Sure & Zikr

Mach es einfach, und mach es dir nicht schwer!

Kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti da shvati vjeru

“Olakšavajte, und mach es dir nicht schwer! Obveseljavajte, a ne rastjerujte!” (Buchari)

“Kome Allah bude htio dobro, on će ga uputiti da shvati vjeru’, a “znanje se stječe samo učenjem.” (Buchari)

“Ko krene na put tražeći nauku, Allah će mu oiakšati put prema Džennetu.” (Buchari)

“Kada čovjek izdržava svoje kućane računajući (na Allahovu nagradu), to mu se računa u sadaku.” (Buchari)

“Vjera (Islam) je lahka. U ovoj vjeri neće se niko prenapregnuti, a da ga ona neće savladati. Budite umjereni i radite ispravno (bez pretjerivanja i bez zanemarivanja)! Obveseljavajte i tražite pomoć od Allaha jutrom, popodne i nešto krajem noći!” (Buchari)

“Tri su znaka dvoličnjaka: kada govori, laže; Wenn (što) obeća, ne ispuni i kada mu se što povjeri, iznevjeri.” (Buchari)

“Ko prikupi tri svojstva, prikupio je (islamsko) vjerovanje: pravednost, nazivanje selama svijetu i dijeljenje milostinje budući da je i sam potreban.” (Buchari)

“Nijedan od vas neće biti (potpun) vjemik, dok ne bude želio svome bratu (muslimanu) ono što žeii i sam sebi.” (Buchari)

“Šta je po islamu najbolje činiti?”
“Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ.” (Buchari)

“Dvije blagodati zanemaruju Personen, zdravlje i slobodno Zeit” (Buchari)

“Čudan li je primjer vjernika! Svako stanje u kojem se nađe je hajr za njega, a to nije slučaj ni sa kim drugim osim vjernika:Ako ga zadesi kakva radost on se na njoj zahvali,pa zato biva nagrađen, a ako ga zadesi kakva nedaća on se strpi pa i za to biva nagrađen” (Muslim)

Allah, wirklich, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca.” (Muslim)

“Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru.” (Buharija i Muslim)

“Istinski musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani.” (Buharija i Muslim)

Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.” (Tirmidhi)

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: “Pogledajte u one koji su niži od vas, a ne u one koji su viši od vas, to je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.

Upitan: “Šta su ovi kurbani?” – Gesandter Allahs, sallallahu alejhi wir verkaufen sie, er antwortete: “Sunnet vašeg oca Ibrahima.Upitan: “A šta mi od njih imamo?” – er antwortete: “Za svaku dlaku po jedan sevab.Upitan: “A šta je sa runom?” – Gesandter Allahs, sallallahu alejhi wir verkaufen sie, er antwortete: “Za svaku dlaku runa po jedan sevab. (Hadith bilježe Ibn Madže i Tirmidhi i kaže da je hasen)

Za sve ukućan, ma koliko brojni bili, dovoljno je u kurban zaklati samo jednu ovcu. Dokaz za to su Ebu Ejjubove, Radiyallahu anhu, Wörter: “U doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi wir verkaufen sie, domaćin je klao kurban za sebe i za svoje ukućane. (Hadith bilježi Tirmidhi i kaže da je sahih)

Kada ugledate mlađak od zul-hidždžeta, nekaukoliko neko od vas želi zaklati kurbanne dira kosu ni nokte dok ne zakolje kurban. ( Hadith je muttefekun alejhi)

I oni muslimani koji ne budu u mogućnosti zaklati kurban imat će nagradu kao da su ga zaklali, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi wir verkaufen sie, koljući jednog od dva ovna rekao: “Allahu, ovo je od mene i od onih mojih sljedbenika koji ne zakolju kurban.” (Ahmed, Ebu David ich Tirmidhi)

Ukoliko neko ne stigne zaklati kurban prvi dan Bajrama, moze ga zaklati drugi, pa i treci dan Bajrama, jer se od Poslanika s.a.w.s. prenosi da je rekao: “Svi dani donosenje tekbira (ejjamu-t-tesrik) su za klanje (kurbana).” (Ahmed)

“Ko kurban zakolje prije bajram-namaza, zaklao ga je radi sebe, a ko ga zakolje poslije namaza, prinio je pravu zrtvu i potrefio pravi muslimanski obicaj.” (Buchari)

“Naredio nam je Allahov Poslanik,s.a.w.s.,da za Bajrame obucemo najljepse odijelo,da se namirisemo najljepsim mirisom i da zakoljemo(kurban) najvrijednije sto imamo.”(El-Hakim)

“Kad ugledate mladak mjeseca zul-hidždžeta, neka onaj ko želi klati kurban ne dira svoju kosu ni nokte sve dok ne zakolje kurban.” (Buharija i Muslim)

U kurban koljite samo odrasle (zrele) životinje, osim ako vam je takvu teško naći. U tom slučaju možete zaklati i jednogodišnje bravče. June od dvije godine se računa odraslim govečetom.

Najbolji posao koji čovjek može za Zeit Kurban bajrama uraditi, a to je ujedno tada i najdraži posao Allahu, j.s., jeste puštanje krvi svome kurbanu.

“Kao kurban se ne smije zaklati cetvoro: coravo ili slijepo, jako bolesno, hromo koje nije sposobno samo hodati i izrazito mršavo tako da se na kostima ne može napipati meso.” (Muslim)

“Obavljajte hadž, jer on čisti grijehe, kao što voda čisti prljavštinu!“ (Taberani)

Za primljen hadž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta!“ Prisutni su upitali: ‘Koji je to primljeni hadž, Gesandter Allahs?’ Odgovorio je: „U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju!“ U drugom rivajetu stoji: „…i nazivao ljudima selam!“ (Ahmed)

Obavljajte hadž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje u kovačnicu trosku rude željeza, zlata i srebra. Za hadž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim Dženneta!“

Aisha, Radiyallahu anha, rekla je: „Gesandter Allahs, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!?“ „Ja!“ – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. – „Najbolji džihad za vas je hadž obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen!“ (Buchari)

Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobađa svoje robove od džehennemske vatre kao što to učini na dan Arefata!“ (Muslim)

“Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta!“ (Buharija i Muslim)

Aisha, ra, er sagt: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Gesandter Allahs, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? Er antwortete: Eintreten: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHUBBU-L-‘AFVE, FA’FU ‘ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!

Od Aiše, ra, prenosi se da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Gesandter Allahs, wie., provodio bi noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!”

Od Aiše, ra, se prenosi da je Allahov Poslanik, wie., preporučio: “Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!”

Abu Huraira, ra, berichtet, dass er ein Prophet ist, wie., sagte: “Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi!”

Zejd b. Halid el-Džuheni, ra, prenosi od Allahovog Poslanika, wie., dass er sagte: “Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanje!”

Von Abu Huraira, ra, se prenosi da je Vjerovjesnik, wie., sagte: “Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio!”

Enes b. Malik, ra, berichtet, dass der Prophet, wie., sagte: “Ustajte na sehur, jer je u njemu, Ja wirklich, berićet!”

Abu Huraira, ra, Auch, od Poslanika, wie., prenosi: “Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim!”

Abu Huraira, ra, berichtet, dass er ein Prophet ist, wie., sagte: “Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!”

Ko bude posjedovao tri osobine, osjetit će slast imana :
da mu Allah i Njegov poslanik budu draži od svega mimo njih,
da nekog covjeka voli samo u ime Allaha, ich
da mu bude mrsko vratiti se u nevjerovanje kao što mu je mrsko da bude bačen u vatru.

Jednoga dana dok je Poslanik s.a.w.s. bio sa ljudima došao mu neki čovjek i rekao : “Šta je iman?”
Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, u susret s Njim, Njegove poslanike i proživljenjereče mu on.
Šta je Islam?
Islam je da robuješ Allahu i da Mu nikoga ravnim ne smatraš, da obavljaš Namaz, daješ propisani zekat i postiš ramazan.
Šta je ihsan (Wohlwollen)?
Da Allahu robuješ kao da Ga vidiš, Weil, ako Ga ne vidiš, On vidi tebe.
Kada će Sudnji dan?
Upitani o njemu ne zna više od onoga koji pita, a izvijestit ću te o njegovim predznacima: kada robinja rodi svoga gospodara i kada se nepoznati čobani deva budu natjecali u visini svojih građevina. To spada u pet stvari koje ne zna niko sem Allaha.
Potom je Poslanik s.a.w.s. proučio: “Uistinu je kod Allaha znanje o Času…”
Čovjek se zatim udaljio.
Vratite gareče Poslanik s.a.w.s.
Ali, ne vidješe ništa, te im on reče: “Ovo je bio Džibril; došao je da ljude poduči vjeri.

Ebu-Hurejre, ra, berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.v.s., sagte: “Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernikprodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.” (Muslim)

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: “Pogledajte u one koji su niži od vas, a ne u one koji su viši od vas, to je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.

“Svaki musliman je dužan dati sadaku.A ako ne nađe? “Neka radi svojim rukama, koristi sebi i dijeli sadaku.Ako nije u stanju ili to ne učini? “Neka pomogne potrebnog nevoljnika.Ako ne učini? “Neka naređuje da se čini dobro.Ako ne učini? “Neka se suzdrži od činjenja zla, to će mu biti sadaka.” (Hadith prenosi Ebu Musa radijallahu anhu)

“Čuvajte se vatre, pa makar Zeit da udijelite pola hurme.” (Hadith prenosi Adijj ibn Hatim radijallahu anhu)

Abdullah, ra, er sagt:
– Herold des Glaubens, s.a.w.s., je rekao: “Kada vas je u skupini troje, onda neka dvoje između vas ne vode tajni razgovor mimo trećega, sve dok ne budete među više Personen, kako ga to ne bi povrijedilo.

Abu Huraira, ra, priča da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., sagte: “Allah Uzvišeni kaže: `Za Moga roba vjernika, kome sam uzeo njegove najdraže od stanovnika ovog svijeta pa se on strpio, nema kod Mene druge nagrade osim Dženneta.`

Sagt der Allmächtige Allah: “O čovječe, ti doista ideš ka svome Gospodaru i susrest ćeš se s Njim.” (El-Inšikak, 6)

Aisha, Radiyallahu anha, kazuje: “Kada bi Allahov Poslanik vidio kišu, dovio bi riječima: ‘Allahumme sajjiben nafian! – Mein Herr, podari da to bude rodna i korisna kiša!” (Buhari)

“Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti je naređeno, i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe…” (Hūd, 112)

“Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti džehennem, u kojem će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa 93)

Ebu Derda, Radiyallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, Wörter: “Visoke stupnjeve u Džennetu neće zaraditi onaj ko se bude bavio vračanjem, niti onaj ko se bude povodio za strelicama mejsira, niti onaj ko se vrati s puta iz zloslutnje.

Safijja b. Ebu Ubejd prenosi od jedne Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, Frauen da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Ko posjeti vračara i upita ga nešto u vezi s gajbom, pa mu povjeruje, seine Namaz neće biti primljen četrdeset dana.

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, um Himmels Willen, wirklich, zna ono što oni rade. (Prijevod značenja 30. ajeta sure En-Nur)

Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Bolje ti je sagnuti leđa pod bremenom drva, nego podići glavu za milostinjom.

“Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetuAllahove riječi niko ne može izmijenitito će, Ja wirklich, velik uspjeh biti.” (Yunus, 63–64)

“Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna i plači nad svojim grijesima!”

Abu Huraira, Radiyallahu anhu, berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alejhi ve sellem, sagte:”Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji njegov dio je izgovoriti ‘la ilahe illallah’, a najmanji je uklanjanje sa puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je jedan dio imana.” (Buhari ich Muslim)

Kada je Uzvišeni Allah objavio: “Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom, takvima pripada sigurnost i oni su upućeni” (El-En'am, 82), to je kod nekih ashaba uzrokovalo nedoumicu, pa su upitali: „Gesandter Allahs, ko od nas ne čini sebi zulum­?”, tj. ko ne čini grijehe kada svi Personen griješe. Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, er sagte: “Ne misli se na to! Zar nisi čuo dobrog roba (Lukmana) kada je rekao: ‘Zaista je širk najveći zulum (nepravda)?’”

Ebu Hurejra, Radiyallahu anhu, pripovijeda sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, Wörter: “Kada čovjek pije nešto, neka ne diše iznad posude; ako se želi nekoliko puta napiti, neka odmakne od usta posudu pa predahne i neka se zatim opet napije.

Kazao je Allahov Poslanik: “Čovjek će izgovoriti riječ na koju neće obratiti pažnju, a kojom će izazvati Allahovu srdžbu i zbog nje će biti bačen u Vatru.” (Buchari)

Enes, Radiyallahu anhu, kazuje: “Bili smo sa Allahovim Poslanikom kada je počela padati kiša. Allahov Poslanik odgrnuo je svoju odjeću kako bi pokisnuo. Upitali smo: „Gesandter Allahs, zašto si to učinio?’, a on je odgovorio: ‘Zato što je ona nedavno bila kod svoga Gospodara.’” (Muslim)

‘’Ko se u Allaha uzda On mu je dosta.’’ (One-Talak, 3.)

“A njih smijeniše zli potomci, koji Namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činilli, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.” (Ich messe, 59–60)

I da je čovjekovo samo ono što sam uradi“(Koran 53-39)

Omer, radijellahu anhu, je rekao: “Doista je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: ‘Zaista Allah ovom Knjigom uzvisuje jedne narode, a na niske stepene spušta druge.’” (Muslim)

Došao je neki čovjek Poslaniku i upitao ga: ”Allahov Poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje s njim i moje lijepo ponašanje prema njemu?” Herold des Glaubens, s.a.v.s., Antworten: ”Tvoja majka!” Čovjek upita: ”A ko nakon nje?” Odgovorio je: ”Tvoja majka!” Čovjek je ponovo upitao: ”A ko poslije nje?” Herold des Glaubens, s.a.v.s., je i treći put odgovorio: ”Tvoja majka!”. Na četvrti upit ovog čovjeka: ”A ko poslije nje?”, Herold des Glaubens, s.a.v.s., er antwortete: ”Tvoj otac!” (Das-Buhari ich Muslim)

Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejehi ve sellem: “Djela (Personen) izlažu se (Allahu) svakog ponedjeljka i četvrtka i Allah oprašta, u tom danu, svakoj osobi koja Allahu ne pripisuje sudruga, osim čovjeku koji je u zavadi sa svojim bratom kada se kaže: ‘Ostavi njih dvojicu dok se ne pomire! Ostavi njih dvojicu dok se ne pomire!’” (Muslim)

Jedne prilike ashabi su upitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji su Personen najbolji?”, a on je odgovorio: “Svaki onaj čije je srce čisto i koji govori samo istinu.Ashabi su rekli: “Znamo onoga koji govori samo istinu, a ko je to čistog srca?” Er sagte: “To je čisti, bogobojazni, koji neće biti grješan, niti će mu se učiniti nepravda, u čijem srcu nema pakosti niti zavisti.” ( Ibn Madge)

“Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.’Neki čovjek ga upita: ‘’Zaista čovjek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi.’Na to mu Božiji Poslanik reče: “Zaista je Allah lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje Personen.” (Muslim)

“Klonite se zavisti jer ona jede (uništava) dobra djela kao što vatra jede drva i travu.” (Bilježi Ebu David)

Von Abu Huraira, Radiyallahu anhu, da je čovjek rekao Allahovom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Preporuči mi nešto!” Reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ne srdi se!” čovjek ponovi pitanje više puta, und der Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, opet mu reče: “Ne srdi se!

Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje da je Allah rekao: “Ja sam s mišljenjem Moga roba o Meni, i Ja sam s njim kada Me spomene: ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u društvu, i Ja njega spomenem u boljem društvu od njegovog. Ako Mi se približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za podlakticu, ako se on Meni približi za podlakticu, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako Mi bude dolazio hodajući, Ja ću njemu doći trčeći.” (Buhari)

Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, Er sagte: „Doista se čovjeku i opskrba zabrani zbog grijeha koji počini.“ (Ibn Madždže)

“Zaista tvoje tijelo ima kod tebe pravo (na odmor), i tvoje oko ima kod tebe pravo (na san), i tvoja porodica ima kod tebe pravo (na uživanje i druženje), i tvoji posjetioci imaju kod tebe pravo (da ih ugostiš i s njima posjediš). Pa daj svakome njegovo pravo!” (Hadith)

“I kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” (Ibrahim, 7)

Gesandter Allahs, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zaista među vama (potomcima Ademovim) ima onih koji se sporo ljute, a brzo odljute, i onih koji se brzo naljute i brzo odljute, a ima i onih koji se brzo naljute, a sporo odljute. Zaista su najbolji oni koji se sporo naljute, a brzo odljute, a najgori su oni koji se brzo naljute, a sporo odljute (oproste).” (Tirmidhi)

Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekaoAko nastupi Sudnji dan, a neko od vas bude u ruci imao sadnicu i bude u stanju posaditi je prije nego što on nastupi, neka je posadi“.

Prenosi Ebu Seid El-Hudri, Radiyallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: „Čuvajte se sjedenja pored puteva!’“ Oni rekoše: „Gesandter Allahs, moramo se okupljati da razgovaramo!?“ Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, er sagte: „Ako već morate, onda dajte putu njegovo pravo!“ „A šta je pravo puta?„, upitaše. Er sagte: „Obaranje pogleda, uklanjanje prepreka, uzvraćanje selama i naređivanje dobra i odvraćanje od zla.” (Buchari)

Od Ebu Seida el-Hudrija, Radiyallahu anhu, Es wird berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Ko od vas vidi nevaljalo djelo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako to nije u mogućnosti, onda svojim jezikom, a ako ni to nije u mogućnosti, onda (neka osudi) svojim srcem, a to je najslabiji stepen imana.” (Muslim)

Imam Muslim, rahimehullah, bilježi Hadith koji Ebu Hurejre, Radiyallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Znate li koji je čovjek bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: ”Među nama je bankrotirao onaj koji nema ni dinara niti bilo šta drugo.Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, er sagte: “Istinski je bankrotirao u mom ummetu onaj (čovjek) koji će na Sudnji dan doći sa namazom, postom, zekatom, ali je nekoga klevetao, nekoga je potvorio, (bespravno) je jeo imetak ovog, prolio krv onog, udario ovog, pa će se jednome dati od njegovih (dobrih) djela i drugome ce se dati od njegovih (dobrih) dijela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego vrati pravo drugih kojima je skrivio, bit će natovaren grijesima onih prema kojima se ogriješio, a zatim će biti bačen u Vatru.” (Muslim)

“Kada neko posjeti svog bolesnog brata muslimana, krenuo je put džennetskog palminjaka, a pošto sjede, prožme ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka donosi salavat na njega sve do noći, a ako ga posjeti noću, sedamdeset hiljada meleka uče mu salavate sve do sabaha.” (Tirmidhi)

Abdullah b. Abbas, Radiyallahu anhuma, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Uzvišenog Gospodara i kaže: “Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša djela, a zatim je to objasnio, pa ko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi dobro djelo i uradi ga, Allah mu upiše kod Sebe nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da uradi loše djelo pa ga ne uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro djelo; a ko naumi da uradi loše djelo i uradi ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.” (Das-Buhari ich Muslim)

Von Abu Huraira, Radiyallahu anhu, Es wird berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.’” (Buhari)

“Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” (Buhari ich Muslim)

Enes ibn Malik, Radiyallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte:

”Džennet je zaodjenut poteškoćama (mekarih), a Džehennem je zaodjenut slastima i uživanjima (šehevat)!” (Muslim)

”Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah wird, sicher, sve grijehe oprostiti; An, Ja wirklich, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.)

”Svaki sin Ademov (čovjek) griješi, a najbolji griješnici su oni koji se mnogo kaju.(Tirmidhi)

Ebu Hurejra, Radiyallahu anhu, berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu (grijehe počinjene) između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi.”(Muslim)

Herold des Glaubens, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Nije snažan onaj koji je vješt hrvač, nego je snažan onaj koji vlada sobom u srdžbi.

Enes, Radiyallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dass er sagte: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok Me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi ti grijesi dostigli nebeske visine a potom Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi Mi došao sa punom Zemljom grijeha i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!'” (Muslim)

Von Abu Huraira, Radiyallahu anhu, Es wird berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Zaista je Uzvišeni Allah rekao: ‘Ko neprijateljski postupi prema Mom evliji, objavio sam mu rat. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.” (Buchari)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Požurite čineći dobra djela prije nego što nastupe smutnje kao da su se spustili dijelovi mrkle noći! Čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, odnosno omrknut će kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik, prodajući vjeru za neznatnu ovosvjetsku vrijednost. ” (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Jak vjernik bolji je i Allahu draži od nejaka vjernika, a u obojici je hajr (dokle god su vjernici). Žudi za onim što će ti koristiti, od Allaha pomoć traži i nemoj biti kukavica. Ako te šta neprijatno zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio drugačije, ne bi do ovoga došlo,’ nego reci: ‘Allah je odredio ono što je htio, i to i uradio, jer riječ “da” (sam) otvara šejtanska vrata.” (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „”Svaki dan čovjek osvane dužan podijeliti sadaku za svaki zglob i svaku kost svoga tijela: svaki tesbih (izgovor riječi subhanallah) jeste sadaka, svako izgovoreno “elhamdulillah”je sadaka, svako “la liahe illallah”je sadaka, svaki tekbir je sadaka, naredivanje na dobro je sadaka i sprečavanje zla je sadaka. Sve to nadoknaduje klanjanje dva rek’ata duha Gebet (nafila-Namaz, koji se klanja nakon što sunce odskoči, pa do pred podne na izvjesno Zeit).” (Muslim)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Najbolji ti je prijatelj onaj ko te necem nauči“ (Das-Buhari,)

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Pošto je Allah završio stvaranje, kod Sebe, iznad Arša, zapisao je: „Moja milost nadvladala je Moju srdžbu.“ (Das-Buhari, 3194 ich 7453; Muslim, 2751)

Od Aiše r. a. soll sie gesagt haben: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Najdraža djela Allahu su ona dobra djela na kojima se istraje, pa makar ona bila i mala” (Buhari, Muslim)

Adijj b. Hatim r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: “Allah će razgovarati sa svakim od vas bez posrednika. Čovjek će pogledati na desnu stranu i vidjet će samo svoja djela. Zatim će pogledati na lijevu stranu i vidjet će svoja djela, pa će pogledati ispred sebe i ugledat će samo vatru! Zato se čuvajte vatre, pa makar polovinom udjeljene hurme.” (Muttefekun alaihi)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ‘”Požurite sa dobrim jelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ill će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernikprodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.
(Muslim)

Ebu Musa r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ” Niko nije strpljiviji od Allaha na uznemiravanja koja se čuju. On sluša od Personen kako Mu pripisuju sina i opet im dariva zdravlje i opskrbljuje ih.” (Buhari)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ”Od ljepote islamavjere jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče.” (Tirmidhi)

Harise ibn Vehb, ra, prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, sagte: ‘“Hoćete li da vas obavijestim o tome ko su stanovnici Dženneta? Dženetlija je svaki nemoćni, slabi i skrušeni musliman. Kada bi on Allaha za nešto zakleo, Allah bi mu zasigurno to udovoljio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Džehennema? To je svaki zadrti, sebični i oholi čovjek.” (Muttefekun alaihi)

Enes, ra. prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, najčešće učio ovu dovu: ‘”Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom i budućem svijetu, i sačuvaj nas džehenemske kazne.” (Muttefekun alaihi)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ”Kada bi vjernik znao koje kazne kod Allaha postoje, ne bi niko očekivao Njegov Džennet, a kada bi nevjernik znao koliko kod Allaha ima rahmeta (milosti), ne bi nikad izgubio nadu u Njegov Džennet.” (Muslim)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ”Tražite kod Allaha zaštitu od velikog iskušenja, nesnošljive muke, teške sudbine (odredbe) i zluradosti neprijatelja.” (Muttefekun alaihi)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ”Uzvišeni Allah je rekao: – Dijeli, o sine Ademov, i tebi će se davati .” (Muttefekun alaihi)

Enes, ra. prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, sagte: ”’Kod koga se nađu tri svojstva osjetiće slast imana: Da voli Allaha i Njegovog Poslanika iznad svega ostalog, da čovjeka voli isključivo u ime Allaha, da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u Vatru.” (Muslim)

Jabir, ra. prenosi daje Allahov Poslanik, s.a.w.s, sagte: “Svako dobro djelo je sadaka.” (Buhari)

Od hazreti Osmana Ibn-Affana r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sagte: “Najbolji među vama jeste onaj ko nauči Kur’an, a potom druge poučava njemu.” (Buhari)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.” (Muslim)

Ebu-Hurejre r.a. berichtet, dass er der Gesandte Allahs ist, s.a.w.s., sagte: ”Allah se srdi na čovjeka koji Ga ne moli.” (Tirmidhi, Ahmed, Das-Buhari u knjizi El-Edebu El-Mufred)

Unbesetzt | Medien
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"