Chapter 1 (sura 1)

Verse Meaning
1 U ime Allaha, Irgalmas, Milosrdnog!
2 Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,
3 Milostivom, Milosrdnom,
4 Vladaru Dana sudnjeg!
5 Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.
6 Uputi nas na put pravi
7 Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.

Chapter 2 (sura 2)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Taj Kitab, u kojeg nema sumnje, Uputa je za bogobojazne,
3 One koji vjeruju u nevidljivo i obavljaju salat i od onog čim smo ih opskrbili,udjeljuju,
4 I one koji vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta je objavljeno prije tebe, a uAhiret su oni sigurni.
5 Takvi su na Uputi od Gospodara njihovog, i ti takvi su uspješni.
6 valóban! Oni koji ne vjerujuisto im je opominjao ih ili ih ne opominjao – (oni)neće vjerovati.
7 Zapečatio je Allah srca njihova i sluh njihov, i na vidovima njihovim je pokrivka; aimaće oni kaznu užasnu.
8 I od ljudi je ko govori: “Vjerujemo u Allaha i u Dan posljednji”, a oni nisuvjernici,
9 (Misle da) varaju Allaha i one koji vjerujua ne varaju, izuzev duše svoje, a neopažaju.
10 U srcima njihovim je bolest. Papovećava Allah njima bolest, a imaće oni kaznubolnu za ono što lažu.
11 A kad im se kaže: “Ne pravite fesad na Zemlji”, govore: “Mi smo samo mirotvorci.
12 Uistinu oni, oni su mufsidi, ali ne opažaju!
13 I kad im se kaže: “Vjerujte kao što vjeruju ljudi”, govore: “Zar da vjerujemo kaošto vjeruju budale?” Uistinu oni, oni su budale, ali ne znaju!
14 I kad sretnu one koji vjeruju, govore: “Vjerujemo!” – a kad se osame sa šejtanimasvojim, kažu: “valóban, mi smo s vama, mi se samo rugamo.
15 Allah se ruga njima i pušta ih da u pretjeranosti svojoj lutaju.
16 Takvi su oni koji su kupili zabludu za Uputu; pa ne profitira trgovina njihova inisu upućeni.
17 Primjer njihov je kao primjer onog ko potpali vatru, pa pošto osvijetli ono okonjega, ukloni Allah svjetlo njihovo i ostavi ih u tminama (pa oni) ne vide.
18 Gluhi, nijemi, slijepi su pa se ne povraćaju;
19 Ili kao kišni oblak s neba, u njemu tmine i grmljavina i sijevanje. Stavljaju prstesvoje u uši svoje zbog gromova, bojeći se smrti; a Allah je Onaj koji obuhvata nevjernike.
20 Gotovo da munja oduzme vidove njihove. Kad god im bljesne, pođu u njoj, a kad imzamrači, stanu. A da hoće Allah, sigurno bi oduzeo sluh njihov i vidove njihove. valóban!Allah nad svakom stvari ima moć.
21 Ó, emberek! Obožavajte Gospodara vašeg koji je stvorio vas i one prije vas, da biste sevi zaštitili;
22 Koji je za vas učinio Zemlju ležištem, a nebo zdanjem; i spušta s neba vodu, paizvodi njome od plodova opskrbu za vas. Zato ne postavljajte Allahu jednake, a vi znate.
23 A ako ste u sumnji o onom šta smo objavili robu Našem, tad dajte suru sličnu njoj ipozovite svjedoke svoje mimo Allaha, ha igazat mond.
24 Pa ako ne učinitea nećete učinititad se bojte vatre, one čije će gorivo bitiljudi i kamenje. Pripremljena je za nevjernike.
25 I obraduj one koji vjeruju i čine dobra djela, da će oni imati bašče ispod kojihteku rijeke. Kad god budu opskrbljeni iz njih plodomopskrbom, reći će: “Ovo je ono čimsmo bili opskrbljeni ranije”, a biće im dato tome slično; i imaće oni u njima družicečiste, i oni će u njima biti vječito.
26 valóban! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što jeiznad njega. Pa što se tiče onih koji vjeruju, ta znaju da je to Istina od Gospodaranjihovog; a što se tiče onih koji ne vjeruju pa govore: “Šta želi Allah ovim primjerom?” -zavodi njime mnoge i upućuje njime mnoge. A ne zavodi njime, izuzev grješnike,
27 Oni koji krše zavjet Allahov nakon potvrde njegove, i sijeku ono šta je Allahnaredio da bude sjedinjeno i čine fesad na Zemlji: ti takvi su gubitnici.
28 Kako ne vjerujete u Allaha, a bili ste mrtvi, pa vas je oživio, zatim će vasusmrtiti! Potom će vas oživiti, zatim ćete Njemu biti vraćeni.
29 On je Taj koji je stvorio za vas sve što je na Zemlji, zatim se usmjerio ka nebu, teih uredio (kao) sedam nebesa; a On je o svakoj stvari Znalac.
30 I kad reče Gospodar tvoj melecima: “valóban! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemljihalifu.” Azt mondták: “Zar ćeš načiniti na njoj onog ko će fesad praviti na njoj i prolivatikrv, a mi (Te) slavimo sa hvalom Tvojom i svetost Ti kličemo?” Reče: “valóban! Ja znam onošta ne znate.
31 I pouči Adema imenimasvakom od njihzatim ih izloži melecima, pa reče:”Obavijestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni.
32 Azt mondták: “Slava neka je Tebi! Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas naučio. valóban!Ti, Ti si Znalac, Mudri.
33 Reče: “O Ademe! Obavijesti ih o imenima njihovim.Pa pošto ih obavijesti o imenimanjihovim, reče: ´Zar vam nisam rekao: ´Uistinu! Ja znam nevidljivo nebesa i Zemlje i znamšta objelodanjujete i šta krijete.
34 I kad rekosmo melecima: “Učinite sedždu Ademu!” Tad padoše na sedždu, izuzev Iblisa.Odbi i uzoholi se i bi od nevjernika.
35 I rekosmo: “O Ademe! Nastani se ti i žena tvoja u Džennetu i jedite (plodove) iznjega obilno, gdje god hoćete; a ne približavajte se ovom drvetu pa (da) budete od zalima.
36 Tad učini šejtan da njih dvoje iz njega pokliznu, te ih izvede iz onog u čemu subili. I rekosmo: “Siđite! Vi ste jedni drugima neprijatelj; a imaćete vi na Zemljiprebivalište i uživanje neko vrijeme.
37 Tad primi Adem od Gospodara svog riječi, pa mu oprosti. valóban! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
38 Rekosmo: “Siđite iz njega svi! Pa sigurno će vam doći od Mene Uputa, pa ko budeslijedio Uputu Moju, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati.
39 A oni koji ne budu vjerovali i poricali ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre;oni će u njoj biti vječno.
40 O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i ispunitezavjet Meni, ispuniću zavjet vama, i Meneta Mene se bojte!
41 I vjerujte u ono šta sam objaviopotvrdu za ono što je uz vasi ne budite prvinevjernik u njega. I ne prodajite ajete Moje za cijenu malu i Meneta Mene se bojte,
42 I ne presvlačite Istinu s neistinom, i ne skrivajte Istinu, a vi znate.
43 I obavljajte salat i dajite zekat, i činite ruku´ sa onima koji čine ruku´.
44 Zar naređujete ljudima dobročinstvo, a zaboravljate duše svoje, a vi čitate Knjigu?Pa zar ne shvatate?
45 I tražite pomoć u strpljenju i salatu; a uistinu, to je teško, izuzev skrušenima,
46 Koji znaju da će oni sresti Gospodara svog i da će se oni Njemu vratiti.
47 O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje kojom sam vas obdario i da sam Jaodlikovao vas nad svjetovima,
48 I bojte se Dana (kad) neće koristiti duša duši ništa, niti se primiti od njeposredovanje, niti uzimati od nje nadoknada, niti će oni biti pomognuti;
49 I kad vas spasismo od ljudstva faraonovog: izlagali su vas najgoroj kazni, klalisinove vaše, a pošteđivali žene vaše: a u tom je bilo veliko iskušenje od Gospodara vašeg.
50 I kad rastavismo za vas more, pa vas spasismo, a potopismo ljudstvo faraonovo i vigledaste;
51 I kad odredismo Musau četrdeset noći, potom uzeste tele poslije njega, a vi ste bilizalimi,
52 Zatim smo vam oprostili poslije toga, da biste vi zahvaljivali.
53 I kad dadosmo Musau Knjigu i Furkan, da biste se vi uputili;
54 I kad reče Musa narodu svom: “O narode moj! valóban, vi ste učinili zulm dušamasvojim, vašim uzimanjem teleta. Zato se pokajte Tvorcu svom, te ubijte duše svoje.To jenajbolje za vas kod Tvorca vašeg, zato će vam oprostiti. valóban! On, On je Primalacpokajanja, Milosrdni.
55 I kad rekoste: “O Musa! Nećemo ti vjerovati dok ne vidimo Allaha otvoreno.Tad vasje udario grom, a vi ste gledali;
56 Zatim smo vas podigli poslije smrti vaše, da biste vi zahvaljivali.
57 I zasjenili smo vas oblakom (bijelim), i spustili na vas mennu i prepelice. “Jediteod dobrih stvari kojima smo vas opskrbili.I nisu učinili zulm Nama, nego su činili zulmdušama svojim.
58 I kad rekosmo: “Uđite u ovaj grad pa jedite u njemu gdje god hoćete, obilno, i uđitena kapiju sa sedždom i recite: “Hitta” – oprostićemo vam greške vaše i povećaćemodobročiniteljima.
59 Tad su zamijenili oni koji su činili zulm riječ, drugom koja im je rečena, pa smospustili na one koji su činili zulm kaznu s neba, zato što su griješili.
60 I kad zatraži Musa za narod svoj napajanje, tad rekosmo: “Udri štapom svojim kamen!”Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je znalo svako pleme pojilište svoje. “Jedite ipijte iz opskrbe Allahove, i ne činite zlo na zemlji, praveći fesad.
61 I kad rekoste: “O Musa! Nećemo trpiti hranu jednu, zato prizivaj za nas Gospodarasvog (da) nam iznikne (nešto) od onog čime rađa zemljaod povrća njenog i krastavacanjenih i žita njenog i leće njene i luka njenog.Reče: “Hoćete li zamijeniti ono što jebolje, onim što je lošije? Siđite u grad pa ćete uistinu vi imati šta ste tražili.Ipogodi ih poniženje i bijeda, a navukli su srdžbu od Allaha. To što oni nisu vjerovali uajete Allahove i ubijali vjerovjesnike bez prava; to što nisu slušali, a prevršivali su.
62 valóban! Oni koji vjeruju i koji su jevreji i kršćani i Sabijciko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i čini dobropa imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ibez straha nad sobom će biti i neće oni žaliti.
63 I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: “Uzmite čvrsto šta smo vam dali ispominjite ono šta je u njemu, da biste se vi zaštitili.
64 Zatim ste se okrenuli poslije toga. Pa da nije dobrote Allahove prema vama i milostiNjegove, sigurno biste bili od gubitnika.
65 I doista ste znali one između vas koji su prekršili (stvari) sebta, pa smo im rekli:”Budite majmuni prezreni!”
66 Pa smo učinili nju zastrašujućim primjerom za ono ispred nje i ono iza nje, i poukombogobojaznima.
67 I kad reče Musa narodu svom: “valóban! Allah vam naređuje da zakoljete kravu.”Azt mondták: “Zar ćeš nas uzeti izrugivanju?” Reče: “Tražim zaštitu u Allaha, da ne budem odneznalica.
68 Azt mondták: “Moli za nas Gospodara svog, da nam objasni kakva je ona.Reče: “Doista, Onkaže: ´Uistinu, to je krava ni stara ni mlada; srednja, između toga; zato učinite šta vamse naređuje.
69 Azt mondták: “Moli za nas Gospodara svog da nam objasni, kakva je boja njena”. Reče:”Doista, Mondja: ´Uistinu, to je žuta krava. Svijetla je boja njena, raduje posmatrače.
70 Azt mondták: “Moli za nas Gospodara svog da nam objasni kakva je ona. valóban, krave suza nas slične, a uistinu mi ćemo, ako htjedne Allah, biti upućeni.
71 Reče: “Doista, Mondja: ´Uistinu ta krava nije podvrgnuta oranju zemlje nitinatapanju usjeva. Besprijekorna je, bez biljega na sebi.” Azt mondták: “Sad si iznio istinu.Tad je zaklaše i jedva (to) učiniše.
72 I kad ubiste dušu, pa se prepiraste o njoj; a Allah je Taj koji je iznio ono šta stekrili
73 Tad rekosmo: “Udarite ga dijelom njenim!” Eto tako oživljava Allah mrtve i pokazujevam znakove Svoje, da biste vi shvatili.
74 Zatim su otvrdla srca vaša poslije toga, te su ona bila kao kamen ili tvrđa. Auistinu, od kamena (postoji) onaj iz kojeg izviru rijeke, i uistinu od njega (postoji) onajšto raspukne, pa izbija iz njega voda, i uistinu, od njega (postoji) onaj što pada izstraha od Allaha; a nije Allah nemaran za ono šta radite.
75 Pa zar žudite da vam vjeruju, a već je grupa njih slušala Riječ Allahovu, zatim suje iskrivljavali nakon što bi je shvatili, a oni znaju.
76 I kad sretnu one koji vjeruju, kažu: “Vjerujemo”, a kad se osame jedni s drugima,govore: “Pričate li im o onom šta vam je otkrio Allah, da biste se vi prepirali o tome kodGospodara vašeg.Pa zar ne razumijete?
77 A zar ne znaju da Allah zna šta skrivaju i šta objelodanjuju?
78 I od njih (ima) neukih, ne znaju Knjigu, jedino želje, a oni samo nagađaju.
79 Zato teško onima koji pišu knjigu rukama svojim, pa kažu: “Ovo je od Allaha”, da bistekli time vrijednost malu. Pa teško njima zbog onog šta pišu ruke njihove, i teško njimazbog onog šta zarađuju!
80 I govore: “Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana.Reci: “Jeste li primiliod Allaha obećanjepa neće prekršiti Allah obećanje Svojeili govorite protiv Allahašta ne znate?”
81 Svakako! Ko stekne zlodjelo i opkoli ga pogreška njegovapa takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
82 A oni koji vjeruju i rade dobra djela, takvi će biti stanovnici Dženneta, oni će unjemu biti vječito.
83 I kad uzesmo zavjet sinova Israilovih: “Ne obožavajte, izuzev Allaha, a roditeljimadobro (činite) i rodbini i siročadi i bijednicima, i govorite ljudima dobro, i obavljajtesalat i dajite zekat.Zatim ste se odvratili, izuzev malo vas a vi ste oni koji seodvraćaju.
84 I kad uzesmo zavjet vaš: “Ne prolivajte krv svoju i ne protjerujte se iz kućavaših”, zatim ste potvrdili, a vi svjedočite.
85 Zatim ste se vi takvi ubijali i protjerali grupu vas iz kuća njihovih, pomagali steprotiv njih grijehom i neprijateljstvom. A ako vam dođu zarobljenici, otkupljujete ih, anjihovo protjerivanjeto vam je zabranjeno. Pa zar vjerujete u dio Knjige, a ne vjerujeteu dio? Pa jedino je plaća onome od vas ko to čini, poniženje u životu Dunjaa, i na Dankijameta biće vraćen najžešćoj kazni; a nije Allah nemaran za ono šta radite.
86 Takvi su oni koji su kupili život Dunjaa Ahiretom, zato se neće njima olakšatikazna, niti će oni biti pomognuti.
87 I doista smo dali Musau Knjigu i slali iza njega poslanike. I dali smo Isau, sinuMerjeminu, dokaze jasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. Zar se niste, kad god bi vam poslanikdonio ono što ne žele duše vaše, uzoholili? Tad biste grupu porekli, a grupu pobili.
88 I rekoše: “Naša srca su omoti.Naprotiv, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovogpa malo što vjeruju.
89 Pa pošto im dođe Knjiga od Allaha, potvrda za ono što je uz njiha prije sutražili pobjedu nad onima koji ne vjerujupa pošto im dođe šta prepoznaju, ne povjerovašeu njega: zato neka je prokletstvo Allahovo nad nevjernicima.
90 Jadno je ono za što su prodali duše svoje: da ne vjeruju u ono šta je objavio Allah,iz zavisti što objavljuje Allah iz dobrote Svoje, kome hoće od robova Svojih. Pa su navuklisrdžbu na srdžbu; a imaće nevjernici kaznu prezrenu.
91 I kad im se kaže: “Vjerujte u ono šta je objavio Allah”, kažu: “Vjerujemo u ono štaje objavljeno nama”, a ne vjeruju u ono iza toga, a to je Istina koja potvrđuje ono uznjih. Reci: “Pa zašto ste ubijali vjerovjesnike Allahove ranije, ako ste bili vjernici?”
92 I doista vam je došao Musa s dokazima jasnim, zatim ste uzeli tele poslije njega, ivi ste bili zalimi.
93 I kad uzesmo zavjet vaš i uzdigosmo nad vama brdo: “Uzmite čvrsto šta smo vam dali islušajte.” Azt mondták: “Čuli smo, a nećemo poslušati.I upilo se u srca njihova tele snevjerovanjem njihovim. Reci: “Jadno je ono što vam naređuje vjerovanje vaše, ako stevjernici.
94 Reci: “Ako je za vas kuća Ahireta kod Allaha posebno mimo ljudi, tad zaželite smrt,ako ste iskreni.
95 A neće je zaželiti nikada, zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove; a Allahje Znalac zalima.
96 I sigurno ćeš ih naći pohlepnijim ljudima prema življenju i od onih koji pridružuju.Volio bi pojedinac njihov da živi hiljadu godina. A da živi, ne bi on bio udaljen od kazne.A Allah je Vidilac onog što rade.
97 Reci: “Ko je neprijatelj Džibrilu?” Pa uistinu on ga spušta na srce tvoje, sdozvolom Allahovom, (kao) potvrdu za ono ispred njega, i Uputu i radosnu vijest vjernicima.
98 Ko je neprijatelj Allahu i melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu iMikalu? Pa uistinu! Allah je neprijatelj nevjernicima!
99 I doista smo ti objavili ajete jasne, a u njih neće vjerovati samo grješnici.
100 Zar! Kad god sklope sporazum, odbaci ga skupina između njih. Naprotiv, većina njihne vjeruje.
101 I pošto im je došao Poslanik od Allaha, potvrđujući ono što je uz njih, odbacila jeskupina onih kojima je data Knjiga, Knjigu Allahovu iza leđa svojih, kao da oni ne znaju,
102 I slijede šta su kazivali šejtani o carstvu Sulejmanovom. A nije nevjerovaoSulejman; međutim šejtani nisu vjerovali učeći ljude sihru i onom šta je spušteno dvojicimeleka u Babilu, Harutu i Marutu. A nisu učili nikoga dok ne bi rekli: “Mi smo samoiskušenje, zato nemoj nevjerovati.Pa su učili od njih dvojice ono čime će prouzročitirazdvajanje između muža i žene njegove; a nisu oni štetili time nikome, izuzev s dozvolomAllahovom; i učili su šta će im štetiti, a neće im koristiti. I doista su znali da onaj koto kupujesigurno on neće imati u Ahiretu nikakva udjela. A sigurno je loše ono zašto suprodali duše svoje, kad bi znali.
103 A da su oni vjerovali i bojali se, sigurno bi nagrada od Allaha bila bolja, kad biznali!
104 O vi koji vjerujete! Ne govorite: “Ra´ina!” – a govoriteUnzurna!” i slušajte; aimaće nevjernici kaznu bolnu.
105 Ne vole oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige niti mušrici da vam se spustiikakvo dobro od Gospodara vašeg. A Allah odabire milosti Svojoj koga hoće, i Allah jePosjednik dobrote veličanstvene.
106 Ne uklonimo nijedan znak, niti ga učinimo zaboravljenim, (a da ne) donesemo boljiod njega ili njemu jednak. Zar ne znaš da Allah nad svakom stvari ima moć?
107 Zar ne znaš da je Allah Taj čija je vlast nebesa i Zemlje?, a nemate vi mimo Allahanikakva zaštitnika, niti pomagača.
108 Zar želite da pitate Poslanika svog, kao što je pitan Musa ranije? A ko zamijeninevjerovanjem vjerovanje, tad je doista izgubio ravni put.
109 Voljeli bi mnogi od sljedbenika Knjige da vas povrate nakon vjerovanja vašeg, unevjernike, zavišću iz duša svojih, nakon što im je postala jasna Istina. Zato oprostite iprijeđite, dok Allah ne izda naredbu Svoju. valóban! Allah nad svakom stvari ima moć.
110 I obavljajte salat i dajite zekat; a šta unaprijed pošaljete za duše vaše oddobrog, naći ćete ga kod Allaha. valóban! Allah je onog što radite Vidilac.
111 I govore: “Ući će u Džennet jedino onaj ko je jevrej ili kršćanin.To su željenjihove! Reci: “Donesite dokaz svoj, ha igazat mond!”
112 Svakako! Ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj, pa imaće on nagradusvoju kod Gospodara svog, i neće biti straha nad njima, niti će oni žaliti.
113 I kažu jevreji: “Nisu kršćani ni na čemu”, i kažu kršćani: “Nisu Jevreji ni načemu”, a oni čitaju Knjigu. Tako su govorili oni koji ne znajupoput riječi njihove. Papresudiće Allah među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.
114 A ko je nepravedniji od onog ko zabranjuje mesdžide Allahove, da se spominje unjima ime Njegovo i trudi se za rušenje njihovo? Takvinije za njih da ulaze u njih,izuzev prestrašeni. Imaće oni na Dunjau poniženje i imaće oni na Ahiretu kaznu strahovitu.
115 A Allahov je istok i zapad; pa kud god se okrenete, pa tamo je lice Allahovo.Uistinu! Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
116 I govore: “Uzeo je Allah dijete.Slava neka je Njemu! Naprotiv, Njegovo je šta jena nebesima i Zemlji; sve je Njemu pokorno.
117 Začetnik nebesa i Zemlje! A kad odluči stvar, tad samo kaže tome: “Budi”, tad biva.
118 I govore oni koji ne znaju: “Zašto ne govori s nama Allah ili nam ne dadne znak.Tako su govorili oni prije njihpoput riječi njihove: slična su srca njihova. Doista smoobjasnili znakove ljudima koji su sigurni.
119 valóban! Mi smo poslali tebe s Istinom, (kao) donosioca radosnih vijesti iopominjača. A nećeš biti pitan o stanovnicima džehima.
120 I neće biti zadovoljni tobom jevreji ni kršćani, dok ne budeš slijedio milletnjihov. Reci: “valóban! Uputa Allahovato je Uputa.A ako bi slijedio strasti njihove,nakon što ti je došlo nešto znanja, ne bi ti imao od Allaha nikakva zaštitnika, nitipomagača.
121 Oni kojima smo dali Knjigu, uče je ispravnim učenjem njenimtakvi vjeruju u nju.A ko ne vjeruje u njupa ti takvi su gubitnici.
122 O sinovi Israilovi! Sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i da sam Ja bioodlikovao vas nad svjetovima.
123 I bojte se Dana kad neće koristiti duša duši nimalo, niti će se primiti od njenadoknada, i neće joj koristiti posredovanje, niti će oni biti pomognuti.
124 I kad je kušao Ibrahima Gospodar njegov riječima, pa ih je ispunio, reče: “valóban!Ja sam Taj koji je učinio tebe imamom ljudima.Reče: “A od potomstva mog?” (Allah) reče:”Moje obećanje neće doseći zalime.
125 I kad smo učinili Kuću stjecištem ljudima i sigurnošću, én: “Uzmite stajališteIbrahimovo musallom”, i naložili Ibrahimu i Ismailu: “Očistite Kuću Moju za one koji činetawwaf i one koji čine itikaf i one koji čine ruku´, i one koji čine sedždu.
126 I kad reče Ibrahim: “Gospodaru moj! Učini ovaj grad sigurnim i opskrbi stanovnikenjegove (raznim) plodovima, onog od njih ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji.” (Allah)reče: “A ko ne vjerujepa daću da malo uživa, zatim ću ga natjerati u kaznu vatrom”, aloše li je dolazište!
127 I kad je podizao Ibrahim temelje Kuće i Ismail: “Gospodaru naš! Primi od nas.Uistinu! Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac.
128 Gospodaru naš! I učini nas dvojicu predanim Tebi i od potomstva našeg ummet predanTebi. I pokaži nam obrede naše i oprosti nam. valóban! Ti, Ti si Primalac pokajanja,Milosrdni.
129 Gospodaru naš! I podigni među njima poslanika od njih, da im uči ajete Tvoje ipouči ih Knjizi i mudrosti i očisti ih. valóban! Ti, Ti si Moćni, Mudri.
130 A ko ne želi millet Ibrahimov, do onaj ko zabudali dušu svoju? I doista, odabralismo njega na Dunjau, a uistinu, on će na Ahiretu biti od pravednih.
131 Kad reče njemu Gospodar njegov: “Predaj se!” Reče: “Predajem se Gospodarusvjetova.
132 I naložio je to Ibrahim sinovima svojim, i Jakub: “O sinovi moji! Uistinu je Allahodabrao za vas vjeru, pa umrite vi jedino kao muslimani.
133 Zar ste bili svjedoci kad dođe Jakubu smrt, kad reče sinovima svojim: “Šta ćeteobožavati poslije mene?” Azt mondták: “Obožavaćemo Boga tvog i Boga predaka tvojih, Ibrahima iIsmaila i Ishaka, Boga Jedinog i mi smo Njemu predani.
134 Taj narod je već nestao. Njegovo je šta je zaradio, a vaše šta ste zaradili, inećete biti pitani za ono šta su radili.
135 I govore: “Budite jevreji ili kršćani, bit ćete upućeni.Reci: “Naprotiv, milletIbrahima hanife”, a nije bio od mušrika.
136 Recite: “Vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama, i ono što je objavljenoIbrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima i ono što je dato Musau i Isau, i što jedato vjerovjesnicima od Gospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih, i mismo Njemu pokorni.
137 Pa ako budu vjerovali u slično onom u što vjerujete, tad su se doista uputili. Aako se odvrate, tad su samo oni u raskolu. Pa dovoljan će ti biti protiv njih Allah; a Onje Onaj koji čuje, Znalac.
138 Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem? A mi smo Njegovi obožavatelji.
139 Reci: “Zar raspravljate s nama o Allahu, a On je naš Gospodar i vaš Gospodar? Inama pripadaju djela naša, a vama djela vaša, i mi smo Njemu odani.
140 Zar govorite: “valóban, Ibrahim i Ismail i Ishak i Jakub i plemena, bili su jevrejiili kršćani?” Reci: “Da li ste vi najbolji znalac ili Allah?” A ko je nepravedniji od onogko skriva kod sebe svjedočanstvo od Allaha? A nije Allah nemaran prema onom šta radite.
141 Ta zajednica je već nestala, njeno je šta je zaslužila, a vaše šta ste zaslužili. Inećete biti pitani za ono šta su radili.
142 Budale između ljudi će reći: “Šta ih je odvratilo od kible njihoveone za koju subili?” Reci: “Allahov je istok i zapad, upućuje koga hoće putu ispravnom.
143 I tako smo vas učinili zajednicom srednjom, da budete svjedoci protiv ljudi i budePoslanik protiv vas svjedok. I načinili smo kibluonu za koju sijedino da razaznamo koslijedi Poslanika, od onog ko će se okrenuti na petama svojim. A sigurno je teško, osimonima koje je uputio Allah. I neće Allah dati da propadne vjerovanje vaše. valóban, Allahje ljudima Samilostan, Milosrdan.
144 Doista vidimo okretanje tvog lica nebu. Pa sigurno ćemo te okrenuti kibli koja ćete zadovoljiti. Zato okreni lice svoje prema Mesdžidul-haramu. I ma gdje bili okrećite licasvoja u pravcu njega. A uistinu, oni kojima je data Knjiga, znaju da je to Istina odGospodara njihovog; a nije Allah nemaran prema onom šta rade.
145 I kad bi donio onima kojima je data Knjiga svaki znak, ne bi slijedili kiblu tvoju.A nećeš ti biti sljedbenik kible njihove, i neće oni biti sljedbenici kible drugih. A akobi slijedio želje njihove, nakon što ti je došlo nešto znanja, uistinu bi ti tad bio odzalima.
146 Oni kojima smo dali Knjigu prepoznaju ga kao što prepoznaju sinove svoje. Auistinu, skupina njih krije Istinu, a oni znaju.
147 Istina je od Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca.
148 Za svakog ima smjer kojem se on okreće. Zato se natječite dobrim djelima. Gdje godbili, dovešće vas Allah sve. valóban! Allah nad svakom stvari ima moć.
149 I odakle god izađeš, ta okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama. A doista, toje Istina od Gospodara tvog, i nije Allah nemaran prema onom šta radite.
150 I otkud god izađeš, pa okreni lice svoje u pravcu Mesdžidul-harama; i ma gdje bili,ta okrećite lica svoja u pravcu njega, da ne bi imali ljudi izgovor protiv vas, izuzev onihod njih koji čine zulmzato se ne bojte njih, a bojte se Meneda bih upotpunio blagodatSvoju prema vama i da biste se vi uputili.
151 Kao što smo poslali među vas Poslanika od vasuči vam ajete Naše i čisti vas iuči vas Knjizi i mudrosti, i uči vas onom šta niste znali.
152 Zato se sjetite Mene, sjetiću se vas, i zahvaljujte Mi i ne niječite Mene!
153 O vi koji vjerujete! Tražite pomoć u strpljenju i salatu. valóban! Allah je sastrpljivima.
154 I ne recite za onog ko je ubijen na putu Allahovom: “Mrtvi su!” Naprotiv, živi su,međutim ne opažate.
155 A sigurno ćemo vas iskušavati, malo strahom i glađu i gubljenjem imetaka i duša iplodova; a obraduj strpljive,
156 Koji, kad ih zadesi nesreća kažu: “valóban, mi smo Allahovi i uistinu, mi smo Njemupovratnici.
157 Nad tim takvima su salawati Gospodara njihovog i milost, a ti takvioni suupućeni.
158 valóban! Safa i Merwa su od znakova Allahovih. Zato ko hodočasti Kuću ili obaviumru, tad mu nije grijeh da obiđe njih dvoje. A ko dobrovoljno učini dobro, pa uistinu,Allah je Zahvalni, Znalac.
159 valóban, oni koji skrivaju šta smo objavili od dokaza jasnih i Upute, nakon što smoto objasnili ljudima u Knjizite takve će prokleti Allah i prokleće ih koji proklinju,
160 Izuzev onih koji se kaju i popravljaju i obejanepa to su ti kojima opraštam; aJa sam Primalac pokajanja, Milosrdni.
161 valóban, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, na tim takvima jeprokletstvo Allahovo, i meleka i ljudi svih.
162 Vječno će biti u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im biti odloženo.
163 A vaš Bog je Bog Jedini!, nema boga osim Njega, Irgalmas, Milosrdnog.
164 valóban! U stvaranju nebesa i Zemlje, i promjeni noći i dana, i plovilu koje plovimorem sa onim što koristi ljudima, i onom šta spušta Allah od vode s neba, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenoga rasijao je po njoj od svake životinjei promjenivjetrova i oblacima potčinjenim između neba i zemljeznaci su za ljude koji shvataju.
165 I od ljudi je ko uzima mimo Allaha takmace (Njemu), vole ih kao voljenjem Allaha. Akoji vjeruju, jače su ljubavi prema Allahu. A kad bi (mogli) vidjeti oni koji su činilizulm, kad ugledaju kaznu, da će moć biti Allahova sva i da će Allah biti žestoke kazne
166 Kad se odreknu oni koji su bili slijeđeni, onih koji su slijedili, i vide kaznu, ipresjeku im se veze,
167 I reknu oni koji su slijedili: “Da nam je povratak, pa da ih se odreknemo kao štosu se odrekli nas.Eto tako će im pokazati Allah djela njihova (kao) žalosti za njih. Ineće oni biti ti koji će izaći iz vatre.
168 Ó, emberek! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korakešejtanove. valóban, on vam je neprijatelj otvoreni.
169 Samo vam naređuje zlo i razvrat, i da govorite protiv Allaha šta ne znate.
170 I kad im se kaže: “Slijedite šta je objavio Allah”, govore: “Naprotiv, slijedimoono na čemu smo zatekli očeve naše.Zar?, mada očevi njihovi nisu shvatali ništa, niti subili upućeni!
171 A primjer onih koji ne vjeruju je kao primjer onog ko viče ono šta čuje samo zov iviku. Gluhi su, nijemi, slijepi, zato oni ne shvataju.
172 O vi koji vjerujete! Jedite od dobrih stvari kojima smo vas opskrbili, izahvaljujte Allahu, ako Njega obožavate.
173 Jedino vam zabranjuje lešinu i krv i meso svinje, i ono nad čim je zazvano drugoime, a ne Allahovo. Pa ko bude natjeran, bez želje i pretjerivanja, tad mu nije grijeh.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
174 valóban, oni koji skrivaju šta je objavio Allah od Knjige i uzimaju time vrijednostmalu, takvi jedu u trbuhe svoje samo vatru. I neće govoriti Allah s njima na Dan kijameta,niti će ih očistiti; a imaće oni kaznu bolnu.
175 Takvi su oni koji su kupili zabludu s Uputom i kaznu oprostom. Pa kako su strpljivioni nad vatrom?
176 To zato što je Allah objavio Knjigu sa Istinom. A uistinu, oni koji se razilaze oKnjizi, u raskolu su dalekom.
177 Nije čestitost da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu, nego je čestitost kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i meleke i Knjigu i vjerovjesnike; i daje imetak zaljubav Njegovu rodbini i siročadi i siromasima i sinu puta i prosjacima i za robove; iobavlja salat i daje zekat; i koji budu ispunjavali obećanje svoje kad obećaju, i strpljiviu bijedi i nevolji i vremenu sukoba. Takvi su oni koji su iskreni, a ti takvi subogobojazni.
178 O vi koji vjerujete! Propisuje vam se odmazda za ubojstvo: slobodan za slobodnog,rob za roba i žensko za žensko. Pa onom kome oprosti brat njegov nešto, tad je nastavakuljudan i podmirenje je njemu sa dobročinstvom. To je olakšanje od Gospodara vašeg imilost. Pa ko prevrši nakon ovog, ta imaće on kaznu bolnu.
179 A vama je u odmazdi život, o posjednici razuma, da biste se vi zaštitili.
180 Propisuje vam se: kad se približi nekom od vas smrt, a ostavlja hajr, oporuka je nadvoje roditelja i rodbinu pristojno; dužnost je bogobojaznih.
181 Pa ko je zamijeni nakon što ju je čuogrijeh toga je samo na onima koji jemijenjaju. valóban! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
182 A ko se boji skretanja ili grijeha oporučitelja, te ih izmiri, pa nema mu grijeha.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.
183 O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, dabiste se vi zaštitili,
184 Određen broj dana. Pa ko od vas bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) brojdrugih dana; a koji ga (jedva) podnose, fidja je hranjenje siromaha. Pa ko dobrovoljnoučini dobropa to je bolje za njega. A da postitebolje je za vas, kad biste znali!
185 Mjesec ramadan je taj u kojem je spušten Kur´an, Uputa ljudima i jasni dokazi Uputei Furkan. Pa ko bude prisutan od vas (u tom) mjesecu, tad neka ga posti. A ko bude bolestanili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana. Allah vam želi lahkoću, a ne želi vamteškoću, i da ispunite broj, i da veličate Allaha što vas je uputio, i da biste vizahvaljivali.
186 A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowimolitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili naputu ispravnom.
187 Dopušta vam se (u) noći posta refes sa ženama vašim. One su odjeća vaša, a vi steodjeća njihova. Zna Allah da ste vi obmanjivali duše svoje pa je primio pokajanje vaše ioprostio vam. Zato im sada pristupajte i tražite šta je propisao Allah za vas. I jedite ipijte dok vi ne budete razlikovali nit bijelu od crne niti zorezatim ispunite post donoći. A ne pristupajte im i (kad) vi budete mu´tekifi u mesdžidima; to su granice Allahove,zato im se ne približujte. Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se onipobojali.
188 I ne jedite imetke vaše između sebe uzaludno, i ne nudite ga sudijama da bistepojeli dio imetaka ljudi grješno, a vi znate.
189 Pitaju te o mlađacimareci: “Oni su određena vremena za ljude i hadždž.A nijepravednost da ulazite u kuće s leđa njihovih, nego je pravednost ko se boji. I ulazite ukuće na vrata njihova, i bojte se Allaha da biste vi uspjeli.
190 I borite se na putu Allahovom protiv onih koji se bore protiv vas, a neprekoračujte. valóban! Allah ne voli one koji prevršuju.
191 I ubijajte ih gdje god ih nađete, i istjerajte ih odakle god istjeruju vas. Afitneluk je gori od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod Mesdžidul-harama, dok vas nenapadnu u njemu. Pa ako vas napadnu, tad ih ubijajte. Takva je plaća nevjernicima.
192 Pa ako prestanu, pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
193 I borite se protiv njih dok ne bude (više) fitneluka i (ne) bude vjera Allahova. Paako prestanu, tad nema neprijateljstva, izuzev prema zalimima!
194 Mjesec sveti za mjesec sveti, i svetinje su odmazda. Pa onog ko napadne vas, tadnapadnite (i vi) njega, slično kao što vas je napao. I bojte se Allaha i znajte da je Allahuz bogobojazne.
195 I trošite na putu Allahovom, a ne bacajte se rukama svojim u propast; i činitedobro. valóban! Allah voli dobročinitelje.
196 I obavljajte hadždž i umru radi Allaha! Pa ako budete spriječeni, tad (zakoljite)šta je dostupno od kurbana, i ne brijte glave svoje dok ne stigne kurban odredištu svom. Pako od vas bude bolestan ili u njemu bude bol od glave njegove, tad je iskup post ili sadakaili kurban. Pa kad budete sigurni, onda ko se zadovolji umrom do hadždža, tad (nekazakolje) šta je dostupno od kurbana. Pa ko ne nađe, tad je post tri dana na hadždžu i sedamkad se vratite: to je deset ukupno. To je za onog čija porodica nije prisutna uMesdžidul-haramu. I bojte se Allaha i znajte da je Allah žestok kaznom.
197 Hadždž je u mjesecima poznatim, pa ko se u njima obaveže za hadždž, tad nema refesai nema griješenja, niti svađe na hadždžu. A šta učinite od dobrog, zna ga Allah. Isnabdijte se; pa uistinu, najbolja oprema je bogobojaznosti bojte se Mene, o posjednicirazuma!
198 Nije vam grijeh da tražite blagodat od Gospodara vašeg. Zato kad pohrlite saArefata, tad spominjite Allaha kod Meš´aril-harama. I spominjite Ga kao što vas je uputio,mada ste prije toga bili od zalutalih.
199 Zatim hrlite kud god hrle ljudi, i tražite oprost od Allaha. valóban, Allah jeOprosnik, Milosrdni.
200 Pa kad završite obrede svoje tad spominjite Allaha kao vašim spomenom otaca vašihili jačim spomenom. Ta od ljudi je ko govori: “Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau”, a nećebiti za njega na Ahiretu nikakva udjela.
201 I od njih je ko govori: “Gospodaru naš! Daj nam na Dunjau dobro i na Ahiretu dobroi sačuvaj nas kazne vatrom.
202 Ti takvi će imati udio od onog šta su zaslužili; a Allah je brz obračunom.
203 I spominjite Allaha u danima nabrojanim. Pa ko požuri u dva dana, pa nije mugrijeh. A ko odloži, pa nije grijeh onom ko se boji. I bojte se Allaha i znajte da ćete viNjemu biti sabrani.
204 I od ljudi je onaj čiji te govor zadivljuje u životu Dunjaa, i poziva svjedokomAllaha za ono što je u srcu njegovom, a on je najzagriženiji od protivnika
205 I kad se okrene, brza po zemlji, da bi činio fesad na njoj i uništio usjev ipriplod; a Allah ne voli fesad.
206 I kad mu se kaže: “Boj se Allaha!”, obuzme ga snaženje grijehom. Zato je njemudovoljan Džehennem; a doista je loše odmorište!
207 I između ljudi je ko prodaje dušu svoju tražeći zadovoljstvo Allahovo; a Allah jeSamilostan robovima Svojim.
208 O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. valóban,on vam je neprijatelj otvoreni.
209 Pa ako posrnete nakon što su vam došli dokazi jasni, tad znajte da je Allah Moćni,Mudri.
210 Da li samo čekaju da im dođe Allah u tminama oblaka i meleci, i bude stvar svršena?A Allahu se vraćaju stvari.
211 Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnog znaka dali. A ko izmijeni blagodatAllahovu nakon što mu je došla, pa uistinu Allah je žestok kaznom.
212 Uljepšan je život Dunjaa onima koji ne vjeruju i izruguju se onima koji vjeruju. Aoni koji se boje, biće iznad njih na Dan kijameta. A Allah opskrbljuje koga hoće bezračuna.
213 Bili su ljudi zajednica jedna, pa je slao Allah vjerovjesnike, donosioce radosnihvijesti i opominjače, i objavljivao uz njih Knjigu s Istinom, da sudi ljudima o onome učemu su se razilazili. A nisu se razilazili o njoj, izuzev oni kojima je ona data, nakonšto su im došli jasni dokazi, zavišću međusobnom. Pa je uputio Allah one koji su vjerovalionom u čemu su se razilazili od Istine, s dozvolom Svojom; a Allah upućuje koga hoće putupravom.
214 Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još vam nije došao primjer onih koji su prošliprije vas. Snalazile su ih bijeda i nevolja i bili su potresani dok je govorio poslanik ioni koji su vjerovali s njim: “Kad će pomoć Allahova?” Pa uistinu! Pomoć Allahova je blizu!
215 Pitaju te šta da udjeljuju. Reci: “Ono šta trošite od dobrog, pa (to je) za dvojeroditelja i rodbinu i siročad i siromahe i sina puta.A šta uradite od dobrog, pa uistinu- Allah je o tome Znalac.
216 Propisuje vam se borba, a ona ja za vas odvratnost. I moguće je da nešto mrzite, ato je dobro za vas; i moguće je da volite nešto, a to je zlo za vas. A Allah zna, a vi neznate.
217 Pitaju te o mjesecu svetom, ratovanju u njemu. Reci: “Ratovanje u njemu je velik(grijeh) – a odvraćanje od puta Allahovog i nevjerovanje u Njega, i Mesdžidul-harama iprogon stanovnika njegovih iz njegaveće je kod Allaha. A fitneluk je gori od ubijanja.I neće se prestati boriti protiv vas dok vas ne odvrate od vjere vaše, ako mognu. A ko odvas odbaci din svoj pa umre, a on bude nevjernik: pa takvima će propasti djela njihova naDunjau i Ahiretu i takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
218 valóban, oni koji vjeruju i koji se isele i bore na putu Allahovomtakvi senadaju milosti Allahovoj. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
219 Pitaju te o alkoholu i kocki. Reci: “U njima dvoma je grijeh veliki i korist zaljude, a grijeh njihov je veći od koristi njihove.Pitaju te šta da udjeljuju. Reci:”Višak.Tako Allah objašnjava vama znakove, da biste vi razmišljali,
220 O Dunjau i Ahiretu. I pitaju te o siročadi. Reci: “Popravljanje je za njihnajbolje.A ako se izmiješate s njima, pa braća su vaša. A Allah razaznaje smutljivca oddobročinitelja. A da je htio Allah, sigurno bi vas preopteretio. valóban! Allah je Moćni,Mudri.
221 I ne ženite mušrikinje, dok ne budu vjerovale. A sigurno je robinja vjernica boljaod idolopoklonke, makar vas zadivljavala. I ne ženite mušrike (vašim ženskima), dok ne buduvjerovali. A sigurno je rob vjernik bolji od idolopoklonika, makar vas zadivljavao. Takvipozivaju vatri, a Allah poziva Džennetu i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakoveSvoje ljudima, da bi se oni podsjetili.
222 I pitaju te o menstruaciji. Reci: “To je neprijatnost.Zato ostavite žene umenstruaciji i ne približujte im se dok se ne očiste. Pa kad se očiste, tad im prilazitekako vam je odredio Allah. valóban, Allah voli pokajanike i voli čiste.
223 Žene vaše su njiva vaša, zato prilazite njivi svojoj kako hoćete, i pripravite zaduše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete Ga vi susresti; a obraduj vjernike.
224 I ne činite Allaha ciljem zakletvi vaših, da ne biste činili dobro i bilibogobojazni i mirili ljude. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
225 Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog u zakletvama vašim. azonban, kazniće vas zaono šta su zaslužila srca vaša. A Allah je Oprosnik, Blagi.
226 Oni koji se zakunu ženama svojim, čekat će četiri mjeseca; pa ako se povrate, pauistinu Allah je Oprosnik, Milosrdni.
227 A ako se odluče na razvod, pa uistinu Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
228 A raspuštenice čekaju dušama svojim tri menstruacije. I ne dozvoljava im se daskrivaju šta je stvorio Allah u matericama njihovim, ako vjeruju u Allaha i Dan posljednji.A muževi njihovi su dostojniji vraćanju njihovom u tom (roku), ako žele popravljanje. Iimaju one slično (pravo) onom (koje imaju ljudi) nad njima pristojno, a imaju ljudi nadnjima stepen. A Allah je Moćni, Mudri.
229 Razvod (može biti) dva puta, pa je zadržavanje (poslije toga) uljudno ili puštanjelijepo. I ne dopušta vam se da uzmete išta od onog šta ste im dali, izuzev ako se obojebudu bojali da neće stajati u granicama Allahovim. Pa ako se bojite da neće stajati ugranicama Allahovim, tad njima dvoma nije grijeh u onome čime će se (ona) iskupiti. To sugranice Allahove, zato ih ne prelazite! A ko pređe granice Allahove, pa ti takvi su zalimi.
230 Pa ako je razvede (treći put), tad mu se (ona) poslije ne dozvoljava, dok se ne udaza muža mimo njega. Pa ako je razvede (drugi muž), tad nema prestupa njima dvoma da sepovrate, ako misle da će čuvati granice Allahove. A to su granice Allahove, objašnjava ihljudima koji znaju.
231 I kad razvedete žene, pa dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili ih pustiteuljudno. I ne zadržavajte ih nevoljom, da biste prekršili. A ko to učini, pa doista jeučinio zulm duši svojoj. I ne uzimajte ajete Allahove ruglom i sjetite se blagodatiAllahove prema vama, i šta vam je objavio od Knjige i mudrostisavjetuje vas njome. Ibojte se Allaha i znajte da je Allah o svakoj stvari Znalac.
232 I kad razvedete žene pa dospiju roku njihovom, tad ih ne sprječavajte da se udajuza muževe njihove, kad se oni sporazume međsobno uljudno. To se savjetuje od vas onom kovjeruje u Allaha i Dan posljednji. To je časnije za vas i čišće; a Allah zna, a vi neznate.
233 I majke će zadajati djecu svoju dvije pune (évek), za onog ko želi da upotpunidojenje. A na ocu: njegovo je opskrbljivanje njihovo i odijevanje njihovo pristojno. Neopterećuje se duša izuzev sposobnošću njenom. Nek ne bude oštećena majka djetetom svojim,niti otac djetetom svojim. I na nasljedniku je to isto. Pa ako njih dvoje žele odbijanje(djeteta) po sporazumu njihovom i dogovoru, tad im nema prekršaja. A ako želite naćidojilju djeci svojoj, tad vam nije grijehkad položite šta dajete uljudno. I bojte seAllaha i znajte da je Allah onog šta radite Vidilac.
234 A oni od vas koji umru i ostave žene, čekat će (one) dušama svojim četiri mjeseca ideset (dana). Pa kad dospiju roku njihovom, tad nije na vama grijeh za ono što će učinitisa dušama svojim pristojno; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
235 I nema vam prestupa u onom čime navijestite prosidbu žena ili (to) sakrijete udušama vašim. Zna Allah da ćete ih vi spominjati, međutim ne obećavajte im potajno, izuzevda govorite govor pristojan. I ne odlučujte se na bračnu vezu dok ne dospije propisano rokusvom, i znajte da Allah zna šta je u dušama vašim, zato Ga se pričuvajte; i znajte da jeAllah Oprosnik, Blagi.
236 Nije vam grijeh ako razvedete žene koje niste dotakli ili im odredili dio. I dajteim zadovoljštinu: imućan prema mogućnosti svojoj, a siromašan prema mogućnosti svojoj,zadovoljštinu pristojnu; obaveza je dobročinitelja.
237 A ako ih razvedete prije no što ih dotaknete, a već ste im odredili dio, tad(dajete) polovinu onog šta ste odredili, izuzev ako poštede ili poštedi onaj u čijoj jeruci ženidbena veza. A da poštedite, bliže je bogobojaznosti. I ne zaboravljajte dobrotumeđu sobom. valóban! Allah je onog šta radite Vidilac.
238 Čuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni.
239 Pa ako se budete bojali, onda pješačeći ili jašući. Pa kad budete bezbjedni, tadspominjite Allaha, kao što vas je naučio što niste znali (ranije).
240 A koji umru od vas, i ostave žene, wasijjet je za žene njihove: izdržavanje dogodine (dana) bez odlaska (njihovog). Pa ako odu, tad vam nije grijeh u onom šta učine sadušama svojim od pristojnog; a Allah je Moćni, Mudri.
241 I za raspuštenice (obezbijediti) izdržavanje pristojno: obaveza je nabogobojaznima.
242 Tako vam objašnjava Allah ajete Svoje, da biste vi shvatili.
243 Zar nisi razmislio o onima koji su izašli iz kuća svojih, a bilo ih je na hiljade,strašeći se smrti. Tad im je rekao Allah: “Umrite!”, zatim ih je oživio. valóban! Allah jeVlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.
244 I borite se na putu Allahovom i znajte da je Allah Onaj koji čuje, Znalac.
245 Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga umnoži umnožavanjemvelikim; a Allah uskraćuje i pruža, i Njemu se vraćate.
246 Zar nisi vidio velikane sinova Israilovih poslije Musaa, kad rekoše vjerovjesnikusvom: “Pošalji nam vladara, borićemo se na putu Allahovom.Reče: “Je li mogućeako vamse propiše borbada se nećete boriti?” Azt mondták: “Zašto se mi ne bismo borili na putuAllahovom, a već smo protjerani iz kuća naših, i sinovi naši.Pa pošto im je propisanaborba, okrenuše se, izuzev malo njih; a Allah je Znalac zalima.
247 I reče im vjerovjesnik njihov: “valóban! Allah vam je već poslao Taluta vladarem.”Azt mondták: “Otkud da njegova bude vlast nad nama, a mi smo dostojniji vlasti od njega i nijemu dato obilje imetka.Reče: “valóban, Allah ga je odabrao nad vama i uvećao ga obimno uznanju i tijelu.A Allah daje vlast Svoju kome hoće, i Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
248 I reče im vjerovjesnik njihov: “valóban, znak vlasti njegove je što će vam doćitabut u kojem je smirenost od Gospodara vašeg i ostatak onog šta je ostavila porodicaMusaova i porodica Harunova, nosiće ga meleci. valóban, u tome je znak za vas, ako stevjernici.
249 Pa pošto izađe Talut sa vojskama, reče: “valóban! Allah će vas iskušati rijekom. Pako se iz nje napije, pa nije od mene, a ko je se ne okusipa uistinu on je od mene,izuzev ko zagrabi hvatom ruke svoje.Pa se napiše iz nje, izuzev malo njih. Pa pošto jeprijeđe, on i oni koji su vjerovali s njim rekoše: “Nemamo mi sile danas protiv Džaluta ivojski njegovih.Oni koji su znali da će oni biti ti koji će sresti Allaha rekoše: “Kolikoje malih grupa pobijedilo velike grupe s dozvolom Allahovom!” A Allah je uz strpljive.
250 I pošto se istaknuše Džalutu i vojskama njegovim, Azt mondták: “Gospodaru naš! Ukaži namstrpljenje i osnaži noge naše, i pomozi nas protiv naroda nevjernika.
251 Tad ih razbiše s dozvolom Allahovom. I ubi Dawud Džaluta i dade njemu Allah vlast imudrost i nauči ga ono šta je htio. A da nije Allahovog suzbijanja ljudi jednih drugima -sigurno bi se iskvarila zemlja; azonban, Allah je Vlasnik dobrote nad svjetovima.
252 To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A uistinu, ti si od poslanih.
253 Ti poslanici! Odlikovali smo ih jedne nad drugima. Od njih je onaj s kojim jegovorio Allah; i uzdigao je neke od njih stepenima. I dali smo Isau, sinu Merjeminu, dokazejasne i pomogli ga Ruhul-kudusom. A da je htio Allah, ne bi se oni međusobno borili poslijenjih, nakon što su im došli dokazi jasni. azonban, razišli su se. Pa od njih je onaj ko jevjerovao i od njih ko nije vjerovao. A da je htio Allah, ne bi se borili međusobno.Međutim, Allah čini šta želi.
254 O vi koji vjerujete! Udjeljujte od onog čime smo vas opskrbili, prije nego dođe Danu kojem neće biti trgovine, niti prijateljstva, a ni posredovanja. A nevjernicioni suzalimi.
255 Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći! Ne obuzima Ga drijemež, niti san.Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Ko je taj ko će posredovati kod Njega,izuzev s dozvolom Njegovom? Zna šta je pred njima, i šta iza njih, a ne obuhvataju ništa odznanja Njegovog, izuzev šta htjedne. Kursijja Njegova obuhvata nebesa i Zemlju, i ne umaraGa održavanje njihovo. A On je Svevišnji, Veličanstveni.
256 Nema prisiljavanja u vjeru! Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude! Pa kozaniječe taguta, a povjeruje u Allaha, tad se doista uhvatio za hvatište najčvršće, kojemnema kidanja. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
257 Allah je Zaštitnik onih koji vjeruju. Izvodi ih iz tmina na svjetlo. A koji nevjeruju, zaštitnici njihovi su taguti. Izvode ih iz svjetlosti u tmine. Takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito.
258 Pa zar nisi vidio onog koji se prepirao s Ibrahimom o Gospodaru njegovom!, jer jeAllah dao njemu vlast. Kad reče Ibrahim: “Gospodar moj je Taj koji oživljava i usmrćuje.Reče: “Ja oživljavam i usmrćujem.Ibrahim reče: “Pa uistinu, Allah dovodi Sunce sa istoka,ta dovedi ga sa zapada.Tad se zbuni onaj koji nije vjerovao; a Allah ne upućuje narodzalima.
259 Ili kao onaj koji je prošao pored naselja, a ono pusto (palo) sa krovovima svojim.Reče: “Kako će Allah oživiti ovo poslije smrti njegove?” Tad ga usmrti Allah stotinugodina, potom ga podiže. Reče: “Koliko si ostao (mrtav)?” Reče: “Ostao sam dan ili diodana.Reče: “Naprotiv, ostao si sto godina. Pa pogledaj hranu svoju i piće svoje! Nije seono pokvarilo; i pogledaj magarca svog; i da učinimo tebe znakom ljudima. I pogledaj kosti:kako ih podižemo, zatim ih zaodjevamo mesom.Pa pošto mu bi jasno, reče: “Znam da Allahnad svakom stvari ima moć.
260 I kad reče Ibrahim: “Gospodaru moj! Pokaži mi kako oživljavaš mrtve.Reče: “Zar nevjeruješ?” Reče: “Svakako, ali da se smiri srce moje.Reče: “Pa uzmi četiri ptice, te ihnakloni sebi, zatim stavi na svako brdo dio njih, potom ih pozovi: doći će ti žurno; a znajda je Allah Moćni, Mudri.
261 Primjer onih koji troše imetke svoje na putu Allahovom je kao primjer zrna (iz kog)izraste sedam klasova, u svakom klasu stotinu zrna. A Allah umnožava kome hoće i Allah jeSveobuhvatni, Znalac.
262 Oni koji troše imetke svoje na putu Allahovom, zatim ne budu slijedili ono štaudjeljuju prebacivanjem niti uvredom, imaće oni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, ineće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.
263 Lijepe riječi i oprost su bolji od sadake koju prati uvreda; a Allah je Neovisni,Blagi.
264 O vi koji vjerujete! Ne kvarite sadake svoje prebacivanjem i uvredom, kao onaj kojiudjeljuje imetak svoj da bi vidjeli ljudi, a ne vjeruje u Allaha i Dan posljednji. Paprimjer njegov je kao primjer stijenjana njemu prašina, pa ga pogodi pljusak, te gaostavi golim. Ne vladaju ničim od onog šta su stekli; a Allah ne upućuje narod nevjernika.
265 A primjer onih koji troše imetke svoje tražeći zadovoljstvo Allahovo i učvršćenjeduša svojih, je kao primjer bašče na brdu: pogodi je pljusak pa dadne plod svoj dvostruko.Pa ako je ne pogodi pljusak, onda (padne) rosa. A Allah je onog šta radite Vidilac.
266 Da li bi volio neko od vas da on ima bašču palmi i grožđa ispod koje teku rijeke,(én) imadne on u njoj raznovrsnog voća: i pogodi ga starost, a imadne on potomke nejake, papogodi nju orkanu njemu vatra, te spali? Tako vam objašnjava Allah znakove, da biste virazmislili.
267 O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje ste zaradili i od onog štaizvodimo za vas iz zemlje. I ne namjenjujte loše od toga da dijelite, i šta ne biste uzeli,izuzev da zažmirite na to. A znajte da je Allah Neovisni, Hvaljeni.
268 Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat, a Allah vam obećava oprost odSebe i blagodat; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
269 Daje mudrost kome hoće. A kome se da mudrost, pa doista mu je dato mnogo dobro. Ane poučava se (niko), izuzev posjednici razuma.
270 I šta udijelite od nafake ili zavjetujete od zavjeta, pa uistinu, Allah to zna. Anema za zalime nikakvih pomagača.
271 Ako ističete sadake, pa to je dobro. A ako ih krijete, i dajete ih fukarama, pa toje bolje za vas i pokriće vam (Allah) neka loša djela vaša. A Allah je o onom šta raditeObaviješteni.
272 Nije na tebi upućivanje njihovo nego Allah upućuje koga hoće. A šta udijelite oddobrog, pa za duše je vaše; a dijelite jedino tražeći lice Allahovo. I šta udijelite oddobrog, biće vam nadoknađeno i vama se neće zulm učiniti.
273 (Sadaka je) za fukare koji ograničeni na putu Allahovom ne mogu krstariti pozemlji. Smatra ih neznalica bogatima zbog skromnosti. Poznaćeš ih po obilježju njihovom: netraže od ljudi nasrtljivo. A šta utrošite od dobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
274 Oni koji udjeljuju imetke svoje noću i danju, tajno i javnopa imaće oni nagradusvoju kod Gospodara njihovog i neće biti straha nad njima i neće oni žaliti.
275 Oni koji jedu kamatu, neće ustati, osim kao što ustaje onaj koga udari šejtansvojim dodirom. To zato što oni kažu: “Zaista je trgovina kao kamata” – a dozvoljava Allahtrgovinu, a zabranjuje kamatu. Pa onom kome dođe pouka od Gospodara njegovog te sesustegne, tad je njegovo ono šta je prethodno bilo, a stvar njegova je do Allaha (dapresudi). A ko se povrati (kamati) – pa takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj bitivječno.
276 Briše Allah kamatu, a povećava sadake. A Allah ne voli nijednog nevjernika,grješnika.
277 valóban, oni koji vjeruju i čine dobra djela i obavljaju salat i daju zekat, imaćeoni nagradu svoju kod Gospodara njihovog, i neće bit straha nad njima i neće oni žaliti.
278 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i ostavite šta je preostalo od kamate, ako stevjernici.
279 Pa ako (to) ne učinite, tad budite upozoreni ratom od Allaha i Poslanika Njegovog.A ako se pokajete, tad su vaše glavnice imetaka vaših. Ne činite zulm i neće vam bitiučinjen zulm.
280 A ako (dužnik) bude u nevolji, tad je odgoda do lahkoće; a da učinite (to) sadakombolje je za vas, kad biste znali.
281 I bojte se Dana u kojem ćete biti vraćeni Allahu. Zatim će se isplatiti svakoj dušišta je zaslužila i njima se neće učiniti zulm.
282 O vi koji vjerujete! Kad dajete zajam do roka određenog, tad to zapišite. I nekazapiše pisar između vas pravedno. I neka ne odbije pisar da zapiše, kao što ga je poučioAllah, ta neka piše. I neka diktira onaj na kojem je dug i neka se boji Allaha Gospodarasvog i ne umanji od njega ništa. Pa ako onaj na kojem je dug bude slabouman ili slab ili onne može da diktira, tad neka diktira staratelj njegov pravedno. I pozovite da svjedoče dvasvjedoka od vaših ljudi. Pa ako ne bude dva čovjeka, onda čovjek i dvije žene od onog nakoga pristanete za svjedokeda (ako) zaluta jedna od njih, nek podsjeti jedna od njihdrugu. I neka ne odbiju svjedoci kad budu pozvani. I nek vam ne bude mrsko da to zapišete,malo ili veliko, do roka njegovog. To je pravednije kod Allaha i pravilnije za svjedočenjei najpodesnije da ne sumnjate; izuzev ako bude trgovine prisutne koju obrćete među vama,tad vam nije grijeh da je ne pišete. I uzmite svjedoke kad trgujete, i neka se ne oštetipisar niti svjedok. A ako učinite (štetu), pa uistinu, to je grijeh vaš. I bojte se Allaha,a uči vas Allah. A Allah je o svakoj stvari Znalac.
283 A ako budete na putovanju i ne nađete pisara, tad zalog nek bude uzet. Pa akopovjeri jedan od vas drugom, tad nek vrati onaj kojem je povjereno, emanet svoj, i neka seboji Allaha, Gospodara svog. I ne prikrivajte svjedočenje. A ko ga sakrije, pa uistinu, toje grijeh srca njegovog. A Allah je o onom što radite Znalac.
284 Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji! I pokazivali vi šta je u dušamavašim ili ga skrivali, obračunaće vas Allah za to, pa će oprostiti kome hoće, a kaznitikoga hoće. A Allah nad svakom stvari ima moć.
285 Vjeruje Poslanik u ono šta mu je objavljeno od Gospodara njegovog, i vjernici.Svaki vjeruje u Allaha i meleke Njegove i knjige Njegove i poslanike Njegove. “Ne pravimorazliku između ijednog od poslanika Njegovih.I govore: “Čujemo i pokoravamo se. Oprosttvoj, Gospodaru naš! A dolazište je Tebi!”
286 Ne opterećuje Allah dušu, izuzev mogućnošću njenom. Imaće ona šta zasluži, a protivnje je šta zasluži. Gospodaru naš! Ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo. Gospodarunaš! I ne tovari na nas teret kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš! I netereti nas onim zašto mi nemamo moći. I briši nam (grijehe), i oprosti nam i smiluj nam se.Ti si Zaštitnik naš, zato nas pomozi protiv naroda nevjernika!

Chapter 3 (sura 3)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim.
2 Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći!
3 Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat iIndžil,
4 Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. valóban, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove, imaće oni kaznu žestoku; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete.
5 valóban, Allah – nema skriveno Njemu ništa na Zemlji niti u nebu
6 On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako hoće. Nema boga osim Njega, Moćnog,Mudrog!
7 On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasnioni su majka Knjige, adrugi su nejasni. Pa što se tiče onih u srcima čijim je skretanje, ta slijediće šta jenejasno iz nje, tražeći fitneluk i tražeći joj tumačenje (svoje); a zna tumačenje njenosamo Allah. A jaki u nauci govore: “Vjerujemo u nju; sve je od Gospodara našeg” – a neshvataju, izuzev posjednici razuma.
8 Gospodaru naš! Ne skreni naša srca nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebemilost. Uistinu Ti, Ti si Darivalac.
9 Gospodaru naš! valóban, Ti si Taj koji će sabrati ljude za Dan u koji nema sumnje.Doista Allah neće prekršiti obećanje.
10 valóban, oni koji ne vjerujuneće im koristiti imeci njihovi ni djeca njihovaprotiv Allaha nimalo, a ti takvi će biti gorivo vatre.
11 Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Naše, pa ih jekaznio Allah radi grijeha njihovih; a Allah je žestok kaznom.
12 Reci onima koji ne vjeruju: “Bićete poraženi i sabrani Džehennemu; a loše jeodmorište.
13 Već je za vas bio znak u skupinama dvjema (koje) su se susrele. Skupina se borila naputu Allahovom, a druga je bila nevjerničkavidjeli su ih njima dvostrukim, viđenjem oka.A Allah ojačava pomoći Svojom koga hoće. valóban, u tome je pouka za posjednike opažanja.
14 Uljepšana je ljudima ljubav: žudnje za ženama i sinovima i gomilama nagomilanim odzlata i srebra i konjem obilježenim i stoci i usjevu. To je uživanje života Dunjaa. A Allah- kod Njega je najbolje povratište!
15 Reci: “Hoćete li da vas obavijestim o boljem od toga? Oni koji budu bogobojazniimaće kod Gospodara svog bašče ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima, i žene čiste izadovoljstvo od Allaha.A Allah je Vidilac robova,
16 Koji govore: “Gospodaru naš! Uistinu mi vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše isačuvaj nas kazne vatrom”,
17 Strpljivih i istinitih i poslušnih i onih koji udjeljuju i koji traže oprost u ranezore.
18 Allah svjedoči da Onnema boga osim Njegai meleci Njegovi i posjednici znanja -postupa pravedno. Samo je On Bog, Moćni, Mudri.
19 valóban! Vjera kod Allaha je Islam. A razišli se oni kojima je data Knjiga jedinonakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. A ko zaniječe ajete Allahove, pa uistinu,Allah je brz obračunom.
20 Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: “Predao sam lice svoje Allahu, i onaj kome slijedi.I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Jeste li se predali (Allahu)?”Pa ako se predaju, tad se doista upućuju. A ako se odvratepa samo je na tebi dostava; aAllah je Vidilac robova.
21 valóban, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, iubijaju one od ljudi koji naređuju pravednostpa obraduj ih kaznom bolnom.
22 To su oni čija će djela propasti na Dunjau i Ahiretu, a neće oni imati nikakvihpomagača.
23 Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudimeđu njima, potom se okrene skupina njih i oni su odvraćeni.
24 To zato što oni govore: “Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana.A obmanuloih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali.
25 Pa kako će biti kad ih skupimo za Dan u koji nema sumnje i bude isplaćeno svakojduši šta je zaradila? – a njima neće biti učinjen zulm.
26 Reci: “O Allahu, Posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od kogahoćeš. Počašćuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. valóban, Tinad svakom stvari imaš moć.
27 Daješ da noć uđe u dan i daješ da dan uđe u noć, i izvodiš živo iz mrtvog i izvodišmrtvo iz živog, a opskrbljuješ koga hoćeš bez računa.
28 Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to učini tadnema od Allaha ništa, izuzev (ako bi to bilo) da se sačuvate od njih čuvanjem. I upozoravavas Allah Sobom, a Allahu je dolazište!
29 Reci: “Skrivali vi šta je u grudima vašim ili to otkrivali, zna ga Allah. I zna štaje u nebesima i šta je na Zemlji”, a Allah nad svakom stvari ima moć.
30 Na Dan kad nađe svaka duša ono šta je od dobrog uradila prineseno, i šta je uradilaod zlazaželiće da je između nje i između njega udaljenost velika. I upozorava vas AllahSobom; a Allah je Samilostan robovima.
31 Reci: “Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voliće vas Allah i oprostiće vamgrijehe vaše,” a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
32 Reci: “Pokoravajte se Allahu i Poslaniku.Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah nevoli nevjernike.
33 valóban! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu,nad svjetovima.
34 Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
35 Kad reče žena Imranova: “Gospodaru moj! Uistinu ja zavjetujem Tebi šta je u utrobimojoj posvećeno, zato primi od mene. valóban, Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac.
36 Pa pošto je rodi, reče: “Gospodaru moj! valóban! Ja sam je rodilažensko” – aAllah je Najbolji znalac onog šta je rodila – “a nije muško kao žensko, i uistinu, ja samjoj dala ime Merjem. I uistinu, ja tražim Tvoju zaštitu za nju i potomstvo njeno od šejtanaprokletog.
37 Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i učinio da uzraste rastom lijepim;i učinio starateljem njenim Zekerijjaa. Kad god bi joj ušao Zekerijja u mihrab, našao bikod nje opskrbu. Reče: “O Merjem! Otkud ti ovo?” Rekla je: “To je od Allaha!” valóban,Allah opskrbljuje koga hoće bez računa.
38 Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Reče: “Gospodaru moj! Podari mi od Sebepotomstvo dobro. valóban! Ti si Onaj koji čuje dowu.
39 Pa pozvaše njega meleci, a on je stajao obavljajući salat u mihrabu: “Allah radujetebe Jahjaom, potvrđivačem Riječi od Allaha, i Sejjidom i neporočnim, i vjerovjesnikom oddobrih.
40 Reče: “Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a već me je dostigla starost, i žena mojaje nerotkinja.Reče: “Istovjetno!” Allah čini šta hoće.
41 Reče: “Gospodaru moj! Daj mi znak.Reče: “Znak ti je da nećeš govoriti s ljudimatri dana, izuzev mimikom. I spominji Gospodara svog mnogo, i slavi (Ga) noću i jutrom.
42 I kad rekoše meleci: “O Merjem! valóban, Allah te je odabrao i očistio te, i odabraote nad ženama svjetova.
43 O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sedždu i čini ruku´ sa onima koji čineruku´.
44 To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kadpobacaše pera svojakoji od njih će se starati o Merjemniti si bio kod njih kad su sesvađali.
45 Kad rekoše meleci: “O Merjem! valóban, raduje te Allah Riječju od Sebe. Ime njegovoje Mesih, Isa, sin Merjemin, istaknut na Dunjau i Ahiretua od bliskih je
46 I govoriće s ljudima u bešici i odrastao, i od dobrih će biti.
47 Reče: “Gospodaru moj! Otkud meni dijete, a nije me dotakao čovjek?” Reče:”Istovjetno!” Allah stvara šta hoće. Kad odluči stvar, tad samo kaže tome: “Budi!”, tadbiva.
48 I poučiće ga Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu,
49 I poslanikom sinovima Israilovim: “Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodaravašeg da ću vam ja napraviti od gline (nešto) kao lik ptice, pa ću puhnuti u njega, te ćebiti ptica s dozvolom Allahovom; i ozdraviću slijepe i gubave, i oživiti mrtve s dozvolomAllahovom; i obavijestiću vas o onome šta jedete i šta gomilate u kućama vašim. Uistinu utome je znak za vas, ako ste vjernici
50 I potvrđivač sam za ono što je ispred mene od Tewrata i da vam dozvolim dio onog štavam je bilo zabranjeno; i došao sam vam sa znakom od Gospodara vašeg, zato se bojte Allahai poslušajte mene.
51 valóban! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je putpravi.
52 Pa pošto spozna Isa od njih nevjerovanje, reče: “Ko su pomagači moji Allahu?”Hawarijjuni rekoše: “Mi smo pomagači Allahu! Vjerujemo u Allaha i posvjedoči da smo mimuslimani.
53 Gospodaru naš! Vjerujemo u ono šta si objavio i slijedimo poslanika, pa nas upiši sasvjedocima.
54 I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.
55 Kad reče Allah: “O Isa! Ja sam Taj koji će ti smrt dati i Sebi te uzvisiti i Koji ćete očistiti od onih koji ne vjeruju, i Koji će učiniti (da) oni koji te slijede budu nadonima koji ne vjeruju do Dana kijameta. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću presuditi međuvama o onom u čemu ste se razilazili.
56 Pa što se tiče onih koji ne vjeruju, ta kazniću ih kaznom žestokom na Dunjau iAhiretu; a neće oni imati nikakvih pomagača.
57 A što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, pa isplatit će im nagradenjihove.A Allah ne voli zalime.
58 To šta ti učimo je od ajeta i Opomena mudra.
59 valóban, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine,potom mu rekao: “Budi!”, pa je bio.
60 Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjajućih.
61 Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tadreci: “Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše iduše vaše, zatim ćemo se skrušeno moliti pa proizvesti prokletstvo Allahovo nadlažljivcima.
62 Doista! valóban! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. Auistinu AllahOn je Moćni, Mudri!
63 Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida.
64 Reci: “O sljedbenici Knjige! Dođite riječi istoj među nama i među vama: Da obožavamosamo Allaha i da Mu ne pridružujemo ništa i ne uzimamo mi jedni druge gospodarima mimoAllaha.Pa ako se odvrate, tad recite: “Svjedočite da smo mi muslimani.
65 O sljedbenici Knjige! Zašto raspravljate o Ibrahimu, a Tewrat i Indžil su objavljenijedino poslije njega? Pa zar ne shvatate?
66 Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o čemu vi imate znanje. Pa zašto seprepirete o onom o čemu vi nemate znanje? A Allah zna, a vi ne znate.
67 Nije bio Ibrahim jevrej, niti kršćanin, nego je bio hanif musliman, i nije bio odmušrika.
68 valóban, najbliži ljudi Ibrahimu su oni koji su ga slijedili i ovaj Poslanik i onikoji vjeruju; a Allah je Zaštitnik vjernika.
69 Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev duše svoje, ane opažaju.
70 O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a vi svjedočite?
71 O sljedbenici Knjige! Zašto presvlačite Istinu s neistinom i prikrivate Istinu, a viznate?
72 I govori grupa sljedbenika Knjige: “Vjerujte u ono šta je objavljeno onima kojivjeruju početkom dana, a ne vjerujte krajem njegovim, da bi se oni povratili.
73 I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru vašu.Reci: “valóban, uputa je UputaAllahova” – da bi bilo dato nekom slično šta vam je dato ili da bi raspravljali s vama kodGospodara vašeg.Reci: “valóban, blagodat je u ruci Allahovoj.Daje ju kome hoće; a Allahje Sveobuhvatni, Znalac.
74 Posebno odabire milosti Svojoj koga hoće; a Allah je Posjednik blagodati velike.
75 I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeriš gomilu, vratiće ti je. I od njih jeko, ako mu povjeriš dinar, neće ti ga vratiti, izuzev ako stalno budeš nad njima stajao. Tozato što oni govore: “Nije nama među neukima put.I govore protiv Allaha laž, a oni znaju.
76 Svakako! Ko ispuni obećanje svoje i bude se bojao, pa uistinu, Allah volibogobojazne.
77 valóban! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, titakvi neće imati udio na Ahiretu i neće govoriti s njima Allah, niti će ih pogledati na Dankijameta, niti ih očistiti, a imaće oni kaznu bolnu.
78 I uistinu je između njih skupina: izokreću Knjigu jezicima svojim da pomislite to jeiz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: “To je od Allaha”, a to nije od Allaha; i govoreprotiv Allaha laž, a oni znaju.
79 Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesništvo, zatim da rekneljudima: “Budite robovi moji mimo Allaha,” nego: “Budite rabbani zato što učite Knjigu išto proučavate.
80 I neće vam narediti da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. Zar da vam naredinevjerstvo nakon što ste vi bili muslimani?
81 I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: “Doista, šta vam dam od Knjige i mudrosti,zatim vam dođe poslanik potvrđivač za ono šta je uz vas, sigurno ćete vjerovati u njega isigurno ćete ga pomoći?” Reče: “Da li se slažete i uzimate za ovo zavjet Moj?” Azt mondták:”Slažemo se.Reče: “Onda posvjedočite, i Ja ću sa vama biti od svjedoka.
82 Pa ko se odvrati poslije togapa ti takvi su grješnici.
83 Pa zar mimo dina Allahovog traže drugia Njemu se pokorava ko je na nebesima iZemlji, milom i silom, a Njemu će se vratiti.
84 Reci: “Vjerujemo u Allaha i ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno Ibrahimui Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i šta je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima odGospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih i mi smo Njemu predani.
85 A ko traži drugačiju vjeru od Islama, pa neće se primiti od njega, a on će naAhiretu biti od gubitnika.
86 Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedočili suda je Poslanik Istina i došli su im dokazi jasni? A Allah ne upućuje narod zalima.
87 Tim takvima je plaća što je na njima prokletstvo Allahovo i meleka i ljudi svih.
88 Biće vječno u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi;
89 Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni.
90 valóban, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim povećaju nevjerovanje,neće se primiti pokajanje njihovo; a ti takvi su zalutali.
91 valóban, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila niod jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi će imati kaznubolnu, a neće oni imati nikakvih pomagača.
92 Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite. A šta utrošite odnečegpa uistinu, Allah je o tome Znalac.
93 Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev šta je zabranio Israilduši svojoj, prije no što je objavljen Tewrat. Reci: “Pa dajte Tewrat te ga čitajte, akoistinu govorite.
94 Pa ko izmisli protiv Allaha laž poslije togapa ti takvi su zalimi.
95 Reci: “Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio odmušrika.
96 valóban, prva Kuća postavljena za ljude je ona u Bekki, blagoslovljena je i putokazsvjetovima;
97 U njoj su znakovi jasni: stajalište Ibrahimovo; i ko god uđe u nju biće siguran. Aradi Allaha je na ljudima hadždž Kuće, ko smogne njoj put. A ko ne vjeruje, pa uistinu,Allah je Neovisan od svjetova.
98 Reci: “O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a Allah je svjedoknad onim šta radite?”
99 Reci: “O sljedbenici Knjige! Zašto zavodite s puta Allahovog onog ko vjeruje, itražite ga iskrivljenim, a vi ste svjedoci?” A nije Allah nemaran prema onom šta radite.
100 O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratićevas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike.
101 A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se uče ajeti Allahovi i među vama jePoslanik Njegov? A ko se drži Allaha, pa doista je upućen putu pravom.
102 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vijedino kao muslimani;
103 I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se. I sjetite se blagodatiAllahove prema vama: kad ste neprijatelji bili, pa je ujedinio srca vaša, te ste postaliblagodati Njegovom, braća; i bili na rubu ponora vatre, pa vas je spasio od nje. Tako vamobjašnjava Allah znakove Svoje, da biste se vi uputili.
104 I neka bude od vas umma (koja) će pozivati dobru i naređivati pravo, a zabranjivatišto je krivo; a ti takvi su oni koji će uspjeti.
105 I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razišli, nakon što su im došli dokazijasni. A ti takvi će imati kaznu užasnu,
106 Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa što se tiče onih čija će lica pocrniti:”Zar niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg? Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali.
107 A što se tiče onih čija će lica pobijelitipa biće u milosti Allahovoj, oni će unjoj biti vječito.
108 To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A ne želi Allah zulm svjetovima.
109 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allahu se vraćaju stvari.
110 Najbolja ste umma (koja) se svijetu pojavila. Naređujete dobro a spriječavatenevaljalo, i vjerujete u Allaha. A kad bi vjerovali sljedbenici Knjige, sigurno bi za njihbilo bolje. (Neki) od njih su vjernici, a većina njih su grješnici.
111 Neće vam nauditi, izuzev vrijeđanja. A ako se budu borili protiv vas, okrenuće vamleđa, zatim neće biti pomognuti.
112 Udariće na njih poniženje gdje god stignu, izuzev (gdje prihvate) uže Allahovo iuže od ljudii navući će srdžbu od Allaha i pogodiće ih bijeda. To zato što oni nevjeruju u ajete Allahove, a ubijali su vjerovjesnike bez prava. To zato što ne slušaju iprevršuju.
113 Nisu isti. Od sljedbenika Knjige (ima) zajednica ispravna, uče ajete Allahove svunoć i oni padaju na sedždu,
114 Vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i naređuju dobro a zabranjuju nevaljalo, inatječu se u dobrim djelima; a takvi su od dobrih.
115 A šta učine od dobrog, pa neće im se to poreći; a Allah je Znalac bogobojaznih.
116 valóban, onima koji ne vjerujuneće im koristiti imeci njihovi niti djeca njihovaprotiv Allaha nimalo; a takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno.
117 Primjer onog što utroše u ovom životu Dunjaa je kao primjer vjetra u kojem je led:pogodi usjev ljudi koji čine zulm dušama svojim, pa ga uništi; a ne čini im Allah zulm,nego zulm čine dušama svojim.
118 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napuštaju vasometanjem, vole ono šta će vam štetiti. Doista pokazuju mržnju iz usta svojih, a ono štakriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete shvatiti.
119 Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kadvas sretnu, kažu: “Vjerujemo!”, a kad se osame grizu jagodice od srdžbe zbog vas. Reci:”Umrite u srdžbi svojoj!” valóban, Allah je Znalac grudi.
120 Ako vas dotakne dobro, žao im je. A ako vas dotakne zlo, raduju mu se. A ako sestrpite i budete bogobojazni, neće vam štetiti spletka njihova nimalo. valóban! Allah onošto rade obuhvata.
121 I kad si poranio od porodice svoje da odrediš vjernicima položaje za borbuaAllah je Onaj koji čuje, Znalac
122 Kad htjedoše dvije skupine vas da klonu, a Allah je zaštitnik njih dvije, i uAllaha zato nek se pouzdaju vjernici.
123 I već vas je pomogao Allah na Bedru, a vi ste bili slabi. Zato se bojte Allaha, dabiste vi zahvaljivali.
124 Kad si rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dosta da vas pomogne Gospodar vaš satri hiljade meleka spuštenih?”
125 Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i dođu vam u žurbi svojoj, – ovo ćevas pomoći Gospodar vaš sa pet hiljada meleka obilježenih.
126 I učinio je to Allah samo radosnom viješću za vas i da se smire time srca vaša. Anema pomoći, izuzev od Allaha, Moćnog, Mudrog,
127 Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razočarani.
128 Nije stvar do tebe nimalo: ili će primiti pokajanje njihovo ili će ih kazniti, jeruistinu, oni su zalimi.
129 A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Oprašta kome hoće i kažnjavakoga hoće; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
130 O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha dabiste vi uspjeli,
131 I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike,
132 I poslušajte Allaha i Poslanika, da bi vam se smilovalo.
133 I požurite ka oprostu Gospodara vašeg i Džennetu čije je prostranstvo (kao) nebesai Zemlja: pripremljen je za bogobojazne,
134 Koji udjeljuju u blagostanju i oskudici, i one koji savlađuju srdžbu i one kojipraštaju ljudimaa Allah voli dobročinitelje
135 I one koji kad počine nepristojnost ili zulm dušama svojim, sjete se Allaha izatraže oprost za grijehe svojea ko oprašta grijehe do Allah? – én (koji) neće ustrajatina onom šta čine, a oni znaju.
136 Takvima je plaća njihova oprost od Gospodara njihovog i bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima. A divna je nagrada radnika!
137 Već su prošli prije vas suneni; zato putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio krajporicatelja.
138 Ovo je izlaganje ljudima i Uputa i pouka za bogobojazne.
139 I ne malaksajte i ne žalostite se, a vi ćete biti gornji, ako ste vjernici.
140 Ako vas dotakne rana, pa već je dotakla narod (nevjernika) rana slična toj. A to sudani koje izmjenjujemo među ljudima, i da zna Allah one koji vjeruju i uzme od vas šehide -a Allah ne voli zalime
141 I da očisti Allah one koji vjeruju i zbriše nevjernike.
142 Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da ne zna Allah one koji su se borili izmeđuvas i ne zna strpljive?
143 A doista ste željeli smrt prije no što ste je sreli. Pa doista ste je vidjeli, a vigledate.
144 I Muhammed je samo poslanik; već su prošli prije njega poslanici. Pa zar ćete se,ako umre ili bude ubijen, okrenuti na petama vašim? A ko se okrene na petama svojim, paneće štetiti Allahu nimalo; a nagradiće Allah zahvalne.
145 I nije za dušu da umre, izuzev s dozvolom Allahovom, u roku (u knjizi) zapisanom. Ako želi nagradu Dunjaa, daćemo mu od nje, i ko želi nagradu Ahireta, daćemo mu od nje. Inagradićemo zahvalne.
146 A koliko vjerovjesnika se borilo (én) s njima skupine mnoge, pa nisu malaksali zbogonog šta ih je zadesilo na putu Allahovom, i nisu oslabili niti se ponizili; a Allah volistrpljive.
147 I bio je govor njihov jedino što bi rekli: “Gospodaru naš! Oprosti nam grijehe našei neumjerenost našu u stvari našoj, i ojačaj noge naše i pomozi nas protiv narodanevjernika.
148 Pa je dao njima Allah nagradu Dunjaa i lijepu nagradu Ahireta. A Allah volidobročinitelje.
149 O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, povratiće vas na petamavašim, pa ćete se pretvoriti u gubitnike.
150 Naprotiv, Allah je Zaštitnik vaš, a On je Najbolji od pomagača.
151 Ubacićemo u srca onih koji ne vjeruju, strah, zato što pridružuju Allahu ono za štonije spustio autoritet. A sklonište njihovo biće vatra; a loše je boravište zalima.
152 I doista vam je obistinio Allah obećanje Svoje kad ste ih uništavali s dozvolomNjegovom, csináld (momenta) kad ste klonuli i prepirali se o komandi i niste poslušali, nakonšto vam je pokazao ono šta volite. Od vas je onaj ko želi Dunja i od vas onaj ko želiAhiret. Zatim vas je odbio od njih, da bi vas iskušao. I već vam je oprostio; a Allah jeVlasnik blagodati nad vjernicima.
153 Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadinivašojzato vam je uzvratio brigom na brigu, da ne žalite za onim šta vam je izmaklo, nitišta vas je zadesilo. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
154 Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa -doista su ih zabrinule duše njihove, mislili su o Allahu bespravno, misao džahilijjeta.Govorili su: “Imamo li mi od (ove) stvari išta?” Reci: “valóban, svaka stvar je Allahova.Skrivaju u dušama svojim ono šta tebi ne otkrivaju. Govorili su: “Da je bilo za nas od(ove) stvari nešto, ne bismo ovdje bili ubijani.Reci: “Da ste bili u kućama svojim,sigurno bi izašli oni kojima je propisana pogibija, na gubilišta svoja, i da iskuša Allahono šta je u grudima vašim, i da očisti šta je u srcima vašim.A Allah je Znalac grudi.
155 valóban, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine,samo ih je šejtan naveo da posrnu sa dijelom onog šta su zaradili. I već im je oprostioAllah. valóban! Allah je Oprosnik, Blagi.
156 O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kadputuju po Zemlji ili budu ratnici: “Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni”- da bi to Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah oživljava i usmrćuje i Allah jeonog šta radite Vidilac.
157 I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha imilost bolji od onog šta zgrću.
158 I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno ćete Allahu biti sabrani.
159 Pazbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca,sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njimau poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. valóban! Allah voli one koji sepouzdavaju.
160 Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je tajko će vas pomoći poslije Njega? A u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici.
161 I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet će ono što je krio na Dankijameta; zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaradila i njima se neće učiniti zulm.
162 Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srdžbu odAllaha i sklonište čije je Džehennem? A loše je dolazište!
163 Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog šta rade.
164 Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika između duša njihovih:uči im ajete Njegove i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, mada su ranije sigurno bili uzabludi očitoj.
165 Zar, pošto vas je pogodila nesrećaveć ste pogodili (neprijatelje) duplom sličnomnjojgovorite: “Otkud ovo?” Reci: “To je od duša vaših.” valóban! Allah nad svakom stvariima moć.
166 A ono šta vas je pogodilo na dan susreta dviju skupina, pa s dozvolom je Allahovomi da bi znao vjernike,
167 I da zna one koji su dvolični, a rečeno im je: “Dođite, borite se na putu Allahovomili se branite.Rekli su: “Da znamo ratovanje, sigurno bismo vas slijedili.Oni sunevjerstvu tog dana bili bliži od njih, nego vjerovanju. Govore ustima svojim ono što nijeu srcima njihovim; a Allah je Najbolji znalac onog šta prikrivaju,
168 Oni (su ti) koji su rekli za braću svoju, a sjedili su: “Da su nas poslušali, ne bibili ubijeni.Reci: “Pa odbijte od duša svojih smrt, ha igazat mond!”
169 I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv,živi su! Kod Gospodara svog su opskrbljeni;
170 Radosni zbog onog šta im je dao Allah iz dobrote Svoje, i vesele se onima koji imse još nisu priključili iza njihšto neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati.
171 Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i što Allah neće dati da propadnenagrada vjernika,
172 Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon što ih je pogodila rana. Oni odnjih koji su činili dobro i bili bogobojazni, imaće nagradu veličanstvenu,
173 Oni kojima su rekli ljudi: “valóban, ljudi su se već sabrali radi vas, zato ih sebojte”, pa im je (to) povećalo vjerovanje i rekli su: “Dosta nam je Allah, a divan li jeZaštitnik!”
174 Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedilisu zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike.
175 Samo to šejtan plaši prijateljima svojim; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene,ako ste vjernici.
176 I nek te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje. valóban, oni ne štete Allahunimalo. Allah želi da im ne učini udio u Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu.
177 valóban, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, neće štetiti Allahu nimalo, aimaće oni kaznu bolnu.
178 I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to) što smo im pustili, dobrim zaduše njihove. Samo smo im pustili da uvećaju grijeh, a imaće oni kaznu prezrenu.
179 Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi, dok ne rastavi lošeg oddobrog. I neće vam Allah otkriti nevidljivo. azonban, Allah odabire od poslanika Svojihkoga hoće. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. A ako budete vjerovali i bojali se,pa imaćete vi nagradu veličanstvenu.
180 I neka nikako ne smatraju oni koji škrtare u onom šta im je dao Allah iz blagodatiSvoje, to dobrim za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Visiće im oko vratova ono s čim suškrtarili na Dan kijameta. A Allahovo su naslijeđe nebesa i Zemlja i Allah je o onom štaradite Obaviješteni.
181 Doista je čuo Allah riječi onih koji su rekli: “valóban, Allah je fukara, a mi smobogati.Zapisaćemo šta su rekli, i ubijanje njihovo vjerovjesnika bez prava, i reći ćemo:”Kušajte kaznu gorenjem!”
182 To zbog onog šta su unaprijed poslale ruke vaše i što Allah nije nikako zalimrobovima.
183 (Isti su) oni koji govore: “valóban! Allah nas je obavezao da ne vjerujemoPoslaniku dok nam ne donese kurban kojeg će progutati vatra.Reci: “Već su vam dolaziliposlanici prije mene s jasnim znacima i onim šta rekoste, pa zašto ste ih ubijali, akoistinu govorite?”
184 Pa ako te poreknu, pa već su bili poricani poslanici prije tebedolazili su saznakovima jasnim i zeburima i Knjigom rasvjetljavajućom.
185 Svaka duša smrt će okusiti, i jedino će vam biti isplaćene nagrade vaše na Dankijameta. Pa ko bude uklonjen od vatre i bude mu dato da uđe u Džennet, pa doista je uspio;a život Dunjaa je samo užitak obmane.
186 Sigurno ćete biti iskušavani u imecima vašim i dušama vašim, i sigurno ćete čuti odonih kojima je data Knjiga prije vas i od onih koji pridružuju, uvredu mnogu. A ako sestrpite i budete bogobojazni, pa uistinu, to je od stvari odlučnosti.
187 I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: “Sigurno ćete jeobjašnjavati ljudima, i nećete je skrivati?” – pa su je odbacili za leđa svoja i pribavilinjome vrijednost malu; ta loše je ono šta kupuju!
188 Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s čim su došli i vole da buduhvaljeni zbog onog šta ne radepa nikako ne smatraj da su oni u sigurnosti od kazne; aimaće oni kaznu bolnu.
189 A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima moć.
190 valóban! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni noći i dana su znaci za posjednikerazuma,
191 One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju ostvaranju nebesa i Zemlje: “Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi!Pa sačuvaj nas kazne vatrom.
192 Gospodaru naš! valóban, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio; aneće imati zalimi nikakvih pomagača.
193 Gospodaru naš! valóban, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: “Vjerujte uGospodara vašeg”, pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrijnam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima.
194 Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas naDan kijameta. valóban! Ti ne kršiš obećanje!”
195 Pa se odazvao njima Gospodar njihov: “Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarcaili žene. Vi ste jedni od drugih.Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih imučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova isigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allahkod Njegaje najbolja nagrada.
196 Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju,
197 Uživanje je malo, zatim će sklonište njihovo biti Džehennem, a loše je odmorište!
198 azonban, koji se boje Gospodara svog, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njimaugošćenje od Allaha. A ono što je kod Allaha, najbolje je začestite.
199 A uistinu, između sljedbenika Knjige je ko vjeruje u Allaha i ono šta je objavljenovama i šta je objavljeno njima, ponizni su Allahu. Ne prodaju ajete Allahove za cijenumalu. Ti takvi će imati nagradu njihovu kod Gospodara njihovog. valóban! Allah je brzobračunom.
200 O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte seAllaha, da biste vi uspjeli.*

Chapter 4 (sura 4)

Verse Meaning
1 Ó, emberek! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od njeparicu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se AllahaOnog kojimpotražujete (međusobna prava) én (pazite) srodstva. valóban! Allah je nad vama Nadzornik.
2 I dajte siročadi imanja njihova. I ne zamjenjujte lošim dobro i ne jedite imetkenjihove uz imetke svoje. valóban, to je grijeh veliki.
3 A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro zavas od žena: dvije, i tri i četiri. Pa ako se plašite da nećete biti pravedni, onda jednomili onim šta posjeduju desnice vaše. To je najpodesnije, da ne biste zastranili.
4 I dajte ženama darove njihove (kao) poklone; pa ako vam od sebe ustupe nešto od toga,tad to jedite ugodno i prijatno.
5 I ne dajite maloumnima imanja vaša koja vam je Allah dao na upravljanje; aopskrbljujte ih iz toga i odijevajte ih i govorite im govor pristojan.
6 I provjeravajte siročad dok ne stignu do braka; pa ako kod njih zapazite zrelost, tadim predajte imetke njihove; i ne jedite ih rasipanjem i brzo, da bi (oni) odrasli. A ko jebogat, tad nek se suzdrži; a ko je fukara, tad nek jede razumno. Pa kad im predate imetkenjihove, tad im svjedoke pozovite; a dovoljan je Allah Obračunac.
7 Ljudima pripada dio od onoga šta ostave roditelji i bližnji, i ženama pripada dio odonog šta ostave roditelji i bližnji, od onog što je malo ili mnogo, dio obavezni.
8 A kad diobi prisustvuju rodbina i siročad i siromasi, tad ih opskrbite iz toga igovorite im riječi uljudne.
9 I neka se plaše takvi, da ako iza sebe ostave potomke svoje nejake – (neka) se plašeza njih. Zato neka se boje Allaha i neka govore govor prav.
10 valóban! Oni koji jedu imetke siročadi nasilno, samo jedu u trbuhe svoje vatru, apržiće se seirom.
11 Nalaže vam Allah za djecu vašu: muškom pripada jednako dijelu dviju ženskih. Pa akobude ženskih iznad dvije, tad su njihove dvije trećine onog šta je ostavio; a ako budejedinica, tad je njena polovina. A roditeljima njegovimsvakom pojedinačno od njih dvoješestina od onog šta ostavi, ako on ima dijete; pa ako on ne bude imao dijete, a nasljedniknjegov roditelji njegovi, tad majka njegovu ima trećinu; pa ako on ima braću, tad majcinjegovoj pripada šestina, nakon oporuke koju je oporučio ili duga. Očevi vaši i sinovivaši: ne znate ko vam je od njih bliži korišću. Obaveza je od Allaha. valóban! Allah jeZnalac, Mudri.
12 A vama pripada pola onog šta ostave žene vaše, ako one ne budu imale dijete. Pa akoone imaju dijete, tad je vaša četvrtina onog šta su ostavile, nakon oporuke koju suoporučile ili duga. I njima pripada četvrtina onog šta ostavite, ako vi ne budete imalidijete. Pa ako vi imate dijete, tad je njihova osmina onog šta ste ostavili, nakon oporukekoju ste oporučili ili duga. A ako čovjek koji biva naslijeđenili žena, nema direktnihnasljednika, i imadne on brata ili sestru, tad svako od njih dvoje pojedinačno ima šestinu.Pa ako (ih) bude više od toga, tad su oni suvlasnici u trećini, nakon oporuke koja jeoporučena ili duga, bez štete. Vasijjet je od Allaha; a Allah je Znalac, Blagi.
13 To su granice Allahove. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u baščeispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima; a to je uspjeh veličanstven.
14 A ko ne posluša Allaha i Poslanika Njegova i pređe granice Njegove, uvešće ga uvatru, vječno će biti u njoj i imaće on kaznu prezrenu.
15 A koja od žena vaših počini blud, tad zatražite da protiv njih posvjedoče četvoricaizmeđu vas. Pa ako posvjedoče, tad ih zadržite u kućama dok ih ne uzme smrt ili im Allahnačini put.
16 A dvoje između vas koje ga počinipa kaznite njih dvoje! Pa ako se pokaju ipoprave, tad ih se okanite. valóban! Allah je Primalac pokajanja, Milosrdni.
17 Samo je pokajanje (zavisno) od Allaha za one koji urade zlo iz neznanja, zatim seubrzo pokaju. Pa tim takvima će oprostiti Allah; a Allah je Znalac, Mudri.
18 A nije pokajanje za one koji rade loša djeladok, kad se približi jednom od njihsmrt, rekne: “valóban! Ja se sad kajem”, niti za one koji umru, a oni budu nevjernici. Timtakvima smo pripremili kaznu bolnu.
19 O vi koji vjerujete! Ne dopušta vam se da nasljeđujete žene prisilno. I nedodijavajte im da biste ugrabili dio onog šta ste im dali, izuzev ako počine blud otvoren.I družite se s njima lijepo, pa ako ih mrziteta moguće je da nešto mrzite, a učinio jeAllah u tome veliko dobro.
20 I ako želite zamjenu žene mjesto žene, a dali ste jednoj od njih sumutad neuzimajte ništa od toga. Zar biste to uzeli potvorom i grijehom očitim?
21 A kako biste to uzeli, a već ste ušli jedno drugom i uzele su od vas obavezu čvrstu?
22 I ne ženite šta su ženili vaši očevi od žena, izuzimajući šta je već prošlo.Uistinu, to je bio blud i odvratnost i zao put.
23 Zabranjeno vam je: majke vaše i kćeri vaše i sestre vaše, i tetke vaše (po ocu) itetke vaše (po majci), i kćeri brata i kćeri sestre, i majke vaše koje su vas zadajale isestre vaše po dojenju, i majke žena vaših i pastorke vaše koje su pod zaštitom vašom, odžena vaših, onih kojima ste ulazilipa ako niste ulazili u njih, tad vam nije grijehisupruge sinova vaših koji su iz kičmi vaših; i da sastavite dvije sestre, izuzimajući štaje već prošlo. valóban! Allah je Oprosnik, Milosrdni;
24 I udate od žena, izuzev šta posjeduju desnice vaše. Propis je Allahov vama; adozvoljeno vam je šta je mimo toga, da tražite imecima svojim (kao) kreposni, ne (kao)bludnici. Pa što imate time uživanje od njih, zato im dajite darove njihove obavezno. Inije vam grijeh u onom u čemu se saglasite nakon obaveznog. valóban! Allah je Znalac,Mudri.
25 A ko od vas ne može (smoći) sredstava da oženi slobodne vjernice, onda od onog štaposjeduju desnice vaše, od djevojaka vaših vjernica. A Allah je Najbolji znalac vjerovanjavašeg. Vi ste jedni od drugih, zato ih ženite s dozvolom (gospodara) porodica njihovih, idajte im darove njihove pristojno: kreposnim, ne bludnicama niti uzimačicama (intimnih)prijatelja. Pa ako su udate te počine bludtad je protiv njih pola onoga šta je protivkreposnih, od kazne. To je za onog od vas ko se plaši nevolje. A da se strpite, bolje vamje! A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
26 Allah želi da vam objasni i uputi vas sunenu onih prije vas, i oprosti vam; a Allahje Znalac, Mudri.
27 I Allah želi da vam oprosti; a oni koji slijede strasti žele da skrenete skretanjemvelikim.
28 Allah želi da vam olakša; a stvoren je čovjek slabim.
29 O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje među sobom zaludno, izuzev da budetrgovina sporazumna među vama. I ne ubijajte duše vaše. valóban! Allah je vama Milosrdan.
30 A ko to učini neprijateljski i zulmompa pržićemo ga vatrom, a to je Allahu lahko.
31 Ako se klonite velikogonog šta vam je zabranjeno, pokrit ćemo vam loša djela vašai daćemo vam da uđete ulazom plemenitim.
32 I ne žudite za onim čim vas je odlikovao Allah jedne nad drugima. Ljudi imaju dio odonog šta su zaradili i žene imaju dio onog šta su zaradile. I tražite od Allaha izblagodati Njegove. valóban! Allah je o svakoj stvari Znalac.
33 I svačemu smo učinili nasljednike od onog šta ostave roditelji i rođaci. A oni skojima su desnice vaše sklopile sporazum, pa dajte im dio njihov. valóban! Allah je nadsvakom stvari Svjedok.
34 Ljudi su poglavari ženama, zato što ih je odlikovao Allah jedne nad drugima, i štotroše (oni) iz imetaka svojih. Zato su dobre poslušne, čuvarke nevidljivog, zato što (njih)čuva Allah. A one za koje se plašite nepokornosti njihove, pa posavjetujte ih, i ostaviteih u posteljama, i udarite ih. Pa ako vas poslušaju, tad ne tražite protiv njih puta.Uistinu! Allah je Uzvišeni, Veliki.
35 A ako se plašite razdora između njih dvoje, tad pošaljite suca iz porodice njegove isuca iz porodice njene. Ako žele popravljanje, srediće Allah između njih dvoje. valóban!Allah je Znalac, Obaviješteni.
36 I obožavajte Allaha i ne pridružujte Mu ništa! A roditeljima dobročinstvoirodbini i siročadi i siromasima i komšiji bližem i komšiji strancu, i drugu uz bok i sinuputa, i onom šta posjeduju desnice vaše. valóban! Allah ne voli onog ko je razmetljiv,hvalisav,
37 One koji škrtare i naređuju ljudima tvrdičluk i skrivaju šta im je dao Allah izblagodati Svoje; a pripremili smo nevjernicima kaznu prezrenu.
38 I one koji udjeljuju imetke svoje da vide ljudi, a ne vjeruju u Allaha i Danposljednji. A onaj kome bude šejtan drug, pa loš je drug.
39 A šta bi im bilo da vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i udjeljuju od onog čim ih jeopskrbio Allah? – a Allah je o njima Znalac.
40 valóban! Allah ne čini nepravdu težine zerre; i ako bude dobro djelo, udvostručićega i dati od Sebe nagradu veličanstvenu.
41 Pa kako će biti kad dovedemo svjedoka iz svakog naroda i dovedemo tebe protiv ovihsvjedokom?
42 Tog dana će voljeti oni koji nisu vjerovali i nisu poslušali Poslanika, da oni budusravnjeni sa zemljom, a neće sakriti od Allaha priču.
43 O vi koji vjerujete! Ne približujte se salatu budete li vi pijani, dok ne znadnetešta govorite, niti (kao) džunubiizuzev na proputovanju putemdok se ne operete. A akobudete bolesni ili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika ili budete imali odnos saženamapa niste našli vode, tad idite tlu čistom te potarite time lica svoja i rukesvoje. valóban! Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.
44 Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige, kupuju zabludu i žele da skrenete sputa.
45 A Allah je Najbolji znalac neprijatelja vaših, i dovoljan je Allah Zaštitnik idovoljan je Allah Pomagač.
46 (Neki) od onih koji su jevreji iskrivljuju riječi na mjestima njihovim i govore:”^ujemo, a nećemo poslušati” én “^uj ne čuo” én “Raina”- izokrećući jezicima svojim iklevećući vjeru. A da oni kažu: “^ujemo i pokoravamo se” én “Slušaj” én “Unzurna” – sigurnobi bilo bolje za njih i ispravnije. azonban, prokleo ih je Allah zbog nevjerovanjanjihovog, pa ne vjeruju, izuzev malo.
47 O vi kojima je data Knjiga! Vjerujte u ono šta smo objavili potvrdom za ono kod vas,prije no što izbrišemo lica, pa ih vratimo na pozadine njihove ili ih prokunemo kao što smoprokleli kršitelje sebta. A naredba Allahova je izvršna.
48 valóban! Allah ne oprašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridruži Allahupa doista je izmislio grijeh strašan.
49 Zar nisi vidio one koji pripisuju čistotu dušama svojim? Naprotiv, Allah čisti kogahoće, a neće se njima učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.
50 Pogledaj kako izmišljaju protiv Allaha laž, a to je dovoljno očit grijeh.
51 Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Vjeruju u džibta i taguta, i govore zaone koji ne vjeruju: “Ovi su upućeniji putu od onih koji vjeruju.
52 To su oni koje je prokleo Allah, a koga prokune Allah, pa nećeš mu naći pomagača.
53 Zar oni imaju dio vlasti? Pa tad ne bi dali ljudima zareza na hurminoj košpici.
54 Zar zavide ljudima na onom šta im je dao Allah iz dobrote Svoje? Pa doista smo daliporodu Ibrahimovom Knjigu i mudrost, i dali im vlast veličanstvenu.
55 Pa između njih je ko je vjerovao u nju, i od njih je ko se odvraćao od nje; adovoljan je Džehennem (kao) seir.
56 valóban! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržićemo ih vatrom. Kad god se ispekukože njihove zamijenit ćemo ih kožama drugim, da iskušaju kaznu. valóban! Allah je Moćni,Mudri.
57 A koji vjeruju i rade dobra djela, uvešćemo ih u bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima, zauvijek. Imaće oni u njima družice čiste, i uvešćemo ih uhladovinu debelu.
58 valóban! Allah vam naređuje da vratite emanete vlasnicima njihovim, i kad suditemeđu ljudima da sudite pravično. Uistinu je lijepo ono čim vas Allah savjetuje. valóban!Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.
59 O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocimavlasti između vas; pa ako se budete prepirali o nečemu, tad to vratite Allahu i Poslaniku,ako vjerujete u Allaha i Dan posljednji. To je boljeg i ljepšeg ishoda.
60 Zar nisi vidio one koji tvrde da oni vjeruju u ono šta je objavljeno tebi i šta jeobjavljeno prije tebe? Žele da sude prema tagutu, a već im je naređeno da ne vjeruju unjega. I želi šejtan da ih zavede zabludi dalekoj.
61 I kad im se kaže: “Idite onom šta je objavio Allah, i Poslaniku!”, vidiš munafikeokreću se od tebe, odustajući.
62 Pa kako će biti kad ih snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale rukenjihove?, zatim dođu tebi kunući se Allahom: “Željeli smo samo dobročinstvo i sređivanje.
63 To su oni za koje zna Allah šta je u srcima njihovim. Zato se okreni od njih isavjetuj ih, i reci im za duše njihove riječi djelotvorne.
64 A nismo poslali nijednog poslanika osim da bude slušan s dozvolom Allahovom. A daonikad učine zulm dušama svojimdođu tebi pa zatraže oprost od Allaha, én (da) imzatraži oprost Poslanik, sigurno bi našli Allaha Primaocem pokajanja, Milosrdnim.
65 Pa ne, tako Mi Gospodara tvog, neće vjerovati dok tebe sucem ne učine za ono šta jesporno među njima, zatim ne nađu u dušama svojim tjeskobe zbog onog šta si presudio ipredaju se pokorno.
66 A da smo im Mi propisali: “Ubijte duše svoje!” iliIzađite iz kuća vaših”, ne bi toučinili, izuzev malo njih. A da oni čine ono čim se savjetuju, sigurno bi bilo bolje zanjih i više učvršćujuće;
67 I tad bismo im sigurno dali od Nas nagradu veliku,
68 I sigurno ih uputili putu pravom.
69 A ko posluša Allaha i Poslanika, pa takvi su sa onima koje je obdario Allah odvjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih. A kako su divni takvi drug(ovi).
70 To je blagodat od Allaha, a dovoljan je Allah Znalac.
71 O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza vašeg, pa nastupajte grupno ilinastupajte svi zajedno.
72 A uistinu, od vas je onaj ko oklijeva. Pa ako vas pogodi nesreća, mondja: “Doista meje obdario Allah kad nisam bio s njima prisutan!”
73 A ako vas zadesi blagodat od Allaha, sigurno govorikao da nije bilo između vas iizmeđu njega ljubavi: “O da sam ja bio s njima, te postigao uspjeh veliki!”
74 Pa neka se bore na putu Allahovom oni koji prodaju život Dunjaa za Ahiret. A ko sebori na putu Allahovom pa pogine ili pobijedi, ta daćemo mu nagradu veličanstvenu.
75 A šta vam je? Ne borite se na putu Allahovom, én (za) onemoćale od ljudi i žena idjece, koji govore: “Gospodaru naš! Izvedi nas iz ovog grada, zalimi su stanovnici njegovi.I učini nam od Sebe zaštitnika i učini nam od Sebe pomagača.
76 Oni koji vjeruju, bore se na putu Allahovom; a oni koji ne vjeruju bore se na pututaguta. Zato se borite protiv prijatelja šejtanovih. valóban, spletka šejtanova je slaba.
77 Zar nisi vidio one kojima je rečeno: “Suzdržite ruke svoje i obavljajte salat idajite zekat”, pa pošto im je propisana borba: Gle!, grupa njih se plašila ljudi, kaobojanjem Allaha ili žešćim strahom, i rekoše: “Gospodaru naš! Zašto si nam propisao borbu?Zašto nam nisi odložio do roka bliskog?” Reci: “Uživanje Dunjaa je malo, a Ahiret je boljiza onog ko se boji”; a neće vam se učiniti zulm ni žilice hurmine košpice.
78 Ma gdje bili stići će vas smrt, makar bili u tornjevima podignutim. I ako ih zadesidobro, govore: “Ovo je od Allaha!”; a ako ih zadesi zlo, govore: “Ovo je od tebe!” Reci:”Sve je od Allaha!” Pa šta je ovim ljudima, skoro da ne shvataju govor?
79 Ono šta te zadesi od dobrogpa od Allaha je, a šta te zadesi od zlapa od dušeje tvoje. I poslali smo tebe ljudima Poslanikom, a dovoljan je Allah Svjedok.
80 Ko posluša Poslanika, pa doista je poslušao Allaha; a ko se okrenepa nismo teposlali nad njima čuvarom.
81 I govore: “Poslušnost.Pa kad odu od tebe, skupina njih planira noću drugačije odonog što govoriš; a Allah piše šta smišljaju noću. Zato se okreni od njih i pouzdaj se uAllaha. A dovoljan je Allah Zaštitnik.
82 Pa zašto ne razmisle o Kur´anu? A da je od nekog drugog mimo Allaha, sigurno binašli u njemu proturječnost mnogu.
83 I kad im dođe stvar o sigurnosti ili strahu, razglase je. A da to prenesu Poslanikui nosiocima vlasti između njih, sigurno bi to otkrili oni od njih koji to ispituju. A danije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, sigurno biste slijedili šejtana, izuzevmalo (vas).
84 Zato se bori na putu Allahovomne teretiš se osim dušom svojomi podstičivjernike. Možda će Allah da zadrži silu onih koji ne vjeruju. A Allah je žešće sile i žešćistrogim kažnjavanjem.
85 Ko se zauzme posredovanjem dobrog, biće za njega dio toga. A ko se zauzmeposredovanjem zla, biće za njega od toga dio; a Allah je svega Hranitelj.
86 I kad budete pozdravljeni pozdravom, tad otpozdravite ljepšim od njega, ili gauzvratite. valóban! Allah je nad svakom stvari Obračunac.
87 Allah! Samo je On Bog! Sigurno će vas skupiti za Dan kijameta u koji nema sumnje. Ako je istinitiji od Allaha riječju?
88 Pa šta vam je? O munaficima ste (podijeljeni u) dvije skupine, a Allah ih jepovratio zbog onog šta su zaradili. Zar želite da uputite onog koga je zabludio Allah? Akoga zabludi Allah, pa nećeš mu naći puta.
89 Vole da ne vjerujete kao što ne vjeruju, pa da budete isti. Zato ne uzimajte od njihprijatelje, dok se ne isele na putu Allahovom. Pa ako se okrenu, tad ih ščepajte i ubijajteih gdje god ih nađete, i ne uzimajte od njih prijatelja niti pomagača,
90 Izuzev onih koji se pripoje narodu s kojim imate sporazum, ili vam dođu stiješnjenihgrudi svojih da bi se borili protiv vas ili borili protiv naroda svog. A da hoće Allah,sigurno bi im dao moć nad vama, pa bi se sigurno borili protiv vas. Pa ako se povuku odvas, pa se ne bore protiv vas i ponude vam mir, tad vam nije Allah načinio protiv njihputa.
91 Naći ćete drugežele da se osiguraju od vas, i osiguraju od naroda njihovog. Kadgod se vrate fitneluku, podlegnu mu. Pa ako se ne povuku od vas i (ne) ponude vam mir, én(ne) zadrže ruke svoje, tad ih ščepavajte i ubijajte ih gdje god ih nađete; a to su vam tiprotiv kojih smo vam dali ovlaštenje očito.
92 I nije za vjernika da ubije vjernika, izuzev greškom. A ko ubije vjernika greškom,tad (slijedi) oslobađanje roba vjernika i davanje krvarine porodici njegovoj, izuzev ako jeučine sadakom. Pa ako bude iz naroda neprijateljskog vamaa on bude vjerniktad(slijedi) oslobođenje roba vjernika. A ako je iz naroda s kojim imate sporazum, tad(slijedi) plaćanje krvarine porodici njegovoj i oslobođenje roba vjernika. Pa ko ne nađe,tad (slijedi) post dva mjeseca uzastopno, kajanjem Allahu. A Allah je Znalac, Mudri.
93 A ko ubije vjernika namjerno, tad je plaća njegova Džehennem, vječno će biti unjemu, i rasrdiće se Allah na njega i prokleće ga i pripremiti mu kaznu užasnu.
94 O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne reciteonom ko vam ponudi selam: “Nisi vjernik”, tražeći prolazno dobro života Dunjaa. Pa kodAllaha su dobiti mnoge. Takvi ste bili prije, pa vas je Allah obdario. Zato seobavijestite. valóban! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
95 Nisu isti oni koji sjede od vjernikaizuzev koji imaju teškoćui mudžahidi naputu Allahovom sa imecima njihovim i dušama njihovim. Odlikovao je Allah mudžahide imecimanjihovim i dušama njihovim nad onima koji sjede, stepenom. I svakojem je obećao Allahdobro, a odlikovao je Allah mudžahide nad onima koji sjede, nagradom veličanstvenom:
96 Stepenima od Sebe i oprostom i milošću; a Allah je Oprosnik Milosrdni.
97 valóban, onima koje budu usmrćivali meleci – (dok budu) činili zulm dušama svojim -govorit će: “U čemu ste bili?” Reći će: “Bili smo nemoćni na Zemlji.Reći će: “Zar nijeZemlja Allahova prostrana, pa da se selite po njoj?” Pa tim takvima će sklonište bitiDžehennem, a zlog li dolazišta!
98 Izuzev nemoćnih od ljudi i žena i djecene mogu dovitljivošću, niti se upućujuputu.
99 Pa tim takvima će možda Allah da izbriše, a Allah je Brisalac (grijeha), Oprosnik.
100 A ko se iseli na putu Allahovom, naći će na Zemlji utočišta mnoga i obilje. I konapusti kuću svoju (kao) muhadžir Allahu i Poslaniku Njegovom, zatim ga sustigne smrt, padoista (mu) zapada nagrada njegova od Allaha. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
101 A kad budete putovali po Zemlji, tad vam nije grijeh da skratite salat, ako seplašite da će vas napasti oni koji ne vjeruju. valóban! Nevjernici su vam neprijateljotvoreni.
102 I kad budeš među njima, pa za njih salat obavljaš, tad neka stoji grupa njih stobom i neka uzmu oružja svoja. Pa kad obave sedždu, onda neka (odu) iza vas. I neka dođegrupa drugih – (koji) nisu obavili salatpa neka obave salat s tobom, i neka budu opreznii (uz) oružja svoja. Voljeli bi oni koji ne vjeruju da zanemarite oružja vaša i opremevaše, pa da se obruše na vas nasrtajem jednim. I nije vam grijehako vam budeneprijatnost od kiše ili budete bolesnida odložite oružja vaša. I preduzmite (mjere)opreza vašeg. valóban! Allah je nevjernicima pripremio kaznu prezrenu.
103 Pa kad završite salat, tad spominjite Allaha stojeći, i sjedeći i na bokovimavašim. Pa kad budete sigurni, tad obavljajte salat. valóban, salat je vjernicima propisvremenski određen.
104 I ne malaksajte u traženju naroda (neprijatelja). Ako se vi patite, pa uistinu, onise pate kao što se patite, i nadate se od Allaha čemu se ne nadaju; a Allah je Znalac,Mudri.
105 valóban! Mi smo ti spustili Knjigu s Istinom, da sudiš među ljudima onim šta tipokazuje Allah. A ne budi izdajicama zastupnik;
106 I traži oprost od Allaha. valóban, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
107 I ne raspravljaj za one koji varaju duše svoje. valóban! Allah ne voli onog ko jeizdajnik, grješnik.
108 Kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha, a On je s njima kad snuju ono šta nezadovoljava od riječi. A Allah ono šta rade okružuje.
109 Eto, vi ste ti koji se prepirete zbog njih u životu Dunjaa, pa ko će se prepirati sAllahom zbog njih na Dan kijameta, ili ko će biti nad njima branilac?
110 A ko uradi zlo ili učini zulm duši svojoj, zatim zatraži oprost od Allaha, naći ćeAllaha Oprosnikom, Milosrdnim.
111 A ko počini grijeh, pa samo ga je počinio protiv duše svoje. A Allah je Znalac,Mudri.
112 I ko počini grešku ili grijeh, zatim okrivi time nevinog, pa doista se opteretioklevetom i grijehom očitim.
113 A da nije dobrote Allahove prema tebi i milosti Njegove, sigurno bi namjerilaskupina njih da te zavede, a neće zavesti, izuzev duše svoje, i neće ti štetiti nimalo. Iobjavljuje ti Allah Knjigu i mudrost, i uči te ono šta nisi znao; a dobrota Allahova jeprema tebi velika.
114 Nema dobrog u mnogom od tajnog razgovora njihovog, osim ko naredi sadaku ilidobročinstvo ili sređivanje među ljudima. A ko to uradi, tražeći zadovoljstvo Allahovo, padaćemo mu nagradu veličanstvenu.
115 A ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu je objašnjena Uputa, i bude slijediodrugi – (a ne) put vjernika, upravićemo ga čemu se okrenuo i pržićemo ga Džehennemom, azlog li dolazišta!
116 valóban! Allah ne prašta da Mu se pridružuje, a oprašta šta je mimo toga, komehoće. A ko pridružuje Allahu, pa doista je zabludio zabludom dalekom.
117 Ne prizivaju mimo Njegaizuzev ženske; i ne prizivaju, izuzev šejtana buntovnika.
118 Prokleo ga je Allah. Rekao je: “Sigurno ću uzeti od robova Tvojih dio određen,
119 I sigurno ću ih zavoditi i doista im pobuđivati nadu, i sigurno im naređivati, paće doista rasjecati uši životinjama, i sigurno ću im naređivati pa će doista preinačavatistvaranje Allahovo.A ko uzme šejtana prijateljem mimo Allaha, pa doista je oštećengubitkom očitim.
120 Obećava im i pobuđuje im nadu, a obećava im šejtan jedino obmanu.
121 Tim takvima će sklonište biti Džehennem, a neće naći od njega pribježišta.
122 A one koji vjeruju i rade dobra djela, njih ćemo uvesti u bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Obećanje Allahovo je Istina; a ko je istinitijiod Allaha riječju?
123 Neće biti po željama vašim, niti po željama sljedbenika Knjige. Ko uradi zlo, bićekažnjen zbog njega i neće sebi naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.
124 A ko čini dobra djelamuškarac ili žena, a on bude vjernikpa takvi će ući uDžennet, i neće im se učiniti zulm ni zareza na hurminoj košpici.
125 A ko je bolji vjerom od onog ko preda lice svoje Allahu i on bude dobročinitelj islijedi millet Ibrahima hanife?, a uzeo je Allah Ibrahima prijateljem.
126 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allah obuhvata svaku stvar.
127 I traže od tebe rješenje o ženama. Reci: “Allah vam daje rješenje za njih i ono štavam se uči u Knjizi o ženama sirotama, onima kojima ne dajete šta im je propisano, a želiteda ih oženitei nejači od djece, i da stanete spram siročadi s pravdom.A šta učinite oddobrog, pa uistinu, Allah je o tome Znalac.
128 A ako se žena bude bojala od muža svog surovosti ili izbjegavanja, tad nije grijehnjima dvoma da se izmire međusobno, pomirenjem. Pomirenje je najbolje. A prisutna je dušamaškrtost. I ako budete činili dobro i bojali se, pa uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni.
129 A nećete moći jednako postupati među ženama, makar željeli. Zato ne buditenaklonjeni svakom naklonošću (jednoj), pa da (drugu) ostavite kao viseću. A ako se izmiritei budete se bojali (Allaha), pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
130 A ako se rastave, učiniće Allah neovisnim svakoje iz obilja Svog. A Allah jeSveobuhvatni, Mudri.
131 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. I doista smo preporučili onimakojima je data Knjiga prije vas, i vama, da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali, pauistinu, Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a Allah je Neovisni, Hvaljeni.
132 I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a dovoljan je Allah Zaštitnik.
133 Ako htjedne ukloniće vas, Ó, emberek, i dovesti druge; a Allah je za to Moćni.
134 Ko želi nagradu Dunjaapa kod Allaha je nagrada Dunjaa i Ahireta; a Allah je Onajkoji čuje, Onaj koji vidi.
135 O vi koji vjerujete! Stanite čvrsti pravdomsvjedoci Allahu, makar protiv dušavaših ili roditelja i bližnjih, bio bogat ili fukarapa Allah je oboma bolji zaštitnik.Zato ne slijedite strast, da ne skrenete; a ako iskrivite ili se odvratite, pa uistinu,Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
136 O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu kojuobjavljuje Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha imeleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista jezabludio zabludom dalekom.
137 valóban, oni koji vjeruju, zatim ne vjeruju, potom vjeruju, zatim ne vjeruju, potompovećaju nevjerovanje, neće im Allah oprostiti, niti će ih uputiti putu.
138 Obraduj munafike da će oni imati kaznu bolnu,
139 Oni koji uzimaju nevjernike prijateljima pored vjernika, traže li kod njih moć? -pa uistinu, moć je Allahova sva!
140 A već vam je objavio u Knjizi, da kad čujete ajete Allahovenjih poricane i njihizrugivanetad ne sjedite s njima dok ne uđu u razgovor drugačiji od tog. valóban, vi stetad slični njima. valóban! Allah je Taj koji će sakupiti munafike i nevjernike u Džehennem,zajedno;
141 One koji iščekuju za vas. Pa ako vi imadnete pobjedu od Allaha, kažu: “Zar nismo svama?”, a ako imadnu nevjernici udio, kažu (im): “Zar nismo ovladali vama i odbranili vasod vjernika?” Pa Allah će presuditi među vama na Dan kijameta, i neće Allah načinitinevjernicima protiv vjernika puta.
142 valóban, munafici nastoje prevariti Allaha, a On je Taj koji vara njih. I kadustaju na salat, ustaju lijeni da ih vide ljudi, i ne spominju Allaha, izuzev malo.
143 Kolebljivi su između toga: niti ovima, niti onima. A koga zaludi Allah, tad njemunećeš naći puta.
144 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar želiteda načinite Allahu protiv sebe dokaz očit?
145 valóban, munafici će biti u najnižem dnu vatre i nećeš naći njima pomagača;
146 Izuzev koji se pokaju i poprave i drže se Allaha i učine iskrenom vjeru svojuAllahu, pa takvi će biti s vjernicima; a daće Allah vjernicima nagradu veličanstvenu.
147 Što da da Allah kaznu vašu, ako zahvaljujete i vjerujete? A Allah je Zahvalni,Znalac.
148 Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev (od) onoga kome je učinjen zulm; a Allahje Onaj koji čuje, Znalac.
149 Ako ispoljite dobro ili ga sakrijete, ili oprostite zlo, pa uistinu, Allah jeBrisalac (grijeha), Svemoćni.
150 valóban! Oni koji ne vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, i žele da načine razlikuizmeđu Allaha i poslanika Njegovih (u vjerovanju) i govore: “Vjerujemo u neke, a nevjerujemo u neke”, i žele da uzmu između toga put,
151 Ti takvi su nevjernici istinski! A pripremili smo za nevjernike kaznu prezrenu.
152 A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove i ne prave razliku između ijednogod njih, tim takvima će dati nagrade njihove; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
153 Traže sljedbenici Knjige od tebe da im spustiš knjigu s neba. Pa doista su tražiliod Musaa više od toga, te rekli: “Pokaži nam Allaha javno”, pa ih pogodi grom zbog zulmanjihovog. Zatim uzeše tele, nakon što su im došli dokazi jasni. Pa oprostili smo to! Idadosmo Musau ovlast očitu,
154 I uzdigosmo iznad njih brdo, zbog zavjeta njihovog, i rekosmo im: “Uđite na kapijusa sedždom!”, i rekosmo im: “Ne kršite sebt!”, i uzesmo od njih zavjet čvrst.
155 Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog i nevjerovanja njihovog u znakoveAllahove, i njihovog ubijanja vjerovjesnika bez prava, i riječi njihovih: “Srca su našaoblande” – naprotiv, zapečatio ih je Allah zbog nevjerovanja njihovog, pa ne vjeruju,izuzev malo (njih)
156 I zbog nevjerovanja njihovog i riječi njihovih protiv Merjemklevete velike;
157 I riječi njihovih: “valóban! Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjeminog, poslanikaAllahovog.A nisu ga ubili i nisu ga raspeli, nego im se pričinilo; a uistinu, oni koji seo tome razilaze, u sumnji su o tom. Nemaju oni o tom nikakva znanja, samo slijedenagađanja. A sigurno ga nisu ubili!
158 Naprotiv, uzvisio ga je Allah k Sebi! A Allah je Moćni, Mudri.
159 I nema nijednog sljedbenika Knjige, a da neće sigurno u njega povjerovati prijesmrti njegove, a na Dan kijameta protiv njih će svjedok biti.
160 Pa zbog zulma onih koji su jevreji, zabranili smo im dobre stvari (koje su) im biledozvoljene, i zbog njihovog odvraćanja mnogih od puta Allahovog;
161 I njihovog uzimanja kamatea doista im je to bilo zabranjeno, i njihovog jedenjaimetaka ljudi nepravedno. A pripremili smo za nevjernike među njima kaznu bolnu.
162 azonban, čvrstima u znanju između njih i vjernicimavjeruju u ono šta seobjavljuje tebi i šta je objavljeno prije tebei onima koji obavljaju salat i davaocimazekata i vjernicima u Allaha i Dan posljednjitim takvima ćemo dati nagraduveličanstvenu.
163 valóban! Mi ti objavljujemo kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslijenjega. I objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i Isau iEjjubu, i Junusu i Harunu i Sulejmanu, a Dawudu smo dali Zebur;
164 I poslanicima o kojima smo ti već kazivali ranije, i poslanicima o kojima ti nismokazivalia govorio je Allah s Musaom govorom
165 Poslanicima donosiocima radosnih vijesti i opominjačima, da ne imadnu ljudi izgovorAllahu nakon poslanika. A Allah je Moćni, Mudri.
166 azonban, Allah svjedoči o onome šta ti je objavio; objavio ga je znanjem Svojim, imeleci svjedoče; a dovoljan je Allah svjedok.
167 valóban, oni koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog, doista su zabludilizabludom dalekom.
168 valóban, oni koji ne vjeruju i čine zulm, neće im Allah oprostiti, niti ih uputitistazi,
169 Izuzev stazi Džehennema! Vječno će biti u njemu, zauvijek, a to je Allahu lahko.
170 Ó, emberek! Doista vam je došao Poslanik s Istinom od Gospodara vašegzato vjerujte,bolje je za vas. A ako ne vjerujete, pa uistinu, Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji; aAllah je Znalac, Mudri.
171 O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri vašoj i govorite o Allahu jedinoistinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova koju je uputioMerjemii Duh od Njega. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. I ne recite:”Trojica!” – prestanite, bolje je za vas! Samo je Allah Bog, Jedini! Slava neka je Njemu -da On ima dijete!!! Njegovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a dovoljan je AllahZaštitnik.
172 Ne prezire Mesih da bude rob Allahov, niti meleci bliski. A ko bude preziraoobožavanje Njegovo i oholio sepa sabraće ih Sebi sve;
173 Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, ta isplatit će im nagradenjihove i dodati im iz blagodati Svoje. A što se tiče onih koji preziru i ohole se, pakaznićemo ih kaznom bolnom. I neće naći mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.
174 Ó, emberek! Doista vam je došao dokaz od Gospodara vašeg i spuštamo vam svjetlostjasnu!
175 Pa što se tiče onih koji vjeruju u Allaha i drže se Njegapa sigurno će dati daoni uđu u milost Njegovu i blagodat, i uputiće ih Sebi putem ispravnim.
176 Traže rješenje od tebe. Reci: “Allah vam daje rješenje o kelali: Ako čovjek umre,ne bude li on imao dijete, a imadne on sestrutad je njeno pola šta je ostavio. A onnaslijeđuje nju, ako ona ne bude imala dijete. Pa ako budu dvije, tad njih dvije imajudvije trećine od onog šta je ostavio. A ako budu braća, ljudi i žene, tad muškarac ima kaodvije ženske.Objašnjava vam Allah da ne zalutate, a Allah je o svakoj stvari Znalac.

Chapter 5 (sura 5)

Verse Meaning
1 O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore.Dozvoljavaju vam se životinjestoka, izuzev šta vamje navedeno. Nije dopušten lov (kad) ste viposvećeni. valóban! Allah dosuđuje šta želi.
2 O vi koji vjerujete! Ne obeščašćujte znakoveAllahove, ni mjesec sveti, niti kurbane ni ogrlice,niti one koji održavaju Kuću svetu tražeći blagodatod Gospodara svog i zadovoljstvo. A kad završite,onda lovite. I neka vas nikako ne potakne mržnjanaroda što vas je odbio od Mesdžidul-harama, danapadnete. I pomažite se u dobročinstvu ibogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu ineprijateljstvu. I bojte se Allaha. valóban! Allah ježestok kaznom.
3 Zabranjuje vam se lešina i krv i meso svinje, iono nad čim je zazvano drugo ime, a ne Allahovo, iudavljeno i ubijeno i strovaljeno i probodeno, i štaje načela zvijerizuzev šta zakoljetei šta budezaklano na žrtveniku i da strelicama tražite podjelu.To je porok. Danas očajavaju oni koji ne vjeruju,zbog Dina vašeg; zato se ne bojte njih, a bojte seMene! Danas sam vam usavršio Din vaš i upotpunio vamblagodat Svoju i zadovoljan sam za vas Dinom Islamom.Pa ko bude natjeran glađu, ne kao skretalac grijehu -pa uistinu, Allah je Oprosnik, Milosrdni.
4 Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci:”Dozvoljene su vam dobre stvari i ono šta ste poučili(da ulove) životinje dresirane, učeći ih od onog štaje vas naučio Allah; pa jedite od onog šta vamuhvate, i spominjite ime Allahovo nad tim. I bojte seAllaha. valóban! Allah je brz obračunom.
5 Danas vam se dozvoljavaju dobre stvari, i hranaonih kojima je data Knjiga je dozvoljena vamaihrana vaša je dozvoljena njimai čestite odvjernica, i čestite od onih kojima je data Knjigaprije vas, kad im date darove njihove (kao) kreposni- ne (kao) bludnici, niti (kao) uzimateljipriležnica. A ko poriče vjeru, pa doista će propastirad njegov i on će na Ahiretu biti od gubitnika.
6 O vi koji vjerujete! Kad ustanete na salat, tadoperite lica svoja i ruke svoje do lakata, i potariteglave svoje, én (operite) noge svoje do članaka. A akoste džunubi, onda se očistite. A ako budete bolesniili na putovanju ili neko od vas dođe iz nužnika, iliimadnete odnos sa ženama, pa (ako) niste našli vode,onda idite tlu čistom, pa time potarite lica svoja iruke svoje. Ne želi Allah da vam učini ikakvuteškoću, nego želi da vas očisti i da vam upotpuniblagodat Svoju, da biste vi zahvaljivali.
7 I sjetite se blagodati Allahove prema vama izavjeta Njegovogonog kojim vas je obavezao, kadste rekli: “Čujemo i poslušaćemo!”, i bojte seAllaha. valóban! Allah je Znalac grudi.
8 O vi koji vjerujete! Stojte čvrsti Allahusvjedoci s pravdom, i neka vas nikako ne potaknemržnja naroda da budete nepravedni. Budite pravedni,to je bliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha.Uistinu! Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
9 Obećao je Allah onima koji vjeruju i čine dobradjela (da) će oni imati oprost i nagraduveličanstvenu.
10 A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše,takvi će biti stanovnici džehima.
11 O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad je narod namjerio da ispružina vas ruke svoje, pa je zadržao od vas ruke njihove.I bojte se Allaha, a u Allaha zato neka se pouzdajuvjernici.
12 A doista je uzeo Allah zavjet sinovaIsrailovih, i podigli smo između njih dvanaestpoglavara, i reče Allah: “valóban! Ja sam sa vama.Ako budete obavljali salat i davali zekat, ivjerovali u poslanike Moje i pomagali ih, i uzajmiliAllahu zajam lijep, sigurno ću vam pokriti loša djelavaša i sigurno vam dati da uđete u bašče ispod kojihteku rijeke. Pa ko od vas ne bude poslije togavjerovao, pa doista je zalutao s pravog puta.
13 Pa zbog njihovog kršenja zavjeta njihovog,prokleli smo ih i učinili srca njihova tvrdim.Iskrivljavali su riječi u položajima njihovim izaboravljali dio onoga čim su opominjani. I nećešprestati nailaziti na izdaju njihovu, izuzev (kod)malo njih. Pa oprosti im i pređi. valóban! Allah volidobročinitelje.
14 I od onih koji govore: “valóban, mi smokršćani.Uzeli smo zavjet njihov, pa su zaboravilidio onog čim su opominjani, te smo podstakli međunjima neprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta, aobavijestiće ih Allah o onom šta su radili.
15 O sljedbenici Knjige! Doista vam je došaoPoslanik Naš, razjasniće vam mnogo od onog štakrijete iz Knjige, a preko mnogog prelazite. Doistavam je od Allaha došla svjetlost i Knjiga jasna.
16 Allah upućuje njome putevima selama onog koslijedi zadovoljstvo Njegovo, i izvodi ih iz tmina nasvjetlost voljom Svojom, i upućuje ih putu pravom.
17 Doista ne vjeruju oni koji govore: “valóban!Allah – On je Mesih, sin Merjemin.Reci: “Pa ko možeod Allaha išta, ako želi da uništi Mesiha sinaMerjeminog i majku njegovu, i onog ko je na Zemljisve?” A Allahova je vlast nebesa i Zemlje, i onogizmeđu njih dvoje. Stvara šta hoće; a Allah nadsvakom stvari ima moć.
18 I govore jevreji i kršćani: “Mi smo sinoviAllahovi i miljenici Njegovi.Reci: “Pa zašto vaskažnjava zbog grijeha vaših?” Naprotiv, vi stesmrtnici od onog koga je stvorio. Oprašta kome hoće,a kažnjava koga hoće. A Allahova je vlast nebesa iZemlje i onog između njih, a Njemu je povratište!
19 O sljedbenici Knjige! Doista vam je došaoPoslanik Naš, razjašnjava vam nakon prestanka(slanja) poslanika, da ne kažete: “Nije nam došaonijedan donosilac radosnih vijesti niti opominjač.Zato vam je već došao donosilac radosnih vijesti iopominjač. A Allah nad svakom stvari ima moć.
20 I kad reče Musa narodu svom: “O narode moj!Sjetite se blagodati Allahove prema vama, kad jepostavio između vas vjerovjesnike i učinio vaskraljevima i dao vam šta nije dao nikom od svjetova.
21 O narode moj! Uđite u zemlju svetu koju vam jepropisao Allah. I ne okrećite leđa svoja, pa da sepretvorite u gubitnike.
22 Azt mondták: “O Musa! Uistinu u njoj je narod jakih(Emberek), i uistinu, mi nećemo ući u nju dok ne izađuiz nje. Pa ako izađu iz nje, tad ćemo uistinu mi bititi koji će ući.
23 Dvojica ljudi od onih koji su se bojali(Allaha) – obdario je Allah njih dvojicu, Azt mondták:”Uđite im na kapiju! Pa kad uđete na nju, tad ćeteuistinu vi biti pobjednici, i u Allaha se zatopouzdajte, ako ste vjernici.
24 Azt mondták: “O Musa! valóban, mi nećemo ući u njunikada dok su u njoj, zato idi ti i Gospodar tvoj, pase borite! valóban, mi ćemo ovdje sjediti.
25 (Musa) reče: “Gospodaru moj! valóban, ja nevladam osim dušom svojom i brata svog. Zato načinirazlaz između nas i naroda grješnika.
26 (Allah) reče: “Pa uistinu, ona će im bitizabranjena četrdeset godina, lutaće po zemlji. Zatose ne muči nad narodom grješnika.
27 I izrecituj im vijest dvojice sinova Ademovihs Istinom, kad su prinijeli kurban, pa je bioprimljen od jednog od njih, a nije primljen oddrugog. (Prvi) reče: “Sigurno ću te ubiti!” (Drugi)reče: “Allah prima samo od bogobojaznih.
28 Kad bi ispružio prema meni ruku svoju da meubiješ, ne bih ja bio taj koji pruža ruku svoju prematebi, da te ubijem. valóban, ja se bojim Allaha,Gospodara svjetova.
29 valóban! Ja želim da podneseš moj grijeh isvoj grijeh, i budeš od stanovnika vatre”, a to jeplaća zalimima.
30 Pa mu dopusti duša njegova ubojstvo bratanjegovog, te ga ubi i postade od gubitnika.
31 Tad posla Allah gavrana da kopa zemlju, da mupokaže kako će sakriti leš brata svog. Reče: “O teškomeni! Zar sam nesposoban biti kao ovaj gavran, pa dasakrijem leš brata svog?”, te postade od pokajanika.
32 Zbog tog smo propisali sinovima Israilovim, daonaj ko ubije dušusem zbog ubojstva ili fesada naZemljipa kao da je pobio sve ljude. A ko jepoživi, pa kao da je poživio ljude sve. A doista suim donosili poslanici Naši dokaze jasne, zatim suuistinu mnogi od njih, poslije toga, na Zemlji biliprekršitelji.
33 Plaća onih koji ratuju protiv Allaha iPoslanika Njegovog i žure na Zemlji fesadom je jedinoda budu ubijeni ili raspeti ili (im) se odsijeku rukenjihove i noge njihove unakrsno ili da se prognaju izzemlje. To im je poniženje na Dunjau, a imaće oni naAhiretu kaznu strahovitu,
34 Izuzev onih koji se pokaju prije no što njimaovladate. Pa znajte da je Allah Oprosnik, Milosrdni.
35 O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tražiteNjemu približenje i borite se na putu Njegovom, dabiste vi uspjeli.
36 valóban, oni koji ne vjeruju, da je njihovošto je na Zemlji i slično tome uz to, da se iskupenjime od kazne Dana kijameta, ne bi se primilo odnjih, a imaće oni kaznu bolnu.
37 Želiće da izađu iz vatre, a neće oni biti tikoji će iz nje izaći, i imaće oni kaznu trajnu.
38 A kradljivcu i kradljivicipa odsijeciteruke njihove. Plaća za ono šta su počinili -primjerena od Allaha. A Allah je Moćni, Mudri.
39 Pa ko se pokaje nakon zulma svog i popravi -pa uistinu, Allah će mu oprostiti. valóban! Allah jeOprosnik, Milosrdni.
40 Zar ne znaš da AllahNjegova je vlast nebesai Zemljekažnjava koga hoće, a oprašta kome hoće? AAllah nad svakom stvari ima moć.
41 O Poslaniče! Nek te ne žaloste oni koji žure unevjerovanje između onih koji kažu: “Vjerujemo!”ustima svojim, a ne vjeruju srca njihova; i od onihkoji su jevreji, slušatelji laži, slušatelji narodadrugih (koji) nisu tebi došli. Iskrivljuju riječi namjestima njihovim, govore: “Ako vam je dato ovo, ondaga uzmite, a ako vam to nije dato, onda se čuvajte.A kome Allah želi kušnju njegovupa nećeš mu moći(pomoći) od Allaha ništa. Takvi su oni kojima Allahne želi da očisti srca njihova. Imaće oni na Dunjauponiženje i imaće oni na Ahiretu kaznu užasnu.
42 Slušatelji laži, jedači nedozvoljenog! Pa akoti dođu, tad među njima presudi, ili se od njihokreni. A ako se okreneš od njih, pa neće te oštetitinimalo. A ako budeš sudio, onda presudi među njima sIstinom. valóban! Allah voli pravedne.
43 A kako će tebe uzeti sucem, a kod njih jeTewrat, u njemu sud Allahov? Zatim se okreću poslijetoga, a nisu takvi vjernici.
44 valóban! Mi smo objavili Tewrat u kojem jeuputa i svjetlost, sudili su njime vjerovjesnici kojisu se predali (Allahu), onima koji su jevreji; ipobožni i učeni, onim šta su sačuvali od KnjigeAllahove, a bili su nad njom svjedoci. Zato se neplašite ljudi, a plašite se Mene. I ne prodajiteajete Moje za vrijednost malu. A ko ne sudi onim štaje Allah objaviopa ti takvi su nevjernici.
45 I propisali smo im u njoj da je duša za dušu,i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub zazub, én (za) rane je odmazda. Pa ko to učini sadakom,onda je to za njega iskup. A ko ne sudi onim šta jeobjavio Allah: pa ti takvi su zalimi.
46 I poslali smo tragovima njihovim Isaa, sinaMerjemina, potvrđivačem za ono ispred njega odTewrata. I dali smo mu Indžil, u njemu je uputa isvjetlost i potvrda za ono prije njega od Tewrata, iuputa i pouka bogobojaznima.
47 I neka sljedbenici Indžila sude onim šta jeAllah u njemu objavio. A ko ne sudi onim šta jeobjavio Allahpa ti takvi su grješnici.
48 A objavili smo tebi Knjigu s Istinom, potvrdomza ono prije nje od Knjige, i čuvarom nad tim. Zatosudi među njima onim šta je objavio Allah i neslijedi strasti njihove umjesto onog šta ti je došlood Istine. Svakom od vas smo načinili zakon i put. Ada je htio Allah, sigurno bi vas učinio ummom jednom.Međutim, (hoće) da vas iskuša u onom šta vam je dao.Zato se natječite u dobrim djelima. Allahu jepovratak svih vas, pa će vas obavijestiti o onom učemu ste se razilazili.
49 I da sudiš među njima onim šta je objavioAllah, i ne slijedi strasti njihove, i čuvaj ih se date ne zavedu od dijela onog šta ti je Allah objavio.Pa ako se okrenu, tad znaj da Allah želi da ih pogodizbog izvjesnih grijeha njihovih. A uistinu, mnogi odljudi su grješnici.
50 Pa zar sud paganstva traže? A ko je bolji odAllaha sudom, za ljude koji su uvjereni?
51 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljimajevreje i kršćane. Oni su prijatelji jedni drugima. Ako se od vas njima okrene, pa on je uistinu od njih.Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.
52 Zato vidiš one u srcima čijim je bolest, žuremeđu njih, govore: “Bojimo se da nas ne pogodi kolo(nesreće).” Pa možda će Allah da da pobjedu iliodredbu od Sebe, pa će postati zbog onog šta kriju udušama svojim, pokajanici.
53 I reći će oni koji vjeruju: “Jesu li oni tikoji su se kleli Allahom, najvećom od zakletvinjihovih, da su oni uistinu uz vas?” Uništena sudjela njihova, pa su postali gubitnici.
54 O vi koji vjerujete! Ko od vas otpane od Dinasvog, pa dovešće Allah narod kojeg će voljeti i(koji) će voljeti Njega, blag će biti premavjernicima, silan prema nevjernicima, boriće se naputu Allahovom i neće se bojati prigovoraprigovarača. To je blagodat Allahova, daje ju komehoće. A Allah je Sveobuhvatni, Znalac.
55 Jedino je prijatelj vaš Allah i PoslanikNjegov i oni koji vjeruju, koji obavljaju salat idaju zekat, a oni su ti koji čine ruku´.
56 A ko uzme prijateljem Allaha i PoslanikaNjegovog i one koji vjerujupa uistinu, strankaAllahova, oni će biti pobjednici.
57 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte one kojiuzimaju vjeru vašu ruglom i zabavomod onih kojimaje data Knjiga prije vas i nevjernikeprijateljima.I bojte se Allaha, ako ste vjernici.
58 A kad pozivate salatu, uzimaju ga ruglom izabavom. To je zato što su oni ljudi koji neshvataju.
59 Reci: “O sljedbenici Knjige! Da li nam sesvetite samo što vjerujemo u Allaha i ono što nam jeobjavljeno i što je objavljeno prije, i što je većinavas grješnika?”
60 Reci: “Hoćete li da vas obavijestim o gorojnagradi od ovog, kod Allaha? Onaj koga je prokleoAllah i rasrdio se na njega, i učinio od njih majmunei svinje, én (onom ko) je obožavao taguta. Takvi sugoreg mjesta i više su odlutali s pravog puta.
61 A kad vam dođu, kažu: “Vjerujemo!”, a zaistasu ušli s nevjerstvom, i oni su doista izašli s njim;a Allah je Najbolji znalac onog šta kriju.
62 I vidiš mnoge od njih, žure u grijeh ineprijateljstvo i njihovo jedenje nedozvoljenog.Doista je loše šta rade.
63 Zašto im ne zabrane rabini i svećenici njihovgovor griješni i njihovo jedenje nedozvoljenog?Doista je loše šta čine.
64 I govore jevreji: “Ruka Allahova je vezana.Sapete neka su ruke njihove i prokleti neka su zbogonog šta govore. Naprotiv, ruke Njegove su raširene,opskrbljuje kako hoće. I sigurno će ono šta ti jeobjavljeno od Gospodara tvog povećati mnogima od njihpretjerivanje i nevjerovanje. A ubacili smo među njihneprijateljstvo i mržnju do Dana kijameta. Kad godpotpale vatru za rat, ugasi je Allah. I trude se naZamlji fesadom; a Allah ne voli mufside.
65 A da sljedbenici Knjige vjeruju i boje se(Allaha), sigurno bismo im pokrili loša djela njihovai sigurno bismo ih uveli u bašče uživanja.
66 A da oni stoje uz Tewrat i Indžil i ono šta imje objavljeno od Gospodara njihovog, sigurno bi jeliiznad sebe i ispod nogu svojih. (Postoji) među njimaumma srednja, a (od) mnoštva njih je zlo šta rade.
67 O Poslaniče! Dostavi šta ti je objavljeno odGospodara tvog. A ako ne učiniš, onda nisi prenioposlanicu Njegovu; a Allah štiti tebe od ljudi.Uistinu! Allah ne upućuje narod nevjernika.
68 Reci: “O sljedbenici Knjige! Niste ni na čemudok se ne budete držali Tewrata i Indžila, i onog štavam je objavljeno od Gospodara vašeg.A sigurno ćeono šta ti je objavljeno od Gospodara tvog povećatimnogima od njih pretjerivanje i nevjerovanje. Zato neočajavaj nad narodom nevjernika.
69 valóban, oni koji vjeruju, i oni koji sujevreji i Sabijci i kršćaniko vjeruje u Allaha iDan posljednji i čini dobropa neće biti straha nadnjima i neće oni žaliti.
70 Doista smo uzeli zavjet sinova Israilovih islali im poslanike. Kad god im je došao poslanik saonim što ne vole duše njihove, dio (njih) bi porekli,a dio pobili.
71 A računali su da neće biti iskušenja, pa su seoglušili i zaslijepili. Zatim im je Allah oprostio,potom su se (opet) oglušili i zaslijepili mnogi odnjih; a Allah je onog šta rade Vidilac.
72 Doista ne vjeruju oni koji govore: “valóban!Allah – On je Mesih, sin Merjemin.A rekao je Mesih:”O sinovi Israilovi! Obožavajte Allaha, Gospodara mogi Gospodara vašeg. valóban, onaj ko pridruži Allahu -pa doista će mu Allah zabraniti Džennet, a skloništenjegovo biće vatra”, i neće biti za zalime nikakvihpomagača.
73 Doista ne vjeruju oni koji govore: “valóban!Allah je treći od trojice”; a nema nikakva boga,izuzev Boga Jedinog. I ako ne prestanu s onim štagovore, sigurno će dotaći one od njih koji nevjeruju, kazna bolna.
74 Pa zar se neće pokajati Allahu i tražitioprost od Njega? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.
75 Mesih, sin Merjemin, bio je samo poslanik. Većsu prošli prije njega poslanici, a majka njegova jebila iskrena. Jeli su oboje hranu. Pogledaj kako imobjašnjavamo znakove, potom pogledaj kako se okreću!
76 Reci: “Obožavate li mimo Allaha ono što nevlada vašom štetom, niti korišću? A AllahOn jeOnaj koji čuje, Znalac.
77 Reci: “O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte uvjeri svojoj mimo Istine, i ne slijedite strastiljudi koji su već zabludili ranije i zaveli mnoge, iodlutali s pravog puta.
78 Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinovaIsrailovih, jezikom Dawuda i Isaa, sina Merjemina. Tozato što nisu poslušali i (što) su prevršivali.
79 Nisu zabranjivali ružno: činili su ga! Zaistaje loše šta su činili!
80 Vidiš mnoge od njih prijateljuju s onima kojine vjeruju. Doista je loše šta su im unaprijedposlale duše njihove: da se rasrdi Allah na njih, a ukazni će oni biti vječito.
81 A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i onošta mu je objavljeno, ne bi ih uzimali prijateljima.Međutim, mnogi od njih su grješnici.
82 Sigurno ćeš naći ljude najžešćeneprijateljstvom prema onima koji vjeruju: jevreje ione koji pridružuju. A sigurno ćeš naći najbliže odnjih ljubavlju (prema) onima koji vjerujuone kojigovore: “valóban, mi smo kršćani.To zato što međunjima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.
83 I kad slušaju ono šta je objavljeno Poslaniku,vidiš oči njihove oblivene suzama zbog onog šta suspoznali od Istine, govore: “Gospodaru naš!Vjerujemo, pa upiši nas sa svjedocima.
84 A šta mi imamo (razlogom da) ne vjerujemo uAllaha i ono što nam je došlo od Istine, a žudimo danas uvede Gospodar naš sa narodom dobrih.
85 Zato će ih nagraditi Allah za ono što govore:baščama ispod kojih teku rijeke, vječno će biti unjima; a to je plaća dobročiniteljima.
86 A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše,takvi će biti stanovnici džehima.
87 O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobrestvari koje vam je dozvolio Allah i ne pretjerujte.Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.
88 I jedite od onog čim vas je opskrbio Allah,dozvoljeno, dobro, i bojte se AllahaOnog u kojegste vi vjernici.
89 Neće vas kazniti Allah zbog nehotičnog uzakletvama vašim, azonban, kazniće vas za ono čim stese obavezali zakletvama. Pa iskup je hranjenje desetsiromaha iz osrednjeg čim hranite porodicu svoju iliodijevanje njihovo ili oslobođenje roba. Pa ko nenađe, onda je post tri dana. To je iskup zakletvivaših kad se zakunete; i čuvajte zakletve svoje. Takovam Allah objašnjava znakove Svoje, da biste vizahvaljivali.
90 O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kockai kipovi i strelice (za gatanje), prljavština izposla šejtanovog. Zato se toga klonite, da biste viuspjeli.
91 Šejtan samo želi da izazove među vamaneprijateljstvo i mržnju alkoholom i kockom, iodvrati vas od sjećanja Allaha i od salata. Pa hoćeteli vi biti ti koji će prestati?
92 I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika, ičuvajte se! Pa ako se okreneteonda znajte da jejedino na Poslaniku Našem dostava jasna.
93 Nije grijeh onima koji vjeruju i rade dobradjela u onom čim su se hranili, kad se boje (Allaha)i vjeruju i čine dobra djela, zatim se boje ivjeruju, zatim: boje se i čine dobro; a Allah volidobročinitelje.
94 O vi koji vjerujete! Sigurno će vas iskušatiAllah nečim od divljači koju će doseći ruke vaše ikoplja vaša, da zna Allah ko Ga se boji unevidljivosti. Pa ko prevrši poslije toga, pa imaćeon kaznu bolnu.
95 O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divljač, abudete li vi posvećeni. A ko je od vas ubijenamjerno, onda je nadoknada slična onom šta je ubio -od stoke. Presudiće to dvojica pravednih između vaskurbanom prinesenim Ka´bi; ili, iskup je hranjenjesiromaha ili ravno tome post, da okuša posljediceodluke svoje. Oprostio je Allah ono šta je prošlo. Ako ponovi, pa osvetiće mu se Allah; a Allah je Moćni,Vlasnik osvete!
96 Dozvoljen vam je lov morem i hrana njegova -uživanje za vas i za putnikea zabranjen vam je lovkopnom, dokle budete posvećeni. I bojte se Allaha,Onog kojem ćete biti sabrani.
97 Allah je učinio Ka´bu Kućom svetom, kijamom zaljude, i mjesec sveti i kurban, i ogrlice (njihove).To zato da znate da Allah zna šta je u nebesima i štaje na Zemlji, i da je Allah o svakoj stvari Znalac.
98 Znajte da je Allah žestok kaznom, i da jeAllah Oprosnik, Milosrdni.
99 Na Poslaniku je jedino dostava, a Allah znašta objelodanjujete i šta krijete.
100 Reci: “Nije isto loše i dobro, makar tečudilo mnoštvo lošeg. Zato se bojte Allaha, oposjednici razuma, da biste vi uspjeli.
101 O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari(koje) će vam, ako vam se obznane, smetati; a akoupitate o njima dok se objavljuje Kur´an, obznanićevam se. Allah to oprašta, a Allah je Oprosnik, Blagi.
102 Već su to pitali ljudi prije vas, potom su unjih postali nevjernici.
103 Nije uspostavio Allah nikakvu bahiru, nisaibu, niti wasilu, a ni hamu. azonban, oni koji nevjeruju izmišljaju protiv Allaha laž, a većina njihne shvata.
104 A kad im se kaže: “Dođite onom šta objavljujeAllah i Poslaniku”, govore: “Dosta nam je ono na čemusmo našli očeve naše.Zar? Iako očevi njihovi nisuznali ništa, niti su bili upućeni.
105 O vi koji vjerujete! Na vama su duše vaše.Neće vam štetiti onaj ko je zabludio, kad steupućeni. Allahu je povratak vas svih, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili.
106 O vi koji vjerujete! Svjedočenje (neka bude)između vas, kad se nekom od vas približi smrt, zavrijeme oporuke: dvojica pravednih između vas ilidruga dvojica ne od vasako vi budete putovali poZemlji, te vas pogodi nesreća smrti: Zadržaćete njihdvojicu nakon salata, ako sumnjate, pa će se zakletiAllahom: “Nećemo kupiti time vrijednost, makar biobližnji, i ne krijemo svjedočenje Allahu, valóban, mibismo tada bili od grješnika.
107 Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslužilagrijeh, onda nek druga dvojica stanu na mjestonjihovo, od onih koji zaslužujunajbliži, pa nekase zakunu Allahom: “Sigurno je naše svjedočenjeistinitije od svjedočenja njih dvojice, i nećemoprekoračiti, valóban, mi bismo tad bili od zalima.
108 To je najpodesnije da daju činjeničnosvjedočenje ili (neka) se boje da će biti ponovljenezakletve, nakon zakletvi njihovih. I bojte se Allahai slušajte. A Allah ne upućuje narod grješnika.
109 Na Dan kad Allah sakupi poslanike, pa rekne:”Šta vam je odgovoreno?” Reći će: “Mi nemamo znanje.Uistinu, Ti, Ti si Znalac nevidljivih.
110 Kad Allah rekne: “O Isa sine Merjemin! Sjetise blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kad samte ojačao Ruhul-kudusom, govorio si s ljudima ubešici i sredovječan; i kad sam te poučio Knjizi imudrosti i Tewratu i Indžilu; i kad si napravio odgline (nešto) kao lik ptice s dozvolom Mojom, pa sipuhnuo u nju, te je bila ptica s dozvolom Mojom; iizliječio slijepca i gubavca s dozvolom Mojom; i kadsi dizao mrtve s dozvolom Mojom; i kad sam odvratiood tebe sinove Israilove, kad si im došao sa dokazimajasnim, pa su rekli oni od njih koji nisu vjerovali:”Ovo je samo sihr očiti,”
111 I kad sam objavio havarijjunima: “Vjerujte uMene i poslanika Mog”, rekli su: “Vjerujemo iposvjedoči da smo mi muslimani.
112 Kad rekoše hawarijjuni: “O Isa, sineMerjemin! Da li može Gospodar tvoj da nam spustitrpezu s neba?” Reče: “Bojte se Allaha, ako stevjernici.
113 Azt mondták: “Mi želimo da jedemo s nje i da sesmire srca naša, i da znamo da si nam doista Istinugovorio, i da budemo nad njom svjedoci.
114 Isa, sin Merjemin reče: “O Allahu, Gospodarunaš! Spusti nam trpezu s neba, biće za nas blagdan,za prvog između nas i zadnjeg od nas, i znak od Tebe.I opskrbi nas, a Ti si Najbolji od opskrbljivača.
115 Allah reče: “valóban! Ja sam Taj koji će vamje spustiti, pa ko od vas ne bude vjerovao poslije -pa uistinu, Ja ću ga kazniti kaznom kakvom nisamkaznio nikog od svjetova!”
116 I kad Allah rekne: “O Isa, sine Merjemin!Jesi li ti govorio ljudima: ´Uzmite mene i majku moju(kao) dva boga mimo Allaha?” Reći će: “Slava neka jeTebi! Nije moje da ja kažem šta pravo nemam. Ako samto rekao, pa doista to znaš. Znaš šta je u dušimojoj, a ne znam šta je u duši Tvojoj. valóban! Ti,Ti si Znalac nevidljivih.
117 Nisam im govorio, izuzev ono šta si minaredio: “Obožavajte Allaha, Gospodara mog iGospodara vašeg.I bio sam nad njima svjedok dok sambio među njima. Pa pošto si mi smrt dao, bio si TiTaj koji ih je nadzirao, a Ti si nad svakom stvariSvjedok.
118 Ako ih kaznišpa uistinu, oni su roboviTvoji; a ako im oprostišpa uistinu, Ti, Ti siMoćni, Mudri.
119 Allah će reći: “Ovo je Dan (kad) će koristitiistinitima istinitost njihova. Imaće oni bašče ispodkojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek”;zadovoljan će Allah biti njima i zadovoljni (oni)Njime. To je postignuće veličanstveno!
120 Allahova je vlast nebesa i Zemlje i šta je unjima; a On nad svakom stvari ima moć.

Chapter 6 (sura 6)

Verse Meaning
1 Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i Zemlju inačinio tmine i svjetlost, (pa) opet oni koji nevjeruju, Gospodaru svom izjednačuju (ortake).
2 On je Taj koji vas je stvorio od ilovače, zatimodredio rok. A rok određeni je kod Njega. Opet visumnjate!
3 A On je Allah, u nebesima i na Zemlji. Znatajno vaše i javno vaše, i zna šta stičete.
4 I nije im došao nijedan znak od znakovaGospodara njihovog, a da nisu bili od njegaodvraćeni.
5 Pa doista su porekli Istinu pošto im je došla.Pa doći će im vijesti o onom čemu su se rugali.
6 Zar nisu vidjeli koliko smo uništili naraštajaprije njih, (koje) smo učvrstili na Zemlji onako kakonismo učvrstili vas? A slali smo nebo na njih obilnoi učinili da rijeke teku ispod njih, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih, i stvorili smoposlije njih druga pokoljenja.
7 A da smo ti spustili Knjigu na papiru, pa da jeopipaju rukama svojim, sigurno bi rekli oni koji nevjeruju: “Ovo je samo sihr očiti.
8 I govore: “Zašto mu se ne spusti melek?” A daspustimo meleka, sigurno bi bila svršena stvar, zatimim se ne bi odložilo.
9 A da smo ga učinili melekom, sigurno bismo gaučinili čovjekom i sigurno bismo im (konfuzijom)zbrkali ono šta brkaju.
10 A doista su ismijavani poslanici prije tebe,pa je snašlo one od onih koji su se rugali, ono čemusu se rugali.
11 Reci: “Putujte po Zemlji, zatim pogledajtekakav je bio kraj poricatelja.
12 Reci: “Čije je ono šta je u nebesima iZemlji?” Reci: “Allahovo!” Propisao je Sebi milost.Sigurno će vas sakupiti za Dan kijameta u koji nemasumnje. Oni koji gube duše svojeta oni nećevjerovati.
13 I Njegovo je šta miruje u noći i danu, a On jeOnaj koji čuje, Znalac.
14 Reci: “Zar da mimo Allaha uzmem zaštitnika -Stvoritelja nebesa i Zemlje?”, a On hrani, a nijehranjen. Reci: “valóban, meni je naređeno da budemprvi koji će se predati”, i ne budi nikako odmušrika.
15 Reci: “valóban, ja se bojimako ne poslušamGospodara svogkazne Dana velikog.
16 Ko bude od nje otklonjen Tog dana, tad mu se(Allah) doista smilovao; a to je uspjeh očiti.
17 A ako te dotakne Allah nesrećom, onda nema odnje spasitelja, izuzev Njega; a ako te dotakne dobrim- pa On nad svakom stvari ima moć.
18 I On je Pokoritelj nad robovima Svojim, a Onje Mudri, Obaviješteni.
19 Reci: “Koja je stvar najveća svjedočenjem?”Reci: “Allah. Svjedok je između mene i između vas; iobjavljuje mi se ovaj Kur´an da upozorim njime vas ionog kome stigne. Da li vi uistinu svjedočite da susa Allahom bogovi drugi?” Reci: “Ne svjedočim!” Reci:”Samo je On Bog, Jedini! A uistinu, ja sam čist odonog šta pridružujete.
20 Oni kojima smo dali Knjigu, prepoznaju ga kaošto prepoznaju sinove svoje. Oni koji su izgubiliduše svoje, ta oni ne vjeruju.
21 A ko je nepravedniji od onog ko izmišlja oAllahu laž ili poriče ajete Njegove? valóban, zalimineće uspjeti.
22 A na Dan kad ih sve skupimo, zatim reknemoonima koji su pridruživali: “Gdje su ortaci vaši -oni za koje ste tvrdili?”
23 Zatim neće biti fitneha njihovog, jedino ćereći: “Tako nam Allaha, Gospodara našeg, nismo bilimušrici.
24 Vidi kako će lagati protiv duša svojih, aiščeznuće od njih šta su izmišljali.
25 I od njih je ko te sluša; a načinili smo nasrcima njihovim velove da ga ne razumiju, a u ušimanjihovim gluhoću. Iako vide svaki znak, ne vjeruju unjega; dok, kad ti dođu prepiru se s tobom, govoreoni koji ne vjeruju: “Ovo su samo priče ranijih.
26 A oni ga zabranjuju i udaljuju se od njega; isamo uništavaju duše svoje, a ne opažaju.
27 A da vidiš kad budu zaustavljeni nad vatrom,pa reknu: “O da nam je da budemo povraćeni i da neporeknemo ajete Gospodara našeg, i budemo odvjernika!”
28 Naprotiv, ukazaće im se šta su skrivaliranije. I ako bi bili povraćeni, sigurno bi sevratili onom šta im je zabranjeno. A uistinu, oni sulašci.
29 I govore: “Nema ništa sem života našegdunjalučkog i mi nećemo biti podignuti (nakonsmrti)!”
30 A da vidiš kad budu zaustavljeni predGospodarom svojim! (On) će reći: “Zar ovo nijeIstina?” Reći će: “Svakako, tako nam Gospodaranašeg.Reći će: “Pa kušajte kaznu, zato što nistevjerovali!”
31 Doista će izgubiti oni koji poriču susret sAllahom, dok kad im dođe Čas nenadno, reći će: “Ožalosti naša nad onim šta smo zanemarili”, i oni ćenositi terete svoje na leđima svojim. Doista je lošešta će nositi!
32 A život Dunjaa je samo igra i zabava, isigurno je kuća Ahireta bolja za one koji se boje. Pazar ne shvatate?
33 Doista znamo: žalosti te to šta govore. Pauistinu, oni ne poriču tebe, međutim zalimi ajeteAllahove niječu.
34 A doista su poricani poslanici prije tebe, pasu se strpili nad (tim) što su poricani i mučeni, dokim nije došla pomoć Naša. I nema tog ko će izmijenitiriječi Allahove. A već ti je došla vijest oposlanicima.
35 A ako ti je teško njihovo okretanje, onda akomožeš da potražiš rupu u Zemlji ili ljestve u nebo,pa im doneseš znak! A da hoće Allah, sigurno bi ihprikupio Uputi, zato ne budi nikako od neznalica.
36 Odazivaju se jedino oni koji slušaju. A mrtvi- podići će ih Allah, zatim će Njemu biti povraćeni.
37 I govore: “Zašto mu se ne spusti znak odGospodara njegovog?” Reci: “valóban! Allah je kadarda spusti znak”; azonban, većina njih ne zna.
38 A nema nijedne životinje na Zemlji, nitiletećeg stvorenja (koje) leti sa dva krila svojaada nisu zajednice slične vama. Nismo zapostavili uKnjizi ništa; zatim će Gospodaru svom bitisakupljeni.
39 A oni koji poriču ajete Naše, gluhi i nijemi,u tminama su. Allah koga hoćezabludi ga, a kogahoćeučini ga na putu pravom.
40 Reci: “Da li vidite, ako vam dođe kaznaAllahova ili vam dođe Čas, hoćete li mimo Allahaprizivati, ha igazat mond?”
41 Naprotiv! Njega biste prizivali, pa biotklonio ono za što ste Ga prizivaliako bi htio -i zaboravili biste šta ste pridruživali.
42 A doista, slali smo zajednicama prije tebe, pasmo ih dohvatili bijedom i nesrećom, da bi se oniponizili.
43 Pa zašto se nisu, kad im je došla sila Naša,ponizili? azonban, otvrdla su srca njihova i uljepšaoim je šejtan ono šta su radili!
44 Pa pošto bi zaboravili ono čim su biliopominjani, otvorili bismo im kapije svake stvari.Dok, kad bi se obradovali zbog onog šta im je dato,ščepali bismo ih nenadno, tad gle! – oni očajnici.
45 Zato je sasječen korjen ljudi koji su činilizulm; i hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!
46 Reci: “Da li vi vidite, ako Allah oduzme sluhvaš i vidove vaše, i zapečati srca vaša, koji bogmimo Allaha bi vam to dao?” Pogledaj kako iznosimoznakove! Opet se oni odvraćaju.
47 Reci: “Da li vi vidite, ako vam dođe kaznaAllahova iznenada ili otvoreno, hoće li biti uništeniko osim naroda zalima?”
48 I šaljemo izaslanike samo kao donosioceradosnih vijesti i opominjače. Pa ko vjeruje i činidobro, tad nema straha nad njima i neće oni tugovati.
49 A oni koji poriču ajete Našepogodiće ihkazna zbog onog šta su zgriješili.
50 Reci: “Ne kažem vam: ´Kod mene su rizniceAllahove´, niti ´Znam nevidljivo´, i ne kažem vam:´Uistinu, ja sam melek.Slijedim samo šta mi seobjavljuje.Reci: “Je li isto: slijepac i ko vidi?Pa zar nećete razmisliti?”
51 I opominji njime one koji se plaše da će bitiGospodaru svom sakupljenineće imati oni mimo Njegazaštitnika niti zagovornikada bi se oni bojali(Allaha).
52 I ne tjeraj one koji prizivaju Gospodara svogjutrom i navečer, želeći lice Njegovo. Nije na tebiod računa njihovog ništa i nije od računa tvog nanjima ništa, pa da ih otjeraš i budeš od zalima.
53 A tako ih iskušavamo jedne drugima, da birekli: “Jesu li oni ti koje je obdario Allah izmeđunas?” Zar nije Allah Najbolji poznavalac zahvalnih?
54 A kad ti dođu oni koji vjeruju u ajete Naše,tad reci: “Selamun ´alejkum!” Propisao je SebiGospodar vaš milost, da onaj od vas ko uradi zlo izneznanja, zatim se pokaje poslije toga i popravidaje On tad Oprosnik, Milosrdni.
55 I tako razlažemo znakove, da bi se razjasnioput prestupnika.
56 Reci: “Meni je uistinu zabranjeno da obožavamone koje prizivate mimo Allaha.Reci: “Nećuslijediti strasti vaše. Doista bih tad zalutao i nebih ja bio od upućenih.
57 Reci: “valóban, ja sam na dokazu jasnom odGospodara svog, a poričete ga. Nije kod mene to štopožurujete. Sud je jedino Allahov; govori Istinu, aOn je Najbolji od sudaca.
58 Reci: “Da je kod mene to što požurujete,sigurno bi bila svršena stvar između mene i izmeđuvas;” a Allah je Najbolji znalac zalima.
59 A kod Njega su ključevi nevidljivogzna ihsamo On; i zna šta je na kopnu i moru; i ne otpadnenijedan list, a da ga ne zna. I nema zrnca u tminamaZemlje, ni svježeg ni suhog, a da nije u Knjizijasnoj.
60 I On je Taj koji vas uzima noćua zna štaprivrijedite danju, zatim vas podiže u njemu, da bise ispunio rok određeni. Zatim je Njemu povratak vaš,potom će vas obavijestiti o onom šta ste radili;
61 I On je Pokoritelj nad robovima Svojim; išalje nad vama čuvare. Dok, kad dođe nekom od vassmrt, uzmu ga izaslanici Naši, a oni ne oklijevaju.
62 Zatim će biti vraćeni Allahu, Zaštitniku svomistinskom. Sud je uistinu Njegov!, a On je Najbrži odonih koji obračunavaju.
63 Reci: “Ko vas izbavlja iz tmina kopna i mora?Zovete Ga ponizno i tajno: ´Ako nas izbaviš iz ovog,sigurno ćemo biti od zahvalnih.
64 Reci: “Allah vas izbavlja iz njih i iz svakenevolje, potom vi pridružujete.
65 Reci: “On je kadar da pošalje na vas kaznuiznad vas ili ispod nogu vaših ili vas zaodjene ustranke i (da) iskusite silu jedni drugih.Pogledajkako iznosimo znakove, da bi oni razumjeli.
66 I poriče ga narod tvoj, a on je Istina. Reci:”Nisam nad vama čuvar.
67 Za svaku vijest ima rok, a saznaćete.
68 A kad vidiš one koji se upuštaju (jalovimraspravama) u ajete Naše, tad se okreni od njih dokne budu prešli na razgovor drugačiji od tog. A ako tenavede šejtan da zaboraviš, tad ne sjedinakonprisjećanjasa narodom zalima.
69 I nema ništa od njihovog računa na onima kojise boje, azonban, Opomena je da bi se oni pobojali.
70 I ostavi one koji vjeru svoju uzimaju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa. I opominjinjime, da ne strada duša zbog onog šta zasluži. Nećeza nju mimo Allaha biti zaštitnika niti zagovornika.Iako bi dala svaku otkupninu, ne bi se uzela od nje.Takvi su oni koji stradaju zbog onog šta zasluže.Imaće oni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zatošto ne vjeruju.
71 Reci: “Zar da prizivamo mimo Allaha ono štanam ne koristi, niti nam šteti, i okrenemo se napetama našim, nakon što nas je uputio Allah, kao onajkoga opčine šejtani na Zemlji smetenog. Njegovidrugovi ga pozivaju Uputi: ´Hodi nama!” Reci:”valóban, Uputa Allahova, to je Uputa, a naređeno namje da se predamo Gospodaru svjetova,
72 I da obavljamo salat i Njega se bojimo”; a Onje Taj kojem ćete biti sabrani,
73 I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju sIstinom. A na dan kad rekne: “Budi!”, tad će biti.Riječ Njegova je Istina i Njegova će vlast biti naDan kad se puhne u sur. Znalac nevidljivog ividljivog, a On je Mudri, Obaviješteni.
74 I kad reče Ibrahim ocu svom Azeru: “Zar uzimaškipove bogovima? valóban, ja vidim tebe i narod tvoju zabludi očitoj.
75 I tako pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa iZemlje, i da bi bio od sigurnih.
76 Pa pošto se nad njim smrači noć, ugledazvijezdu. Reče: “Ovo je gospodar moj.Pa pošto zađe,reče: “Ne volim one koji zalaze.
77 Pa pošto vidje Mjesec izlazećim, reče: “Ovo jegospodar moj.Pa pošto zađe, reče: “Ako me ne uputiGospodar moj, sigurno ću biti od naroda zalutalih.
78 Pa pošto vidje Sunce izlazećim, reče: “Ovo jegospodar moj. Ovo je najveće.Pa pošto zađe, reče:”O narode moj! Ja sam čist od onog šta pridružujete.
79 valóban! Ja okrećem lice svoje Onom koji jestvorio nebesa i Zemlju, pravovjeran, a nisam ja odmušrika.
80 I raspravljao je s njim narod njegov. Reče:”Raspravljate li sa mnom o Allahu, a već me jeuputio? A ne bojim se ja uopće onog što Mupridružujete, izuzev šta htjedne Gospodar moj.Obuhvata moj Gospodar svaku stvar znanjem. Pa zar senećete opametiti?
81 A kako da se bojim onoga što pridružujete, ane plašite se što vi pridružujete Allahu ono za štovam nije objavio dokaz?” Pa koja od dvije skupine jedostojnija sigurnosti? Kad biste znali!
82 Oni koji vjeruju i ne presvlače vjerovanjesvoje sa zulmom, takvi će imati sigurnost, a oni suupućeni.
83 I to je dokaz Naš kojeg smo dali Ibrahimuprotiv naroda njegovog. Uzdižemo stepenima kogahoćemo. valóban! Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.
84 I podarili smo mu Ishaka i Jakuba; svakojegsmo uputili; i Nuha smo uputili ranije; i odpotomstva njegovog Dawuda i Sulejmana i Ejjuba iJusufa i Musaa i Harunaa tako nagrađujemodobročinitelje
85 I Zekerijjaa i Jahjaa i Isaa i Iljasasvakije od dobrih
86 I Ismaila i El´jesea i Junusa i Luta -svakojeg smo odlikovali nad svjetovima
87 én (neke) od očeva njihovih i potomaka njihovihi braće njihove; i odabrali smo ih i uputili ih putupravom.
88 To je Uputa Allahova, upućuje njome koga hoćeod robova Svojih. A da su pridruživali, sigurno bi impropalo šta su radili.
89 To su oni kojima smo dali Knjigu i sud ivjerovjesništvo. Pa ako takvi ne vjeruju u nju, padoista ćemo je povjeriti ljudima koji neće u nju bitinevjernici.
90 To su oni koje je uputio Allah. Zato slijediuputu njihovu! Reci: “Ne tražim od vas za njunagradu; to je samo Opomena svjetovima.
91 I ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim kad kažu: “Nije objavio Allah smrtnikuništa.Reci: “Ko je objavio Knjigu, onu koju jedonio Musa, svjetlom i Uputom ljudima? Učinili ste jepergamentima, pokazujete je i skrivate mnogo, apoučeni ste šta niste znali vi niti očevi vaši?”Reci: “Allah!” Zatim ih napusti; u raspravi svojoj sezabavljaju.
92 A ova Knjiga koju smo objavili, blagoslovljenaje, potvrda one prije nje, i da opomeneš Majkunaselja i onog ko je oko nje. A oni koji vjeruju uAhiretvjeruju u nju, i oni u salatima svojimustrajavaju.
93 A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili kaže: “Objavljeno je meni”, anije mu objavljeno ništa; i ko kaže: “Objaviću sličnošta je objavio Allah.A da vidiš kad budu zalimi umukama smrti, a meleci ispruže ruke svoje: “Izbaciteduše svoje! Danas ćete biti plaćeni kaznomponižavajućom što ste govorili protiv Allaha neistinui prema ajetima Njegovim se oholili.
94 A doista, doći ćete Nam pojedinačno, kao štosmo vas stvorili prvi put, a ostavićete šta smo vampodarili za leđima svojim. I nećemo vidjeti s vamaposrednike vaše za koje ste tvrdili da su oni vašiortaci. Doista, presječeno je među vama, i iščezlo jeod vas ono šta ste tvrdili.
95 valóban! Allah je Taj koji cijepa zrno ikošpice. Izvodi živo iz mrtvog, i On je Taj kojiizvodi mrtvo iz živog. To je Allah!, pa kako seodvraćate?
96 Cjepalac je zore! I učinio noć odmorom, aSunce i Mjesec za računanje. To je diktat Moćnog,Znalca.
97 I On je Taj koji je načinio za vas zvijezde,da se vodite njima u tminama kopna i mora. Doistarazlažemo znakove ljudima koji znaju.
98 I On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,te boravište i spremište. Doista, razlažemo znakoveljudima koji shvataju.
99 I On je Taj koji spušta vodu s neba, paizvodimo njome rastinje svake stvari; i izvodimo iznje zelen iz koje izvodimo zrnje naslagano. A odpalmeiz pupoljka njenoggrozdove niske; i baščeod grožđa i maslina i nara, sličnog i različitog.Pogledajte plodove njegove, kad donese plod, i zrenjenjegovo. valóban, u tome su znaci za ljude kojivjeruju.
100 I čine Allahu ortacima džinne, a stvorio ihje, i pripisuju Mu sinove i kćeri, bez znanja. Slavaneka je Njemu, a uzvišen je od onog šta pripisuju!
101 Začetnik nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete,a On nema družice?, a stvorio je svaku stvar i On jeo svakoj stvari Znalac.
102 Takav je Allah, Gospodar vaš! Samo je On Bog,Stvoritelj svake stvari, zato Njega obožavajte. A Onje nad svakom stvari Zaštitnik.
103 Ne dosežu Ga vizije, a On doseže vizije, i Onje Fini, Obaviješteni.
104 Već su vam došli uvidi od Gospodara vašeg. Pako vidi, ta za dušu je njegovu, a ko je slijepac, paprotiv nje je; a nisam ja nad vama čuvar.
105 I tako iznosimo znakove i da kažu: “Naučiosi”, i da ga objasnimo ljudima koji znaju.
106 Slijedi šta ti se objavljuje od Gospodaratvog; nema boga osim Njega, i kloni se mušrika.
107 A da je htio Allah, ne bi pridruživali. Anismo učinili tebe nad njima čuvarom, i nisi ti njimazaštitnik.
108 I ne vrijeđajte one koje prizivaju mimoAllaha, pa da vrijeđaju Allaha neprijateljski, bezznanja. Tako smo uljepšali svakoj ummi rad njihov.Zatim je Gospodaru njihovom povratak njihov, pa će ihobavijestiti o onom šta su radili.
109 I kunu se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih, ako bi im došao znak, da bi sigurnovjerovali u njega. Reci: “Samo su znaci kod Allaha.A otkud da vi zapazite, da ga kad dođe nećevjerovati?
110 I okrenućemo srca njihova i opažanja njihova- kao što nisu vjerovali u njega prvi putiostaviti ih (da) u pretjeranosti svojoj lutaju.
111 I čak da im Mi spustimo meleke, i da imgovore mrtvi, i da prikupimo protiv njih svaku stvarsučelice, ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio.Međutim, većina njih su neznalice.
112 I tako, učinili smo svakom vjerovjesnikuneprijateljem šejtane ljudi i džinnainspirisali sujedni druge kitnjastim govorom, obmanjujućim. A da jehtio Gospodar tvoj, ne bi to radili. Zato ostavi njihi ono šta izmišljaju;
113 I da se tome naklonu srca onih koji nevjeruju u Ahiret i da se zadovolje time, i da zaradeono šta oni zarađuju.
114 Pa zar da mimo Allaha tražim suca, a On jeTaj koji vam je objavio Knjigu detaljnu? A oni kojimasmo dali Knjigu, znaju da je ona spuštena odGospodara tvog s Istinom; zato ne budite nikako odsumnjivaca.
115 I ostvaruje se Riječ Gospodara tvog istinskii pravično. Nema tog ko će izmijeniti Riječi Njegove;a On je Onaj koji čuje, Znalac.
116 A ako bi poslušao većinu onih na Zemlji,zaveli bi te s puta Allahovog. Slijede samopretpostavku i oni samo lažu.
117 valóban, Gospodar tvojOn je Najboljiznalac onog ko skreće s puta Njegovog i On jeNajbolji poznavalac upućenih.
118 Pa jedite od onog nad čim je spomenuto imeAllahovo, ako ste u ajete Njegove vjernici.
119 A nije za vas da ne jedete ono nad čim jespomenuto ime Allahovoa doista vam je razložio štavam je zabranioizuzimajući ono na što steprisiljeni. A uistinu, mnogi zavode strastima svojim,bez znanja. valóban, Gospodar tvojOn je Najboljiznalac prekršilaca.
120 I ostavite vanjštinu grijeha i unutrašnjostnjegovu. valóban, oni koji stiču grijeh, biće plaćeniza ono šta su stekli.
121 I ne jedite od onog nad čim nije spomenutoime Allahovo, a uistinu, to je grijeh. I uistinu,šejtani nadahnjuju prijatelje svoje da seraspravljaju s vama. A ako ih poslušate, uistinu viste mušrici.
122 Zar je onaj ko je bio mrtavpa smo gaoživili i načinili mu svjetlo kojim ide među ljudima- kao onaj ko mu je sličan, u tminama iz kojih nećebiti vani? Eto tako je nevjernicima uljepšano ono štarade.
123 A tako smo načinili u svakom naselju velikašezloradnicima njegovim, da spletkare u njemu. A nespletkare izuzev protiv duša svojih, a ne opažaju.
124 I kad im dođe znak, govore: “Nećemo vjerovatidok nam se ne dadne slično šta je dato poslanicimaAllahovim.Allah je Najbolji znalac gdje postavljaposlanstva Svoja. Pogodiće one koji griješe poniženjekod Allaha, i kazna žestoka za ono što spletkare.
125 Pa onome koga Allah želi da uputi, raširigrudi njegove Islamu. A onom koga želi da zavede,učini grudi njegove tijesnim, uskim, kao da se penjeu nebo. Tako postavlja Allah prljavštinu na one kojine vjeruju.
126 A ovo je put Gospodara tvogispravan.Doista smo razložili znakove ljudima koji sepoučavaju.
127 Imaće oni kuću selama kod Gospodara svog, aOn će biti Zaštitnik njihov zbog onog šta su radili.
128 A na Dan kad ih skupi zajedno: “O skupinodžinna! Doista ste (zaveli) mnogo ljudi.A reći ćenjihovi prijatelji između ljudi: “Gospodaru naš!Koristili smo mi jedni drugima i stigli roku našemkojeg si nam odredio.Reći će: “Vatra je boravištevaše, vječno ćete biti u njoj, izuzev šta htjedneAllah.” valóban, Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.
129 A tako okrećemo zalime jedne drugima, zbogonog šta su zaradili.
130 O skupino džinna i ljudi! Zar vam nisudolazili poslanici između vas, kazivali vam znakoveMoje i upozoravali vas susretom ovog dana vašeg? Rećiće: “Svjedočimo protiv duša naših.A obmanuo ih ježivot Dunjaa i svjedočit će protiv duša svojih da suoni bili nevjernici.
131 To zato što neće Gospodar tvoj biti uništavačnaselja zbog zulma, a budu li stanovnici njegovinesvjesni.
132 A imaće svako stepene od onog šta su radili;i nije Gospodar tvoj nehajan na ono šta rade.
133 A Gospodar tvoj je Neovisni, Vlasnik milosti.Ako hoće uklonit će vas i nadomjestiti nakon vas čimehoće, kao što je stvorio vas od potomstva drugihnaroda.
134 valóban, ono čime vam se prijeti uslijeditće, a niste vi ti koji će umaći.
135 Reci: “O narode moj! Radite na mjestu svom.Uistinu! Ja sam radnik. Pa spoznat ćete onog ko će zakraj imati dom.” valóban, to neće uspjeti zalimi.
136 I dodjeljuju Allahu nešto od onog šta jestvorio od ljetine i stoke – dio, pa kažu: “Ovo je zaAllaha”, po tvrdnji njihovoj – “a ovo je za ortakenaše.Pa ono šta je za ortake njihove, tad ne stižeAllahu; a šta je za Allaha, pa to stiže ortacimanjihovim. Zlo je kako rasuđuju!
137 A isto tako, uljepšali su mnogim mušricimaortaci njihovi ubijanje djece njihove, da bi ihupropastili i da bi im (konfuzijom) zaodijenuli vjerunjihovu. A da hoće Allah, ne bi to činili. Zatoostavi njih i ono šta izmišljaju.
138 I govore: “Ova stoka i ljetina je zabranjena.Neće se hraniti njome, izuzev onaj kome dopustimo” -po tvrdnji njihovoj – “i stoka čija su leđazabranjena i stoka nad kojom nije spomenuto imeAllahovo” – izmišljajući protiv Njega. Platit će imza ono što izmišljaju.
139 I govore: “Šta je u trbusima ove stokeposebno je za naše muškarce, a zabranjeno je ženamanašim”; a ako bude mrtvo, onda su oni u tomsudionici. Platit će im opisivanje njihovo. valóban,On je Mudri, Znalac.
140 Doista su izgubili oni koji su ubijali djecusvoju glupo, bez znanja, i zabranjivali ono čim ih jeopskrbio Allah, izmišljanjem protiv Allaha. Doista suzabludjeli i nisu bili upućeni.
141 A On je Taj koji stvara bašče poduprte inepoduprte, i palme, i usjev različite jestivostinjegove, i masline i narove, slične i različite.Jedite od ploda njihovogkad donese plod, i dajtedio toga na dan berbe njegove, i ne rasipajte.Uistinu! On ne voli rasipnike.
142 A od stoke, tovarnu i sitnu. Jedite od onogčim vas je opskrbio Allah, i ne slijedite korakešejtanove. valóban, on vam je neprijatelj otvoreni.
143 Osam parova: od ovaca dvoje i od koza dvoje.Reci: “Da li je dva mužjaka zabranio ili dvije ženke,ili ono šta sadrže utrobe dviju ženki? Obavijestiteme znanjem, ako istinu govorite.
144 I od deve dvoje i od goveda dvoje. Reci: “Dali je dva mužjaka zabranio ili dvije ženke ili štasadrže utrobe dviju ženki, ili ste bili svjedoci kadvam je Allah ovo zapovjedio?” Pa ko je nepravednijiod onog ko izmišlja protiv Allaha laž, da bi zavodioljude bez znanja? valóban! Allah ne upućuje narodzalima.
145 Reci: “Ne nalazim (ništa) u onom šta mi seobjavljuje zabranjenim za onog koji to jede, izuzevšto je lešina, ili krv prolivena ili meso svinjepauistinu to je poganili ono nad čim je griješnozazvano drugo ime, a ne Allahovo. Pa ko budenatjeran, bez želje i bez prekoračenja, pa uistinu,Gospodar tvoj je Oprosnik, Milosrdni.
146 A onima koji su jevreji, zabranili smo svakus papkom (nerazdvojenim), a od goveda i bravazabranili smo im sala njihova, izuzev šta nose leđanjihova ili crijeva, ili šta je pomješano sa kosti.To smo ih platili zbog bunta njihovog, a uistinu, MiIstinu govorimo.
147 Pa ako te poreknu, tad reci: “Gospodar vaš jeVlasnik milosti sveobuhvatne”; i neće se povući silaNjegova sa naroda prijestupnika.
148 Reći će oni koji pridružuju: “Da je htioAllah ne bismo pridruživali, a ni očevi naši, i nebismo zabranili ništa.Isto tako su poricali oniprije njih, dok nisu iskusili silu Našu. Reci: “Imali kod vas imalo znanja pa da nam ga iznesete?Slijedite samo pretpostavku, i vi samo lažete.
149 Reci: “Pa Allahov argument je konačan. Ta daje htio, sigurno bi vas sve uputio.
150 Reci: “Dovedite svjedoke vaše koji svjedočeda je Allah ovo zabranio.Pa ako posvjedoče, tad nesvjedoči s njima; i ne slijedi strasti onih kojiporiču ajete Naše i onih koji ne vjeruju u Ahiretaoni Gospodaru svom izjednačuju (rivale).
151 Reci: “Dođite, proučiću ono šta vam jezabranio Gospodar vaš: da ne pridružujete Njemuništa; roditeljima dobročinstvo, i da ne ubijatedjecu vašu zbog siromaštvaMi opskrbljujemo vas injihi ne približujte se razvratnostima, onom štaje vanjština njihova i šta je unutrašnjost, i neubijte dušu koju je zabranio Allah, izuzev radipravde. To vam zapovjeda da biste vi razumjeli;
152 I ne približujte se imetku siročeta, izuzevonako kako je najbolje, dok ne dosegne zrelost svoju;i ispunjavajte mjeru i vagu pravedno. Ne opterećujemodušu, osim mogućnošću njenom. A kad govorite, ondapravedno, makar bio rođak; i obavezu Allahuispunjavajte. To vam zapovijeda da biste se vipoučili”;
153 A ovo je Moj put pravi, zato ga slijedite. Ine slijedite puteve (druge), pa da vas odvoje od putaNjegovog; to vam zapovijeda da biste se vi pobojali.
154 Zatim smo dali Musau Knjigu potpunom za onogko čini dobro i detaljnom za svaku stvar, i Uputu imilost, da bi oni u susret sa Gospodarom svojimvjerovali.
155 A ova Knjiga koju objavljujemo,blagoslovljena je, zato je slijedite i bojte se(Allaha), da bi vam se smilovalo,
156 Da ne biste rekli: “Samo je objavljena Knjigadvjema grupama prije nas, a doista smo bili premaučenju njihovom nemarni”;
157 Ili kažete: “Da je namanama objavljenaKnjiga, sigurno bismo bili upućeniji od njih.Pa većvam je došao dokaz jasan od Gospodara vašeg, i Uputai milost. Pa ko je nepravedniji od onog ko poričeajete Allahove i odvraća od njih? Platićemo one kojiodvraćaju od ajeta Naših, opakom kaznom, zato što suodvraćali.
158 Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođeGospodar tvoj ili dođe neki od znakova Gospodaratvog? Na Dan kad dođe neki od znakova Gospodara tvog,neće koristiti duši vjerovanje njeno, (koja) nijevjerovala prije ili zaradila u vjerovanju svom dobro.Reci: “Očekujte! valóban! Mi smo čekatelji.
159 valóban! Oni koji su razdijelili vjeru svojui postali sekte, nisi od njih ni u čemu. Samo jestvar njihova do Allaha, zatim će ih obavijestiti oonom šta su činili.
160 Ko dođe sa dobrim djelom, pa imaće on desetsličnih njemu; a ko dođe sa zlim djelom, tad će bitiplaćen samo sličnim njemu; i njima se neće učinitizulm.
161 Reci: “valóban! Mene je uputio Gospodar mojputu pravom: vjeri pravoj, milletu Ibrahima hanife, anije bio od mušrika.
162 Reci: “valóban, salat moj i žrtva moja iživot moj i smrt moja su za Allaha, Gospodarasvjetova.
163 On nema sudruga; a to mi je naređeno i ja samprvi od muslimana.
164 Reci: “Zar da mimo Allaha tražim gospodara, aOn je Gospodar svake stvari?” A zarađuje svaka dušasamo sebi, i neće se teretiti opterećeni teretomdrugog. Potom je Gospodaru vašem povratak vaš, te ćevas obavijestiti o onom u čemu ste se razilazili.
165 I On je Taj koji vas je učinio halifamaZemlje, i uzdigao vas jedne nad drugima stepenima, davas iskuša u onom šta vam je dao. valóban! Gospodartvoj je brz u kazni, i uistinu, On je Oprosnik,Milosrdni.

Chapter 7 (sura 7)

Verse Meaning
1 Alif. Lam. Mim. Sad.
2 Knjiga se spušta tebizato neka u grudimatvojim ne bude tjeskobe zbog njeda opominješnjome, a opomena je vjernicima.
3 Slijedite šta vam se objavljuje od Gospodaravašeg, i ne slijedite mimo Njega zaštitnike. Maločega se sjećate!
4 A koliko je naselja koja smo uništili! Tad biim došla sila Naša noću, ili dok bi oni prilegli upodnevu.
5 Zato je bio priziv njihov kad bi im došla silaNaša, jedino što bi rekli: “valóban! Mi smo bilizalimi.
6 Pa sigurno ćemo pitati one kojima je poslata isigurno ćemo pitati izaslanike.
7 Tad ćemo im sigurno ispričati sa znanjem, anismo bili odsutni.
8 A mjerenje će Tog dana biti istinito. Pa onajčija mjerila pretegnupa ti takvi će biti uspješni;
9 A onaj čija mjerila olakšajupa takvi su onikoji su izgubili duše svoje, zbog toga što su ajetimaNašim bili zalimi.
10 A doista smo vas učvrstili na Zemlji inačinili vam na njoj sredstva za život. Malo štozahvaljujete!
11 I doista, stvorili smo vas, zatim vasoblikovali, potom rekosmo melecima: “Učinite sedžduAdemu!” Tad padoše ničice, izuzev Iblisa, nije bio odonih koji padaju na sedždu.
12 (Allah) reče: “Šta te je zadržalo da nisi paona sedždu kad sam ti naredio?” Reče: “Ja sam bolji odnjega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvoriood ilovače.
13 (Allah) reče: “Onda silazi iz njega! Pa nijeza tebe da se oholiš u njemu. Zato izlazi! valóban,ti si od poniženih.
14 Reče: “Odloži mi do Dana kad budu podignuti.
15 (Allah) reče: “valóban, ti si od onih kojimase odlaže.
16 Reče: “Pa zato što si me zaveo, sigurno ću imbiti u zasjedi na putu Tvom pravom.
17 Zatim ću im sigurno prilaziti ispred njih iiza njih, i s desnih strana njihovih i s lijevihstrana njihovih, i nećeš naći većinu njih zahvalnim.
18 (Allah) reče: “Izlazi iz njega pokuđen iprognan. Sigurno onaj od njih ko te bude slijedio -sigurno ću napuniti Džehennem s vama zajedno.
19 I o Ademe! Nastani ti i žena tvoja Džennet,pa jedite odakle god hoćete, i ne približujte se ovomdrvetu, pa da budete od zalima.
20 Pa je došaptavao njima dvoma šejtan, da bi imotkrio šta im je bilo skriveno od sew´ata njihovih. Ireče: “Zabranio vam je Gospodar vaš sa ovog drveta,samo da ne budete dva meleka ili ne budete odbesmrtnika.
21 I zaklete se njima dvoma: “valóban! Ja sam vamsigurno od savjetnika!”
22 Tad prouzroči da njih dvoje padnu na prevaru.Pa pošto okusiše drvo, otkriše im se sew´ati njihovii počeše krpiti po sebi nešto lista džennetskog. Ipozva ih Gospodar njihov: “Zar vam nisam zabranio saovog drveta i rekao vam: ´Uistinu! Šejtan vam jeneprijatelj otvoreni?”
23 Azt mondták: “Gospodaru naš! Učinili smo zulmdušama našim, i ako nam ne oprostiš i ne smiluješ namse, sigurno ćemo biti od gubitnika.
24 Reče: “Siđite! Vi ste jedno drugomneprijatelji. I imaćete vi na Zemlji boravište iopskrbu neko vrijeme.
25 Reče: “Na njoj ćete živjeti i na njoj umirati,i iz nje izvedeni biti.
26 O sinovi Ademovi! Doista smo vam spustiliodjeću da sakrije sew´ate vaše, i perjanice, aodijelo bogobojaznosti, to je bolje. To je od znakovaAllahovih, da bi se oni poučili.
27 O sinovi Ademovi! Neka vas nikako ne zavedešejtan kao što je izveo roditelje vaše iz Dženneta,strgavši s njih dvoje odjeću njihovu, da bi impokazao sew´ate njihove. valóban, on vas vidi, on ivrsta njegova, odakle ne vidite njih. valóban! Mi smoučinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.
28 A kad učine razvrat, govore: “Našli smo natome očeve naše i Allah nam je to naredio.Reci:”valóban, Allah ne naređuje razvrat. Zar govorite oAllahu ono šta ne znate?”
29 Reci: “Gospodar moj naređuje pravednost; iupravite lica svoja kod svakog mesdžida. PrizivajteNjega, odani Njegovom dinu. Kao što vas je u početkustvorio, (tako se i) vraćate.
30 Dio je uputio, a dioobistinila se na njimazabluda. valóban, oni uzimaju šejtane zaštitnicimamimo Allaha i misle da su oni upućeni.
31 O sinovi Ademovi! Uzmite ukras svoj kod svakogmesdžida, i jedite i pijte, a ne rasipajte. valóban!On ne voli rasipnike.
32 Reci: “Ko je zabranio ukras Allahov kojeg jeiznio robovima Svojim, i dobre stvari od opskrbe?”Reci: “One su za one koji vjeruju u životu Dunjaa,posebno na Dan kijameta.Eto tako razlažemo znakoveljudima koji znaju.
33 Reci: “Gospodar moj je zabranio jedinorazvratnosti, ono šta je vidljivo od njih i šta jeskriveno, i griješenje i tlačenje bez prava, i dapridružujete Allahu ono za što nije objavioautoritet, i da govorite o Allahu ono šta ne znate.
34 A svaka zajednica ima rok, pa kad dođe roknjihov, neće (ga) zadržati čas, niti ubrzati.
35 O sinovi Ademovi! Ako vam dođu poslaniciizmeđu vas, kazivaće vam ajete Moje, pa ko se pobojii popravi, tad neće biti straha nad njima, niti ćeoni žaliti.
36 A oni koji poreknu ajete Naše i uzohole seprema njima, takvi će biti stanovnici vatre, oni će unjoj biti vječito.
37 Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Timtakvima će doći dio njihov iz Knjige, dok, kad imdođu izaslanici Naši da ih uzmu, govoriće: “Gdje jeono šta ste prizivali mimo Allaha?” Reći će: “Nestalisu od nas.I svjedočiće protiv duša svojih da su onibili nevjernici.
38 (Allah) će reći: “Uđite u vatru u zajedniceveć prošle prije vas, od džinna i ljudi.Kad god uđezajednica, proklinjaće svoju sestru (zajednicu), dok,kad se u njoj svi sustignu, reći će zadnja njihovaprvoj njihovoj: “Gospodaru naš! Ovi su nas zaveli,zato im daj dvostruku kaznu vatrom.Reći će: “Zasvakog je dvostruko, međutim ne znate.
39 I reći će prva njihova zadnjoj njihovoj: “Paniste vi imali nad nama nikakvu prednost, zatokušajte kaznu za ono šta ste zaslužili.
40 valóban, oni koji budu poricali ajete Naše ioholili se prema njima, neće im se otvoriti kapijeneba i neće ući u Džennet, dok ne prođe deva krozušice igle; a tako plaćamo prestupnike.
41 Imaće oni od Džehennema postelju, a iznad njihće biti (vatrene) pokrivke; a tako kažnjavamo zalime.
42 A oni koji vjeruju i čine dobra djelaneopterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenomtakviće biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu bitivječito.
43 I istrgnućemo šta je u grudima njihovim odmržnje; teći će ispod njih rijeke i govoriće: “HvalaAllahu koji nas je ovom uputio. A ne bismo se uputilida nas nije Allah uputio! Doista, donosili suposlanici Gospodara našeg Istinu.I viknuće im se:”Ovo je Džennet koji vam je dat u naslijeđe za onošta ste radili.
44 I dozivaće stanovnici Dženneta stanovnikevatre: “Doista smo našli ono što nam je obećavaoGospodar naš istinitim, pa jeste li našli ono šta jeobećavao Gospodar vaš istinitim?” Reći će: “Da.Tadće objaviti muezzin među njima: “Prokletstvo Allahovoje nad zalimima,
45 Onima koji su odvraćali od puta Allahovog itražili ga iskrivljenim, a oni su u Ahiret bilinevjernici.
46 I između njih dvaju biće veo, a na uzvisinamaće biti ljudi (koji će) prepoznati svakog poobilježjima njihovim. I vikat će stanovnicimaDženneta: “Selamun alejkum!” Nisu ušli u njega, a oniće željeti.
47 I kad skrenu pogledi njihovi premastanovnicima vatre, reći će: “Gospodaru naš! Ne stavinas sa narodom zalima.
48 I pozivaće stanovnici uzvisina ljude koje ćeznati po obilježjima njihovim, govoriće: “Šta vam jevrijedio skup vaš i što ste se oholili?
49 Jesu li to oni (za koje) ste se kleli da imneće stići Allahova milost?” “Uđite u Džennet! Nemastraha nad vama i nećete vi žaliti.
50 I zvaće stanovnici vatre stanovnike Dženneta:”Prolijte na nas malo vode ili nešto od onog čim vasje opskrbio Allah.Reći će: “valóban! Allah je todvoje zabranio nevjernicima,
51 Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa.Zato ćemonjih Danas zaboraviti, kao što su zaboravili nasusret dana njihovog ovog, i što su ajete Našenijekali.
52 A doista, donijeli smo im Knjigu, pa smo jebazirali na znanju, Uputu i milost za ljude kojivjeruju.
53 Čekaju li samo ostvarenje njeno? Na Dan kaddođe ostvarenje njeno, govoriće oni koji su jezaboravili ranije: “Doista su poslanici Gospodaranašeg donosili Istinu. Pa hoće li biti za nas ikakvihposrednika, pa da posreduju za nas ili da budemovraćeni, pa da radimo drugačije no što smo radili?”Doista, izgubili su duše svoje, a iščezlo je od njihšta su izmišljali.
54 valóban! Gospodar vaš je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju u šest dana, zatim se postavio naArš. Prekriva noću dan (koji) traži nju žurno, aSunce i Mjesec i zvijezde potčinjeni su komandiNjegovoj. valóban! Njegovo je stvaranje i komanda!Blagoslovljen neka je Allah, Gospodar svjetova!
55 Zazivajte Gospodara svog skrušeno i potajno.Uistinu! On ne voli one koji prevršuju.
56 I ne činite fesad na Zemlji, nakon sređivanjanjenog, i prizivajte Njega, strahujući i nadajući se.Uistinu, Allahova milost je bliska dobročiniteljima.
57 A On je Taj koji šalje vjetrove radosnomviješću pred milošću Svojom. Dok, kad ponesu oblaketeške, usmjerimo ga ka zemlji zamrloj pa spuštamo nanju vodu, te izvodimo njome od svačeg plodove. Takoćemo izvesti mrtve, da biste se vi podsjetili.
58 A dobra zemlja izvodi rastinje svoje sdozvolom Gospodara svog; a koja je loša, izvodi samooskudno. Tako razlažemo znakove ljudima (koji)zahvaljuju.
59 Doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: “O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vidrugog boga osim Njega. valóban! Ja se bojim za vaskazne Dana strahovitog.
60 Uglednici iz naroda njegovog rekoše: “valóban,mi te vidimo u zabludi očitoj.
61 Reče: “O narode moj! Nije u meni zabluda, negosam ja poslanik Gospodara svjetova.
62 Dostavljam vam poslanice Gospodara svog isavjetujem vas, i znam od Allaha ono šta ne znate.
63 Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasopomenuo, i da biste se pobojali i da bi vam sesmilovalo.
64 Tad ga porekoše, pa spasismo njega i one snjim u lađi, a potopismo one koji su poricali ajeteNaše. valóban, oni su bili narod slijepaca.
65 I Adu, brata njihovog Huda. Reče: “O narodemoj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga osimNjega. Pa zar se nećete pobojati?”
66 Uglednici koji nisu vjerovali iz narodanjegovog, Azt mondták: “valóban, mi te vidimo u gluposti,i uistinu, mi mislimo da si ti od lažova.
67 Reče: “O narode moj! Nije u meni glupost, negosam ja poslanik Gospodara svjetova.
68 Dostavljam vam poslanice Gospodara mog i jasam vam savjetnik pouzdani.
69 Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasupozorio? A sjetite se kad vas je učinionasljednicima nakon naroda Nuhovog, i povećao vas ukonstituciji obilno. Pa sjetite se blagodatiAllahovih, da biste vi uspjeli.
70 Azt mondták: “Zar si nam došao da bismo obožavaliAllahajedinog Njega, a ostavili ono što suobožavali očevi naši? Pa daj nam ono čim namprijetiš, ako istinu govoriš!”
71 Reče: “Već je pala na vas od Gospodara vašegprljavština i gnjev. Zar se prepirete sa mnom oimenima? koja ste nadjenuli vi i očevi vaši; nijespustio Allah za njih nikakav autoritet. Pa očekujte!valóban! Ja sam od onih koji sa vama čekaju.
72 Pa smo spasili njega i one s njim milošću odNas, i odsjekli korijen onih koji su poricali ajeteNaše i nisu bili vjernici.
73 I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogaosim Njega. Već vam je došao jasan dokaz od Gospodaravašeg. Ova deva Allahova za vas je znak; zato jepustite da jede po Zemlji Allahovoj, i ne dotičite jezlom, pa da vas spopadne kazna bolna.
74 I sjetite se kad vas je učinio nasljednicimanakon Ada i nastanio vas na Zemlji. Pravite unizijama njenim palače i klešete brda (u) kuće. Pasjetite se blagodati Allahovih i ne činite zlo naZemlji, praveći fesad.
75 Uglednici koji su se uzoholili iz narodanjegovog rekoše onima koji su učinjeni slabimaonomko je vjerovao od njih: “Znate li da je Salihizaslanik od Gospodara njegovog?” Azt mondták: “valóban,mi smo u ono s čim je poslat, vjernici!”
76 Oni koji su se uzoholili rekoše: “valóban, mismo u ono u što vjerujete, nevjernici!”
77 Tad raniše devu i oglušiše se o naredbuGospodara svog, i rekoše: “O Salih! Donesi nam onočim nam prijetiš, ako si od izaslanika.
78 Pa ih snađe potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani.
79 Tad se okrenu od njih i reče: “O narode moj.Doista sam vam dostavio poslanicu Gospodara svog isavjetovao vas, azonban, ne volite savjetnike.
80 I Luta! Kad reče narodu svom: “Zar činiterazvrat u kojem vas nije nadmašio niko od svjetova?
81 valóban, vi prilazite strašću ljudima mimožena. Naprotiv, vi ste ljudi koji pretjeruju.
82 Odgovor naroda njegovog bio je jedino štorekoše: “Protjerajte ih iz naselja vašeg. valóban,oni su ljudi koji se čiste.
83 Pa smo spasili njega i porodicu njegovu,izuzev žene njegove, bila je od izostalih.
84 I izlili smo na njih kišu. Pa pogledaj kakavje bio kraj prestupnika!
85 I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: “Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. Zaista vam je došao jasan dokaz odGospodara vašeg; zato ispunjavajte mjeru i mjerilo. Ine zakidajte ljudima stvari njihove, i ne činitefesad na Zemlji, nakon sređivanja njenog. To je boljeza vas, ako ste vjernici.
86 I ne sjedajte na svakom putu prijeteći iodvraćajući od puta Allahovog onog ko vjeruje u Njegai tražeći ga iskrivljenim. I sjetite se kad ste bili(brojčano) mali, pa vas je umnožio. I pogledajtekakav je bio kraj mufsida.
87 A ako bude skupina među vama (koja) vjeruje uono s čim sam poslat, i skupina (koja) ne vjeruje,onda se strpite dok Allah ne presudi među nama, a Onje Najbolji od sudaca.
88 Velikani koji su se uzoholili iz narodanjegovog, Azt mondták: “Sigurno ćemo protjerati tebe, oŠuajb, i one koji s tobom vjeruju, iz naselja našegili ćete se sigurno vratiti u millet naš.Reče: “Zariako nam se gadi?”
89 Doista bismo izmišljali protiv Allaha laž akobismo se vratili u millet vaš, nakon što nas jeizbavio Allah iz njega. A nije za nas da se u njegavraćamo, izuzev ako htjedne Allah, Gospodar naš.Gospodar naš obuhvata svaku stvar znanjem. U Allahase uzdamo. Gospodaru naš! Presudi između nas i izmeđunaroda našeg s Istinom, a Ti si Najbolji od sudaca.
90 I rekoše velikani koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: “Ako biste slijedili Šuajba, uistinubiste vi tad bili gubitnici.
91 Pa zadesi njih potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani.
92 Oni koji su porekli Šuajba, kao da nisustanovali u njima. Koji su porekli Šuajbaoni subili gubitnici.
93 Tad se okrenu od njih i reče: “O narode moj!Doista sam vam dostavio poslanice Gospodara mog isavjetovao vas; pa kako da žalim nad narodomnevjernika?”
94 A nismo poslali u grad nijednog vjerovjesnika,a da nismo pogodili stanovništvo njegovo nesrećom ibijedom, da bi se oni ponizili.
95 Zatim bismo zamijenili namjesto zla dobro, dokse ne bi namnožili pa rekli: “Doista je naše očevedoticala sreća i nesreća.Tad bismo ih dograbilinenadno, a oni ne bi opazili.
96 A da su stanovnici gradova vjerovali i bojalise, sigurno bismo im otvorili berekete iz neba iZemlje. Međutim poricali su, pa smo ih ščepavali zaono šta su zarađivali.
97 Pa jesu li sigurni stanovnici gradova da imneće doći sila Naša noću, (dok) oni budu spavali?
98 Zar su sigurni stanovnici gradova da im nećedoći sila Naša danju, a oni se budu igrali?
99 Pa jesu li se osigurali od plana Allahovog? Pasiguran je u plan Allahov jedino narod gubitnika.
100 Zar ne upućuje one koji naslijeđuju Zemljunakon (prethodnih) stanovnika njenih, da ćemo ih -ako htjednemopogoditi zbog grijeha njihovih izapečatiti srca njihova, pa oni neće čuti.
101 To su bili gradovi čije ti neke vijestikazujemo. A doista su im dolazili poslanici njihovi sdokazima jasnim, pa nisu vjerovali u ono što suranije poricali. Tako Allah pečati srca nevjernika.
102 I nismo našli za većinu njih nikakav zavjet,a doista smo našli većinu njih grješnicima.
103 Zatim smo poslali poslije njih Musaa saznacima Našim faraonu i velikanima njegovim, pa nisupovjerovali u njih. Zato pogledaj kakav je bio krajmufsida!
104 I reče Musa: “O faraone! valóban, ja samposlanik Gospodara svjetova.
105 Dužan sam da govorim o Allahu samo Istinu.Doista sam vam došao sa dokazom jasnim od Gospodaravašeg. Zato pošalji sa mnom sinove Israilove.
106 (Faraon) reče: “Ako si došao sa znakom, ondaga daj, ako si od iskrenih!”
107 Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle! on zmijaočita.
108 I izvuče ruku svoju, tad gle! ona bijela zaposmatrače.
109 Uglednici iz naroda faraonovog rekoše:”valóban, ovo je čarobnjak, znalac,
110 Želi da vas istjera iz zemlje vaše, pa štanaređujete?”
111 Azt mondták: “Zadrži njega i brata njegova, apošalji u gradove sabirače,
112 Dovešće ti svakog čarobnjaka, znalca.
113 I dođoše faraonu čarobnjaci, Azt mondták:”valóban, nama pripada nagrada, ako mi budemopobjednici.
114 Reče: “Da!, i uistinu, vi ćete biti odbliskih.
115 Azt mondták: “O Musa! Ili ćeš baciti, ili ćemo mibiti (prvi) bacači?”
116 Reče: “Bacite!” Pa pošto baciše, začaraše očiljudi i zastrašiše ih i donesoše sihr silan.
117 I objavismo Musau: “Baci štap svoj!” Tad gle:on proguta ono šta su lažirali.
118 Tad se dogodi Istina, i propade ono šta suuradili.
119 Tad bijahu tu poraženi, i okrenuše seponiženi.
120 I baciše se čarobnjaci na sedždu,
121 Azt mondták: “Vjerujemo u Gospodara svjetova,
122 Gospodara Musaovog i Harunovog.
123 Faraon reče: “Povjerovaste u Njega prije negosam vam dozvolio! valóban! Ovo je spletka koju steispleli u gradu da biste izveli iz njega stanovništvonjegovo; pa saznaćete!
124 Sigurno ću odsjeći ruke vaše i noge vašeunakrsno, zatim ću vas sigurno sve raspeti.
125 Azt mondták: “valóban, mi smo Gospodaru našempovratnici!
126 A svetiš nam se samo što mi vjerujemo uznakove Gospodara našeg, pošto su nam došli.Gospodaru naš! Izlij na nas izdržljivost i daj da miumremo (kao) muslimani.
127 I rekoše velikani iz naroda faraonovog: “Zarćeš ostaviti Musaa i narod njegov da prave fesad naZemlji, a ostaviće tebe i bogove tvoje?” Reče: “Pobitćemo sinove njihove, a poštedit žene njihove, auistinu smo mi nad njima pokoritelji.
128 Musa reče narodu svom: “Tražite pomoć odAllaha i strpite se. valóban, Zemlja je Allahova.Daje je u naslijeđe kome hoće od robova Svojih, aishod je za bogobojazne.
129 Azt mondták: “Zlostavljani smo prije no što si namdošao i nakon što si nam došao.Reče: “Možda ćeGospodar vaš uništiti neprijatelja vašeg i učini vasnasljednicima na Zemlji, pa da vidi kako radite.
130 I doista smo pogodili narod faraonovnerodicama i smanjenjem plodova, da bi se onipoučili.
131 Pa kad bi im došlo dobro, rekli bi: “Ovo jenaše”, a kad bi ih snašlo zlo, pripisali bi Musau ionom ko je s njim. valóban! Zla kob njihova je kodAllaha! azonban, većina njih ne zna.
132 I rekoše: “Kakav god nam doneseš znak da nasnjime začaraš, pa nećemo ti mi vjerovati.
133 Pa poslasmo na njih potop i skakavce i uši ižabe i krv, znacima detaljnim, pa se uzoholiše ibijahu narod prijestupnika.
134 Pa pošto pade na njih nevolja, Azt mondták: “OMusa! Moli za nas Gospodara svog, zbog onog šta jeobećao kod tebe. Ako otkloniš od nas nevolju, sigurnoćemo ti vjerovati i sigurno poslati s tobom sinoveIsrailove.
135 Pa pošto bismo otklonili od njih nevolju doroka kojem su oni stigligle! oni bi prekršili.
136 Tad smo im se osvetili i potopili ih u morušto su poricali ajete Naše i bili prema njimanehajni.
137 I dali smo u naslijeđe narodu onih koji suučinjeni slabima istoke zemlje i zapade njeneone ukojoj smo blagosiljali. I ispunila se Riječ Gospodaratvog lijepa nad sinovima Israilovim zato što su sestrpili; a razorili smo šta je sagradio faraon inarod njegov i šta su podizali.
138 I prevedosmo sinove Israilove preko mora, tedođoše ljudima odanim idolima njihovim. Azt mondták: “OMusa! Načini za nas boga kao što oni imaju bogove.Reče: “valóban, vi ste narod koji ne zna.
139 “valóban, takvi će propasti u onom u čemu suoni, a zaludno je šta su radili.
140 Reče: “Zar mimo Allaha da vam tražim boga, aOn vas je odlikovao nad svjetovima?”
141 I kad vas izbavismo od ljudstva faraonovog;podvrgavali su vas opakoj kazni, ubijajući sinovevaše, a pošteđujući žene vaše; a u tom je biloiskušenje golemo od Gospodara vašeg.
142 I odredili smo Musau trideset noći, idopunili to sa deset, pa se ispuni određeno vrijemeGospodara njegovogčetrdeset noći; i reče Musabratu svom Harunu: “Naslijedi me u narodu mom isređuj (stvari) i ne slijedi put mufsida.
143 I pošto dođe Musa sastajalištu Našem i(pošto) je govorio s njim Gospodar njegov, reče:”Gospodaru moj! Pokaži mida Te vidim.Reče:”Nećeš Me vidjeti, azonban, pogledaj ka brdu: pa akoono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me.Pa pošto seGospodar njegov otkri brdu učini ga zdrobljenim, aMusa pade onesviješten. Pa pošto se pribra, reče:”Slava neka je Tebi! Kajem Ti se i ja sam prvi odvjernika.
144 Reče: “O Musa! valóban, Ja sam odabrao tebenad ljudima poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Zatouzmi šta ti dajem i budi od zahvalnih.
145 I napisasmo mu na pločama savjet o svakojstvari i detalj za svaku stvar. “Pa uzmi ih čvrsto inaredi svom narodu: ´Uzmite bolje u njima”, (a)pokazaću vam kuću grješnika.
146 Okrenut ću od ajeta Svojih one koji se oholena Zemlji bez prava. Iako vide svaki znak, ne vjerujuu njega; i ako vide put ispravnosti, ne uzimaju gaputem; a ako vide put zablude, uzimaju ga putem. Tozato što oni poriču ajete Naše i prema njima nehajnisu.
147 A oni koji poriču ajete Naše i susretAhireta, propašće djela njihova. Hoće li bitiplaćeni, osim za ono šta su radili?
148 I uzeo je narod Musaov poslije njega, odukrasa svojih, tele tjelesno, imalo je ono (moć)mukanja. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori, nitiih upućuje putu? Uzeli su ga i bili zalimi.
149 I pošto oni dođoše sebi i vidješe da su onidoista zabludjeli, Azt mondták: “Ako nam se ne smilujeGospodar naš i (ne) oprosti nam, sigurno ćemo biti odgubitnika.
150 I pošto se vrati Musa narodu svom gnjevan,žalostan, reče: “Ružno je kako ste me zastupali,poslije (odlaska) mog. Da li biste ubrzali odredbuGospodara vašeg?” I baci ploče i ščepa za glavu bratasvog, tegleći ga sebi. (Harun) reče: “Sine majčin!valóban, ljudi su me smatrali slabim i gotovo da meubiju, zato ne čini da se zluraduju nada mnomneprijatelji i ne čini da budem sa narodom zalima.
151 (Musa) reče: “Gospodaru moj! Oprosti meni ibratu mom i uvedi nas u milost Svoju; a Ti siNajmilosrdniji od milosrdnih.
152 valóban, oni koji su uzeli tele: Stigla ih jesrdžba od Gospodara njihovog i poniženje u životuDunjaa. A tako kažnjavamo one koji izmišljaju.
153 A oni koji rade zla djela, potom se pokajunakon toga i budu vjerovali, valóban, Gospodar tvojje poslije toga Oprosnik, Milosrdni.
154 I pošto se umiri Musaova srdžba, uze ploče, au natpisu njihovom bijaše uputa i milost za one kojise Gospodara svog plaše.
155 I odabra Musa iz svog naroda sedamdeset ljudiza Naše određeno vrijeme. Pa pošto ih snađe potres,reče: “Gospodaru moj! Da si htio uništio bi ihranije, i mene. Hoćeš li nas uništiti zbog onog štasu počinili glupaci naši? Ovo je samo iskušenjeTvoje, zabluđuješ njime koga hoćeš, a upućuješ kogahoćeš. Ti si Zaštitnik Naš, zato nam oprosti i smilujnam se, a Ti si Najbolji od oprosnika.
156 I propiši nam na ovom Dunjau dobro, i naAhiretu. valóban! Mi smo se uputili Tebi.Reče:”Kazna je Mojapogodiću njome koga hoću, a milostMoja obuhvata svaku stvar.Zato ću je propisationima koji se boje i daju zekat, i onima koji u ajateNaše vjeruju,
157 Onima koji slijede Poslanika, Vjerovjesnikaummijja, onog kojeg nalaze kod sebe zapisanog uTewratu i Indžilu. Naređuje im dobro, a zabranjuje imnevaljalo, i dozvoljava im dobre stvari, a zabranjujeim loše, i oslobađa ih tereta njihovog i okova kojisu bili na njima. Pa oni koji vjeruju u njega ipoštuju ga, i pomažu ga i slijede svjetlo koje jespušteno s njimti takvi su oni koji će uspjeti.
158 Reci: “Ó, emberek! Doista sam ja poslanikAllahov vama svimaOnog čija je vlast nebesa iZemlje. Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje, zatovjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, Vjerovjesnikaneukog, koji vjeruje u Allaha i Riječi Njegove, islijedite ga da biste se vi uputili.
159 A od naroda Musaovog je zajednica (onih koji)se vode Istinom i po njoj kroje pravdu.
160 I podijelili smo ih na dvanaest plemena,naroda; i objavili smo Musaukad je narod njegovzatražio od njega vodu: “Udri štapom svojim kamen.Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je svakopleme znalo pojilište svoje. I pravili smo hladovinunad njima oblacima, i spustili na njih mennu iprepelice: “Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili.A nisu učinili zulm Nama, nego su dušamasvojim učinili zulm.
161 I kad im bi rečeno: “Nastanite se u ovomnaselju i jedite iz njega odakle god hoćete i recite:´Hitta´, i uđite na kapiju sa sedždom, oprostićemovam greške vaše, povećaćemo (nagradu)dobročiniteljima.
162 Tad su oni od njih koji su činili zulm,zamijenili riječ drugačijom od one koja im je rečena,te smo poslali na njih kaznu iz neba, zbog toga štosu zulm činili.
163 I pitaj ih o gradu koji je bio pored mora,kad su kršili sabat, kad su im dolazile ribe njihovena dan subote njihoveotvoreno, a na dan kad nisusvetkovali subotu, nisu im dolazile. Tako smo ihiskušavali, zato što su griješili.
164 I kad reče zajednica između njih: “Zaštosavjetujete narod čiji će Allah uništilac biti ilimučitelj njihov kaznom žestokom?” Azt mondták: “PravdanjeGospodaru vašem i da bi se oni pobojali.
165 Pa pošto zaboraviše ono čim su opominjani,spasismo one koji su zabranjivali zlo, a dograbismoone koji su činili zulm kaznom žestokom, za ono štosu griješili.
166 Pa pošto su bili zadrti spram onog što im jezabranjeno, rekosmo im: “Budite majmuni prezreni!”
167 I kad je najavio Gospodar tvoj da će sigurnodo Dana kijameta dizati na njih onog ko će ihpodvrgavati zloj kazni. valóban, Gospodar tvoj je brzkaznom, a uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni.
168 I razdijelili smo ih po Zemlji (kao) narode.Neki od njih su dobri, a drugi od njih su mimo toga.I iskušavali smo ih dobrim stvarima i zlim stvarima,da bi se oni povratili.
169 Pa je poslije njih slijedilo pokoljenje (onihkoji su) naslijedili Knjigu. Uzimali su prolaznustvar Dunjaa i govorili: “Oprostiće nam se!” A ako imdođe (ponovo) stvar slična tom, uzimaju je. Zar nijeod njih uzet zavjet Knjigom da će o Allahu govoritisamo Istinu? A proučavaju ono šta je u njoj; a kućaAhireta je bolja za one koji se boje. Pa zar neshvatate?
170 A oni koji se drže Knjige i obavljaju salat -uistinu, Mi nećemo uništiti nagradu pravednih.
171 I kad podigosmo brdo nad njima, kao da je ononadstrešica, a mislili su da će ono na njih pasti.Uzmite čvrsto šta vam dajemo i podsjećajte se na onošta je u tom, da biste se vi pobojali;
172 I kad uze Gospodar tvoj od sinova Ademovih,iz leđa njihovih potomstvo njihovo, i zatraži da onisvjedoče protiv duša svojih: “Zar nisam Gospodarvaš?” Azt mondták: “Svakako. Svjedočimo!”, da ne bisterekli na Dan kijameta: “valóban, mi smo prema ovombili nehajni.
173 Ili rekli: “Samo su pridruživali očevi naširanije, a (mi) smo bili potomstvo poslije njih. Pazar ćeš nas uništiti zbog onog šta su počinilipokvarenjaci?”
174 I tako razlažemo znakove, i da bi se onipovratili.
175 I izrecituj im vijest onog kojem smo daliajete Naše, pa se povukao od njih, te ga je slijediošejtan, pa je bio od zalutalih.
176 A da smo htjeli, sigurno bismo ga uzdiglinjima, međutim on se priklonuo zemlji i slijediostrast svoju. Pa, primjer njegov je kao primjer psa:ako se okomiš na njega, dahćući plazi jezik, iliostaviš li gaplazeći jezik dahće. To je primjerljudi koji poriču ajete Naše; zato pričaj priču, dabi oni razmislili.
177 Loš je primjer ljudi koji poriču ajete Naše,a dušama svojim čine zulm.
178 Koga uputi Allahpa on je upućen, a kogazavedepa ti takvi su gubitnici.
179 A doista, stvorili smo za Džehennem mnoge oddžinna i ljudi. Imaju oni srcane razumiju njima, iimaju oni očine vide njima, i imaju oni ušinečuju njima. Takvi su kao stoka, naprotiv, oni su višezalutali. Ti takvi su nemarni.
180 A Allahova imena su najljepšazato Gazovite njima. I ostavite one koji skrnave imenaNjegova. Platit će im se šta rade.
181 A od onog koga smo stvorili ima umma koja sevodi Istinom i njome kroji pravdu.
182 A oni koji poriču znakove Naše, vodićemo ihpostepeno odakle neće znati.
183 I puštam im. valóban, spletka Moja je jaka!
184 Zar neće razmisliti? Nije u drugu njihovomnikakvo ludilo. On je samo opominjač jasni.
185 Zar neće pogledati carstvo nebesa i Zemlje išta je stvorio Allah od stvari, i da se možda roknjihov već približio? Pa u koji će hadis poslijenjega vjerovati?
186 Koga zabludi Allah, pa nema za njegaupućivača; a ostavlja ih da u pretjeranosti svojojlutaju.
187 Pitaju te o Času, kad će dolazak njegov?Reci: “Znanje njegovo je jedino kod Gospodara mog;otkriće ga u vrijeme njegovo samo On; biće težak nanebesima i Zemlji; doći će vam jedino iznenada.Pitaju tebe kao da si ti upoznat o njemu. Reci:”Znanje njegovo je jedino kod Allaha”, međutim većinaljudi ne zna.
188 Reci: “Ne vladam za dušu svoju korišću, nitištetom, osim šta hoće Allah; a da znam nevidljivo,sigurno bih umnožio od dobrog i ne bi me dotaklo zlo.Ja sam samo opominjač i donosilac radosnih vijesti zanarod koji vjeruje.
189 On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,i načinio od nje paricu njenu, da se smiri uz nju. Papošto ju je obljubio, ponijela je teret lahak, pa jeišla s njim. Pa pošto oteža, zovnu Allaha, Gospodaranjih dvoje: “Ako nam daš dobrog (potomka), sigurnoćemo biti od zahvalnih.
190 Pa pošto im je dao dobrog, pripisivali suNjemu drugove u onom šta im je dao. Pa uzvišen nekaje Allah od onog šta pridružuju!
191 Zar pridružuju ono šta ne stvara ništa, a onisu stvoreni?
192 A ne mogu im pružiti pomoć, niti dušamasvojim pomažu.
193 I ako ih pozovete Uputi, ne slijede vas. Istovam je: pozivali ih ili vi bili šutljivi.
194 valóban! Oni koje zazivate mimo Allaha,robovi su slični vama. Zato ih prizivajte, pa nek vamse odazovu, ha igazat mond!
195 Zar imaju oni noge, kojima hode? Ili imajuoni ruke, kojima drže? Ili imaju oni oči, kojimavide? Ili imaju oni uši, kojima čuju? Reci: “Zoviteortake svoje, zatim me prevarite, ta ne odgađajtemi.
196 valóban, Zaštitnik moj je Allah kojiobjavljuje Knjigu, a On prijateljuje s dobrima.
197 A oni koje prizivate mimo Njega, ne mogu vampružiti pomoć, niti dušama svojim pomažu.
198 I ako ih pozovete Uputi, ne čuju; i vidiš ihgledaju prema tebi, a oni ne vide.
199 Drži se oprosta i naređuj dobročinstvo, ikloni se neznalica.
200 A ako te potakne podsticaj od šejtana, tadzatraži zaštitu u Allaha. valóban! On je Onaj kojičuje, Znalac.
201 valóban, oni koji se boje (Allaha), kad ihdotakne podsticaj od šejtana, sjete se, tad gle: onioni koji vide!
202 A braća njihova ih navuku u zabludu, zatim neodustaju.
203 I kad im ne doneseš znak, govore: “Zašto gane izmisliš?” Reci: “Slijedim samo ono šta mi seobjavljuje od Gospodara mog. Ovo su uvidi odGospodara vašeg, i Uputa i milost za narod kojivjeruje.
204 A kad se uči Kur´an, tad ga slušajte išutite, da bi vam se smilovalo.
205 I sjećaj se Gospodara svog u duši svojojskrušeno i sa strahom i ne glasno u govoru, jutrom inavečer, i ne budi od nehajnih.
206 valóban, oni koji su kod Gospodara Tvog, neohole se prema obožavanju Njegovom, i slave Ga iNjemu čine sedždu.

Chapter 8 (sura 8)

Verse Meaning
1 Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: “Plijen jeAllahov i Poslanikov.Zato se bojte Allaha isređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, ako ste vjernici.
2 Vjernici su samo oni čija se srca, kad sespomene Allah, poboje, i kad im se uče ajeti Njegovi,povećavaju njihovo vjerovanje, én (koji) se uGospodara svog pouzdavaju,
3 Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ihopskrbili udjeljuju:
4 Ti takvi su vjernici istinski. Imaju onistupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbuplemenitu.
5 Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kućes Istinom, a uistinu, skupina vjernika je bila nerada(tome).
6 Raspravljaju s tobom o Istini nakon što jepostala jasna, kao da se gone ka smrti, a onigledaju.
7 I kad vam je Allah obećao jednu od dvijeskupine, da će ona biti vaša, a voljeli ste da onabez bodlje (koja će ubosti) bude vaša; i želio jeAllah da utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječekorijen nevjernika,
8 Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makarmrzili prestupnici.
9 Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vamse odazvao: “valóban, Ja sam Pomagač vaš sa hiljadumeleka uzastopnih.
10 A učinio je to Allah jedino radosnom viješću ida umiri time srca vaša. A nema pomoći, izuzev odAllaha. valóban! Allah je Moćni, Mudri.
11 Kad je učinio da vas obuzme pospanostsigurnosti od Njega, i spustio na vas vodu s neba, davas očisti njome i otkloni od vas prljavštinu šejtanai da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala.
12 Kad objavi Gospodar tvoj melecima: “Ja sam savama, zato učvrstite one koji vjeruju! Ubaciću strahu srca onih koji ne vjeruju; pa udrite iznad vratovai udrite njihov svaki prst.
13 To zato što su se oni opirali Allahu iPoslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu iPoslaniku Njegovompa uistinu, Allah je žestokkaznom.
14 To, zato je iskusitei da je za nevjernike(pripremljena) kazna vatrom.
15 O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji nevjeruju (kako nastupaju) puzeći, tad im ne okrećiteleđa.
16 A ko im okrene tog dana leđa svoja, izuzevpovratnika u borbu ili onog ko se priključiformaciji, tad je doista navukao srdžbu od Allaha, isklonište njegovo biće Džehennem; a loše jedolazište!
17 Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao.I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacioi dabi iskušao vjernike od Sebe kušnjom lijepom. valóban!Allah je Onaj koji čuje, Znalac.
18 To; i da je Allah Oslabljivač spletkenevjernika.
19 Ako ste tražili presudu, pa već vam je došlapresuda. A ako prestanete, pa to je bolje za vas. Aako se povratite, povratićemo se, i neće vamkoristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; én(znajte) da je Allah uz vjernike.
20 O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega, a vičujete.
21 I ne budite kao oni koji kažu: “Čuli smo”, aoni ne slušaju.
22 valóban! Najgore životinje kod Allaha su gluhii nijemioni koji ne koriste razum.
23 A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ihpročuo. A da ih pročuje, sigurno bi se okrenuli i onibi bili odvraćeni.
24 O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu iPoslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, iznajte da Allah djeluje između čovjeka i srcanjegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.
25 I bojte se kušnjene pogađa isključivo oneod vas koji čine zulmi znajte da je Allah žestokkaznom.
26 I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno),slabi na Zemlji, bojali ste se da vas ne pohvatajuljudi, pa vas je sklonuo i ojačao vas pomoći Svojom,i opskrbio vas dobrim stvarima, da biste vizahvaljivali.
27 O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha iPoslanika, i ne iznevjerite emanete svoje, a viznate.
28 I znajte da su imeci vaši i djeca vašaiskušenje, i da je Allah Taj kod kojeg je nagradaveličanstvena.
29 O vi koji vjerujete! Ako se budete bojaliAllaha, načiniće vam furkan i odstraniće od vas lošadjela vaša, i oprostiće vam. A Allah je Posjednikdobrote velike.
30 I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji nevjeruju, da te zatvore ili te ubiju, ili teprotjeraju; a spletkarili su i planirao je Allah; aAllah je Najbolji od planera.
31 I kad im se uče ajeti Naši, govore: “Već smočuli. Da hoćemo, sigurno bismo govorili slično ovom.Ovo su samo priče ranijih.
32 I kad kažu: “O Allahu! Ako je to to, Istina odTebe, onda izlij na nas kamenu kišu s neba ili namdaj kaznu bolnu!”
33 A neće ih Allah kazniti, budeš li ti međunjima; i neće biti Allah mučitelj njihov, budu li onitražili oprost.
34 I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oniodbijaju od Mesdžidul-harama i nisu čuvari njegovi?Čuvari njegovi su samo bogobojazni; međutim većinanjih ne zna.
35 A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje ipljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne vjerujete!
36 valóban, oni koji ne vjeruju, troše imetkesvoje da odvraćaju od puta Allahovog. Pa potrošićeih, potom će biti na njima žalost, zatim će bitiporaženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu ćebiti prikupljeni,
37 Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, istavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomilapa to stavi u Džehennem. Ti takvi su gubitnici.
38 Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu,oprostiće im se šta je već prošlo; a ako se povrate -pa već je prošao sunnet ranijih.
39 I borite se protiv njih, dok (više) ne budefitneluka i ne bude sve vjera Allahova. Pa ako seokanupa uistinu, Allah je onog šta rade Vidilac.
40 A ako se okrenutad znajte da je AllahZaštitnik vaš. Divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!
41 I znajte, šta zaplijenite od stvarida jetad petina Allahova i Poslanikova i onog ko jebližnji, i siročadi i siromaha i sina puta, akovjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našemna Dan razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvijeskupine. A Allah nad svakom stvari ima moć.
42 Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), aoni na daljoj strani i karavan niže vas. I da ste sedogovarali, ne biste se podudarili u vremenu. azonban(susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu;da bi poginuo ko gine od dokaza jasnog i preživio koživi od dokaza jasnog. A uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Znalac.
43 Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snumalobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim,sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali onaredbi. azonban, Allah je spasio. valóban! On jeZnalac grudi.
44 I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kadste se sreli, malobrojnima, i smanjio vas u očimanjihovimda bi izvršio Allah odredbu izvršnu; aAllahu se vraćaju stvari.
45 O vi koji vjerujete! Kad sretnete(neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti ispominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.
46 I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i neprepirite se, pa da klonete i izgubi se borbenostvaša; i izdržite! valóban! Allah je uz izdržljive.
47 I ne budite kao oni koji su izašli iz kućasvojih obijesno i da vide ljudi, én (koji) odvraćajuod puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata onošto rade.
48 I kad im uljepša šejtan poslove njihove ireče: “Nemate vi danas pobjednika od (strane) Emberek,a uistinu, ja sam komšija vaš.Pa pošto se ugledašegrupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče:”valóban, ja sam slobodan od vas. valóban, ja vidimšta ne vidite! valóban, ja se bojim Allaha, a Allahje žestok kaznom.
49 Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: “Obmanula je ove vjera njihova.A ko sepouzda u Allahapa uistinu, Allah je Moćni, Mudri.
50 A da vidiš kad meleci budu usmrćivali one kojine vjeruju, udarajući lica njihova i leđa njihova i:”Kušajte kaznu gorenjem!”
51 To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i štoAllah nije nikako zalim robovima.
52 Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allahščepao zbog grijeha njihovih. valóban! Allah jeSilan, žestok kaznom.
53 To zato što Allah neće biti Izmjeniteljblagodati kojom je obasuo narod, dok ne izmijenu onošta je u dušama njihovim, i što je Allah Onaj kojičuje, Znalac.
54 Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih i potopili ljudstvofaraonovo, a svi su bili zalimi.
55 valóban, najgore životinje kod Allaha su onikoji prikrivajupa oni ne vjeruju;
56 Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim susvaki put kršili sporazum svoj, i oni se ne boje.
57 Pa ako naiđete na njih u ratu, tad rasturi snjima onog ko je iza njihda bi se oni poučili.
58 I ako se od naroda doista bojiš izdaje, ondaim baci istovjetno. valóban! Allah ne voli izdajnike.
59 I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, daće preteći; valóban, oni neće umaći.
60 I pripremite za njih šta možete od sile ikonja vezanih. Preplašićete time neprijateljaAllahovog i neprijatelja vašeg i druge pored njihkoje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite odstvari na putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vamase neće učiniti zulm.
61 A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, ipouzdaj se u Allaha. valóban! On, On je Onaj kojičuje, Znalac.
62 A ako zažele da te prevare, pa uistinu,dovoljan ti je Allah. On je Taj koji te pojačavapomoći Svojom i vjernicima.
63 I sjedinio je srca njihova. Da si potrošio svešto je na Zemlji, ne bi ujedinio srca njihova,azonban, Allah ih je ujedinio. valóban! On je Moćni,Mudri.
64 O vjerovjesniče! Dovoljan je tebi Allah i onomko te slijedi od vjernika.
65 O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu.Ako od vas bude dvadeset izdržljivih, pobijedićedvije stotine. A ako od vas bude stotinu izdržljivih,pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što suoni ljudi koji ne shvataju.
66 Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vamaslabost. Zato, ako od vas bude stotina izdržljiva,pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas bude hiljada,pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom; aAllah je uz izdržljive.
67 Nije za Vjerovjesnika da on imadnezarobljenike, dok ne pobijedi na Zemlji. Želiteprolazno dobro Dunjaa, a Allah želi Ahiret; a Allahje Moćni, Mudri.
68 Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurnobi vas dotakla u onom šta ste uzeli, kaznastrahovita.
69 Pa jedite od onog šta ste zaplijenili (kao)dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha. valóban! Allahje Oprosnik, Milosrdni.
70 O Vjerovjesniče! Reci onom ko je u vašimrukama od zarobljenika: “Ako zna Allah u srcima vašim(ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog šta je uzetood vas, i oprostiće vam.A Allah je Oprosnik,Milosrdni.
71 A ako zažele izdaju tebipa već su izdaliAllaha prije, zato je dao moć nad njima; a Allah jeZnalac, Mudri.
72 valóban, oni koji vjeruju i isele se i boreimecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, ikoji daju utočište i pomažutakvi su zaštitnicijedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate visa zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele; a akozatraže od vas pomoć u vjeri, tad je na vamapomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imatesporazum; a Allah je onog šta radite Vidilac.
73 A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jednidrugima. Ako to ne učinite, biće fitneluk na Zemlji ifesad veliki.
74 A oni koji vjeruju i isele se i bore na putuAllahovom, i koji daju utočište i pomažutakvi suvjernici istinski. Imaće oni oprost i opskrbuplemenitu.
75 A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bores vamapa takvi su od vas; a srodnicioni subliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. valóban!Allah je o svakoj stvari Znalac.

Chapter 9 (sura 9)

Verse Meaning
1 Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onimaod mušrika s kojima ste sklopili sporazum:
2 Zato putujte po Zemlji četiri mjeseca i znajteda vi niste ti koji će umaći Allahu i da je Allah Tajkoji će postiditi nevjernike.
3 A obznana je od Allaha i Poslanika Njegovogljudima na dan hadždža najvećeg, je da je Allahslobodan od mušrika i Poslanik Njegov. Pa ako sepokajete, pa to je bolje za vas, a ako se okrenete,tad znajte da vi niste ti koji će umaći Allahu; aobraduj one koji ne vjeruju kaznom bolnom:
4 Izuzev onih mušrika s kojima ste sklopilisporazum, potom vam nisu umanjili ništa i nisupomagali protiv vas nikogaonda im ispunitesporazum njihov do roka njihovog. valóban! Allah volibogobojazne.
5 Pa kad izmaknu sveti mjeseci, tad ubijajtemušrike gdje god ih nađete, i ščepajte ih iopsjedajte ih i postavljajte im se u svaku zasjedu.Pa ako se pokaju i budu obavljali salat i davalizekat, onda oslobodite put njihov. valóban! Allah jeOprosnik, Milosrdni.
6 A ako neko od mušrika zatraži od tebe zaštitu,tad ga zaštiti dok ne čuje Riječ Allahovu, potom gasprovedi sigurnom mjestu njegovom; to zato što su oniljudi koji ne znaju.
7 Kako da bude za mušrike sporazum kod Allaha ikod Poslanika Njegovog, izuzev onih s kojima stesklopili sporazum kod Mesdžidul-harama? Pa dok (oni)budu pravi vama, to budite (i vi) pravi njima.Uistinu! Allah voli bogobojazne.
8 Kakoa ako bi vas nadvladali, ne bi cijenilimeđu vama srodstvo niti ugovor? Zadovoljavaće vasustima svojim, a odbijaće srca njihova, a većina njihsu grješnici.
9 Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu teodvraćaju od puta Njegovog. Uistinu je loše ono štooni rade.
10 Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor.Ti takvi su prekršitelji.
11 Pa ako se pokaju i budu obavljali salat idavali zekat, tad su braća vaša u vjeri; a razlažemoznakove ljudima koji znaju.
12 A ako prekrše zakletve svoje nakon sporazumanjihovog, i budu li vrijeđali vjeru vašu, onda seborite protiv vođa nevjerovanja. valóban, nemazakletvi za njihda bi se oni okanili.
13 Zar se nećete boriti protiv ljudi koji suprekršili zakletve svoje i namjeravali protjerivanjePoslanika, i počeli (protiv) vas prvi put? Zar ih seplašite? Pa Allah je dostojniji da se plašite Njega,ako ste vjernici.
14 Borite se protiv njih! Kazniće ih Allah rukamavašim i poniziti ih, i pomoći vas protiv njih iizliječiti grudi naroda vjernika,
15 I odstraniće srdžbu srca njihovih, i oprostićeAllah kome hoće. A Allah je Znalac, Mudri.
16 Zar mislite da ćete biti ostavljeni a (da) nezna Allah one od vas koji su se borili i nisu uzimalibliskog prijatelja mimo Allaha i Poslanika Njegovog ivjernika? A Allah je o onom šta radite Obaviješteni.
17 Nije za mušrike da održavaju mesdžideAllahove, svjedoke protiv duša njihovih unevjerovanju. Takvima će propasti djela njihova i uvatri će oni biti vječito.
18 Jedino će održavati mesdžide Allahove onaj kovjeruje u Allaha i Dan posljednji i obavlja salat idaje zekat, i ne boji se, izuzev Allaha. Pa moždatakvi budu od upućenih.
19 Zar držite napajanje hadžije i održavanjeMesdžidul-harama, (istim) kao onog ko vjeruje uAllaha i Dan posljednji i bori se na putu Allahovom?Nisu isti kod Allaha; a Allah ne upućuje narodzalima.
20 Oni koji vjeruju i isele se, i bore na putuAllahovom imecima svojim i dušama svojim, većeg sustepena kod Allaha; a ti takvi su oni koji ćeuspjeti.
21 Obradovaće ih Gospodar njihov milošću od Sebei zadovoljstvom i baščama; imaće oni u njima uživanjetrajno.
22 Vječno će biti u njima, zauvijek. valóban,Allah – kod Njega je nagrada veličanstvena.
23 O vi koji vjerujete! Ne uzimajte očeve svoje ibraću svoju prijateljima, ako više vole nevjerstvo odvjerovanja. A ko od vas s njima prijateljujepa titakvi su zalimi.
24 Reci: “Ako su očevi vaši i sinovi vaši, ibraća vaša i žene vaše, i rod vaš i imeci koje stestekli, i trgovina čije se stagnacije plašite istanovi s kojima ste zadovoljnidraži vama odAllaha i Poslanika Njegovog i džihada na putuNjegovom: Onda sačekajte dok Allah ne donese naredbuSvoju”, a Allah ne upućuje narod grješnika.
25 Doista vas je pomogao Allah na poljima mnogim,i na dan Hunejna, kad vas je zanijela brojnost vaša,pa vam nije ništa koristila i otješnjala vam Zemljama kako prostrana bila, zatim ste se okrenulibježeći;
26 Potom je spustio Allah smirenost Svoju naPoslanika Svog i na vjernike, i spustio vojske kojeniste vidjeli i kaznio one koji nisu vjerovali, a toje plaća nevjernika.
27 Zatim je Allah oprostio nakon toga kome jehtio; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
28 O vi koji vjerujete! Samo su mušrici nečist.Zato nek se ne približuju Mesdžidul-haramu nakon ovenjihove godine. A ako se bojite oskudice, pa učinićevas Allah imućnim iz blagodati Svoje, ako htjedne.Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.
29 Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allahaniti u Dan posljednji i ne zabranjuju šta je zabranioAllah i Poslanik Njegov, i ne ispovijedaju VjeruIstineizmeđu onih kojima je data Knjigadok nedadnu džizju iz ruke i oni budu potčinjeni.
30 A govore jevreji: “Uzejr je sin Allahov”; igovore kršćani: “Mesih je sin Allahov.To je govornjihovusta njihovih, oponašaju govor onih kojinisu vjerovali ranije. Ubio ih Allah! Kako seodvraćaju!
31 Uzimaju rabine svoje i monahe svoje gospodimamimo Allaha, i Mesiha, sina Merjemina. A naređeno imje samo da obožavaju Boga Jedinog, nema boga osimNjega. Slavljen neka je On od onog šta pridružuju!
32 Žele da ugase Allahovu svjetlost ustimasvojim, a odbija Allahizuzev da usavrši svjetloSvoje, makar mrzili nevjernici.
33 On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sUputom i Vjerom Istine, da ona prevlada nad vjeromsvakom, makar mrzili mušrici.
34 O vi koji vjerujete! valóban, mnogi od rabinai monaha jedu imanja ljudi zaludno i odvraćaju odputa Allahovog. A koji gomilaju zlato i srebro i netroše ga na putu Allahovompa obraduj ih kaznombolnom.
35 Na Dan (kad) se ono bude užarilo u vatriDžehennema, tad će biti žigosana njime čela njihova ibokovi njihovi i leđa njihova: “Ovo je to šta stegomilali dušama svojim, zato kušajte šta stegomilali.
36 valóban! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaestmjeseci u Knjizi Allahovoj, na Dan kad je stvorionebesa i Zemlju. Od njih su četiri sveta: to je vjeraprava. Zato ne činite u njima zulm dušama vašim; iborite se protiv mušrika svi, kao što se bore protivvas svi; i znajte da je Allah sa bogobojaznima.
37 Zaista je odlaganje (svetog mjeseca) povećanjenevjerovanja, zavode se time oni koji ne vjeruju.Dozvoljavaju ga godinu, a zabranjuju ga godinu, daudese broj koji je zabranio Allah, te dozvoljavajušta je zabranio Allah. Uljepšano im je zlo poslovanjihovih, a Allah ne upućuje narod nevjernika.
38 O vi koji vjerujete![ta vam je kad vam se kaže: “Nastupajte na putuAllahovom”, priklonite se zemlji? Zadovoljavate li seživotom Dunjaa (više) od Ahireta? Pa užitak životaDunjaa u (odnosu na) Ahiret samo je mali.
39 Ako ne nastupite, kazniće vas kaznom bolnom izamijeniti vas narodom drugačijim od vas, a nećete Gaoštetiti nimalo; a Allah nad svakom stvari ima moć.
40 Ako ga ne pomognete, pa doista ga je pomogaoAllah kad su ga protjerali oni koji ne vjeruju,drugog od dvojicekad su njih dvojica bili upećini, kad reče drugu svom: “Ne žalosti se! valóban,Allah je s nama.Tad je spustio Allah smirenostSvoju na njega i pojačao ga vojskama koje nistevidjeli. I učinio je riječ onih koji ne vjeruju,najdonjom, a Riječ Allahovaona je gornja; a Allahje Moćni, Mudri.
41 Nastupajte lahki i teški i borite se imecimavašim i dušama vašim na putu Allahovom! To je boljeza vas, kad biste znali.
42 Da je bio dobitak blizak i pohod kratak,sigurno bi te slijedili, azonban, bio im je dalek,težak. I zaklet će se Allahom: “Da smo mogli, sigurnobismo izašli s vama.Uništavaju duše svoje, a Allahzna da su oni sigurno lašci.
43 Allah ti oprostio! Zašto si im dozvolio dok tine bude jasno koji govore Istinu i ne saznašlažljivce?
44 Neće tražiti dozvolu od tebe oni koji vjerujuu Allaha i Dan posljednji, da se bore imecima svojimi dušama svojim; a Allah je Znalac bogobojaznih.
45 Od tebe će jedino tražiti dozvolu oni koji nevjeruju u Allaha i Dan posljednji, a sumnjaju srcanjihova, pa se u sumnji svojoj kolebaju.
46 A da su željeli izlazak, sigurno bi za tospremili opremu. azonban, Allah je mrzio dizanjenjihovo, pa ih je zadržao, i rečeno je: “Sjedite saonima koji sjede!”
47 Da su izašli s vama, povećali bi vam samometež i sigurno bi hitali između vas traže