Chapter 40 (Sourate 40)

Verse Meaning
1 il y a moi.
2 Le livre est révélé par Allah, Silni i Sveznajući,
3 koji oprašta grijehe i prima pokajanje, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje; drugog boga osim Njega nema, Njemu se sve vraća.
4 O Allahovim ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću.
5 I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se bili protiv poslanika urotili. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da neistinom uguši istinu, pa sam ga Ja kažnjavao, – a kakva je bila kazna Moja!
6 I tako će se riječ Gospodara tvoga ispuniti da će oni koji nisu htjeli da vjerujustanovnici u vatri biti.
7 Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: “Notre Seigneur, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!
8 Notre Seigneur, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri; Vous êtes, uisitnu, silan i mudar.
9 I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djelaTi si mu se smilovao, a to će, vraiment, veliki uspjeh biti!”
10 Onima koji nisu vjerovali doviknuće se: “Allahova odvratnost prema vama kad ste, pozvani da vjerujete, ostali nevjernicibila je, vraiment, veća od vaše odvratnosti sada prema sebi.
11 “Notre Seigneur,” – reći će oni -, “dva puta si nas usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa imali ikakva načina da se iziđe?”
12 To vam je zato što niste vjerovali kad se pozivalo Allahu Jedinom, a vjerovali ste ako bi Mu se neko drugi smatrao jednakim! Odluka pripada jedino Allahu, uzvišenom i velikom.
13 On vam pokazuje znamenja Svoja i spušta vam opskrbu s neba, a pouku će prihvatiti samo onaj koji se Njemu obraća.
14 Klanjate se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjerupa makar to nevjernicima bilo mrsko -,
15 Onome najuzvišenijem, koji svemirom vlada, koji šalje Objavu, riječi Svojekome hoće od robova Svojih, da upozori na Dan susreta međusobnog,
16 na Dan kad će se oni pojaviti, kada Allahu neće o njima ništa skriveno biti. “Ko će mati vlast toga dana?” – “Allah, Jedini i Svemoćni!”
17 Svaki čovjek će toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde! Allah le fera, vraiment, brzo obračunati.
18 I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.
19 On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i u ono što grudi kriju;
20 Allah će po pravdi presuditi, a oni kojima se oni, pored Njega, klanjajuneće ni po čemu suditi. Allah, vraiment, sve čuje i sve vidi.
21 Zašto oni ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih. Bili su od njih moćniji i više spomenika su na Zemlji ostavili, ali ih je Allah, zbog grijehova njihovih, kaznio i niko ih od Allahove kazne nije odbranio.
22 Allah ih je kaznio zato što su poricali jasne dokaze koje su im poslanici njihovi donosili, Il est, vraiment, Moćan, On strahovito kažnjava.
23 Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim i dokazom jasnim
24 faraonu i Hamanu i Karunu, ali su oni rekli: “Čarobnjak i lažov!”
25 A kada im je on donio Istinu od Nas, ils ont dit: “Ubijajte mušku djecu onih koji vjeruju u ono što on govori, a ostavljajte u životu njihovu žensku djecu” – Ali, lukavstva nevjernika su uvijek uzaludna.
26 Pustite vi meni” – reče faraon – “da ubijem Musaa, a on neka traži pomoć od Gospodara svoga, jer se bojim da vam on vjeru vašu ne izmjeni ili da u zemlji nered ne izazove.
27 Musa reče: “Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dana u kome će se račun polagati
28 A jedan čovjek, croyant, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje reče: “Zar da ubijete čovjeka zato što govori: “Gospodar moj je Allah”, onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam prijeti, jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.
29 O narode moj, danas vama priprada vlast i vi ste na vrhovima u zemlji, ali ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?” A faraon reče: “Savjetujem vam samo ono što mislim, a na pravi put ću vas samo ja izvesti.
30 A onda onaj vjernik reče: “O narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili,
31 kao što je to bilo sa Nuhovim narodom i Adom i Semudom i onima poslije njih. – A Allah nije nepravedan robovima Svojim.
32 O narode moj, plašim šta će biti s vama na Dan kada budete jedni druge dozivali,
33 na Dan kada budete uzmičući bježali, kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti. A onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga neće niko uputiti.
34 Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, vi ste rekli: “Allah više neće poslije njega poslati poslanikaEto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja,
35 one koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. – Tako Allah pečati srce svakog oholog i nasilnog.
36 O Hamane,” – reče faraon – “sagradi mi jedan toranj ne bih li stigao da staza,
37 staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musaova Boga, a ja smatram da je on, vraiment, lažac.I eto tako su se faraonu njegova ružna djela učinila lijepim i on je bio odvraćen od pravog puta, a lukavstvo faraonovo se završilo na njegovu štetu.
38 I onda onaj vjernik reče: “O narode moj, ugledajte se u mene, ja ću vam na pravi put ukazati!
39 O narode moj, život na ovom svijetu samo je prolazno uživanje, a onaj svijet je, vraiment, Kuća vječna.
40 Ko učini zlo, biće prema njemu kažnjen, a ko učini dobrobio muškarac ili žena, a vjernik je -, u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, Pas de compte.
41 O narode moj, šta je ovo, ja vas pozivam da vas spasim, a vi mene pozivate u vatru:
42 pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da prihvatim Njemu ravnim onoga o kome baš ništa ne znam, a ja vas pozivam Silnome, Onome koji mnogo prašta.
43 Nema nimalo sumnje u to da se oni kojima me pozivate neće nikome ni na ovom ni na onom svijetu odazvati i da ćemo se Allahu vratiti, i da će mnogobošci stanovnici u ognju biti.
44 Tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti! A ja Allahu prepuštam svoj slučaj; Allah, vraiment, robove svoje vidi.
45 Et Allah le sauva des ennuis qu'ils rêvaient pour lui, et le mal tomba sur le peuple de Pharaon.
46 Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!”
47 I kada se u vatri budu prepirali, pa oni koji su bili potlačeni reknu glavešinama svojim: “Mi smo se za vama povodili, možete li nas makar malo vatre osloboditi?”,
48 onda će glavešine reći: “Evo nas, svi smo u njoj, jer Allah je presudio robovima Svojim.
49 I oni koji će u vatri biti govoriće stražarima Džehennemskim: “Zamolite Gospodara svoga da nam bar jedan dan svoju patnju ublaži!”
50 A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? – upitaće oni. – “Jesu!” – odgovoriće. – “Molite onda vi!” – reći će oni. Ali će molba onih koji nisu vjerovali uzaludna biti.
51 On le fera, vraiment, pomoći poslanike Naše i vjeroike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci,
52 na Dan kada krivcima pravdanja njihova neće od koristi biti; njih će prokletstvo i najgore prebivalište čekati.
53 Mi smo Musau uputstvo dali i sinovima Israilovim u nasljedstvo Knjigu ostavili
54 da bude putokaz i opomena onima koji pameti budu imali.
55 Zato ti budi strpljivAllahovo obećanje je istinai moli da ti budu oprošteni tvoji grijesi, i Gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali!
56 Oni koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakv dokaz nije došao, u srcima njihovim je samo oholost koja ih neće dovesti do cilja željenog, zato moli od Allaha zaštitu, jer On, vraiment, sve čuje i sve vidi.
57 Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna.
58 Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. – Kako vas malo prima pouku!
59 Doći će Čas oživljenja, u to nema nimalo sumnje, ali većina ljudi neće da vjeruje.
60 Gospodar vaš je rekao: “Appelez-moi et demandez, je reviendrais vers vous! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – entrera, sûr, u Džehennem poniženi.
61 Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.
62 To vam je, S'aligner, Allah, Gospodar vaš, stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete?
63 Tako su se odmetali i oni koji su Allahove dokaze poricali.
64 Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbuljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!
65 On je Živi, nema boga osim Njega, zato se samo Njemu klanjajte, iskreno Mu ispovjedajući vjeru: “Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!”
66 Dire: “Meni je zabranjeno, o tome su mi došli jasni dokazi od Gospodara moga, da se klanjam onima kojima se, pored Allaha klanjate, a naređeno mi je da se pokorava Gospodaru svjetova.
67 On vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, zatim od ugruška, zatim čini da se kao dojenčad rađate, i da do muževnog doba stignete, i da starci postanetea neki od vas umiru prijei da do sudnjeg časa poživite kako biste mogli da shvatite.
68 On život i smrt daje! A kad nešto odluči, samo rekne : “Budi! – i ono bude.
69 Zar ne vidiš kako se okreću oni koji o Allahovim dokazima raspravljaju?
70 Oni koji poriču Knjigu i ono što smo poslali po posalnicimasaznaće posljedice toga
71 kada sa okovima o vratu i sindžirima budu vučeni
72 po ključaloj vodi, a zatim u vatri prženi,
73 i potom upitani: “Gdje su oni kojima ste se klanjali,
74 a ne Allahu?” – “Izgubili su nam se iz vida”, – odgovoriće -, “ta mi se prije, En fait, nismo nikome ni klanjali.” – Eto tako Allah ostavlja u zabludi nevjernike.
75 To vam je zato što ste bez ikakva osnova na Zemlji bahati bili i što ste likovali.
76 Ulazite kroz kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati, – a ružno je prebivalište oholih!
77 Zato ti budi strpljiv, Allahova prijetnja će se sigurno obistiniti! Bilo da ti pokažemo dio onoga čime im Mi prijetimo, bilo da ti prije život oduzmemo, Nama će se oni vratiti.
78 I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. I nijedan poslanik nije mogao da učini nikakvo čudo bez Allahove volje. A kad se Allahova prijetnja ispuni, biće presuđeno po pravdi i tada će nevaljali nastradati.
79 Allah je za vas stvorio životinje, da na nekima jašete, a da neke jedete,
80 Vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujetei na njima i na lađama vi se vozite.
81 On vam pokazuje dokaze moći Svoje, pa koje od Allahovih dokaza ne priznajete?
82 Zašto oni ne putuju po svijetu, pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih mnogobrojniji i jači i više spomenika su na Zemlji ostavili, i ništa im nije koristilo ono što su stekli.
83 Kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, oni su se znanjem koje su imali dičili, i snašlo ih je ono čemu su se stalno rugali.
84 A kad bi kaznu Našu doživjeli, onda bi govorili: “Mi vjerujemo u Allaha, u Njega jedinog, a odričemo se onih koje smo Njemu ravnim smatrali!”
85 Ali im vjerovanje njihovo, kada bi kaznu Našu doživjeli, ne bi nimalo bilo od koristi, prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za sve robove Njegove koji su bili i nestali, – i tada bi nevjernici stradali.

Chapter 41 (Sourate 41)

Verse Meaning
1 il y a moi.
2 Objava je od Milostivog, Compatissant,
3 Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur´an na arapskom jeziku za ljude koji znaju,
4 vijesnik radosnih vijesti i opomena, – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.
5 Srca naša su” – govore oni – “pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.
6 Dire: “Ja sam čovjek kao i vi, samomeni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreni klanjate i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju,
7 koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju!
8 One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.
9 Dire: “Zar, vraiment, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorioi još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!”
10 On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja, – ovo je objašnjenje za one koji pitaju,
11 zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, lui a donc dit et la Terre: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje” – odgovorili su,
12 pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznaloga.
13 A ako glave okrenu, ti reci: “Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda,
14 kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: “Ne klanjajte se nikome do Allahu”! – a oni odgovarali: “Da je Gospodar naš htio, On bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano.
15 Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. “Ko je od nas jači?” – ils ont dit. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih, – a i znamenja naša su poricali.
16 I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovom svijetu dali da osjete sramnu patnju, – patnja na onom svijetu biće, vraiment, još sramnija -, i niko im neće u pomoć priteći.
17 I Semudu smo na pravi put ukazivali, Ali, njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili,
18 a one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili.
19 A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali, –
20 i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protiv njih o onome što su radili.
21 Zašto svjedočite protiv nas!” – upitaće oni kože svoje. – “Allah, koji je dao sposobnost govora svakom biću, obdario je darom govora i nas”, – odgovoriće. – “On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo vratili.
22 Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.
23 I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.
24 Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti.
25 Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džinnove i ljude koji su prije njih bili i nestalidoista su nastradali.
26 Oni koji ne vjeruju govore: “Ne slušajte ovaj Kur´an, nego pravite buku da biste ga nadvikali
27 Zato ćemo Mi sigurno dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i kaznićemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili.
28 To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali.
29 I nevjernici će reći: “Notre Seigneur, pokaži nam džinnove i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji.
30 Onima koji govore: “Gospodar naš je Allahpa poslije ostanu pri tomedolaze melekiNe bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.
31 Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njenu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražiteimaćete,
32 bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.
33 A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: “Ja sam doista musliman!”
34 Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati,
35 To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo srećni.
36 A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, vraiment, sve čuje i zna sve.
37 Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo njemu jedinom klanjate.
38 A ako oni neće da te poslušaju, – Pennsylvanie, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.
39 Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživjeće sigurno i umrle, jer je On kadar sve.
40 Oni koji riječi naše izvrću neće se, vraiment, od Nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na Sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, Sur, vraiment, vidi šta vi radite.
41 Oni koji ne vjeruju u Kur´an, pošto im je objavljen… et il est, vraiment, knjiga zaštićena,
42 laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga.
43 Tebi se neće reči ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava.
44 A da Kur´an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi sigurno rekli: “Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje Arap?” – Dire: “On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjerujui gluhi su i slijepi, kao da se izdaleka mjesta dozivaju.
45 I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur´an sumnjaju.
46 Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.
47 Samo On zna kada će smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvijetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad ih On upita: “Gdje su oni koje ste smatrali Meni ravnim?” – oni će odgovoriti: “Javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi.
48 I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjeriće se da ne mogu nikud umaći.
49 Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi.
50 Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: “Ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će Čas oživljenja doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet.A Mi ćemo one koji nisu vjerovali sigurno o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju teškudoista ćemo im dati.
51 Kada čovjeku milost Našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli.
52 Dire: “Šta mislite, ako je Kur´an od Allaha, et tu n'y croiras pas – koje onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivrječju dalekom od istine?”
53 Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur´an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
54 Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a On znanjem Svojim obuhvata sve.

Chapter 42 (Sourate 42)

Verse Meaning
1 Ha-moi
2 Ajin-sin-kaf.
3 Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe.
4 Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i On je Svevišnji, Veličanstveni!
5 Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole oprosta za one koji su za Zemlji. – Allah je, vraiment, taj koji prašta i koji je milostiv.
6 Allah motri na one koje, pored Njega, zaštitnike uzimaju, tebi nije prepušteno da o njima brigu vodiš.
7 Eto tako Mi tebi objavljujemo Kur´an, na arapskom jeziku, da bi opominjao Mekku i one oko nje i upozorio na Dan kada će se sakupitiu koji nema nikakve sumnje. Jedni će u Džennet, a drugi u Džehennem.
8 A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima, Ali, On u milost Svoju uvodi koga On hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika ni pomagača.
9 Zar oni da druge, a ne Njega, za zaštitnike uzimaju, a Allah je jedini zaštitnik! On će uživjeti umrle, samo je On kadar sve.
10 Ma učemu se razilazili, treba da presudu da Allah. To vam je, S'aligner, Allah, Gospodar moju Njega se ja uzdam i Njemu se obraćam
11 Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvaraa stvara parove i od stokeda vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.
12 U Njega su ključevi nebesa i Zemlje, On daje obilje kome hoće, a i uskraćuje; Sur, vraiment, zna sve.
13 On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisano Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: “Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte!” Il est difficile pour ceux qui considèrent les autres égaux à Allah de répondre à votre appel. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati.
14 A oni su se podvojili iz zlobe međusobne baš onda kad im je došlo saznanje. I da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, do označenog roka, s njima bi bilo već svršeno. A oni kojima se poslije njih Knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju.
15 Zato ti pozivaj i budi ustrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, et dis: “Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, i naređeno mi je da vam pravedno sudim; Allah je i naš i vaš Gospodar, nama naša, a vama vaša djela; nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo; Allah će nas sve sabrati, i Njemu će se svi vratiti.
16 A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova Gospodara kada su joj se već mnogi odazvali; na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška.
17 Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, – možda je Smak svijeta blizu!
18 Požuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njegastrahuju i da je istina znaju. O, kako su, vraiment, daleko zalutali oni koji o Času oživljenja raspravljaju!
19 Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan.
20 Onome ko bude želio nagradu na onom svijetuumnogostučićemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetudaćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.
21 Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. – A nevjernike, vraiment, čeka patnja nesnosna.
22 Vidjećeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili, i kazna će ih stići; a oni koji su vjerovali i dobra djela činili biće u divnim Džennetskim baščama, sve što zažele imaće u Gospodara svoga; biće to blagodat velika.
23 Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Dire: “Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim pažnje rodbinske.A umnogostručićemo nagradu onome ko učini dobro djelo, pour l'amour de Dieu, vraiment, mnogo prašta i blagodaran je.
24 Zar oni da govore: “On izmišlja o Allahu lažiA Allah će, ako hoće, srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima Svojim; On dobro zna svačije misli;
25 On prima pokajanje od robova Svojih i prašta rđave postupke i zna šta radite;
26 On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više, a nevjernike čeka žalosna patnja.
27 Kad bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer On dobro poznaje i vidi robove Svoje.
28 On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov Svoj; On je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale.
29 Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio.
30 Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.
31 I vi Mu na Zemlji nećete moći umaći i ne postoji, osim Allaha, ni pomagač ni zaštitnik.
32 Jedno od znamenja Njegovih su lađe nalik na brda koje morem plove.
33 Ako želi, On umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretneto su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan
34 ili ih potopi, zbog grijehova koje su zaradili, – a mnogima i oprosti -,
35 da bi se oni koji poriču dokaze Naše uvjerili da kazni Našoj ne mogu umaći.
36 Sve što vam je datosamo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allahabolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju;
37 za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasredi, opraštaju;
38 za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju,
39 i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju.
40 Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; Sur, vraiment, ne voli one koji nepravdu čine.
41 Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu,
42 a odgovaraće oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na Zemlji remete; njih čeka bolna patnja.
43 Strpljivo podnostiti i praštatitako treba svaki pametan postupiti.
44 Onaj koga Allah bez podrške ostavi neće poslije Njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici, kad dožive patnju, povikati: “Postoji li ikakav načIn da se povratimo?”
45 I vidjećeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: “Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste!” A zar nevjernici neće neprekidno patiti!
46 Njima neće moći pomoći oni kojima su se pored Allaha klanjali; a onaj koga je Allah bez podrške ostavio, taj pravog puta nije ni našao.
47 Odazovite se Gospodaru svome prije nego što dođe Dan koji Allah neće zaustaviti. Toga Dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati.
48 A ako glave okrenu, – Pennsylvanie, Mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar, ti si dužan samo da obznaniš. Kad čovjeku damo da blagodat Našu osjeti, on joj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njegove, onda čovjek blagodati ne priznaje.
49 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoćemušku,
50 ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu, sva zna i sve može.
51 Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – Il est, vraiment, Uzvišen i Mudar!
52 Na takav način Mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A Ti, vraiment, upućuješ na pravi put,
53 na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. je, S'aligner, Allahu će se sve vratiti!

Chapter 43 (Sourate 43)

Verse Meaning
1 Ha-moi.
2 Tako Mi Knjige jasne,
3 Mi je objavljujemo kao Kur´an na arapskom jeziku, da biste razumjeli,
4 a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti.
5 Zar da odustanemo da vas opominjeno zato što svaku mjeru zla prelazite?
6 A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali
7 i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!
8 Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim.
9 A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: “Stvorio ih je Allah” – et, Silni i Sveznajući,
10 Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;
11 Onaj koji s naba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele- tako ćete i vi biti oživljeni; –
12 Onaj koji stvara stvoranja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,
13 da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: “Hvaljen neka je Onaj koji ja dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,
14 i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti!”
15 A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, vraiment, očiti nezahvalnik.
16 Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? –
17 a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten.
18 Zar one koje u ukrasima rastu i koje su prepirci bespomoćne?
19 Oni meleke koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!
20 Da Milostivi hoće” – govore oni -,mi im se ne bismo klanjali.Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu.
21 Zar smo im prije Kur´ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?
22 Oni čak govore: “Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na pravom putu.
23 I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.
24 Zar i onda” – govorio bi on – “kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?” A oni bi odgovarali: “Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!”
25 I MI smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.
26 A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,
27 ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, vraiment, na pravi put ukazati”, –
28 On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali.
29 A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni.
30 A sada, kada im Istina dolazi, ils parlent: “Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!”
31 I još kažu: “Trebalo je da ovaj Kur´an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!”
32 Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. – A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju.
33 A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,
34 i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,
35 i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovom svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili.
36 Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;
37 oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravom putu.
38 I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!”
39 Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali.
40 Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!
41 Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sûr, kaznili,
42 ou, kad bismo htjeli da ti pokažemo ono čime im prijetimo, – pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti.
43 Zato se drži onoga što ti se objavljuje, parce que vous êtes, vraiment, na pravom putu.
44 Kur´an je, vraiment, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi.
45 Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim.
46 Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: “Ja sam, vraiment, Gospodara svjetova poslanik!”
47 I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, Tout à coup, počeli ismijavati.
48 I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali.
49 O ti čarobnjače!” – govorili su oni – “zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo sigurno pravim putem poćI!”
50 A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili.
51 I faraon obznani narodu svome: “O narode moj,” – il a dit – “zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, – shvaćate li?
52 I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije da govori?
53 Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?”
54 I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; Elles sont, vraiment, bili narod grješni.
55 A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,
56 i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.
57 A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, À cause de ça, zagalamili
58 i rekli; “Da li su bolji naši kumiri ili on?” A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.
59 On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili, –
60 Et oui nous le ferons, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede; –
61 i Kur´an je predznak za Smak svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je pravi put,
62 i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, vraiment, neprijatelj otvoreni.
63 A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: “Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,
64 Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je pravi put
65 Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!
66 Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?
67 Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti ono koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:
68 O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;
69 oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili
70 uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni
71 Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.
72 “S'aligner, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,
73 u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.
74 A nevjernici će u patnji Džehennemskoj vječno ostati,
75 Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.
76 Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.
77 Oni će dozivati: “O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo” – a On će reći: “Vi ćete tu vječno ostati!”
78 Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.
79 Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti.
80 Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se međusobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.
81 Dire; “Kad bi Milostivi imao sina, ja bi se prvi klanjao!
82 Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju
83 Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,
84 On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!
85 I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!
86 Oni kojima se oni, pored Njega, klanjajuneće moći da se za druge zauzimaju; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju.
87 A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: “Allah!” Pa kuda se onda odmeću?
88 I tako mi Poslanikovih riječi: “Mon Seigneur, Ceux-ci sont, vraiment, ljudi koji neće vjerovati!”
89 ti se oprosti od njih i reci: “Ostajte u miru!” – ta sigurno će oni zapamtiti!

Chapter 44 (Sourate 44)

Verse Meaning
1 Ha-moi.
2 Tako Mi Knjige jasne,
3 Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo, – je mi, vraiment, opominjemo
4 u kojoj se svaki mudri posao riješi
5 po zapovijedi Našoj! Mi smo, vraiment, slali poslanike
6 kao milost Gospodara tvoga – Sur, vraiment, sve čuje i sve zna -,
7 Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njihako čvrsto vjerujete,
8 drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje, – Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!
9 Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,
10 Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
11 koji će ljude prekriti. “Ovo je neizdržljiva patnja!
12 Notre Seigneur, otkloni patnju od nas, On le fera, sûr, vjerovati
13 A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik
14 od koga oni glave okreću i govore: “Poučeniumno poremećeni
15 Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti;
16 ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.
17 Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:
18 Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,
19 i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,
20 i ja se obraćam i svome i vašem Gospodaru da me na kamenujete,
21 a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite
22 I on pozva u pomoć Gospodara svoga: “Ovo je, vraiment, narod nevjernički!” –
23 Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći
24 i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, vraiment, potopljena biti.
25 I koliko ostaviše bašća i izvora,
26 i njiva zasijanih i dvorova divnih,
27 i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –
28 tako to bi, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili
29 ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,
30 a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili
31 od faraona, – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili
32 i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,
33 i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali
34 Et ceux-ci, vraiment, govore;
35 Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;
36 pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!”
37 Da li su silniji oni ili narod Tubba´ i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.
38 Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih njih da bismo se igrali.
39 Mi smi ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.
40 Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,
41 Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,
42 moći će samo oni kojima se Allah smiljuje, Car – Il est, vraiment, silan i milostiv,
43 Drvo zakkum
44 biće hrana grješniku,
45 u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,
46 kao što voda kada ključa vri.
47 Ščepajte ga i usred ognja odvucite,
48 a zatim mu, na glavu vodu koja ključa izljevajte!”
49 Okušaj, ta ti si, vraiment, “moćni” je “poštovani”,
50 ovo je, vraiment, ono u što ste sumnjali!”
51 A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,
52 usred bašča i izvora,
53 u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.
54 S'aligner, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.
55 U njima će moći, bezbjedno, koju hoće vrstu voća tražiti;
56 u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,
57 blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, vraiment, biti uspjeh veliki!
58 A Kur´an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,
59 zato čekaj, i oni će čekati!

Chapter 45 (Sourate 45)

Verse Meaning
1 Ha-moi.
2 Le livre est révélé par Allah, Silni i Mudri!
3 Na nebesima i na Zemlji, vraiment, il y a des preuves pour ceux qui croient;
4 i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubjeđeni;
5 i smjena noći i dana i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrovadokazi su za ljude koji imaju pameti.
6 To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?
7 Teško svakom lašcu, velikom grješniku!
8 On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije, – njemu patnju neizdrživu navijesti
9 A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.
10 Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili, njih čeka muka golema.
11 Ovaj Kur´an je prava uputa, a one koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka patnja nesnosna.
12 Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli da tražite blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.
13 I daje vam da se koristite onim što je na nebesima i onim što je na Zemlji, sve je od Njega. ceux-ci sont, vraiment, pouke za ljude koji razmišljaju.
14 Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.
15 Onaj koji čini dobrosebi ga čini, a onaj ko radi zloradi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.
16 Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,
17 i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu sigurno presuditi o onome oko čeka su se razišli.
18 A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju,
19 jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone.
20 Ovaj Kur´an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju.
21 Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!
22 a Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao.
23 Reci ti Meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na pravi put ukazati? Zašto se na urazumite?
24 Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi” – govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.
25 A kad im se ajeti Naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju: “Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite.
26 Dire: “Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.
27 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili biće izgubljeni.
28 I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće prozvan prema svojoj Knjizi: “Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!
29 Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.
30 One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.
31 A onima koji nisu vjerovali: “Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.
32 Kad se govorilo: “Allahovo obećanje je, vraiment, Vérité! i u Čas ozivljenja nema nimalo sumnje” – vi ste govorili: “Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo,mi nismo ubijeđeni;”
33 i ukazaće im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali,
34 i reći će se: “Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalšte biti i niko vam neće moći pomoći
35 zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo.Od toga Dana ih iz Džehennema niko neće izvući niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.
36 Pennsylvanie, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!
37 Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!

Chapter 46 (Sourate 46)

Verse Meaning
1 il y a moi.
2 Le livre est révélé par Allah, Silni i Mudri!
3 Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti.
4 Dire: “Kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na Zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allah, klanjate? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.
5 Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni.
6 Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali.
7 A kad se ovima Naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: “Ovo je prava čarolija
8 Zar oni da govore: “On ga izmišlja!” Dire: Pennsylvanie, ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti; On dobro zna što o Kur´anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama; On prašta i samilostan je.
9 Dire: “Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem.
10 Dire: “Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur´an od Allaha, et tu n'y croiras pas, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili”. Allah, vraiment, neće ukazati na pravi put narodu koji sebi nepravdu čini.
11 I govore nevjernici o vjernicima: “Da je kakvo dobro, nas oni u tome ne bi pretekli.A kako pomoću njega pravi put nisu našli, sigurno će reći: “Ovo je još davna izmišljotina.
12 Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njaga. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čIne dobro.
13 Ceux qui parlent: “Naš Gospodar je Allah!” – i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju!
14 Oni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.
15 Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: “Mon Seigneur, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, vraiment, kajem i odan sam Tebi.
16 S'aligner, od takvih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će oni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti.
17 A onaj koji roditeljima svojim kaže: “moi, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali!” – Et ils, zazivajući Allaha u pomoć, govore: “Teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se, vraiment, obistiniti!” On odgovara: “To su izmišljotine naroda drevnih!”
18 Na takvima treba da se ispuni Riječ rečena o narodima: džinnovima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, Car, – Elles sont, vraiment, nastradali.
19 Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova, – nepravda im se neće učiniti.
20 A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: “Vi ste u svom životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili.
21 I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjaoa bilo je i prije njega i poslije njega posalnika: “Klanjajte se samo Allahu, ja, vraiment, strahujem da ćete biti u mukama na Velikom danu!” –
22 oni su odgovarali: “Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš. laisse-le, S'aligner, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš!” –
23 Samo Allah zna kad će to biti!” – on bi govorio -, “ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao.
24 I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, il cria: “Ovaj nam oblak kišu donosi!” – “c'est, c'est pour ça que tu te précipitais: vjetar koji vam bolnu patnju nosi,
25 koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši.I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grješni.
26 Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali; i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricalii sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali.
27 Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali.
28 A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži.
29 Kada ti poslasmo nekoliko džinnova da Kur´an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: “Pst!” A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju.
30 O narode naš,” – ils ont dit – “mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na pravi put upućuje.
31 O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!”
32 A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi.
33 Zar ne znaju da je Allahkoji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogaokadar da oživi mrtve? Jeste, Il peut tout faire.
34 A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: “Zar ovo nije istina?” – odgovoriće: “Jest, Gospodara nam našeg!” – “E pa iskustite patnju” – reći će On – “jer ste stalno poricali”.
35 Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! A zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašeni!

Chapter 47 (Sourate 47)

Verse Meaning
1 Allah annulera les actions de ceux qui mécroient et se détournent de Sa voie.
2 Et ceux qui croient aussi font de bonnes actions et croient en ce qui a été révélé à Muhammad – et c'est la Vérité de leur Seigneur – Il surmontera leurs mauvaises actions et améliorera leurs opportunités,
3 parce que les mécréants suivent le mensonge, et les croyants suivent la Vérité de leur Seigneur. tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.
4 Lorsque vous rencontrez des infidèles au combat, frappez-les sur le cou jusqu'à ce que vous les affaiblissiez, puis nouez-les, et après, soit les libérer généreusement de la captivité, soit exiger une rançon, jusqu'à ce que le combat s'arrête. Alors faites-le! Si Allah le veut, Il se vengerait d'eux, mais il veut vous tenter l'un par l'autre. Il n'annulera pas les actions de ceux qui périssent dans le sentier d'Allah,
5 et Il va, moi, sûr, référer et les possibilités de les améliorer,
6 et conduisez-les au ciel, dont il les avait déjà informés.
7 Ô croyants, ako Allaha aide moi, et Il t'aidera et affermira tes pas.
8 Et à ceux qui ne croient pas – les ruiner! Il n'acceptera pas leurs oeuvres,
9 parce qu'ils n'aiment pas ce qu'Allah révèle, et Il détruira leurs oeuvres.
10 Pourquoi ne font-ils pas le tour du monde pour voir quel a été le sort de ceux qui les ont précédés? Allah les a exterminés, et qui attend aussi d'autres incroyants,
11 car Allah est le protecteur des croyants et les mécréants n'ont pas de protecteur.
12 Allah conduira ceux qui croient et font de bonnes actions vers des jardins paradisiaques où couleront des fleuves, et ceux qui ne croient pas – qui sont savourés et dévorés comme le bétail dévore – leur demeure sera le feu!
13 Et combien de villes avons-nous détruites ?, bien plus puissant que ta ville qui t'a banni, et il n'y avait personne pour les aider.
14 Celui qui a une idée claire de son Seigneur est-il comme celui qui embellit ses vilaines actions et qui est conduit par ses passions ??
15 Est-ce le paradis ?, qui est promis à ceux qui craignent Allah – où les rivières d'eau ne stagnent jamais et les rivières de lait au goût inaltéré, et des rivières de vin, agréable à ceux qui boivent, et des fleuves de miel filtré et où il y a des fruits de toute sorte et le pardon de leur Seigneur – est-ce la même chose que la souffrance qui attend ceux qui demeureront dans le feu pour toujours, qui boira de l'eau bouillante, qui va leur arracher les tripes!
16 Il y a ceux qui viennent t'écouter, et dès qu'il s'éloigne de toi, demandez à ceux qui ont reçu la connaissance: “Šta ono on maloprije reče?” Ce sont ceux dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leurs passions.
17 Et ceux qui sont sur le bon chemin, Il continuera à les guider et à les inspirer afin que les feux soient préservés.
18 Attendent-ils que la Fin du Monde vienne soudainement à eux ?, et ses signes sont déjà là? Et à quoi leur servira un avertissement quand il viendra à eux?
19 Sachez qu'il n'y a de dieu qu'Allah! Il demande pardon pour ses péchés aux croyants hommes et femmes! Allah sait où vous vous déplacez et où vous séjournez.
20 Et ceux qui croient parlent: “Zašto se ne objavi jedna sura?” A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, vous pourriez voir ceux dont les cœurs sont emprisonnés vous regarder avec un regard de mort inconscient! Et ce serait mieux pour eux
21 obéissance et discours raisonnable! Et quand le combat est déjà prescrit, ce serait mieux pour eux s'ils étaient honnêtes avec Allah.
22 Ne le ferais-tu pas aussi, quand les autorités mettent la main dessus, a fait un gâchis sur Terre et a rompu les liens familiaux!
23 Ce sont ceux qu'Allah a maudits et les a rendus sourds et aveugles.
24 Kako oni ne razmisle o Kur´anu, ou il y a des cadenas sur leurs coeurs!
25 Ceux qui ont abandonné leur foi, puisque le droit chemin leur était clair, Satan les a conduits au péché et leur a donné de faux espoirs.
26 To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje: “Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati”, et Allah connaît bien leurs secrets.
27 Et comment ce sera quand les anges prendront leurs âmes en les frappant sur les joues et sur le dos!
28 Ce sera parce qu'ils ont suivi ce qui provoque la colère d'Allah, et ce qui lui plaît, ils le méprisaient; Il détruira leurs oeuvres.
29 Est-ce que ceux qui ont le coeur malade pensent qu'Allah ne dénoncera pas leur méchanceté?
30 Et oui nous le ferons, Nous vous les donnerions, vraiment, tu leur montrerais aussi, sûr, par leurs signes il savait. Ali, vous les reconnaîtrez à leur façon de parler, – Et Allah connaît vos actions.
31 Nous vous contrôlerons jusqu'à ce que nous signalions les combattants et les inébranlables parmi vous, et nous vérifierons également les nouvelles à votre sujet.
32 Ceux qui mécroient et se détournent du chemin d'Allah, qui sont les adversaires du Prophète, quand le bon chemin leur est déjà devenu clair, en effet cela ne nuira en rien à Allah, et Il détruira leurs oeuvres.
33 Ô croyants, obéissez à Allah et obéissez au Messager, et ne détruis pas tes oeuvres!
34 Ils détournent les mécréants du sentier d'Allah, puis ils meurent comme incroyants, Allah, sait, ne pardonnera pas.
35 Et ne soyez pas un lâche et offrez une trêve quand vous êtes plus fort, car Allah est avec vous, Il ne vous privera pas de la récompense de vos actes.
36 La vie dans ce monde n'est qu'un jeu et un plaisir! Et si vous croyez et évitez les péchés, Il vous récompensera et vos biens ne vous seront pas demandés.
37 S'il vous les a demandés et a persisté envers vous, tu deviendrais avare et il rendrait visible ta haine.
38 Vous voyez, S'aligner, vous invitez à dépenser dans le chemin d'Allah, Ali, certains d'entre vous sont avares, – Oui ou non, avares à leur propre détriment, car Allah est riche, et tu es pauvre. – et si tu tournes la tête, Il te remplacera par une autre nation, qui alors comme toi ne sera pas.

Chapter 48 (Sourate 48)

Verse Meaning
1 Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu
2 da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio
3 i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.
4 On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imajua vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je
5 da bi vjernike i vjernice uveo u Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko rđavih postupaka njihoviha to je u Allaha veliki uspjeh
6 i da bi kazni licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje koji o Allahu zlo misleneka zlo njih snađe! Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio na Džehennem, a grozno je on boravište!
7 Allahove su vojske nebesa i Zemlje; Allah je silan i mudar!
8 Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i ako onog koji treba da opominje
9 da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete, i da vjeru Njegovu pomognete, i da ga veličate i da Ga ujutro i naveče hvalite.
10 Oni koji su se zakleli na vjernostzakleli su se, vraiment, na vjernost samom AllahuAllahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu, a ko ispuni ono na što se obavezao Allahu, On će mu dati velliku nagradu.
11 Govoriće ti beduini koji su izostali: “Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost!” Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Dire: “Pa ko može promijeniti Allahovu odluku, ako On hoće da vam naudi. ili ako hoće da vam kakvo dobro učiniAllah zna ono što radite.
12 Vi ste mislili da se Poslanik i vjernici nikada neće vratiti porodicama svojim; vaša srca su bila zadovoljna zbog toga i vi ste na najgore pomišljali, vi ste narod u duši pokvaren.
13 Onaj ko ne vjeruje u Allaha i Poslanika Njegova, – Pennsylvanie, Mi smo za nevjernike razbuktali oganj pripremili!
14 Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji, On prašta kome On hoće, a kažnjava koga hoćeAllah mnogo prašta i samilostan je.
15 Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmeta: “Pustite i nas da vas pratimo!” da bi izmjenili Allahove riječi. Dire: “Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!”, a oni će reći: “ce n'est pas comme ça, nego, vi nama zavidite.A nije ni to, već ono malo šta razumiju.
16 Reci bedunima koji su izostali: “Bićete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog, sve dok se ne pokori. Pa ako poslušate, Allah će vam lijepu nagradu dati, a ako izbjegnete, kao što ste i do sada izbjegavali, na muke nesnosne će vas staviti.
17 Nije grijeh slijepom, ni hromom, ni bolesnom! Onoga koji se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On će u Džennetske bašče, kroz koje teku rijeke uvesti, a onoga ko leđa okrene, patnjom nesnosnom će kazniti.
18 Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. Il savait ce qu'il y avait dans leurs cœurs, donc il s'est calmé avec eux, i nagradiće ih skorom pobjedom
19 i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar.
20 Allah vam obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od vas zadržaoda bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put ikazao
21 et d'autres, koji niste bili u stanju uzeti, – Allah vam ga je dao, jer Allah sve može.
22 A da su nevjernici s vama borbu zametnuli, sigurno bi se u bijeg dali i poslije ne bi zaštitnika ni pomagača našli
23 prema Allahovu zakonu koji odvazda važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni.
24 On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih usred Mekke, i to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobijedite, – a Allah dobro vidi ono što vi radite.
25 Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite Časnom hramu, i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene, koje ne poznajete, pa tako, i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti, – Mi bismo vam ih prepustili. a nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost Svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali.
26 Kad su nevjernici punili svoja srca žarom, žarom paganskim, Allah je spustio smirenost Svoju na Poslanika Svoga i na vjernike i obavezao ih da ispunjavaju ono zbog čega će postati pravi vjernici, – a oni i jesu najpreči i najdostojniji za to -, a Allah sve zna.
27 Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete sigurno u Časni hram ući bezbjedniako Allah bude htio -, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.
28 On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!
29 Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajuči divljenje sijača, – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.

Chapter 49 (Sourate 49)

Verse Meaning
1 Ô croyants, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, et craignez Allah! Allah, vraiment, sve čuje i sve zna.
2 Ô croyants, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njima glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primjetite.
3 One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikoma to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitostičeka oprost i nagrada velika.
4 Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna.
5 A da su se oni strpjeli dok im ti sam iziđeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je.
6 Ô croyants, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.
7 I znajte da je među vama Allahov Poslanik; kad bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na pravom putu
8 dobrotom i blagodati Allahovom. – A Allah sve zna i mudar je.
9 Ako se dvije skupine vjernika sukobe, les régler; et si l'un d'eux fait encore violence à l'autre, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista pravedne voli.
10 Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazal.
11 Ô croyants, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se na pokajusami sebi čine nepravdu.
12 Ô croyants, klonite se mnogih sumljičenja, neka sumljičenja su, vraiment, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, – a vama je to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, vraiment, prima pokajanje i samilostan je.
13 Oh les gens, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, vraiment, sve zna i nije Mu skriveno ništa.
14 Neki beduini govore: “Mi vjerujemo!” Dire: “Vi ne vjerujete, ali reciteMi se pokoravamojer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i Njegova Poslanika budete slušali, On vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša.” – Allah, vraiment, prašta i samilostan je.
15 Pravi vjernici su samo oni koji u Allah i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!
16 Dire: “Zar vi da obaještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna.
17 Oni ti prebacuju što su primili islam. Dire: “Ne prebacujte mi što ste islam primili; Au contraire, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.
18 Allah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.

Chapter 50 (Sourate 50)

Verse Meaning
1 Acheter. Tako Mi Kur´ana slavnog,
2 oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, Pennsylvanie, nevjernici, govore: “To je čudna stvar:
3 zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!”
4 Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.
5 Ils, Cependant, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.
6 A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!
7 A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,
8 da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.
9 Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje
10 i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,
11 kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.
12 Prije njih poricali su na rod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud
13 i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,
14 i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.
15 Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? c'est, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.
16 Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.
17 Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,
18 on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.
19 Smrtne muke će zbilja doćito je nešto od čega ne možeš pobjeći
20 i u rog će se puhnutito je Dan kojim se prijeti
21 i svako će doći, a s njim i vodić i svjedok.
22 Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.
23 A drug njegov će reći: “Ovaj, pored mene, spreman je.
24 Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, i nadžiju,
25 koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,
26 koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao, – zato ga baci u patnju najtežu!”
27 A drug njegov će reći: “Notre Seigneur, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.
28 Ne prepirite se preda Mnom!” – reći će On – “još davno sam vam zaprijetio,
29 Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan.
30 Na dan kada upitamo Džehennem: “Jesi li se napunio?” – Il répondra: “Ima li još?”
31 A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko
32 Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,
33 koji se Milostivog bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.
34 Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!”
35 U njemu će imati što god zaželea od Nas i više.
36 A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili, – od propasti spasa ima li?!
37 U tome je, vraiment, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.
38 Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njihza šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.
39 Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,
40 i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.
41 I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,
42 Dan kada će oni čuti istinit glasto će biti Dan oživljanja.
43 Mi, vraiment, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!
44 A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.
45 Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur´anom onoga koji se prijetnje Moje boji!

Chapter 51 (Sourate 51)

Verse Meaning
1 Alors Nous ceux qui fument fortement,
2 et ceux qui portent le fardeau,
3 et ceux qui peuvent naviguer facilement,
4 et ceux qui exécutent les ordres, –
5 C'est vrai, vraiment, de quoi tu es menacé,
6 la récompense et la punition seront sûrement!
7 Comme un ciel plein de sentiers étoilés,
8 tu parles de façon inégale,
9 celui qui était connu pour se détourner se détourne de lui.
10 Maudits soient les menteurs
11 qui sont, plongé dans l'ignorance, indifférent!
12 Ils demandent: “Kada će Dan sudnji?”
13 Le jour où ils seront rôtis au feu!
14 Iskusite kaznu svoju – c'est pour ça que tu te précipitais!”
15 Ceux qui craignent Allah – dans les jardins célestes, parmi les sources, rester,
16 ils recevront ce que leur Seigneur leur accorde, Car, ils ont fait de bonnes actions avant ça,
17 ils dormaient un peu la nuit
18 et à l'aube ils ont prié pour le pardon de leurs péchés,
19 et dans leurs possessions il y avait une part pour celui qui mendie et pour celui qui ne mendie pas.
20 Sur Terre, il y a des preuves pour ceux qui croient fermement,
21 et aussi en vous – ne vois-tu pas?
22 et dans le ciel est votre provision et ce qui vous est promis.
23 je, Alors Nous Seigneur du Ciel et de la Terre, c'est vrai, comme il est vrai que tu parles!
24 La nouvelle vous est-elle parvenue des invités de marque d'Ibrahim ?
25 quand ils sont entrés et lui ont dit: “Mir vama!”, et il a dit: “Mir vama, ljudi neznani!”
26 Et il passa inaperçu de sa maison et apporta un veau gras,
27 et ils le reçoivent pour eux: “Zar nećete da jedete?” – Il a demandé,
28 ressentir de l'anxiété à cause d'eux dans mon âme. “Ne boj se!” – ils ont dit, et ils l'ont rendu heureux avec un garçon qui sera savant.
29 Et sa femme est apparue, criant et frappant son visage, et dit: “Zar ja, Agé de, une femme stérile?!”
30 Tako je odredio Gospodar tvoj” – ils ont dit -, “On je Mudar i Sveznajući.
31 A šta vi hoćete, sur la délégation?” – upita Ibrahim.
32 Poslani smo narodu grešnom” – ils ont dit –
33 da sručimo na njih grumenje od ilovače,
34 chacun marqué dans votre Seigneur pour ceux qui ont dépassé toute mesure de débauche.”
35 Et Nous en avons fait sortir les croyants –
36 et nous n'y avons trouvé qu'une seule maison musulmane –
37 et nous y avons laissé un signe pour tous ceux qui craignent des souffrances insupportables.
38 À Musau, quand Nous l'avons envoyé avec des preuves claires à Pharaon,
39 un sur, confiant en son propre pouvoir, il tourna la tête et dit: “Čarobnjak je ili lud!”
40 Et Nous l'avons rattrapé, lui et son armée, pa ih u plus bacismo, parce qu'il méritait la condamnation.
41 Et à propos d'Ada, quand Nous envoyâmes sur eux un vent qui n'avait rien de bon, –
42 quoi qu'il passe, il n'a rien épargné, il a tout transformé en pourriture.
43 Je o Semudu, si dit: “Uživajte još izvjesno vrijeme!”
44 Et ils ont désobéi à l'ordre de leur Seigneur, alors une voix terrible les a détruits sous leurs yeux,
45 et il ne pouvait ni se lever ni se défendre du châtiment.
46 Et sur le peuple de Noé, il y a longtemps; À, vraiment, les gens étaient désobéissants!
47 Nous avons créé le ciel avec Notre pouvoir, le nous, vraiment, nous pouvons faire tellement plus,
48 et nous avons étendu la terre – si merveilleux est celui qui est spacieux! –
49 et nous créons quelques éléments auxquels vous pouvez penser!
50 Zato požurite Allahu, Je suis de Lui pour vous avertir publiquement;
51 n'accepte pas d'autre dieu qu'Allah, Je suis de Lui pour vous avertir publiquement!”
52 Et c'était ainsi, aucun messager n'est venu à ceux qui les ont précédés non plus, sans rien dire: “Čarobnjak je!”, ou: “Lud je!”
53 se la confiaient-ils ?? Ils n'ont pas, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,
54 alors laissez ces, tu ne mériteras pas de reproche,
55 et continuer à conseiller, conseils aux croyants, vraiment, utilisation.
56 J'ai créé des géants et des hommes uniquement pour m'adorer,
57 Je ne leur demande pas de nourriture et je ne veux pas qu'ils me nourrissent,
58 la provision n'est donnée que par Allah, Puissant et fort!
59 Et les mécréants seront punis comme ceux qui étaient comme eux, et qu'ils ne Me précipitent pas,
60 Car, malheur aux mécréants le jour où ils seront menacés!

Chapter 52 (Sourate 52)

Verse Meaning
1 Tako Mi Gore,
2 i Knjige u retke napisane,
3 na koži razvijenoj,
4 i Hrama poklonika punog,
5 i svoda uzdignutog,
6 i mora napunjenog, –
7 kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi,
8 nitko je neće moći otkloniti
9 na Dan kada se nebo silno uzburka,
10 a planine s mjesta pomaknu!
11 Teško na taj Dan onima koji su poricali,
12 koji su se, ogrezli u laž, zabavljali!
13 na Dan kada će grubo u vatru Džehennemsku biti gurnuti:
14 Ovo je vatra koju ste poricali.
15 Pennsylvanie, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?
16 Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, – to vam je kazna za ono što ste radili.
17 A čestiti će biti u Džennetskim baščama i blaženstvu
18 i u onom što im je Gospodar njihov dao će uživatinjh će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati
19 Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili!”
20 Biće naslonjeni na divanima poređanim, a vjenčaćemo im hurije Džennetske.
21 Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjitisvaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini
22 i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli
23 jedni drugima će, En lui, pune čaše dodavatizbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh -,
24 a služiće ih posluga njihova nalik na biser skriveni,
25 i obraćaće se jedni drugima i jedni druge će pitati:
26 Prije smo među svojma strahovali”, – govoriće
27 pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao;
28 mi smo Mu se prije klanjali, Il est, vraiment, dobročinitelj i milostiv.
29 Zato ti opominji, parce que tu, par la grâce de son Seigneur, nisi ni prorok ni lud.
30 Zar oni da govore: “On je pjesnik, sačekaćemo da vidimo šta će mu suđeno biti.
31 Pa čekajte” – reci ti – “i ja ću zajedno sa vama čekati!”
32 da li im to dolazi od pameti njihove ili su oni inadžije tvrdoglave?
33 Zar oni da govore: “Izmišlja ga!” – c'est, nego oni neće da vjeruju;
34 zato neka oni sastave govor sličan Kur´anu, ako istinu govore!
35 Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!
36 Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! c'est, nego oni neće da vjeruju.
37 Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ou, zar oni vladaju?!
38 Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.
39 Zar da su za Njegakćeri, a za vas da su – fils?!
40 Zar ti tražiš od njih nagradu, donc ils sont accablés par le prélèvement.
41 Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!
42 Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju!
43 Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!
44 I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: “Oblaci nagomilani!”
45 Zato ih pusti dok se ne suoče sa Danom u kome će pomrijeti,
46 Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.
47 A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.
48 A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,
49 i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube.

Chapter 53 (Sourate 53)

Verse Meaning
1 Tako mi zvijezde kad zalazi,
2 Votre ami n'a pas dévié du droit chemin et ne s'est pas égaré!
3 Il ne parle pas selon son caprice –
4 to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
5 uči ga jedan ogromne snage,
6 razoriti, koji se pojavio u liku svome
7 na obzorju najvišem,
8 zatim se približio, pa nadnio
9 blizu koliko dva luka ili bliže
10 i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
11 srce nije poreklo ono što je vidio,
12 pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
13 On ga je i drugi put vidio,
14 kod Sidretu-l muntehaa
15 kod kojeg je Džennetsko prebivalište,
16 kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo
17 pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
18 vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
19 Šta kažete o Latu i Uzzau
20 i Menatu, trećoj najmanje cijenjenoj? –
21 Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
22 To bi tada bila podjela nepravedna. –
23 To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
24 Ne može čovjek da ostvari sve što poželi,
25 Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!
26 A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
27 Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
28 Et ils n'en savent rien, ce ne sont que des hypothèses, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
29 Zato se ti okani onoga koji Kur´an izbjegava i koji samo život na ovom svijetu želi, –
30 to je vrhunac njihova znanja -, Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu.
31 Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemljida bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
32 one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a one bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, vraiment, mnogo prašta, – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrešnošću svojomOn dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
33 Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
34 i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
35 zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
36 Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim
37 i Ibrahimovim: – koji je obaveze potpuno ispunjavao
38 da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
39 i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,
40 i da će se trud njegov sigurno iskazati,
41 i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
42 i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
43 et qu'il nous fait rire et pleurer,
44 i da On usmrćuje i oživljava
45 i da On par, muško i žensko, stvara
46 od kapi sjemena kad se izbaci;
47 i da će ih On ponovo oživjeti,
48 i da On daje bogatstvo i moć da stiču,
49 i da je On Sirijusa Gospodar,
50 i da je On drevni narod Ad uništio,
51 i Semud, i da nikog nije poštedio,
52 i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
53 i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
54 i snašlo ih je ono što ih je snašlo
55 Pennsylvanie, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
56 Ovaj Kur´an je opomena kao i prijašnje opomene:
57 Smak svijeta se približava,
58 Allah će ga jedini otkriti!
59 Pa zar se ovom govoru iščuđavate
60 i smijete se, a ne plačete
61 gordo dignutih glava?
62 Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!

Chapter 54 (Sourate 54)

Verse Meaning
1 Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!
2 Et ils, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: “Čarolija neprestana!”
3 Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.
4 i dolaze im vijesti koje treba da ih odvrate
5 mudrost savršena -, ali opomene ne koriste,
6 zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno
7 oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,
8 i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: “Ovo je težak dan!”
9 Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, en disant: “Luđak!” – i Nuh je onemogućen bio.
10 I on je Gospodara svoga zamolio: “Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!”
11 I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,
12 i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,
13 a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj
14 koja je plovila pod brigom Našom, – nagrada je to bila za onoga ko je odbačen bio.
15 I Mi to ostavismo kao pouku, – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
16 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!
17 A Mi smo Kur´an učinili dostupnim za pouku, – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
18 I Ad nije vjerovao, – pa kakve su bile kazn Moja i opomene Moje!
19 Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao
20 i ljude dizao, kao da su palmova stabla iščupana,
21 i kakv e su bile kazna Moja i opomene Moje!
22 A Mi smo Kur´an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
23 I Semud u opomene nije vjerovao.
24 Zar da slijedimo jednog od nas!” – ils ont dit. “Tada bismo, vraiment, bili u zabludi i bili bismo ludi.
25 Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! c'est, on je lažljivac oholi!”
26 Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi!
27 Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.
28 I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće onaj čiji je red!”
29 Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je
30 i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:
31 Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor.
32 A Mi smo Kur´an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?
33 I Lutov narod u opomene nije vjerovao.
34 Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmosamo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,
35 iz milosti naše. S'aligner, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju.
36 A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali.
37 Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih im oslijepili: “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”
38 A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.
39 Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”
40 A Mi smo Kur´an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!
41 I faraonovim ljudima su opomene doše,
42 ali oni porekoše dva značenja Naša, Alors Nous les avons punis comme le Puissant et le Puissant punit.
43 Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?
44 Zar ovi da govore: “Mi smo skup nepobjedivi!”
45 Skup će sigurno poražen biti, a oni će se u bijeg dati!
46 Cependant, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.
47 Grješnici će sigurno stradati i u ognju biti
48 na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: “Iskusite vatru Džehennemsku!”
49 Mi sve s mjerom stvaramo,
50 i naređenje Naše je samo jedna riječ, – sve bude u tren oka.
51 A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!
52 I sve što su uradili u listovima je,
53 et tout, i malo i veliko, u retke je stavljeno.
54 Oni koji su se Allaha bojali biće u Džennetskim baščama i pored rijeka
55 na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.

Chapter 55 (Sourate 55)

Verse Meaning
1 Milostiv
2 poučava Kur´anu,
3 stvara čovjeka,
4 uči ga govoru,
5 Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,
6 i trava i drveće se pokorava,
7 a nebo je digao. I postavio je terazije
8 da ne prelazite granice u mjerenju
9 i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!
10 A Zemlju je za stvorenja razastro,
11 na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama
12 i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća, –
13 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu!
14 On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio
15 a džinna od plamene vatre
16 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?! –
17 Gospodara dva istoka i dva zapada
18 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
19 Pustio je dva mora da se dodiruju,
20 između njih je pregrada i oni se ne miješaju
21 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
22 Iz njih se vadi biser i merdžan
23 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
24 Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu, –
25 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
26 Sve što je na Zemlji prolazno je,
27 ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti, –
28 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
29 Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim, –
30 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
31 Polagaćete Mi račun, o ljudi i džinnovi, –
32 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
33 O družine džinnova i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –
34 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
35 Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, –
36 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
37 A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, –
38 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?! –
39 tog Dana ljudi i džinnovi za grijehe svoje neće biti pitani,
40 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
41 a griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti, –
42 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
43 Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!”
44 i između vatre i ključale vode oni će kružiti, –
45 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
46 A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja, –
47 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
48 puna stabala granatih, –
49 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
50 u kojima će biti dva izvora koja će teći, –
51 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?! –
52 u njima će od svakog voća po dvije vrste biti, –
53 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
54 Naslonjeni na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati, –
55 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
56 U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džinn nije dodirnuo, –
57 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
58 biće kao rubin i biser, –
59 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
60 zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –
61 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
62 Osim ta dva, biće još dvaneznatnija perivoja, –
63 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
64 modrozelena, –
65 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
66 sa izvorima koji prskaju, u svakom, –
67 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
68 u njima će biti voća i palmi i šipaka, –
69 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
70 u njima će biti ljepotica naravi divnih, –
71 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
72 hurija u šatorima skrivenih, –
73 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
74 koje prije njih ni čovjek ni džinn nije dodirnuo, –
75 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
76 Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim, –
77 Pennsylvanie, quelle faveur de ton Seigneur refuses-tu?!
78 Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

Chapter 56 (Sourate 56)

Verse Meaning
1 Lorsque l'événement se produit, –
2 događanje njegovo niko neće poricati -,
3 neke će poniziti, a neke uzvisiti;
4 kad se Zemlja jako potrese
5 i brda se u komadiće zdrobe,
6 i postanu prašina razasuta,
7 vas će tri vrste biti:
8 oni srećniko su srećni?!
9 i oni nesrećniko su nesrećni?!
10 i oni prviuvijek prvi!
11 Oni će Allahu bliski biti
12 u Džennetskim baščama naslada, –
13 biće ih mnogo od naroda drevnih,
14 a malo od kasnijih -,
15 na divanima izvezenim,
16 jedni preme drugima na njima će naslonjeni biti;
17 služiće ih vječno mladi mladići,
18 sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg-
19 od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti
20 i voćem koji će sami birati,
21 i mesom ptičijim kakvo budu željeli.
22 U njima će biti i hurije očiju krupnih,
23 slične biseru u školjkama skrivenom, –
24 kao nagrada za ono što su činili.
25 U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,
26 nego samo riječi: “mir, mir”
27 A oni srećniko su srećni?!
28 biće među lotosovim drvećem bez bodlji,
29 et parmi les bananes enfilées de fruits
30 i u hladovini prostranoj,
31 pored vode tekuće
32 i usred voća svakovrsnog
33 kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,
34 i na posteljama uzdignutim.
35 Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti
36 i djevicama ih učiniti
37 milim muževima njihovim, i godina istih
38 za one srećne; –
39 biće ih mnogo od naroda drevnih,
40 a mnogo i od kasnijih.
41 A oni nesrećniko su nesrećni?!
42 Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj
43 i u sjeni dima čađavog,
44 u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
45 Oni su prije toga raskošnim životom živjeli
46 i uporno teške grijehe činili
47 i govorili; “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemozar ćemo zbilja biti oživljeni,
48 zar i drevni naši preci?”
49 Dire: “I drevni i kasniji,
50 u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
51 i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
52 sigurno s drveta zakkum jesti,
53 i njime ćete trbuhe puniti,
54 pa zatim na to ključalu vodu piti,
55 poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
56 to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!
57 Mi vas stvaramopa zašto ne povjerujete?
58 Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
59 vi oblik dajete ili Mi to činimo?
60 Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti
61 da likove vaše izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
62 Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?
63 Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?
64 Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?
65 Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali;
66 Mi smo, vraiment, oštećeni,
67 čak smo svega lišeni!”
68 Kažite vi Meni: vodu koju pijete
69 da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?
70 Ako želimo, možemo da je slanom učinimopa zašto niste zahvalni?
71 Kažite vi Meni: vatru koju palite
72 da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
73 Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;
74 zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!
75 I kunem se časom kad se zvijezde gube, –
76 et c'est, Donc tu sais, grand serment -,
77 Il est, vraiment, Kur´an plemeniti
78 u Knjizi brižljivo čuvanoj
79 dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti -,
80 on je Objava od Gospodara svjetova.
81 Pennsylvanie, kako ovaj govor omalovažavate
82 i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovanavi u njega ne vjerujete?
83 a zašto vi kad duša do guše dopre,
84 i kad vi budete tada gledali, –
85 a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite -,
86 zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti
87 ne povratite, ako istinu govorite?
88 I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski
89 udobnost i opskrba lijepa i Džennetska blagodati njemu!
90 A ako bude jedan od onih koji su srećni, –
91 Pennsylvanie, pozdrav tebi od onih koji su srećni!
92 A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
93 Pennsylvanie, ključalom vodom biće ugošćen
94 i u ognju prženjem.
95 Sama je istina, Vraiment, sve ovo, –
96 zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

Chapter 57 (Sourate 57)

Verse Meaning
1 Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri.
2 Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On život i smrt daje, i On sve može.
3 On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!
4 En six périodes de temps, Il créa les cieux et la terre, i onda svemirom zavladao; Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort et ce qui descend du ciel et ce qui monte vers elle, on je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.
5 Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti!
6 On uvodi noć u dan i dan u noć, i On zna svačije misli.
7 Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.
8 Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u Gospodara svogaa On je od vas već zavjet uzeoako želite da budete vjernici.
9 On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveoa Allah je, vraiment, prema vama dobar i milostiv.
10 I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borilioni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu; – Allah dobro zna ono što radite.
11 Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio
12 na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, et à leur droite, leur lumière se déplacera: “Blago vama danas: Džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boravitito je veliki uspjeh!”
13 na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: “Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo!” – “Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite!” – reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja.
14 Zar nismo s vama bili?” – dozivaće ih. – “Jeste” – odgovaraće -, “ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo.
15 Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od onih koji nisu vjerovali; vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište
16 Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici.
17 Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji! Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli.
18 Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davalimnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.
19 Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali imaće u Gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobiće nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni; a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali biće stanovnici u vatri.
20 Znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.
21 Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika.
22 Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, – to je Allahu, vraiment, lahko
23 da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce,
24 koji škrtare i od ljudi škrtost traže. A onaj ko neće da udjeljuje – Pennsylvanie, Allah je, vraiment, nezavisan i dostojan hvale.
25 Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, pour que les gens agissent avec justice, – et nous avons créé le fer, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi -, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, usitinu, moćan i silan.
26 Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali; neki od potomaka njihovih su na pravom putu, a mnogi od njih su nevjernici.
27 Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isaa, sina Merjemina, posali, kojem smo Indžil dali, a u srca sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveliMi im ga nismo propisaliu želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; Ali, oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici.
28 O vi koji vjerujete, – Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vamjer Allah prašta, i samilostan je
29 i neka sljedbenici Knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj rucidaje je onime kome On hoće; a u Allaha je blagodat najveća.

Chapter 58 (Sourate 58)

Verse Meaning
1 Allah a entendu les paroles de celle qui s'est disputée avec vous au sujet de son mari et s'est plainte à Allah – et Allah entend votre conversation entre vous, pour l'amour de Dieu, vraiment, sve čuje i sve vidi.
2 Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, – a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile -, Ils, vraiment, govore ružne riječi i neistinua Allah sigurno briše grijehe i prašta.
3 Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave da žive, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vame se naređuje, – a Allah dobro zna ono što vi radite.
4 Onaj koji ne nađe, dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da šezdeset siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujeteto su vam Allahovi propisi. A nevjernike čeka patnja nesnosna.
5 Oni koji su neposlušni Allahu i Poslaniku Njegovu biće osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja
6 na Dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavjesti o onom šta su radili; Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboraviliAllah je svemu svjedok.
7 Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na Zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da On nije četvrti, niti među petoricom a da On nije šesti, ni kad ih je manje ni kad ih je više, a da On nije s njima gdje god oni bili; On će ih na Sudnjem danu obavjestiti o onome što su radili, jer Allah sve dobro zna.
8 Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju onome što im je zabranjeno i sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio, i među sobom govore: “Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo!” – Dovoljan će im biti Džehennem! U njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište!
9 Ô croyants, kada međusobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvui čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.
10 Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!
11 Ô croyants, kad vam se kaže: “Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi” – vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: “Dignite se” – vi se dignite, i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono što radite.
12 Ô croyants, kada hoćete da se s Poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. C'est mieux et plus propre pour toi. A ako nemate – Pennsylvanie, Allah, vraiment, prašta i samilostan je.
13 Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udijelite? A ako ne udijelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zekat dajite i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah dobro zna ono što vi radite.
14 Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju.
15 Allah je njima pripremio tešku patnju, car, vraiment, ružno ono što rade:
16 zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta; njih čeka sramna kazna.
17 Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti.
18 Na Dan u koji ih Allah sve oživi oni će se Njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Elles sont, vraiment, pravi lažljivci!
19 Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani će sigurno nastradati.
20 Oni koji se suprostavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu biće, sûr, najgore poniženi.
21 Allah je zapisao: “Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!” – Allah je, vraiment, moćan i silan.
22 Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.

Chapter 59 (Sourate 59)

Verse Meaning
1 Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji. On je Silni i Mudri!
2 On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i On je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!
3 Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovom svijetu kaznio; Ali, njih na onom svijetu čeka patnja u ognju
4 zato što su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljali; a onoga ko se Allahu suprotstavi Allah će, vraiment, strahovito kazniti.
5 To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostaviliAllahovom voljom ste učinili, i zato da On nevjernike ponizi.
6 A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga što je Allah od njih, kao plijen, darovao Polaniku Svome, nego, Allah prepušta vlast poslanicima Svojim nad onima nad kojima On hoće; Allah sve može.
7 Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada: Allahu i Poslaniku Njegovu, i bližnjim njegovim, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicimada ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših; ono što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, vraiment, strahovito kažnjava -,
8 et les immigrés pauvres qui ont été expulsés de leur terre natale et privés de leurs biens, qui veulent gagner la miséricorde et la faveur d'Allah, et aidez Allah et Son Messager, – ceux-ci sont, vraiment, pravi vjernici -,
9 et à ceux qui ont choisi Médine comme lieu de vie et en ont fait le foyer de la vraie foi avant eux; ils aiment ceux qui immigrent chez eux, et dans leurs seins il n'y a pas de problème, parce qu'il leur est donné, ils ne se sentent pas, et ils les aiment plus qu'eux-mêmes, bien qu'eux-mêmes en aient besoin. A oni koji se učuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti.
10 Oni koji poslije njih dolazegovore: “Notre Seigneur, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Notre Seigneur, Vous êtes, vraiment, dobar i milostiv!”
11 Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima Knjige koji ne vjeruju: “Ako budete protjerani, mi ćemo sigurno s vama poći i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti; a ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći” – a Allah je svjedok da su oni, vraiment, lašci:
12 ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima pošli; ako bi bili napadnuti, oni im ne bi u pomoć pritekli; a ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli, i oni bi bez pomoći ostali.
13 Oni se više boje vas nego Allaha, zato što su oni ljudi nerazumni.
14 Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina, oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti.
15 Slični su onima koji su, tu nedavno, svu pogubnost postupaka svojih iskusilinjih čeka nesnosna patnja;
16 slični su šejtanu kad kažu čovjeku: “Budi nevjernik!” – pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: “Ti se mene više ne tičeš, ja se, vraiment, À Dieu, Gospodara svjetova, bojim!”
17 Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.
18 Ô croyants, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.
19 I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.
20 Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će ono što žele postići.
21 Da ovaj Kur´an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.
22 On je Allahnema drugog boga osim Njega -, On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Compatissant!
23 On je Allahnema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Fort, Exalté, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
24 On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.

Chapter 60 (Sourate 60)

Verse Meaning
1 Ô croyants, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajteoni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s pravog puta je skrenuo.
2 Ako vas se oni domognu, biće neprijatelji vaši i pružiće prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezičine svoje, i jedva će dočekati da postanete nevjernici.
3 Ni rodbina vaša ni djeca vaša neće vam biti od koristi, na Sudnjem danu On će vas razdvojiti; – a Allah dobro vidi ono što radite.
4 Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: “Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!”, – ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome; “Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti.” – Notre Seigneur, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.
5 Ne dopusti, Notre Seigneur, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Notre Seigneur! Vous êtes, vraiment, Silni i Mudri.
6 Oni su vama divan uzoronima koji žele Allaha i onaj svijet. A onaj koji leđa okrene – Pennsylvanie, Allah, vraiment, nije ni o kome ovisan i On je jedini hvale dostojan!
7 Allah će sigurno uspostaviti ljubav između vas i onih s kojima ste u zavadi; Allah je svemoćan; Allah mnogo prašta i On je samilostan.
8 Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, vraiment, voli one koji su pravični
9 ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.
10 Ô croyants, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih, – a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo -, pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih ne vraćajte nevjernicima: one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni; a njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboške ne zadržavajte! Tražite ono što ste potrošili, a neka i oni traže ono što su potrošili! To je Allahov sud, On sudi među vamaa Allah sve zna i mudar je.
11 A ako neka od žena vaših nevjernicima umakne, i ako vi poslije u borbu s njima stupite, onda onima čije su žene umaklevjenčane darove koje su im dali namirite. et craignez Allah, u koga vjerujete!
12 Ô Messager de la Foi, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu: da neće Allahu nikoga ravnim smatrati, i da neće krasti, i da neće bludničiti, i da neće djecu svoju ubijati, i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati, – ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, vraiment, mnogo prašta, i On je milostiv.
13 Ô croyants, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali; oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovom svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti.

Chapter 61 (Sourate 61)

Verse Meaning
1 Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, On je Silni i Mudri!
2 Ô croyants, zašto jedno govorite, a drugo radite?
3 O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!
4 Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.
5 Kada Musa reče narodu svome: “O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama! I kad oni skrenuše u stranu, – Allah učini da i srca njihova u stranu skrenua Allah neće ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.
6 A kada Isa, sin Merjemin, il a dit: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljani Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doćii kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!”
7 A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? – A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji nepravdu čini.
8 Oni žele da utru Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.
9 On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.
10 Ô croyants, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne:
11 u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se boriteto vam je, Donc tu sais, bolje -,
12 On će vam grijehe vaše oprostiti i u Džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; – to će biti uspjeh veliki -,
13 a daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate; Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!
14 Ô croyants, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: “Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!” – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: “Hoćete li me pomoći Allaha radi?” I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovaliprotiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.

Chapter 62 (Sourate 62)

Verse Meaning
1 Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!
2 On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi,
3 i drugima koji im se još nisu priključiliOn je Silni i Mudri.
4 To je Allahova milost koju On daje onome kome hoćea u Allaha je milost velika.
5 Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! – A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje.
6 Dire: “O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.
7 A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike.
8 Dire: “Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.
9 Ô croyants, quand il est appelé à la prière le vendredi, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; c'est mieux pour toi, te faire savoir!
10 A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
11 Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Dire: “Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine.” – A Allah najbolju opskrbu daje.

Chapter 63 (Sourate 63)

Verse Meaning
1 Quand ces hypocrites viennent, ils parlent: “Mi tvrdimo da si ti, vraiment, Messager d'Allah!” – et Allah sait que c'est toi, vraiment, Njegovo poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.
2 Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, vraiment, kako postupaju:
3 To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.
4 Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, – Cependant, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!
5 A kad im se rekne: “Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti”, – oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.
6 Isto im jemolio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, vraiment, ne pardonnera pas, Allah, vraiment, narodu nevjerničkom neće na pravi put ukazati.
7 ils parlent: “Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!” A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.
8 ils parlent: “Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.
9 Ô croyants, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.
10 I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Mon Seigneur, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!”
11 Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.

Chapter 64 (Sourate 64)

Verse Meaning
1 Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemuvlast i Njemupohvala; Il peut tout faire!
2 On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.
3 On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.
4 On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.
5 Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusilia još ih i patnja nesnosna čeka
6 zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: “Zar da nas ljudi upućuju?” I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!
7 Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Dire: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, vraiment, biti obaviješteni!” – a to je Allahu lahko -,
8 zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.
9 A onoga dana kada vas On na onom svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On će preći preko rđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u Džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!
10 A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricalibiće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!
11 Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputitiAllah sve dobro zna.
12 I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, Pennsylvanie – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
13 Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
14 Ô croyants, i među ženama vašim i djecom vašom, vraiment, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, Pennsylvanie – i Allah prašta i samilostan je.
15 Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;
16 zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujteza svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.
17 Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blgodaran i blag.
18 Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.

Chapter 65 (Sourate 65)

Verse Meaning
1 Ô Messager de la Foi, kada htjednete žene da pustite, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba da prođe brojte i Allaha, de son maître, avoir peur. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, – a ni one neka ne izlaze -, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise kršisam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.
2 I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allah i u onaj svijet vjeruje, – Et à celui qui craint Allah, On će izlaz naći.
3 I opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah le fera, vraiment, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.
4 A one žene vaše koje su nadu u mjesečno pranje izgubile i one koje ga nisu ni dobile, one treba da čekaju tri mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode. – A onome ko se Allah boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.
5 ceux-ci sont, S'aligner, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojaoOn će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.
6 Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste ih stijesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode, a ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu sporazumjevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice, neka mu onda druga doji dijete.
7 Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudiciprema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah le fera, sûr, poslije tegobe, slast dati.
8 A koliko se sela i gradova oglušilo o naređenje Gospodara njihova i poslanika Njegovih; Mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti;
9 oni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti.
10 Allah je za njih neizdržljivu patnju pripremio, zato se bojte Allaha. o vi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete! Allah vam je već poslao slavu.
11 Prophète, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da bi iz tmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela čine. A onoga koji bude u Allaha vjerovao i dobro činiouvešće u Džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, i vječno i zauvijek će u njima ostati, divnu će mu opskrbu Allah davati.
12 Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!

Chapter 66 (Sourate 66)

Verse Meaning
1 Ô Messager de la Foi, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvoliou nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i Samilostan je.
2 Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je vaš Gospodar; On sve zna i Mudar je.
3 Kada je Vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio pa je ona odala, – a Allah je to njemu otkrio -, on joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio. I kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala: “A ko ti je to kazao?” – on je rekao: “Kazao mi je Onaj koji sva zna i kome nije skriveno ništa.
4 Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, Pennsylvanie – vi ste bile učinile ono zbog čega je trebalo da se pokajete. A ako se protiv njega udružite, Pennsylvanie – Allah je zaštitnik njegov, i Džibril, i čestiti vjernici; najposlije, i svi meleki će mu na pomoći biti.
5 Ako vas on pusti, Gospodar njegov će mu dati umjesto vas boljih žena od vas; odanih Allahu, vjernica, poslušnih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka.
6 O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.
7 O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, kažnjavate se samo za to za ono što ste zaslužili.
8 O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u Džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. “Notre Seigneur”, – govoriće oni – “učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, vraiment, sve možeš.
9 Ô Messager de la Foi, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište biće Džehennem, a užasno je to boravište!
10 Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, ali su prema njima licemjerne bilei njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: “Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!”
11 A onima koji vjerujuAllah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: “Mon Seigneur, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!”
12 Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.

Chapter 67 (Sourate 67)

Verse Meaning
1 Exalté est Celui dans la main de qui est le pouvoir – Il peut tout faire! –
2 Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta -,
3 Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorioti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,
4 zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
5 Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
6 A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!
7 Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,
8 gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”
9 Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao”- odgovoriće -, “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”
10 I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”
11 I oni će priznati da su bili navjernici – Pennsylvanie, stanovnici Džehennama ognjenog daleko bili!”
12 Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidioprost i nagrada velika!
13 Govorili vi tiho ili glasno – Pennsylvanie, On sigurno zna svačije misli!
14 A kako i nebi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.
15 On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.
16 Jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?
17 ou, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja
18 A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
19 Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On zaista, sve dobro vidi.
20 Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.
21 ou, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.
22 Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?
23 Dire:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”
24 Dire:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.
25 A oni govore:”Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”
26 Dire:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.
27 Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno :”Evo ovo je ono što ste požurivali!”
28 Dire:”Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštiti?”
29 Dire:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi.
30 Dire:”Šta mislite, ako vam vode presušeko će vam tekuću vodu dati?”

Chapter 68 (Sourate 68)

Verse Meaning
1 Religieuse. C'est comme ça que je lis ce qu'ils écrivent,
2 tu n'es pas, par la grâce de son Seigneur, Lud;
3 vous recevrez sûrement une récompense continue,
4 parce que vous êtes, vraiment les plus beaux tempéraments
5 et vous allez voir, et ils verront aussi,
6 lequel d'entre vous est fou.
7 Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na pravom putu,
8 Alors n'écoute pas ceux qui ne veulent pas croire, –
9 ils attendraient à peine que vous cédiez, pour qu'ils cèdent aussi -,
10 et n'écoute pas les parjures, méprisé,
11 calomniateur, celui qui transmet la parole des autres,
12 avare, brute, velikog grješnika,
13 surova je, par ailleurs, un intrus dans la tribu de quelqu'un d'autre, –
14 juste parce qu'il est riche et a beaucoup de fils -,
15 qui parle, quand Nos versets lui sont récités: “To su samo naroda drevnih priče!”
16 Nous mettrons une marque sur son nez!
17 Nous les mettons à l'épreuve, tout comme on mettait à l'épreuve les propriétaires d'un jardin qui juraient qu'ils le transformeraient certainement tôt le matin
18 et ils n'ont pas dit: “Ako Bog da!”
19 Et pendant qu'ils dormaient, malheur lui tombe dessus de la part de ton Seigneur
20 et ils se lèvent dévastés.
21 Et à l'aube ils s'appelaient:
22 Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!”
23 Et ils ont commencé à parler doucement:
24 Neka vam danas u nju nikako ni jedan siromah ne ulazi!”
25 Et ils sont déjà convaincus qu'ils pourront le mettre en œuvre,
26 et quand ils l'ont vue, il cria: “Mi smo zalutali;
27 mais non, c'est, – on est privé de tout!”
28 Le meilleur d'entre eux a dit: “Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!:
29 Hvaljen neka je Gospodar naš!” -, “mi smo, vraiment, étaient injustes!”
30 Et puis ils ont commencé à se gronder.
31 Teško nama!” – ils ont dit -, “mi smo, vraiment, ont été pendus;
32 Notre Seigneur peut nous donner quelque chose de mieux que ça, ce n'est que de notre Seigneur que nous espérons une compensation!”
33 C'était la punition, a na onom svijetu je, faites-leur savoir, la punition est encore plus grande!
34 Pour ceux qui craignent Allah, il y aura, vraiment, paradis de jouissance dans leur Seigneur, –
35 devons-nous assimiler les musulmans aux infidèles ??!
36 Qu'est-ce qui ne va pas?, kako rasuđujete?
37 Avez-vous un livre?, donc tu lis dedans
38 que vous aurez ce que vous choisissez?
39 ou, t'avons-nous juré avec des serments qui seront valables jusqu'au jour du jugement dernier que tu auras ce que tu décides?
40 Demandez-leur lequel d'entre eux est le garant de ce.
41 ou, ont-ils d'autres garants? Alors qu'ils amènent leurs garants, s'ils disent la vérité.
42 Le Jour où ce sera insupportable et où ils seront appelés à tomber face contre terre et ne pourront,
43 abattus et complètement humiliés seront les mécréants, – et ils ont été invités à tomber face contre terre alors qu'ils étaient bien vivants
44 Par conséquent, laissez-Moi et ceux qui renient ce Discours, Nous allons progressivement les rapprocher de là où ils n'espèrent pas souffrir
45 et leur laisser le temps, car la tromperie est mienne, vraiment, quoi!
46 Leur demandez-vous une récompense ?, donc ils sont accablés par le prélèvement?
47 Ou il y a un livre primordial en eux, alors ils copient?
48 Tu attends patiemment le jugement de ton Seigneur et ne sois pas comme Zunnun qui criait d'exaspération.
49 Et que la miséricorde d'Allah ne l'a pas atteint, il aurait été jeté dans un lieu désolé et il aurait mérité des reproches,
50 Ali, Son Seigneur l'a choisi et a fait de lui un de ceux qui sont bons.
51 Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kuran slušaju, en disant: “Il est, vraiment, fou!”
52 A Kur´an je svijetu cijelom opomena!

Chapter 69 (Sourate 69)

Verse Meaning
1 L'heure est inévitable,
2 Quelle est l'heure inévitable,
3 i otkud ti znaš šta je čas neizbježni?
4 Semud i Ad su Smak svijeta poricali
5 pa je Semud uništen glasom strahovitim,
6 a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,
7 kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,
8 i vidiš li da je iko od njih ostao?
9 A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,
10 i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.
11 Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili
12 da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
13 A kada se jednom u rog puhne,
14 pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,
15 toga dana će se Smak svijeta dogoditi
16 i nebo će se razdvojititada će labavo biti
17 i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati.
18 Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:
19 onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dareći će: “Evo vam, čitajte knjigu moju,
20 ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati”.
21 I on će biti u životu zadovoljnom,
22 u Džennetu predivnom,
23 čiji će plodovi na dohvat ruke biti.
24 Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!”
25 A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije
26 i da ni saznao nisam za obračun svoj!
27 Kamo sreće da me je smrt dokrajčila
28 bogatstvo moje mi nije od koristi,
29 snage moje nema više!”
30 Držite ga i u okove okujte,
31 zatim ga samo u vatri pržite,
32 a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
33 jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
34 i da se nahrani nevoljniknije nagovarao;
35 zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
36 ni drugog jela osim pomija,
37 koje će samo nevjernici jesti.
38 A Ja se kunem onim što vidite
39 i onim što ne vidite,
40 Kur´an je, vraiment, govor objavljan plemenitom Poslaniku,
41 a nije govor nikakva pjesnikakako vi nikako ne vjerujete!
42 i nisu riječi nikakva prorokakako vi malo razmišljate!
43 Objava je on od Gospodara svjetova!
44 A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,
45 Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,
46 a onda mu žilu kucavicu presjekli,
47 i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
48 Pouka je Kur´an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili
49 A Mi sigurno znamo da neki od vas neće u nj vjerovati
50 i on će biti uzrok jadu nevjernika,
51 et il est, vraiment, sama istina
52 zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!

Chapter 70 (Sourate 70)

Verse Meaning
1 Neko je zatražio da se kazna izvrši
2 nad nevjernicima, – personne ne peut l'empêcher
3 da à Allah, Gospodar nebesa, ne učini,
4 k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,
5 zato ti budi strpljiv ne jadikujući,
6 Oni misle da se dogoditi neće,
7 a Mi znamo da sigurno hoće,
8 onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,
9 a brda kao vune šarena,
10 kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,
11 iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,
12 i ženom svojom, i bratom svojim,
13 i porodicim svojom koja ga štiti,
14 i svima ostalima na Zemlji, – samo da se izbavi.
15 Nikada! Ona će buktinja sama biti
16 koja će udove čupati,
17 zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao
18 i zgrtao i skrivao.
19 Čovjek je, vraiment, stvoren malodušan:
20 kada ga nevolja snađebrižan je,
21 a kada mu je dobronepristupačan je,
22 osim vjernika,
23 koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
24 i oni u čijim imecima bude određen dio
25 za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,
26 i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,
27 i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali, –
28 a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran
29 i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali
30 i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu – Ils, vraiment, prijekor ne zaslužuju, –
31 a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju,
32 i oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali,
33 i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali,
34 i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali
35 oni će u Džennetskim bašćama biti počašćeni.
36 Zašto se nevjernici prema tebi žure,
37 zdasna i slijeva, u gomilama?!
38 kako svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?
39 Nikada! Mi ih stvaramo, od čegaoni znaju!
40 I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih možemo
41 boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti.
42 Zato ih ostavi neka se napričaju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju,
43 Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izići,
44 oborenih pogleda i poniženjem oprhvani. To će biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!

Chapter 71 (Sourate 71)

Verse Meaning
1 Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: “Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!”
2 O narode moj,” – il a dit – “ja vas otvoreno opominjem:
3 Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,
4 On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, te faire savoir, odgoditi.
5 Il a dit: “Mon Seigneur, ja sam narod svoj i noću i danju, vraiment, pozivao,
6 ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.
7 I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivalibili su uporni i pretjerano oholi.
8 alors, ja sam ih otvoreno pozivao,
9 a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,
10 i govorio: “Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, vraiment, mnogo prašta;
11 On će vam kišu obilnu slati
12 i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.
13 Qu'est-ce qui ne va pas?, zašto se Allahove sile ne bojite,
14 a On vas postepeno stvara?!
15 Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,
16 i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?
17 Allah vas od zemlje poput bilja stvara,
18 zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti.
19 Allah vam je Zemlju učinio ravnom,
20 da biste po njoj hodili putevima prostranim.
21 Nuh reče: “Mon Seigneur, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju
22 i spletke velike snuju
23 i govore: “Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra ne napuštajte
24 a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti njima, inadžijama, samo propast povećaj!”
25 I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.
26 I Nuh reče: “Mon Seigneur, ne ostavi na Zemlji ni jednog nevjernika,
27 Car, ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grješnika i nevjernika rađati!
28 Mon Seigneur, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!”

Chapter 72 (Sourate 72)

Verse Meaning
1 Dire: Meni je objavljeno da je nekoliko džinnova prisluškivalo i reklo: “Mi smo, doista Kur´an, qui inspire l'admiration, écouter
2 koji na pravi put upućujei mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,”
3 a On nijeneka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo sebi ni druge ni djeteta;
4 jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,
5 a mi smo mislili da ni ljudi ni džinnovi o Allahu laži ne govore;
6 i bilo je ljudi koji su pomoć od džinnova tražili, pa su im tako obijest povećali;
7 i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti;
8 i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda puno;
9 i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;
10 i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;
11 a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;
12 i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;
13 i mi smo, čim smo Kur´an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba da se boji;
14 i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate pravi put su izabrali,
15 a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.
16 A da se pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,
17 da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.
18 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!
19 A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.
20 Dire: “Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram.
21 Dire: “Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim.
22 Dire: “Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći
23 samo mogu da oglasim ono što je od Allaha i poslanice Njegove.A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra Džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.
24 I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.
25 Dire: “Ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,
26 On tajne zna i On tajne svoje ne otkriva nikome,
27 osim onoga koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati
28 da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji.

Chapter 73 (Sourate 73)

Verse Meaning
1 Oh vous, emballé!
2 Essayez la nuit, sauf pour une petite partie; –
3 polovinu njezinu ili malo manje od nje;
4 ou un peu plus qu'elle, i izgovaraj Kur´an pažljivo
5 Mi ćemo ti, vraiment, teške riječi slati
6 ta ustajanje noću, vraiment, jače djeluje i izgovara se jasnije,
7 a ti danju, vraiment, imaš mnogo posla.
8 I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti, –
9 On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega, i Njega uzmi za zaštitnika!
10 I otrpi ono što oni govore i izbjegavaj ih na prikladan način,
11 a Mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena;
12 biće u Nas, vraiment, okova i ognja,
13 i jela koje u grlu zastaje, i patnje nesnosne
14 na Dan kada se Zemlja i planine zatresu, i planinepješčani humci razbacani postanu.
15 Mi smo vam, vraiment, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali,
16 ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.
17 Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti?!
18 Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja Njegova će se ispuniti.
19 Il est, vraiment, pouka; i ko hoće, put ka Gospodaru svome će izabrati.
20 Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur´ana učite ono što je lahko; On zna da će među vama biti bolesnih, i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i onih koji će se na Allahovu putu boritizato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unaprijed osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.

Chapter 74 (Sourate 74)

Verse Meaning
1 Oh vous, couvert!
2 Levez-vous et avertissez!
3 et glorifie ton Seigneur!
4 Et nettoie tes vêtements!
5 Je kumira se kloni!
6 I ne prigovaraj držeći da je mnogo!
7 I radi Gospodara svoga trpi!
8 A kada se u rog puhne
9 biće to naporan dan
10 nevjernicima, neće biti lagan.
11 Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio
12 i bogatstvo mu ogromno dao
13 i sinove koji su s njim
14 i čast i ugled mu pružio
15 i još žudi da uvećam!
16 Nikako! Sur, vraiment, prkosi ajetima našim, –
17 a naprtiću Ja njemu teškoće,
18 jer je smišljao i računao, –
19 je, proklet bio, kako je proračunao!
20 Et une fois de plus, proklet bio, kako je proračunao! –
21 Zatim je pogledao
22 pa se onda smrknuo i namrštio
23 i potom se okrenuo i uzoholio,
24 et dit:”Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,
25 ovo su samo čovjekove riječi!”
26 U Sekar ću Ja njega baciti
27 a znaš li ti šta je Sekar?
28 Ništa on neće poštedjeti,
29 kože će crnim učiniti,
30 nad njim su devetnaestorica, –
31 Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju,N- da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernicikažu: “Šta je Allah htio ovim primjerom?” Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.
32 I tako Mi Mjeseca,
33 i noći kada mine,
34 i zore kada svane, –
35 Il est, vraiment, najveća nevolja,
36 ljudima je opomena, –
37 onome između vas koji želi da učini dobro ili onome koji ne želi!
38 Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,
39 osim sretnika,
40 oni će se u Džennetskim baščama raspitivati
41 o nevjernicima:
42 Šta vas je u Sekar dovelo?”
43 Nismo” – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali
44 i od onih koji su siromahe hranili,
45 i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,
46 i Sudnji dan smo poricali,
47 sve dok nam smrt nije došla.
48 Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.
49 Pa zašto oni pouku izbjegavaju,
50 kao da su divlji magarci preplašeni
51 koji od onih koji ih progone bježe.
52 et! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.
53 Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!
54 vraiment! Kur´an je pouka,
55 i ko hoće, na umu će ga imati,
56 a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da ga se boje i On jedini prašta.

Chapter 75 (Sourate 75)

Verse Meaning
1 Je jure par le jour où la fin du monde arrivera
2 et je jure par l'âme qui se réprimande.
3 Est-ce qu'un homme pense qu'on ne ramassera pas ses os?
4 On le fera, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.
5 Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi
6 pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?”
7 Kad se pogled od straha ukoči
8 i Mjesec pomrači
9 i Sunce i Mjesec spoje
10 tog dana čovjek će povikati: “Kuda da se bježi?”
11 Nikuda! Utočišta nema.
12 Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,
13 toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,
14 sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,
15 uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.
16 Ne izgovaraj Kur´an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,
17 Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.
18 A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,
19 a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.
20 vraiment! vi ovaj prolazni svijet volite,
21 a o onom drugom brigu ne vodite.
22 Toga dana će neka lica blistava biti,
23 u Gospodara svoga će gledati;
24 toga dana će neka lica smrknuta biti,
25 tešku nevolju će očekivati.
26 Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,
27 i vikne se: “Ima li vidara?”
28 i on se uvjeri da je to čas rastanka
29 i noga se uz nogu savije,
30 toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:
31 Nije vjerovao nije molitvu obavljao,
32 nego je poricao i leđa okretao,
33 a onda svojima bahato odlazio.
34 Teško tebi! Teško tebi!
35 Et une fois de plus: Teško tebi! Teško tebi!
36 Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?
37 Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,
38 zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,
39 i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,
40 i zar Taj nije kadar da mrtve oživi?

Chapter 76 (Sourate 76)

Verse Meaning
1 Était-ce il y a longtemps quand l'homme ne valait pas la peine d'être mentionné?
2 Nous créons l'homme à partir d'un mélange de graines afin de le mettre à l'épreuve et de lui faire entendre et voir;
3 Nous lui montrons le bon chemin, et c'est à lui de décider s'il sera reconnaissant ou ingrat;
4 Nous avons préparé des fers et des chaînes et allumé du feu pour les mécréants.
5 Les heureux boiront au gobelet un breuvage assaisonné de réconfort
6 d'une fontaine à laquelle seuls les pupilles d'Allah boiront, et qui divorcera où il voudra sans difficulté.
7 Ils ont accompli le vœu craignant le Jour dont le destin sera présent partout,
8 et ils ont donné de la nourriture – bien qu'ils le voulaient eux-mêmes – le pauvre et l'orphelin et l'esclave.
9 Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, Nous ne vous demandons ni reconnaissance ni gratitude!
10 Nous craignons notre Seigneur, en ce jour où les visages seront sombres et renfrognés.”
11 Et Allah les protégera des horreurs de ce jour et leur accordera la félicité et la joie
12 et récompensez-les avec le ciel et la soie pour ce qu'ils ont souffert:
13 appuyé sur des canapés, ils n'y sentiront ni givre ni chaleur,
14 et son ombre sera près d'eux, et ses fruits seront à leur portée.
15 Ils seront servis dans des récipients en argent et des verres transparents,
16 transparent, argent, dont la taille sera déterminée selon leurs envies.
17 Il y boira une boisson épicée au gingembre dans un verre
18 de la source au ciel, que Selsebil s'appellera.
19 Ils seront servis par un serviteur éternellement jeune, – de les voir, tu aurais cru que la perle avait été renversée.
20 Et partout où tu regardes, tu verras le confort et un vaste empire.
21 Sur eux seront des costumes de fine soie verte, et soie épaisse, orné de bracelets d'argent, et leur Seigneur leur donnera à boire une boisson pure.
22 To vam je nagrada; votre effort est digne de gratitude!”
23 Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur´an tebi,
24 endure donc jusqu'à la décision de ton Seigneur, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova!
25 Et souviens-toi du nom de ton Seigneur le matin et avant le soir,
26 et dans une partie de la nuit priez pour lui, et le loue longuement la nuit.
27 Et ceux-ci, ils aiment vraiment la vie dans ce monde, et le jour de détresse qui les attend n'a rien à voir avec eux.
28 Nous les créons et lions leurs articulations, et si nous voulons, nous les remplacerons par des similaires.
29 C'est une leçon, ainsi celui qui veut s'en tiendra au chemin qui mène à son Seigneur, –
30 et tu ne voudras que ce qu'Allah veut – Allah, vraiment, il sait tout et est sage,
31 Il amène qui Il veut dans Sa grâce, et il a préparé une grande souffrance pour les mécréants.

Chapter 77 (Sourate 77)

Verse Meaning
1 Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju
2 pa kao vihor hite,
3 i onih koji objavljuju
4 pa razdvajaju,
5 i Objavu dostavljaju,
6 opravdanje ili opomenu, –
7 sigurno će biti ono čime vam se prijeti!
8 Kada zvijezde sjaj izgube
9 i kada se nebo otvori
10 i kada se planine u prah zdrobe
11 i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe
12 Do kojeg dana je to odloženo?” –
13 Do Dana sudnjeg!”
14 A znaš li ti šta je Dan sudnji? –
15 Teško toga dana poricateljima!
16 Zar Mi nismo drevne narode uništili
17 i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!
18 Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupati!
19 Teško toga dana poricateljima!
20 Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,
21 koju na pouzdano mjesto stavljamo
22 do roka određenog?!
23 Takva je naša moć; a kako smo Mi samo moćni! –
24 Teško toga dana poricateljima!
25 Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem
26 živih i mrtvih
27 i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –
28 Teško toga dana poricateljima!
29 Idite prema onome što ste neistinom smatrali,
30 idite prema dimu u tri plama razdvojenom,
31 koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.
32 On će kao kule bacati iskre
33 kao da su kamile riđe. –
34 Teško toga dana poricateljima!
35 Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti
36 i pravdanje im neće dozvoljeno biti. –
37 Teško toga dana poricateljima!
38 Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,
39 pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! –
40 Teško toga dana poricateljima!
41 Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama
42 I među voćem koje budu željeli.
43 Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono što ste radili.
44 Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi. –
45 Teško toga dana poricateljima!
46 Jedite i naslađujte se, ali za kratko! – vi ste, vraiment, grješnici!”
47 Teško toga dana poricateljima!
48 jer kad im se govorilo: “Budite prema Allahu ponizni!” – oni to nisu htjeli biti, –
49 Teško toga dana poricateljima!
50 Pa u koji će govor, ako ne u Kur´an, vjerovati?!

Chapter 78 (Sourate 78)

Verse Meaning
1 O čemu oni jedne druge pitaju? –
2 O vijesti velikoj,
3 o kojoj oni različita mišljenja imaju.
4 To nije dobro, ils le découvriront à coup sûr!
5 Et une fois de plus, to nije dobro, ils le découvriront à coup sûr!
6 Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
7 i planine stubovima,
8 i vas kao parove stvorili,
9 i san vaš počinkom učinili,
10 i noć pokrivačem dali,
11 i dan za privređivanje odredili,
12 i iznad vas sedam silnih sazidali,
13 i svjetiljku plamteću postavili?
14 Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
15 i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
16 i bašče guste.
17 Dan sudnji je, vraiment, već određen,
18 Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
19 i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,
20 i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
21 Džehennem će zasjeda postati,
22 nasilnicima mjesto povratka
23 u kome će zauvijek ostati:
24 u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
25 osim vrele vode i kapljevine,
26 kazne prikladne.
27 Oni nisu očekivali da će račun polagati
28 i dokaze Naše su pretjerano poricali,
29 a Mi smo sve pobrojali i zapisali
30 pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
31 A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
32 bašče i vinogradi,
33 i djevojke mlade, godina istih,
34 i pehari puni.
35 Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
36 Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
37 Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Gracieux, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
38 na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
39 To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
40 Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: “Da sam, bogdo, zemlja ostao!”

Chapter 79 (Sourate 79)

Verse Meaning
1 Tako Mi onih koji čupaju grubo,
2 i onih koji vade blago,
3 i onih koji plove brzo,
4 pa naređenja izvršavaju žurno
5 i sređuju ono što nije sređeno
6 na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
7 za kojim će slijediti slijedeći, –
8 srca toga dana biće uznemirena,
9 a pogledi njihovi oboreni.
10 Ovi pitaju: “Zar ćemo, vraiment, biti opet ono što smo sada?
11 Zar kad truhle kosti postanemo?”
12 i još kažu: “E tada bismo mi bili izgubljeni!”
13 A biće to samo povik jedan,
14 i evo njih – sur Terre.
15 Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
16 kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
17 Idi faraonu, on se osilio,
18 et dis: Da li bi ti da se očistiš,
19 da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?”
20 I onda mu je najveće čudo pokazao,
21 ali je on porekao i nije poslušao,
22 već se okrenuo i potrudio
23 i sabrao i povikao:
24 Ja sam gospodar vaš najveći!” – on je rekao,
25 i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
26 To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
27 A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
28 svod njegov visoko digao i usavršio,
29 noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.
30 Poslije toga je Zemlju poravnao,
31 iz nje je vodu i pašnjake izveo,
32 i planine nepomičnim učinio
33 na uživanje vama i stoci vašoj.
34 A kada dođe nevolja najveća,
35 Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
36 i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
37 onda će onome koji je obijestan bio
38 i život na ovom svijetu više volio
39 Džehennem prebivalište postati sigurno.
40 A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
41 Džennet će boravište biti sigurno.
42 Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?”
43 Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
44 o njemu samo Gospodar tvoj zna.
45 Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
46 a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali.
Vacant | Médias
Bouton retour en haut de la page