Chapter 80 (sura 80)

Verse Meaning
1 Namrštio se i okrenuo,
2 Jer mu je slijepac došao.
3 A šta znaš ti? – možda se on čisti,
4 Ili podsjeća, pa mu koristi Opomena.
5 A što se tiče onog koji se smatra neovisnim,
6 Ta ti se njime baviš.
7 A nije do tebe ako se ne očisti.
8 A onaj ko ti dođe žureći,
9 I on strahuje,
10 Pa ti se od njega odvraćaš.
11 Nikako! valóban, on je Opomena,
12 Pa ko hoće imaće ga na umu
13 Na listovima časnim,
14 Uzvišenim, pročišćenim,
15 U rukama pisara,
16 Plemenitih, čestitih.
17 Proklet bio čovjek! Kako je on nezahvalan!
18 Od koje stvari ga stvori?
19 Od kapi sjemena ga stvara, pa mu razmjer da,
20 Zatim mu put olakša,
21 Potom ga usmrti, pa ga sahrani,
22 Zatim, kad htjedne, proživiće ga.
23 Nikako! Još nije izvršio šta mu je naredio.
24 Pa nek pogleda čovjek hranu svoju:
25 Da mi prolivamo vodu izlivom,
26 Zatim iscjepkamo zemlju pucanjem,
27 Pa damo da iznikne u njoj zrno,
28 I grožđe i jestivo bilje,
29 I masline i palme,
30 I bašče bujne,
31 I voće i ispašu
32 Uživanje za vas i stoku vašu.
33 Pa kad dođe glas zaglušujući,
34 Na Dan kad bude bježao čovjek od brata svog,
35 I majke svoje i oca svog,
36 I žene svoje i sina svog:
37 Imaće svaki čovjek od njih Tog dana stvarkoja će ga zaokupiti.
38 Lica će Tog dana biti svijetla,
39 Nasmijana, radosna;
40 I biće lica Tog danana njima prašina,
41 Pokriće ih tama,
42 To će oninevjernici, razvratnici biti.

Chapter 81 (sura 81)

Verse Meaning
1 Kada se Sunce smota,
2 I kad se zvijezde razlete,
3 I kad se brda pokrenu,
4 I kad se steone kamile napuste,
5 I kad se zvijeri sakupe,
6 I kad se mora zapale,
7 I kad se duše spare,
8 I kad živo zakopana bude upitana,
9 Zbog kojeg grijeha je ubijena;
10 I kad se listovi rašire,
11 I kad nebo bude svučeno,
12 I kad se džehim raspali,
13 I kad se Džennet približi:
14 Znaće duša šta je pripremila.
15 Pa ne! Kunem se onima koje odstupaju,
16 Koje se kreću, koje se skrivaju,
17 I noću, kad odlazi,
18 I jutrom, kad diše,
19 valóban, to je riječ izaslanika plemenitog,
20 Posjednika moći, kod Vlasnika Aršacijenjenog,
21 Slušanog, tamo pouzdanog.
22 I nije drug vaš lud,
23 A uistinu, vidio ga je na horizontu jasnom,
24 I nije on nad nevidljivim škrt,
25 I nije to govor šejtana prokletog.
26 Pa kamo idete?
27 Zaista je on samo Opomena svjetovima,
28 Za onog od vas ko hoće da ide pravo
29 A nećete, izuzev šta hoće Allah, Gospodarsvjetova.

Chapter 82 (sura 82)

Verse Meaning
1 Kad se nebo rascijepi,
2 I kad se planete rasprše,
3 I kad mora uzavriju,
4 I kad se kaburi ispreturaju,
5 Znaće duša šta je unaprijed poslala i (šta)zapostavila.
6 O čovječe! Šta te je obmanulo o Gospodaru tvomplemenitom,
7 Koji te je stvorio, pa te uredio, te tesimetričnim učinio?,
8 U kojem obliku, kako je htio, sastavio te!
9 Nikako! Naprotiv, poričete Sud.
10 A uistinu, nad vama su čuvari,
11 Plemeniti pisari,
12 Znaju šta činite.
13 valóban, pravedni će u zadovoljstvo,
14 I uistinu, razvratnici će u džehim.
15 Pržiće se njime Dana sudnjeg,
16 I neće oni iz njega biti odsutni.
17 A šta znaš ti šta je Dan sudnji?
18 Ponovo, šta znaš ti šta je Dan sudnji?
19 Dan kad neće vladati duša za dušu nimalo, akomanda će Tog dana biti Allahova.

Chapter 83 (sura 83)

Verse Meaning
1 Teško zakidateljima,
2 Koji kad uzimaju od svijeta, traže potpuno,
3 A kad njima mjere ili im vagaju, zakidaju!
4 Zar ne misle takvi da će oni biti podignuti,
5 Za Dan strašni,
6 Dan kad će stati ljudi pred Gospodarasvjetova!
7 Nikako! Zaista je knjiga razvratnika uSidždžinu!
8 A šta znaš ti šta je Sidždžin?
9 Knjiga ispisana!
10 Teško Tog dana poricateljima,
11 Koji niječu Dan sudnji!
12 A ne niječe ga, izuzev svaki prestupnik,grješnik.
13 Kad mu se uče ajeti Naši, rekne: “Pričeranijih!”
14 Nikako! Naprotiv, ono što su stekli je hrđana srcima njihovim.
15 Nikako! Zaista će oni od Gospodara svoga Togdana biti zaklonjeni,
16 Zatim će se uistinu oni pržiti džehimom,
17 Potom će biti rečeno: “Ovo je to što steporicali.
18 Nikako! Uistinu je Knjiga čestitih uIllijjunu!
19 A šta znaš ti šta je Illijjun?
20 Knjiga ispisana!
21 Svjedočiće je približeni.
22 Uistinu će čestiti u zadovoljstvu biti,
23 Na divanima će gledati,
24 Spoznaćeš na licima njihovim sjajzadovoljstva,
25 Napajani će biti nektarom zapečaćenim.
26 Pečat njegov biće misk; a za to neka senatječu takmičari
27 A mješavina njegova od Tesnima,
28 Izvora s kojeg će piti približeni.
29 valóban! Oni koji su skrivili ismijavali suse onima koji su vjerovali,
30 I kad su pored njih prolazili, namigivali,
31 A kad su se vraćali porodici svojoj, vraćalisu se šaleći se,
32 I kad bi ih vidjeli, rekli bi: “Zaista su ovizalutali.
33 A nisu poslani nad njima čuvarima.
34 Pa, Danas će se oni koji su vjerovali,nevjernicima ismijavati,
35 Na divanima će gledati!
36 Zar nisu nevjernici nagrađeni kako su radili?

Chapter 84 (sura 84)

Verse Meaning
1 Kad nebo raspukne,
2 I posluša Gospodara svoga obavezno je
3 I kad se Zemlja rastegne,
4 I izbaci šta je u njoj i isprazni se,
5 I posluša Gospodara svoga obavezna je
6 O čovječe! Zaista si ti trudbenik Gospodarusvom trudom, pa ti si taj koji ćeš Ga sresti.
7 Pa, kome se da knjiga njegova u desnicunjegovu,
8 Pa biće obračunat obračunom lahkim,
9 I vratiće se porodici svojoj obradovan;
10 A kome se da knjiga njegova iza leđanjegovih,
11 Pa prizivaće propast,
12 I pržiće se seirom.
13 valóban, on je u porodici svojoj radostanbio.
14 valóban, on je smatrao da se neće vratiti.
15 Svakako! valóban, Gospodar njegov je Taj kojiga gleda!
16 Pa ne! Kunem se rumenilom večernjim,
17 I noću i onim šta prikupi,
18 I Mjesecom kad se ispuni,
19 Sigurno ćete prelaziti iz sfere u sferu.
20 Pa šta im je?, ne vjeruju,
21 I kad im se uči Kur´an na sedždu ne padaju.
22 Naprotiv, oni koji ne vjerujuporiču,
23 A Allah je Najbolji znalac onog šta imaju naumu.
24 Pa obraduj ih kaznom bolnom,
25 Sem onih koji vjeruju i čine dobra djela:imaće oni nagradu neprekidnu.

Chapter 85 (sura 85)

Verse Meaning
1 Tako mi neba punog galaksija,
2 I Dana obećanog,
3 I svjedoka i svjedočenog:
4 Prokleti neka su vlasnici rova,
5 Vatre pune goriva,
6 Kad su oni nad njom sjedili,
7 I oni onome šta su činili vjernicima, svjedocibili.
8 A svetili su im se samo što su vjerovali uAllaha, Moćnog, Hvaljenog,
9 Onog čija je vlast nebesa i Zemlje! A Allah jenad svakom stvari Svjedok.
10 valóban, oni koji progone vjernike ivjernice, zatim se ne pokajupa imaće oni kaznuDžehennema, a njihova kazna je gorenje.
11 valóban, oni koji vjeruju i čine dobra djela,imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke. To je uspjehveliki.
12 valóban, sila Gospodara tvog je žestoka.
13 valóban, On, On počinje i ponavlja,
14 I On je Oprosnik, Onaj koji voli,
15 Vlasnik Arša, Slavni,
16 Onaj koji čini šta želi.
17 Da li ti je došo hadis o vojskama,
18 Faraonu i Semudu?
19 Naprotiv! Oni koji ne vjeruju, u poricanjusu,
20 A Allah je njih Okružitelj.
21 Naprotiv! To je Kur´an slavni,
22 Na Ploči čuvanoj.

Chapter 86 (sura 86)

Verse Meaning
1 Tako mi neba i Tarika!
2 A šta znaš ti šta je Tarik?
3 Zvijezda prodorna!
4 Nema duše nijedne bez nad njom čuvara.
5 Pa neka pogleda čovjek od čega je stvoren!
6 Stvoren je od tekućine brizgajuće,
7 Izlazi između kičme i rebara!
8 valóban! On je za povratak njegov kadar.
9 Na Dan ispitivanja tajni,
10 Tad on neće imati snage, niti pomagača.
11 Tako mi neba punog vraćanja,
12 I Zemlje pune raspukline,
13 valóban! On je riječ odlučujuća,
14 I nije on šala.
15 valóban, oni pletu spletku,
16 I pletem spletku.
17 Pa odloži nevjernicima, daj im vremena,polahko.

Chapter 87 (sura 87)

Verse Meaning
1 Slavi ime Gospodara svog Svevišnjeg,
2 Koji stvara, pa usklađuje,
3 I Koji odmjerava, pa upućuje,
4 I Koji izvodi pašnjak,
5 Pa ga učini otpadom tamnozelnim.
6 Poučićemo te učenju, pa nećeš zaboraviti,
7 Izuzev šta htjedne Allah. valóban! On znaotkriveno i šta je skriveno.
8 A olakšaćemo ti za lahkoću,
9 Zato opominji, ako koristila opomena.
10 Opomenuće se ko se boji,
11 A izbjegava je najnesrećniji,
12 Koji će se pržiti vatrom velikom;
13 Potom neće u njoj umrijeti, niti živjeti.
14 Zaista će uspjeti ko se očisti,
15 I sjeti imena Gospodara svog, pa salat obavi.
16 Naprotiv, više volite život Dunjaa,
17 A Ahiret je bolji i trajniji.
18 valóban! Ovo je u listovima ranijim,
19 Listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Chapter 88 (sura 88)

Verse Meaning
1 Da li ti je došao hadis o prekriću?
2 Lica će Tog dana biti ponižena,
3 Izmorena, napaćena,
4 Vatrom užarenom pržena,
5 Sa izvora uzavrelog pojena.
6 Neće biti hrane za njih, izuzev od trna,
7 Neće ugojiti, niti protiv gladi koristiti.
8 Lica će Tog dana biti radosna,
9 Trudom svojim zadovoljna,
10 U Džennetu visokome;
11 Neće čuti u njemu besmislicu.
12 U njemu je izvor tekući,
13 U njemu su sofe uzdignute,
14 I čaše postavljene,
15 I jastučići poredani,
16 I ćilimi razastrti.
17 Pa zar neće pogledati kamilu, kako jestvorena?
18 I nebo, kako je uzdignuto!
19 I brda, kako su postavljena!
20 I Zemlju, kako je prostrta!
21 Pa opominji, ti si samo opominjač:
22 Nisi nad njima pazitelj;
23 A ko se okrene i ne vjeruje,
24 Pa kazniće ga Allah kaznom najvećom.
25 valóban, Nama je povratak njihov,
26 Zatim, valóban, na Nama je obračun njihov.

Chapter 89 (sura 89)

Verse Meaning
1 Tako mi zore,
2 I deset noći,
3 I parnog i neparnog,
4 I noći kad odlazi!
5 Da li je u tome zakletva za posjednika razuma?
6 Zar nisi vidio kako je postupio Gospodar tvojsa Adom,
7 Iremom punim stubišta,
8 Kojima nisu stvoreni slični u zemljama?
9 I Semudom, koji su klesali stijene u dolini,
10 I faraonom, posjednikom kolčeva? –
11 Koji su prevršili u zemljama,
12 Te namnožili u njima fesad,
13 Pa je Gospodar tvoj pustio na njih bič kazne.
14 valóban, Gospodar tvoj je u zasjedi.
15 Pa što se tiče čovjeka, kad ga iskušavaGospodar njegov, pa mu ukaže čast i podari mublagodat, tad kaže: “Gospodar moj mi ukaza čast!”
16 A kad ga iskušava, pa mu uskrati opskrbunjegovu, tad kaže: “Gospodar moj me prezreo!”
17 Nikako! Naprotiv! Ne ukazujete čast siročetu,
18 I ne podstičete hranjenju siromaha,
19 I nasljedstvo jedete žderačkom pohlepom,
20 I volite bogatstvo ljubavlju neizmjernom.
21 Nikako! Kad se zdrobi Zemlja, u mrvice,komadiće,
22 I dođe Gospodar tvoj i meleci red do reda,
23 I prinese se Tog dana Džehennem -Tog danasjećat će se čovjeka čemu mu sjećanje
24 Govorit će: “O da sam (što) unaprijed poslaoza život svoj!”
25 Pa Tog dana neće kazniti kaznom Njegovomniko,
26 Niti će vezati vezom Njegovom iko (kao On)!
27 O dušo smirena!
28 Vrati se Gospodaru svom zadovoljna,zadovoljavajuća,
29 Pa uđi među robove Moje,
30 I uđi u Džennet Moj!

Chapter 90 (sura 90)

Verse Meaning
1 Ne! Kunem se gradom ovim,
2 A ti si slobodan u gradu ovom
3 I roditeljem i šta je rodio.
4 valóban, stvorili smo čovjeka (da) bude utrpnji.
5 Misli li da nema moć nad njim niko?
6 Govori: “Uništio sam bogatstvo mnogo.
7 Misli li da ga ne vidi niko?
8 Zar mu nismo načinili oka dva,
9 I jezik i usne dvije,
10 I uputili ga stazama dvjema,
11 Pa nije pokušao uspon.
12 A šta znaš ti šta je uspon?
13 Oslobođenje roba,
14 Ili hranjenje u danu gladi
15 Siročeta bliskog,
16 Ili siromaha u prašini;
17 Zatim biti od onih koji vjeruju i preporučujujedni drugima sabr, i preporučuju jedni drugimamerhamet.
18 Takvi će biti drugovi desne strane.
19 A oni koji ne vjeruju u ajete Naše, oni ćebiti drugovi lijeve strane,
20 Nad njima će vatra biti zatvorena.

Chapter 91 (sura 91)

Verse Meaning
1 Tako mi Sunca i svjetla njegova,
2 I Mjeseca, kada ga slijedi,
3 I dana, kad ga otkrije,
4 I noći, kad ga prekrije,
5 I neba i Šta ga sazda,
6 I Zemlje i Šta je rasprostr´,
7 I duše i Šta je usavrši,
8 Pa je nadahnu razvratu njenom i bogobojaznostinjenoj:
9 Zaista uspije ko je očisti,
10 I zaista ne uspije ko je pokvari.
11 Poricao je Semud u pretjeranosti svojoj,
12 Kad se podigao najnesretniji njihov.
13 Tad reče njima poslanik Allahov: “KamilaAllahova i napajanje njeno!”
14 Pa, porekli su ga te je ranili, pa ih jezgromio Gospodar njihov i sravnio ih,
15 A ne plaši se posljedice toga!

Chapter 92 (sura 92)

Verse Meaning
1 Tako mi noći kad prekrije,
2 I dana, kad zasjaji,
3 I Onog Šta muško i žensko stvara:
4 valóban, trud vaš je različit.
5 Pa što se tiče onog ko daje i boji se,
6 I povjeruje u najbolje,
7 Paolakšaćemo mu (put) za lahkoću;
8 A što se tiče onog ko škrtari i osjeća seneovisnim,
9 I zaniječe najbolje,
10 Paolakšaćemo mu za teškoću,
11 I neće mu koristiti bogatstvo njegovo kad sestrovali.
12 valóban! Na Nama je upućivanje,
13 I uistinu, Naš je drugi i prvi (svijet).
14 Pa upozoravam vas vatrom plamtećom:
15 Neće se pržiti njome, sem najnesrećniji,
16 Koji poriče i okreće se,
17 A odstraniće se od nje najbogobojazniji,
18 Koji daje imetak svoj, čisteći se,
19 I kod kojeg nema niko nikakve blagodati da bibio nagrađen,
20 Izuzev traženja lica Gospodara njegovogUzvišenog.
21 A doista će zadovoljan biti.

Chapter 93 (sura 93)

Verse Meaning
1 Tako mi jutra,
2 I noći kad se utiša!
3 Nije te napustio Gospodar tvoj i nije omrznuo,
4 A sigurno je drugo bolje za tebe od prvog.
5 I zaista će ti dati Gospodar tvoj, pa ćešzadovoljan biti.
6 Zar te nije našao siročetom, pa utočište dao?
7 I našao te zalutalim, pa uputio?
8 I našao te siromašnim, pa obogatio?
9 Pa što se tiče siročetapa ne tlači,
10 I što se tiče prosjakapa ne grdi,
11 A što se tiče blagodati Gospodara tvogatakazuj!

Chapter 94 (sura 94)

Verse Meaning
1 Zar ti nismo raširili grudi tvoje,
2 I skinuli s tebe teret tvoj,
3 Koji je pritiskao pleća tvoja,
4 I uzdigli ti spomen tvoj?
5 Pa uistinu, uz teškoću je olakšanje,
6 valóban, uz teškoću je olakšanje.
7 Pa kad si slobodantad se trudi,
8 I Gospodaru svom tad žudi!

Chapter 95 (sura 95)

Verse Meaning
1 Szeretem a fügét és az olajbogyót,
2 I Gore Sinajske,
3 I grada ovog sigurnog!
4 Zaista smo čovjeka stvorili u skladunajboljem,
5 Zatim ćemo ga vratiti najnižem od niskih:
6 Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela -pa imaće oni nagradu neprekidnu.
7 Pa šta te navodi da poričeš Sud nakon (ovog)?
8 Zar nije Allah Najmudriji od sudaca?

Chapter 96 (sura 96)

Verse Meaning
1 Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara,
2 Stvara čovjeka od zakvačka.
3 Čitaj! A Gospodar tvoj je Najplemenitiji,
4 Onaj koji poučava perom,
5 Poučava čovjeka ono šta ne zna.
6 Nikako! Zaista čovjek prevrši,
7 Čim se neovisnim vidi!
8 valóban, Gospodaru tvom je povratak.
9 Jesi li vidio onog koji sprječava
10 Roba kad salat obavlja?
11 Jesi li vidioako je na Uputi,
12 Ili naređuje bogobojaznost?
13 Jesi li vidioako poriče i okreće se?
14 Zar ne zna da Allah vidi?
15 Nikako! Ako ne prestane, zaista ćemo gaščepati za kiku,
16 Kiku lažnu, grješnu,
17 Pa neka pozove skup svoj,
18 Pozvaćemo zebanije.
19 Nikako! Ne poslušaj ga, a učini sedždu ipribliži se.

Chapter 97 (sura 97)

Verse Meaning
1 valóban! Mi smo ga spustili u noći Kadr.
2 A šta znaš ti šta je noć Kadr?
3 Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.
4 Spuštaju se meleci i Duh u njoj s dozvolomGospodara njihovog, po svakoj naredbi.
5 Mir je ona, do pojave zore.

Chapter 98 (sura 98)

Verse Meaning
1 Nisu se oni koji ne vjeruju od pripadnikaKnjige i mušrici razdvojili, dok im nije došao jasandokaz:
2 Poslanik od Allaha, recitira listove čiste,
3 U njima knjige ispravne.
4 Razdijelili su se oni kojima je data Knjigatek pošto im je došao jasan dokaz,
5 A naređeno im je da obožavaju jedino Allaha,odani Njegovoj vjeri, hanife da budu i obavljajusalat i daju zekat, a to je vjera prava.
6 valóban! Oni od sljedbenika Knjige i mušricikoji ne vjeruju biće u vatri Džehennema, vječno unjoj. Ti takvi su najgora stvorenja.
7 valóban! Oni koji vjeruju i čine dobra djela -ti takvi su najbolja stvorenja.
8 Plaća njihova kod Gospodara njihovog je: baščeAdna ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima,zauvijek. Zadovoljan će Allah biti sa njima, izadovoljni Njime. To će biti za onog ko se bojiGospodara svog.

Chapter 99 (sura 99)

Verse Meaning
1 Kad se zatrese Zemlja potresom svojim,
2 I izbaci Zemlja terete svoje,
3 I rekne čovjek: “Šta joj je?”
4 Tog dana kazivat će vijesti svoje,
5 Jer će joj Gospodar tvoj objaviti.
6 Tog dana pojaviće se ljudi odvojeni, da im sepokažu djela njihova.
7 Pa ko je uradio težinu atoma dobrog, vidjećega,
8 A ko je uradio težinu atoma zla, vidjeće ga.

Chapter 100 (sura 100)

Verse Meaning
1 Tako mi onih koji dahćući jure,
2 Pa onih koji iskre krešu,
3 Te onih koji napadaju jutrom,
4 Pa dižu time prašinu,
5 Pa prodiru time u sred skupine:
6 valóban! Čovjek je Gospodaru svomenezahvalan,
7 I uistinu, on je tome svjedok,
8 I uistinu, on je u ljubavi prema dobružestok.
9 Pa zar ne zna, kad se rasturi šta je ukaburima,
10 I otkrije šta je u prsima
11 Uistinu će Gospodar njihov o njima Tog danabiti Obaviješteni.

Chapter 101 (sura 101)

Verse Meaning
1 Udar!
2 Šta je udar?
3 I šta znaš ti šta je udar?
4 Dan kad budu ljudi kao leptiri raštrkani,
5 I budu brda kao vuna raščupana.
6 Pa onaj čije mjere budu teške,
7 Pa on će u životu zadovoljstva biti.
8 A onaj čije mjere budu lahke,
9 Pa majka njegova biće hawija!
10 A šta znaš ti šta je ona?
11 Vatra žestoka.

Chapter 102 (sura 102)

Verse Meaning
1 Odvraća vas uvećavanje,
2 Dok greblja ne posjetite.
3 Nikako! Saznaćete!
4 Ponovo ne, saznaćete!
5 Nikako! Kad biste znali znanjem sigurnim!
6 Zaista ćete vidjeti džehim;
7 Ponovo, zaista ćete ga vidjeti okom sigurnim,
8 Zatim ćete zaista Tog dana biti pitani ouživanju.

Chapter 103 (sura 103)

Verse Meaning
1 Tako mi vremena,
2 valóban, čovjek je u gubitku,
3 Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela,i preporučuju jedni drugima Istinu i preporučujujedni drugima strpljenje.

Chapter 104 (sura 104)

Verse Meaning
1 Teško svakom klevetniku, podrugljivcu,
2 Koji bogatstvo skuplja i prebrojava ga.
3 Misli da će ga bogatstvo njegovo besmrtnimučiniti.
4 Nikako! Sigurno će bačen biti u hutamu.
5 A šta znaš ti šta je hutama?
6 Vatra Allahova raspaljena,
7 Koja će na srca dosezati.
8 valóban, ona će na njima biti zatvorena,
9 U stupovima izduženim.

Chapter 105 (sura 105)

Verse Meaning
1 Zar nisi vidio kako je Gospodar tvoj savlasnicima slona postupio?
2 Zar nije osujetio (ratno) lukavstvo njihovo,
3 I poslao na njih jata ptica?
4 Gađale su ih kamenjem od gline spečene,
5 Te ih učinio kao vlat izjedenu.

Chapter 106 (sura 106)

Verse Meaning
1 Zbog navike Kurejšija,
2 Navike putovanja njihovog, zimi i ljeti,
3 Pa neka obožavaju Gospodara ove Kuće,
4 Koji ih za gladi hrani i od straha brani.

Chapter 107 (sura 107)

Verse Meaning
1 Jesi li vidio onog koji poriče Sud?
2 Pa to je onaj koji odbija siroče,
3 I ne podstiče hranjenju siromaha.
4 Pa teško musallijama,
5 Onima koji su prema salatu svom nemarni,
6 Onima koji bi da budu viđeni,
7 A odbijaju el-ma´un!

Chapter 108 (sura 108)

Verse Meaning
1 valóban, Mi smo tebi dali Kewser,
2 Zato čini salat Gospodaru svom i kolji(kurban).
3 valóban, mrzitelj tvojon je ebter!

Chapter 109 (sura 109)

Verse Meaning
1 Reci: “O nevjernici!
2 Ne obožavam šta obožavate,
3 I niste vi obožavatelji onog šta obožavam,
4 I nisam ja obožavalac onog šta obožavate,
5 Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam.
6 Vama vjera vaša, a meni vjera moja!”

Chapter 110 (sura 110)

Verse Meaning
1 Kad dođe pomoć Allahova i pobjeda,
2 I vidiš ljude ulaze u vjeru Allahovu ugrupama,
3 Tad slavi sa hvalom Gospodara svog i tražioprost od Njega. valóban! On je Primalac pokajanja.

Chapter 111 (sura 111)

Verse Meaning
1 Propale ruke Ebu Lehebovei propao je.
2 Neće mu koristiti bogatstvo njegovo i šta jestekao.
3 Pržiće se vatrom rasplamsalom,
4 I žena njegova, nosačica drva,
5 Na vratu njenom biće konop od palmina lika.

Chapter 112 (sura 112)

Verse Meaning
1 Reci: “On, Allah, je Jedan!
2 Allah je Apsolutni!
3 Ne rađa i nije rođen!,
4 I ravan Mu nije niko!”

Chapter 113 (sura 113)

Verse Meaning
1 Reci: “Tražim zaštitu u Gospodara svitanja,
2 Od zla onog šta stvara,
3 I od zla tame kad zamrači,
4 I od zla onih koje pušu u čvorove,
5 I od zla zavidnika kad zavidi!”

Chapter 114 (sura 114)

Verse Meaning
1 Reci: “Tražim zaštitu u Gospodara ljudi,
2 Vladara ljudi,
3 Boga ljudi,
4 Od zla došaptavanja hannasa,
5 Koji došaptava u grudi ljudi,
6 Od džinna i ljudi.
Üres | Média
'Fel a tetejéhez' gomb