braći svojoj:”Hodite k nama!” A nisu išli sili, izuzev malo,
19 [krti prema vama. Pa kad dođe strah, vidiš ih gledajuprema tebi, okreću oči njihove kao onaj koji seonesvijesti od smrti. Pa kad strah ode peckaju vasjezicima oštrim, pohlepni prema dobru. Takvi nevjeruju, zato će Allah poništiti djela njihova, a toje Allahu lahko.
20 Računaju da saveznici nisu otišli; a ako bidošli saveznici voljeli bi oni da su u pustinji međubeduinima, tražili bi vijesti o vama; a da su s vama,ne bi se borili, izuzev malo.
21 Doista vi imate u Poslaniku Allahovom uzorlijep – za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem,i spominje Allaha mnogo.
22 I pošto su vjernici vidjeli saveznike,rekoše: “Ovo je ono šta nam je obećao Allah iPoslanik Njegov, a Istinu je govorio Allah i PoslanikNjegov”, a povećalo im je jedino vjerovanje ipredanost.
23 Od vjernika su ljudi (koji) su obistinili onona što su se zavjetovali Allahu. Pa od njih je ko jeispunio zavjet svoj, i od njih je ko očekuje, i nisuučinili promjenu,
24 Da bi nagradio Allah istinite za istinitostnjihovu, i kaznio munafike ako hoće, ili im oprostio.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
25 I povratio je Allah one koji nisu vjerovali usrdžbi njihovoj; nisu postigli dobro. A dovoljan jeAllah vjernicima u borbi, i Allah je Silni, Moćni;
26 I spustio je one od sljedbenika Knjige kojisu ih pomagali, iz utvrda njihovih, i ubacio u srcanjihova strah. Skupinu ste pobili, a skupinuzarobili.
27 I dao vam je da naslijedite zemlju njihovu ikuće njihove i imetke njihove i zemlju koju nistegazili. A Allah nad svakom stvari ima moć.
28 O Vjerovjesniče! Reci ženama svojim: “Akoželite život Dunjaa i sjaj njegov, tad dođite! Daćuvam zadovoljštinu i pustiti vas puštanjem lijepim.”
29 A ako želite Allaha i Poslanika Njegovog ikuću Ahireta – pa uistinu, Allah je zadobročiniteljke od vas pripremio nagraduveličanstvenu.
30 O žene Vjerovjesnikove! Ko od vas počinirazvrat otvoren, uvećaće joj se kazna dvostruko; a toje Allahu lahko.
31 A koja se od vas pokori Allahu i PoslanikuNjegovom i čini dobro, daćemo joj nagradu njenu dvaputa, a pripremili smo joj opskrbu plemenitu.
32 O žene Vjerovjesnikove! Niste kao neke odžena. Ako ste bogobojazne, onda ne budite podložne ugovoru pa da imadne želju onaj u srcu čijem jebolest, i govorite riječ pristojnu.
33 I ostajte u kućama svojim, i ne pokazujtedraži pokazivanjem džahilijjeta pređašnjeg; iobavljajte salat i dajite zekat, i poslušajte Allahai Poslanika Njegovog. Doista Allah želi da odstraniod vas nečistoću Ehlul-bejte, i očisti vas (potpunim)čišćenjem.
34 I pamtite šta se uči u kućama vašim od ajetaAllahovih i mudrosti. Uistinu! Allah je Fini,Obaviješteni.
35 Uistinu, muslimani i muslimanke, i vjernici ivjernice, i poslušni i poslušne, i iskreni i iskrene,i strpljivi i strpljive, i ponizni i ponizne, idavaoci sadake i davateljke sadake, i postači ipostačice, i čuvari furudža svojih i čuvarke, i kojispominju Allaha mnogo i koje spominju – pripremio jeAllah njima oprost i nagradu veličanstvenu.
36 I nije za vjernika niti za vjernicu, kadodluči Allah i Poslanik Njegov stvar, da oni imajuizbor iz stvari svoje. A ko ne posluša Allaha iPoslanika Njegovog – pa zaista je zalutao zabludomočitom.
37 I kad si rekao onome koga je obdario Allah, ikoga si obdario: “Zadrži sebi ženu svoju i boj seAllaha!” A krio si u duši svojoj ono šta je Allahpokazao i bojao se ljudi, a Allah je dostojniji da seNjega bojiš. Pa pošto je izvršio Zejd za njupotrebno, vjenčali smo nju za te, da ne bude zavjernike grijeh u ženama posinaka njihovih, kadizvrše za njih potrebno. A naredba Allahova jeizvršna.
38 Nema Vjerovjesniku nikakvog prijekora u onomčim ga je obavezao Allah. (To) je sunnet Allahov onihkoji su minuli ranije – a naredba Allahova je sudbinapredodređena –
39 Onih koji su dostavljali poslanice Allahove iNjega se bojali, i nebojali se nikog izuzev Allaha. Adovoljan je Allah Obračunac.
40 Nije Muhammed otac nikom od ljudi vaših, negoje poslanik Allahov i Pečat vjerovjesnika! A Allah jeo svakoj stvari Znalac.
41 O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha zikrommnogim,
42 I slavite Ga jutrom i navečer.
43 On je Taj koji vas blagosilja i meleciNjegovi – da bi vas izveo iz tmina na svjetlo; a zavjernike je Milosrdan.
44 Pozdrav njihov, na Dan kad Ga sretnu, biće:”Selam!” A pripremio im je nagradu plemenitu.
45 O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo te poslali(kao) svjedoka i donosioca radosnih vijesti iopominjača,
46 I pozivača Allahu s dozvolom Njegovom i (kao)svjetiljku rasvjetljavajuću.
47 I obraduj vjernike, da će oni imati od Allahablagodat veliku.
48 I ne poslušaj nevjernike i munafike i pustivrijeđanje njihovo, a pouzdaj se u Allaha; a Allah jedovoljan Zaštitnik.
49 O vi koji vjerujete! Kad se oženitevjernicama, zatim ih razvedete prije nego ihdotaknete, tad vi nemate prema njima nikakva iddetakojeg biste računali. Tad im dajte zadovoljštinu ipustite ih puštanjem lijepim.
50 O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo ti dozvoliližene tvoje kojima si dao darove njihove, i one kojimavlada desnica tvoja od onog šta ti je kao plijen daoAllah, i kćeri amidže tvog i kćeri tetaka tvojih (poocu), i kćeri daidže tvoga i kćeri tetaka tvojih (pomateri) koje su izbjegle s tobom, i ženu vjernicu akodušu svoju daruje Vjerovjesniku, ukoliko Vjerovjesnikželi da se oženi njome – privilegija za tebe, mimovjernika. Doista znamo šta smo im stavili u obavezu oženama njihovim i onom šta posjeduju desnice njihove,da tebi ne bude grijeh. A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
51 Odstranjuješ koga hoćeš od njih, a uzimašsebi koga hoćeš, a koga zatražiš od onih koje siudaljio – pa nema ti grijeha. To je najpodesnije dabudu hladne oči njihove i da se ne žaloste, izadovolje onim šta si im dao, svaka od njih. A Allahzna šta je u srcima vašim, i Allah je Znalac, Blagi.
52 Nisu tebi dozvoljene žene od sada, niti da ihmijenjaš ikakvim ženama, makar te zadivila ljepotanjihova, izuzev onog što posjeduje desnica tvoja. AAllah je nad svakom stvari Nadzornik.
53 O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kućeVjerovjesnika, izuzev kad vam se dozvoli radi jela,ne čekajući spremanje njegovo. Međutim, kad sepozovete, tad uđite, pa kad jedete tad se raziđitebez slušanja razgovora. Uistinu, to smetaVjerovjesniku, pa vas se stidi; a Allah se ne stidiIstine. I kad od njih tražite predmet, tad ih pitajteiza zavjese. To je čišće za srca vaša i srca njihova.I nije za vas da uznemiravate Poslanika Allahovogniti da poslije njega oženite žene njegove nikada.Uistinu, to je kod Allaha krupno.
54 Ako otkrijete stvar ili je sakrijete – pauistinu, Allah je o svakoj stvari Znalac.
55 Nije im grijeh pred očevima njihovim isinovima njihovim, niti braćom njihovom, nitisinovima braće njihove, niti sinovima sestaranjihovih, niti ženama njihovim, niti onim štaposjeduju desnice njihove. I bojte se Allaha (ožene). Uistinu, Allah je nad svakom stvari Svjedok!
56 Uistinu! Allah i meleci Njegovi donosesalawat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete!Donosite salawat na njega i selamite predano.
57 Uistinu, one koji vrijeđaju Allaha iPoslanika Njegovog, prokleo ih je Allah na Dunjau iAhiretu i pripremio za njih kaznu prezrenu.
58 A oni koji vrijeđaju vjernike i vjernice bezikakve zasluge, pa doista se opterećuju klevetom igrijehom očitim.
59 O vjerovjesniče! Reci ženama svojim i kćerimasvojim i ženama vjernika, da spuste niza se dželabibesvoje. To je najpodesnije da se prepoznaju, te neuznemiravaju. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
60 Ako se ne okanu munafici i oni u srcima čijimje bolest, i agitatori u Medini, sigurno ćemo tepodstaći protiv njih, zatim neće biti tvoje komšije unjoj, izuzev malo.
61 Prokletnici! Gdje god se nađu biće ščepani iskroz pobijeni.
62 Sunnet je (to) Allahov kod onih koji sunestali ranije, a nećeš naći u sunnetu Allahovompromjenu.
63 Pitaju te ljudi o Času. Reci: “Znanje o njemuje jedino kod Allaha.” A šta znaš ti? Možda je Časblizu!
64 Uistinu! Allah je prokleo nevjernike ipripremio za njih seir.
65 Vječno će biti u njemu, zauvijek; neće naćizaštitnika, niti pomagača.
66 Na Dan kad se lica njihova budu prevrtala uvatri, govoriće: “O da smo poslušali Allaha iposlušali Poslanika!”
67 I govoriće: “Gospodaru naš! Uistinu, mi smoposlušali poglavare naše i velikane naše, pa su naszaveli s puta.
68 Gospodaru naš! Daj im dvostruku kaznu iprokuni ih prokletstvom velikim.”
69 O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni kojisu uznemiravali Musaa, pa ga je Allah oslobodio onogšta su govorili, a kod Allaha je ugledan.
70 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha igovorite riječ pravu;
71 Popraviće vam djela vaša i oprostiti vamgrijehe vaše. A ko posluša Allaha i PoslanikaNjegovog – pa zaista je postigao uspjeh veličanstven.
72 Uistinu! Mi smo ponudili emanet nebesima iZemlji i planinama, pa su se sustegli da ga ponesu ipobojali su ga se, a ponio ga je čovjek. Uistinu, onje uveliko zalim, neznalica –
73 Da bi kaznio Allah munafike i munafikinje imušrike i mušrikinje, i oprostio Allah vjernicima ivjernicama. A Allah je Oprosnik, Milosrdni!

Chapter 34 (Sura 34)

Verse Meaning
1 Hvala Allahu – Onome čije je šta je u nebesimai šta je u Zemlji – i Njemu hvala na Ahiretu; a On jeMudri, Obaviješteni.
2 Zna šta prodire u Zemlju i šta iz nje izlazi,i šta se spušta iz neba i šta uzlazi u njega; a On jeMilosrdni, Oprosnik.
3 A oni koji ne vjeruju govore: “Neće nam doćiČas.” Reci: “Svakako, i tako mi Gospodara mog,sigurno vam dolazi.” – Znalca nevidljivog! Ne izmičeod Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, nisitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizijasnoj,
4 Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela. Ti takvi će imati oprost i opskrbu plemenitu.
5 A oni koji se upinju protiv ajeta Naših – da(ih) oslabe – ti takvi će imati kaznu prljavštinebolne.
6 I vide oni kojima je dato znanje, da je onošta ti je objavljeno od Gospodara tvog, to Istina, ivodi putu Moćnog, Hvaljenog.
7 A oni koji ne vjeruju, govore: “Hoćete li davam pokažemo čovjeka (koji) će vas obavijestiti: ´Kadse budete raspadali potpunim raspadom, zaista ćete vibiti u stvaranju novom?´
8 Da li je izmislio protiv Allaha laž ili je unjemu ludilo?” Naprotiv! Oni koji ne vjeruju uAhiret, u muci su i zabludi dalekoj.
9 Pa zar ne vide šta je ispred njih i šta je izanjih od neba i Zemlje? Da hoćemo učinili bismo da onipropadnu u Zemlju ili dali da padnu na njih komadineba. Uistinu, u tome je znak za svakog roba koji seobraća.
10 I doista smo dali Dawudu od Nas dobrotu: “Obrda! Slavite (Allaha) s njim i pticama”, i Mi smo muomekšali gvožđe.
11 “Izrađuj prostrane pancire i određuj plet, iradite dobro. Uistinu, Ja sam onog šta raditeVidilac.”
12 I Sulejmanu vjetar – jutro njegovo mjesec ivečer njegova mjesec. I pustili smo da mu teče izvorbakra (rastopljenog); i od džinna onog ko je radiopred njim s dozvolom Gospodara njegovog; a ko je odnjih odstupio od naredbe Naše, daćemo da on iskusi odkazne seira.
13 Radili su mu šta je htio od mihraba i statuai posuda kao rezervoari, i kotlove nepokretne.”Radite porodico Dawudova zahvaljujući.” A malo jerobova Mojih zahvalnih.
14 Pa pošto smo mu odredili smrt, ukazao im jena smrt njegovu jedino gmizavac zemlje, jedući štapnjegov. Pa pošto je pao, bi jasno džinnima: da suznali nevidljivo, ne bi ostali u kazni prezrenoj.
15 Doista je za Sebu bio u njihovom prebivalištuznak: dvije bašče zdesna i slijeva: “Jedite odopskrbe Gospodara vašeg i zahvaljujte Mu: zemljalijepa, a Gospodar Oprosnik!”
16 Pa su se odvratili, te smo poslali na njihbujicu Arima, i zamijenili smo im dvije bašče njihovesa dvije bašče gorkog okusa i tamariskom i nešto malolotosa.
17 Tako smo ih platili što nisu vjerovali. A dali kažnjavamo (ikog) osim nezahvalnika?
18 I načinili smo između njih i između gradovakoje smo blagoslovili, gradove vanjske i odredili unjima putovanje: “Putujte u njima noćima i danima,bezbjedni!”
19 Tad su govorili: “Gospodaru naš! Produži(razmak) među putovanjima našim!” Pa su činili zulmdušama svojim, te smo ih učinili pričama i rastrgaliih potpunim kidanjem. Uistinu, u tome su znaci zasvakog strpljivog, zahvalnog.
20 I doista je Iblis obistinio na njimapretpostavku svoju, pa su ga slijedili, izuzevskupine vjernika.
21 A nije on imao nad njima nikakvog autoriteta- izuzev da znamo ko vjeruje u Ahiret od onog ko je usumnji o njemu. A Gospodar tvoj je nad svakom stvariČuvar.
22 Reci: “Zovite one koje pretpostavljate mimoAllaha! Ne vladaju težinom atoma u nebesima niti uZemlji, i nemaju oni u njima nikakva udjela, i nemaOn među njima nikakva pomagača.”
23 I neće koristiti kod Njega posredovanje,izuzev onom kome dopusti. Dok, kad se otkloni strahiz srca njihovih, reći će: “[ta to reče Gospodar naš?” Reći će: “Istinu.” A On jeUzvišeni, Veliki.
24 Reci: “Ko vas opskrbljuje iz neba i Zemlje?”Reci: “Allah. A uistinu smo mi ili vi na Uputi ili uzabludi očitoj.”
25 Reci: “Nećete biti pitani za ono šta smoskrivili, niti ćemo biti pitani za ono šta steradili.”
26 Reci: “Sakupiće nas Gospodar naš, zatim ćepresuditi među nama s Istinom; a On je Sudac,Sveznajući.”
27 Reci: “Pokažite mi one koje Mu (kao) rivalepriključujete?” Nikako! Naprotiv! On je Allah, Moćni,Mudri.
28 I poslali smo te cijelom čovječanstvu, samo(kao) donosioca radosnih vijesti i opominjača, ali,većina ljudi ne zna.
29 I govore: “Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?”
30 Reci: “Imaćete vi rok na Dan kojeg nećete časusporiti, niti ubrzati.”
31 I govore oni koji ne vjeruju: “Nećemovjerovati u ovaj Kur´an, niti u ono prije njega.” Akad bi vidio kad zalimi budu zaustavljeni kodGospodara svog, obraćaće se jedni drugima govorom.Oni koji su učinjeni slabima reći će onima koji su seoholili: “Da nije vas bilo, sigurno bismo bilivjernici.”
32 Oni koji su se oholili reći će onima koji suučinjeni slabima: “Zar smo vas mi odvratili od Upute,nakon što vam je došla? Naprotiv, bili steprestupnici!”
33 I reći će koji su učinjeni slabima, onimakoji su se oholili: “Naprotiv! Spletkaranje noću idanju, kad ste nam naređivali da ne vjerujemo uAllaha i činimo Njemu ravne.” I tajit će žal poštovide kaznu. A načinićemo okove na vratovima onih kojinisu vjerovali. Zar će biti plaćeni, osim kako suradili?
34 I nismo u grad poslali nijednog opominjača, ada nisu rekli raskalašnici njegovi: “Uistinu, mi smou ono s čim ste poslani – nevjernici.”
35 I govore: “Mi smo veći po bogatstvima idjeci, i nećemo mi biti kažnjeni!”
36 Reci: “Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbukome hoće i uskraćuje”, ali većina ljudi ne zna.
37 I nisu bogatstva vaša niti djeca vaša ono štoće vas Nama približiti bliskošću, izuzev onog kovjeruje i čini dobro. Pa ti takvi će imati plaćudvostruku za ono što su radili i oni će u odajamabiti sigurni.
38 A oni koji se trude protiv ajeta Naših – da(ih) oslabe – takvi će u kaznu biti privedeni.
39 Reci: “Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbukome hoće od robova Svojih i uskraćuje mu. A šta godudijelite od stvari, pa – On će to zamijeniti, i Onje Najbolji od opskrbljivača.”
40 A na Dan kad ih sve skupi, zatim kažemelecima: “Jesu li ovi vas obožavali?”
41 Reći će: “Slavljen neka si Ti! Ti siZaštitnik naš mimo njih. Naprotiv, obožavali sudžinne; većina njih su u njih bili vjernici.”
42 Zato vi Danas ne vladate jedni za drugekorišću, niti štetom. I reći ćemo onima koji sučinili zulm: “Kušajte kaznu vatrom, onu koju steporicali!”
43 I kad im se uče ajeti Naši jasni, kažu: “Ovoje samo čovjek, želi da vas odvrati od onog šta suobožavali očevi vaši”, i kažu: “Ovo je samo lažizmišljena.” A govore koji ne vjeruju za Istinu,pošto im je došla: “Ovo je samo sihr očiti.”
44 A nismo im dali nikakve knjige da ihproučavaju, i nismo im poslali prije tebe nijednogopominjača.
45 I poricali su oni prije njih, a nisu (ovi)dosegli desetinu onog šta smo njima dali, pa suporicali poslanike Moje! Pa kakvo je bilo odbijanjeMoje!
46 Reci: “Samo vas jednom savjetujem: daustajete radi Allaha po dva i pojedinačno, zatimrazmišljate: nije u drugu vašem nikakva ludost. Onvam je samo opominjač pred kaznom žestokom.”
47 Reci: “Ne tražim od vas nikakvu nagradu, taona je vaša; nagrada moja je jedino od Allaha, a Onje nad svakom stvari Svjedok.”
48 Reci: “Uistinu, Gospodar moj spušta Istinu,Znalac nevidljivih.”
49 Reci: “Došla je Istina, i neće se pojavitineistina, niti se vratiti.”
50 Reci: “Ako zalutam, pa samo lutam protiv dušesvoje, a ako se uputim, pa to je stoga što miobjavljuje Gospodar moj. Uistinu! On je Onaj kojičuje, Bliski.”
51 A kad bi vidio kad se preplaše, pa ne budeuzmicanja, i budu dograbljeni iz mjesta bliskog,
52 I reknu: “Vjerujemo u njega!” A otkud im daprihvate iz mjesta dalekog?
53 A doista nisu vjerovali u njega od ranije, iciljali su na nevidljivo iz mjesta dalekog.
54 A između njih i onog šta žele je prepreka,kao što je učinjeno prije sa njima sličnima. Uistinu,oni su bili u sumnji ozbiljnoj.

Chapter 35 (Sura 35)

Verse Meaning
1 Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Onom koji je meleke učinio poslanicima sa krilima:dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju šta hoće.Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć.
2 Ono što Allah otvori ljudima od milosti – panema tog ko će je zadržati; a šta zadrži – pa nemajoj pošiljaoca poslije Njega; a On je Moćni, Mudri.
3 O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove premavama! Ima li ikakav stvoritelj pored Allaha, (da) vasopskrbljuje iz neba i Zemlje? Nema boga osim Njega,pa kud se odvraćate?
4 A ako te poreknu, pa već su poricani poslaniciprije tebe. A Allahu se vraćaju stvari.
5 O ljudi! Zaista je obećanje Allahovo Istina!Zato neka vas nikako ne zavara život Dunjaa, i nekavas nikako ne zavara o Allahu garur.
6 Uistinu, šejtan vam je neprijatelj, zato gauzmite neprijateljem. Poziva jedino partiju svoju, dabudu od stanovnika seira.
7 Oni koji ne vjeruju – imaće oni kaznu žestoku.A oni koji vjeruju i rade dobra djela – imaće onioprost i nagradu veliku.
8 Pa da li je onaj kome je uljepšano zlo djelanjegovog, pa ga vidi lijepim …? Pa uistinu, Allahzabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. Zato nek neide duša tvoja zbog žalosti nad njima. Uistinu, Allahje Znalac o onom što rade.
9 A Allah je Taj koji šalje vjetrove, pa dižuoblak, te ga tjeramo ka zemlji mrtvoj, pa oživljavamonjime zemlju nakon mrtvila njenog. Takvo će bitiproživljenje!
10 Ko želi moć – pa Allahova je moć sva. Njemuse uzdiže riječ lijepa; a dobro djelo – uzvisuje ga;a oni koji planiraju zla djela, imaće oni kaznužestoku; a spletkarenje takvih – ono će propasti.
11 A Allah vas je stvorio od prašine, zatim odkapi sperme, potom vas učinio parovima. I ne zatrudninijedna žena i ne rodi bez znanja Njegovog. I neproduži se nijednom dugovječnom, niti umanji odživota njegovog, a da nije u Knjizi: uistinu, to jeAllahu lahko.
12 I nisu jednaka dva mora: ovo svježe,slatkovodno, pitko je piće njegovo, a ovo slano,gorko, a iz svakog jedete svježe meso i vadite nakitkojeg nosite. I vidiš plovila po njemu brazdaju, datražite iz blagodati Njegove i da biste vizahvaljivali.
13 Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe unoć, i potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi rokuodređenom. To je Allah, Gospodar vaš!; Njegova jevlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladajuopnom na hurminoj košpici.
14 Ako ih prizivate, ne čuju dowu vašu, a dačuju – ne bi vam se odazvali. A na Dan kijameta ćeporeći širk vaš, i neće te obavijestiti sličnoObaviještenom.
15 O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah- On je Bogati, Hvaljeni.
16 Ako hoće, ukloniće vas i dovesti stvorenjenovo;
17 A nije to Allahu teško.
18 I neće se opterećeni teretiti teretom drugog;a ako pretovareni pozove teretu svom, neće seponijeti od njega nimalo, makar bio rod. Samo ćešopomenuti one koji se boje Gospodara svog unevidljivosti i obavljaju salat; a ko se čisti, padoista se čisti za dušu svoju. A Allahu je dolazište!
19 I nisu isti slijepac i onaj koji vidi,
20 Niti tmine, niti svjetlo,
21 Ni hlad, niti žega,
22 I nisu isti živi i mrtvi. Uistinu! Allah dajeda čuje kome hoće. I nisi ti taj koji će pročuti onogko je u kaburima.
23 Ti si samo opominjač.
24 Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom,donosiocem radosnih vijesti i opominjačem. A nemaumme a da nije (kroz) nju prošao opominjač.
25 A ako te poreknu, pa već su poricali oniprije njih. Dolazili su im poslanici njihovi sadokazima jasnim i zeburima i Knjigom svjetiljom.
26 Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali;pa kakvo je bilo odbijanje Moje!
27 Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, paizvodimo njome plodove različitih boja njihovih; a(ima) planina bijelih i crvenih pruga – različitihboja njihovih – i jako crnih;
28 A ljudi i životinje i stoka su takođerrazličitih boja njihovih. Samo se boje Allaha izmeđurobova Njegovih, učeni. Uistinu! Allah je Moćni,Oprosnik.
29 Uistinu, oni koji uče Knjigu Allahovu iobavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, javno i tajno, nadaju se trgovini (koja)neće propasti,
30 Da bi im ispunio nagrade njihove i dodao imiz dobrote Svoje. Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni.
31 A ono što smo ti objavili od Knjige, to jeIstina, potvrda onome što je ispred nje. Uistinu!Allah je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac.
32 Zatim smo Knjigu dali u naslijeđe onima kojesmo odabrali od robova naših, pa je od njih zalimduši svojoj, a (neki) od njih je osrednji, a (neki)od njih je prednjak u dobrim djelima s dozvolomAllahovom. To je to, blagodat velika!
33 Bašče Adna! Ući će u njih, nosiće u njimanarukvice od zlata i biser, a odjeća njihova će unjima biti svila.
34 I reći će: “Hvala Allahu koji je odstranio odnas tugu. Uistinu! Gospodar naš je Oprosnik,Zahvalni,
35 Koji nas je nastanio u kući boravka, izdobrote Svoje. Neće nas dotaći u njoj umor, niti ćenas u njoj dotaći klonulost.”
36 A oni koji ne vjeruju, imaće oni vatruDžehennema. Neće se s njima svršiti pa da umru, ineće im se olakšati (ništa) od kazne njegove. Takoćemo platiti svakog nezahvalnika.
37 I oni će u njemu zvati u pomoć: “Gospodarunaš! Izbavi nas; radićemo dobro, ne šta smo radili.””Zar vam nismo dali dug život, da se pouči u njemu kose poučava? – i došao vam je opominjač. Zatokušajte!” Pa nemaju zalimi nikakva pomagača.
38 Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa iZemlje. Uistinu! On je Znalac grudi.
39 On je Taj koji vas je učinio halifama naZemlji; pa ko ne vjeruje, ta protiv njega jenevjerstvo njegovo. A povećava nevjernicimanevjerstvo njihovo, kod Gospodara njihovog, jedinomržnju, i povećava nevjernicima kufr njihov samogubitak.
40 Reci: “Vidite li ortake vaše koje prizivatemimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili odzemlje! Ili imaju oni udio u nebesima? Zar smo imdali Knjigu, pa su oni na jasnim dokazima iz nje?Naprotiv! Zalimi jedni drugima obećavaju samoobmanu.”
41 Uistinu! Allah drži nebesa i Zemlju da nenestanu. A ako krenu da nestanu, neće ih zadržatiniko poslije Njega. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.
42 I kunu se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih (da će) ako im dođe opominjač sigurno bitiupućeniji od svih ummeta; pa pošto im je došaoopominjač, povećalo im je samo izbjegavanje,
43 Oholost na Zemlji i planiranje zla; aplaniranje zla opkoljava jedino počinitelje njegove.Pa da li očekuju išta osim sunneta ranijh? Pa nećešnaći u sunnetu Allahovom zamjenu, i nećeš naći usunnetu Allahovom promjenu.
44 Zar ne putuju po Zemlji pa gledaju kakav jebio kraj onih prije njih, a bili su jači od njih usili? I nije Allah takav da će Mu umaći ikakva stvaru nebesima, niti u Zemlji. Uistinu! On je Znalac,Moćni.
45 A da ščepava Allah ljude za ono šta suzaslužili, ne bi na površini njenoj ostavio nijednoživo biće; ali, ostavlja ih do roka određenog; pa kaddođe rok njihov, ta uistinu je Allah robova svojihVidilac.

Chapter 36 (Sura 36)

Verse Meaning
1 Ja. Sin.
2 Tako Mi Kur´ana mudrog,
3 Uistinu, ti si (jedan) od izaslanika,
4 Na putu pravom:
5 Objavom Moćnog, Milosrdnog,
6 Da opominješ ljude čiji očevi nisu biliopominjani, pa su oni nemarni.
7 Doista se obistinila Riječ na većini njih, paoni ne vjeruju.
8 Uistinu! Mi smo na vratovima njihovim načiniliokove, pa su oni do brada, zato su oni uzdignutihglava.
9 I načinili smo ispred njih barijeru i iza njihbarijeru, pa ih prekrili – zato oni ne vide.
10 A isto im je, opominjao ih ili ih neopominjao – (oni) neće vjerovati.
11 Jedino opominješ onog ko slijedi Opomenu iboji se Milostivog u nevidljivosti. Zato ga obradujoprostom i nagradom plemenitom.
12 Uistinu! Mi, Mi ćemo oživiti mrtve, a pišemošta su unaprijed poslali, i tragove njihove. A svakustvar – pobrojat ćemo je u Vodiču jasnom.
13 I navedi im primjer stanovnika grada, kad mudođoše izaslanici;
14 Kad poslasmo njima dvojicu – pa porekoše njihdvojicu – te pojačasmo trećim, te rekoše: “Uistinu,mi smo vama izaslanici!”
15 Rekoše: “Vi ste samo smrtnici slični nama, anije objavio Milostivi ništa; vi samo lažete!”
16 Rekoše: “Gospodar naš zna. Uistinu, mi smovama izaslanici,
17 A na nama je jedino dostava jasna.”
18 Rekoše: “Uistinu, mi s vama zlo slutimo; akone odustanete, sigurno ćemo vas kamenovati, i sigurnoće vas od nas dotaći kazna bolna.”
19 (Izaslanici) rekoše: “Vaša zla kob je savama! Zar zato što ste opomenuti? Naprotiv, vi steljudi koji pretjeruju.”
20 I dođe s najdaljeg kraja grada čovjek,trčeći. Reče: “O narode moj! Slijedite izaslanike!
21 Slijedite onog ko od vas ne traži nagradu, aoni su upućeni.
22 I zašto (da) ja ne obožavam Onog ko me jestvorio, a Njemu ćete biti vraćeni?
23 Zar da uzmem mimo Njega bogove? Ako miMilostivi želi štetu, neće mi njihovo posredovanjekoristiti nimalo, niti će me oni spasiti.
24 Uistinu, ja bih tad bio u zabludi očitoj.
25 Uistinu! Ja vjerujem u Gospodara vašeg, zatome čujte!”
26 Rečeno je: “Uđi u Džennet.” Rekao je: “O damoj narod zna,
27 Zašto mi je oprostio Gospodar moj i učinio meod počašćenih!”
28 I nismo na narod njegov poslije njegaspustili nikakvu vojsku s neba, i nismo (nikad)spuštali.
29 Bio je samo krik jedan, tad gle: oni ugašeni.
30 O žalosti nad robovima! Nije im došao nijedanposlanik, a da mu se nisu rugali!
31 Zar ne vide koliko smo prije njih uništilinaraštaja, da im se oni ne vraćaju?
32 A svi zajedno će kod nas biti privedeni.
33 A znak za njih je zemlja zamrla: oživljavamoje i izvodimo iz nje žito, pa od njega jedu;
34 I načinili smo na njoj bašče od palmi i loza,i provrili smo na njoj izvore,
35 Da jedu od voća njenog – a nisu to uradileruke njihove. Pa zar neće zahvaljivati?
36 Slava neka je Onom koji je stvorio parovesvega: od onog šta izrasta iz zemlje, i od dušanjihovih, i od onog šta ne znaju!
37 A znak za njih je noć: povlačimo od nje dan,tad gle! oni zamračeni.
38 I Sunce plovi staništu svom. To je diktatMoćnog, Znalca;
39 I Mjesec, odredili smo mu faze dok se vraćakao grančica stara.
40 Sunce – ne treba njemu da dostigne Mjesec,niti noći da pretekne dan. A svakoje u orbiti plovi.
41 I znak im je što smo Mi nosili potomkenjihove u lađi natovarenoj.
42 I stvorili smo za njih nešto njoj slično, (načemu) se transportuju,
43 A ako htjednemo, potopićemo ih, pa im nećebiti pomoći, niti će oni biti izbavljeni,
44 Izuzev milošću od Nas, i (kao) uživanje doizvjesnog vremena.
45 I kad im se kaže: “Bojte se onog šta jeispred vas i šta je iza vas, da bi vam se smilovalo.”
46 I nije im došao nijedan znak od znakovaGospodara njihovog, a da nisu bili od njegaodvraćeni!
47 I kad im se kaže: “Udjeljujte od onog čim vasje opskrbio Allah”, govore oni koji ne vjeruju, onimakoji vjeruju: “Zar da hranimo onog koga bi, da jehtio Allah, nahranio? Vi ste samo u zabludi očitoj!”
48 I govore: “Kad će ova prijetnja, ako steistiniti?”
49 Očekuju samo krik jedan, obuzeće ih, a oni ćese prepirati.
50 Tad neće moći wasijet (sačiniti), niti će seporodicama svojim vratiti.
51 I puhnuće se u sur, tad gle: oni iz kabura kaGospodaru svom hitaju.
52 Reći će: “O teško nama! Ko nas podiže izspavališta našeg?” “Ovo je ono šta je obećavaoMilostivi, a Istinu su govorili izaslanici.”
53 Biće samo krik jedan, tad gle: oni svi kodNas privedeni!
54 Pa Danas neće duši biti učinjen zulm nimalo,i bićete plaćeni jedino kako ste radili.
55 Uistinu, stanovnici Dženneta će Danas bitizauzeti, veseli,
56 Oni i žene njihove, u sjenci, na divanimanaslonjeni;
57 Imaće oni u njemu voće, i imaće oni štazatraže.
58 “Selam!” – biće riječ Gospodara Milosrdnog.
59 “I odvojite se Danas o prestupnici!”
60 Zar vam nisam naložio, o sinovi Ademovi, dane obožavate šejtana? Uistinu, on vam je neprijateljotvoreni –
61 Već da Mene obožavate? Ovo je put pravi.
62 I zaista je između vas zaveo mnoštvo veliko.Pa zar niste razumjeli?
63 Ovo je Džehennem kojim vam je prijećeno!
64 Pržite se njime Danas što niste vjerovali.
65 Danas ćemo zapečatiti usta njihova, agovoriće Nam ruke njihove, i svjedočiće noge njihove,za ono šta su zaradili.
66 A da smo htjeli, sigurno bismo ugasili očinjihove, te bi se utrkivali putem, pa kako bividjeli?
67 I da smo htjeli, sigurno bismo ihpreoblikovali u mjestu njihovom, pa ne bi mogliotići, niti se vratiti.
68 A onog koga poživimo, unazadimo ga ustvaranju, pa zar ne shvataju?
69 I nismo ga poučili pjesništvu, niti mupriliči, to je samo Opomena i Kur´an jasni,
70 Da opomene onog ko je živ, i obistini Riječprotiv nevjernika.
71 Zar ne vide da smo Mi stvorili za njih – odonog šta su uradile ruke Naše – stoku, pa su oninjeni gospodari?
72 I potčinili smo ih njima, pa su od njihjahalice njihove, i od njih jedu.
73 I imaju oni u njima korist i piće; pa zarneće zahvaljivati?
74 A uzimaju mimo Allaha bogove, da bi se onipomogli.
75 Ne mogu im (dati) pomoć i oni su za njihvojska privedenih.
76 Zato neka te ne žalosti govor njihov.Uistinu! Mi znamo šta kriju i šta objelodanjuju.
77 Zar ne vidi čovjek da smo ga Mi stvorili odkapi sperme, pa gle! on protivnik otvoreni.
78 I Nama navodi primjer, a zaboravio jestvaranje svoje. Govori: “Ko će oživiti kosti – a onebudu truhle?”
79 Reci: “Oživiće ih ko ih je sazdao prvi put, aOn je o svakom stvaranju Znalac,
80 Koji vam je iz drveta zelenog načinio vatru,pa gle! vi od nje pripaljujete.”
81 Zar nije Onaj koji je stvorio nebesa i Zemljukadar da stvori slične njima? Svakako!, a On jeTvorac, Znalac!
82 Zaista, komanda Njegova kad nešto želi, jestda mu rekne: “Budi!” – tad biva.
83 Pa slavljen neka je Onaj u ruci čijoj jevlast svake stvari, a Njemu se vraćate!

Chapter 37 (Sura 37)

Verse Meaning
1 Tako mi u saffove poredanih,
2 Te onih koji gone ukorom,
3 Te onih koji recituju Opomenu,
4 Uistinu! Bog vaš je sigurno Jedini,
5 Gospodar nebesa i Zemlje i onog između njih, iGospodar istoka.
6 Uistinu! Mi smo najniže nebo ukrasili ukrasom- planetama,
7 I zaštitom od svakog šejtana zadrtog.
8 Ne čuju Najviši skup, a bivaju gađani sa svakestrane,
9 Prognani, a njihova kazna je trajna.
10 Izuzev ko otrgne grabljenjem – tad ga slijedisvjetlica prodorna.
11 Pa upitaj njih: “Da li su oni jače stvorenjeili onaj koga smo stvorili?” Uistinu! Mi smo ihstvorili od ilovače ljepljive.
12 Naprotiv, zadivio si se, a rugaju se,
13 I kad se opomenu, ne paze,
14 A kad znak vide, rugaju se,
15 I govore: “Ovo je samo sihr očiti!
16 Hoćemo li kad umremo i budemo prah i kosti,uistinu mi biti podignuti,
17 Ili očevi naši raniji?”
18 Reci: “Da, i vi ćete biti poniženi.”
19 Pa to će biti samo povik jedan, tad gle! -oni će gledati,
20 I reći: “O teško nama! Ovo je Dan sudnji!”
21 “Ovo je Dan odluke, onaj kojeg ste poricali.”
22 Sakupite one koji su činili zulm i drugarenjihove, i ono šta su obožavali,
23 Mimo Allaha, pa ih povedite na put džehimu,
24 I zaustavite ih, uistinu, oni će biti pitani.
25 “Šta vam je, ne pomažete se?”
26 Naprotiv, oni su Danas pokorni.
27 I pristupaće oni jedni drugima – raspitivaćese,
28 Govoriće: “Uistinu, vi ste nam dolazilizdesna.”
29 Reći će: “Naprotiv, niste bili vjernici,
30 I nismo mi imali nad vama nikakve moći.Naprotiv! Bili ste narod pretjerujućih.
31 Zato se na nama obistinila Riječ Gospodaranašeg: uistinu, mi smo ti koji kušamo.
32 Tad smo vas zaveli. Uistinu, mi smo bilizalutali.”
33 Pa uistinu, oni će u kazni Tog dana bitisudionici.
34 Uistinu, Mi ćemo tako postupiti saprestupnicima.
35 Uistinu, oni su se – kad im je rečeno: “Nemaboga osim Allaha” – uzoholili,
36 I govorili: “Zar da mi uistinu napustimobogove naše radi pjesnika ludog?”
37 Naprotiv, došao je s Istinom i potvrdioizaslanike.
38 Uistinu, vi ćete kušati kaznu bolnu –
39 I bićete plaćeni samo kako ste radili –
40 Izuzev robova Allahovih čistih,
41 Ti takvi će imati opskrbu poznatu:
42 Voće; i oni će biti počašćeni,
43 U baščama uživanja,
44 Na sofama će naspramni biti,
45 Obilaziće se oko njih sa čašom izvora,
46 Bijelog, prijatnog za pijače.
47 Neće biti u njemu glavobolje, niti će se oniod njega opiti.
48 A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda,krupnooke,
49 Kao da su one jaja skrivena.
50 Tad će pristupati oni jedni drugima,raspitivaće se.
51 Reći će govornik između njih: “Uistinu, jasam imao druga,
52 Govorio je: ´Jesi li uistinu ti od onih kojipotvrđuju?
53 Zar ćemo kad umremo i budemo prah i kosti,uistinu mi polagati račun?”
54 Reći će: “Da li biste vi pogledali?”
55 Tad će pogledati pa će ga vidjeti usreddžehima.
56 Reći će: “Tako mi Allaha, zamalo da meupropastiš.
57 I da nije bilo blagodati Gospodara mog,sigurno bih bio od privedenih.”
58 “Pa zar nećemo mi biti mejjiti,
59 Izuzev smrti naše ranije, i nećemo mi bitimučeni?”
60 Uistinu, ovo je to, uspjeh veličanstven.
61 Za slično ovome, ta neka rade radnici!
62 Da li je to bolje ugošćenje ili drvo zekkum?
63 Uistinu, Mi ćemo ga učiniti iskušenjem zazalime.
64 Uistinu, to drvo izlazi iz dna džehima,
65 Plod njegov – kao da su to glave šejtana.
66 Pa uistinu, oni će jesti od njega te punitinjime trbuhe.
67 Zatim će oni uistinu imati na njega mješavinuključale vode,
68 Potom je uistinu povratište njihovo džehimu.
69 Uistinu, oni su našli očeve svoje zalutale,
70 Pa oni tragovima njihovim hite.
71 A doista je prije njih zalutala većinaprijašnjih,
72 I doista smo slali među njih opominjače.
73 Zato pogledaj kakav je bio kraj opominjanih,
74 Izuzev robova Allahovih čistih.
75 A doista Nas je zvao Nuh, pa divni su Onikoji su se odazvali.
76 I spasili smo njega i porodicu njegovu odžala strašnog,
77 I učinili potomstvo njegovo – njihpreživjelima,
78 I ostavili nad njim u kasnijim(pokoljenjima):
79 “Selam Nuhu u svjetovima!”
80 Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!
81 Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,
82 Zatim smo potopili druge.
83 A uistinu, od stranke njegove je Ibrahim.
84 Kad dođe Gospodaru svom sa srcem zdravim,
85 Kad reče ocu svom i narodu svom: “Šta toobožavate?
86 Zar lažne bogove mimo Allaha želite?
87 Pa šta je vaše mišljenje o Gospodarusvjetova?”
88 Tad osmotri pogledom zvijezde,
89 Pa reče: “Uistinu, ja sam bolestan!”
90 Tad se okrenuše od njega odlazeći.
91 Pa se prikrade bogovima njihovim, te reče:”Zar ne jedete?,
92 Šta vam je, ne govorite?”
93 Pa im se prikrade udarajući desnicom.
94 Tad mu se približiše, žureći.
95 Reče: “Zar obožavate ono što klešete,
96 A Allah je stvorio vas i ono što pravite?”
97 Rekoše: “Sagradite mu građevinu, pa ga baciteu vatru.”
98 Tad mu zaželiše spletku, pa njih učinismodonjima.
99 I reče: “Uistinu, ja sam putnik Gospodarusvom, uputiće me.
100 Gospodaru moj! Daruj mi (potomka) oddobrih.”
101 Pa smo ga obradovali dječakom blagim.
102 Pa pošto je dostigao s njim (dobu)privređivanja, reče: “O sinčiću moj! Uistinu sam ja usnu vidio da te ja koljem, pa gledaj, šta vidiš?”Reče: “O oče moj! Učini šta ti se naređuje. Naći ćešme – ako htjedne Allah – (jednim) od strpljivih.”
103 Pa pošto se oba pokoriše, i položi ga načelo,
104 I pozvasmo ga: “O Ibrahime!
105 Već si ispunio snoviđenje. Uistinu, mi takonagrađujemo dobročinitelje.
106 Uistinu, ovo je to, kušnja očita.”
107 I iskupismo ga žrtvom golemom,
108 I ostavismo mu među kasnijima:
109 “Selam Ibrahimu!”
110 Tako nagrađujemo dobročinitelje!
111 Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,
112 A obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom,od pravednih,
113 I blagoslovili njega i Ishaka; a odpotomstva njih dvojice je dobročinitelj i zalim dušisvojoj, očiti;
114 I doista smo obdarili Musaa i Haruna,
115 I spasili njih dvojicu i narod njihov odžala strašnog,
116 I pomogli ih, pa su oni bili pobjednici;
117 I dali smo njima dvojici Knjigu jasnih(stvari),
118 I uputili ih putem pravim,
119 I ostavili njima dvojici među kasnijima:
120 “Selam Musau i Harunu!”
121 Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!
122 Uistinu, njih dvojica su bili od robovaNaših vjernika.
123 I uistinu, Il´jas je bio od izaslanika.
124 Kad reče narodu svom: “Zar se ne bojite?
125 Zar prizivate Ba´la, a ostavljate Najboljegod stvoritelja,
126 Allaha, Gospodara vašeg i Gospodara očevavaših ranijih?”
127 Pa su ga porekli, pa uistinu će oni bitiprivedeni,
128 Izuzev robova Allahovih čistih.
129 I ostavili smo njemu među kasnijima:
130 “Selam Il´jasu!”
131 Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!
132 Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika.
133 I uistinu, Lut je bio od izaslanika.
134 Kad spasismo njega i porodicu njegovu – sve,
135 Izuzev starice među izostalima,
136 Zatim smo uništili druge.
137 A uistinu, vi prolazite pored njih jutrom,
138 I noću; pa zar ne shvatate?
139 I uistinu, Junus je bio od izaslanika;
140 Kad pobježe k lađi natovarenoj,
141 Pa je bacio kocku, te bio od odbačenih,
142 Tad ga je progutala (velika) riba, i on jeprijekora vrijedan:
143 Pa da on nije bio od onih koji slave(Allaha),
144 Sigurno bi ostao u njenoj utrobi do Dana(kad) će biti podignuti.
145 Pa smo ga izbacili na pusto mjesto, a on jebio bolestan,
146 I dali smo da nad njim izraste žbun tikve;
147 I poslali ga ka stotini hiljada ili više,
148 Pa su vjerovali, te smo im dali uživanje doizvjesnog vremena.
149 Zato ih upitaj: “Jesu li Gospodara tvogkćeri, a njihovi sinovi?”
150 Ili smo stvarali meleke ženskima, a onisvjedoci bili?
151 Besumnje! Uistinu oni zbog laži svojegovore:
152 “Rodio je Allah”, a uistinu, oni sulažljivci.
153 Zar je odabrao kćeri nad sinovima?
154 Šta vam je? Kako sudite?
155 Pa zar se nećete poučiti?
156 Ili vi imate dokaz očit?
157 Pa donesite knjigu svoju, ako istinugovorite!
158 I uspostavljaju između Njega i džinnasrodstvo, a doista džinni znaju da će oni uistinubiti privedeni –
159 Slavljen neka je Allah od onog šta pripisuju-
160 Izuzev robova Allahovih čistih.
161 Pa uistinu, vi i ono šta obožavate,
162 Niste vi protiv Njega zavodnici,
163 Izuzev onog koji će biti pržen džehimom.
164 A nema od nas nijednog, a da njegovo mjestonije poznato,
165 I uistinu! Mi, Mi smo poredani,
166 I uistinu, Mi, Mi smo slavitelji.
167 A oni su sigurno govorili:
168 “Da je kod nas Opomena od ranijih,
169 Sigurno bismo bili robovi Allahovi čisti.”
170 Pa nisu u njega vjerovali, pa saznaće!
171 A već je prethodila Riječ Naša robovimaNašim poslanim.
172 Uistinu, oni – oni će biti pomognuti,
173 I uistinu, vojska Naša – oni će bitipobjednici.
174 Zato se okreni od njih izvjesno vrijeme,
175 I posmatraj ih, pa vidjeće.
176 Pa zar kaznu Našu požuruju?
177 Pa kad se spusti u avliju njihovu, tad ćebiti zlo jutro upozoravanih.
178 I okreni se od njih izvjesno vrijeme,
179 I posmatraj, pa vidjet će!
180 Slavljen neka je Gospodar tvoj, Gospodarmoći, od onog šta pripisuju!
181 I selam izaslanicima,
182 I hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

Chapter 38 (Sura 38)

Verse Meaning
1 Sad. Tako mi Kur´ana, posjednika Opomene,
2 Naprotiv, oni koji ne vjeruju u oholosti su irazdoru.
3 Koliko smo prije njih uništili pokoljenja, pasu prizivali, a prošlo bi vrijeme za uzmicanje.
4 A čudili su se da im je došao opominjač izmeđunjih, i govorili nevjernici: “Ovo je čarobnjak,lažac.
5 Je li učinio bogove Bogom Jedinim? Uistinu,ovo je stvar čudesna!”
6 I krenuše velikani izmeđe njih: “Idite iustrajte uz bogove svoje! Uistinu, ovo je stvar kojase želi!
7 Nismo o ovome čuli u milletu zadnjem. Ovo jesamo izmišljotina!
8 Zar je njemu objavljena Opomena između nas?”Naprotiv! Oni su u sumnji o Opomeni Mojoj. Naprotiv,još nisu okusili kaznu Moju.
9 Zar su kod njih riznice milosti Gospodaratvog, Moćnog, Darivaoca?
10 Zar je njihova vlast nebesa i Zemlje i onogšta je između njih? Pa neka se uspnu (kakvim)sredstvima!
11 Vojska su što je ondje poražena od saveznika.
12 Poricali su prije njih narod Nuhov i Ad ifaraon, posjednik stubova,
13 I Semud i narod Lutov i stanovnici Ejke -takve su partije.
14 Svaki je samo poricao poslanike, pa seobistinila kazna Moja.
15 A takvi čekaju samo krik jedan, za kojeg nemaodlaganja.
16 I govore: “Gospodaru naš! Ubrzaj nam dio našprije Dana obračuna.”
17 Strpi se nad onim šta govore, i sjeti se robaNašeg Dawuda, posjednika moći. Uistinu, on je bio tajkoji se obraćao (Allahu).
18 Uistinu! Mi smo potčinili brda (da) s njimslave u sutonu i obasjavanju,
19 I ptice okupljene; svako je Njemu obraćenik.
20 I ojačali smo carstvo njegovo, i dali mumudrost i odlučan govor.
21 A da li je tebi stigla vijest o parničarima?- kad se ispeše na mihrab;
22 Kad uđoše Dawudu, pa se prestraši od njih,rekoše: “Ne boj se! Dva smo parničara, učinili smonepravdu jedan drugom, zato među nama presudi sIstinom; i ne budi nepravedan; i uputi nas puturavnom.
23 Uistinu, ovo je brat moj. On ima devedesetdevet ovaca, a ja imam jednu ovcu, pa je rekao:´Povjeri je meni!´ – i nadmaši me u govoru.”
24 (Dawud) reče: “Zaista ti je učinio zulmtraženjem ovce tvoje ovcama svojim. A uistinu, mnogiod ortaka čine nasilje jedni drugima, izuzev kojivjeruju i čine dobra djela – a njih je malo.” I Dawudpomisli da ga iskušavamo, pa zamoli oprost Gospodarasvog i pade na ruku´ i pokaja se.
25 Tad smo mu to oprostili, a uistinu, on imakod Nas bliskost i lijepo povratište.
26 O Dawude! Uistinu! Mi smo te učinili halifomna Zemlji, zato sudi među ljudima s Istinom, i neslijedi strast, pa da te zavede s puta Allahovog.Uistinu, koji zavode s puta Allahovog, imaće onikaznu žestoku što su zaboravili Dan obračuna.
27 I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta jeizmeđu njih, uzaludno. To je mišljenje onih koji nevjeruju. Pa teško onima koji ne vjeruju – od vatre!
28 Zar tretiramo one koji vjeruju i rade dobradjela, kao mufside na Zemlji? Ili tretiramobogobojazne kao razvratnike?
29 Knjiga koju smo ti objavili jeblagoslovljena; da razmatraju ajete njene i da sepouče posjednici razuma.
30 I podarili smo Dawudu Sulejmana. Divan rob!Uistinu, on je bio onaj koji se obraćao.
31 Kad mu se izvedoše u sumrak safinati brzi,
32 Tad reče: “Uistinu! Ja sam iskazao ljubavprema dobru (više) no zikru Gospodara svog” – dok nebi skriveno u velu (noći).
33 “Vratite mi ih”, pa je počeo glađenjem nogu ivratova.
34 I doista smo iskušavali Sulejmana, i bacilina prijesto njegov tijelo – zatim se obratio.
35 Reče: “Gospodaru moj! Oprosti mi, daruj mivlast kakvu niko neće imati poslije mene! Uistinu,Ti, Ti si Darivalac.”
36 Pa smo potčinili njemu vjetar – puhao jepovjetarac po naredbi njegovoj blago kud je htio,
37 I šejtane, svakog graditelja i ronioca,
38 I druge povezane u okove.
39 “Ovo je poklon Naš, pa daruj ili zadrži, bezračuna.”
40 A uistinu, on kod Nas ima bliskost i lijepopovratište.
41 I spomeni roba Našeg Ejjuba, kad pozvaGospodara svog: “Uistinu me šejtan dotiče jadom ipatnjom.”
42 “Udri nogom svojom!” Ovo je mjesto pranja -hladno, i (voda za) piće.
43 I podarili smo mu porodicu njegovu, i sličnonjima uz njih – milost od Nas – i Opomenu za imaocerazuma.
44 “I uzmi rukom svojom snop, pa udri njime i neprekrši zakletvu!” Uistinu, Mi smo ga našlistrpljivim. Divan rob! Uistinu, on je bio pokajanik.
45 I spomeni robove Naše, Ibrahima i Ishaka iJakuba – posjednike čvrstine i zapažanja.
46 Uistinu! Mi smo ih pročistili čistom(osobinom), sjećanjem Kuće.
47 I uistinu, oni su kod Nas od odabranih,najbolji.
48 I spomeni Isma´ila i Eljese´a i Zul´kifla; asvaki je bio od najboljih.
49 Ovo je podsjećanje; a uistinu, bogobojazni ćeimati divno povratište,
50 Bašče Adna, za njih otvorenih kapija,
51 Naslonjeni u njima, tražiće u njima mnogovoća, i piće.
52 A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda,vršnjakinje.
53 Ovo je ono šta vam se obećava za Danobračuna.
54 Uistinu, ovo je opskrba Naša, nema za njunikakva iscrpljenja.
55 Ovo! A uistinu, prevršitelji će imati zlopovratište,
56 Džehennem – pržiće se njime, ta loše jeodmorište.
57 Ovo! Zato neka ga kušaju – ključalu tekućinui ledenu,
58 I druge, od sličnih tome, u parovima!
59 Ovo je skupina koja se s vama gura; neće zanjih biti dobrodošlice! Uistinu, oni će biti prženivatrom.
60 Reći će: “Naprotiv, vi – vama nema merhaba:vi ste ga pripremili za nas, pa loše je stanište!”
61 Reći će: “Gospodaru naš! Ko je ovo pripremioza nas, pa dodaj mu dvostruku kaznu u vatri!”
62 I govoriće: “Šta nam je, ne vidimo ljude kojesmo brojali ozloglašenima?
63 Jesmo li ih uzeli ruglom ili su skrenuli snjih pogledi (naši)?”
64 Doista, to će biti istina: svađa stanovnikavatre.
65 Reci: “Ja sam samo opominjač, i nema nikakvaboga, izuzev Allaha Jedinog, Onog koji pokorava,
66 Gospodara nebesa i Zemlje i šta je izmeđunjih, Moćnog, Oprosnika.”
67 Reci: “To je vijest veličanstvena,
68 Vi ste od nje odvraćeni!
69 Nisam imao nikakvog znanja o Skupu najvišem,kad su raspravljali;
70 Meni se objavljuje da sam ja samo opominjačjasni.”
71 Kad reče Gospodar tvoj melecima: “Uistinu, Jasam Tvorac smrtnika od ilovače,
72 Zato kad ga sredim i udahnem u njega od DuhaSvog, tad padnite njemu ničice.”
73 Pa su učinili sedždu meleci, svi oni zajedno,
74 Osim Iblisa; uzoholio se i bio od nevjernika.
75 (Allah) reče: “O Iblisu! Šta te je spriječiloda padneš na sedždu onom šta sam stvorio rukamaSvojim? Jesi li se uzoholio ili si od uzvišenih?”
76 Reče: “Ja sam bolji od njega, mene si stvoriood vatre, a njega si stvorio od ilovače.”
77 (Allah) reče: “Pa izlazi iz njega, pa uistinusi ti protjeran,
78 I uistinu! Na tebi je prokletstvo Moje doDana sudnjeg.”
79 Reče: “Gospodaru moj! Pa odgodi mi do Danakad će biti podignuti.”
80 (Allah) reče: “Pa uistinu si ti od onihkojima se odgađa,
81 Do Dana – wakta poznatog.”
82 Reče: “Pa tako mi moći Tvoje, sigurno ću ihsve zavesti,
83 Izuzev robova Tvojih – od njih čistih.”
84 (Allah) reče: “Pa Istina je, a Istinugovorim,
85 Sigurno je da ću napuniti Džehennem tobom ionim ko te između njih bude slijedio – svima.”
86 Reci (Muhammede): “Ne tražim od vas za njeganikakvu nagradu, i nisam ja od izvještačenih.
87 On je samo Opomena svjetovima.
88 A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon(izvjesnog) vremena.”

Chapter 39 (Sura 39)

Verse Meaning
1 Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog.
2 Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu s Istinom,zato obožavaj Allaha, odan Njegovoj vjeri.
3 Uistinu, čista vjera je za Allaha! A oni kojimimo Njega uzimaju zaštitnike (kažu): “Obožavamo ihsamo da nas približe Allahu bliskošću.” Doista ćeAllah presuditi među njima o onom u čemu se onirazilaze. Uistinu, Allah ne upućuje onog ko je lažac,nezahvalnik.
4 Da je Allah želio da uzme dijete, sigurno biod onog šta stvara izabrao šta hoće. Slava neka jeNjemu! On, Allah, je Jedini, Onaj koji pokorava!
5 Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Zavijanoću dan, i zavija danom noć. I potčinio je Sunce iMjesec. Svakoje plovi roku određenom. Besumnje! On jeMoćni, Oprosnik!
6 Stvorio vas je od duše jedne, zatim od njenačinio paricu njenu, i dao vam od stoke osam parova.Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem izastvaranja, u tri tmine. To je Allah, Gospodar vaš!,Njegova je vlast. Nema boga osim Njega, pa kako seodvraćate?
7 Ako ne vjerujete – pa uistinu, Allah je od vasNeovisan, a nije zadovoljan nezahvalnošću robovaSvojih. A ako zahvaljujete, zadovoljan je On s vama.I neće se teretiti opterećeni teretom drugog. Zatimje Gospodaru vašem povratak vaš, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili. Uistinu! On jeZnalac grudi.
8 I kad čovjeka dotakne nevolja, prizivaGospodara svog, obraćajući se Njemu. Potom, kad mupodari blagodat od Sebe, zaboravi ono za što Ga jeprizivao ranije, i postavlja Allahu jednake da bizavodio s puta Njegovog. Reci: “Uživaj malo unevjerovanju svom, uistinu si ti od stanovnikavatre.”
9 Da li je onaj ko je pokoran za vrijeme noći,padajući na sedždu i stojeći, pazi na Ahiret i nadase milosti Gospodara svog…? Reci: “Da li su istioni koji znaju i koji ne znaju?” Jedino se poučavajuposjednici razuma!
10 Reci: “O robovi Moji koji vjerujete! Bojte seGospodara svog. Onima koji rade dobro na ovom Dunjau,biće dobro, a Zemlja Allahova je prostrana. Samo ćestrpljivima biti isplaćena nagrada njihova bezračuna.”
11 Reci: “Uistinu! Meni je naređeno da obožavamAllaha, odan Njegovoj vjeri,
12 I naređeno mi je da budem prvi od muslimana.”
13 Reci: “Uistinu, ja se plašim ako ne poslušamGospodara svog, kazne Dana strašnog.”
14 Reci: “Allaha obožavam – odan Njegovoj vjeri.
15 Pa obožavajte šta hoćete mimo Njega.” Reci:”Gubitnici će biti oni koji izgube duše svoje iporodice svoje na Dan kijameta. Zar to nije tajgubitak očiti?”
16 Imaće oni iznad sebe nadstrešice od vatre iispod sebe (vatreni) podijum. To je ono čime Allahzastrašuje robove Svoje: “O robovi Moji, ta bojte seMene!”
17 A koji se klonu taguta – da ga ne obožavaju iobrate se Allahu – za njih je radosna vijest. Zatoobraduj robove Moje,
18 One koji slušaju Riječ i slijede najbolje odnjega. Takvi su oni koje je uputio Allah, a ti takvisu posjednici razuma.
19 Pa zar onog na kom se ispunila riječ kazne -pa zar ti spasavaš onog ko će u vatri biti?
20 Međutim, oni koji se boje Gospodara svog,imaće oni prostorije iznad kojih su prostorijeizgrađene, ispod kojih teku rijeke. Obećanje jeAllahovo, ne krši Allah obećanje!
21 Zar ne vidiš da Allah spušta iz neba vodu, padaje da otiče izvorima na Zemlji, zatim njome izvodiusjev raznolikih boja njegovih, potom svehne, pa gavidiš požutjelog, zatim ga učini izlomljenim.Uistinu, u tome je opomena za imaoce razuma.
22 Pa da li je onaj kome je Allah proširio grudinjegove za Islam, pa je on na svjetlu Gospodarasvog…? Pa teško tvrdim srcima njihovim od OpomeneAllahove. Takvi su u zabludi očitoj.
23 Allah je objavio Najbolji hadis, Knjigujednoobraznu, ponavljajuću. Ježe se od nje kože onihkoji se boje Gospodara svog. Zatim se smekšavaju koženjihove i srca njihova na spomen Allaha. To je UputaAllahova, upućuje njome koga hoće. A koga zavedeAllah, tad on nema nikakvog upućivača.
24 Pa da li je onaj ko će se štititi licemsvojim od zla kazne Dana kijameta…? I reći će sezalimima: “Iskusite šta ste zaradili!”
25 Poricali su oni prije njih, pa im je došlakazna odakle nisu zapazili.
26 Zato je Allah dao da oni iskuse poniženje uživotu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta veća – kadbi znali!
27 I zaista smo ljudima naveli u ovom Kur´anu odsvega primjer, da bi se oni poučili;
28 Kur´an na arapskom, bez ikakveiskrivljenosti, da bi se oni pobojali.
29 Navodi Allah primjer čovjeka: on pod ortacimasvađalicama, i čovjeka potčinjenog čovjeku. Jesu liisti primjerom? Hvala neka je Allahu! Naprotiv,većina njih ne zna!
30 Uistinu, ti ćeš biti mrtav, i uistinu, oni ćebiti mrtvaci,
31 Zatim ćete se uistinu vi, na Dan kijameta kodGospodara svog prepirati.
32 Pa ko je nepravedniji od onog ko laže naAllaha i poriče Istinu kad mu dođe? Zar neće biti uDžehennemu boravište za nevjernike?
33 A onaj ko donosi Istinu, i vjeruje u nju, titakvi su bogobojazni.
34 Imaće oni šta htjednu kod Gospodara svog. Toje plaća dobročinitelja,
35 [to će im oprostiti Allah najgore šta su uradili, ipodmiriti im nagradu njihovu za najbolje šta suuradili.
36 Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A plaše tesa onima mimo Njega. A koga zavede Allah – pa njemunema nikakvog upućivača.
37 A koga upućuje Allah – pa nema za njeganikakva zabluđivača. Zar nije Allah Moćni, Vlasnikosvete?
38 A ako ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa iZemlju?” – sigurno će reći: “Allah.” Reci: “Pa viditeli ono što prizivate mimo Allaha – ako mi Allah želištetu – jesu li oni ti koji će otkloniti nevoljuNjegovu? Ili mi želi milost – jesu li oni ti koji ćezadržati milost Njegovu?” Reci: “Dovoljan mi jeAllah; u Njega se pouzdavaju koji se pouzdavaju.”
39 Reci: “O narode moj! Radite u pozicijisvojoj, uistinu, ja sam radnik, pa saznaćete,
40 Ko je taj kome će doći kazna – poniziće ga, ina njega će se obarati kazna neprestana.”
41 Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu za (sve)ljude, s Istinom. Pa ko se uputi, pa za dušu jenjegovu; a ko zaluta, pa samo luta protiv nje. A nisiti nad njima čuvar.
42 Allah uzima duše u vrijeme smrti njihove – akoja nije umrla – u snu njenom. Tad zadržava onukojoj je odredio smrt, a šalje drugu do rokaodređenog. Uistinu, u tome su znaci za ljude kojirazmišljaju.
43 Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci:”Zar iako ne vladaju ničim, niti razumiju?”
44 Reci: “Allahovo je posredovanje svako,Njegova je vlast nebesa i Zemlje, zatim se Njemuvraćate.”
45 I kad se spomene Allah – Jedini On, zgrče sesrca onih koji ne vjeruju u Ahiret, a kad se spomenuoni mimo Njega, gle! – oni se raduju.
46 Reci: “O Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Znalče nevidljivog i vidljivog! Ti ćeš presuditi međurobovima Svojim o onom u čemu su se razilazili.”
47 I kad bi oni koji čine zulm imali sve šta jena Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi se timeiskupljivali od zla kazne Dana kijameta; a pojavićeim se od Allaha ono s čime nisu računali.
48 I pojaviće im se zla onog šta su zaradili, isnaći će ih ono čemu su se ismijavali.
49 Pa kad čovjeka dotakne nesreća, priziva Nas,zatim kad mu podarimo blagodat od Nas, kaže: “To mije dato samo zbog znanja (mog).” Naprotiv, to jeiskušenje, ali većina njih ne zna!
50 Već su to govorili oni prije njih, pa im nijekoristilo ono šta su stekli.
51 Tad su ih pogodila zla koja su zaradili. Aoni od takvih koji čine zulm, pogodiće ih zla kojastiču; a nisu oni ti koji će umaći.
52 Zar ne znaju da Allah pruža opskrbu kome hoćei uskraćuje? Uistinu, u tome su znaci za ljude kojivjeruju.
53 Reci: “O robovi Moji koji ste pretjeraliprotiv duša svojih! Ne očajavajte o milostiAllahovoj, uistinu, Allah oprašta grijehe sve.Uistinu, On, On je Oprosnik, Milosrdni.
54 I obratite se Gospodaru svom i Njemu sepredajte, prije nego vam dođe kazna – poslije nećetebiti pomognuti.
55 I slijedite najbolje šta vam se objavljuje odGospodara vašeg, prije nego vam dođe kazna iznenada,a vi ne opazite.
56 Da ne kaže duša: ´O tugo moja zbog onog štosam zanemario spram Allaha, i doista bio odizrugivača.”
57 Ili rekne: “Da me je Allah uputio, sigurnobih bio od bogobojaznih!”
58 Ili kaže u vrijeme kad vidi kaznu: “Da mi jepovratak, pa da budem od dobročinitelja!”
59 Svakako! Doista su ti dolazili ajeti Moji pasi ih poricao i oholio se i bio od nevjernika.
60 A na Dan kijameta vidjećeš one koji su lagalina Allaha, lica njihova biće pocrnila. Zar neće uDžehennemu biti boravište oholih!
61 I spasit će Allah one koji su se bojali, zbogpostignuća njihovog, neće ih dotaći zlo, niti će onitugovati.
62 Allah je Stvoritelj svake stvari, i On je nadsvakom stvari Zaštitnik!
63 Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje! A onikoji ne vjeruju u ajete Allahove – ti takvi sugubitnici.
64 Reci: “Pa zar mi naređujete da drugog, a neAllaha obožavam? O neznalice!”
65 A doista je objavljeno tebi i onima prijetebe: “Ako pridružiš – sigurno će propasti rad tvoj isigurno ćeš biti od gubitnika.
66 Naprotiv! Allaha zato obožavaj i budi odzahvalnih!”
67 I ne cijene Allaha pravim cijenjenjemNjegovim, a Zemlja sva biće u šaci Njegovoj na Dankijameta, i nebesa će smotana biti u desniciNjegovoj! Slavljen neka je On i uzvišen od onog štapridružuju!
68 I puhnuće se u sur pa će se onesvijestiti koje u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev koga htjedne(zaštititi) Allah. Zatim će se u njega puhnuti drugiput, tad gle! – oni stoje, gledaju,
69 I zablistaće Zemlja svjetlošću Gospodarasvog, i postaviće se Knjiga, i dovešće sevjerovjesnici i svjedoci, i presudiće se među njima sIstinom, i neće im biti učinjen zulm.
70 I biće plaćeno svakoj duši šta je radila, aOn je Najbolji znalac onog šta čine.
71 I biće sprovođeni oni koji ne vjeruju kaDžehennemu u skupinama, dok – kad mu dođu, otvorit ćese kapije njegove, a reći će im čuvari njegovi: “Zarvam nisu dolazili poslanici između vas – učili vamajete Gospodara vašeg i opominjali vas na vaš susretovog dana vašeg?” Reći će: “Svakako, ali obistinilase riječ kazne nad nevjernicima.”
72 Biće rečeno: “Uđite na kapije Džehennema,vječno ćete biti u njemu.” Pa lošeg li boravištaoholih.
73 I biće sprovođeni oni koji su se bojaliGospodara svog ka Džennetu u skupinama, dok – kad mudođu i otvorene budu kapije njegove i reknu im čuvarinjegovi: “Selamun alejkum! Bili ste dobri, zato uđiteu njega da vječno boravite!”
74 A (oni) će reći: “Hvala Allahu koji nam jeispunio obećanje Svoje i dao nam da naslijedimoZemlju, nastanjujemo se u Džennetu gdje hoćemo!” Padivna je nagrada radnika!
75 I vidjećeš meleke, okružitelje okolo Arša,slave sa hvalom Gospodara svog. I presudiće se međunjima s Istinom, i biće rečeno: “Hvala neka jeAllahu, Gospodaru svjetova!”
Vakat | Media
Back to top button