Quran

  • What we need to know about Isa a.s.?

    Isa, a.s., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (sura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (verse). Isa, a.s., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, a.s., je u Kur’anu opisan kaoDuh božiji“,…

Back to top button