NAMAZ – (perzijskiturski) – MOLITVA,,, SALAH – (Arabisch) – MOLITVA
Kod nas u BiH JE zastpljena rijec NAMAZ za MOLITVU 5 puta dnevno
“Ich habe Dschinn und Menschen erschaffen, nur um Mich anzubeten”(Ed-darijat,56)Kuran
Svaki musliman je dužan da u toku dana i noći klanja PET NAMAZA, I to:
1. SABAH – prije izlaska sunca,(zora)
2. PODNE – poslije pola dana,(podne)
3. IKINDIJA – kad sunce nagne zapadu,(popodne)
4. AKŠAM – kad sunce zađe,(sumrak)
5. JACIJA – kad noć potpuno padne (noc)
5. JACIJA NAMAZnoć> i vitr (neparan broj 1,3,5 …itd.. klanja SE vadzib-sunnet , detaljnije.. besonders…)
Vrijeme jacije namaza nastaje, kada se potpuno izgubi dnevna svjetlost tj. kada zavlada potpuni mrak (noć.).
VIDI ZA Bosnu i Hercegovinu vrijeme kada je:
www.vaktija.ba
2,2 = 4 rakyat
nepritvrđeni sunneti (tako da nepritvrđene nismo dužni klanjati jedino ako želimo)
4 farza
2 sunneta privrđena
ukupno : 6 ili 10
religiöse Pflicht (strikte Pflicht)i sunneta (onako kako je činio Allahov Poslanik a.spraksa Allahovog Poslanika (alejhi selam – mir na njega))
Prvo se klanjaju sunneti pa tek farzi, ali pošto su nepritvrdjeni nismo dužni jedino ako želimo a nakon 4 rekata farza klanjao 2 rekata sunneta..
Izvršimo sve pipreme za namaz
USLOVI ZA NAMAZpripreme , uzmemo abdest, obučemo se itd…..Muškarci izgovore ikamet…..
NAPOMINJEMO DA SVE DETALJE MOŽETE PROČITATI VIŠE KLIKOM OVDE

RELIGIÖSE PFLICHT – 4 REKATA JACIJA NAMAZ STANEMO A ZATIM SE OKRENEMO PREMA
MUSKRARCI UCE IKAMET a zene ne uce.
IKAMETkod farz namaza
Allahu ekber!Allahu ekber!
Ešhedu en la ilahe illallah!
Ešhedu enne Muhammeden resulullah!
Hajje ‘ales-salah!
Hajje ‘alel-felah!
Kad kametis-salatu! Kad kametis-salah!
Allahu ekber!Allahu ekber!
La ilahe illallah!
i kažemo Allahu ekber (iftitahi-tekbir-početni tekbir) i dignemo otvorene ruke prema prsima ili ušima i to je praksa Poslanika a.s
Gesandter Allahs, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad bi dizao ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju, tako da bi mu dlanovi bili u pravcu kible, a prsti nisu sakupljeni, niti rašireni. Ovdje treba ukazati na jednu nepravilnu pojavu; naime kaže se da žene dižu ruke u visini prsa u a muškarci u visini ušiju, DIGNEMO RUKE U VISINI UŠIJI ILI PRSA ISPRAVNO OBOJE I ZA MUSKARCE I ZENE jer je to praksa Allahovog Poslanika a.s
Zatim svežemo ruke lijevu pa preko desnu iznad ili ispod grudi (ist slucaj kao gore) i i RUKU NA KIJAMU
KAKO SE VEZU RUKE? LIJEVA PA DESNA PREKO IZNAD PRSA ILI ISPOD I ZA MUSKARCE I ZENE ISPRAVNO.
JER JE TO PRAKSA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S a obično se kaže da žena stavlja iznad prsa a muškarci ispod pojasa i to nema osnove jer ne stavlja se ispod pojasa na popak ili ispod pupka da izvinete kako neki stavljaju ,vec ispod grudi se stavljaju ruke
Klanjač na kijamu (stajanju) u visini prsa drži svezane ruke, i to tako da desna dođe preko lijeve. Od Vaila Ibn Hudžra, Radiyallahu anhu, soll gesagt haben: „…vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je stavio desnu ruku po lijevoj na prsa.“ U tom smislu se od Sehla, radijallahu anhu prenosi da je rekao: “Ljudima je bilo naređeno da u namazu desnom rukom
obuhvate podlakticu lijeve ruke i tako klanjaju.“
izgovaramo:
Subhaneke,Euza i Bismilla (EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM )Suru Fatihu,i još nešta iz Kurana- kraću suru ili ajet.
Subhaneke – dova
Od Aiše, Radiyallahu anhu, i Ebu-Seida Hudrija, Radiyallahu anhu, Es wird berichtet, dass der Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, svoj namaz počinjao riječima:
SUBHANEKELLAHUMME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE.“
(Tebi slava pripada, Ach du lieber Gott, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe.)
Napomena :
Prevod na bosanski jezik se ne izgovara u namazu , SAMO NA ARAPSKOM, PREVOD SMO STAVILI DA ZNATE ZNAČENJE.
UČENJE EUZE I BISMILLE
Na prvom rekatu svakog namaza u sebi proučiti euzubillu, jer se navodi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi prije učenja Kur’ana proučio: EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIRRADŽIM.
(Utječem se Allahu od prokletog šejtana)
Dokaz za to su riječi Allaha, jelle she'nuhu:
”Kada hoćeš da učiš Kur’an, zatraži kod Allaha zaštitu od šejtana prokletog.” (En-Nahl, 98.)
Potom bi proučio bismillu: BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
(U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.)
ZATIM
PROUČITI SURU EL_FATIHU
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL – ALEMIN. ERRAHMANIRRAHIM.MALIKI JEVMID-DIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINES-SIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN‘AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ‘ALEJHIM VELEDD ALLIN. AMIN!
(Hvala Allahu, Herr der Welten, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si blagodat Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amin-Uslišaj.)
Proučiti suru El-Fatihu, jer prenosi se od Ubade Ibn Samita, Radiyallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Ne vrijedi namaz onome ko ne prouči El-Fatihu u njemu.”Izuzetak od ovoga čini samo muktedija (onaj ko klanja za imamom) i to na onim namazima u kojima imam uči naglas. Ovo zato što je riječima Uzvišenog: ”A kada se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite!” (El-Ea’raf,204.), i još neku suru ili ajet proučiti bilo koju npr. Felek
Sura Felek
Kul eūzu bi rabbil-felek.
Min šerri mā halek.
Ve min šerri gāsikin izā vekab.
Ve min šerrin-neffasāti fil-ukad.
Ve min šerri hāsidin izā hased.
Prijevod sure Felek
Im Namen Allahs, Barmherzig, Mitfühlend!
* 1. Sagen: “Utječem se Gospodaru svitanja
* 2. od zla onoga što On stvara,
* 3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
* 4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
* 5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!”
zatim se naklonimo i ruke stavimo na koljena i izgovaramo:
SUBHANE RABBIJEL-AZIM! tri puta izgovaramo, (slava tebi moj Veliki Gospodaru)
ispravimo se….
izgovaramo SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEN, RABBENA LEKEL-HAMD!
(U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)
zatim od sunneta Allahovog Poslanika a.s je
ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju,
Allahu ekber
i nakon toga idemo na sedždu:
—————————————————————————–
Neki klanjači dok čine sedždu (PRETEZNO ZENE)spuštaju svoje ruke (laktove)
na tlo, und der Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, to je zabranio
Sprichwort: ” Ispružite se dok činite sedždu i nemojte spuštati svoje
laktove na tle oponašajući tako psa. (Muslim)
ovAJ HADIS JE OPĆEG KARAKTERA I ODNOSI SE NA MUŠKARCE I ŽENE
Na sedždi proučiti:
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru), ponavljajući tri i
Pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, und das sind: čelo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Naređeno mi je da činim sedždu sa sedam dijelova tijela.”
Prophet, sallallahu alejhi ve sellem,. er sagt: ”Ruke čine sedždu isto kao i lice, pa kada budete htjeli učiniti sedždu spustite svoje ruke, a kada se budete vraćali dignite svoje ruke.” Potom bi skupio ručne prste, jedan do drugogaokrenuvši ih u pravcu kiblea njegove ruke (dlanovi) bili bi paralelni sa ramenima. Svoje čelo i nos pritisnuo bi dobro na zemlju. Koljena bi razmaknuo jedno od drugog. Ne bi naslanjao stomak na natkoljenice, a nožne prste bi usmjerio prema kibli.
zatim na kratko sjednemo na koljena
i ponvo činimo sedždu
i izgovaramo ponovo
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru), ponavljajući tri i
nakon toga ustajemo
ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju,
Allahu ekber

zatim svežemo ruke lijevu pa preko desne
Izgovaramo:
BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM )Suru Fatihu,i još nešta iz Kurana- kraću suru ili ajet.
PROUČITI SURU EL_FATIHU
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL – ALEMIN. ERRAHMANIRRAHIM.MALIKI JEVMID-DIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINES-SIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN‘AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ‘ALEJHIM VELEDD ALLIN. AMIN!
(Hvala Allahu, Herr der Welten, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si blagodat Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amin-Uslišaj.)
Napomena :
prevod na bosanski jezik se ne izgovara u namazu , SAMO NA ARAPSKOM, PREVOD SMO STAVILI DA ZNATE ZNAČENJE.
,i još neku suru ili ajet proučiti
bilo koju npr.
Sura Nas
»Kul eūzu bi rabbin-nās.
Melikin-nās. Ilāhin-nās.
Min šerril-vesvāsil-hannās.
Ellezi juvesvisu fi sudūrin-nās.
Minel-džinneti ven-nās.«
Prijevod sure Nas
Im Namen Allahs, Barmherzig, Mitfühlend!
* 1. Sagen: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,
* 2. Herrscher des Volkes,
* 3. Gott der Menschen,
* 4. od zla šejtana napasnika,
* 5. koji zle misli unosi u srca ljudi
* 6. od džina i od ljudi!”
zatim se naklonimo i ruke stavimo na koljena i izgovaramo:

SUBHANE RABBIJEL-AZIM! tri puta izgovaramo, (slava tebi moj Veliki Gospodaru)
i ispravimo se i
izgovaramo SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEN, RABBENA LEKEL-HAMD!
(U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)
zatim od sunneta Allahovog Poslanika a.s je
ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju,
Allahu ekber – ALLAH JE NAJVECI

i nakon toga idemo na sedždu:

Na sedždi proučiti:
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj n stomak na natkoljenice, a nožne prste bi usmjerio prema kibli.
zatim na kratko sjednemo na koljena i
ponvo činmo sedždu i izgovaramo ponovo
ich:
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru), ponavljajući tri i
nakon toga SJEDIMO JOŠ
NA SJEDENJU UČIMO:
VORSORGLICH,
ET-TEHIJJATU
ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU,ES-SELAMU ALEJKE, EJUHEN-NEBIJU,UND Seine Barmherzigkeit und Berekatuhu; ES-SELAMU
ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
Übersetzung
Ehren, slava i gospodarstvo pripada Allahu dž.š., Njega treba iznad svega poštovati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela činiti. Neka si spašen o Božiji Poslaniče, neka se na tebe izlije Božija milost i blagoslov! Neka je Božiji spas nad nama i svim Božiji robovima!
Svjedočim da je samo Jedan Bog i
svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Poslanik.
i nakon toga ustajemo na 3 rakat
i kažemo Allahu ekber (iftitahi-tekbir-početni tekbir) i dignemo otvorene ruke prema prsima ili ušima i to je praksa Poslanika a.s
Gesandter Allahs, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad bi dizao ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju, tako da bi mu dlanovi bili u pravcu kible, a prsti nisu sakupljeni, niti rašireni. Ovdje treba ukazati na jednu nepravilnu pojavu; naime kaže se da žene dižu ruke u visini prsa u a muškarci u visini ušiju, DIGNEMO RUKE U VISINI UŠIJI ILI PRSA ISPRAVNO OBOJE I ZA MUSKARCE I ZENE jer je to praksa Allahovog Poslanika a.s

zatim svežemo ruke lijevu pa preko desnu iznad ili ispod grudi (ist slucaj kao gore) i i RUKU NA KIJAMU
KAKO SE VEZU RUKE? LIJEVA PA DESNA PREKO IZNAD PRSA ILI ISPOD I ZA MUSKARCE I ZENE ISPRAVNO.
JER JE TO PRAKSA ALLAHOVOG POSLANIKA A.S a obično se kaže da žena stavlja iznad prsa a muškarci ispod pojasa i to nema osnove jer ne stavlja se ispod pojasa na popak ili ispod pupka da izvinete kako neki stavljaju ,vec ispod grudi se stavljaju ruke
Klanjač na kijamu (stajanju) u visini prsa drži svezane ruke, i to tako da desna dođe preko lijeve. Od Vaila Ibn Hudžra, Radiyallahu anhu, soll gesagt haben: „…vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je stavio desnu ruku po lijevoj na prsa.“ U tom smislu se od Sehla, radijallahu anhu prenosi da je rekao: “Ljudima je bilo naređeno da u namazu desnom rukom
obuhvate podlakticu lijeve ruke i tako klanjaju.“

izgovaramo:
Euza i Bismilla (EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM )Suru Fatihu,NISTA VISE NE UCIMO (NE IZGOVARAMO)
UČENJE EUZE I BISMILLE
Na prvom rekatu svakog namaza u sebi proučiti euzubillu, jer se navodi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi prije učenja Kur’ana proučio: EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIRRADŽIM.
(Utječem se Allahu od prokletog šejtana)
Dokaz za to su riječi Allaha, jelle she'nuhu:
”Kada hoćeš da učiš Kur’an, zatraži kod Allaha zaštitu od šejtana prokletog.” (En-Nahl, 98.)
Potom bi proučio bismillu: BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
(U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.)
ZATIM
PROUČITI SURU EL_FATIHU
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL – ALEMIN. ERRAHMANIRRAHIM.MALIKI JEVMID-DIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINES-SIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN‘AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ‘ALEJHIM VELEDD ALLIN. AMIN!
(Hvala Allahu, Herr der Welten, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si blagodat Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amin-Uslišaj.)
Proučiti suru El-Fatihu, jer prenosi se od Ubade Ibn Samita, Radiyallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Ne vrijedi namaz onome ko ne prouči El-Fatihu u njemu.”Izuzetak od ovoga čini samo muktedija (onaj ko klanja za imamom) i to na onim namazima u kojima imam uči naglas. Ovo zato što je riječima Uzvišenog: ”A kada se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite!” (El-Ea’raf,204.)
zatim se naklonimo i ruke stavimo na koljena i izgovaramo:

SUBHANE RABBIJEL-AZIM! tri puta izgovaramo, (slava tebi moj Veliki Gospodaru)
ispravimo se
ich
Izgovaramo SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEN, RABBENA LEKEL-HAMD!
(U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)
zatim od sunneta Allahovog Poslanika a.s je
ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju,
Allahu ekber

i nakon toga idemo na sedždu:

Neki klanjači dok čine sedždu (PRETEZNO ZENE)spuštaju svoje ruke (laktove)
na tlo, und der Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, to je zabranio
Sprichwort: ” Ispružite se dok činite sedždu i nemojte spuštati svoje
laktove na tle oponašajući tako psa. (Muslim)
ovAJ HADIS JE OPĆEG KARAKTERA I ODNOSI SE NA MUŠKARCE I ŽENE
Na sedždi proučiti:
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru), ponavljajući tri i
Pri položaju sedžde treba da se dotiče tlo sa sedam dijelova tijela, und das sind: čelo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Naređeno mi je da činim sedždu sa sedam dijelova tijela.”
Prophet, sallallahu alejhi ve sellem,. er sagt: ”Ruke čine sedždu isto kao i lice, pa kada budete htjeli učiniti sedždu spustite svoje ruke, a kada se budete vraćali dignite svoje ruke.” Potom bi skupio ručne prste, jedan do drugogaokrenuvši ih u pravcu kiblea njegove ruke (dlanovi) bili bi paralelni sa ramenima. Svoje čelo i nos pritisnuo bi dobro na zemlju. Koljena bi razmaknuo jedno od drugog. Ne bi naslanjao stomak na natkoljenice, a nožne prste bi usmjerio prema kibli.
zatim na kratko sjednemo na koljena
i ponvo činmo sedždu

i izgovaramo ponovo
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru), ponavljajući tri i
nakon toga ustajemo
ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju,
Allahu ekber

zatim svežemo ruke lijevu pa preko desne

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM )Suru Fatihu,i NISTA VISE NE UCIMO (NE IZGOVARAMO)
PROUČITI SURU EL_FATIHU
EL-HAMDU LILLAHI RABBIL – ALEMIN. ERRAHMANIRRAHIM.MALIKI JEVMID-DIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINES-SIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN‘AMTE ‘ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ‘ALEJHIM VELEDD ALLIN. AMIN!
(Hvala Allahu, Herr der Welten, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si blagodat Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Amin-Uslišaj.)
zatim se naklonimo i ruke stavimo na koljena i izgovaramo:

SUBHANE RABBIJEL-AZIM! tri puta izgovaramo, (slava tebi moj Veliki Gospodaru)
i ispravimo se
izgovaramo SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEN, RABBENA LEKEL-HAMD!
(U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)
zatim od sunneta Allahovog Poslanika a.s je
ruke u visini ramena, ponekada u visini svojih ušiju,
Allahu ekber – ALLAH JE NAJVECI

i nakon toga idemo na sedždu:

Na sedždi proučiti:
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj n stomak na natkoljenice, a nožne prste bi usmjerio prema kibli.
zatim na kratko sjednemo na koljena i
ponvo činmo sedždu i izgovaramo ponovo
ich:
„SUBHANE RABBIJEL E’ALA.“ (Neka Si slavljen, moj najuzvišeniji Gospodaru), ponavljajući tri i
nakon toga SJEDIMO JOŠ

NA SJEDENJU UČIMO:
VORSORGLICH,SALAVAT I DOVU
ET-TEHIJJATU
ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VET-TAJJIBATU,ES-SELAMU ALEJKE, EJUHEN-NEBIJU,UND Seine Barmherzigkeit und Berekatuhu; ES-SELAMU
ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.
Übersetzung
Ehren, slava i gospodarstvo pripada Allahu dž.š., Njega treba iznad svega poštovati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela činiti. Neka si spašen o Božiji Poslaniče, neka se na tebe izlije Božija milost i blagoslov! Neka je Božiji spas nad nama i svim Božiji robovima!
Svjedočim da je samo Jedan Bog i
svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Poslanik.
SALAVAT
ALLAHUME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI
Muhammad, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA
ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.
ALAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.
Übersetzung
Allahu, Ti učini osobitu milost Muhammeda a.s i njegovome rodu, kao što si to učino Ibrahimu a.s i njegovim. Ti hvaljen i slavljen!
Allahu, Ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhammeda a.s i njegov rod kao što si obasipao Ibrahima a.s i njegove.Ti si, Allahu hvaljen i slavljen.
OVA SE OBIČNO DOVA UČI NA NAŠIM PROSTORIMA U Bosni i Hercegovini
DOVA
(Ovo su zapravo dva kraća Kur“anska ajeta):
ALLAHUMME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABENAR! RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU MINE JEVME JEKUMUL-HISAB!
Übersetzung
Allahu, Unser Herr! Daj nam na ovome svijetu dobro a i na buduće svijetu dobro i sačuvaj nas od vatre.
Unser Herr! Vergib die Sünden von mir und meinen Eltern, kao i svim pravim vjernicima (muminima) onog dana, kada budemo polagali račun za svoja djela.
ILI
PROUČIMO NEKU DRUGU koju je zasigurno učio Allahov Poslnika u namazu:
mada ne mogu reči da je greška učiti i ovo gore navedenu..
Ebu Hurejre r.a prenosi da je Poslanika a.s učio ovu dovu u namazu
DOVA
ALLAHUME INNI EUZU BIKE MIN AZABI DŽEHENNEM. VE MIN AZABIL-KABR, VE MIN FITNETILMAHJA.VEL-MEMAT, VE MIN ŠERRI FITNTETILMESIHIDDEDŽDŽAL.
(Allahu, prizivam te da me sačuvaš od kazne Džehennema i od kaburske kazne,od ovosvjetskih i onosvjetskih kušnji, te od zla kušnje Mesiha Dedždžala)
(bilježe, Muslim, Buhari tj. Mutefekun alejhi)
a nakon
toga predati selam okrećući se prvo na desnu, a zatim na lijevu stranu,izgovarajući: ”Es-selamu alejkum ve rahmetullah”
neka je na vas spas i mir Božiji)

pri svakom okretanju glave. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: ”Ključ namaza je čistoća, počinje sa tekbirom (Allahu ekber), a završava sa selamom.”
Allahov Poslanik a.s je razdvajo FARZ od SUNNETA zikrom tj. spominjanjem Allaha s.w.t.a
Postoje razni zikrovi i svaki pojedinac uči za sebe neki od zikrova:
ESTAGFIRULLAH (Allaha za oprost molim) – 3 aus
oder
neki drugi zikr npr. sljdeci i ovaj se najčešće uči u džamijama i naj poznatiji
Subhanallah,slava Allahu 33 aus
Elhamdulillah, hvala Allahu,33 aus
Allahu Ekber,Allah ist der Größte 33 aus.
ili učimo neki drugi ZIKR(spominjanje Allaha)
Allahume entes-selamu ve minkes-selamu tebarekter ja zel-dželali vel-ikram.
(Allahu, ti si mir i ti ga daješ, blagodaran si ti,posjedovatelju večičine i plemenitosti)
i ima još neki ZIKROVI (spominjati se Allaha , sjećati) itd…
ILI
To je ukupno devedeset i devet puta. Kod Muslima stoji da se ovaj zikr upotpuni stotinom koja glasi: LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHULMULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR, (Nema boga osim Allaha Jednoga. Koji nema druga. Njemu pripadaju vlast i sva zahvalnost. On nad svacim ima moc).
Onaj ko ovo izgovori bit ce mu oprošteni (manji) grijesi maker bili poput morske pjene.
ILI PROUČIMO
Ajetul-Kursijj
“ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL-KAJJUM, LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZELLEZI, JEŠFE’U ‘INDEHU ILLA BI IZNIH, JA’LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HELFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ’IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠAE’, VESI’A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERD, VE LA JE’UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM.”
(Allah je – nema boga osim NjegaŽivi i Vjecni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta ce biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Prijestol Njegov obuhvata i nebesa i zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Velicanstveni!)
KOLIKO KO MOŽE I KAKO HOCE NEK ZIKRI
DA LI SE ZIKR UCI ZAJEDNICKI ?
Nije zabilježen nijedan pouzdan i jasan rivajet da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, cinio sa ashabima zajednicki džematski zikr, niti bilo ko iz najboljih generacija ili uleme kroz dugi niz stoljeca.
Šejhul-Islam, govoreci o zikru nakon namaza, er sagt: ”Nema niko pravo da uvede nešto od dova i zikrova nakon namaza osim onoga što se navodi u Sunnetu, jer se to smatra uvedenim stvarima u vjeri, a Allah, jelle she'nuhu, to nije dozvolio.
Zajednicki zikr je zapostavljanje Sunneta Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A njime bivaju ometani oni koji zakasne na namaz. Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, je to strogo zabranio.
. Vidimo da džematlije aminaju za imamom, ali ne cuju njegovu dovu, a amin (Bože uslišaj) se kaže na kraju dove kada se zna i cuje šta dovi.
U DŽAMIJA SE OBIČNO UČI ZAJEDNIČI ZIKR NA KRAJU NAMAZA I NE RAZDVAJAJU SUNNET I FARZ ZIKORMO KAKO BI TREBALO
ŠejhulIslam Ibn-Tejmijje kaže: ”Sunnet je rastaviti propisane od dobrovoljnih namaza, jer se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ispravnim predajama da je zabranio spajanje (fard) namaza sa (sunnet) namazom, osim ako se između njih nešto progovori ili se klanjac pomjeri s mjesta.
kao i FARZ na isti način se klanja i sunnet sabah.
Klanja se prvo SUNNET pa tek onda FARZ.

1.Gesandter Allahs, sallAllahu alejhi we selleme, er sagt: “Najteži namazi za munafike (licemjere) su jacija i sabah namaz.
(Buhari,Muslim)tj. Mutefekun alejhi pa ako primjetite da neko ne klanja sabah i jaciju znajte da je ta osoba licimjer
Unbesetzt | Medien
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"